SMĚRNICE A POSTUPY ACN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE A POSTUPY ACN"

Transkript

1 SMĚRNICE A POSTUPY ACN

2 OBSAH ÚVOD... 4 ČLÁNEK I DEFINICE... 5 ČLÁNEK II ZALOŽENÍ A VEDENÍ STATUSU DISTRIBUTORA... 7 II.1. Váš vztah s ACN... 7 II.2. Zahájení nezávislého podnikání... 7 II.2.1. Požadavky na všechny Nezávislé podnikatele... 7 II.2.2. Poskytování informací... 7 II.2.3. Názvy Statusu distributora; Přiřazení IČ podniku... 7 II.2.4. Dodatečné požadavky na Přípustné podnikatelské subjekty... 8 II Požadavky na subjekty zapsané do obchodního rejstříku... 8 II Požadavky na obchodní partnerství... 8 II Změny vlastnictví a zrušení PPS... 9 II.2.5. Ostatní kontakty a oprávněné kontakty... 9 II.3. Manželé/Životní partneři jako NP... 9 II.4. Odpovědnost za výdaje II.5. Prodloužení Statusu distributora II.6. Ukončení vašeho Statusu distributora II.7. Obnovení přerušeného Statusu distributora II.8. Prodeje Statusů distributora II.9. Úmrtí či pracovní neschopnost Nezávislého podnikatele II.10. Vícenásobné Statusy distributora a Pravidlo 100 % ČLÁNEK III POVINNOSTI NEZÁVISLÉHO PODNIKATELE III.1. Etický kodex a dodržování právních předpisů III.1.1. Obecné povinnosti III.1.2. Soulad se zákony a předpisy III.1.3. Daně III.1.4. Působení mimo vaši Domovskou zemi III.2. Propagace a prodej Služeb ACN, Produktů ACN a Programu ACN Opportunity III.2.1. Obecné III.2.2. Propagace služeb ACN III Vyplnění a předložení Zákaznických smluv III Přijetí zákazníka a Datum nabytí účinnosti Zákaznických smluv III.2.3. Prodej Produktů ACN III Obecné III Nákup Produktů ze strany NP III Nákup Produktů Zákazníky, kteří nejsou NP III Nákup on-line III Přímý prodej Zákazníkům III.3. Zakázané praktiky III.3.1. Předložení nepravých Zákaznických smluv či informací III.3.2. Zacílení na zranitelné a vysoce rizikové Zákazníky III.3.3. Změna poskytovatele služeb bez zákazníkova souhlasu (slamming) III.3.4. Osobní získávání zákazníků a kupení III.3.5. Sazby a podmínky vztahující se ke Službám ACN III.3.6. Kontakt s Obchodními partnery ACN ČLÁNEK IV MARKETING A REKLAMA IV.1. Filozofie společnosti týkající se marketingu IV.2. Používání identity a duševního vlastnictví ACN IV.3. Propagace Služeb ACN, Produktů ACN a Programu ACN Opportunity IV.4. Tvorba a využívání marketingových materiálů IV.5. Výdělky a příjmové požadavky IV.6. Záruky sazeb a úspor Strana 2

3 IV.7. Prohlášení o produktech IV.7.1. Učinění prohlášení IV.7.2. Zakázaná prohlášení IV.7.3. Požadovaná prohlášení pro wellness produkty ACN IV.8. Internetové stránky a sociální média IV.9. Soutěže a pobídky IV.10. Dotazy médií a vystupování v médiích IV.11. Použití Statusů distributora jako prostředků pro získání finančních prostředků IV.12. Co-branding a co-marketing IV.13. Marketingové akce ČLÁNEK V BUDOVÁNÍ PRODEJNÍHO TÝMU V.1. Prezentace Programu ACN Opportunity V.2. Dodání Přihlášek a Smluv nezávislého podnikatele V.3. Nákup Produktů ACN a Služeb ACN novými NP V.4. Změna Patrona V.5. Zákaz náboru napříč liniemi V.6. Nabádání je zakázáno V.7. Školení a dohled ČLÁNEK VI PLÁN ODMĚN ACN VI.1. Obecný popis VI.2. Definice VI.3. Zavedení Nového plánu odměn a migrace VI.4. Způsobilost pro získanou úroveň a odměnu VI.5. Odměna VI.5.1. Bonusy za maloobchodní prodej VI.5.2. Provize VI.5.3. Bonusy za produktový balíček VI.5.4. Ostatní bonusy VI.6. Správní poplatky VI.7. Snížení nebo zrušení odměny VI.8. Faktury a výpisy ČLÁNEK VII VYŠETŘOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK A DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 31 VII.1. Porušení podmínek a vyšetřování dodržování VII.2. Disciplinární řízení VII.2.1. Pozastavení VII.2.2. Ukončení VII.3. Odpovědnost Upline VII.4. Spolupráce při vynucování práva VII.5. Spory mezi NP ČLÁNEK VIII OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DŮVĚRNÉ INFORMACE SOUHRN SMĚRNICE A POSTUPY ACN DODATEČNÉ INFORMACE ČESKÁ REPUBLIKA Strana 3

4 ÚVOD Vítejte u ACN! Jsme šťastní, že jste se jako Nezávislý podnikatel připojili k ACN. Stojíte na počátku vzrušující společné cesty s ACN a my se těšíme na naši dlouhodobou spolupráci s vámi. ACN se během více než 20 let své existence stala největším světovým prodejcem telekomunikačních a dalších nezbytných služeb pro domácnosti a malé podniky. Prostřednictvím společností, které provozujeme ve 24 zemích na 4 světadílech, nabízíme širokou škálu inovativních služeb, které lidé denně využívají, za konkurenční ceny. V září 2013 ACN zahájila prodej své vlastní řady wellness produktů pod značkou Benevita a otevřela pro své Nezávislé podnikatele nové možnosti rozvoje podnikání. V březnu 2015 jsme uvedli na trh řadu produktů pro osobní péči Aluminé, a pokračujeme tak v naší aktuální transformaci v jedinečnou společnost v oblasti síťového marketingu, která Nezávislým podnikatelům a Zákazníkům poskytuje přístup k široké škále služeb a produktů, které obohacují jejich život. Směrnice a postupy ACN jsou důležitým a praktickým průvodcem, který vám pomůže zahájit a provozovat váš Status distributora ACN. Rovněž obsahují cenné informace o postupech a procesech, které musíte vy a ACN dodržovat při propagaci Služeb ACN, Produktů ACN a Programu ACN Opportunity, aby bylo jisté, že svůj podnik rozvíjíte etickým a zákonným způsobem. Tento soubor Směrnic a postupů je součástí smlouvy mezi vámi a ACN a měli byste si jej přečíst společně s Přihláškou a Smlouvou nezávislého podnikatele a Plánem odměn pro vaši Domovskou zemi. ACN si vyhrazuje právo upustit od těchto Směrnic a postupů nebo je změnit podle svého uvážení na základě obchodního rozhodnutí. Máte-li otázky týkající se těchto Směrnic a postupů, obraťte se prosím na svého Patrona, navštivte portál ACN Back office pro nezávislé podnikatele na adrese nebo kontaktujte servis ACN pro nezávislé podnikatele. Strana 4

5 Článek I Definice V těchto Směrnicích a postupech mají slova začínající velkým písmenem níže uvedené významy. Slova začínající velkým písmenem, která nejsou v tomto Článku 1 definována, mají významy užívané v Přihlášce a Smlouvě nezávislého podnikatele, (dále jen Smlouva ), Plánu odměn nebo textu těchto Směrnic a postupů. ACN, nás a my znamená společnost ACN, se kterou jste podepsali Smlouvu či jiný člen skupiny společností ACN. Produkty ACN znamenají wellness produkty a produkty pro osobní péči nabízené Zákazníkům společností ACN nebo Nezávislým podnikatelem. Služby ACN znamenají telekomunikační služby, služby v oblasti energie, zabezpečení domácnosti nebo jiné služby nabízené Zákazníkům společností ACN nebo Obchodním partnerem ACN. Podmínky prodeje Benevita označují podmínky platné pro prodej Produktů ACN dostupných na Internetových stránkách Benevita. Internetové stránky Benevita znamenají nebo jinou internetovou stránku užívanou k prodeji wellness produktů a produktů pro osobní péči ACN. Internetové stránky Benevita jsou dostupné prostřednictvím Online obchodu Nezávislého podnikatele nebo přímo. Zákazník znamená osobu, která kupuje Služby ACN nebo Produkty ACN. Nezávislí podnikatelé jsou považováni za Zákazníky, když zakoupí Služby ACN nebo Produkty ACN. Zákaznická smlouva znamená smlouvu mezi Zákazníkem a ACN nebo Obchodním partnerem ACN za účelem zakoupení Služeb ACN neb Produktů ACN. Prodej Produktů ACN Nezávislým podnikatelem Zákazníkovi není Zákaznickou smlouvou podle těchto Směrnic a postupů. DSA označuje Asociaci přímého prodeje. DSA jsou obchodní asociace, které reprezentují odvětví přímého prodeje. Kodex DSA označuje etický kodex stanovený DSA. Kodexy DSA obsahují pravidla, kterými se řídí přímý prodej a která jsou závazná pro ACN a Nezávislé podnikatele. Status distributora znamená vaši obchodní činnost jakožto činnost Nezávislého podnikatele ACN. Downline znamená (a) všechny NP, které máte jako Patron pod svou přímou záštitou a (b) všechny ostatní NP pod záštitou těchto osob. Společně tito NP vytvářejí váš prodejní tým ACN. Upline znamená (a) vašeho Patrona a (b) všechny ostatní NP nad vaším Patronem ve stejném prodejním týmu ACN. Registrační poplatek znamená jednorázovou platbu požadovanou pro založení Statusu distributora, která dává novému NP právo propagovat Služby ACN, Produkty ACN a Program ACN Opportunity. Poplatek za prodloužení znamená částku uhrazenou stávajícím NP za prodloužení jeho Statusu distributora. Domovská země znamená zemi, v níž byl Status distributora původně založen. Nezávislý podnikatel, NP nebo vy označuje osobu Fyzickou osobu, nebo Přípustný podnikatelský subjekt která založila Status distributora ACN. Fyzická osoba je fyzická osoba a Přípustný podnikatelský subjekt (neboli PPS ) je právnický subjekt, například akciová společnost nebo partnerství. NP byly dříve označováni jako Nezávislí zástupci (neboli NZ ). Termíny Nezávislý podnikatel a Nezávislý zástupce mají stejný význam pro účely těchto Směrnic a postupů a veškerých dokumentů a sdělení ACN. Životní partner znamená osoba, která je v občanském svazku nebo registrovaném partnerství s NP a jedná stejným způsobem jako manžel/manželka pro právní, daňové a další účely. Pro účely těchto Směrnic a postupů je Životní partner rovnocenný manželovi/manželce. Aby mohla být osoba považována za Životního partnera, musí být vztah mezi NP a Životním partnerem registrován u příslušného orgánu státní správy v Domovské zemi NP: Pokud Domovská země NP nedovoluje registraci takovýchto svazků mimo manželství, NP by měl kontaktovat Servis ACN pro nezávislé podnikatele, aby určil, jaké možnosti má k dispozici. Online obchod znamená osobní internetové stránky NP hostované a poskytované ACN. Strana 5

6 Patron znamená Nezávislého podnikatele ACN, pod jehož IČ podniku je nový NP registrován v databázi NP ACN. Může jím být osoba, která představila nového NP společnosti ACN nebo jiný NP, ke kterému byl NP později převeden. Strana 6

7 Článek II Založení a vedení Statusu distributora II.1. Váš vztah s ACN Jako Nezávislý podnikatel ACN jste samostatný podnikatel nebo osoba samostatně výdělečně činná. NP není zaměstnancem, partnerem, jednatelem ani právním zástupcem ACN. Můžete si zvolit vlastní prostředky, metody, způsob práce a dobu a místo vaší činnosti, které podléhají pouze závazkům vyplývajícím z Přihlášky a Smlouvy nezávislého podnikatele a těchto Směrnic a postupů. Nikomu nesmíte tvrdit, naznačovat či prohlašovat, že jste zaměstnancem ACN, a potenciálnímu NP nesmíte tvrdit či naznačovat, že se stane zaměstnancem ACN, ani to prohlašovat. V některých zemích je ACN povinna z částek vyplácených NP srážet daně či sociální příspěvky a zasílat tyto částky státním úřadům či vyplácet daně nebo sociální příspěvky ve prospěch NP. Skutečnost, že je ACN povinna srážet či platit daně a sociální příspěvky nezakládá existenci pracovního vztahu zaměstnavatel zaměstnanec. II.2. Zahájení nezávislého podnikání II.2.1. Požadavky na všechny Nezávislé podnikatele NP se můžete stát jako Fyzická osoba nebo Přípustný podnikatelský subjekt. Abyste se stali NP, musíte (1) vyplnit Přihlášku a Smlouvu nezávislého podnikatele dostupnou na (2) uhradit Vstupní poplatek; a (3) dodat veškeré dodatečné informace a dokumenty požadované ACN. Smlouva musí být podána Fyzickou osobou, která se chce stát NP. V případě PPS by měla být Smlouva podána osobou, která je oprávněna k dohledu nad činností PPS (kterou nazýváme Primární kontakt ). NP, jenž je Fyzickou osobou, musí mít nejméně 18 let, mít trvalé bydliště v Domovské zemi a být oprávněn v Domovské zemi pracovat jako samostatný podnikatel. PPS musí být založen podle zákonů země, v níž je založen Status distributora, a musí existovat v době podání Smlouvy. Datem nabytí účinnosti vašeho Statusu distributora je datum, kdy ACN přijme vaši Přihlášku a vyrozumí vás o jejím přijetí. Pokud je vaše Přihláška neúplná nebo nepřesná, váš Status distributora bude pozastaven, dokud ACN neobdrží požadované informace a dokumenty. II.2.2. Poskytování informací Potenciální NP musí zajistit, aby veškeré informace dodané ACN v souvislosti s touto smlouvou byly přesné a úplné. Nepřesné nebo neúplné informace mohou vést k zamítnutí Smlouvy nebo k pozastavení, dokud nebudou dodány úplné informace. NP musí udržovat informace poskytnuté ACN v souvislosti se svým Statusem distributora aktualizované. NP musí ACN okamžitě nahlásit jakoukoli změnu jména, adresy, telefonního čísla, ové adresy či bankovního účtu. Většina změn může být učiněna on-line prostřednictvím portálu Back office pro nezávislé podnikatele. II.2.3. Názvy Statusu distributora; Přiřazení IČ podniku Pokud jste Fyzická osoba, váš Status distributora musí být veden na vaše osobní jméno. V případě PPS musí být název Statusu distributora uveden ve vašich Obchodních dokumentech. ACN si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu odmítnout jméno Statusu distributora. V okamžiku, kdy se stanete Nezávislým podnikatelem, vám bude přiděleno unikátní číslo nazvané IČ podniku, které označuje váš Status distributora. Měli byste své Zákazníky nabádat tomu, aby vaše IČ podniku uváděli ve všech Zákaznických smlouvách. Rovněž byste měli IČ podniku uvádět na veškerých Přihláškách a Smlouvách nezávislých podnikatelů, jejichž jste Patronem. Neuvedení vašeho IČ podniku může mít za následek to, že vám nebudou připsány nákupy Zákazníků nebo ve vašem prodejním týmu nebudou zahrnuti NP. Strana 7

8 II.2.4. Dodatečné požadavky na Přípustné podnikatelské subjekty NP může svůj Status distributora vést prostřednictvím založení Přípustného podnikatelského subjektu. Forma PPS se může lišit zemi od země; dle ACN se však NP zpravidla mohou stát obchodní partnerství, jediní vlastníci a společnosti s ručením omezeným. NP se nemohou stát veřejné společnosti, společnosti kótované na burze, akciové společnosti a neziskové organizace. ACN má výhradní právo rozhodnout, zda se určitý typ právního subjektu může stát NP. Přípustné podnikatelské subjekty musí splňovat Článek II.2.1. a tyto dodatečné požadavky. NP, který v rámci Statusu distributora přejde od formy Fyzické osoby k formě PPS, musí v okamžiku přechodu splňovat dodatečné požadavky. Nový či převedený Status distributora bude pozastaven až do okamžiku splnění těchto požadavků. Je-li Status distributora ve vlastnictví právnického subjektu, který není PPS, může ACN požadovat převod Statusu distributora na formu PPS, nebo ACN pozastaví či zruší Status distributora. PPS a jejich akcionáři, nominální vlastníci, ředitelé a společníci musí dodržovat pravidla o vícenásobných Statusech distributora a Pravidlo 100%, která jsou projednána v Článku II.10. Všichni akcionáři, nominální vlastníci, ředitelé a společníci v PPS jsou společně a nerozdílně odpovědní ACN za aktivity PPS. II Požadavky na subjekty zapsané do obchodního rejstříku PPS organizovaný jako subjekt zapsaný do obchodního rejstříku (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, společnost s jediným vlastníkem atd.) musí ACN poskytnout přinejmenším následující informace a dokumenty (dále jen Obchodní dokumenty ): kopii osvědčení o založení; jména, adresy a vlastnické podíly všech osob s 5 % a vyšším právním nárokem či vlastnickým podílem v PPS; a jména a adresy ředitelů PPS. ACN může dle vlastního uvážení požadovat dodatečné informace a dokumenty. PPS musí jednoho ze svých ředitelů nebo řídících pracovníků určit Primárním kontaktem pro Status distributora. Primární kontakt musí podat Přihlášku a Smlouvu nezávislého podnikatele Tím Primární kontakt potvrzuje, že vedení Statusu distributora patří mezi povolené obchodní aktivity PPS. Primární kontakt je odpovědný za dohled nad aktivitami PPS a za veškerou komunikaci s ACN. PPS může jako Ostatní kontakty určit ostatní akcionáře, ředitele nebo úředníky. II Požadavky na obchodní partnerství PPS, které jsou organizovány jako obchodní partnerství, musí poskytnout přinejmenším následující Obchodní dokumenty: kopii partnerské smlouvy nebo jiný pro ACN přijatelný dokument, který prokazuje existenci partnerství; jména, adresy a vlastnické podíly všech partnerů s 5% a vyšším právním nárokem či vlastnickým podílem v partnerství; a jméno a adresu hlavního partnera, je-li takový. ACN může dle vlastního uvážení požadovat dodatečné informace a dokumenty. Partnerství musí určit jednoho z partnerů za Primární kontakt. Primární kontakt musí podat Přihlášku a Smlouvu nezávislého podnikatele jménem partnerství a potvrdit, že vedení Statusu distributora ACN je součástí povolených obchodních aktivit partnerství. Strana 8

9 Komanditní společnost musí za Primární kontakt jmenovat svého hlavního partnera a může ustanovit jednoho nebo více svých komanditních partnerů jako Dalších kontakty. Veřejná obchodní společnost může jako Primární kontakt jmenovat kteréhokoli partnera. Všichni ostatní partneři musí být jmenováni jako Další kontakty. II Změny vlastnictví a zrušení PPS V případě změn vlastnictví v rozsahu 20 % či více musí PPS obdržet předchozí schválení od ACN. Jakmile je změna hotová, PPS musí ACN poskytnout nové Obchodní dokumenty. Změny právního či vlastnického podílu v rozsahu 50 % či více jsou považovány za prodej a podléhají požadavkům Článku II.8. PPS může nahradit odcházejícího akcionáře, ředitele, společníka či vlastníka, pokud nový akcionář, ředitel, společník či vlastník nemá vazbu na jiného NP nejméně předchozích 12 měsíců. NP musí poskytnout nové Obchodní dokumenty. Odcházející akcionář, ředitel, společník či vlastník může založit nový Status distributora s podmínkou, že je-li tento nový Status distributora založen do 12 měsíců po odstoupení, musí být pod záštitou PPS jako Patrona. Pokud dojde k rozpuštění PPS s více než jedním akcionářem nebo společníkem, Status distributora může být převeden na zbývající akcionáře nebo společníky v souladu s Pravidlem 100 % popsaném v Článku II.10. Pokud by převedení mělo způsobit porušení Pravidla 100 %, musí být ukončen jeden nebo více Statusů distributora. II.2.5. Ostatní kontakty a oprávněné kontakty Primární kontakt odpovídá za dohled nad aktivitami PPS jako NP a má plnou pravomoc jednat jménem Statusu distributora. PPS může jmenovat další fyzické osoby jako Ostatní kontakty. Ostatní kontakty mají plnou pravomoc jednat jménem Statusu distributora. PPS může rovněž jmenovat Oprávněný kontakt, který má omezenou pravomoc jednat jménem PPS. Oprávněné kontakty samotné nejsou NP a v rámci Statusu distributora nemají žádná vlastnická a jiná práva. Oprávněný kontakt konkrétně nemůže: měnit údaje o Statusu distributora (životopisné údaje, bankovní údaje, hesla atd.); rušit, obnovovat či ukončovat Status distributora; převádět Zákazníky či NP z Downline z nebo do účtu NP; propagovat nebo prodávat Služby ACN nebo Produkty ACN nebo zaštiťovat jako Patron nové NP; nebo přidávat či pozměňovat Ostatní kontakty či Oprávněné kontakty. II.3. Manželé/Životní partneři jako NP Manželské páry a Životní partneři se mohou k ACN jako NP připojit v rámci jednoho Statusu distributora nebo v rámci samostatných Statusů distributora. (Poznámka: V Itálii a Francii jsou vyžadovány oddělené Statusy distributora z právních a daňových důvodů.) Pokud Manželé nebo Životní partneři vedou stejný Status distributora, musí být v rámci Statusu distributora uvedena obě jména. Pokud Manželé nebo Životní partneři vedou samostatné Statusy distributora, jeden Manžel/Manželka nebo Životní partner musí být Patronem druhého. ACN může požadovat převedení Statusu distributora za účelem zajištění dodržení těchto požadavků. Pokud se NP vedoucí samostatné Statusy distributora stanou Manželi nebo Životními partnery, jeden z NP musí prodat či ukončit svůj Status distributora a (1) přidat se ke Statusu distributora druhého NP nebo (2) založit nový Status distributora pod záštitou Statusu distributora druhého NP jako Patrona. Prodej Statusu distributora podléhá podmínkám Článku II.8. Zákazníci a Downline zůstávají v rámci prodaného nebo ukončeného Statusu distributora. Pokud NP nesplní tuto podmínku, ACN může ukončit Status distributora založený jako poslední v pořadí. V případě rozvodu manželství nebo ukončení životního partnerství musí NP informovat ACN o dopadech na Status distributora předložením písemného prohlášení podepsaného oběma NP nebo soudního rozhodnutí. Strana 9

10 V případě sporu mezi NP ohledně vlastnictví Statusu distributora může ACN Status distributora pozastavit do doby vyřešení sporu. Je-li společný Status distributora zrušen, neobnoven či ukončen, ani jeden z partnerů nesmí zahájit nový Status distributora po dobu 12 měsíců. Partner, který je oprávněn jednat jménem Statusu distributora, může požádat o reaktivaci původního Statusu distributora, který ACN může či nemusí udělit dle svého výhradního uvážení. II.4. Odpovědnost za výdaje Jako NP vedete své podnikání sami za sebe, a jste proto výhradně odpovědní za veškeré výdaje, dluhy a závazky vzniklé ve spojitosti s vaším Statusem distributora. Tyto výdaje mohou zahrnovat licenční poplatky nebo poplatky za povolení požadované pro podnikání; poplatky za právní, daňové a jiné profesní poradenství; pojištění; nájem kancelářských prostor, vybavení a výlohy; cestovné, diety, výdaje za zábavu a ubytování; a výdaje spojené s prodejem nebo prezentací Služeb ACN, Produktů ACN a Programu ACN Opportunity potenciálním Zákazníkům a NP. ACN není odpovědná za úhradu či proplacení těchto či jiných nákladů vámi vynaložených ve spojitosti s vaším Statusem distributora ACN. II.5. Prodloužení Statusu distributora Počáteční doba trvání Statusu distributora NP je 12 měsíců od Data nabytí účinnosti. Má-li NP zájem pokračovat ve Statusu distributora, musí zadat žádost o prodloužení (dostupnou na portálu Back office pro nezávislé podnikatele) a uhradit příslušný poplatek. ACN si vyhrazuje právo odmítnout žádost o prodloužení na základě svého výhradního rozhodnutí. Prodloužením se založí nová Smlouva mezi NP a ACN podléhající aktuálním obchodním podmínkám ACN. Dokončí-li NP proces prodloužení do 30 dnů od výročí trvání Statusu distributora (nebo od posledního Data prodloužení), bude k Datu prodloužení přičten jeden rok. Prodlouží-li NP svůj Status distributora více než 30 dnů po Datu prodloužení, další Datum prodloužení bude 12 měsíců od data uhrazení Poplatku za prodloužení. NP, který neuhradí Poplatek za prodloužení do Data prodloužení, se po dobu od Data prodloužení do data uhrazení Poplatku za prodloužení vzdává svého práva na kvalifikace a odměnu. Není-li Status distributora prodloužen do 12 měsíců od Data prodloužení, bude Status distributora deaktivován a po NP bude požadováno založení nového Statusu distributora. II.6. Ukončení vašeho Statusu distributora Status distributora můžete kdykoli ukončit. Ukončením Statusu distributora jste zbaveni všech závazků jako NP a ztrácíte jako NP veškerá práva, včetně práva na výplatu získané, ale nevyplacené odměny. Ukončíte-li svůj Status distributora do 14 dnů od Data nabytí účinnosti, obdržíte plnou náhradu vašeho Vstupního poplatku. Můžete mít také právo vrátit Produkty ACN, které jste zakoupili, a obdržíte plnou nebo částečnou náhradu. V závislosti na době, kdy svůj Status distributora ukončíte, platí různá práva a procesy. Viz Přihlášku a Smlouvu nezávislého podnikatele nebo Back office pro nezávislé podnikatele pro vysvětlení, jak ukončit vás Status distributora a jak vrátit Produkty ACN. II.7. Obnovení přerušeného Statusu distributora Dřívější NP, který se rozhodne opětovně připojit k ACN do 12 měsíců po zrušení, neprodloužení či ukončení svého Statusu distributora, tak může učinit pouze pod stejným Patronem (nebo pod prvním aktivním NP z Upline v případě, že původní Patron již není NP). Pokud byl NP převeden k novému Patronovi dle článku V.4, NP musí obnovit Status distributora pod Patronem, na kterého byl převeden. NP musí podepsat novou Přihlášku a Smlouvu nezávislého podnikatele a uhradit Vstupní poplatek příslušný pro danou dobu. II.8. Prodeje Statusů distributora Prodeje Statusů distributora musí být schváleny ACN. Pro podání žádosti o schválení musí NP zaslat ACN písemnou žádost, v níž budou uvedena jména, adresy a kontaktní údaje prodejce a kupujícího a popis vypláceného protiplnění. ACN na základě přijetí požadavku prodeje zašle NP požadovanou dokumentaci k vyplnění prodejcem a kupujícím. Navrhovaný kupující musí splňovat požadavky Článku II.2. a nesmí být dřívějším NP ACN. ACN si vyhrazuje právo odmítnout navrhovaný prodej z jakéhokoli důvodu. Je-li prodej schválen, bude prodávajícímu NP účtován manipulační poplatek. Strana 10

11 II.9. Úmrtí či pracovní neschopnost Nezávislého podnikatele Pokud NP zemře či se stane pracovně neschopným, práva Statusu distributora mohou být NP dočasně či trvale převedena na určeného nástupce. Po nástupci může být požadován podpis nové Přihlášky a Smlouvy nezávislého podnikatele. Je-li nástupce mladší 18 let, může být Status distributora na základě písemného souhlasu ACN spravován opatrovníkem až do doby, kdy nástupce dosáhne věku 18 let. Je-li převod Statusu distributora dočasné povahy z důvodu pracovní neschopnosti, odpovědnost za Status distributora přejde zpět na původního NP v okamžiku oznámení ACN o skončení neschopnosti. Pokud NP zemře či se stane neschopným práce a neurčil svého nástupce, Status distributora bude pozastaven do okamžiku, kdy ACN obdrží soudní či jiné oznámení informující o dispozičním právu ke Statusu distributora. II.10. Vícenásobné Statusy distributora a Pravidlo 100 % Fyzická osoba nebo PPS smí vlastnit, spravovat či mít podíl pouze v jednom jediném Statusu distributora najednou, vyjma případů povolených těmito Směrnicemi a postupy a s předchozím písemným schválením ze strany ACN. Na podporu tohoto pravidla platí: osoba může jako Primární kontakt Statusu distributora vystupovat pouze jednou; bankovní účet používaný pro vyplácení odměn NP může být používán pouze jedním Statusem distributora vyjma společných Statusů distributora vlastněných manželi nebo Životními partnery; osoba nesmí podat Přihlášku a Smlouvu nezávislého podnikatele nebo být zapojená do Statusu distributora jiného NP, pokud má stávající Status distributora nebo ho vlastnila, spravovala nebo se ho účastnila v rámci jiného Statusu distributora v předchozích 12 měsících; a osoba, která opustí PPS, může otevřít nový Status distributora, pouze pokud uplyne 12 měsíců od odchodu z PPS nebo pokud je nový Status distributora přímo pod záštitou PPS jako Patrona. Pokud ACN osobě povolí zapojit se do více než jednoho Statusu distributora, pak úplný podíl dané osoby ve všech Statusech distributora nesmí přesáhnout 100 % Statusu distributora a všechny Statusy distributora, v nichž má fyzická osoba podíl, musí být ve stejném prodejním týmu a být pod svou vzájemnou záštitou Patrona. Strana 11

12 Článek III Povinnosti nezávislého podnikatele III.1. Etický kodex a dodržování právních předpisů III.1.1. Obecné povinnosti ACN podniká otevřeným, etickým a důvěryhodným způsobem a od Nezávislých podnikatelů očekává to samé. Od NP se očekává, že při jednání se Zákazníky, ostatními Nezávislými podnikateli a ACN budou dodržovat nejvyšší etické standardy. NP jsou povinni řídit se duchem a literou těchto Směrnic a postupů. Následující seznam zahrnuje některé příklady jednání, které ACN považuje za neetické: poskytování nepravdivých informací nebo falšování podpisu na jakémkoli dokumentu zaslaném ACN; navádění Zákazníka k nákupu Služeb ACN nebo Produktů ACN, když se důvodně domníváte, že Zákazník nezamýšlí koupi dokončit; odeslání Zákaznické smlouvy nebo Přihlášky a Smlouvy nezávislého podnikatele bez vědomí nebo souhlasu Zákazníka nebo NP; zaslání objednávky Služeb ACN nebo Produktů ACN za použití IČ podniku jiného NP bez vědomí a souhlasu dotyčného NP; pronášení nepravdivých či zavádějících výroků či prohlášení stávajícímu či potenciálnímu Zákazníkovi či NP ohledně Služeb ACN, Produktů ACN nebo Programu ACN Opportunity; dopouštění se prodeje pod nátlakem nebo využívání osob, které mohou být zranitelné, jako starší a hendikepovaní lidé; nákup nepřiměřeného množství Produktů ACN ve snaze využít Plán odměn; nucení jiných Zákazníků nebo NP k nechtěným koupím Služeb ACN a Produktů ACN; pronášení výroků poškozujících dobrou pověst ACN, jejích zaměstnanců, jejích služeb nebo produktů, Obchodních partnerů ACN či dalších NP; jakýkoli čin, jenž má za účel využít nepatřičným způsobem Plán odměn ACN; obtěžování, vyhrožování, urážky nebo zastrašování ACN, jejich zaměstnanců, Obchodních partnerů ACN, Zákazníků nebo NP. III.1.2. Soulad se zákony a předpisy Přímý prodej podléhá zákonům, předpisům a kodexům odvětví, které se liší od těch, jimiž se řídí jiná odvětví, a často jsou přísnější. Navíc telekomunikační, veřejné a další služby ACN a její wellness produkty a produkty pro osobní péči podléhají regulaci Evropské unie a jednotlivých členských států. Jako Nezávislý podnikatel ACN musíte svůj Status distributora provozovat v souladu se všemi příslušnými zákony, předpisy a Kodexy DSA. Informace o příslušných zákonech a o jejich dodržování naleznete na portálu Back office pro nezávislé podnikatele a v informacích specifických pro danou zemi, které jsou součástí těchto Směrnic a postupů. Ovšem vzhledem k tomu, že se zákony a předpisy často mění, ACN nemůže zaručit, že jí poskytované informace jsou aktuální a přesné. Jste odpovědní za to, že porozumíte všem evropským, národním a místním zákonům, právním předpisům a Kodexům DSA, které se vztahují k vašemu Statusu distributora ve vaší Domovské zemi a jakékoli jiné zemi, kde se rozhodnete provozovat činnost, a budete je dodržovat. Tento závazek zahrnuje následující: dodržování všech příslušných zákonů, předpisů a Kodexů DSA vztahujících se k propagaci a prodeji Služeb ACN, Produktů ACN a Programu ACN Opportunity, včetně příslušných zákonů na ochranu spotřebitele, požadavků na ochranu soukromí a etických kodexů Evropské asociace přímého prodeje (Seldia) a DSA kterékoli země, v níž vedete svůj Status distributora; získání všech povolení, obchodních licencí nebo registrací požadovaných pro vedení vašeho Statusu distributora. Například některé země požadují po NP Fyzických osobách registraci k podnikání či jako OSVČ nebo registraci k daním, sociálnímu zabezpečení či registraci k jiným státním úřadům; Strana 12

13 sjednání pojištění požadovaného ve spojitosti s vedením vašeho Statusu distributora; vedení veškerých záznamů jako např. objednávkových formulářů, dokladů a faktur vyžadovaných v souvislosti s vedením vašeho Statusu distributora; veškeré registrace, oznámení, podání a platby nezbytné pro správné vyměření a úhradu daní z příjmu za fyzickou osobu i společnost, státních či místních daní z podnikání, daní z přidané hodnoty, poplatků státu a sociálních příspěvků (např. příspěvků na sociální zabezpečení a penze). ACN může požadovat, aby jí NP poskytl dokumenty a informace prokazující, že NP splňuje tyto požadavky. ACN rovněž na požádání spolupracuje se státními a daňovými úřady ve věci dodržování příslušných zákonů a právních předpisů ze strany NP. III.1.3. Daně Jako NP odpovídáte za dodržování daňových zákonů své Domovské země a kterékoli země, v níž podnikáte. Jako OSVČ můžete být na základě částek vám vyplacených ACN vyzváni k pravidelným platbám daní z příjmu či z podnikání a k platbě sociálních příspěvků. Pokud není ACN povinna srážet tyto daně a příspěvky a zasílat je vaším jménem, výpočet a platba těchto částek je výhradně odpovědností NP a ACN není odpovědná za tyto platby ani za pokuty, penále či úroky z prodlení či neuhrazené částky. NP používající PPS může podléhat jiným a dodatečným povinnostem. Je vaší povinností porozumět daňovým povinnostem vztahujícím se k vašemu Statusu distributora. Pokud prodáváte Produkty ACN přímo Zákazníkům, můžete mít povinnost pro tyto prodeje účtovat Daň z přidané hodnoty a zasílat tyto částky příslušným úřadům. Podrobné informace viz Článek III NP je výhradně odpovědný za výpočet a výběr DPH od Zákazníků za tyto prodeje, za vyplnění požadovaných formulářů pro národní daňové úřady a za platbu DPH těmto úřadům. ACN nemůže NP poskytovat individuální daňové poradenství. Dotazy týkající se daní by měly být směřovány vašemu osobnímu daňovému poradci. III.1.4. Působení mimo vaši Domovskou zemi Klíčovou výhodou Programu ACN Opportunity je, že váš Status distributora můžete vést kdekoli, kde ACN působí. Každý NP má nevýhradní právo propagovat Služby ACN, Produkty ACN a Program ACN Opportunity kdekoli, kde ACN působí. Některé Služby ACN a Produkty ACN mohou být určeny pro prodej pouze v určitých zemích. Omezení prodeje budou uvedena na portálu Back office pro nezávislé podnikatele a u Produktů ACN na Internetových stránkách Benevita. Je zakázáno propagovat nebo prodávat Služby ACN a Produkty ACN v jakékoli zemi, kde jejich prodej není povolen. NP rovněž nesmí zasílat nebo zařizovat zasílání Produktů ACN do země, kde není prodej produktu schválen, bez ohledu na to, zda jsou Produkty ACN určeny pro osobní spotřebu nebo další prodej. V neposlední řadě nesmíte propagovat nebo prodávat Služby ACN, Produkty ACN nebo Program ACN Opportunity v zemích, kde ACN nepůsobí. Země, kde ACN působí, jsou uvedeny na portálu Back office pro nezávislé podnikatele. Zákony, předpisy a Kodexy DSA vztahující se k propagaci Služeb ACN, Produktů ACN a Programu ACN Opportunity se v jednotlivých zemích liší. NP, kteří provozují Status distributora mimo svou Domovskou zemi, jsou odpovědní za porozumění a dodržování veškerých zákonů, předpisů a Kodexů DSA platných v těchto zemích. III.2. Propagace a prodej Služeb ACN, Produktů ACN a Programu ACN Opportunity Získání zákazníků je pro úspěch u ACN klíčové. Kvalifikace a odměny podle Plánu odměn se získávají výhradně úspěšným prodejem Služeb ACN a Produktů ACN Zákazníkům a tím, že Zákazníci služby ACN používají. Je zásadní, aby NP Služby ACN, Produkty ACN a Program ACN Opportunity představoval potenciálním Zákazníkům a NP jasně a úplně, aby se mohli poučeně rozhodnout, zda zakoupí Služby ACN nebo Produkty ACN nebo se k ACN připojí jako Nezávislý podnikatel. Poučení: Nezávislí podnikatelé nejsou povinni kupovat od ACN jakékoli produkty nebo služby, aby získali odměnu nebo kvalifikaci jako Nezávislý podnikatel ACN. Kvalifikace a odměny podle Plánu odměn jsou Strana 13

14 založeny (1) na úspěšném prodeji Služeb ACN a Produktů ACN Zákazníkům a (2) na tom, že Zákazníci služby ACN používají. NP nesmí potenciálním NP činit prohlášení nebo naznačovat, že je prodej Služeb ACN nebo Produktů ACN povinný. NP, který se rozhodne koupit Služby ACN nebo Produkty ACN, tak činí podle stejných smluvních podmínek platných pro ostatní Zákazníky. III.2.1. Obecné Síťový marketing je osvědčená metoda prodeje, jež je spotřebiteli oceňována pro svou osobní rovinu a přímými prodejci pro příležitost, kterou nabízí k vytvoření podniku a generování výdělku. Avšak agresivní a neetické prodejní postup malého počtu společností a jednotlivců přiměly vládní agentury stanovit různé požadavky pro společnosti zabývající se přímým prodejem a NP, aby zajistily ochranu spotřebitelů. Seldia a národní DSA rovněž zavedly Etické kodexy pro společnosti a jednotlivce věnující se přímému prodeji, kterými se musejí řídit všichni NP. Řídit se těmito zákony a Kodexy DSA je, obecně vzato, jednoduché. NP za tímto účelem musí dodržovat následující postupy: od prvního kontaktu s potenciálním Zákazníkem nebo NP musí NP vystupovat jako Nezávislý podnikatel ACN a vysvětlit důvod, proč kontaktuje potenciálního Zákazníka nebo NP; NP musí potenciálního Zákazníka nebo NP informovat o tom, že ACN je členem Seldia nebo národní DSA (seznam členství ACN v DSA je k dispozici na portálu Back office pro nezávislé podnikatele); pokud je potenciální Zákazník nebo NP pozván na prodejní akci nebo školení, NP mu musí sdělit účel akce a jméno pořadatele; NP musí poskytnout úplné, pravdivé a jasné informace o ACN a podmínkách a cenách Služeb ACN, Produktů ACN a Programu ACN Opportunity a o poprodejním servisu ACN; NP nesmí uplatňovat zavádějící, klamavé nebo nečestné praktiky prodeje nebo činit lživá, zavádějící nebo přehnaná prohlášení o Produktech ACN, Službách ACN nebo Programu ACN Opportunity; NP smí činit pouze taková prohlášení o Službách ACN, Produktech ACN a Programu ACN Opportunity, která jsou obsažena v oficiálních materiálech ACN nebo jsou jinak povolena ACN; NP musí potenciální Zákazníky a NP obeznámit s jejich právem odstoupit od Přihlášky a Smlouvy nezávislého podnikatele nebo Zákaznické smlouvy (jak je podrobně popsáno ve všeobecných podmínkách Smlouvy nebo Zákaznické smlouvy NP); NP musí nabídnout předvedení Produktů ACN; NP musí informovat o postupech ACN při vyřizování reklamací; NP musí informovat o existenci Kodexů DSA, které jsou závazné pro NP a ACN; NP musí Zákazníkům a novým NP poskytnout přístup k veškerým požadovaným dokumentům, včetně Přihlášky a Smlouvy nezávislého podnikatele nebo Zákaznické smlouvy, všeobecným podmínkám, cenám a faktuře, nebo jejich kopiím; NP bude postupovat se zvýšenou opatrností při jednání s potenciálně zranitelnými osobami (například se staršími osobami nebo osobami s postižením). Při propagaci nebo prodeji Služeb ACN a Produktů ACN NP musí zajistit, aby potenciální Zákazníci měli před zadáním objednávky možnost přečíst si všeobecné podmínky a ceníky Služeb ACN nebo Produktů ACN, které mají v úmyslu koupit. Pokud si Z8kazník koupí Produkty ACN přímo od NP nebo zadá objednávku Služeb ACN přímo u NP, NP musí v době nákupu Zákazníkovi poskytnout následující dokumenty a informace: 1) písemnou kopii Zákaznické smlouvy (je-li to relevantní) anebo podmínky a ceny); 2) fakturu (pro Produkty ACN); a 3) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a Pokyny. NP musí tyto Zákazníky informovat zejména o jejich právu zrušit nákupy Služeb ACN a Produktů ACN a vrátit Produkty ACN za plnou náhradu do 14 dní od data nákupu. NP musí na požádání poskytnout Zákazníkům kopii Etického kodexu DSA příslušnou pro jejich zemi. Kopie těchto dokumentů jsou k dispozici na portálu Back office pro nezávislé podnikatele. Při propagaci Programu ACN Opportunity musí NP zajistit, aby potenciální NP měli před podáním Přihlášky možnost přečíst si Přihlášku a Smlouvu nezávislého podnikatele, včetně všeobecných podmínek, tyto Směrnice a postupy, a Plán odměn. Strana 14

15 III.2.2. Propagace služeb ACN III Vyplnění a předložení Zákaznických smluv Pro zakoupení Služeb ACN musí Zákazník ACN předložit vyplněnou a podepsanou Zákaznickou smlouvu nebo dokončit proces on-line nákupu. Nezávislí podnikatelé jsou povinni Zákazníkům poskytnout Zákaznické smlouvy nebo procesy on-line nákupu zpřístupněné ACN nebo Obchodními partnery ACN. Objednávky Zákazníka předložené jakýmkoli jiným způsobem mohou být zamítnuty. Zákazník musí osobně vyplnit svou Zákaznickou smlouvu. NP může Zákazníkům pomoci při vyplňování Zákaznických smluv a může na Zákazníkovu žádost předložit Zákaznické smlouvy ACN. III Přijetí zákazníka a Datum nabytí účinnosti Zákaznických smluv ACN a Obchodní partneři ACN mají výhradní právo přijmout či odmítnout kteroukoli Zákaznickou smlouvu. NP nemůže činit společnost ACN odpovědnou za zamítnuté Zákazníky. Pro účely stanovení kvalifikací a odměny dle Plánu odměn je za Datum nabytí účinnosti Zákaznické smlouvy považováno datum a čas zpracování Zákaznické smlouvy ze strany ACN. Aby bylo zajištěno, že vám bude včas přiznán prodej Služeb ACN, musí ACN obdržet Zákaznickou smlouvu nejpozději do 14:00 středoevropského času poslední pracovní den v měsíci. Připadá-li poslední den v měsíci na sobotu, neděli nebo státní svátek, bude za poslední pracovní den v měsíci považován předchozí pracovní den. III.2.3. Prodej Produktů ACN Strana 15 III Obecné ACN Wellness B.V. je prodejcem všech Produktů ACN zakoupených prostřednictvím Internetových stránek Benevita. Veškerý prodej prostřednictvím Internetových stránek Benevita NP nebo jiným Zákazníkům podléhá Podmínkám prodeje, které jsou uvedeny na Internetových stránkách Benevita. Objednávky Produktů ACN mohou být zadány prostřednictvím Internetových stránek Benevita 24 hodin denně 7 dní v týdnu; avšak objednávky jsou zpracovávány během běžné pracovní doby. Aby bylo zajištěno, že vám bude včas přiznán prodej Produktů ACN, musí ACN obdržet objednávky nejpozději do 14:00 středoevropského času poslední pracovní den v měsíci. Připadá-li poslední den v měsíci na sobotu, neděli nebo státní svátek, bude za poslední pracovní den v měsíci považován předchozí pracovní den. III Nákup Produktů ze strany NP Všechny produkty musí být zakoupeny od ACN NP může zakoupit Produkty ACN pouze prostřednictvím Internetových stránek Benevita, k nimž je přístup možný z Online obchodu NP nebo přímo. Doporučujeme NP uskutečňovat nákup prostřednictvím jejich Online obchodů, aby zajistili, že jim bude připsán nákup Produktů ACN. NP mohou Produkty ACN kupovat pro vlastní spotřebu a pro spotřebu rodinných příslušníků, používat je jako ukázku pro potenciální Zákazníky nebo NP nebo k dalšímu prodeji Zákazníkům. NP nesmí prodávat Produkty ACN jiným NP nebo kupovat Produkty ACN od jiných NP, včetně své Upline a Downline. NP nesmí prodávat Produkty ACN jiným osobám, o nichž NP ví nebo má podezření, že budou Produkty ACN dále prodávat. NP musí provést přiměřené kroky k tomu, aby zajistil, že osoby, které si od nich koupí Produkty ACN, nemají v úmyslu porušit tento Článek III Spojené objednávky NP nemůže zadávat objednávky Produktů ACN za použití IČ podniku jiného NP. ACN vyzývá NP, aby nezadávali objednávky od více než jednoho NP za použití jediného IČ podniku. Pokud by k tomuto došlo, bude nákup připsán k dobru pouze NP, jehož IČ podniku bylo použito k dokončení nákupu. ACN není

16 schopná přidělit spojené objednávky více než jednomu NP. Program automatické měsíční objednávky Program automatické měsíční objednávky ACN je služba měsíčního předplatného a je to snadný způsob, jak vám zajistit nepřetržité zasílání dodávek Produktů ACN, abyste mohli splnit požadavky v oblasti Osobního objemu obchodu. Podmínky platné pro Program automatické měsíční objednávky jsou obsaženy v Podmínkách prodeje produktů Benevita. Nadbytečný nákup zásob a Pravidlo 80 % Plán odměn ACN slouží k odměňování NP za prodej Zákazníkům. NP mohou Produkty ACN kupovat pro odpovídající vlastní spotřebu a pro spotřebu rodinných příslušníků, používat je jako ukázku pro potenciální Zákazníky nebo NP nebo k dalšímu prodeji Zákazníkům. NP je zakázáno nakupovat Produkty ACN pouze za účelem kvalifikace pro slevy, bonusy, ocenění nebo povýšení podle Plánu odměn ACN. NP dále nemůže kupovat Produkty ACN v množstvích větších, než je nutné pro splnění výše uvedených účelů, nebo podporovat jiné NP, aby tak činili. Zadáním objednávky Produktů ACN NP potvrzuje, že spotřeboval, využil nebo prodal přinejmenším 80 % všech dříve zakoupených Produktů ACN. NP musí vést přesné záznamy o prodeji Zákazníkům, aby dokázal, že tento požadavek byl splněn. Tyto záznamy musí být na požádání poskytnuty ACN. III Nákup Produktů Zákazníky, kteří nejsou NP Zákazníci, kteří nejsou NP, si mohou Produkty zakoupit od ACN prostřednictvím Online obchodu NP nebo Internetových stránek Benevita nebo přímo od NP. III Nákup on-line ACN doporučuje NP, aby odkazovali Zákazníky za účelem nákupu Produktů ACN na svůj Online obchod nebo na Internetové stránky Benevita. Když Zákazníci uskuteční nákup přímo od ACN za použití IČ podniku NP, prodej pomůže NP splnit Osobní objem obchodu podle Plánu odměn. ACN navíc provede zpracování a doručení Produktů ACN Zákazníkům a stejně tak veškerá vrácení zboží. III Přímý prodej Zákazníkům NP se mohou rovněž rozhodnout prodávat Produkty ACN, které zakoupili od ACN, přímo Zákazníkům. Tento prodej se řídí dalšími právními a regulačními požadavky, které musí být splněny při prodeji ze strany NP. Některé země stanovují omezení pro přímý prodej wellness produktů nebo produktů pro osobní péči. NP by si měli vyhledat dodatečné informace o těchto omezeních na portálu Back office pro nezávislé podnikatele nebo v přílohách těchto Směrnic a postupů specifických pro dané země. Požadavky ve věci informací NP musí před sjednáním prodeje Zákazníkům poskytnout přinejmenším informace uvedené v Článku III.2.1. NP musí Zákazníkům poskytnout úplné a přesné informace o Produktech ACN. Požadovaná zákaznická faktura NP, kteří prodávají Produkty ACN přímo Zákazníkům, mají povinnost v době prodeje poskytnout každému Zákazníkovi fakturu, jež odpovídá příslušným zákonům a předpisům země, kde se prodej koná. Podmínky takovýchto faktur jsou podrobně popsány. Z toho důvodu ACN důrazně doporučuje NP, aby využívali Vzorovou fakturu pro zákazníky, která je dostupná na portálu Back office pro nezávislého podnikatele. Tento vzor splňuje požadavky Směrnice o právech spotřebitelů Evropské unie a je možné jej používat ve všech evropských zemích, v nichž ACN provozuje činnost. Pokud NP nepoužije vzorovou fakturu ACN, musí Zákazníkovi poskytnout fakturu, která obsahuje přinejmenším informace obsažené ve vzorové faktuře. NP je také připomínáno, že musí Zákazníky seznámit s jejich právem na zrušení jakéhokoli nákupu Produktů ACN od NP do 14 dní od doručení Produktů ACN a právem na získání plné náhrady za takto vrácené Produkty ACN. Strana 16

17 NP musí uchovávat kopie Zákaznických faktur přinejmenším dva roky (nebo déle, požaduje-li to příslušný zákon). ACN může kdykoli od NP požadovat kopie Zákaznických faktur. Cena ACN stanoví doporučenou maloobchodní cenu u všech Produktů ACN; NP ovšem smějí stanovit vlastní maloobchodní ceny a mohou si ponechat zisk vydělaný prodejem Produktů ACN. Prodej Produktů ACN ze strany MP přímo Zákazníkům s sebou může pro NP nést povinnost účtovat a platit DPH z takovéhoto prodeje. Pravidla týkající se DPH se liší, ale řada zemí má roční limity výdělku, podle nichž NP nemusejí účtovat a platit DPH. Některé země také zjednodušily požadavky ve věci DPH pro samostatné podnikatele a malé podniky. Pro více informací si přečtěte přílohu těchto Směrnic a postupů pro specifickou zemi nebo navštivte portál Back office pro nezávislé podnikatele. Back office pro nezávislé podnikatele obsahuje ceník všech Produktů ACN zahrnující doporučené maloobchodní ceny, bez a včetně DPH, a příslušnou sazbu DPH pro každý produkt. Pokud má NP povinnost účtovat DPH a účtuje doporučenou maloobchodní cenu ACN, NP by měl používat cenu z ceníku, která zahrnuje DPH. Pokud NP účtuje cenu jinou než doporučenou maloobchodní cenu a účtuje DPH, NP by měl pro účtovanou cenu použít příslušnou DPH. Veškeré DPH vybrané od Zákazníků musejí být zaslány příslušným úřadům v souladu s příslušnými zákony a právními předpisy. Pokud příslušný zákon přímý prodej Zákazníkům nedovoluje, NP může použít Produkty ACN, které zakoupili, pouze pro osobní spotřebu nebo k tomu, aby předvedl použití Produktu ACN potenciálním Zákazníkům a NP. Zákazníci a NP v těchto zemích by měli být pro nákup Produktů ACN odkazováni na Online obchod NP nebo na Internetové stránky Benevita. Vrácení Produktů ACN NP Podle Směrnice o právech spotřebitelů Evropské unie Zákazník, který zakoupí Produkty ACN od NP, má právo na zrušení nákupu do 14 dnů za plnou náhradu. Jak je uvedeno v Článku III.2.1. NP musí Zákazníky v době prodeje informovat o jejich právu odstoupit od smlouvy. Zákazníci, kteří si přejí vrátit Produkty ACN NP, musí vyrozumět NP o svém rozhodnutí do 14 dní od doručení Produktů ACN Zákazníkovi. Zákazníci musí nést náklady na vrácení Produktů ACN NP. Aby vznikl nárok na náhradu, je třeba vrátit Produkty ACN nepoškozené, neotevřené a s nedotčenými obaly a baleními. Jsou-li tyto podmínky splněny, NP musí vrátit všechny částky, které od Zákazníka obdržel, včetně ceny Produktů ACN, DPH a nákladů na dopravu zaplacených Zákazníkem za doručení Produktů ACN. Náhrada musí být vyplacena do 14 dní ode dne, kdy NP obdržel vrácené Produkty ACN. Důležité upozornění: Produkty ACN zakoupené od NP musí být vráceny NP, který je prodal. Nemohou být vráceny ACN. Pouze Produkty ACN zakoupené přímo od ACN mohou být vráceny ACN v souladu s Podmínkami prodeje na Internetových stránkách Benevita. Zakázané postupy při maloobchodním prodeji NP může propagovat a prodávat Produkty ACN pouze prostřednictvím metod síťového marketingu. Následující prodejní postupy nejsou povoleny pro prodej Produktů ACN bez předchozího písemného svolení ACN (S předchozím schválením ze strany ACN může být povoleno poskytování vzorků Produktů ACN prostřednictvím některých těchto postupů): maloobchody, včetně obchodů se zdravou výživou, obchodů s potravinami a jiných podobných podnicích (Pokud není tento podnik vlastněn nebo provozován NP nebo NP není osobně odpovědný za prodej Produktů ACN. V tom případě NP odpovídá za soulad se všemi právními a regulačními požadavky, které se k těmto prodejům mohou stahovat.); zdravotnická zařízení, včetně lékařských ordinací, nemocnic, hospiců, klinik zaměřených na hubnutí nebo podobných zařízení; zařízení poskytující služby, například salóny, tělocvičny, fitness centra a kluby zdraví (Pokud není tento podnik vlastněn nebo provozován NP nebo NP není osobně odpovědný za prodej Produktů ACN. V tom případě NP odpovídá za soulad se všemi právními a regulačními požadavky, které se k těmto prodejům mohou stahovat.); Strana 17

18 obchodní veletrhy, atletické a komunitní akce, bleší trhy, bazarové výprodeje nebo podobné akce; internetový prodej (s výjimkou Online obchodu NP nebo Internetových stránek Benevita). V tomto je zahrnut, mimo jiné, prodej prostřednictvím online obchodních nebo aukčních síni (například ebay), stránek sociálních sítí (například Facebook a Twitter), stránek sociálních médií (například Instagram a YouTube), online fór, služeb zasílání zpráv, blogů, wiki a podcastů. NP mohou propagovat svůj Status distributora ACN prostřednictvím internetu za předpokladu, že tak činí v souladu s Článkem IV těchto Směrnic a postupů. III.3. Zakázané praktiky III.3.1. Předložení nepravých Zákaznických smluv či informací Proti NP, který nabádá Zákazníka, aby ACN poskytoval nepravdivé nebo neúplné informace, nebo to dovolí, budou podniknuty příslušné kroky stanovené těmito Směrnicemi a postupy. Odměna získaná NP nebo Upline NP v důsledku nepravdivé Zákaznické smlouvy či informací o Zákazníkovi může být NP odňata. III.3.2. Zacílení na zranitelné a vysoce rizikové Zákazníky NP nesmí propagovat ani prodávat Produkty ACN osobám mladším 18 let nebo osobám, jejichž fyzický, duševní nebo emocionální stav je činí neschopnými porozumět podmínkám a cenám Služeb ACN, Produktů ACN nebo Programu ACN Opportunity nebo je činí náchylnější k podlehnutí tlaku koupit Služby ACN, Produkty ACN nebo Program ACN Opportunity. NP odpovídá za ověření toho, že Zákazníci, kteří nemluví plynně jazykem (jazyky) Zákazníkovy země, plně chápou podmínky a ceny Služeb ACN, Produktů ACN nebo Programu ACN Opportunity. Nezávislý podnikatel, který se zacílí na Zákazníky, jimž bylo ze strany jiného poskytovatele ukončeno poskytování služeb z důvodu neplacení či pozdních plateb, nebo který u svých Zákazníků eviduje nadprůměrnou úroveň nevymahatelných dluhů a který pro vyřešení takové situace neučinil na výzvu ACN přiměřené kroky může podléhat disciplinárnímu řízení dle těchto Směrnic a postupů. III.3.3. Změna poskytovatele služeb bez zákazníkova souhlasu (slamming) Jakákoli praktika, kdy se poskytovatel telekomunikačních služeb nebo služby v oblasti energií určité osoby změní, aniž by o tom daná osoba věděla či s tím souhlasila, se nazývá slamming. Slamming je nelegální a je porušením těchto Směrnic a postupů. ACN vůči slammingu uplatňuje nulovou toleranci a jediný případ může vést k ukončení Statusu distributora NP. Zákazníci získaní v důsledky slammingu budou odstraněni z vašeho Seznamu osobních zákazníků ( SOZ ) a kvalifikace nebo odměny získané Vámi či vaší Upline budou zrušeny. Dále, v řadě zemí je slamming považován za trestný čin a ACN spolupracuje s policejními a soudními úřady při vyšetřování těchto záležitostí. Aby se NP vyvaroval slammingu, měl by: potenciálním Zákazníkům vždy poskytovat úplné a přesné informace o Službách ACN. Neposkytovat Zákazníkům nepravdivé, zavádějící či neúplné informace; ujistit se, že potenciální Zákazník chápe, že předložením Zákaznické smlouvy pro Služby ACN bude převeden od jeho stávajícího poskytovatele telekomunikačních služeb k ACN nebo příslušnému Obchodnímu partnerovi ACN; ověřit, že osoba, která podává Zákaznickou smlouvu, je oprávněna ke změně Zákazníkova poskytovatele služeb. V případě Zákazníků z řad domácností je nejlepším způsobem požádat, zda NP může kopii aktuálního účtu za telefonní nebo energetické služby Zákazníka. V případě Zákazníků z řad společností se NP musí ujistit, že je osoba podávající objednávku k tomu právně způsobilá; a pravidelně kontrolovat svůj Seznam osobních zákazníků ( SOZ ). Ve vašich SOZ jsou uvedeni všichni zákazníci, které jste získali, a jsou tak základem pro určení vaší pozice a odměny dle Plánu odměn. SOZ je dostupný on-line na portálu Back office pro nezávislé podnikatele. Je odpovědností NP zajistit správnost svého SOZ. Máte-li podezření, že jste Zákazníka uvedeného ve vašem SOZ Strana 18

19 nezískali osobně, kontaktujte servis pro nezávislé podnikatele ACN. III.3.4. Osobní získávání zákazníků a kupení Aby získal kvalifikaci pro dosažené pozice a odměnu dle Plánu odměn, musí každý NP osobně získávat Zákazníky a osobně s nimi uzavírat obchody. S ohledem k propagaci a prodeji Služeb ACN, je kupení uvádění jména nebo IČ podniku NP na Zákaznické smlouvě, když NP Zákazníka nezískal osobně. Kupení je porušením těchto Směrnic a postupů a je považováno za pokus zmanipulovat Plán odměn. V mnoha zemích se také jedná o porušení zákonů na ochranu spotřebitele. ACN vůči kupení uplatňuje nulovou toleranci a jediný případ může vést k ukončení Statusu distributora NP. Zákazníci získaní kupením budou odebráni NP, kterému byli přiřazeni, a odměny a kvalifikace získané NP a jeho Upline budou zrušeny. Aby se NP vyvaroval kupení, měl by: se ujistit, že Zákazníci používají jeho jméno a IČ podniku, když podávají Zákaznickou smlouvu; nedovolit ani nepodporovat, aby Zákazníci na Zákaznické smlouvě používali jméno nebo IČ podniku jiného NP, pokud nebyl NP osobně zapojen do prodeje Zákazníkovi; nikdy nekupovat či neprodávat Zákazníka od jiného či jinému NP včetně vašeho Patrona; a pravidelně kontrolovat svůj SOZ. III.3.5. Sazby a podmínky vztahující se ke Službám ACN ACN usiluje o stanovení sazeb a podmínek Služeb ACN konkurenceschopných vůči ostatním poskytovatelům v zemích, v nichž ACN působí. Sazby a podmínky služeb poskytovaných Obchodními partnery ACN stanovují a určují tito partneři. NP jsou povinni Služby ACN propagovat v souladu se sazbami a podmínkami stanovenými ACN či Obchodními partnery ACN. NP jsou povinni poskytovat Zákazníkům úplné a přesné informace o Službách ACN. NP e zakázáno prezentovat sazby a podmínky kterékoliv ze Služeb ACN matoucím a přehnaným způsobem. NP je výslovně zakázáno radit nebo naznačovat potenciálním zákazníkům, že ACN je nejlevějším poskytovatelem nebo že Zákazníci nákupem Služeb ACN ušetří. ACN a Obchodní partneři ACN mohou sazby a podmínky kterékoliv ze Služeb ACN kdykoliv změnit či přerušit nabídku či prodej kterékoliv ze Služeb ACN bez jakékoli odpovědnosti či závazku vůči NP. Je odpovědností NP provádět propagaci pouze s aktuálními sazbami a podmínkami Služeb ACN a Produktů ACN. III.3.6. Kontakt s Obchodními partnery ACN Zachovávání dobrých vztahů s Obchodními partnery ACN je zcela zásadní pro schopnost ACN poskytovat kvalitní služby. Nezávislí podnikatelé tudíž Obchodní partnery ACN nesmějí kontaktovat, ať už je důvod jakýkoliv. Dotazy NP ohledně služeb poskytovaných Obchodními partnery ACN musí být směřovány ACN. Dotazy Zákazníků musí být směřovány specializované lince pro zákaznickou podporu Obchodního partnera ACN. NP nesmějí Obchodní partnery ACN kontaktovat jménem Zákazníků. Porušení těchto pravidel může vést k disciplinárnímu řízení dle těchto Směrnic a postupů. Strana 19

20 Článek IV Marketing a reklama IV.1. Filozofie společnosti týkající se marketingu ACN vyvinula úspěšný celosvětový systém prodeje založený na solidních znalostech svých produktů a služeb a trhů, na nichž ACN působí, a na zkušenosti s nimi. ACN vytvořila materiály a aktivity za účelem podpory NP při propagaci Služeb ACN, Produktů ACN a Programu ACN Opportunity. NP se doporučuje používat pouze marketingové materiály poskytnuté ACN. NP nesmí používat či šířit jiné marketingové materiály, jak je stanoveno v Článku IV.4. IV.2. Používání identity a duševního vlastnictví ACN Identita značky je jedním z nejcennějších aktiv společnosti ACN. Název, ochranné značky, obchodní názvy, loga, marketingové materiály, procesy, autorská práva, dobrá pověst a image značky a další soukromé informace ACN (dále jen Duševní vlastnictví ) jsou chráněny zákonem a jsou ve výhradním vlastnictví ACN. Každý NP má omezené, nevýhradní právo využívat Duševní vlastnictví ACN pro propagaci Služeb ACN, Produktů ACN a Programu ACN Opportunity. Omezené právo na Duševní vlastnictví s sebou nenese vlastnická či jiná práva související s Duševním vlastnictvím. Veškerá práva na využívání Duševního vlastnictví končí, jakmile přestanete být NP. Obchodní partneři ACN mohou stanovit omezení na užívání Duševního vlastnictví ze strany ACN a NP. V souvislosti s tím NP nesmí používat Duševní vlastnictví Obchodních partnerů ACN s výjimkami specificky povolenými ACN. Pro podrobnosti navštivte portál Back office pro nezávislé podnikatele. IV.3. Propagace Služeb ACN, Produktů ACN a Programu ACN Opportunity ACN je společnost zabývající se přímým prodejem a síťovým marketingem, která klade důraz na využívání relačního marketingu, běžněji nazývaného jako vztahový marketing. Vztahovým marketingem se rozumí propagace Služeb ACN a Programu ACN Opportunity osobním kontaktem s jednotlivci či podniky, s nimiž již máte v okamžiku propagační činnosti navázaný vztah. Váš vztahový trh je zeširoka popisován jako všechny osoby, s nimiž jste v osobním kontaktu nebo s nimiž jste ve stávajícím vztahu. Váš vztahový trh není omezen jen na vaši rodinu a přátele, ačkoli i tito tvoří součást vašeho vztahového trhu. Jediný kontakt s osobou v osobním, obchodním nebo sociálním kontextu postačuje k tomu, aby tento jednotlivec tvořil součást vašeho vztahového trhu. Doporučení mající původ ve vašem vztahovém trhu jsou rovněž součástí vašeho vztahového trhu. Naopak chladný marketing je nevyžádaná propagační aktivita vůči jednotlivcům, se kterými nemáte žádný stávající osobní, obchodní či sociální vztah. Příklady chladného marketingu zahrnují masovou inzerci, koupení lidí, účast na obchodních veletrzích, podomní prodej, telemarketing, distribuci letáků a používání automatického vytáčení. ACN nedovoluje NP pro propagaci Služeb ACN, Produktů ACN a Programu ACN Opportunity používat prodejní techniky chladného marketingu. IV.4. Tvorba a využívání marketingových materiálů ACN vytvořila paletu marketingových materiálů pro použití NP při propagaci Služeb ACN, Produktů ACN a Programu ACN Opportunity. Tyto materiály jsou založeny na zkušenostech ACN v odvětví přímého prodeje a jsou s úspěchem používány po celém světě. Rovněž odpovídají příslušným zákonům, předpisům a Kodexům DSA, a tudíž zajišťují, že NP neúmyslně neporuší příslušné právní a regulační požadavky. Mnoho z těchto materiálů je bezplatně dostupných na portálu Back office pro nezávislé podnikatele a ostatní lze zakoupit. Zakoupení marketingových materiálů není zapotřebí k tomu, abyste se stali NP nebo získali odměnu a kvalifikace. Navzdory výše uvedenému ACN uznává, že může být vhodné, aby si NP vytvořili a šířili své vlastní marketingové materiály. Za účelem propagace konzistentního marketingového sdělení, ochrany značky ACN a zajištění souladu s právními předpisy týkajícími se inzerce, ochrany zákazníka a jinými příslušnými zákony a právními předpisy mohou NP vytvářet své vlastní marketingové materiály pouze pokud: Strana 20

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

Zásady a postupy společnosti SevenPoint2

Zásady a postupy společnosti SevenPoint2 Obsah Zásady a postupy společnosti SevenPoint2 1. Úvod 1.1 Závazek TEMP 1.2 Zásady a postupy začleněné do členské smlouvy 1.3 Změny 1.4 Názvy nejsou samostatnými podmínkami 1.5 Odlučitelnost zásad a ustanovení

Více

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Zásady a postupy Evropa

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Zásady a postupy Evropa YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Zásady a postupy Evropa Vydáno v dubnu 2014 OBSAH: 1. část: Úvod 1.1 Úvodní slovo 1.2 Účel 1.3 Zásady obsažené v distributorské smlouvě 1.4 Etický kodex 1.5 Úpravy/akceptace

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

XTRADE XFR Financial Limited CIF 108/10 1

XTRADE XFR Financial Limited CIF 108/10 1 1 Obchodní podmínky 1. Úvod 1.1. Tuto Smlouvu mezi sebou uzavírají společnost XFR Financial Limited (dále jen Společnost nebo my nebo nás ) na straně jedné a Klient ( Klient nebo vy nebo uživatel ) na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GLOBAL PAYMENTS EUROPE, S.R.O. PRO AKCEPTACI PLATEBNÍCH KARET

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GLOBAL PAYMENTS EUROPE, S.R.O. PRO AKCEPTACI PLATEBNÍCH KARET VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GLOBAL PAYMENTS EUROPE, S.R.O. PRO AKCEPTACI PLATEBNÍCH KARET ČERVEN 2015 1. Předmět smlouvy; definice pojmů a obecná ustanovení a. Tyto všeobecné podmínky pro akceptaci

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL PROJEKT NOVÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI STARLIFE Hostivice Palouky pozemek o rozloze 10.000 m 2 školící centrum pro 125 reprezentantů 75 parkovacích

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu.

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu. Tyto Standardní podmínky se použijí na služby ACN popsané v článku 2. Na poskytování ostatních služeb ACN se mohou vztahovat dodatečné podmínky. Aktuální znění těchto Standardních podmínek je k nalezení

Více

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL PROJEKT NOVÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI STARLIFE Hostivice Palouky pozemek o rozloze 10.000 m 2 školící centrum pro 125 reprezentantů 75 parkovacích

Více

SMLOUVA DISTRIBUTORA A MEZINÁRODNÍHO SPONZORA ČESKÁ REPUBLIKA

SMLOUVA DISTRIBUTORA A MEZINÁRODNÍHO SPONZORA ČESKÁ REPUBLIKA SMLOUVA DISTRIBUTORA A MEZINÁRODNÍHO SPONZORA ČESKÁ REPUBLIKA Tato Smlouva Distributora a Mezinárodního sponzora je uzavírána mezi mou osobou a Nu Skin International, Inc., se sídlem ve státě Utah, 75

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY Úvodní slovo výkonné ředitelky Vážení kolegové, Od svého založení před dvěma sty lety prošla společnost

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Etický kodex firmy. Mylan globální kodex chování. EMEA region česká verze

Etický kodex firmy. Mylan globální kodex chování. EMEA region česká verze Etický kodex firmy Mylan globální kodex chování EMEA region česká verze Etický kodex firmy Klíčové koncepty a hodnoty Naše poslání Vytváříme nové standardy zdravotní péče. Celosvětově spolupracujeme na

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti PayU Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 IČ 241 29 119 zapsané

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

Přihláška, smlouva a registrační formulář určený distributorovi EU

Přihláška, smlouva a registrační formulář určený distributorovi EU Přihláška, smlouva a registrační formulář určený distributorovi EU Young Living (Europe) Limited, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Anglii, se sídlem na adrese 12 Harvard Way, Harvard Industrial

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více