Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Bc. Lucie Křivohlavá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Bc. Lucie Křivohlavá"

Transkript

1 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Bc. Lucie Křivohlavá Reklama a tabákový průmysl Diplomová práce 2013

2 Reklama a tabákový průmysl Diplomová práce Bc. Lucie Křivohlavá Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. sr. o. Katedra Marketingu Studijní obor: Marketingové komunikace Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Advertising and tobacco industry Master s Dissertation Bc. Lucie Křivohlavá The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing Major: Marketingové komunikace Thesis Advisor: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Reklama a tabákový průmysl zpracovala samostatně. Ke zpracování diplomové práce jsem použila literaturu a další podkladové materiály, které uvádím jak v práci samotné, tak veškerou použitouv seznamu literatury. Nedílnou součástí podkladů byly i návštěvy odborníků zabývající se tímto tématem, lékařů, ale i dotazy pro veřejnost. Nemám námitek proti zapůjčení práce se souhlasem katedry ani proti zveřejnění práce ani její části. V Klatovech Bc. Lucie Křivohlavá

5 Poděkování Ráda bych poděkovala svému vedoucímu diplomové práceprof. PhDr. Libor Pavera, CSc. za velmi vstřícnou pomoc po odborné stránce, za cenné rady a připomínky, ochotu a čas, který mi poskytl v průběhu jejího zpracování.

6 Abstrakt a klíčová slova Bc. Křivohlavá Lucie Reklama a tabákový průmysl Diplomová práce Vysoká škola Hotelová v Praze 8,spol. s r.o. Praha 2013 Diplomová práce přibližuje důležitá fakta o historickém vývoji a vzniku tabákového průmyslu a s ním úzce propojené historie reklamy. Přináší náhled do některých dosud málo známých vývojových stádií těchto oblastí a zároveň vysvětluje vzájemnou spojitost reklamy a tabákového průmyslu, kdy záměrem v konečné fázi je ovlivnění spotřebitele bez ohledu na negativní dopady kouření na jeho zdravotní stav. Cílem práce je poukázat na skutečnost, že i kouření lze specifikovat jako závislost, kterou je třeba léčit a to nejen s ohledem na zdravotní rizika, které s sebou přináší, ale také vzhledem k vysokým finančním nákladům na léčbu nemocí způsobených kouřením. Zároveň práce vysvětluje i principy psychologického působení reklamy především na nezletilého potenciálního spotřebitele. V konečném efektu vede k pochopení záměru reklamních společností a tabákového průmyslu. Pro zjištění faktů byla použita nejen historická a také všeobecně dostupná a známá fakta, ale také metoda dotazníkového šetření, zaměřena na širokou spotřebitelskou veřejnost. Toto šetření přineslo mnohá zajímavá zjištění. Na základě výsledků dotazníků se zjistilo, že opravdu silných kuřáků je mezi mladou generaci více. Mladší generace je postupem času stále více a více doslova válcována reklamou. Tabákový průmysl ze svého pohledu uvažuje velmi realisticky a s ohledem na potřebu dostatečného počtu zákazníků, je jeho pozornost v dlouhodobém horizontu zaměřena na čím dál mladší generaci. Slova: reklama, tabákový průmysl, zdraví, moc ovlivnění, léčení, názor korespondentů.

7 Abstract and keywords Bc. Křivohlavá Lucie Advertising and tobacco industry Master s Dissertation The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague 2013 The present diploma thesis brings important facts of the origin and historical development of the tobacco industry and the closely related advertising history. It provides insight into some hitherto little-known stages of development of these areas while explaining the correlation between advertising and tobacco industry whereby the ultimate- stage intention is to affect consumers regardless the negative effects of smoking and their health. The thesis aims at highlighting the fact that also smoking should be characterised as an addiction that needs to be treated, not only with regard to the health risks that come with it, but also because of the highfinancial cost oftreating diseasescaused by smoking. At the same time the thesis explains the principles of the psychologicaleffect of advertisingespeciallyonminorpotentialconsumers. Finally it leads to understanding theintentof advertisingcompaniesandthe tobacco industry. For fact-finding not only historical, widely available and known facts were used but also a questionnaire survey method focused on the mass consumer. The survey yieldedmanyinteresting findings. The questionnaire results revealed that there is really more smokers among young people. Over time the young generation is getting more and more affected by the influence power of advertising. In the long term and in view of its need to maintain a sufficient number of customers, the tobacco industry, applying highly realistic reasoning, has been drawing its attention to ever younger target individuals. Key-words: advertising, tobacco industry, health, influence power, treatment, respondents opinions

8 Obsah 1. Úvod Teoretická část Historie Historie tabáku a tabákového průmyslu Historie reklamy Právní normy Reklama Tabák a tabákový průmysl Psychologický dopad reklamy na člověka Neetické druhy reklamy Etické druhy reklam Vliv reklamy na člověka Verbální působení Neverbální působení Reklama, tabákový průmysl a jejich souvislosti Náklady a zisky Tabákový průmysl Reklama Tabákové výrobky Pěstování, výroba a složení tabákových výrobků Druhy tabákových výrobků Analytická část Kouření a související problémy Kouření jako nemoc Závislost Abstinence Vliv na zdraví, odmítání Léčba Statistiky 73

9 3.2 Vliv na spotřebitele Vliv na děti a dorost Celkový vliv na člověka, zdraví a finanční situaci Mýty a fakta o tabákovém průmyslu a kouření Dotazníky a hodnocení Internet Otázky týkající se tabákového průmyslu Otázky týkající se reklamy Přímý dotazník Otázky týkající se tabákového průmyslu Otázky týkající se reklamy Lékaři Hodnocení Tabákový průmysl Reklama Návrhová část 103 Závěr 108 Seznam použité literatury 109

10 1. Úvod Diplomová práce na téma Reklama a tabákový průmysl se zabývá nejen historickým vývojem tabáku jako suroviny a tabákového průmyslu jako celku, jeho vlivu na běžný život obyvatel, ale věnuje se také velmi důležité oblasti jakou je historie reklamy včetně jejího vlivu na člověka. Součástí této práce je i přiblížení právních norem, které oblast tabákového průmyslu a reklamy upravují. Za důležité si tato práce klade také vysvětlení zdravotního dopadu aktivního nebo pasivního kouření na spotřebitele i nejbližší okolí v podobě různých nemocí, vysvětlení náročnosti léčby těchto nemocí i vznik závislosti včetně její případné léčby. Práce se snaží upozornit také na závažný fakt a to na závislost na kouření u nezletilých dětí spolu se zdravotními dopady na kuřáka. S průnikem tabáku na trh, objasněním jeho původu a snahou o pochopení současné pozice tabáku ve společnosti souvisí bezesporu i historie reklamy, která má rozsáhlý psychologický dopad na adresáta.přestože v případě reklamy a tabákového průmyslu se jedná o dvě různá odvětví, která se řídí odlišnými právními normami i společenskou poptávkou, účelem této práce je poukázat také na jejich velkou vzájemnou provázanost a upozornit právě na psychologický dopad vlivu reklamy na spotřebitele. V práci se snažím poukázat i na nemalý ekonomický přínos, který stát, společnosti produkující tabákové výrobky a v neposlední řadě i společnosti zabývající se reklamou díky kuřákům a jejich závislosti získávají.ke zjištění dopadu reklamy v tabákovém průmyslu na způsob chování spotřebitele bylo při této práci využito dotazníkové šetření, které je pro tuto práci velmi přínosné a přináší aktuální přehled o současné situaci ve společnosti. Důležité jsou také názory odborníků, kteří se problematice daného odvětví věnují a jejichž odborné poznatky byly v práci použity. Diplomová práce na téma Reklama a tabákový průmysl přináší mnoho zajímavých informací, které mohou být zdrojem poučení pro společnost především v oblasti psychologického dopadu reklamy na chování spotřebitele. Práce přináší nové a pro mnohé doslova šokující informace a zajímavým způsobem popisuje vliv státu na způsob vedení reklamy v tabákovém průmyslu. Tato práce si klade za cíl, přiblížit veřejnosti srozumitelnou formou i některé dosud nezveřejněné informace v oblasti tabákového průmyslu a reklamy. 10

11 2. Teoretická část 2.1 Historie V této kapitole se budu věnovat historii jak tabáku a tabákového průmyslu tak i reklamě. Vysvětlím zde počátek historie obou oblastí včetně podstatných událostí až do dnešní doby. Mnoho lidí v dnešní době prameny jak tabáku, tak i reklamy nezná a díky těmto informacím si uspořádají své doposud získané informace a doplní si je o nové poznatky. Věřím, že tato kapitola bude přínosem pro čtenáře Historie tabáku a tabákového průmyslu Počátky tabáku jsou zmiňovány již v době Mayů v Mexiku. Bylo to zhruba roku 500 před naším letopočtem (dále jen před n.l.). Další zmínky o kouření jiných rostlin nalezneme ve védských památkách v Indii. Tyto zmínky jsou již z dob několik tisíc let před n.l.. Původně byl tabák součástí náboženských rituálů a obřadů. Rostlina tabáku byla původně divokýmkeřem. Tabák (Nicotiana) je rod rostlin čeledi lilkovité. Že se tabák kouřil již v dobách dávno minulých, dokazují nálezy v hrobech starých Aztéků, kde byly nalezeny dýmky. Aztékové tabák také žvýkali, šňupali a pravděpodobně i polykali. 1 Obchodní využitítabáku začalo s příchodem objevitelů Nového světa. Objevitelem Ameriky byl samozřejmě Kryštof Kolumbus. Obyvatelé Ameriky tabák kouřili, šňupali, žvýkali či pojídali tabákové listy. Také se v tomto období objevily zabalené tabákové listy jako předchůdci dnešních doutníků, existovalo, kouření z dýmek i šňupací tabák. Kryštof Kolumbus sledoval původní obyvatele, jak kouří tabák v tabákových listech nebo pomocí trubiček zvaných Tobago z hořících sušených listů rostliny. Indiáni jako původní obyvatelé Ameriky, považovali tabák za všelék a tabákový kouř také vdechovali. První, kdo měl největšízásluhy na rozšíření tabáku do světa, byli Portugalci. Jako první kultivovali tabák mimo Ameriku. Portugalci ovládli obchod již před Holanďany i Angličany. Do Evropy se tabák dostal z Ameriky díky Walterovi Raleighovi v době vlády Alžběty I. Zásluhy jsou 1 Dostupné z: historie-koureni-tabaku-a-jine-zajimave-informace.html [cit ] 11

12 připisovány i Jeanovi Nicotovi, který jej v roce 1560 dovezl na francouzský královský dvůr ve formě šňupacího prášku. Nejdříve se tabákem zabývali lékaři a botanici, využíval se k léčebným účelům. Například při migrénách či bolestech zubů a kloubů. V Evropě se začal využívat ve větším měřítku až v 16. století. Poté se kouření začalo stávat rituálem ve společnosti. Pěstování se brzy rozšířilo po celém světě. V začátcích bylo ke kouření potřeba drahých dýmek, proto bylo kouření nejdříve výsadou bohatých. Časem, kdy se začaly vyrábět i hliněné či dřevěné dýmky, sekouření ujalo i mezi chudším obyvatelstvem. Více se rozšiřovalo i šňupání tabáku. Tento zvyk vyvolal i negativní odezvy. Například v zemích jako je Švýcarsko, Persie, Rusko či Turecko byly stanoveny kruté sankce i trest smrti za užívání tabáku. Papež Urban VIII. vydal bulu, kde odsuzoval tabák v jakékoli formě a kuřáci byli vyloučeni z církve. Například v Turecku bylo kouření trestáno propíchnutím nosu samotnou dýmkou kuřáka. V Ruskubyly praktikoványtresty jako useknutí nosu nebo rozseknutí horního rtu tak, aby dotyčný již nemohl kouřit. 2 Francouzský vyslanec v Portugalsku Jean Nicot, který využíval rostlinu k léčebným účelům, se stal nadšeným propagátorem tabáku tak, že propůjčil své jméno návykové látce v něm obsažené. Moderní formu cigarety používali jako první žebráci v Seville. Nasbírané kousky tabáku balili do papírků. Rozvoj v kouření nastalv 19. století, kdy vznikaly automaty na cigarety. Tabák se stal přístupný všem. K rozšiřování kouření došlo také za první a druhé světové války, kdy vojáci dostávali příděl cigaret. S masivním rozvojem tabáku se začaly objevovat i negativní účinky a důsledky kouření. Kouření se dostalo do popředí zájmu lékařů a v roce 1950 byl publikován první odborný článek, který dával kouření do souvislosti s rakovinou plic. Lékaři upozorňovali také na projevy užívání tabáku v oblasti zažívacího traktu. Odborné výsledky byly v té době opravdu překvapující a děsivé. Při kouření se uvolňuje nikotin a vstřebává se sliznicemi dýchacího a trávicího ústrojí. Pokud tabákový kouř zůstane dvě vteřiny v ústech, absorbuje tělo 70% nikotinu z tohoto kouře. Účinky, které nikotin na tělo má, jsou 2 Dostupné z: [cit ] 12

13 například podráždění nervové soustavy, vylučování menších dávek žaludečních šťáv, zrychlení střevní peristaltiky, zrychlení srdeční činnosti. Od 17. století se začal tabákový průmysl velmi rozmáhat. Státy zavedly státní tabákový monopol. První tabákový monopol na světě zavedlo Španělsko roku V českých zemích tomu bylo roku 1701 díky patentu Leopolda I. V roce 1843 se ve Francii začínají vyrábět první cigarety a v Německu je založena první továrna roku V Anglii roku 1847 otvírá londýnský trafikant Philips Morris obchod s ručně balenými cigaretami. Díky patentu na balící stroj se tehdy vyrobí 1200 kusů cigaret denně. Pro srovnání se takové množství cigaret vyrobí dnes díky strojům za 6 až 30minut. Jedna z nejznámějších značek Camel, která vznikla v Americe ve městě Winston Salem, byla uvedena na trh v roce 1913, dámské cigarety Marlboro pak v roce V Československé republice byly prostřednictvím Československé tabákové režiepřevzaty do statní správy továrny i trafiky. Trafikanty jmenoval stát (z důvodu ponechání monopolu), stát si také ponechal monopol na sůl a alkohol. Trafiky v Československu byly rozděleny na veřejné, domácí, stálé a dočasné. Ve veřejných se zboží prodávalo komukoli a v domácích byl prodej jen pro okruh zákazníků se živností, dočasné byly po dobu konání například výstav. Nárok na přidělení trafiky měli vysloužilí invalidé (legionáři z 1. světové války). Několik informací o prodeji tabákových výrobků. V roce 1922 bylo prodáno v Československu tabákových výrobků za milionů korunčeských. Tento prodej obnášel příjem do státní pokladny milionů korun českých. V této době bylo v Československu na 97 tabákových firem v Čechách, 6firem na Moravě, 5 firem na Slovensku a 1 v Podkarpatské Rusi, které byly podřízeny Ministerstvu financí. Zaměstnáno bylo lidí v roce 1919 a v roce 1938 to bylo 562 zaměstnanců a dělníků. Nejprodávanější značky v této době byly Zora, Sport a Egypt. Od roku 1941 byly zavedeny tabačenky. Tabačenkami se řídil příděl cigaret. Tento příděl byl určen pro muže starší 18let včetně nekuřáků, ale nepatřili sem vězni, psychicky nemocní, Židé a ženy. Tyto skupiny právo na příděl cigaret neměly. Přídělobnášel 60kusů 13

14 na týden, potébyl několikrát snížen až na 35 kusů na týden. S cigaretami se také mohlo obchodovat. Tento přídělový systém byl ukončen roku 1948.V roce 1950 je ukončena tabáková režie 3 a nástupcem byl Tabákový průmysl (národní podnik). V roce 1952 končí balení stovková a balí se již jen strojověpo 10ti kusech a posléze po 20ti kusech cigaret. Hlavní závody na výrobu cigaret byly v Kutné Hoře (cigarety pod názvem Astra), v Novém Jičíně, Hodoníně (cigarety pod názvem Filtra), Spišské Belé, Banské Šťavnici a Smolníku. Za nejkvalitnějšívýrobek byly považovány cigarety značky Sparta a jako protiváha ke kvalitním Spartám se začaly vyrábět cigarety značky Petra. V roce 1988 vzniká v Československu Československý tabákový průmysl Kutná Hora a na Slovensku Československý tabákový priemysel Bratislava. V roce 1992 federální vláda oznámila záměr privatizovat podniky tabákového průmyslu. Zájem o podniky byl velikýa v roce 1992 vzniká akciová společnost Tabák, Kutná Hora s majoritním vlastníkem Philips Morris International, Inc. Na Slovensku vznikla v roce 1992 akciová společnost Slovak International Tabák, a. s., Bratislava s 32procent účastí kapitálu firmy Reemstma Hamburk. V roce 1996 se firma Reemstma Hamburk stává 100procentním vlastníkem tabákového průmyslu na Slovensku. 4 Hlavním zdrojem růstu zisku v minulosti byl růst produktivity daný mechanizací výroby. V 19. století v Americe začali používat stroj na válení cigaret, který vyrobil kusů cigaret za hodinu. Dělník jich ručně zvládl vyrobit zhruba 250 za stejnou dobu. Firmy, které tento stroj nakoupily, ovládly trh. K růstu produktivity přispěla i správná volba produktového mixu. Firmy, které produkovaly větší množství cigaret, dosahovaly vyšší produktivity práce a návratnosti kapitálu. Opakem dobrého mixu byla monopolizace tabákového průmyslu. Monopol American Tobacco investoval zisk do rozšíření výroby místo aby jej investoval do růstu produktivity. Po rozpadu monopolu vzrostla produktivita v tabákovém průmyslu tak prudce, že překonala produktivity v mnoha jiných odvětvích. V té doby už začaly firmy také své zisky investovat do reklamy. Reklama se objevila prostřednictvím nového vynálezu a to rádia. V roce 1963 dosáhly Spojené státy Americké 3 Tabáková režie byl monopol tabákového průmysl Ministerstva financí 4 Dostupné z: [cit ] 14

15 rekordní spotřeby cigaret na hlavu a to 4347 kusů. V zemi kouřilo 46procent dospělé populace. Od té doby začal počet kuřáků klesat a to díky lékařským zprávám o negativním vlivu kouření na zdraví kuřáků na současných 24procent. používány pro kouření tabáku dýmky nebo doutníky. Do konce 19. století byly Tabákový průmysl se poté přemístil do Japonska. Japonsko dosáhlo svého vrcholu ve spotřebě cigaret až v roce Na přelomu 80. a 90. let byly druhým nejprodávanějším produktem v japonských televizích cigarety. Když vůdce Mao slíbil čínskému lidu jídlo, střechu nad hlavou a cigarety, stala se Čína největším spotřebitelem cigaret na světě. Důvodem nebyl počet cigaret na hlavu ale lidnatost země. Další růst je ale omezen jak stagnující spotřebou na hlavu, tak růstem cen, reklamou, daněmi a osvětou. Tabákové farmy představují jen malý zlomek zemědělské produkce. Průmysl zaměstnává malý počet obyvatel a příjem z produkce má malý podíl na celkovou průmyslovou produkci. Negativní dopad by měl být menší než zisky z daní a úspory nákladů na lékařskou péči. 5 Na americkém trhu dokázaly tabákové firmy odolávat hospodářským krizím a bublinám. Spotřebitelé nepřestávali kouřit ani v dobách recese. Firma Imperial Tobacco dokázala odolávat i v době Velké recese. Spotřeba cigaret se nesnížila ani v době dlouhé recese v Japonsku. Carret ve své knize popisuje rozdíl v závislosti na ekonomických cyklech. Porovnal mezi sebou tabákový průmysl a výrobce pneumatik. Při splaskávání technologické bubliny v letech 2000 a 2003 tabákový průmysl rostl, sektor výrobců automobilů a automobilových dílů klesal. Podle Světové zdravotnické organizace budou ve vyspělých zemích v roce 2020 až 2030 cigarety k dostání na lékařský předpis. V každé zemi bude také daň z tabáku ve výši 75procent a výrobci se budou podílet na úhradě nákladů za lékařskou péči způsobenou aktivníma pasivním kouřením. V této době by až 85procent kuřáků mělo žít v chudých zemích. V roce 2030 až 2040 bude například výroba, prodej a propagace tabáku plně a přísně regulována vládou. Tabák se stane důležitou surovinou ve výrobě vakcín a léčiv díky genetickým pokrokům. V roce 2040 až 2050 budou objeveny nové způsoby využití tabáku. Tabákový průmysl se dlouho považoval za neprosperující podnikání, ale od svých 5 Dostupné z: [cit ] 15

16 historických počátků se hodně vzdálil a ztratil sociálně ekonomické výhody, jaké měl v minulých letech. 6 Tabákový průmysl v roce 2007 prochází největší změnou od průmyslové revoluce. Objevuje se zde liberalizaci obchodu, omezování reklamy, zvyšování daní a také kampaně proti kouření. Tyto záležitosti snížily spotřebu cigaret ve vyspělých zemích. Je jasné, že tabákový průmysl nemůže vyjít bez újmy. Když Carret vydal svou knihu v roce , zmínil se o prosperitě výrobců cigaret. S ekonomickou prosperitou rostly i akcie tabákových společností. V letech 1924 až 1931přinesly akcie svým investorům průměrně roční zhodnocení 18-21procent. Současná výkonnost tabákového sektoru není v posledních 12letech 8 tak vysoká jako v předešlých případech. Jak bylo na začátku zmíněno, tabák patří mezi rostliny lilkovité. Tento rod zahrnuje kolem 100 druhů rostoucích převážně v Jižní Americe, Sundských ostrovech, Austrálii a Oceánii. V dnešní době se řada z nich pěstuje ve všech světadílech od rovníku až po teplejší oblastí mírného pásu. Mnoho z nich jako okrasné a skleníkové rostliny. Nejdůležitějšími druhy tabáku pro získání tabákových výrobků je Nicotiana tabacum (tabák obecnýviržinský) a druhým je Nicotiana rustica (tabák selský-machorka). V listech tabáku je 10% pyridinových alkaloidů. Tabákový kouř obsahuje nikotin i pyridinové zásady. Těmto složkám bude věnována jedna z dalších kapitol této práce Historie reklamy Je vhodné se zmínit o jejím počátku a vysledovat její vývoj až do dnešní doby. Zjistit, jak se proměňovala, jakým prošla vývojem, jaké jsou její možnosti a produkty. Počátky lze datovat již do starověku a středověku. Reklama je stará jako lidstvo samo a lze jí specifikovat především do období od vzniku obchodování. Slovo reklama vzniklo z latinského slova reklamare. První písemný záznam o reklamě se dochoval na hliněné tabuli, kterou archeologové objevili v Egyptě poblíž královského města Memfis. Na této 6 Dostupné z : [cit ] 7 Guru Carret vydal v roce 1930 knihu s názvem Umění spekulovat 8 Tento počet let je brán v roce

17 tabulce stojí: zde žiji já, Rinos z Kypru z milosti bohů obdařený uměním vyložit neomylně každý sen. Jde o první čtyři tisíce let starý inzerát. Slovo reklamare znamená znovu křičeti, to odpovídá dobové obchodní komunikaci. Hlavním tehdejším prostředkem pro reklamu bylo vyvolávání spojené s bubnováním nebo zvoněním. 9 Je tu ale i jiné stanovisko a to Značné množství dokonce i kvalitních publikací tvrdí, že slovo reklama je latinského původu, což obvykle bez rozmyslu přejímají autoři bakalářských a diplomových prací do úvodu textů zabývajících se historii reklamy. Slovník mediální komunikace (Irena Reifová a kolektiv, 2004) u hesla reklama uvádí, že pochází z latinského reclamare. Toto tvrzení je dost problematické, protože takovéto slovo se v dostupných slovnících latinskočeských nevyskytuje. Blízko tomuto pojmu se nachází například re-cito, tj. předčítat a vůbec nejpodobnější je re-clamo, což znamená podle slovníků hlasitě odporovat, popřípadě ozvěnou se ozývat. Přestože musíme základ slova reklama hledat v latině, do českého jazyka se dostalo z jiného románského jazyka a to z francouzštiny. V tomto jazyce se vyskytuje slovo réclamer, které je překládáno jako hlásit se, dožadovat se, stěžovat si, žádat, vyžadovat, reklamovat a podobně. V některých spojeních, jako réclamerbruyamment tj. hartusit, francouzština odkazuje k povaze reklamy, jako nepochybně v mnoha případech hodně hlasitého vychvalování čehosi. Ottův slovník naučný z roku 1888 skutečně označuje slovo reklama (fr. réclame) jako přejaté do češtiny z francouzštiny ve významu veřejného vychvalování, jak definuje jádro pojmu reklama, což je pravděpodobně první definice reklamy v české historii. 10 Reklama existovala zejména v ústní podobě. S reklamou jsme se setkávali především na tržištích. Ale také se zde objevovaly vývěsné štíty či nápisy podél obchodních cest. S rozvojem obchodních sítí se reklamou zabývají specializované reklamní agentury. První reklamní instituce vznikla v Anglii v roce Těžiště reklamy se přesunulo na inzerci, výkladní skříně, plakáty, štíty domů, karosérie automobilů a objevuje se i světelná reklama. Jak již bylo řečeno, již v antice obchodníci či řemeslníci využívali reklamu k propagaci výrobků a služeb. Před krámky či dílny vystavovali výrobky nebo jejich symboly a 9 VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: Jak dělat reklamu. Dotisk Praha: Grada Publishing a.s., ISBN Dostupné z: [cit ] 17

18 vychvalovali je. Své výrobky někteří zveřejňovali v psané podobě na vývěsních tabulích nebo na zdech domů. Ve starém Římě byl profesionální vyvolávač, který vyhlašoval nařízení a dával na vědomí důležité novinky a mezi tyto prohlášení vkládal reklamy na zboží a služby. Například veřejné bubnování a vyhlašování přetrvalo mnoho dalších století. Ve středověku si obchodníci najímali vyvolávače, aby jejich zboží vychvalovali. Trvalá reklama byla například vývěsný štít na hostinci. Doba tištěné reklamy přichází s vynálezem knihtisku. Vyvolávače nahrazují letáčky a po zavedení novin se objevují již skutečné inzeráty.. Důležitými milníky v dalším vývoji reklamy se staly války a s tím související změny na trhu.vše začalo Válkou za nezávislost 11. Po skončení války Američané nakupovali domácí zboží a zavrhovali zahraniční zejména britské zboží. Většina zboží byla domácí výroby a výměna mezi regiony neexistovala. Reklama se orientovala zejména na trh s otroky, půdou a přepravu. Mezi média patřily letáky, plakáty a inzerce v novinách. Dalším milníkem byla Občanská válka 12. Po skončení této války došlo k velkým změnám.byl to například konec období domácí a regionální výroby, začátek období hromadné průmyslové výroby, vznik železnic, která usnadnila přepravu zboží. Mnoho mužů se nevrátilo z války a ženy častěji nakupovaly, počet obyvatel postupně narostl a tak vznikla i větší poptávka a změnil se i životní styl obyvatel díky novým vynálezům jako byla žárovka, psací stroj či šicí stroj. Tyto změny se v reklamě projevily možností zásobovat větší trh, zajistit, aby zákazníci výrobky chtěli (pomocí názvů a logy), výrobky musely mít dobrý obal (do této doby stačilo prodávat na váhu či po kouscích), tato doba se stala pro reklamu důležitou. Bylo možno odlišným obalem, sloganem či logem prezentovat vlastnosti výrobků. S vynálezem knihtisku vzniká tištěná reklama, od té doby jsou známy letáky či tištěné inzeráty, ale tyto samozřejmě neměly ještě dnešní podobu. Průmyslovou revolucí se reklama začíná vyvíjet tím směrem, jak jí dnes známe. Podniky potřebovaly odbyt a díky tomu vznikají v USA po roce 1841 profesionální reklamní agentury. Když do hry vstoupily 11 Válka za nezávislost byla válka mezi Královstvím Velké Británie a třinácti koloniemi Severní Americe v letech , kdy válku prohrála Velká Británie a státy získali nezávislost. 12 Občanská válka jinak také válka Sever proti Jihu, která se odehrávala v letech , byla to válka mezi Spojenými státy americkými a Konfederačními státy americkými 18

19 noviny, časopisy a katalogy, skončilo období, kdy většina tiskovin obsahovala zejména romány na pokračování a neobsahovala reklamu. Průkopníkem změn byl F. G. Kinsman, který začal vydávat týdeníky a měsíčníky s reklamou. Tím vzniklo nové médium pro reklamu a tím byl časopis. S další myšlenkou přišel Montgomery Ward. Ten přišel s tím, že by dal do ruky zákazníkům katalog s nabízeným zbožím. Svůj první katalog vydal v roce Na konci 19. století se novinová reklama změnila z textové do dnešní podoby a její distribuci usnadnila od roku 1890 poštovní služba. Do evropských měst během 19. stoletívstoupila novinka v podobě kulatých plakátovacích sloupů. Tyto sloupy měly vnést pořádek do chaotického vylepování. Poprvé se objevily v Berlíně roku Dodnes se jim v Německu říká podle jejich vynálezce Litfassovy sloupy. Na konci 19. století již výrobci používali zavedené obchodní značky, které měly usnadnit odbyt jejich výrobků. Průkopníky v této oblasti byly firmy jako Bahlsen, Henkel či Schwarzkopf. První globální kampaň vznikla roku 1901 výrobcem ústní vody Odol panem Karlem Augistinem Lingnerem. Jeho reklama vyšla ve všech listech v Evropě a také v Americe. 13 Počátkem 20. století objevili reklamu jako nové médium i umělci. Svůj rozkvět prožívaly výtvarně zpracované plakáty. Mezi přední umělce patřil malíř Toulouse-Lautrec a například také český secesní malíř Alfons Mucha. Po první světové válce zasáhla reklamu ve Spojených státech regulace. Důvodem byly léčivé výrobky, které zaplavily trh. Bylo velice těžké odlišit kvalitní výrobky od nekvalitních. Reklama byla klamavá a vycházela z neověřených informací. Vláda proto přijala zákon, který se zabýval praktikami reklamních společností. Situace kolem klamavosti znepokojovala nejen vládu, ale i zadavatele reklamy. V roce 1912 byl založen Betterův obchodní výbor, který je dodnes činný v oblasti samoregulace odvětví. Další vlna přišla s Velkou hospodářskou krizí. Souvisela s přeměnou dosavadní výroby na výrobu válečnou. Bylo přijato mnoho zákonů, dodatků a norem, které reklamu regulovaly. S tímto obdobím je spojováno měření reklamy. Řada novin do té chvíle neznala počet prodaných výtisků. V roce 1914 byl založen Úřad pro kontrolu nákladů, aby ověřoval informace o 13 Dostupnét z: [cit ] 19

20 prodaném nákladu. Velká hospodářská krize přinesla důraz na přesnost v odhadování velikosti publika vystaveného reklamě a efektivnější využívání prostředků vynaložených na reklamu. Ve 20. letech 20. století Edward Steichen vytvořil významné kampaně a přispěl k rozvoji moderní reklamní fotografie a tištěné reklamy. Novým médiem bylo rádio, které představovalo nové možnosti k oslovení většího množství publika a představení nových produktů nebo pro vytváření identity značek. Vyžadovalo dokonalejší způsob měření. Mezi nejvýznamnější ukazatele velkoobchodních a maloobchodních tržeb a poslechovosti rozhlasových stanic představoval A.C.Nielsenův systém a výzkumy mínění spotřebitelů dle George Gallupa. Dalším novým médiem se stala televize, která usnadnila přístup na masové trhy, tvorbu a rozvoj značek, uvádění nových produktů na trh. Tato reklama byla účinnější než jiné formy reklamy, využívala emoce a doporučování. Ve 30. letech 20. století se stala známou Grete Stern na mezinárodní úrovni díky spolupráci s umělkyní Ellen Auerbach. Společně založily fotostudio. Ellen studovala v Bauhausu a její díla byla považována za významnou inovaci v portrétní a reklamní fotografii, ovlivnila tím řadu evropských a amerických umělců. S nástupem nacismu a po skončení druhé světové války i s nástupem komunismu se reklama dostala do služeb politiky. Byly to například úderné slogany a rozhlasové šoty určené k ideologickému působení na veřejnost. Tyto reklamy připravoval říšský ministrpropagandy Goebbels. Objevily se například mnohametrové reklamy na Hitlerovo dílo Mein Kampf. Tato politická reklama provázela následující období studené války. V 50. letech pokračovala reklama na zboží, ale novým impulsem se stala doba německého hospodářského zázraku.bylo možné vidět spokojené hospodyňky, děti s baculatými tvářemi, které zvaly ke vstupu do konzumní společnosti. Na strádání ve válečných letech měl zákazník zapomenout díky reklamě Oetkerův puding. Americký způsob reklamy se v Evropě prosadil s příchodem značek jako je Coca-cola a Marlboro. Úspěšnou postavou reklamy byl Santa Claus, se kterým přišla společnost Coca-cola v roce Velice rychle se postava stala symbolem Vánoc. Autor reklamy se inspiroval starším zpodobněním z 19. století, které vytvořil Němec Thomas Nast, žijící v Americe a to podle tradiční postavy 20

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy Seznam příloh Příloha č. 1: zákony a jiné právní normy z oblasti reklamy Komerční komunikace Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

alkoholu a Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek CCVJ, o.p.s. 28. ledna 2015

alkoholu a Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek CCVJ, o.p.s. 28. ledna 2015 Prevalence užíváníu alkoholu a tabáku v ČR Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek zdraví v pedagogické praxi, Přehled studií HBSC (WHO) 11, 13, 15letí (2002, 2006, 2010) GYTS (Global Youth Tobacco Survey)

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA Makroprostředí firmy Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ POLITICKÉ FIRMA PŘÍRODNÍ KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ Demografické prostředí Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Monika Ferdová Radka Hejzlarová Petra Stádníková Kristýna Voborníková. VSRR, 3. ročník, cvičení středa 15:45

Monika Ferdová Radka Hejzlarová Petra Stádníková Kristýna Voborníková. VSRR, 3. ročník, cvičení středa 15:45 Marketingový výzkum tabákových výrobků Monika Ferdová Radka Hejzlarová Petra Stádníková Kristýna Voborníková VSRR, 3. ročník, cvičení středa 15:45 Obsah Charakteristika zvoleného produktu... 3 Cena...

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 119. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 119. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 119. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 14. schůze konané dne 12. dubna 2007 k Zelené knize K Evropě bez tabákového kouře: Možnosti

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 1 Prezentace 2015 POJEM SPOTŘEBITELE o koncový uživatel služby nebo výrobku o každá fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo která odebírá nějaké služby, a to za jiným

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více