Tovek: Dotazovací jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tovek: Dotazovací jazyk"

Transkript

1 Tovek: Dotazovací jazyk Tovek Tools 7.1 a vyšší Tovek Server 6.4 a vyšší Copyright TOVEK, spol. s r.o.

2

3 Tovek Dotazovací jazyk Tovek Tools 7.1 a vyšší, Tovek Server 6.4 a vyšší

4 Copyright Copyright TOVEK, spol. s r.o. Tento dokument a softwarový produkt, který popisuje, jsou chráněny autorskými právy a mezinárodními dohodami o duševním vlastnictví. Lze s nimi nakládat pouze v souladu s platnou licenční smlouvou. Informace obsažené v dokumentaci mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Popisovaný produkt obsahuje: Clucene Core Library Licencováno na základě Apache License, verze 2.0. Licence je k dispozici na S produktem lze nakládat pouze v souladu s touto licencí. Ochranné známky TOVEK, logo TOVEK a InfoRating jsou registrované ochranné známky společnosti TOVEK, spol. s r.o. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky skupiny společností Microsoft. Další produkty a služby mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami svých příslušných vlastníků a v dokumentaci jsou uváděny pouze pro referenci. Upozornění a vzdání se odpovědnosti Pokud není písemně uzavřenou smlouvou stanoveno jinak, je tento softwarový produkt a související dokumentace poskytován jak-je, bez záruk jakéhokoli druhu, ať již výslovně vyjádřených nebo předpokládaných. TOVEK, spol. s r.o. 4

5 Obsah Obsah Parsery - přehled... 7 Jednoduchý dotaz... 8 Úvod do dotazovacího jazyka... 8 Základní pojmy a jejich vztah k dotazovacímu jazyku... 8 Přehled operátorů... 9 Přehled modifikátorů Syntaxe dotazovacího jazyka Striktní zápis dotazů Zjednodušený zápis dotazů Prefix notace operátorů Infix notace operátorů Jména polí Koeficient váhy operátorů Pojmenované části dotazu Operátory Operátor all Operátor and, and/w, and/l, and/s, and/c Operátor any Operátor best Operátor contains Operátor ends Operátor entity Operátory field a filter Operátor freetext Operátor in Operátor like Operátor matches Operátor near, near/w, near/c, near/m Operátor or, or/w, or/l, or/s, or/c Operátor paragraph Operátor phrase Operátor range, range/n, range/d, range/t Operátor sentence Operátor soundex Operátor starts Operátor stem, beststem, multistem Operátor substring Operátor thesaurus Operátor topic, concept Operátor typo/n Operátor wildcard Operátor word Operátory!=, <, <=, =, >, >=

6 Obsah Modifikátory Modifikátor case Modifikátor count/n Modifikátor lang/id Modifikátor many Modifikátor not Modifikátor order Volný text Boolovský dotaz Internetový parser Přehled Pojmy Pole Modifikátory pojmů Hledání pomocí zástupných znaků Konfúzní hledání Poziční hledání Hledání v rozmezí Posílení váhy pojmu Boolovské operátory OR AND NOT Sdružování poddotazů Sdružování klauzulí Pokročilý dotaz

7 Parsery - přehled Parsery - přehled Parser dotazů určuje, jaký styl se bude používat pro zadání dotazu, resp. jak bude s textem zadaným do dotazu zacházeno při zpracování dotazu. Možné jsou tyto parsery: TS_QueryParser_Simple - Jednoduchý dotaz (viz str. 8) TS_QueryParser_FreeText - Volný text (viz str. 54) TS_QueryParser_Boolean - Boolovský dotaz (viz str. 55) TS_QueryParser_Internet - Internetový parser (viz str. 56) TS_QueryParser_Advanced - Pokročilý dotaz (viz str. 61) Nejpoužívanější je typ jednoduchý dotaz, který je také v této příručce nejobsáhleji popsán. Také pokud je zmiňován dotazovací jazyk, je myšlen jazyk používaný parserem typu jednoduchý dotaz. 7

8 Jednoduchý dotaz Úvod do dotazovacího jazyka Tato část popisuje dotazovací jazyk pro parser typu jednoduchý dotaz, jeho jednotlivé stavební kameny a způsob jejich použití pro vyhledání dokumentů v produktech firmy Tovek. Tato kapitola uvádí stručný přehled všech operátorů dotazovacího jazyka, jejich členění a možnosti jejich zápisu. Detailní informace a příklady užití konkrétních operátorů jsou uvedeny v příslušných dalších kapitolách. Základní pojmy a jejich vztah k dotazovacímu jazyku dotaz infix notace jazyk dotazu koeficient váhy modifikátor Definuje podmínky, které musí být splněny pro všechny vyhledané dokumenty, a způsob jejich ohodnocení. Dotaz může obsahovat operátory, modifikátory a pojmy. Vyhodnocením dotazu jsou jednotlivým dokumentům přiřazeny váhy odpovídající jejich relevanci. Zápis dotazu, při kterém se operátor nachází mezi jeho parametry. Jazyk dotazu ovlivňuje způsob, kterým jsou zpracovávány pojmy dotazu. Není-li žádný jazyk u dotazu uveden, tak je použit výchozí jazyk dotazu definovaný v konfiguraci indexu. Koeficient váhy je číselný údaj u dotazu, kterým je násobena vypočítaná váha dokumentu. Platná hodnota je z intervalu (0-1>. Upravuje význam modifikované části dotazu. operátor poddotaz pojem pojmenování dotazu Operátory slouží k definici základních dotazů nebo spojují několik dotazů dohromady a definují podmínky jejich vyhodnocení. Dotaz, uvedený jako parametr operátoru. Konkrétní slovo nebo množina slov, které se hledají nebo které slouží jako parametry nadřízeného operátoru. Pojmenování dotazu nebo jeho částí slouží k definování témat, případně ke zjednodušení zápisu dotazu. 8

9 pole dotazu prefix notace speciální znaky váha zjednodušený zápis dotazu Pole dotazu určuje část dokumentu, pro kterou se dotaz vyhodnocuje. Není-li pole dotazu uvedeno, tak se použije výchozí pole dotazu z konfigurace indexu. Zápis dotazu, při kterém se operátor nachází před jeho parametry, které jsou uzavřené v závorkách. Znaky, kterým musí předcházet zpětné lomítko, mají-li být součástí hledaného pojmu. Jedná se o znaky `'\"<>()[]{},=\, a v některých případech i o znaky *+?. Váha je číselný údaj definující relevanci dokumentu k danému dotazu. Zápis dotazu, při kterém je možné vynechat pojmové operátory. Přehled operátorů Operátory lze rozdělit do dvou hlavních skupin podle toho, jakého typu jsou jejich argumenty. První skupina je tvořena operátory, jejichž argumenty jsou jednotlivé pojmy. Tyto operátory umožňují definovat skupiny pojmů, které se mají v dokumentech vyhledávat. Druhá skupina je tvořena operátory, které spojují dva a více dotazů dohromady a definují, v jakém vztahu se musí tyto dotazy ve vyhodnocovaných dokumentech vyskytovat. Podle významu lze operátory dále rozdělit na následující skupiny: Pojmové operátory - Pojmové operátory - Konceptuální operátory - Poziční operátory - Relační operátory - Pokročilé operátory Pojmové operátory jsou základní stavební kameny dotazů a definují, jaké pojmy se mají v dokumentech vyhledávat. word Slouží k vyhledání dokumentů, které obsahují jeden nebo více výskytů daného pojmu v zadaném tvaru. 9

10 stem beststem multistem wildcard typo/n thesaurus soundex range Umožňuje vyhledat dokumenty obsahující uvedený pojem v jakémkoli jeho mluvnickém tvaru. Jeho přesné chování je určeno konfigurací fulltextového jádra. Chová se buď jako operátor beststem a nebo jako operátor multistem. Hledá dokumenty obsahující slova, která jsou jazykovým modulem převededa na stejný základní tvar jako zadané slovo. Vrací-li tento modul více než jeden základní tvar, pak tento operátor vybere pouze ten tvar, který je zadanému slovu nejpodobnější. Hledá dokumenty obsahující slova, která jsou jazykovým modulem převededa na jakýkoliv ze základních tvarů vypočítaných pro zadané slovo. Najde dokumenty, které obsahují jeden nebo více pojmů, které odpovídají zadanému regulárnímu výrazu. Vyhledá dokumenty, které obsahují pojmy lišící se od zadaného pojmu maximálně o daný počet chyb. Slouží k vyhledání dokumentů obsahujících jakýkoli mluvnický tvar zadaného pojmu nebo jeho příbuzných pojmů. Umožňuje nalézt dokumenty obsahující jakýkoliv tvar pojmů znějících podobně jako zadaný pojem. Vyhledá dokumenty obsahující pojmy v daném rozsahu. Konceptuální operátory Konceptuální operátory spojují jednotlivé dotazy do větších celků: best and Slouží k nalezení dokumentů, které vyhovují alespoň jednomu dotazu uvedenému jako parametr operátoru. Tento operátor řadí vybrané dokumenty v závislosti na výskytu každého parametru v dokumentu a jeho skóre je tím vyšší, čím více poddotazům odpovídá. Najde dokumenty, které vyhovují všem dotazům uvedeným jako parametr operátoru. Tento operátor podporuje několik různých 10

11 způsobů vážení výsledků. or all any Najde dokumenty, které vyhovují alespoň jednomu dotazu uvedenému jako parametr operátoru. Tento operátor podporuje několik různých způsobů vážení výsledků. Vyhodnocuje dokumenty stejně jako operátor and, ale nepočítá skóre, a je tudíž rychlejší. Vyhodnocuje dokumenty stejně jako operátor or, ale nepočítá skóre, a je tudíž rychlejší. Poziční operátory Poziční operátory vyhodnocují dokumenty nejen na základě samotného výskytu pojmů, ale i na jejich konkrétní pozici: near/n paragraph sentence phrase Slouží k nalezení dokumentů, které vyhovují všem dotazům uvedeným jako parametr operátoru, jejichž výskyty se nacházejí do maximální uvedené vzdálenosti. Operátor near podporuje několik způsobů vážení dokumentů, přičemž standardně je skóre dokumentů tím vyšší, čím blíže u sebe se jednotlivé výskyty nacházejí. Tento operátor vyhodnocuje dokumenty stejně jako near/n, kde n je délka odstavce, která je standardně nastavená na hodnotu 64. Tento operátor vyhodnocuje dokumenty jako near/n, kde n je délka věty, která je standardně nastavená na hodnotu 16. Umožňuje nalézt dokumenty obsahující frázi složenou z výskytů jednotlivých dotazů uvedených jako parametr operátoru. Nejčastěji se používá k vyhledání dokumentů obsahujících frázi složenou z několika konkrétních pojmů, příp. jejich stemů. Relační operátory Relační operátory slouží k nastavování podmínek pro netokenizovaná pole dokumentu (tokenizace je vysvětlena v příručce Tovek: Fulltextové jádro, Příručka administrátora). Typicky se jedná o pole obsahující datum, číslo nebo řetězcovou konstantu: contains Umožňuje nalézt dokumenty, které v daném poli obsahují daný řetězec. 11

12 matches starts substring ends Vyhledá dokumenty, které v daném poli obsahují hodnotu odpovídající uvedenému vzoru. Najde dokumenty, které v daném poli obsahují hodnotu začínající uvedeným řetězcem. Vyhledá dokumenty, které v daném poli obsahují hodnotu, jejíž součástí je uvedený řetězec Najde dokumenty, které v daném poli obsahují hodnotu končící uvedeným řetězcem. < Najde dokumenty s hodnotou v daném poli menší než uvedená hodnota. <= Najde dokumenty s hodnotou v daném poli menší nebo rovnou uvedené hodnotě. = Najde dokumenty s hodnotou v daném poli rovnou uvedené hodnotě.!= Najde dokumenty s hodnotou v daném poli různou od uvedené hodnoty. >= Najde dokumenty s hodnotou v daném poli větší nebo rovnou uvedené hodnotě. > Najde dokumenty s hodnotou v daném poli větší než uvedená hodnota. Pokročilé operátory Dotazovací jazyk podporuje následující pokročilé operátory: topic, concept freetext in Umožňuje využít témata uložená u indexu, případně definovaná lokálně v rámci daného dotazu. Pomocí operátoru freetext lze specifikovat dotaz volným textem. Operátor in definuje v jaké části dokumentu, případně v jakém poli se má dotaz vyhodnocovat. 12

13 like entity Najde dokumenty podobné uvedenému dokumentu. Najde dokumenty obsahující daný typ entit případně konkrétní entitu. Přehled modifikátorů Modifikátory upravují nebo upřesňují význam operátorů. Dotazovací jazyk obsahuje následující modifikátory: case many not order count/n lang/id [číslo] [jméno] Modifikátor case lze použít s některými pojmovými operátory a omezuje vyhledávání pouze na pojmy, které se shodují i ve velikosti jednotlivých písmen. Tento modifikátor nastavuje výpočet váhy dokumentu, který zohledňuje počet výskytů hledaných pojmů v daném dokumentu. Čím více výskytů dokument obsahuje, tím vyšší bude jemu přiřazená váha. Obrací význam modifikovaného dotazu, a tudíž umožňuje nalézt všechny dokumenty, které mu nevyhovují. Operátor order určuje, že se jednotlivé parametry operátoru musí v dokumentu vyskytovat ve stejném pořadí, ve kterém jsou uvedeny v dotazu. Určuje minimální nebo maximální počet výskytů daného poddotazu v dokumentu. Definuje jazyk všech parametrů daného operátoru. Koeficient váhy umožňuje ovlivnit výsledné skóre přiřazené dokumentu při vyhodnocování dotazu. Jednotlivé části dotazu mohou mít různé koeficienty váhy a tak různě přispívat k celkové váze dokumentu. Pojmenování části dotazu, díky kterému se lze následně na danou část dotazu odkazovat pomocí operátoru topic. [jméno/číslo] V případě, že je třeba operátor nejen pojmenovat, ale i změnit jeho koeficient váhy, pak se oba tyto údaje zapíší do hranatých závorek oddělených lomítkem. 13

14 Syntaxe dotazovacího jazyka Tato kapitola popisuje způsob zápisu dotazů pomocí dotazovacího jazyka. Dotazovací jazyk umožňuje využívat jak striktního, tak i zjednodušeného zápisu dotazů, přičemž oba tyto zápisy mohou být v rámci jednoho dotazu kombinovány. Totéž platí o prefix a infix notaci operátorů. Striktní zápis dotazů Striktní zápis dotazů je způsob zápisu, při kterém jsou vždy uvedeny všechny použité modifikátory i operátory. Operátory jsou zapsané pomocí prefix notace..many.stem( aféra ) <many><stem>( aféra ) Tento způsob zápisu je nejčastěji využíván při definování složitých expertních dotazů nebo uložených témat, protože umožňuje uvést explicitně všechny parametry hledání a díky prefix notaci operátorů je jednoznačně určené, které parametry patří kterým operátorům. Striktní zápis dotazů umožňuje dva různé zápisy modifikátorů a operátorů: <modifikátor>.modifikátor <operátor>( parametry oddělené čárkou ).operátor( parametry oddělené čárkou ) Oba dva zápisy jsou ekvivalentní a je možné je kombinovat. Jména operátorů a modifikátorů jsou nezávislá na velikosti písmen a tudíž je možné jakýkoliv zápis včetně následujících:.operátor / <operátor>.operátor / <Operátor>.OPERÁTOR / <OPERÁTOR> Mezi jednotlivými modifikátory a operátory a dalšími prvky dotazu je možné psát mezery pro zvýšení čitelnosti, ale není to nutné: [ 50 ]. many. case. word ( aféra ) [ 50 ] < many > < case > < word > ( aféra ) [50].many.case.word(aféra) [50]<many><case><word>(aféra) 14

15 Pojmy uvedené jako parametry jednotlivých operátorů mohou obsahovat libovolné znaky včetně mezer, ale nesmí obsahovat řetězce mající význam operátoru a speciální znaky. Při zápisu pojmů obsahujících speciální znaky je potřeba před těmito znaky uvést zpětné lomítko, případně dané pojmy uzavřít do dvojitých uvozovek, jednoduchých uvozovek nebo zpětných jednoduchých uvozovek. Speciální znaky, které je nutné uvést zpětným lomítkem, jsou následující: `'"<>()[]{},=\ Dotaz, který najde dokumenty obsahující např. pojem a'b(c, je nutné tedy zapsat tímto způsobem:.many.word( a\'b\(c ).many.word( "a'b(c" ).many.word( 'a\'b(c' ).many.word( `a'b(c` ) Pokud je pojem uzavřen v uvozovkách, musí se zpětné lomítko použít pouze, pokud pojem obsahuje tyto uvozovky nebo zpětné lomítko. Např. pro pojem a\b c lze dotaz zapsat takto:.many.word( "a\\b\"c" ) Parametry těchto operátorů jsou před vyhodnocením zpracovány stejným způsobem jako obsah pole, ve kterém se vyhodnocuje, a v případě, že se rozpadne na více částí, změní se příslušná část na frázi z těchto částí. Zjednodušený zápis dotazů Zjednodušený zápis dotazů slouží především k uvádění jednoduchých krátkých dotazů. Tento zápis umožňuje vynechat nejčastější pojmové operátory a s nimi spojené modifikátory. Zjednodušený zápis dotazů je možné kombinovat s infix i prefix notací operátorů. Zkrácené zápisy lze použít při vyhledávání dokumentů v následujících situacích: Úkol č. 1 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů obsahujících libovolný tvar pojmu aféra s vážením zahrnujícím četnost daného pojmu v dokumentu..many.stem( aféra ) 'aféra' `aféra` aféra 15

16 Uvedený pojem nesmí obsahovat mezery, jinak se daný dotaz bude chovat jako vyhledávání fráze. V prvních dvou verzích zjednodušeného zápisu nesmí hledaný pojem obsahovat uvozovací znak, případně musí být tomuto znaku předřazeno zpětné lomítko. V poslední uvedené a nejčastěji používané variantě dotazu nesmí uvedený pojem obsahovat ani mezery ani následující speciální znaky, aniž by byly uvedeny zpětným lomítkem: `'"<>()[]{},=\*+? Úkol č. 2 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů obsahujících konkrétní tvar pojmu aféra s vážením zahrnujícím četnost daného pojmu v dokumentu nezávisle na velikosti písmen..many.word( aféra ) "aféra" Uvedený pojem nesmí obsahovat mezery, jinak se daný dotaz bude chovat jako vyhledávání fráze. Navíc nesmí hledaný pojem obsahovat uvozovací znak, případně musí být tomuto znaku předřazeno zpětné lomítko. Úkol č. 3 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů obsahujících daný tvar pojmu Aféra s vážením zahrnujícím četnost daného pojmu v dokumentu a respektováním malých a velkých písmen..case.many.stem( Aféra ).case "Aféra".case Aféra Uvedený pojem nesmí obsahovat mezery, jinak se daný dotaz bude chovat jako vyhledávání fráze. V první verzi nesmí hledaný pojem obsahovat uvozovací znak, případně musí být tomuto znaku předřazeno zpětné lomítko. Ve druhé variantě pak nesmí uvedený pojem obsahovat ani mezery ani následující speciální znaky, aniž by byly uvedeny zpětným lomítkem: `'"<>()[]{},=\*+? 16

17 Úkol č. 4 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů obsahujících pojmy vyhovující regulárnímu výrazu afér*.many.wildcard( afér* ) afér* Pro uvedený regulární výraz platí stejné podmínky jako v ostatních případech při hledání pojmu, který není v uvozovkách. Nesmí tudíž obsahovat mezery a všem speciálním znakům kromě? a * musí předcházet zpětné lomítko. Právě výskyt alespoň jednoho znaku? a * odlišuje hledání regulárního výrazu od hledání všech tvarů daného pojmu. Tyto znaky mají následující význam:? jeden libovolný znak * - žádný nebo libovolný počet znaků Úkol č. 5 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů obsahujících libovolný tvar fráze mezinárodní aféra s vážením zahrnujícím četnost daných pojmů..many.phrase(.many.stem( mezinárodní ),.many.stem( aféra ) ) 'mezinárodní' 'aféra' `mezinárodní` `aféra` 'mezinárodní aféra' `mezinárodní aféra` mezinárodní aféra Pro jednotlivé pojmy uvedené ve zjednodušeném dotazu platí stejné podmínky jako v Úkolu č.1. V prvních čtyřech verzích zjednodušeného zápisu nesmí hledané pojmy obsahovat uvozovací znak, případně musí být tomuto znaku předřazeno zpětné lomítko. V poslední uvedené a nejčastěji používané variantě dotazu nesmí uvedený pojem 17

18 obsahovat ani mezery ani následující speciální znaky, aniž by byly uvedeny zpětným lomítkem: `'"<>()[]{},=\*+? Úkol č. 6 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů obsahujících konkrétní tvar fráze mezinárodními aférami s vážením zahrnujícím četnost daných pojmů..many.phrase(.many.word( mezinárodními ),.many.word( aférami ) ) "mezinárodními aférami" "mezinárodními" "aférami" Pro jednotlivé pojmy uvedené ve zjednodušeném dotazu platí stejné podmínky jako v Úkolu č. 2. Nesmí obsahovat mezery a uvozovacímu znaku musí předcházet zpětné lomítko. Úkol č. 7 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů obsahujících obecnou frázi mezinárod* aféra ABC s vážením zahrnujícím četnost daných pojmů..many.phrase(.many.wildcard( mezinárod* ),.many.stem( aféra ),.many.word( ABC ) ) mezinárod* aféra "ABC" mezinárod* 'aféra' "ABC" 18

19 Úkol č. 8 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů vyhovujících uloženému tématu témaaféra..topic( téma-aféra ) {téma-aféra} {"téma-aféra"} {'téma-aféra'} {`téma-aféra`} Jméno tématu může na rozdíl od pojmů obsahovat mezery. V takovém případě ale musí být celé jméno uzavřené do dvojitých uvozovek, jednoduchých uvozovek nebo zpětných jednoduchých uvozovek. Je-li součástí jména tématu speciální znak, musí před ním být uvedeno obrácené lomítko. Prefix notace operátorů Prefix notace operátorů je způsob zápisu operátorů a jejich parametrů, při kterém je nejprve uveden příslušný operátor, a pak v závorce následují čárkou oddělené parametry. Počet parametrů, které je možné pro daný operátor uvést, závisí na konkrétním operátoru. Před každým operátorem mohou být uvedeny modifikátory upravující jeho význam, přičemž nezáleží na jejich pořadí: # Najde dokumenty, které neobsahují řetězec AFÉRA.not.many.case.word( AFÉRA ).many.case.not.word( AFÉRA ).case.many.not.word( AFÉRA ) # Najde dokumenty obsahující aféra stemované podle pravidel # českého jazyka.many.lang/cs.stem( aféra ) lang/cs.many.stem( aféra ) Infix notace operátorů Infix notace operátorů je dostupná pouze pro některé operátory. Každý z těchto operátorů má dva parametry a samotný operátor je uveden mezi nimi: mezinárodní.and aféra zelený.or modrý 19

20 Tento způsob notace operátorů se často využívá společně se zjednodušeným zápisem dotazů pro pokládání krátkých dotazů: mezinárodní.and aféra protože je úspornější než striktní zápis:.and(.many.stem( mezinárodní ),.many.stem( aféra )) Infix notace operátorů umožňuje navíc zkrátit zápis následujících operátorů: počítač.best notebook počítač, notebook obchod.and sklad obchod and sklad firma.and.not bankrot firma not bankrot start.or cíl start or cíl Při vyhodnocování dotazů s infix notací operátorů se zpracovávají jednotlivé části podle priority příslušného operátoru. Operátory, které mají stejnou prioritu, se zpracovávají zleva doprava. Následující tabulka uvádí priority jednotlivých operátorů, operátory s nejvyšší prioritou jsou vyhodnocovány jako první: Nejvyšší priorita 0 in 1 near, phrase, paragraph, sentence, all, any 2 and, not (zkrácená forma.and.not) 3 best 4 or Pořadí vyhodnocení jednotlivých operátorů může být změněno uzavřením částí dotazu do závorek. Následující příklady uvádějí způsob použití infix notace, přičemž všechny dotazy uvedené v jednom společném poli vedou vždy ke stejnému výsledku: 20

21 škoda or audi or ford škoda.or audi.or ford ( škoda or audi ) or ford škoda or ( audi or ford ) Všechny tyto dotazy vyhledají dokumenty, které obsahují alespoň jeden výskyt některého tvaru jednoho z uvedených pojmů. Protože je zde použit pouze jen jeden typ operátoru, nezmění závorky žádným způsobem význam dotazu a je možné je zcela vynechat. Operátor or je jako většina operátorů dotazovacího jazyka komutativní, a proto nezáleží ani na pořadí uvedených pojmů v dotazu. Častěji než operátor or se však používá operátor best. Tyto dva operátory se od sebe liší pouze ve způsobu vážení nalezených dokumentů. Operátor best zvýhodňuje dokumenty, které vyhovují více jeho poddotazům, zatímco operátor or zohledňuje pouze váhu nejlepšího poddotazu: škoda, audi, ford škoda.best audi.best ford Konkrétně to znamená, že dokument, který obsahuje jeden pojem Škoda a jeden pojem Audi dostane při použití operátoru best vyšší váhu, než dokument, který obsahuje pouze jeden pojem Škoda. Při použití operátoru or bude oběma dokumentům přiřazena stejná váha. Operátor best je jedním z nejčastěji používaných operátorů, a proto se jako jeho zkrácená podoba používá pouze čárka. škoda and bílá not diesel škoda.and bílá.and.not diesel škoda not diesel and bílá Tyto dotazy vyhledají všechny dokumenty, které obsahují pojem Škoda a pojem bílá, ale neobsahují pojem diesel. Pozor, operátor not, který je uvedený v posledním příkladu, je zkrácený zápis pro operátor.and a modifikátor.not, který je aplikován na další poddotaz. Tento operátor není na rozdíl od ostatních komutativní, a proto nelze jeho parametry prohodit bez změny významu dotazu: bílá not diesel diesel not bílá 21

22 Jména polí Jméno pole může tvořit jedno slovo nebo více slov uzavřených do zpětných jednoduchých uvozovek. Soubor.substring( pdf ) `Jméno souboru`.substring( pdf ) Koeficient váhy operátorů Při sestavování dotazu je možné jednotlivým jeho částem přiřadit různé koeficienty váhy podle jejich důležitosti. Tímto způsobem je možné zcela zásadně ovlivnit konečné řazení dokumentů v seznamu výsledků. Koeficienty váhy jsou vždy uváděny jako modifikátory konkrétních operátorů. Jejich hodnoty se mohou pohybovat v rozmezí od 0.01 do 1.00 a definují faktor, kterým je vynásobena váha dokumentu po vyhodnocení daného operátoru. Hodnota koeficientu váhy může být zapsána následujícími způsoby: 1. Desetinné číslo z intervalu (0,1.00> definující konkrétní hodnotu koeficientu 2. Celé číslo z intervalu <1,100> definující procentuální hodnotu koeficientu. V následujícím příkladu jsou uvedené skupiny shodných dotazů lišících se pouze v jejich zápisu: [50]mezinárodní.and [80]aféra [.5]mezinárodní.and [.8]aféra [0.5]mezinárodní.and [0.8]aféra.and( [50].many.stem( mezinárodní ), [80].many.stem( aféra )).and( [.5].many.stem( mezinárodní ), [.8].many.stem( aféra )).and( [0.5].many.stem( mezinárodní ), [0.8].many.stem( aféra )) [90]škoda, [50]audi, [30]ford [.9]škoda, [.5]audi, [.3]ford [0.9]škoda, [0.5]audi, [0.3]ford.best( [90]škoda, [50]audi, [30]ford ).best( [.9]škoda, [.5]audi, [.3]ford ).best( [0.9]škoda, [0.5]audi, [0.3]ford ) Pojmenované části dotazu Pojmenovávání částí dotazu slouží ke zjednodušení zápisu dlouhých dotazů, ve kterých se některé jeho části opakují, a k definování uložených témat, na která je možné se v dalších dotazech odkazovat. K odkázání se na předdefinované téma nebo na pojmenovanou část aktuálního dotazu slouží operátor topic, který má jako parametr 22

23 jméno daného tématu nebo části dotazu, nebo jeho zjednodušenou formou, uzavřením jména do složených závorek. Pojmenování částí dotazu jsou vždy uváděna jako modifikátory konkrétních operátorů, které tvoří kořen pojmenovaného dotazu. V případě, že je jméno jednoslovné, pak je možné zapsat ho bez uvozovek přímo do hranatých závorek, přičemž je nutné vložit zpětné lomítko před každý speciální znak a normální lomítko: `'"<>()[]{},=\/ Jméno části dotazu může být uvedeno ve dvojitých uvozovkách, jednoduchých uvozovkách nebo zpětných jednoduchých uvozovkách. V tomto případě je nutné uvést zpětné lomítko pouze před použitými uvozovkami. Následující příklad pojmenování dotazu uvádí dvě skupiny zcela shodných dotazů, které se liší pouze formou zápisu: [auto].best( škoda, audi ) ["auto"].best( škoda, audi ) ['auto'].best( škoda, audi ) [`auto`].best( škoda, audi ) [číslo\<5].or( jedna, dvě, tři, čtyři ) ["číslo<5"].or( jedna, dvě, tři, čtyři ) ['číslo<5'].or( jedna, dvě, tři, čtyři ) [`číslo<5`].or( jedna, dvě, tři, čtyři ) V následujícím příkladu je pojmenována část dotazu a vzápětí znovu využita, což vede ke zkrácení zápisu dotazu:.best(.and( cena, [auto].best( škoda, audi, ford )),.and( spotřeba, {auto} ),.and( výbava, {auto} ),.and( testy, {auto} ) ) Operátory Operátor all Popis Vybere dokumenty, které vyhovují všem dotazům uvedeným jako parametry operátoru. Na rozdíl od operátoru and přiřadí tento operátor všem vyhovujícím dokumentům váhu Díky tomu je jeho vyhodnocení ve fulltextovém jádru rychlejší. 23

24 Striktní zápis.all ( dotaz1,, dotazn ) <all> ( dotaz1,, dotazn ) Infix notace Modifikátory dotaz1.all dotaz2 dotaz1 <all> dotaz2 many Změní vážení operátoru. Operátor přiřadí dokumentům nejmenší váhu vrácenou jeho poddotazy. order Je-li tento modifikátor uveden, pak je výsledek hledání navíc závislý na pořadí jednotlivých poddotazů. Pro všechny nalezené dokumenty platí, že výskyty poddotazů operátoru se v nich objevují ve stejném pořadí, jako jsou v zadání dotazu. Příklady:.all( modrá, červená, zelená, žlutá ) modrá.all červená.all zelená.all žlutá.order.all( první, druhý, třetí ) Operátor and, and/w, and/l, and/s, and/c Popis Vybere dokumenty, které vyhovují všem dotazům uvedeným jako parametry operátoru. Operátor and podporuje několik různých typů vážení dokumentů. Standardně přiřazuje tento operátor dokumentům nejmenší váhu vrácenou jeho poddotazy. Varianta and/c přiřadí všem dokumentům konstantní váhu 1.00, stejně jako operátor all. Varianta and/w vypočítá výslednou váhu na základě skóre všech poddotazů. Výpočet je založen na stejném algoritmu jako operátor best. Varianta and/s zakládá výpočet váhy dokumentu na součtu výskytů jednotlivých poddotazů. Varianta and/l využívá algoritmu CLucene pro odvození váhy dokumentů. 24

25 Striktní zápis.and ( dotaz1,, dotazn ).and/w ( dotaz1,, dotazn ).and/l ( dotaz1,, dotazn ).and/s ( dotaz1,, dotazn ).and/c ( dotaz1,, dotazn ) <and> ( dotaz1,, dotazn ) <and/w> ( dotaz1,, dotazn ) <and/l> ( dotaz1,, dotazn ) <and/s> ( dotaz1,, dotazn ) <and/c> ( dotaz1,, dotazn ) Infix notace dotaz1 and dotaz2 dotaz1.and dotaz2 dotaz1 <and> dotaz2 Modifikátory - Příklady:.and( mezinárodní, aféra ) mezinárodní and aféra.and/w( vlastník, firma ) Operátor any Popis Vybere dokumenty, které vyhovují alespoň jednomu z dotazů uvedených jako parametry operátoru. Na rozdíl od operátoru or tento operátor přiřadí všem vyhovujícím dokumentům váhu Díky tomu je jeho vyhodnocení ve fulltextovém jádru výrazně rychlejší. Striktní zápis.any ( dotaz1,, dotazn ) <any> ( dotaz1,, dotazn ) 25

26 Infix notace Modifikátory dotaz1.any dotaz2 dotaz1 <any> dotaz2 many Změní vážení operátoru tak, že přiřadí dokumentům nejvyšší váhu vrácenou jeho poddotazy. Příklady:.any( modrá, červená, zelená, žlutá ) modrá.any červená.any zelená.any žlutá.many.any( první, druhý, třetí ) Operátor best Popis Vybere dokumenty, které vyhovují alespoň jednomu z dotazů uvedených jako parametry operátoru. Jednotlivým dokumentům přiřadí skóre v závislosti na počtu poddotazů, kterým daný dokument vyhovuje, a na jejich skóre. Nejvyšší váhu tak dostanou dokumenty, které vyhovují největšímu počtu poddotazů s co možná nejvyšší váhou. Striktní zápis.best ( dotaz1,, dotazn ) <best> ( dotaz1,, dotazn ) Infix notace Zjednodušený zápis dotaz1.best dotaz2 dotaz1 <best> dotaz2 dotaz1, dotaz2 Modifikátory - Příklady:.best( modrá, červená, zelená, žlutá ) modrá, červená, zelená, žlutá 26

27 Operátor contains Popis Striktní zápis Operátor contains vybere dokumenty, které v daném poli obsahují uvedenou hodnotu, která může být zadaná bez ohledu na velikost písmen. Vyhodnocení operátoru se liší v závislosti na tom, zda je pole tokenizované (tokenizace je vysvětlena v příručce Tovek: Fulltextové jádro, Příručka administrátora). Pro tokenizovaná pole se operátor contains vyhodnotí stejně jako operátor word. Pro netokenizovaná pole vybere operátor contains dokumenty, pro které má dané pole uvedenou hodnotu. V tomto případě musí být zadaná celá hodnota pole, která, v případě že obsahuje mezery, musí být uzavřena do dvojitých uvozovek, jednoduchých uvozovek nebo zpětných jednoduchých uvozovek. Jméno pole nezávislé na velikosti písmen. jméno_pole.contains hodnota jméno_pole <contains> hodnota Infix notace - Modifikátory case Modifikátor case způsobí, že při vyhodnocování bude brána na zřetel velikost písmen uvedených v hodnotě. To, zda se opravdu najde pouze přesná podoba hodnot, závisí na konfiguraci pole, ve kterém se hledá, neboť každé pole nemusí obsahovat v indexu informace o velikosti písmen ve svých hodnotách. Příklady: oblast.contains "Regionální deníky - Olomoucký a Zlínský kraj".case titulek.contains Radnice Operátor ends Popis Operátor ends vybere dokumenty, které v daném poli obsahují hodnotu, která končí zadaným řetězcem bez ohledu na velikost písmen. Vyhodnocení operátoru se liší v závislosti na tom, zda je pole tokenizované (tokenizace je vysvětlena v příručce Tovek: Fulltextové jádro, Příručka administrátora). 27

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Úvod do počítačové lingvistiky příprava na zkoušku

Úvod do počítačové lingvistiky příprava na zkoušku Tento text vznikl jako pomocný text k přípravě na zkoušku z předmětu Úvod do počítačové lingvistiky v roce 2011. Může obsahovat mnoho chyb, dohadů a nepřesností. Tedy jeho autoři se vzdávají zodpovědnosti

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR vláda 656/2013 Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně Příručka pro studenty předmětu Formální jazyky a překladače Jak na projekt (IFJ07) Zbyněk Křivka Projekt FRVŠ 673/2007/G1 Roman Lukáš Lukáš

Více