Tovek: Dotazovací jazyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tovek: Dotazovací jazyk"

Transkript

1 Tovek: Dotazovací jazyk Tovek Tools 7.1 a vyšší Tovek Server 6.4 a vyšší Copyright TOVEK, spol. s r.o.

2

3 Tovek Dotazovací jazyk Tovek Tools 7.1 a vyšší, Tovek Server 6.4 a vyšší

4 Copyright Copyright TOVEK, spol. s r.o. Tento dokument a softwarový produkt, který popisuje, jsou chráněny autorskými právy a mezinárodními dohodami o duševním vlastnictví. Lze s nimi nakládat pouze v souladu s platnou licenční smlouvou. Informace obsažené v dokumentaci mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Popisovaný produkt obsahuje: Clucene Core Library Licencováno na základě Apache License, verze 2.0. Licence je k dispozici na S produktem lze nakládat pouze v souladu s touto licencí. Ochranné známky TOVEK, logo TOVEK a InfoRating jsou registrované ochranné známky společnosti TOVEK, spol. s r.o. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky skupiny společností Microsoft. Další produkty a služby mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami svých příslušných vlastníků a v dokumentaci jsou uváděny pouze pro referenci. Upozornění a vzdání se odpovědnosti Pokud není písemně uzavřenou smlouvou stanoveno jinak, je tento softwarový produkt a související dokumentace poskytován jak-je, bez záruk jakéhokoli druhu, ať již výslovně vyjádřených nebo předpokládaných. TOVEK, spol. s r.o. 4

5 Obsah Obsah Parsery - přehled... 7 Jednoduchý dotaz... 8 Úvod do dotazovacího jazyka... 8 Základní pojmy a jejich vztah k dotazovacímu jazyku... 8 Přehled operátorů... 9 Přehled modifikátorů Syntaxe dotazovacího jazyka Striktní zápis dotazů Zjednodušený zápis dotazů Prefix notace operátorů Infix notace operátorů Jména polí Koeficient váhy operátorů Pojmenované části dotazu Operátory Operátor all Operátor and, and/w, and/l, and/s, and/c Operátor any Operátor best Operátor contains Operátor ends Operátor entity Operátory field a filter Operátor freetext Operátor in Operátor like Operátor matches Operátor near, near/w, near/c, near/m Operátor or, or/w, or/l, or/s, or/c Operátor paragraph Operátor phrase Operátor range, range/n, range/d, range/t Operátor sentence Operátor soundex Operátor starts Operátor stem, beststem, multistem Operátor substring Operátor thesaurus Operátor topic, concept Operátor typo/n Operátor wildcard Operátor word Operátory!=, <, <=, =, >, >=

6 Obsah Modifikátory Modifikátor case Modifikátor count/n Modifikátor lang/id Modifikátor many Modifikátor not Modifikátor order Volný text Boolovský dotaz Internetový parser Přehled Pojmy Pole Modifikátory pojmů Hledání pomocí zástupných znaků Konfúzní hledání Poziční hledání Hledání v rozmezí Posílení váhy pojmu Boolovské operátory OR AND NOT Sdružování poddotazů Sdružování klauzulí Pokročilý dotaz

7 Parsery - přehled Parsery - přehled Parser dotazů určuje, jaký styl se bude používat pro zadání dotazu, resp. jak bude s textem zadaným do dotazu zacházeno při zpracování dotazu. Možné jsou tyto parsery: TS_QueryParser_Simple - Jednoduchý dotaz (viz str. 8) TS_QueryParser_FreeText - Volný text (viz str. 54) TS_QueryParser_Boolean - Boolovský dotaz (viz str. 55) TS_QueryParser_Internet - Internetový parser (viz str. 56) TS_QueryParser_Advanced - Pokročilý dotaz (viz str. 61) Nejpoužívanější je typ jednoduchý dotaz, který je také v této příručce nejobsáhleji popsán. Také pokud je zmiňován dotazovací jazyk, je myšlen jazyk používaný parserem typu jednoduchý dotaz. 7

8 Jednoduchý dotaz Úvod do dotazovacího jazyka Tato část popisuje dotazovací jazyk pro parser typu jednoduchý dotaz, jeho jednotlivé stavební kameny a způsob jejich použití pro vyhledání dokumentů v produktech firmy Tovek. Tato kapitola uvádí stručný přehled všech operátorů dotazovacího jazyka, jejich členění a možnosti jejich zápisu. Detailní informace a příklady užití konkrétních operátorů jsou uvedeny v příslušných dalších kapitolách. Základní pojmy a jejich vztah k dotazovacímu jazyku dotaz infix notace jazyk dotazu koeficient váhy modifikátor Definuje podmínky, které musí být splněny pro všechny vyhledané dokumenty, a způsob jejich ohodnocení. Dotaz může obsahovat operátory, modifikátory a pojmy. Vyhodnocením dotazu jsou jednotlivým dokumentům přiřazeny váhy odpovídající jejich relevanci. Zápis dotazu, při kterém se operátor nachází mezi jeho parametry. Jazyk dotazu ovlivňuje způsob, kterým jsou zpracovávány pojmy dotazu. Není-li žádný jazyk u dotazu uveden, tak je použit výchozí jazyk dotazu definovaný v konfiguraci indexu. Koeficient váhy je číselný údaj u dotazu, kterým je násobena vypočítaná váha dokumentu. Platná hodnota je z intervalu (0-1>. Upravuje význam modifikované části dotazu. operátor poddotaz pojem pojmenování dotazu Operátory slouží k definici základních dotazů nebo spojují několik dotazů dohromady a definují podmínky jejich vyhodnocení. Dotaz, uvedený jako parametr operátoru. Konkrétní slovo nebo množina slov, které se hledají nebo které slouží jako parametry nadřízeného operátoru. Pojmenování dotazu nebo jeho částí slouží k definování témat, případně ke zjednodušení zápisu dotazu. 8

9 pole dotazu prefix notace speciální znaky váha zjednodušený zápis dotazu Pole dotazu určuje část dokumentu, pro kterou se dotaz vyhodnocuje. Není-li pole dotazu uvedeno, tak se použije výchozí pole dotazu z konfigurace indexu. Zápis dotazu, při kterém se operátor nachází před jeho parametry, které jsou uzavřené v závorkách. Znaky, kterým musí předcházet zpětné lomítko, mají-li být součástí hledaného pojmu. Jedná se o znaky `'\"<>()[]{},=\, a v některých případech i o znaky *+?. Váha je číselný údaj definující relevanci dokumentu k danému dotazu. Zápis dotazu, při kterém je možné vynechat pojmové operátory. Přehled operátorů Operátory lze rozdělit do dvou hlavních skupin podle toho, jakého typu jsou jejich argumenty. První skupina je tvořena operátory, jejichž argumenty jsou jednotlivé pojmy. Tyto operátory umožňují definovat skupiny pojmů, které se mají v dokumentech vyhledávat. Druhá skupina je tvořena operátory, které spojují dva a více dotazů dohromady a definují, v jakém vztahu se musí tyto dotazy ve vyhodnocovaných dokumentech vyskytovat. Podle významu lze operátory dále rozdělit na následující skupiny: Pojmové operátory - Pojmové operátory - Konceptuální operátory - Poziční operátory - Relační operátory - Pokročilé operátory Pojmové operátory jsou základní stavební kameny dotazů a definují, jaké pojmy se mají v dokumentech vyhledávat. word Slouží k vyhledání dokumentů, které obsahují jeden nebo více výskytů daného pojmu v zadaném tvaru. 9

10 stem beststem multistem wildcard typo/n thesaurus soundex range Umožňuje vyhledat dokumenty obsahující uvedený pojem v jakémkoli jeho mluvnickém tvaru. Jeho přesné chování je určeno konfigurací fulltextového jádra. Chová se buď jako operátor beststem a nebo jako operátor multistem. Hledá dokumenty obsahující slova, která jsou jazykovým modulem převededa na stejný základní tvar jako zadané slovo. Vrací-li tento modul více než jeden základní tvar, pak tento operátor vybere pouze ten tvar, který je zadanému slovu nejpodobnější. Hledá dokumenty obsahující slova, která jsou jazykovým modulem převededa na jakýkoliv ze základních tvarů vypočítaných pro zadané slovo. Najde dokumenty, které obsahují jeden nebo více pojmů, které odpovídají zadanému regulárnímu výrazu. Vyhledá dokumenty, které obsahují pojmy lišící se od zadaného pojmu maximálně o daný počet chyb. Slouží k vyhledání dokumentů obsahujících jakýkoli mluvnický tvar zadaného pojmu nebo jeho příbuzných pojmů. Umožňuje nalézt dokumenty obsahující jakýkoliv tvar pojmů znějících podobně jako zadaný pojem. Vyhledá dokumenty obsahující pojmy v daném rozsahu. Konceptuální operátory Konceptuální operátory spojují jednotlivé dotazy do větších celků: best and Slouží k nalezení dokumentů, které vyhovují alespoň jednomu dotazu uvedenému jako parametr operátoru. Tento operátor řadí vybrané dokumenty v závislosti na výskytu každého parametru v dokumentu a jeho skóre je tím vyšší, čím více poddotazům odpovídá. Najde dokumenty, které vyhovují všem dotazům uvedeným jako parametr operátoru. Tento operátor podporuje několik různých 10

11 způsobů vážení výsledků. or all any Najde dokumenty, které vyhovují alespoň jednomu dotazu uvedenému jako parametr operátoru. Tento operátor podporuje několik různých způsobů vážení výsledků. Vyhodnocuje dokumenty stejně jako operátor and, ale nepočítá skóre, a je tudíž rychlejší. Vyhodnocuje dokumenty stejně jako operátor or, ale nepočítá skóre, a je tudíž rychlejší. Poziční operátory Poziční operátory vyhodnocují dokumenty nejen na základě samotného výskytu pojmů, ale i na jejich konkrétní pozici: near/n paragraph sentence phrase Slouží k nalezení dokumentů, které vyhovují všem dotazům uvedeným jako parametr operátoru, jejichž výskyty se nacházejí do maximální uvedené vzdálenosti. Operátor near podporuje několik způsobů vážení dokumentů, přičemž standardně je skóre dokumentů tím vyšší, čím blíže u sebe se jednotlivé výskyty nacházejí. Tento operátor vyhodnocuje dokumenty stejně jako near/n, kde n je délka odstavce, která je standardně nastavená na hodnotu 64. Tento operátor vyhodnocuje dokumenty jako near/n, kde n je délka věty, která je standardně nastavená na hodnotu 16. Umožňuje nalézt dokumenty obsahující frázi složenou z výskytů jednotlivých dotazů uvedených jako parametr operátoru. Nejčastěji se používá k vyhledání dokumentů obsahujících frázi složenou z několika konkrétních pojmů, příp. jejich stemů. Relační operátory Relační operátory slouží k nastavování podmínek pro netokenizovaná pole dokumentu (tokenizace je vysvětlena v příručce Tovek: Fulltextové jádro, Příručka administrátora). Typicky se jedná o pole obsahující datum, číslo nebo řetězcovou konstantu: contains Umožňuje nalézt dokumenty, které v daném poli obsahují daný řetězec. 11

12 matches starts substring ends Vyhledá dokumenty, které v daném poli obsahují hodnotu odpovídající uvedenému vzoru. Najde dokumenty, které v daném poli obsahují hodnotu začínající uvedeným řetězcem. Vyhledá dokumenty, které v daném poli obsahují hodnotu, jejíž součástí je uvedený řetězec Najde dokumenty, které v daném poli obsahují hodnotu končící uvedeným řetězcem. < Najde dokumenty s hodnotou v daném poli menší než uvedená hodnota. <= Najde dokumenty s hodnotou v daném poli menší nebo rovnou uvedené hodnotě. = Najde dokumenty s hodnotou v daném poli rovnou uvedené hodnotě.!= Najde dokumenty s hodnotou v daném poli různou od uvedené hodnoty. >= Najde dokumenty s hodnotou v daném poli větší nebo rovnou uvedené hodnotě. > Najde dokumenty s hodnotou v daném poli větší než uvedená hodnota. Pokročilé operátory Dotazovací jazyk podporuje následující pokročilé operátory: topic, concept freetext in Umožňuje využít témata uložená u indexu, případně definovaná lokálně v rámci daného dotazu. Pomocí operátoru freetext lze specifikovat dotaz volným textem. Operátor in definuje v jaké části dokumentu, případně v jakém poli se má dotaz vyhodnocovat. 12

13 like entity Najde dokumenty podobné uvedenému dokumentu. Najde dokumenty obsahující daný typ entit případně konkrétní entitu. Přehled modifikátorů Modifikátory upravují nebo upřesňují význam operátorů. Dotazovací jazyk obsahuje následující modifikátory: case many not order count/n lang/id [číslo] [jméno] Modifikátor case lze použít s některými pojmovými operátory a omezuje vyhledávání pouze na pojmy, které se shodují i ve velikosti jednotlivých písmen. Tento modifikátor nastavuje výpočet váhy dokumentu, který zohledňuje počet výskytů hledaných pojmů v daném dokumentu. Čím více výskytů dokument obsahuje, tím vyšší bude jemu přiřazená váha. Obrací význam modifikovaného dotazu, a tudíž umožňuje nalézt všechny dokumenty, které mu nevyhovují. Operátor order určuje, že se jednotlivé parametry operátoru musí v dokumentu vyskytovat ve stejném pořadí, ve kterém jsou uvedeny v dotazu. Určuje minimální nebo maximální počet výskytů daného poddotazu v dokumentu. Definuje jazyk všech parametrů daného operátoru. Koeficient váhy umožňuje ovlivnit výsledné skóre přiřazené dokumentu při vyhodnocování dotazu. Jednotlivé části dotazu mohou mít různé koeficienty váhy a tak různě přispívat k celkové váze dokumentu. Pojmenování části dotazu, díky kterému se lze následně na danou část dotazu odkazovat pomocí operátoru topic. [jméno/číslo] V případě, že je třeba operátor nejen pojmenovat, ale i změnit jeho koeficient váhy, pak se oba tyto údaje zapíší do hranatých závorek oddělených lomítkem. 13

14 Syntaxe dotazovacího jazyka Tato kapitola popisuje způsob zápisu dotazů pomocí dotazovacího jazyka. Dotazovací jazyk umožňuje využívat jak striktního, tak i zjednodušeného zápisu dotazů, přičemž oba tyto zápisy mohou být v rámci jednoho dotazu kombinovány. Totéž platí o prefix a infix notaci operátorů. Striktní zápis dotazů Striktní zápis dotazů je způsob zápisu, při kterém jsou vždy uvedeny všechny použité modifikátory i operátory. Operátory jsou zapsané pomocí prefix notace..many.stem( aféra ) <many><stem>( aféra ) Tento způsob zápisu je nejčastěji využíván při definování složitých expertních dotazů nebo uložených témat, protože umožňuje uvést explicitně všechny parametry hledání a díky prefix notaci operátorů je jednoznačně určené, které parametry patří kterým operátorům. Striktní zápis dotazů umožňuje dva různé zápisy modifikátorů a operátorů: <modifikátor>.modifikátor <operátor>( parametry oddělené čárkou ).operátor( parametry oddělené čárkou ) Oba dva zápisy jsou ekvivalentní a je možné je kombinovat. Jména operátorů a modifikátorů jsou nezávislá na velikosti písmen a tudíž je možné jakýkoliv zápis včetně následujících:.operátor / <operátor>.operátor / <Operátor>.OPERÁTOR / <OPERÁTOR> Mezi jednotlivými modifikátory a operátory a dalšími prvky dotazu je možné psát mezery pro zvýšení čitelnosti, ale není to nutné: [ 50 ]. many. case. word ( aféra ) [ 50 ] < many > < case > < word > ( aféra ) [50].many.case.word(aféra) [50]<many><case><word>(aféra) 14

15 Pojmy uvedené jako parametry jednotlivých operátorů mohou obsahovat libovolné znaky včetně mezer, ale nesmí obsahovat řetězce mající význam operátoru a speciální znaky. Při zápisu pojmů obsahujících speciální znaky je potřeba před těmito znaky uvést zpětné lomítko, případně dané pojmy uzavřít do dvojitých uvozovek, jednoduchých uvozovek nebo zpětných jednoduchých uvozovek. Speciální znaky, které je nutné uvést zpětným lomítkem, jsou následující: `'"<>()[]{},=\ Dotaz, který najde dokumenty obsahující např. pojem a'b(c, je nutné tedy zapsat tímto způsobem:.many.word( a\'b\(c ).many.word( "a'b(c" ).many.word( 'a\'b(c' ).many.word( `a'b(c` ) Pokud je pojem uzavřen v uvozovkách, musí se zpětné lomítko použít pouze, pokud pojem obsahuje tyto uvozovky nebo zpětné lomítko. Např. pro pojem a\b c lze dotaz zapsat takto:.many.word( "a\\b\"c" ) Parametry těchto operátorů jsou před vyhodnocením zpracovány stejným způsobem jako obsah pole, ve kterém se vyhodnocuje, a v případě, že se rozpadne na více částí, změní se příslušná část na frázi z těchto částí. Zjednodušený zápis dotazů Zjednodušený zápis dotazů slouží především k uvádění jednoduchých krátkých dotazů. Tento zápis umožňuje vynechat nejčastější pojmové operátory a s nimi spojené modifikátory. Zjednodušený zápis dotazů je možné kombinovat s infix i prefix notací operátorů. Zkrácené zápisy lze použít při vyhledávání dokumentů v následujících situacích: Úkol č. 1 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů obsahujících libovolný tvar pojmu aféra s vážením zahrnujícím četnost daného pojmu v dokumentu..many.stem( aféra ) 'aféra' `aféra` aféra 15

16 Uvedený pojem nesmí obsahovat mezery, jinak se daný dotaz bude chovat jako vyhledávání fráze. V prvních dvou verzích zjednodušeného zápisu nesmí hledaný pojem obsahovat uvozovací znak, případně musí být tomuto znaku předřazeno zpětné lomítko. V poslední uvedené a nejčastěji používané variantě dotazu nesmí uvedený pojem obsahovat ani mezery ani následující speciální znaky, aniž by byly uvedeny zpětným lomítkem: `'"<>()[]{},=\*+? Úkol č. 2 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů obsahujících konkrétní tvar pojmu aféra s vážením zahrnujícím četnost daného pojmu v dokumentu nezávisle na velikosti písmen..many.word( aféra ) "aféra" Uvedený pojem nesmí obsahovat mezery, jinak se daný dotaz bude chovat jako vyhledávání fráze. Navíc nesmí hledaný pojem obsahovat uvozovací znak, případně musí být tomuto znaku předřazeno zpětné lomítko. Úkol č. 3 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů obsahujících daný tvar pojmu Aféra s vážením zahrnujícím četnost daného pojmu v dokumentu a respektováním malých a velkých písmen..case.many.stem( Aféra ).case "Aféra".case Aféra Uvedený pojem nesmí obsahovat mezery, jinak se daný dotaz bude chovat jako vyhledávání fráze. V první verzi nesmí hledaný pojem obsahovat uvozovací znak, případně musí být tomuto znaku předřazeno zpětné lomítko. Ve druhé variantě pak nesmí uvedený pojem obsahovat ani mezery ani následující speciální znaky, aniž by byly uvedeny zpětným lomítkem: `'"<>()[]{},=\*+? 16

17 Úkol č. 4 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů obsahujících pojmy vyhovující regulárnímu výrazu afér*.many.wildcard( afér* ) afér* Pro uvedený regulární výraz platí stejné podmínky jako v ostatních případech při hledání pojmu, který není v uvozovkách. Nesmí tudíž obsahovat mezery a všem speciálním znakům kromě? a * musí předcházet zpětné lomítko. Právě výskyt alespoň jednoho znaku? a * odlišuje hledání regulárního výrazu od hledání všech tvarů daného pojmu. Tyto znaky mají následující význam:? jeden libovolný znak * - žádný nebo libovolný počet znaků Úkol č. 5 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů obsahujících libovolný tvar fráze mezinárodní aféra s vážením zahrnujícím četnost daných pojmů..many.phrase(.many.stem( mezinárodní ),.many.stem( aféra ) ) 'mezinárodní' 'aféra' `mezinárodní` `aféra` 'mezinárodní aféra' `mezinárodní aféra` mezinárodní aféra Pro jednotlivé pojmy uvedené ve zjednodušeném dotazu platí stejné podmínky jako v Úkolu č.1. V prvních čtyřech verzích zjednodušeného zápisu nesmí hledané pojmy obsahovat uvozovací znak, případně musí být tomuto znaku předřazeno zpětné lomítko. V poslední uvedené a nejčastěji používané variantě dotazu nesmí uvedený pojem 17

18 obsahovat ani mezery ani následující speciální znaky, aniž by byly uvedeny zpětným lomítkem: `'"<>()[]{},=\*+? Úkol č. 6 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů obsahujících konkrétní tvar fráze mezinárodními aférami s vážením zahrnujícím četnost daných pojmů..many.phrase(.many.word( mezinárodními ),.many.word( aférami ) ) "mezinárodními aférami" "mezinárodními" "aférami" Pro jednotlivé pojmy uvedené ve zjednodušeném dotazu platí stejné podmínky jako v Úkolu č. 2. Nesmí obsahovat mezery a uvozovacímu znaku musí předcházet zpětné lomítko. Úkol č. 7 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů obsahujících obecnou frázi mezinárod* aféra ABC s vážením zahrnujícím četnost daných pojmů..many.phrase(.many.wildcard( mezinárod* ),.many.stem( aféra ),.many.word( ABC ) ) mezinárod* aféra "ABC" mezinárod* 'aféra' "ABC" 18

19 Úkol č. 8 Striktní zápis Zjednodušený zápis Vyhledání dokumentů vyhovujících uloženému tématu témaaféra..topic( téma-aféra ) {téma-aféra} {"téma-aféra"} {'téma-aféra'} {`téma-aféra`} Jméno tématu může na rozdíl od pojmů obsahovat mezery. V takovém případě ale musí být celé jméno uzavřené do dvojitých uvozovek, jednoduchých uvozovek nebo zpětných jednoduchých uvozovek. Je-li součástí jména tématu speciální znak, musí před ním být uvedeno obrácené lomítko. Prefix notace operátorů Prefix notace operátorů je způsob zápisu operátorů a jejich parametrů, při kterém je nejprve uveden příslušný operátor, a pak v závorce následují čárkou oddělené parametry. Počet parametrů, které je možné pro daný operátor uvést, závisí na konkrétním operátoru. Před každým operátorem mohou být uvedeny modifikátory upravující jeho význam, přičemž nezáleží na jejich pořadí: # Najde dokumenty, které neobsahují řetězec AFÉRA.not.many.case.word( AFÉRA ).many.case.not.word( AFÉRA ).case.many.not.word( AFÉRA ) # Najde dokumenty obsahující aféra stemované podle pravidel # českého jazyka.many.lang/cs.stem( aféra ) lang/cs.many.stem( aféra ) Infix notace operátorů Infix notace operátorů je dostupná pouze pro některé operátory. Každý z těchto operátorů má dva parametry a samotný operátor je uveden mezi nimi: mezinárodní.and aféra zelený.or modrý 19

20 Tento způsob notace operátorů se často využívá společně se zjednodušeným zápisem dotazů pro pokládání krátkých dotazů: mezinárodní.and aféra protože je úspornější než striktní zápis:.and(.many.stem( mezinárodní ),.many.stem( aféra )) Infix notace operátorů umožňuje navíc zkrátit zápis následujících operátorů: počítač.best notebook počítač, notebook obchod.and sklad obchod and sklad firma.and.not bankrot firma not bankrot start.or cíl start or cíl Při vyhodnocování dotazů s infix notací operátorů se zpracovávají jednotlivé části podle priority příslušného operátoru. Operátory, které mají stejnou prioritu, se zpracovávají zleva doprava. Následující tabulka uvádí priority jednotlivých operátorů, operátory s nejvyšší prioritou jsou vyhodnocovány jako první: Nejvyšší priorita 0 in 1 near, phrase, paragraph, sentence, all, any 2 and, not (zkrácená forma.and.not) 3 best 4 or Pořadí vyhodnocení jednotlivých operátorů může být změněno uzavřením částí dotazu do závorek. Následující příklady uvádějí způsob použití infix notace, přičemž všechny dotazy uvedené v jednom společném poli vedou vždy ke stejnému výsledku: 20

21 škoda or audi or ford škoda.or audi.or ford ( škoda or audi ) or ford škoda or ( audi or ford ) Všechny tyto dotazy vyhledají dokumenty, které obsahují alespoň jeden výskyt některého tvaru jednoho z uvedených pojmů. Protože je zde použit pouze jen jeden typ operátoru, nezmění závorky žádným způsobem význam dotazu a je možné je zcela vynechat. Operátor or je jako většina operátorů dotazovacího jazyka komutativní, a proto nezáleží ani na pořadí uvedených pojmů v dotazu. Častěji než operátor or se však používá operátor best. Tyto dva operátory se od sebe liší pouze ve způsobu vážení nalezených dokumentů. Operátor best zvýhodňuje dokumenty, které vyhovují více jeho poddotazům, zatímco operátor or zohledňuje pouze váhu nejlepšího poddotazu: škoda, audi, ford škoda.best audi.best ford Konkrétně to znamená, že dokument, který obsahuje jeden pojem Škoda a jeden pojem Audi dostane při použití operátoru best vyšší váhu, než dokument, který obsahuje pouze jeden pojem Škoda. Při použití operátoru or bude oběma dokumentům přiřazena stejná váha. Operátor best je jedním z nejčastěji používaných operátorů, a proto se jako jeho zkrácená podoba používá pouze čárka. škoda and bílá not diesel škoda.and bílá.and.not diesel škoda not diesel and bílá Tyto dotazy vyhledají všechny dokumenty, které obsahují pojem Škoda a pojem bílá, ale neobsahují pojem diesel. Pozor, operátor not, který je uvedený v posledním příkladu, je zkrácený zápis pro operátor.and a modifikátor.not, který je aplikován na další poddotaz. Tento operátor není na rozdíl od ostatních komutativní, a proto nelze jeho parametry prohodit bez změny významu dotazu: bílá not diesel diesel not bílá 21

22 Jména polí Jméno pole může tvořit jedno slovo nebo více slov uzavřených do zpětných jednoduchých uvozovek. Soubor.substring( pdf ) `Jméno souboru`.substring( pdf ) Koeficient váhy operátorů Při sestavování dotazu je možné jednotlivým jeho částem přiřadit různé koeficienty váhy podle jejich důležitosti. Tímto způsobem je možné zcela zásadně ovlivnit konečné řazení dokumentů v seznamu výsledků. Koeficienty váhy jsou vždy uváděny jako modifikátory konkrétních operátorů. Jejich hodnoty se mohou pohybovat v rozmezí od 0.01 do 1.00 a definují faktor, kterým je vynásobena váha dokumentu po vyhodnocení daného operátoru. Hodnota koeficientu váhy může být zapsána následujícími způsoby: 1. Desetinné číslo z intervalu (0,1.00> definující konkrétní hodnotu koeficientu 2. Celé číslo z intervalu <1,100> definující procentuální hodnotu koeficientu. V následujícím příkladu jsou uvedené skupiny shodných dotazů lišících se pouze v jejich zápisu: [50]mezinárodní.and [80]aféra [.5]mezinárodní.and [.8]aféra [0.5]mezinárodní.and [0.8]aféra.and( [50].many.stem( mezinárodní ), [80].many.stem( aféra )).and( [.5].many.stem( mezinárodní ), [.8].many.stem( aféra )).and( [0.5].many.stem( mezinárodní ), [0.8].many.stem( aféra )) [90]škoda, [50]audi, [30]ford [.9]škoda, [.5]audi, [.3]ford [0.9]škoda, [0.5]audi, [0.3]ford.best( [90]škoda, [50]audi, [30]ford ).best( [.9]škoda, [.5]audi, [.3]ford ).best( [0.9]škoda, [0.5]audi, [0.3]ford ) Pojmenované části dotazu Pojmenovávání částí dotazu slouží ke zjednodušení zápisu dlouhých dotazů, ve kterých se některé jeho části opakují, a k definování uložených témat, na která je možné se v dalších dotazech odkazovat. K odkázání se na předdefinované téma nebo na pojmenovanou část aktuálního dotazu slouží operátor topic, který má jako parametr 22

23 jméno daného tématu nebo části dotazu, nebo jeho zjednodušenou formou, uzavřením jména do složených závorek. Pojmenování částí dotazu jsou vždy uváděna jako modifikátory konkrétních operátorů, které tvoří kořen pojmenovaného dotazu. V případě, že je jméno jednoslovné, pak je možné zapsat ho bez uvozovek přímo do hranatých závorek, přičemž je nutné vložit zpětné lomítko před každý speciální znak a normální lomítko: `'"<>()[]{},=\/ Jméno části dotazu může být uvedeno ve dvojitých uvozovkách, jednoduchých uvozovkách nebo zpětných jednoduchých uvozovkách. V tomto případě je nutné uvést zpětné lomítko pouze před použitými uvozovkami. Následující příklad pojmenování dotazu uvádí dvě skupiny zcela shodných dotazů, které se liší pouze formou zápisu: [auto].best( škoda, audi ) ["auto"].best( škoda, audi ) ['auto'].best( škoda, audi ) [`auto`].best( škoda, audi ) [číslo\<5].or( jedna, dvě, tři, čtyři ) ["číslo<5"].or( jedna, dvě, tři, čtyři ) ['číslo<5'].or( jedna, dvě, tři, čtyři ) [`číslo<5`].or( jedna, dvě, tři, čtyři ) V následujícím příkladu je pojmenována část dotazu a vzápětí znovu využita, což vede ke zkrácení zápisu dotazu:.best(.and( cena, [auto].best( škoda, audi, ford )),.and( spotřeba, {auto} ),.and( výbava, {auto} ),.and( testy, {auto} ) ) Operátory Operátor all Popis Vybere dokumenty, které vyhovují všem dotazům uvedeným jako parametry operátoru. Na rozdíl od operátoru and přiřadí tento operátor všem vyhovujícím dokumentům váhu Díky tomu je jeho vyhodnocení ve fulltextovém jádru rychlejší. 23

24 Striktní zápis.all ( dotaz1,, dotazn ) <all> ( dotaz1,, dotazn ) Infix notace Modifikátory dotaz1.all dotaz2 dotaz1 <all> dotaz2 many Změní vážení operátoru. Operátor přiřadí dokumentům nejmenší váhu vrácenou jeho poddotazy. order Je-li tento modifikátor uveden, pak je výsledek hledání navíc závislý na pořadí jednotlivých poddotazů. Pro všechny nalezené dokumenty platí, že výskyty poddotazů operátoru se v nich objevují ve stejném pořadí, jako jsou v zadání dotazu. Příklady:.all( modrá, červená, zelená, žlutá ) modrá.all červená.all zelená.all žlutá.order.all( první, druhý, třetí ) Operátor and, and/w, and/l, and/s, and/c Popis Vybere dokumenty, které vyhovují všem dotazům uvedeným jako parametry operátoru. Operátor and podporuje několik různých typů vážení dokumentů. Standardně přiřazuje tento operátor dokumentům nejmenší váhu vrácenou jeho poddotazy. Varianta and/c přiřadí všem dokumentům konstantní váhu 1.00, stejně jako operátor all. Varianta and/w vypočítá výslednou váhu na základě skóre všech poddotazů. Výpočet je založen na stejném algoritmu jako operátor best. Varianta and/s zakládá výpočet váhy dokumentu na součtu výskytů jednotlivých poddotazů. Varianta and/l využívá algoritmu CLucene pro odvození váhy dokumentů. 24

25 Striktní zápis.and ( dotaz1,, dotazn ).and/w ( dotaz1,, dotazn ).and/l ( dotaz1,, dotazn ).and/s ( dotaz1,, dotazn ).and/c ( dotaz1,, dotazn ) <and> ( dotaz1,, dotazn ) <and/w> ( dotaz1,, dotazn ) <and/l> ( dotaz1,, dotazn ) <and/s> ( dotaz1,, dotazn ) <and/c> ( dotaz1,, dotazn ) Infix notace dotaz1 and dotaz2 dotaz1.and dotaz2 dotaz1 <and> dotaz2 Modifikátory - Příklady:.and( mezinárodní, aféra ) mezinárodní and aféra.and/w( vlastník, firma ) Operátor any Popis Vybere dokumenty, které vyhovují alespoň jednomu z dotazů uvedených jako parametry operátoru. Na rozdíl od operátoru or tento operátor přiřadí všem vyhovujícím dokumentům váhu Díky tomu je jeho vyhodnocení ve fulltextovém jádru výrazně rychlejší. Striktní zápis.any ( dotaz1,, dotazn ) <any> ( dotaz1,, dotazn ) 25

26 Infix notace Modifikátory dotaz1.any dotaz2 dotaz1 <any> dotaz2 many Změní vážení operátoru tak, že přiřadí dokumentům nejvyšší váhu vrácenou jeho poddotazy. Příklady:.any( modrá, červená, zelená, žlutá ) modrá.any červená.any zelená.any žlutá.many.any( první, druhý, třetí ) Operátor best Popis Vybere dokumenty, které vyhovují alespoň jednomu z dotazů uvedených jako parametry operátoru. Jednotlivým dokumentům přiřadí skóre v závislosti na počtu poddotazů, kterým daný dokument vyhovuje, a na jejich skóre. Nejvyšší váhu tak dostanou dokumenty, které vyhovují největšímu počtu poddotazů s co možná nejvyšší váhou. Striktní zápis.best ( dotaz1,, dotazn ) <best> ( dotaz1,, dotazn ) Infix notace Zjednodušený zápis dotaz1.best dotaz2 dotaz1 <best> dotaz2 dotaz1, dotaz2 Modifikátory - Příklady:.best( modrá, červená, zelená, žlutá ) modrá, červená, zelená, žlutá 26

27 Operátor contains Popis Striktní zápis Operátor contains vybere dokumenty, které v daném poli obsahují uvedenou hodnotu, která může být zadaná bez ohledu na velikost písmen. Vyhodnocení operátoru se liší v závislosti na tom, zda je pole tokenizované (tokenizace je vysvětlena v příručce Tovek: Fulltextové jádro, Příručka administrátora). Pro tokenizovaná pole se operátor contains vyhodnotí stejně jako operátor word. Pro netokenizovaná pole vybere operátor contains dokumenty, pro které má dané pole uvedenou hodnotu. V tomto případě musí být zadaná celá hodnota pole, která, v případě že obsahuje mezery, musí být uzavřena do dvojitých uvozovek, jednoduchých uvozovek nebo zpětných jednoduchých uvozovek. Jméno pole nezávislé na velikosti písmen. jméno_pole.contains hodnota jméno_pole <contains> hodnota Infix notace - Modifikátory case Modifikátor case způsobí, že při vyhodnocování bude brána na zřetel velikost písmen uvedených v hodnotě. To, zda se opravdu najde pouze přesná podoba hodnot, závisí na konfiguraci pole, ve kterém se hledá, neboť každé pole nemusí obsahovat v indexu informace o velikosti písmen ve svých hodnotách. Příklady: oblast.contains "Regionální deníky - Olomoucký a Zlínský kraj".case titulek.contains Radnice Operátor ends Popis Operátor ends vybere dokumenty, které v daném poli obsahují hodnotu, která končí zadaným řetězcem bez ohledu na velikost písmen. Vyhodnocení operátoru se liší v závislosti na tom, zda je pole tokenizované (tokenizace je vysvětlena v příručce Tovek: Fulltextové jádro, Příručka administrátora). 27

Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií

Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií SOCIAL INSIDER VLASTNOSTI Zachycuje data z Facebooku, Twitteru, Youtube, Google+, stejně jako z tisíců českých a slovenských blogů

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Správnost XML dokumentu

Správnost XML dokumentu Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Správnost XML dokumentu Správně

Více

Kódy pro formát čísla

Kódy pro formát čísla Kódy pro formát čísla y pro formát čísel se mohou skládat až z tří částí oddělených středníkem (;). Pokud formátovací kód obsahuje dvě části, první část se použije pro kladné hodnoty a nulu, druhá část

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 3 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -4 Operace & Výrazy Vítejte ve čtvrté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekce Datové Typy prezentovaly mnoho nových konceptů ; Doufám, že jste všemu porozuměli,

Více

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je:

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je: Školení technologií a služeb na internetu. Určeno pro lidi, kteří s uvedenou technologií ještě nepřišli do styku a chtějí se do ní rychle dostat. Školení není sestaveno do hloubky problematiky ani pro

Více

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu řetězec v Všeobecný Odpovídá obecnému formátu - čísla i text bude zarovnán dle kontextu (při nastavení češtiny tedy Excel zarovná text doleva, čísla a časové údaje doprava). Tento formát nemusíme zadávat

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Textové, datumové a časové funkce

Textové, datumové a časové funkce Textové, datumové a časové funkce EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.15 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Nápověda k pokročilému vyhledávání

Nápověda k pokročilému vyhledávání Nápověda k pokročilému vyhledávání Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně základní možnosti

Více

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Nová databáze, návrh tabulky. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Nová databáze, návrh tabulky Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Dlouhodobý úkol Ahoj! Dnes vás čeká vytvoření první databáze (tabulky). Budeme evidovat

Více

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce

Microsoft Office. Excel vyhledávací funkce Microsoft Office Excel vyhledávací funkce Karel Dvořák 2011 Vyhledávání v tabulkách Vzhledem ke skutečnosti, že Excel je na mnoha pracovištích používán i jako nástroj pro správu jednoduchých databází,

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat.

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. EBSCO http://search.ebscohost.com Poklikneme na možnost EBSCOhost Web Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. Vyhledávací techniky Rejstříky Pomůckou pro vyhledávání jsou rejstříky,

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

Vyhledávání na Internetu

Vyhledávání na Internetu Tento materiál byl napsán za využití učebních materiálů ke Kurzu práce s informacemi (KPI11) vyučovaném v roce 2007 na Masarykově univerzitě. Autory kurzu jsou: PhDr. Petr Škyřík, Mgr. Petra Šedinová,

Více

EXTRAKCE STRUKTUROVANÝCH DAT O PRODUKTOVÝCH A PRACOVNÍCH NABÍDKÁCH POMOCÍ EXTRAKČNÍCH ONTOLOGIÍ ALEŠ POUZAR

EXTRAKCE STRUKTUROVANÝCH DAT O PRODUKTOVÝCH A PRACOVNÍCH NABÍDKÁCH POMOCÍ EXTRAKČNÍCH ONTOLOGIÍ ALEŠ POUZAR EXTRAKCE STRUKTUROVANÝCH DAT O PRODUKTOVÝCH A PRACOVNÍCH NABÍDKÁCH POMOCÍ EXTRAKČNÍCH ONTOLOGIÍ ALEŠ POUZAR PŘEDMĚT PRÁCE Popis extrakce strukturovaných dat ve vybraných doménách ze semistrukturovaných

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

Databáze Madrid Express (WIPO)

Databáze Madrid Express (WIPO) Databáze Madrid Express (WIPO) Databázi Madrid Express obsahující mezinárodní ochranné známky, přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu, zpřístupňuje Světová organizace duševního

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

Vyhledávací a databázové funkce v MS Excel 2007. Martin Tůma

Vyhledávací a databázové funkce v MS Excel 2007. Martin Tůma 1 Úvod Vyhledávací a databázové funkce v MS Excel 2007 Martin Tůma Cílem této seminární práce je stručně vysvětlit princip a syntaxi vyhledávacích a databázových funkcí v aplikaci MS Excel 2007 a na praktických

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Funkce. Definiční obor a obor hodnot

Funkce. Definiční obor a obor hodnot Funkce Definiční obor a obor hodnot Opakování definice funkce Funkce je předpis, který každému číslu z definičního oboru, který je podmnožinou množiny všech reálných čísel R, přiřazuje právě jedno reálné

Více

HELP Rešerše průmyslových vzorů

HELP Rešerše průmyslových vzorů HELP Rešerše průmyslových vzorů Zpracoval D. Pičman Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE Centrum Atlas Seznam Google Jyxo Quick Lucie Štroblová Základní popis a význam Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, které obsahují

Více

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován.

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován. Instalace Produkt se neinstaluje. Stačí soubor uložit na libovolné místo na Vašem počítací (klikněte pravým tlačítkem a dejte 'uložit cíl jako ), pak jen spustit. Požadavky na software Produkt je odzkoušen

Více

Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými

Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými (X36UNX, Jan Skalický, 2006) Pole homogenní lineární struktura implicitn ě s číselným rozsahem index ů 0...1023 (někde 4095) implicitn ě řetězcov ě orientovaná

Více

Charakteristika nástrojů použitých v metodice

Charakteristika nástrojů použitých v metodice Charakteristika nástrojů použitých v metodice Pro metodický popis datových souborů a pro definování kontrol a vykazovacích povinností se v metodice pro sestavování výkazů 1) (dále jen metodika ) používají

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Tento dokument byl přeložen strojově, bez lidského zásahu. Obsah je poskytován tak jak je bez jakékoli záruky

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

TRIFID 2010. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009)

TRIFID 2010. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009) TRIFID 2010 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009) (c) 2010 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz Dodatek

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Metodika korelační analýzy výsledků vyhledávače Seznam.cz

Metodika korelační analýzy výsledků vyhledávače Seznam.cz Metodika korelační analýzy výsledků vyhledávače Seznam.cz 1.1. Výběr atributů (SEO faktorů) korelace Faktory jsem vybíral podle průzkumu zveřejněném na webu SEOfaktory.cz. Autoři tohoto webu se zeptali

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace

METIS 2. T-WIST aplikace. uživatelská dokumentace T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver. T-WIST aplikace METIS 2 uživatelská dokumentace T-MAPY

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Lokální definice (1) plocha-kruhu

Lokální definice (1) plocha-kruhu Lokální definice (1) syntaxe: (local (seznam definic) výraz) definice jsou dostupné pouze uvnitř příkazu local příklad: (local ( (define Pi 3.1415926) (define (plocha-kruhu r) (* Pi r r)) ) (plocha-kruhu

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky Modely vyhledávání informací 4 podle technologie 1) Booleovský model 1) booleovský 2) vektorový 3) strukturní 4) pravděpodobnostní a další 1 dokumenty a dotazy jsou reprezentovány množinou indexových termů

Více

Automatická segmentace slov s pomocí nástroje Affisix. Michal@Hrusecky.net, Hlavacova@ufal.mff.cuni.cz

Automatická segmentace slov s pomocí nástroje Affisix. Michal@Hrusecky.net, Hlavacova@ufal.mff.cuni.cz Automatická segmentace slov s pomocí nástroje Affisix Michal Hrušecký, Jaroslava Hlaváčová Michal@Hrusecky.net, Hlavacova@ufal.mff.cuni.cz Motivace Při zpracování přirozeného jazyka nikdy nemůžeme mít

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Připravované právní předpisy EU

Připravované právní předpisy EU Připravované právní předpisy EU Jak používat pokročilé vyhledávání v databázi EUR-Lex Začínáme Běžte na internetové stránky EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs. Ve vodorovné nabídce

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni!

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni! Java práce s řetězci Trochu povídání.. Řetězce jsou v Javě reprezentovány instancemi tříd StringBuffer a String. Tyto třídy jsou součástí balíčku java.lang, tudíž je možno s nimi pracovat ihned bez nutného

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Microsoft. Word. Šablony. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Šablony. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Šablony Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Šablony šablona obsahuje předdefinované rozvržení dokumentu a stylů jednotlivých položek ve Wordu existují hotové

Více

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS)

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Petr Boldiš Stanislava Kohoutová Česká zemědělská univerzita v Praze Studijní a informační centrum 2004 Tento materiál byl vytvořen v rámci grantu FRVŠ

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 XML 2 DTD 2.1 Atributy 2.2 Entity 3. XML v SQL Serveru Studijní cíle

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více