Abeceda mzdové účetní 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Abeceda mzdové účetní 2010"

Transkript

1 Abeceda mzdové účetní vydání 1. aktualizace k Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb. str. 103 a 104 K části Prodlení při výplatě mzdy, promlčení: Postup při stanovení úroku z prodlení od Uvedená novela nařízení vlády č. 142/1994 Sb. zásadně zjednodušuje výpočet úroku z prodlení. Úroková sazba čili míra se nebude každé pololetí měnit, ale bude ponechána po celou dobu prodlení ve stejné výši. Výše úroku z prodlení tak nově odpovídá ročně výši repo sazby ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 7 procentních bodů. Tato roční úroková míra (sazba) se použije po celou dobu prodlení, tedy až do zaplacení dluhu. Dochází tak ke dvěma změnám: jednak rozhodná bude výše repo sazby, nikoli k 1. dni kalendářního pololetí, ale k poslednímu dni předchozího kalendářního pololetí před vznikem prodlení a jednak se roční úroková míra z této repo sazby zjištěná nebude měnit po celou dobu prodlení. Pro výpočet konkrétní výše úroku z prodlení bude možné použít dva vzorce: 1. jestliže prodlení bude trvat celý rok (kalendářní nebo běžný): dlužná částka (FRS + 7) : 100, přitom FRS = fixní repo sazba, tj. repo sazba k poslednímu dni kalendářního pololetí před vznikem prodlení; 2. jestliže prodlení bude trvat po část roku (kalendářního nebo běžného): dlužná částka (FRS + 7) : 100 : 365 (366) počet dnů prodlení. Protože 2T repo sazba ČNB k byla stanovena ve výši 0,75 %, znamená to, že úroková míra činí 7,75 % (týká se prodlení, které nastane po ). Na základě přechodného ustanovení k nařízení vlády č. 33/2010 Sb. ale platí, že výše úroku z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 33/2010 Sb., tj. před , se řídí dosavadní právní úpravou. V takovém případě tak bude po celou dobu prodlení postupováno nynějším způsobem, jak je popsán na stranách 103 a 104 publikace. Mzdová účtárna tak pro tyto případy bude i nadále zjišťovat výši repo sazby ČNB platnou k 1. dni kalendářního pololetí a provádět výpočet za každé pololetí zvlášť. Pro výpočet úroku z prodlení za II. pololetí 2010 bude použita výše 2T repo sazby platné k , tj. 0,75 %, takže úroková míra pro toto období činí 7,75 %. 1

2 Kapitola 5 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ K ÚŘADU PRÁCE A VZÁJEMNÉ VZTAHY str. 160 Do výčtu zákonů se doplňuje zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. str. 172 Poslední odstavec Platnost dokladů... zní: Osoby se zdravotním postižením jsou takové, které jsou: osoby invalidní ve třetím stupni (rozhodnutí vydané správou sociálního zabezpečení), osoby invalidní v prvním nebo druhém stupni invalidity (rozhodnutí vydané správou sociálního zabezpečení), rozhodnutím úřadu práce uznané zdravotně znevýhodněnými. str. 176 str. 186 Nabylo úèinnosti str. 188 Za první odstavec končící slovy ve výši Kč měsíčně. se doplňuje věta, která zní: Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené mzdové náklady snižují o částku odpovídající výši poskytnuté naturální mzdy. Na konec kapitoly Zprostředkování zaměstnání agenturami práce se doplňuje odstavec, který zní: Právnická nebo fyzická osoba může na základě zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, požádat o povolení ke zprostředkování. Povolení může vzniknout též marným uplynutím lhůty podle 28 až 30 uvedeného zákona. Současně se po straně doplňuje odkaz na zákon č. 222/2009 Sb.. Sdělení č. 99/2010 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. V části Kolik může ÚP vyplatit druhá věta zní: Pro rok 2010 a 2011 je to částka Kč (tj Kč 1,5; sdělení MPSV č. 99/2010 Sb.). Je-li tedy dlužná mzda zaměstnance prokázaná ve výši např Kč, obdrží od ÚP maximálně Kč. Kapitola 6 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍCH POŽITKŮ str. 209 Odstavec začínající slovy Sociální výpomoci... zní: Sociální jednorázové výpomoci poskytované zaměstnavatelem z FKSP nejbližším pozůstalým a sociální výpomoci nejbližším pozůstalým ze sociálního fondu (zisku po zdanění) jsou od daně osvobozeny pouze za podmínek a limitů ( Kč) uvedených v 11 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb. Tato zásada platí i pro zaměstnavatele, na které se uvedené právní předpisy nevztahují. Sociální výpomoci v částce nad limit jsou u pozůstalých příjmem podle 10 DZ. Osvobození se nevztahuje na náhrada za ztrátu na výdělku a na sociální výpomoci poskytované z nákladů zaměstnavatele. Současně se po straně doplňuje odkaz na 4 odst. 1 písm. k) DZ. 2

3 Kapitola 7 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ str. 271 V části Cizinci a veřejné zdravotní pojištění se v bodě 5 za první odstavec vkládá následující text: Dnem nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a prováděcí Nařízení č. 987/2009, podle kterých od tohoto data postupují členské státy Evropské unie. Osoby z Norska, Islandu, Lichtenštejnska a ze Švýcarska jsou i po nadále dočasně kryté Nařízeními Rady EHS č. 1408/71 a 574/72. str. 285 V části Pojištěnec se za text člen družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a nedosáhl v příslušném kalendářním měsíci započitatelného příjmu (2 000 Kč) vkládá následující text: Výkon funkce v orgánu družstva se vždy považuje za výkon práce pro družstvo, proto z příjmu funkcionáře družstva za vykonanou práci (není-li tento v pracovněprávním vztahu k družstvu) se pojistné odvádí pouze z příjmu v částce Kč a vyšší." Kapitola 9 DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Nabyl úèinnosti Zákon č. 166/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu. Str. 372 Část 9.2.1, k problematice ošetřovného: Ruší se 40a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který zavedl u ošetřovného karenční lhůtu v délce tří dnů. Podpůrčí doba u ošetřovného se od zkrátila na 6 KD (popř. 13 KD, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku), a počínala od čtvrtého dne trvání potřeby ošetřování nebo péče. Od podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle 9 KD (popř. 16 KD, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku), a počíná opět od prvního dne potřeby ošetřování nebo péče. Ošetřovné se za dobu potřeby ošetřování před nedoplácí. Str. 372 až 373 Část 9.2.2, k problematice peněžité pomoci v mateřství: Ruší se 21a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, kterým se od snížil denní vyměřovací základ pro výpočet peněžité pomoci v mateřství do první redukční hranice (do 791 Kč) na 90 %. PPM se bude počítat stejným způsobem jako v roce 2009, tj. část denního vyměřovacího základu do výše první redukční hranice (do 791 Kč) se bude opět započítávat plně (tj. 100 %). DVZ se bude redukovat až v případě, když přesáhne částku 791 Kč. Změna se rovněž vztahuje na výpočet vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Ruší se 37a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, kterým se od snížila sazba pro výpočet peněžité pomoci v mateřství na 60 %. 3

4 Schválená novela vrátila denní výši PPM na původních 70 % denního vyměřovacího základu. Pojištěncům, kteří pobírali peněžitou pomoc v mateřství před a náleží jim i po tomto datu, bude však dávka podle přechodného ustanovení zvýšena až od Nová právní úprava dále stanoví nárok na doplatek pro pojištěnce, kteří pobírali PPM před Tento doplatek bude však podle příslušného přechodného ustanovení náležet jen za období od do , neboť právní úprava nezakotvila poskytování doplatku za měsíc červen Rozdíl ve výši PPM podle nové úpravy a PPM vyplacenou za období do bude vyplacen zpětně. O doplatek se nebude nijak žádat. Rozesílán bude automaticky, ale nejspíše až v posledním čtvrtletí roku Kapitola 10 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ str. 405 Konec textu Poznámky zní: Informace k přidělení rodných čísel cizincům sdělí oddělení rodných čísel, odbor správních činností MV, náměstí Hrdinů 3, Praha 4, telefon: , nebo 211, nebo 212. str. 429 Třetí odstavec odspodu zní: Pokud žena (muž) čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou (např. až do 4 let věku dítěte), bude znak X ve většině případů prvně uveden v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém se dítě narodilo. Výjimkou budou situace, kdy k porodu dojde 1. dne v měsíci, v těchto případech bude znak X uveden již v měsíci porodu (nebude-li zúčtován příjem, z něhož se odvádí pojistné). Znak X bude dále uváděn ve všech měsících čerpání tohoto volna. str. 430 V části Vylouč. doby (Vyloučené doby) druhá odrážka začínající slovy doba, po kterou..." až po slova, jde-li o osamělého zaměstnance, který" zní: doba, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti, nejvýše však prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování, popřípadě prvních 16 kalendářních dnů (bez ohledu na skutečnost, že v období od do bude ošetřovné náležet až od 4. dne trvání potřeby ošetřování 40a zákona č. 187/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 166/2010 Sb.), jde-li o osamělého zaměstnance, který... (další text odrážky je beze změn). str. 435 V komentáři 2. zadání příkladu A je na str. 435 dvakrát uvedeno 8 %. Správně má být 6,5 %. 4

5 ABECEDA MZDOVÉ ÚÈETNÍ vydání JUDr. Boøivoj Šubrt, JUDr. Zdeòka Leiblová, Vìra Pøíhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Danìk, Helena Pøikrylová, Iva Žilinská, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorèáková, JUDr. Martin Mikyska Vydalo nakladatelství ANAG Tisk a vazba Ringier Print CZ a. s. Odpovìdná redaktorka Mgr. Pavlína Šestáková Sazba Ondřej Forman Autorská uzávìrka 11. ledna 2010 ISBN ANAG, spol. s r.o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc tel.: , fax:

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny kapitola 1 ZAMĚSTNANOST Opravenka k 1. červnu 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 34 Před nadpis Zelené karty se doplňuje číslo podkapitoly

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Abeceda personalisty 2009

Abeceda personalisty 2009 Abeceda personalisty 2009 3. vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2010 Str. 111 Str. 124 Str. 126 Str. 129 Doplňte si do seznamu předpisů: Nařízení vlády č. 137/ 2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nemocenské dávky komparace ve vybraných letech Sickness benefits comparison in selected years Veronika Vorobljevová Plzeň 2012 Čestné

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008 DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008 2. aktualizace k 31. 1. 2011 Úprava zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 85/2010

Více

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku A) MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Mateřská a rodičovská dovolená představují důležitou osobní překážku

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 7. aktualizované vydání (duben 2012) 3. aktualizace k 1. 4. 2015 Od zveřejnění 2. aktualizace k 7. vydání opět nabylo, resp. v dohledné době nabude, účinnosti několik právních

Více

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO 14-15 Ročník 51 Praha 7. září 2006 20,40 Kč http://statorg.cmkos.cz Čtěte!!! Změny v nemocenském str. 2-9 Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 364. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

OBSLUHA MZDY A PLATU

OBSLUHA MZDY A PLATU Nabyl účinnosti dne 1. září 2015 OBSLUHA MZDY A PLATU 1. vydání (červenec 2014) 2. aktualizace k 1. 9. 2015 Zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 592/1992 Sb Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Česká národní

Více

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité

Více