Zákon o nemocenském pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon o nemocenském pojištění"

Transkript

1 Zákon o nemocenském pojištění 1. aktualizace k Nabyl úèinnosti 1. srpna 2010 Zákon č. 157/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů Podle tohoto zákona je ČSSZ povinna vydat obálky pro ošetřující lékaře, aby v nich mohli bezplatně posílat tiskopisy OSSZ. Poštovné hradí ČSSZ. Str. 158 Str. 161 Str. 234 V 84 odst. 2 se na konci textu písmene n) doplňují slova a ošetřujícím lékařům bezplatně obálky určené pro zasílání stanovených hlášení a oznámení podle 61 okresním správám sociálního zabezpečení v případech, kdy cenu dodání těchto zásilek uhrazuje Česká správa sociálního zabezpečení podle 167b. V 85 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova ; uzavírá dohodu podle 167b a zajišťuje vydávání obálek uvedených v 84 odst. 2 písm. n). Za 167a se vkládá nový 167b, který včetně nadpisu zní: 167b Úhrada poštovného Česká správa sociálního zabezpečení uhrazuje držiteli poštovní licence na základě uzavřené dohody cenu dodání zásilky zasílané ošetřujícími lékaři okresním správám sociálního zabezpečení v případech uvedených v 61 písm. e), g), i), n), o) a q) s využitím obálek uvedených v 84 odst. 2 písm. n). Nabyl úèinnosti 1. června 2010 Zákon č. 166/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 Změny provedené zákonem č. 166/2010 Sb. se týkají: A. denního vyměřovacího základu Str. 67 Komentář k 21 První věta se nahrazuje textem: Toto ustanovení je pro období od 1. ledna do 31. května 2010 změněno ustanovením 21a. 1

2 str. 68 Ustanovení 21a platí jen pro období od 1. ledna do 31. května 2010, od 1. června 2010 se zrušuje. Komentář k 21a První věta zní: Toto ustanovení platilo jen pro období od 1. ledna do 31. května Ostatní text se vypouští. Doplňuje se věta: Podle přechodných ustanovení náleží PPM, na kterou vznikl nárok před 1. červnem 2010 a trvá i po 31. květnu 2010, ještě v měsíci červnu ve stejné výši jako dosud. Teprve od 1. července 2010 se její výše přepočítá podle 21. B. výše PPM str. 96 Ustanovení 37a platilo jen pro období od 1. ledna do 31. května 2010, od 1. června 2010 se zrušuje. Komentář k 37 se nahrazuje textem: Toto ustanovení platí pro rok 2010 až od 1. června. V období od 1. ledna do 31. května 2010 se postupovalo podle 37a. Příklad platí i pro období po 31. květnu 2010 s tím, že v roce 2010 činí první redukční hranice 791 Kč. Komentář k 37a se nahrazuje textem: Toto ustanovení platilo jen od 1. ledna do 31. května Vznikl-li nárok na PPM po 31. květnu 2010, náležela PPM již ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ). Podle přechodných ustanovení náleží PPM za červen 2010 ještě ve výši 60 % redukovaného DVZ, pokud nárok na ni vznikl před 1. červnem Příklad se nahrazuje novým textem: PPM byla přiznána od 5. února 2010 a náležela do 26. srpna DVZ vypočtený z rozhodného období od 1. února 2009 do 31. ledna 2010 činil Kč. Po redukci a po zaokrouhlení činil 954 Kč (711,90 Kč Kč + 4,20 Kč). PPM byla přiznána ve výši 573 Kč (60 % z 954 Kč). Od 1. července 2010 náležela PPM ve výši 70 % s tím, že i DVZ byl přepočten, protože část DVZ do 1. redukční hranice se započítávala plně. DVZ činil po redukci a zaokrouhlení Kč (791 Kč Kč + 4,20 Kč). PPM činila 724 Kč (70 % z Kč). C. výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství Str. 110 a 111 V příkladech je třeba v odkazu na postup v roce 2010 nahradit text V roce 2010 textem: V období od 1. ledna do 31. května 2010 ; pouze v období od 1. ledna do 31. května 2010 se část DVZ do první redukční hranice redukovala na 90 %. 2

3 D. ošetřovného Str. 51 U řešení Příkladu 1 se doplňuje text v první větě: Ošetřovné náleží v roce 2009 a od 1. června 2010, a ve třetí větě: V roce 2010 ošetřovné nenáleželo od 1. ledna do 31. května za první 3 kalendářní dny potřeby Str. 102 Komentář k 40 Začátek první věty zní: Pro období od 1. ledna do 31. května 2010 platilo, že Začátek věty nad Příkladem 1 zní: V období od 1. ledna do 31. května 2010 náleželo ošetřovné Str. 103 až 106 V příkladech, kde je uvedeno, že...v roce 2010 nenáleží ošetřovné za první 3 dny se nově nahrazuje textem: V období od 1. ledna do 31. května 2010 nenáleželo ošetřovné za první 3 dny Str. 106 Str. 107 V řešení Příkladu 13 poslední věta nově zní: V období od 1. ledna do 31. května 2010 měla nárok na ošetřovné od soboty. Ustanovení 40a se zrušuje. V komentáři k 40a začátek první věty zní: V období od 1. ledna do 31. května 2010 náležela výplata V komentáři k 41 se nahrazuje text v závorce textem: (v období od 1. ledna do 31. května 2010 od čtvrtého). Str. 113 Příklad 1 Odkazy na rok 2010 se mění na období od 1. ledna do 31. května Str. 116 Příklad Odkazy na rok 2010 se mění na období od 1. ledna do 31. května Str. 127 Příklad 1 Odkazy na rok 2010 se mění na období od 1. ledna do 31. května

4 Str. 247 V článku XIV přechodných ustanovení zákona č. 362/2009 Sb. se ruší bod 4. Doplňuje se: Článek II zákona č. 166/2010 Sb. Čl. II Přechodná ustanovení 1. Vznikl-li nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a trvá-li i po tomto dni, poskytuje se tato dávka podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do konce kalendářního měsíce, v němž nabyl účinnosti, a od následujícího kalendářního měsíce podle tohoto zákona. 2. Osobě, která pobírala peněžitou pomoc v mateřství v období od 1. ledna 2010 do dne účinnosti tohoto zákona, vzniká nárok na doplatek této pomoci za toto období v úhrnné částce, která se vypočte jako rozdíl mezi výší peněžité pomoci v mateřství podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném před 1. lednem 2010, a výší peněžité pomoci v mateřství podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném po 1. lednu 2010, do dne účinnosti tohoto zákona. Z přechodných ustanovení vyplývá, že PPM se doplácí ve výši rozdílu mezi částkou, která byla vyplacena za období od 1. ledna do 31. května 2010, a částkou, která by náležela, kdyby nedošlo k redukci DVZ do první redukční hranice na 90 % a ke snížení sazby pro výpočet PPM ze 70 % na 60 %. Za měsíc červen doplatek nenáleží. Doplatek bude OSSZ vyplácet v říjnu U nově vloženého příkladu k 37a v části B Výše PPM (viz str. 2 této aktualizace), kdy PPM byla přiznána od 5. února 2010 a náležela do 26. srpna 2010, se bude podle těchto přechodných ustanovení postupovat takto: Vzhledem k tomu, že výše PPM od 5. února do 30. června 2010 činila 573 Kč a od 1. července 2010 činila 724 Kč, činí rozdíl ve výši PPM 151 Kč za kalendářní den. Od 5. února do 31. května 2010 náležela PPM za 116 kalendářních dnů, doplatek bude činit Kč (116 dnů 151 Kč). O doplatek PPM se nežádá. Ošetřovné nenáleželo v období od 1. ledna do 31. května 2010 za první 3 kalendářní dny potřeby ošetřování. Ošetřovné se nedoplácí. Vznikl-li nárok na ošetřovné 30. května 2010, pak za 30. a 31. května nenáleželo, ale za 3. den trvání potřeby ošetřování, tj. za 1. června, už náleželo. 4

5 Další změny Str. 85 Komentář k 32 Za druhou odrážku zdola začínající slovy matka dítěte se doplňuje text: naroveň uznání PN se klade potvrzení vydané ošetřujícím lékařem na předepsaném tiskopise podle 67 písm. d), že matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění. Str. 90 Za Příklad 13 se doplňuje nový Příklad 14 Manželka zaměstnance je invalidní pro invaliditu 3. stupně, nepracuje, otěhotněla. Na PPM nemá nárok. Po porodu se její stav zhoršil, nemůže o dítě dlouhodobě pečovat. Manžel může pobírat PPM, i když ještě neuplynulo 6 týdnů ode dne porodu. Str. 260 Str. 261 Text Příkladu 11 se nahrazuje novým textem: Zaměstnanci byla nařízena karanténa od pondělí 1. března do úterý 30. března Pracovní doba je rozvržena na pondělí až pátek na 8 hodin denně. Náhrada mzdy náleží při karanténě také jen za pracovní dny v období prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény. Náhrada mzdy se poskytuje od prvního pracovního dne nařízené karantény ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku. Náhrada mzdy proto náleží od 1. března. Upozornění se vypouští. 5

6 ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTÌNÍ od s komentářem a příklady 3. aktualizované vydání Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, CSc. Vydalo nakladatelství ANAG Tisk a vazba PBtisk, s.r.o. Odpovědná redaktorka Mgr. Dana Cielecká Sazba Jakub Střelák Autorská uzávěrka 17. prosince 2009 ISBN ANAG, spol. s r.o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc tel.: , fax:

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE 6. aktualizované vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 1. 2015 Str. 14 Bod 3 v kapitole 4 zní: státní zaměstnanci podle zákona o státní službě. Str. 20 Ve druhém

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 1. aktualizace k 1. 1. 2009 Str. 14 Ve výčtu novel zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, si za zákon č. 379/2007 Sb. doplňte: č. 129/2008

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nemocenské dávky komparace ve vybraných letech Sickness benefits comparison in selected years Veronika Vorobljevová Plzeň 2012 Čestné

Více

Abeceda personalisty 2009

Abeceda personalisty 2009 Abeceda personalisty 2009 3. vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2010 Str. 111 Str. 124 Str. 126 Str. 129 Doplňte si do seznamu předpisů: Nařízení vlády č. 137/ 2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny kapitola 1 ZAMĚSTNANOST Opravenka k 1. červnu 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 34 Před nadpis Zelené karty se doplňuje číslo podkapitoly

Více

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008 DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008 2. aktualizace k 31. 1. 2011 Úprava zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 85/2010

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Strana 4752 Sbírka zákonů č.347 / 2010 Částka 127 347 ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Změny ve mzdách od 1.1.2009

Změny ve mzdách od 1.1.2009 Změny ve mzdách od 1.1.2009 Od 1.1.2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Tento zákon nahrazuje dosavadní zákon o nemocenském pojištění č. 54/1956 Sb., ve znění pozdějších

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 7. aktualizované vydání (duben 2012) 3. aktualizace k 1. 4. 2015 Od zveřejnění 2. aktualizace k 7. vydání opět nabylo, resp. v dohledné době nabude, účinnosti několik právních

Více

1. aktualizace k 1. 2. 2010. (2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu

1. aktualizace k 1. 2. 2010. (2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu ZDAŇOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských sdružení, nadací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně prospěšných společností s

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Analýza vývoje nemocenského pojištění 2013 MPSV odbor sociálního pojištění 1 Úvod MPSV již od roku 2002 pravidelně, v zásadě ve dvouletých intervalech, informuje odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více

OBSLUHA MZDY A PLATU

OBSLUHA MZDY A PLATU Nabyl účinnosti dne 1. září 2015 OBSLUHA MZDY A PLATU 1. vydání (červenec 2014) 2. aktualizace k 1. 9. 2015 Zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 3. aktualizované vydání (leden 2015) 1. aktualizace k 1. 9. 2015 NOVELIZACE USTANOVENÍ 299 OSŘ s ÚČINNOSTÍ od 1. 9. 2015 a od 1. 10. 2015 Exekuce srážkami ze mzdy prováděná

Více

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více