Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2004"

Transkript

1 Výroční zpráva Věry Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové za rok 2004 Praha, červen 2005

2 0. Všeobecné údaje : Zřizovateli Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové se sídlem v Praze 1, Černá ul. č. 646/9 (dále jen NF VTŘ) jsou občanka České republiky paní Věra Třebická-Řivnáčová, bytem Gustavsborgswagen 169, S Perstorp, Švédské království, ThMgr. Pavel Smetana, synodní senior Českobratrské církve evangelické, bytem Ovenecká 27, Praha 7 a prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, bytem Horoušanská 7, Praha 9. Podle Zásad, které jsou rozpracováním čl. III Smlouvy o zřízení NF VTŘ ze dne účelem nadačního fondu je podpora a) nadaných studentů Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen ETF UK) b) studijních, badatelských a uměleckých projektů a publikační činnosti Českobratrské církve evangelické (dále jen ČCE) a ETF UK c) aktivit, přímo se dotýkajících nastupující generace a vytváření společenské atmosféry, v níž lze rozvíjet křesťanské duchovní a kulturní dědictví a posilovat demokracii d) důchodců z řad ČCE popř. ETF UK formou např. pečovatelské služby, výstavbou domů a bytů pro seniory Složení správní a dozorčí rady v r Správní rada Funkce Jméno a příjmení Bydliště předseda prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan U pošty 6, Praha 8 místopředseda do Ing. Pavel Stolař, CSc. Všehrdova 6, Praha 1 člen prof.thdr. Petr Pokorný, DrSc. Horoušanská 7, Praha 9 člen do Jan Matějka Skuherského 25, České Budějovice místopředseda od Jan Matějka Skuherského 25, České Budějovice člen Ing. Dalibor Titěra Dol 79, Libčice nad Vltavou Dozorčí rada Funkce Jméno a příjmení Bydliště Ing. Karel Rokyta ul. A. Kalvody 642, Brandýs n. L. Vladimír Pistor Masarykova 369, Čelákovice ThDr. Ladislav Beneš Spořilov 769, Pardubice Nadační fond nemá stálé pracovníky, ale pouze na dohodu o provedení práce. 1. Přehled o majetku a závazcích : ( tis. ) Stav k sledovaného roku minulého roku Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně Pozemky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pohledávky Peníze a ceniny 1 3 Bankovní účty MAJETEK celkem Strana : 2 z 5

3 1. Přehled o majetku a závazcích : Pokračování Závazky Rezervy 0 0 Úvěry 0 0 ZÁVAZKY celkem VLASTNÍ JMĚNÍ CELKEM Poskytnuté dary nadačnímu fondu : V roce 2004 nebyl NF VTŘ poskytnut žádný peněžní ani nepeněžní dar. 3. Přehled o použití majetku : Hmotný majetek a pozemky vložené do NF VTŘ jsou pronajímány. Okamžitě nepotřebné finanční prostředky jsou zhodnocovány uložením na termínovaném vkladu u Komerční banky a. s. Praha a investováním v Conseq invest dluhopisovém fondu. Koncem hodnoceného roku byl realizován prodej rybníků vč. hrází obchodní společnosti Klatovské rybářství a. s., se sídlem Klatovy, K Letišti 442/II za dohodnutou cenu ,- (úhrada však byla provedena až počátkem roku následujícího) v účetní hodnotě hrází ,19 a ,68 u rybníků na snížení hodnoty majetku se prodej promítl již v r s ohledem na skutečnost, že právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly Dividendy (podíl na zisku) z držených podílových listů u Conseq invest v celkové výši ,27 byl společností reinvestován, čímž došlo ke zvýšení počtu podílových listů z původních ,1068 ks na ,9886 ks. 4. Přehled o poskytnutí nadačních příspěvků : Subjekt Částka v Účel ETF UK Praha podpora publikační činnosti ETF UK Praha Učebnice pro studenty ETF UK Praha překlad a vydání publikace Ježíšova politika ETF UK Praha obnovení ediční řady ARBI ETF UK Praha aktivity spojené s integrací zahr. studentů Akademická YMCA výchovná činnost sdružení FS ČCE Orlová projekt Dveře otevřené FS ČCE Horní Dubenky Parrésia 2004 SKP Pardubice předškolní výuka dětí EA Praha odborná praxe studentů v zahraničí SR ČCE vzdělávací semináře SR ČCE kursy a jiné pobyty mládeže SR ČCE Bratrstvo časopis pro mládež Společnost křesťanů a židů Zpravodaj společnosti SR ČCE Domy klidného stáří 9 studentů a doktorandů ETF UK Praha na základě doporučení AS fakulty paní Šimková C E L K E M Strana : 3 z 5

4 5. Dodržení pravidla stanoveného pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu : Čl. V Statutu NF VTŘ je stanoveno, že celkové roční výdaje na správu fondu nesmějí od r překročit 2 % majetku nadačního fondu ke dni V roce 2004 dosáhl podíl správních nákladů níže uvedenou hodnotu : Budovy a stavby ,05 Pozemky ,45 Finanční investice ,27 Pokladní hotovost 1 181,00 Zůstatek na běžném účtu ,21 Zůstatek na termínovém vkladu ,21 Pohledávky na nájemném ,00 Pohledávka z půjčky peněz (jistina vč. úroku) ,44 Pohledávky z poskytnutých záloh na služby ,00 Pohledávka z kupní smlouvy (Klatovské rybářství) ,00 Pohledávka za Pozemkovým fondem ČR ,33 Majetek CELKEM ,96 Výdaje ovlivňující daň z příjmů ,93 Výdaje neovlivňující daň z příjmů ,35 Výdaje CELKEM ,28 Nadační příspěvky ,00 Daň z příjmů právnických osob ,00 Vrácení cizích peněz ve správě (VONS) ,85 Výdaje pro propočet podílu správních výdajů ,43 P O D Í L správních výdajů z majetku v % 0, Základní údaje obsažené v roční účetní závěrce : Příjmy a výdaje Pachtovné ,00 Nájemné ,00 Úroky na běžném účtu 114,66 Úroky na termínových vkladech 6 813,75 Ostatní příjmy (splátka půjčky) ,00 Příjmy CELKEM ,61 Odměny dle smluv brutto ,50 Brutto odměny správní rady a dozorčí rady ,00 Daň z nemovitosti ,00 Provozní režie ,43 Daň z příjmu právnických osob ,00 Náklady správní a dozorčí rady 6 920,50 Nadační příspěvky ,00 Vrácení cizích peněz ve správě (VONS) ,85 Výdaje CELKEM , Příjmy a výdaje mimo finanční účetnictví Strana : 4 z 5

5 Dividendy (podíly na zisku) z držených podílových listů ,27 Nájemné zápočet Klatovského rybářství s naším závazkem z kauce ,00 Příjmy CELKEM ,27 Pořízení podílových listů (reinvestice dividend) ,27 Částečné vrácení kauce zápočet Klatovského rybářství s nájemným ,00 Výdaje CELKEM , Pohledávky a závazky : Pohledávky z titulu nájemného za fyzickými osobami (4 případy) činí ,- a za dvěma zemědělskými podniky 686,-. Naproti tomu přeplatek nájemného je 1 000,- u jedné fyzické osoby a 2,- u jednoho zemědělského podniku. Další pohledávkou je zůstatek jistiny ve výši ,- z poskytnuté půjčky a dosud nenaúčtovaný úrok z této půjčky ve výši 5 746,44. Pohledávka ze zaplacených záloh na plnění v r je u tří subjektů je ,-. Pohledávka z titulu kupní smlouvy uzavřené dne na prodej rybníků a hrází vč. dalšího příslušenství Klatovskému rybářství a. s. je ve výši ,-. K evidujeme pohledávku za Pozemkovým fondem ČR za nevydané pozemky z restitučního nároku zakladatelky nadačního fondu na Rychnovsku ve výši ,33. Dále k evidujeme nárok u Pozemkového fondu ČR za nevydané pozemky z restitučního nároku zakladatelky nadačního fondu na Klatovsku ,60 a ,50 za znehodnocené hráze Státním statkem Nové Hrady. Tyto nároky však neuvádíme v pohledávkách, protože se jedná o pouze o nárok. Vůči Klatovskému rybářství máme dosud nevyrovnanou kauci ve výši 5 333,- (náš závazek). Dalším naším závazkem je v roce 2004 přiznaná, ale nevyplacená odměna členovi dozorčí rady ve výši , Zhodnocení dosažených výsledků : Dosažené výsledky lze hodnotit méně pozitivně s ohledem na snížený zájem o vytěžené dřevo Zpráva dozorčí rady : Zpráva dozorčí rady je k nahlédnutí v sídle nadačního fondu Audit účetní závěrky : Účetní závěrka NF VTŘ za rok 2004 byla ověřena externí auditorskou firmou R-audit, s.r.o., Na Hrázi 178/25, Praha 8 s výsledkem Roční účetní závěrku ověřujeme bez výhrad. Auditorská zpráva je rovněž k nahlédnutí v sídle nadačního fondu. Výroční zprávu sestavil : Jiří Šmída Schválil : prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan dne : předseda správní rady Strana : 5 z 5

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové za účetní období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 Okamžik sestavení účetní závěrky : 31. 5. 2007 přílohu sestavil : Jiří Šmída, účetní za statutární

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3 DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV Prostějov, 19. 3. 2014 předkládá: Ing. Vladimír Průša jednatel DSP, s.r.o. Domovní správa

Více

Průkopník, stavební bytové družstvo

Průkopník, stavební bytové družstvo Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 28. 5. 2015 Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2014 Schváleno

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2008

Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2008 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa 6 Projekty Nadace Educa 8 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 10 Finanční

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 1 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2013 4 3. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2014 a v dalších letech 5 4. Zpráva dozorčí

Více

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012 4 3. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2013 a v dalších letech 5 4. Zpráva dozorčí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 červen 2013 Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 Stodůlky Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006)

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) a. s. Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) 0_ Osnova 1. Historické údaje 1.1. Vznik společnosti, akcionářská struktura 1.2. Provozy společnosti 1.3. Historie v ekonomických výsledcích

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 2 I.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 5 0 Daňové identifikační číslo

Více

Výroční zpráva 2014. LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219. U Dvora 190 687 51 Nivnice

Výroční zpráva 2014. LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219. U Dvora 190 687 51 Nivnice Výroční zpráva 2014 LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219 U Dvora 190 687 51 Nivnice www.lineanivnice.cz hello@lineanivnice.cz Obsah Obsah Profil společnosti 1 Statutární orgány

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2011

Příloha účetní závěrky za rok 2011 Čl. II.Obecné údaje: 1) Popis účetní jednotky Příloha účetní závěrky za rok 2011 Název: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídlo : Praha 4, Boční II, č.p. 1401, PSČ 141 31 Právní forma: veřejná výzkumná

Více