LL 22 / 2007 STRANA 1 22

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LL 22 / 2007 STRANA 1 22"

Transkript

1 LL 22 / 2007 STRANA 1 22 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 16. listopadu 2007 Cena 12 Kč ČR LOTYŠSKO 7:0 Rozhovor s mezinárodním šachovým velmistrem Janem Smejkalem Str SPOLEČENSKÁ KRONIKA Str. 9 Horolezecká stěna slavila první narozeniny str. 19 Historie ve fotografiích 11. díl náměstí Aloise Jiráska Str. 8 9 Kulturista bodoval str. 19 W. Habermann versus VAK historie jednoho sporu Str Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a Přátelské mezistátní utkání hokejových výběrů hráčů do 18 let přivítala zaplněná lanškroun ská hala Boži Modrého. Více čtěte na str.13. Foto: FT

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 22 / 2007 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se bude konat ve středu 28. listopadu 2007 od hod. v sále lanškrounského zámku. Program: 1. Zahájení 2. Zpráva rady města 3. Zpráva městského úřadu 4. Vstupy veřejnosti 5. Hlavní část jednání a) Finanční záležitosti b) Obecně závazné vyhlášky c) Zřizovatelské funkce města d) Majetkoprávní záležitosti e) Strategické záležitosti f) Různé 6. Vstupy veřejnosti 7. Vstupy zastupitelů 8. Závěr Zasedání je veřejné, zvu všechny občany města. Ing. Martin Košťál, starosta města Rada města jednala dne RM projednala žádost PK o bezúplat ný převod nemovitostí z vlastnictví města do majetku Pardubického kra je: budovy s čp. 113 na poz. stpč. 85 a poz. stpč. 85 v užívání Gymnázia La, budovy s čp. 140 na stpč. 43/3 a poz. stpč. 43/3 v užívání ZŠ praktické La. RM ukládá starostovi odpovědět PK ve smyslu jednání RM. RM schvaluje: uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provádění komunálních služeb pro město spol. TS La, s.r.o.; dodatek č. 1 k Operačnímu plánu zimní údržby na zimní období 07 08; pro příspěvkovou organizaci Měst ské muzeum La prodejní cenu publi kace Tesla La vzpomínky pamět níků ve výši Kč 280, s tím, že 192, Kč z každé prodané publikace bude odvedeno do rozpočtu města. RM souhlasí: s přesunem finančních prostředků ve výši Kč , v rámci rozpočtu po TS města La z položky mezd do položky provozní výdaje a ukládá ve doucí finančního odboru provést pří slušnou rozpočtovou změnu; se stavbou přístřešku na poz. ppč. 1607/5 v majetku města, pronajatém spol. TS La, s.r.o., dle předložené do kumentace; stavbu provede nájemce z vlastních prostředků; se zřízením zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na odpady na ppč. 3081/2 v areálu hřbitova v La; s uzavřením kupní smlouvy na pře vod vlastnictví pozemků stpč a ppč. 3073/107 v lokalitě Pod Penzi onem II v souladu se smlouvou o bu doucí kupní smlouvě; s uzavřením provozu v mateřských školách: MŠ Žižkova, MŠ Wolke rova, MŠ Na Výsluní, MŠ Vančurova, ZŠ a MŠ DT ve dnech včetně. Věcná břemena: RM projednala žádost spol. Tele fónica O2 CR, a.s., o souhlas se zří zením práva odpovídajícímu věcnému břemeni na poz. ppč. 3690/1 a souhla sí se zřízením věcného práva s obsa hem dle návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (ul. Na Náhonu). Volné byty k pronajmutí: RM bere na vědomí informaci spol. Městský bytový podnik La, s.r.o., o volných bytech určených k pronajmutí: č. 5 v domě čp. 64, ŽP, ul. Dobrovského; č. 9 v domě čp. 536, OP, Kežmarská; č. 4 v domě čp. 537, OP, Kežmarská; č. 13 v domě čp. 552, OP, Sokolská; č. 7 v domě čp. 650, ŽP, Zborovská, vše v La a ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města pronajmout volné byty dle pravidel s tím, že losování a draž by práva uzavřít nájemní smlouvu na uvedené byty proběhnou dne Prodeje nemovitostí: RM projednala žádosti o koupi domu čp. 226, ŽP, ul. Úzká na části poz. stpč. 738 a části poz. stpč. 738, dopo ručuje ZM prodat předmětné nemo vitosti zájemci, který v obálkové sou těži nabídne vyšší kupní cenu, a uzá věrku přihlášek ukončit dva pracovní dny před vlastním konáním soutěže. RM projednala žádost o koupi po zemků ppč. 1173/3 a 1174/4 v a ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města pro dat pouze pozemek 1173/3 (v Kypuši). Sklad materiálu hasičů v DT: RM projednala žádost Sboru dobro volných hasičů v DT o souhlas s umís těním skladu materiálu na části poz. ppč. 261/5 v k. ú. DT vyznačené jako varianta C na přiloženém náčrtu. RM rozhodla žádosti vyhovět. Pronájmy nemovitostí: RM se z podnětu OPPSMM sezná mila s textem dodatku č.1 k nájemní smlouvě na pronájem objektu býva lých šaten u koupaliště uzavřené dne mezi městem La a Stanisla vem Kytlíkem, La a souhlasí s uzav řením předloženého dodatku č. 1. RM projednala žádost o bezplatné u žívání břehu potoka na části poz. ppč. 1033/1 v rekreační oblasti Olšo vý rybník a ukládá OPPSMM zveřej nit úmysl města povolit bezplatné u žívání výše uvedeného poz. Veřejné zakázky: RM rozhodla přidělit veřejnou zakáz ku Výstavba chodníků Domov dů chodců Jaroslavu Kyralovi, La dle nabídky ve výběrovém řízení. RM schvaluje rekapitulaci nákladů (víceprací a méněprací) na stavbě Sta vební úpravy sportovního domu La, ul. Dobrovského čp. 41 (Dělnický dům) a ukládá investičnímu odboru zpracovat příslušný dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na uvedenou stavbu. RM schvaluje znění zadávací doku Co všechno lze nalézt na webu města? Díl 3. Dokumenty Na jsou pravidelně umísťovány tyto dokumenty: 1. Obecně závazné vyhlášky a nařízení města v sekci Městský úřad > Dokumenty > Vyhlášky a nařízení najdete všechny právní předpisy, které vydaly orgány obce od roku U předpisů, které již pozbyly účinnosti, je tato skutečnost vždy vyznačena v poznámce. 2. Usnesení rady a zastupitelstva v sekcích Městský úřad > Dokumenty > Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun a Městský úřad > Dokumenty > Usnesení Rady města Lanškroun najdete všechna usnesení rady města od roku 2002 a všechna usnesení zastupitelstva města od roku Zápisy z jednání zastupitelstva města od r naleznete v sekci Městský úřad > Dokumenty > Zápisy z jednání Zastupitelstva města Lanškroun. 4. Rozpočty města od roku 2002 včetně jejich plnění a Rozpočtový výhled do roku 2010 jsou umístěny v sekci Městský úřad > Dokumenty > Rozpočet. 5. Pokud chcete komunikovat s Městským úřadem Lanškroun rychleji můžete si v sekci Městský úřad > Dokumenty > Žádosti a formuláře > předem stáhnout žádost či formulář a na úřad přijít lépe připraveni. V sekci Dokumenty jsou zveřejněny i další dokumenty jako např. Operační plán zimní údržby, Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, Kodex etiky zaměstnanců města zařazených do městského úřadu a další. Tak jako všechny úseky stránek bude i obsah sekce Dokumenty dále rozši řován a zkvalitňován. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Výzva k výměně řidičských průkazů Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007!!! Kolik Vás to bude stát? výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku Kde si můžete vyměnit svůj ŘP? na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR (podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu) Co musíte mít s sebou? platný doklad totožnosti(občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost Kdy budete mít vystaven nový ŘP? do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč). Tomáš Pavelka, vedoucí odboru dopravy a SH Město Lanškroun hodlá PRONAJMOUT OBJEKT TRŽNICE na pozemcích stpč. 525/1, stpč. 525/2, stpč. 525/3, stpč. 525/4 a ppč. 199/1 pro předvánoční prodej do Zájemci mohou své nabídky podat do 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení. mentace pro veřejnou zakázku na služ by zadávanou ve zjednodušeném pod limitním řízení na poskytovatele slu žeb v oblasti získávání dotací z fondů EU. RM pověřuje starostu města jme nováním hodnotící komise. RM rozhodla vyloučit z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsa hu na služby zadané výzvou Sběr dat a technická pomoc při pořizování ú zemně analytických podkladů pro ORP La uchazeče SURPMO, a.s., Pro jektové středisko Hradec Králové z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů uvedených ve výzvě k podání nabídek a dále specifiko vaných v zadávacích podmínkách. RM rozhodla přidělit veřejnou za kázku malého rozsahu na služby Sběr dat a technická pomoc při pořizování územně analytických podkladů pro ORP La vybranému dodavateli firmě EKOTOXA, s.r.o., Brno Židenice. RM byla seznámena se zápisem z o tvírání obálek s předloženými nabíd kami na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby INFOROČEN KA 2008 La, rozhodla tuto veřejnou zakázku malého rozsahu na služby přidělit spol. TG TISK, s.r.o., a uklá dá vedoucí kanceláře starosty a tajem níka uplatnit požadavek na pořízení Inforočenky v návrhu rozpočtu města na rok Oddávací dny: RM stanovuje oddávací dny pro rok Použité zkratky: OPPSMM odbor právní, přestupků a správy majetku města, La Lanškroun, RM Rada města, ZM Zastupitelstvo města, ŽP Žichlínské Předměstí, DT Dolní Třešňovec, poz. pozemek, po příspěvková organizace, TS technické služby, ZŠ základní škola, MŠ mateřská škola, PK Pardubický kraj. Všechny uvedené pozemky se, pokud není uvedeno jinak, nacházejí v katastrálním území Lanškroun. Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

3 LL 22 / 2007 NEJEN Z RADNICE STRANA 3 Volné byty k pronajmutí : 1. byt č. 13 čp. 552, Sokolská ulice, Lanškroun plocha bytu 25 m 2 Velikost bytu 1+KK, kategorie I., 2. nadzemní podlaží, byt o 1 pokoji, kuchyň ském koutu, s předsíní, koupelnou se záchodem a sklepní kójí; vytápění: ústřed ní z centrální plynové kotelny; ohřev vody: elektrickým bojlerem; zařizovací předměty v bytě: sporák, kuchyňská linka, vestavěná skříň, elektrický bojler Předpokládané měsíční nájemné: 1765 Kč Úspěšný uchazeč je povinen složit kauci ve výši 5295 Kč Předpokládaná výše měsíčních záloh na topení: 501 Kč 2. byt č. 7 čp. 650, Zborovská ulice, Lanškroun plocha bytu 35 m 2 Velikost bytu 1+1, kategorie I., 4. nadzemní podlaží, byt o 1 pokoji, kuchyni, předsíni, s koupelnou se záchodem a sklepní kójí; vytápění: vlastní plynové etážové + TUV; zařizovací předměty v bytě: sporák, kuchyňská linka Předpokládané měsíční nájemné: 1392 Kč Úspěšný uchazeč je povinen složit kauci ve výši 4176 Kč Pro oba byty platí: výše vkladu: Kč (nutno složit před zahájením loso vání, neúspěšným žadatelům bude vklad vrácen po skončení losování, úspěš nému uchazeči bude vklad započítán do kauce). Uvedené byty je možno si prohlédnout v úterý dne v době od 7.30 do hod. a dále od do hod. RM rozhodla, že právo uzavřít nájemní smlouvu pro uvedené byty (1. a 2.) bude losováno od hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Lanškroun, nám. J. M. Marků čp. 12 v 1. poschodí. 3. byt č. 5 čp. 64, Dobrovského ulice, Lanškroun plocha bytu 65 m 2 Velikost bytu 3+1, kategorie II., 2. nadzemní podlaží, byt o 3 pokojích, kuchyni, koupelně se záchodem, dřevníkem Vytápění: plynové; ohřev TUV: el. bojler Dražba práva uzavřít nájemní smlouvu bude dražena výše měsíčního nájemného. Vyvolávací cena: Kč/měsíc. Uvedený byt je možno si prohlédnout ve středu dne v době od 7.30 do hod. a dále od do hod. 4. byt č. 4 čp. 537, Kežmarská ulice, Lanškroun plocha bytu 58 m 2 Velikost bytu 1+2, kategorie I., 3. nadzemní podlaží, byt o 2 pokojích, kuchyni, předsíni, koupelně se záchodem, balkónem a sklepní kójí Vytápění: vlastní plynové etážové; ohřev TUV: el. bojler Dražba práva uzavřít nájemní smlouvu bude dražena výše měsíčního nájemného. Vyvolávací cena: Kč/měsíc. Uvedený byt je možno si prohlédnout ve středu dne v době od 7.30 do hod. a dále od do hod. 5. byt č. 9 čp. 536, Kežmarská ulice, Lanškroun plocha bytu 58 m 2 Velikost bytu 1+2, kategorie I., 3. nadzemní podlaží, byt o 2 pokojích, kuchyni, předsíni, koupelně se záchodem, balkónem a sklepní kójí Vytápění: plynové centrální, ohřev TUV: el. bojler Dražba práva uzavřít nájemní smlouvu bude dražena výše měsíčního nájemného. Vyvolávací cena: Kč/měsíc. Uvedený byt je možno si prohlédnout ve čtvrtek dne v době od 7.30 do hod. a dále od do hod. Pro byty platí: výše vkladu: Kč (nutno složit před zahájením dražby, neúspěšným žadatelům bude vklad vrácen po skončení dražby, úspěš nému uchazeči bude vklad započítán do kauce). Úspěšný uchazeč je povinen složit kauci ve výši trojnásobku vydraženého nájemného. RM rozhodla, že právo uzavřít nájemní smlouvu pro uvedené byty (3. 5.) bude draženo od hod. ve velké zasedací místnosti Měst ského úřadu Lanškroun, nám. J. M. Marků čp. 12 v 1. poschodí. SPOLEČNÉ INFORMACE: datum zveřejnění oznámení: Předpokládaná výše záloh: vodné, stočné 100 Kč/osoba/měs.,služby: 40 Kč/měs. Den posledního podávání přihlášky: do hod. do po datelny Městského úřadu Lanškroun. Anketa Mládež reprezentuje město Lanškroun Komise pro mládež a kulturu při městské radě v Lanškrouně vyhlašuje již tradičně anketu Mládež reprezentuje město Lanškroun. Dává tímto možnost zvýraznit výsledky vaší celoroční práce s mládeží. Každý subjekt může do ankety přihlásit neomezený počet mladých lidí, úspěšných reprezentantů města v kalendářním roce 2007 v těchto oblastech: a) kultura jednotlivci; b) soutěže vzdělávacího charakteru (odborné); c) sport jednotlivci; d) kolektivy bez ohledu na zaměření. Věkové kategorie: 1. do 15 let; 2. od 15 do 19 let. Zvláštní kategorie: cena fair play (při přihlášení blíže specifikovat). Přihlášky do ankety pošlete prosím do 30. listopadu 2007 na Městský ú řad k rukám J. Krejčové. U každého navrženého jednotlivce i kolektivu uveď te své zdůvodnění a jeho kontaktní adresu. Jitka Krejčová, taj. komise Zemřel hejtman Michal Rabas Michal Rabas při návštěvě Polských dnů v roce 2005 v Lanškrouně. Michal Rabas se narodil 9. června 1964 v Pardubicích. Absolvoval náro dohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, odborné kurzy a stáže na institutu Ministerstva vnitra ČR, VŠE, Prague Business school, Čes ké národní banky, John Hopkins University a University Lusofona Lisabon. V roce 1996 byl Vládou ČR jmenován do přednostou Okresního úřadu Pardubice. Do politiky vstoupil se vznikem krajů v roce V letech byl statutárním zástupcem hejtmana a od prosince roku 2004 vykonával funkci hejtmana Pardubického kraje. V letech působil jako místopředseda finanční komise Asociace krajů České republiky. Byl členem ODS a předsedou Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje. Michal Rabas byl činný i ve společenské a charitativní oblasti. Od roku 2005 byl předsedou správní rady obecně prospěšné spol. Smetanova Litomyšl, v letech předsedou a později místopředsedou správní rady Univerzity Pardubice, v letech členem vědecké rady fakulty ekonomicko správní této univerzity. Byl také členem organizace s charitativním posláním LIONS Club Pardubice. V roce 2006 se podrobil závažné operaci. Tvrdě bojoval se zákeřnou ne mocí, která však nakonec měla více sil. Zemřel dne 5. listopadu Vedení města Lanškroun se připojuje ke všem, kteří vyjadřují upřímnou soustrast rodině krajského hejtmana. Jednotka požární ochrany SDH Lanškroun bude mít vlastní cisternovou automobilní stříkačku Lanškrounští dobrovolní hasiči v současné době nemají vlastní požární au tomobil, ale při výjezdech k zásahům využívají druhý automobil místní jednot ky profesionálních hasičů. Vzhledem k avizovaným opatřením ze strany Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje město Lanškroun zhodno tilo situaci a v rámci zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku obyvatel města se rozhodlo zakoupit pro své hasiče novou cisternu. Menší část ceny je kryta státní dotací, rozhodující část město vyčlenilo ze svých prostředků. Ve středu 7. listopadu byli zástupci městského úřadu a jednotky požární ochrany zkontrolovat stav rozpracovanosti zakázky ve výrobním závodě THT, s.r.o., Polička. Pokud nedojde k zásahu vyšší moci, uvidíme nový požární automobil ve městě ještě v letošním roce. Aleš Hampl, kancelář starosty a tajemníka Rozpracovaný požární automobil lanškrounské JPO na výrobní lince.

4 STRANA 4 NEJEN Z RADNICE LL 22 / 2007 Zpravodajství Policie ČR kolem hodin došlo na ulici Husova v Lanškrouně k čelnímu střetu. Sedmdesátiletý řidič osobního automobilu značky Moskvič přehlédl při odbočování vlevo protijedoucí malý motocykl značky Jawa Pionýr. Při nehodě utrpěl osmnáctiletý řidič pionýru těžké zranění. Z místa byl trans portován vozidlem rychlé záchranné služby do orlickoústecké nemocnice. Nyní ho čeká 6 9 měsíců dlouhá léčba. Alkohol byl vyloučen provedením de chové zkoušky. Škoda byla odhadnuta ve výši 3 tisíce korun. Dne večer si muž z obce Ostrov zašel do Kulturního domu v Lanš krouně na pivo. V hospodě si sedl ke stolu s lidmi, které neznal. Ve levé kap se u kalhot měl i svůj mobilní telefon LG černé barvy v hodnotě 990, Kč. Jestli měl upito víc, než je zdrávo, nevíme, ale okolo hodiny mu neznámý pachatel jeho telefon z kapsy bez povšimnutí odcizil. Ze soboty 3. na neděli došlo k vloupání do areálu VČE v Lanškrouně, kde pachatel po přeskřípnutí visacího zámku u skladu odcizil cca 1 tunu starších měděných vodičů. Poškozené organizaci tak vznikla škoda ve výši , Kč. Přes první listopadový víkend se neznámý pachatel vloupal do zámečnické dílny v Lanškrouně, odkud odcizil elektrické nářadí, a způsobil celkovou škodu , Kč. Dopustil se trestného činu krádeže a hrozí mu až dva roky vězení. Že se důvěra nevyplácí, zjistila nová provozovatelka čerpací stanice, které bývalý vedoucí přislíbil zaslání revizní knihy, a to za částku 5.000, Kč. Když tuto zásilku obdržela a zaplatila na dobírku, zjistila, že balíček neobsahoval domluvené zboží, ale prázdné papíry. Policie šetří případ jako podvod. Majitelka domu v obci Horní Třešňovec měla za domem složeno 5 balíků sena. U těchto balíků bylo hnojiště, kam dávala se svým přítelem i popel z ka men. Vítr rozfoukal tento nedostatečně uhašený popel a došlo k zahoření sena. Kromě škody na vyhořelém seně ve výši 2.000, Kč žádná jiná škoda nevznikla. Vyšetřovatel HZS vzhledem k malé škodě věc na místě vyřešil domluvou. Ze školního statku v Dolním Třešňovci odcizil neznámý pachatel hliníkovou cisternu na litrů ve šrotové hodnotě , Kč. Po provedeném šetře ní jsou policisté pachatelům na stopě kolem půl dvanácté na silnici III. třídy u Čenkovic vyjel 23letý řidič osobního automobilu značky Škoda Octavia Combi mimo komunikaci. Zde čelně narazil do stromu. Příčinou dopravní nehody byla nepozornost řidiče, který si za jízdy zapínal bezpečnostní pás. Při střetu došlo pouze k hmotné škodě ve výši 70 tisíc korun. Vzhledem k výši škody bude věc oznámena příslušnému městskému úřadu policisté dále vyjížděli na srážku cyklistky s vozidlem na křižovatce u kostela na ul. T.G.Masaryka v Lanškrouně. Řidič vozidla Škoda 120 jel po ulici Nádražní a při odbočování vlevo na ulici T.G.Masaryka nedal přednost protijedoucí cyklistce. Tato byla odvezena RZS Lanškroun do nemocnice v Ústí nad Orlicí k dalšímu vyšetření. Ze strany policistů byla provedena dechová zkouška řidiče a cyklistky s výsledkem negativním a zadokumentování případu. Věc si na místě převzala Skupina dopravních nehod Ústí nad Orlicí neznámý pachatel nezjištěným způsobem vnikl do uzamčeného osob ního vozidla Škoda Felicia, zde ze středového panelu odcizil peněženku s fi nanční hotovostí ve výši 3500, Kč, platební kartu Maestro, občanský průkaz, řidičský průkaz, doklady k vozidlu a karty pojištěnce. Na místě ponechal au torádio, MP3 přehravač a bluetooth Sony Ericsson, které byly ve středovém panelu. Policie věc šetří jako trestný čin. Dne 7. listopadu v ranních hodinách si dosud neznámý pachatel přilepšil o , Kč, které nalezl u bankomatu v Lanškrouně, kde je zapomněl skutečný majitel. Nálezce si peníze ponechal, čímž se dopustil trestného činu zatajení věci a nález ho tak může připravit až o jeden rok svobody. Z činnosti městské policie Strážníci zajišťovali provoz na silnici, kde bylo v příkopě nechtěně zapar kované vozidlo, jeho část kousek zasahovala do vozovky. Poslední říjnovou neděli hlídka zabezpečovala prostor u Krátkého rybníka, kde byla nalezena nebezpečná munice z druhé světové války. Byli přivoláni pyrotechnici, kteří munici odvezli. Během jednoho týdne hlídka zajistila tři jízdní kola, která byla nalezena na různých místech města, jedno bylo odvezeno do kovošrotu a další dvě byla umístěna na služebně MP. Strážníci byli přivoláni k osobnímu vozidlu, které nebylo řádně zajištěné brzdou a rozjelo se k protějšímu chodníku.vozidlo naštěstí nezpůsobilo žádné zranění ani škodu. Chvíli před půlnocí hlídka na požádání PČR prověřila oznámení na muže, který se nevhodně chová na jedné zdejší ubytovně. Muže, který byl podnapilý, hlídka vyvedla ven, ten odešel na svoji ubytovnu. Poslední dobou bylo několik výjezdů k vozidlům, která byla zaparkovaná před vjezdy a bránila tak ostatním řidičům. V ranních hodinách bylo na tísňovou linku 156 přijato oznámení o napadení a pobodání obsluhy zdejší restaurace. Násilník po činu utekl, zraněný byl převezen RLP. Městská policie Lanškroun Z dotazů na městském webu Jakým způsobem zajistí úřad pro občany odbornou lékařskou péči? Má vůbec rada města nějakou koncepci o zdravotnictví ve městě?nebo je to snad záměr současné politiky? Občan si nakonec může za lékařem zajet do Ústí, České Třebové atd. Možná by byla vhodná diskuze s občany for mou dotazníků. Děkuji. Jak léčit lanškrounské zdravotnictví? Je lanškrounské zdravotnictví zdravé, či nemocné? Co je jeho nej větší bolestí? A kdo ho má léčit? Je to věc státu, nebo města, zdra votních pojišťoven nebo samotných lékařů? To jsou otázky, které se jakoby zčistajasna objevily mezi lanškroun skou veřejností. V jejich pozadí lze nalézt jak reálný základ (odchod lé kařů, zvýšení nájemného), tak i důvo dy víceméně pofiderní a osobní (poli tické proklamace některých zastupi telů, navíc ne zcela pravdivé). Protože není mým zájmem, aby úroveň disku ze na téma zdravotnictví v našem měs tě klesla pod úroveň, kterou považuji za slušnou, pokusím se odpovědět pouze na otázky z té první skupiny. Problém zajištění dostatečného poč tu kvalitních lékařů není ničím nový a naše město se s ním potýká desítky let. Chápu obavy z možného snížení standardu poskytování zdravotní pé če, nicméně musíme jasně odlišit, co bychom si přáli a co můžeme pro da nou věc udělat. V zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších před pisů, v 35 je uvedeno, že obec vy tváří podmínky pro uspokojování po třeb svých občanů (mimo jiné potřeb ochrany a rozvoje zdraví). Dle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, města a obce nemají žádné povinnosti, ale hlavně ani žádné kompetence ohledně zajišťování zdravotní péče občanů. Podle 46 zák. č. 48/1997 Sb., o ve řejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je povinna za jistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům zdravotní pojišťov na. Tady si nemohu odpustit poznám ku při jakémkoliv jednání se Všeo becnou zdravotní pojišťovnou (a ne bylo jich málo; ať už kvůli nedostatku lékařů nebo kvůli nasmlouvání po třebného rozsahu rehabilitační péče v Lanškrouně) mně bylo argumento váno, že je vše v pořádku, neboť na VZP nemají ze strany pacientů žádné informace či podněty, že je nutno řešit nějaký problém. Proto doporučuji všem nespokojeným pacientům, aby své při pomínky uplatňovali především u VZP v Ústí nad Orlicí, resp. u zdravotní po jišťovny, kde jsou registrováni. Pokud jde o zajištění dostatečného počtu lékařů, zvláště odborných, jsou možnosti města v tomto směru takřka nulové. Vždy se jedná především o to, zda má příslušný odborný lékař smlouvu se zdravotní pojišťovnou, a pokud ano, tak pak zda má zájem provozovat svou praxi v našem měs tě. Další zdravotnické služby, jako např. laboratoř a RTG, jsou provozo vány soukromými osobami a nám ne jsou známy žádné problémy či poža davky ze strany těchto provozovatelů vůči městu. Dle našich zjištění stav zdravotní péče poskytované obyvatelstvu v na šem městě odpovídá péči o zdraví v ji ných městech podobného charakteru. Vybavení a možnosti Domova pro se niory jsou například velmi nadstan dardní. Dále některá zdravotnická zařízení jsou v budovách patřících měs tu. Tady je nutno uvést, že i přes nedáv né zrušení výjimek na slevu na nájem ném není výše nájemného ani zdaleka na takové výši, jak je u ostatních subjek tů ve městě běžné. Pro srovnání lé kaři v Ústí nad Orlicí a v České Třebo vé platí nájemné přibližně ještě dva krát vyšší, než je tomu v současné době u nás. A asi bude se mnou větši na občanů souhlasit v tom, že lékaři nejsou tak slabou sociální skupinou, aby je město muselo dotovat ze svého rozpočtu. V této souvislosti mne vel mi potěšila reakce MUDr. Homolá čové, která radě města sdělila, že nové nájemné by nemělo ohrozit fungování její ordinace ani charitativní dary, které každoročně poskytuje. Představitelům města a zaměstnan cům městského úřadu nemůže být a není lhostejná dostupnost a kvalita zdravotní péče pro nás všechny a vždy se snažíme v případě potřeby být ná pomocni při řešení konkrétních poža davků na zajištění podmínek pro po třebnou zdravotní péči. Velmi rád proto uvítám seriózní a věcnou diskuzi na dané téma, ať už na stránkách LL nebo formou dotaz níků, jak navrhoval jeden občan na městském webu. Výsledky pak mů žeme vhodně použít například při jed nání se zdravotními pojišťovnami. Ing. Martin Košťál, starosta města Nové číslo na pohotovost LSPP Lanškroun: POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA Lanškroun budova výjezdové skupiny RLP, Dobrovského 34, So + Ne + svátky hod. Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333 (MOVIOM),

5 LL 22 / 2007 DĚTI STRANA 5 Lanškrounský divadelní spolek Mušle dobyl nejenom severní pól, ale také Slovensko Po již několikáté přátelské návštěvě zástupců našeho partnerského města Kežmarok unikla informace z vyšších míst o Mušli amatérském divadelním spolku a kultuře Járy Cimrmana. Padl i návrh, aby Mušle navštívila Slovensko s představením Dobytí severního pólu autorů pana L.Smoljaka a Z. Svěráka. Po nějaké době se nám ozval pro nás v tu chvíli neznámý člověk jménem An drej Višňovský. Je to kežmarský zastupitel pracující pro mládež, kterému se podařilo naši cestu zrealizovat. Byli jsme velice překvapeni, ale zároveň po těšeni, leč zpočátku jsme se trochu báli. Po několika telefonátech a internetových debatách s panem Višňovským strach opadl a nastala nekontrolovatelná radost z realizace tohoto zahraničního výletu. Do poslední chvíle nebylo jisté, jak se na Slovensko vůbec dostaneme, ale Andrej to vyřešil za nás. Dne 22. října ve večerních hodinách dorazil se svou vypůjčenou dodávkou do Lanškrouna. Hned druhý den byl naplánován odjezd v brzkých ranních hodinách. Odjezd sice vyšel, ale v brzkých ranních hodinách ne. Ještě tentýž den, 23.října, jsme dorazili do města Kežmarok. Zahráli jsme tři představení, všechna pro publikum z řad středoškol ských studentů, tedy našich vrstevníků. Na výborném divadelním jevišti jsme se za svůj výkon dočkali i radostného potlesku. Odměnou za naše divadelní úsilí byla prohlídka města a okolí. Dostali jsme se na místa, kam obyčejný člověk nevkročí. Náš nový kamarád Andrej se nám po celou dobu velice věnoval s pověstnou slovenskou poho stinností. Moc muza vše děkujeme. Naše zahraniční výprava ve složení ná čelník Šimon Knápek, pomocný učitel Mar tin Blažek, lékárník Jakub Joklík, krajan bratr Jan Scheuer, nosič primitiv Fi lip Kráčmar, 1. technik Václav Zedníček, 2. technik Milan Valúšek, 3. technik Lukáš Kráčmar byla ukončena dne 28. října příjezdem domů. Troufám si říci, že naše první zahraniční angažmá bylo úspěšné a snad ne poslední. Jára Cimrman byl, je a bude... představení nekončí! Šimon Knápek, divadelní spolek Mušle Exkurze žáků ZŠPR na RTG v Lanškrouně Ve výuce na naší škole ZŠPR převládá praktická výuka s názornými ukáz kami, které žákům ještě více umožňují porozumět učivu. V 5. ročníku se žáci za čínají v první látce učiva podrobněji seznamovat s lidským tělem, především se skeletem člověka. Učí se poznávat jednotlivé kosti celého skeletu a také to nej důležitější v jednotlivých soustavách člověka, např. trávící, vylučovací a dýchací. Proto jsem velmi rád přivítal nabídku Bc. Radovana Marka, Dis., který nám umožnil návštěvu rentgenového pracoviště. Žákům důkladně ukázal spoustu snímků jednotlivých kostí skeletu. Dále žáci mohli vidět snímky plic a lépe tak pochopit dýchací soustavu.vysvětlil žákům, jak se snímky pořizují a jak vše funguje. Žáci odcházeli plni dojmů, nových informací a s nadšením vyžadují návštěvu RTG opakovat. Tímto bych mu touto cestou rád poděkoval za čas, který našim žákům poskytl, za připravenost, vstřícnost a hlavně za ochotu spolupracovat. Děkujeme! Žáci 5. ročníku a M. Marek, ZŠPR PŘIJĎTE SE PODÍVAT do laboratoří elektroniků a mechatroniků, dílen nástrojařů a knihařů, do počítačových učeben, do kadeřnického a kosmetického salonu, do sportovní haly, na moderní metody vyučování pomocí interaktivní tabule při dnech otevřených dveří! KDY? V pátek od do hodin KAM? Do SOŠ a SOU v Lanškrouně! PŘIJĎTE si prohlédnout prostředí, kde budete studovat! PŘIJĎTE si prohlednout prostředí, kde bude studovat Váš syn, Vaše dcera! PŘIJĎTE jen tak ze zvědavosti! Den otevřených dveří SZeŠ Lanškroun 1. prosince 2007 Zveme všechny zájemce o studium! Pozvánka na prezentaci Dne 27. listopadu 2007 od do hod. pro běhne v jednotlivých učebnách Základní školy praktické Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 prezentace vybraných středních odborných a odborných učilišť. Srdečně zveme také rodiče a vycházející žáky z 8. a 9. ročníků základních škol. Mgr. H. Minářová ředitelka školy Koulelo se, koulelo... Jablko. Obyčejné ovoce. Ačkoliv je jeho prapůvodní domovinou oblast Střední Asie, u nás zdomácnělo a již po staletí tvoří neodmyslitelnou část našeho jídelníčku. O tom, že tématice jablíček lze zasvětit jeden celý vyučovací den, se pře svědčili žáci Základní školy v Dolním Třešňovci. V pondělí se sešli ve školní družině a svůj netradiční Jablečný den zahájili pohádkou O jablíčku. V dalším bodě programu vyjádřily děti své názory, neboť dostaly za úkol zvolit nejkrásnější kousek ovoce. Zatímco některým učarovala typicky sněhur kovská červená jablíčka, jiné zaujaly strakatě pestrobarevné či leskle zelené exempláře. Poté se děti rozdělily do skupinek. Každý tým zpracovával nejrůznější jablečné úkoly, vytvářel výrobky s motivem jablek. Účastníci si také vyzkoušeli, jaké to je vařit a péct jablečná jídla. Pochoutky jako ovocné kapsičky z listového těsta či dort se želatinou provoněly celou školu. Děti se také dověděly spoustu nových informací, například že jedno anglické přísloví praví An apple a day keeps the doctor away. To můžeme volně pře ložit jako tvrzení, že jedno jablko denně odhání doktora. V závěru dne si na školní zahradě děti zahrály jablkovanou, kterou jistě všichni známe jako šipkovanou. Šipky byly ale nahrazeny čím jiným než jablíčky! Ta obsahovala nejrůznější jablečné úkoly. Děti byly za celodenní snažení odměněny sladkou pochoutkou, ukrytou v Dračím hnízdě. Spokojené úsměvy jim však zdobily tváře především díky netradičně a zajímavě stráveném dni. Srdečný dík patří paní kuchařce Heleně Tovtikové a za velkou trpělivost a ná paditost děkuji paní učitelce Marušce Gregorové a Daniele Markové. Mgr. Jana Fryaufová, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec Vás zve na HODINU K NAKOUKNUTÍ aneb začínáme číst V úterý 27. listopadu 2007 v 10 hodin se těšíme nejen na rodiče prvňáčků, ale také na budoucí školáky i ostatní příznivce školy. Mgr. Jana Fryaufová, ředitelka školy

ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU

ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU LL 21 / 2007 STRANA 1 21 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 2. listopadu 2007 Cena 12 Kč ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU Město předalo pamětní medaile str. 12 Pavel Šporcl zahrál v Lanškrouně

Více

STUDENTSKÝ MAJÁLES Strana 12 a 13

STUDENTSKÝ MAJÁLES Strana 12 a 13 LL 10 / 2007 STRANA 1 10 LISTY LANŠKROUNSKA Vše, co nevíte o sauně (1. díl) str. 4 ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 18. května 2007 Cena 12 Kč STUDENTSKÝ MAJÁLES Strana 12 a 13 Čarodějnice řádily v regionu

Více

KORUNKY PRO MISS POMOHOU DĚTEM

KORUNKY PRO MISS POMOHOU DĚTEM LL 12 / 2007 STRANA 1 12 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 15. června 2007 Cena 12 Kč Manažeři na komíně Str. 9 Hasiči měřili síly na závodech v Horním Třešňovci Str. 10 Společenská

Více

Lidé si na Sibiři váží i obyčejného paneláku

Lidé si na Sibiři váží i obyčejného paneláku LL 22 / 2008 STRANA 1 22 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 21. listopadu 2008 Cena 12 Kč Rekonstrukce silnice do Tatenice zahájena str. 5 Lidé si na Sibiři váží i obyčejného paneláku

Více

JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ

JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ LL 13 / 2008 STRANA 1 13 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 27. června 2008 Cena 25 Kč DNES S BAREVNOU PŘÍLOHOU LÉTO JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ Rozhovor s Miroslavem Krskem čtěte na str.

Více

MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme informovat příště.

MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme informovat příště. LL 1 / 2008 STRANA 1 1 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 11. ledna 2008 Cena 12 Kč MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme

Více

RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA

RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA LL 23 / 2008 STRANA 1 23 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 5. prosince 2008 Cena 12 Kč RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA Historie Tejbnarova domu Str. 11 Více si přečtěte na straně 12 a

Více

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU LL 12 / 2009 STRANA 1 12 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 19. června 2009 Cena 12 Kč Výsledky voleb do Evropského parlamentu Str. 3 DĚLEJ VĚCI NAPLNO! Rozhovor s Miroslavem Vicencem,

Více

VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční výstavy v lanškrounském muzeu čtěte na straně 13.

VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční výstavy v lanškrounském muzeu čtěte na straně 13. LL 24 / 2008 STRANA 1 24 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 19. prosince 2008 Cena 25 Kč Požár v Rudolticích str. 5 DNES S BAREVNOU PŘÍLOHOU ZIMA VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční

Více

LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006

LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006 LL 17 / 2006 STRANA 1 17. číslo 8. září 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Blíží se nedožité devadesáté narozeniny legendárního brankáře Bóži Modrého jaké budou oslavy? Str. 12 a 13 LAUDON 2006

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

Možná vznikne nový přírodní park

Možná vznikne nový přírodní park LL 8 / 2006 STRANA 1 8. číslo 21. dubna 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Aktuálně jak se děti chystaly na Velikonoce str. 5 Možná vznikne nový přírodní park Rozhovor se Zdenou Lorencovou Str.

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

LETNÍ PRÁZDNINY KONČÍ

LETNÍ PRÁZDNINY KONČÍ LL 16 / 2008 STRANA 1 16 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 29. srpna 2008 Cena 12 Kč Rozhovor se starostou Lanškrouna Martinem Košťálem Str. 5 SPOLEČENSKÁ KRONIKA str. 20 Chladnokrevná

Více

DNES ZAČÍNÁ JARO V Žichlínku už děti vynesly Moranu, a tak jaro může přijít. Čtěte na straně 9.

DNES ZAČÍNÁ JARO V Žichlínku už děti vynesly Moranu, a tak jaro může přijít. Čtěte na straně 9. LL 6 / 2008 STRANA 1 6 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 21. března 2008 Cena 12 Kč DNES ZAČÍNÁ JARO V Žichlínku už děti vynesly Moranu, a tak jaro může přijít. Čtěte na straně 9. Rozhovor

Více

Situace bude v budoucnu lépe zvládnuta... 6. číslo 24. března 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč. Dnes si přečtěte:

Situace bude v budoucnu lépe zvládnuta... 6. číslo 24. března 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč. Dnes si přečtěte: LL 6 / 2006 STRANA 1 6. číslo 24. března 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Víte jak naložit s ODPADY? Tentokrát jsou na řadě vybité baterie. Str. 6 Učebnice MECHATRONIKY vzniká i v Lanškrouně

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč Hejtman Martínek navštívil Lanškroun str. 7 Vandalové poničili hřiště v Sázavském údolí str. 5 Na Den

Více

Hala žije v létě in line hokejem

Hala žije v létě in line hokejem LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 14 a 15 / 2005 Dvojčíslo 14. a 15. 29. července 2005 Ročník V. Cena 20 Kč Dnes si přečtete: Cesta tam a zase zpátky Str. 10 11 Společenská kronika Str. 12 Hala žije v létě in

Více

MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč

MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč LL 10 / 2009 STRANA 1 10 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč Rudoltice mají vracet miliony ze státních dotací str. 8 HOLLYWOOD Majáles 2009 str. 12 Rozhovor s

Více

ŽIVOT NA VENKOVĚ aneb MAJÁLES 2008

ŽIVOT NA VENKOVĚ aneb MAJÁLES 2008 LL 10 / 2008 STRANA 1 10 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 16. května 2008 Cena 12 Kč Budeme žít ve stínu větrných elektráren? II Str. 8 9 ŽIVOT NA VENKOVĚ aneb MAJÁLES 2008 Čtěte na

Více

FOTOREPORTÁŽ Z LANŠKROUNSKÉ KOPY Najdete na str. 14 15

FOTOREPORTÁŽ Z LANŠKROUNSKÉ KOPY Najdete na str. 14 15 LL 18 / 2009 STRANA 1 18 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 25. září 2009 Cena 12 Kč Hasiči soutěžili str. 9 FOTOREPORTÁŽ Z LANŠKROUNSKÉ KOPY Najdete na str. 14 15 Rozhovor s Tomášem Pavelkou,

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 23/XII LISTOPAD 2012 CENA 12 Kč. Foto: L. Peichl

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 23/XII LISTOPAD 2012 CENA 12 Kč. Foto: L. Peichl LISTY LANŠKROUNSKA 23/XII LISTOPAD 2012 CENA 12 Kč 3: NOVÝ HEJTMAN ŘÍKÁ Nečeká nás lehké období 4: BRAMBOROVÝ DEN v podání Škeble 9: VÝLOV OSTROVSKÝCH RYBNÍKŮ 12-14: HRANICE SVOBODY HLEDÁM VE SVÉ TVORBĚ

Více

DRACI PŘINÁŠEJÍ PODZIM

DRACI PŘINÁŠEJÍ PODZIM LL 20 / 2006 STRANA 1 20. číslo 20. října 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Lanškroun má nový domov důchodců Str. 3 DRACI PŘINÁŠEJÍ PODZIM Pozvánka na Mozartovo Requiem Str. 14 Pivovarská zahrada

Více

ZIMNÍ RADOSTI I STAROSTI

ZIMNÍ RADOSTI I STAROSTI LL 2 / 2 X. L i s t y L a n š k r o u n s k a r e g i o n á l n í n o v i n y Cena 12 Kč / 2010 29. ledna 2010 STRANA 1 Rozhovor s Janem Schleglem, velitelem městské policie v Lanškrouně str. 11 ZIMNÍ

Více

PUNKOVÝ KALIBR CUP. 4 / XI. 25. února 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč. Více na straně 9. Festival vědy a techniky - str.

PUNKOVÝ KALIBR CUP. 4 / XI. 25. února 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč. Více na straně 9. Festival vědy a techniky - str. 4 / XI. 25. února 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč PUNKOVÝ KALIBR CUP Více na straně 9. Festival vědy a techniky - str. 10 Temný lanškrounský květen 1945 v nových souvislostech Str.

Více

PRVŇÁČKŮM ZAČALA ŠKOLA Kolik dětí chodí do jednotlivých škol ve městě i v regionu, to se dozvíte z tabulky na straně 2.

PRVŇÁČKŮM ZAČALA ŠKOLA Kolik dětí chodí do jednotlivých škol ve městě i v regionu, to se dozvíte z tabulky na straně 2. 17 / X. 10. září 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč PRVŇÁČKŮM ZAČALA ŠKOLA Kolik dětí chodí do jednotlivých škol ve městě i v regionu, to se dozvíte z tabulky na straně 2. Rozhovor

Více

LUCIE BÍLÁ POTĚŠILA SVÝM ZPĚVEM NEJEN JUBILANTA ZBIGNIEWA CZENDLIKA Více čtěte na str. 15.

LUCIE BÍLÁ POTĚŠILA SVÝM ZPĚVEM NEJEN JUBILANTA ZBIGNIEWA CZENDLIKA Více čtěte na str. 15. LL 17 / 2009 STRANA 1 17 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 11. září 2009 Cena 12 Kč Zámecká zahrada bude mít kamennou zeď str. 6 LUCIE BÍLÁ POTĚŠILA SVÝM ZPĚVEM NEJEN JUBILANTA ZBIGNIEWA

Více