LL 22 / 2007 STRANA 1 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LL 22 / 2007 STRANA 1 22"

Transkript

1 LL 22 / 2007 STRANA 1 22 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 16. listopadu 2007 Cena 12 Kč ČR LOTYŠSKO 7:0 Rozhovor s mezinárodním šachovým velmistrem Janem Smejkalem Str SPOLEČENSKÁ KRONIKA Str. 9 Horolezecká stěna slavila první narozeniny str. 19 Historie ve fotografiích 11. díl náměstí Aloise Jiráska Str. 8 9 Kulturista bodoval str. 19 W. Habermann versus VAK historie jednoho sporu Str Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a Přátelské mezistátní utkání hokejových výběrů hráčů do 18 let přivítala zaplněná lanškroun ská hala Boži Modrého. Více čtěte na str.13. Foto: FT

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 22 / 2007 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se bude konat ve středu 28. listopadu 2007 od hod. v sále lanškrounského zámku. Program: 1. Zahájení 2. Zpráva rady města 3. Zpráva městského úřadu 4. Vstupy veřejnosti 5. Hlavní část jednání a) Finanční záležitosti b) Obecně závazné vyhlášky c) Zřizovatelské funkce města d) Majetkoprávní záležitosti e) Strategické záležitosti f) Různé 6. Vstupy veřejnosti 7. Vstupy zastupitelů 8. Závěr Zasedání je veřejné, zvu všechny občany města. Ing. Martin Košťál, starosta města Rada města jednala dne RM projednala žádost PK o bezúplat ný převod nemovitostí z vlastnictví města do majetku Pardubického kra je: budovy s čp. 113 na poz. stpč. 85 a poz. stpč. 85 v užívání Gymnázia La, budovy s čp. 140 na stpč. 43/3 a poz. stpč. 43/3 v užívání ZŠ praktické La. RM ukládá starostovi odpovědět PK ve smyslu jednání RM. RM schvaluje: uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provádění komunálních služeb pro město spol. TS La, s.r.o.; dodatek č. 1 k Operačnímu plánu zimní údržby na zimní období 07 08; pro příspěvkovou organizaci Měst ské muzeum La prodejní cenu publi kace Tesla La vzpomínky pamět níků ve výši Kč 280, s tím, že 192, Kč z každé prodané publikace bude odvedeno do rozpočtu města. RM souhlasí: s přesunem finančních prostředků ve výši Kč , v rámci rozpočtu po TS města La z položky mezd do položky provozní výdaje a ukládá ve doucí finančního odboru provést pří slušnou rozpočtovou změnu; se stavbou přístřešku na poz. ppč. 1607/5 v majetku města, pronajatém spol. TS La, s.r.o., dle předložené do kumentace; stavbu provede nájemce z vlastních prostředků; se zřízením zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na odpady na ppč. 3081/2 v areálu hřbitova v La; s uzavřením kupní smlouvy na pře vod vlastnictví pozemků stpč a ppč. 3073/107 v lokalitě Pod Penzi onem II v souladu se smlouvou o bu doucí kupní smlouvě; s uzavřením provozu v mateřských školách: MŠ Žižkova, MŠ Wolke rova, MŠ Na Výsluní, MŠ Vančurova, ZŠ a MŠ DT ve dnech včetně. Věcná břemena: RM projednala žádost spol. Tele fónica O2 CR, a.s., o souhlas se zří zením práva odpovídajícímu věcnému břemeni na poz. ppč. 3690/1 a souhla sí se zřízením věcného práva s obsa hem dle návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (ul. Na Náhonu). Volné byty k pronajmutí: RM bere na vědomí informaci spol. Městský bytový podnik La, s.r.o., o volných bytech určených k pronajmutí: č. 5 v domě čp. 64, ŽP, ul. Dobrovského; č. 9 v domě čp. 536, OP, Kežmarská; č. 4 v domě čp. 537, OP, Kežmarská; č. 13 v domě čp. 552, OP, Sokolská; č. 7 v domě čp. 650, ŽP, Zborovská, vše v La a ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města pronajmout volné byty dle pravidel s tím, že losování a draž by práva uzavřít nájemní smlouvu na uvedené byty proběhnou dne Prodeje nemovitostí: RM projednala žádosti o koupi domu čp. 226, ŽP, ul. Úzká na části poz. stpč. 738 a části poz. stpč. 738, dopo ručuje ZM prodat předmětné nemo vitosti zájemci, který v obálkové sou těži nabídne vyšší kupní cenu, a uzá věrku přihlášek ukončit dva pracovní dny před vlastním konáním soutěže. RM projednala žádost o koupi po zemků ppč. 1173/3 a 1174/4 v a ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města pro dat pouze pozemek 1173/3 (v Kypuši). Sklad materiálu hasičů v DT: RM projednala žádost Sboru dobro volných hasičů v DT o souhlas s umís těním skladu materiálu na části poz. ppč. 261/5 v k. ú. DT vyznačené jako varianta C na přiloženém náčrtu. RM rozhodla žádosti vyhovět. Pronájmy nemovitostí: RM se z podnětu OPPSMM sezná mila s textem dodatku č.1 k nájemní smlouvě na pronájem objektu býva lých šaten u koupaliště uzavřené dne mezi městem La a Stanisla vem Kytlíkem, La a souhlasí s uzav řením předloženého dodatku č. 1. RM projednala žádost o bezplatné u žívání břehu potoka na části poz. ppč. 1033/1 v rekreační oblasti Olšo vý rybník a ukládá OPPSMM zveřej nit úmysl města povolit bezplatné u žívání výše uvedeného poz. Veřejné zakázky: RM rozhodla přidělit veřejnou zakáz ku Výstavba chodníků Domov dů chodců Jaroslavu Kyralovi, La dle nabídky ve výběrovém řízení. RM schvaluje rekapitulaci nákladů (víceprací a méněprací) na stavbě Sta vební úpravy sportovního domu La, ul. Dobrovského čp. 41 (Dělnický dům) a ukládá investičnímu odboru zpracovat příslušný dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na uvedenou stavbu. RM schvaluje znění zadávací doku Co všechno lze nalézt na webu města? Díl 3. Dokumenty Na jsou pravidelně umísťovány tyto dokumenty: 1. Obecně závazné vyhlášky a nařízení města v sekci Městský úřad > Dokumenty > Vyhlášky a nařízení najdete všechny právní předpisy, které vydaly orgány obce od roku U předpisů, které již pozbyly účinnosti, je tato skutečnost vždy vyznačena v poznámce. 2. Usnesení rady a zastupitelstva v sekcích Městský úřad > Dokumenty > Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun a Městský úřad > Dokumenty > Usnesení Rady města Lanškroun najdete všechna usnesení rady města od roku 2002 a všechna usnesení zastupitelstva města od roku Zápisy z jednání zastupitelstva města od r naleznete v sekci Městský úřad > Dokumenty > Zápisy z jednání Zastupitelstva města Lanškroun. 4. Rozpočty města od roku 2002 včetně jejich plnění a Rozpočtový výhled do roku 2010 jsou umístěny v sekci Městský úřad > Dokumenty > Rozpočet. 5. Pokud chcete komunikovat s Městským úřadem Lanškroun rychleji můžete si v sekci Městský úřad > Dokumenty > Žádosti a formuláře > předem stáhnout žádost či formulář a na úřad přijít lépe připraveni. V sekci Dokumenty jsou zveřejněny i další dokumenty jako např. Operační plán zimní údržby, Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, Kodex etiky zaměstnanců města zařazených do městského úřadu a další. Tak jako všechny úseky stránek bude i obsah sekce Dokumenty dále rozši řován a zkvalitňován. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Výzva k výměně řidičských průkazů Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007!!! Kolik Vás to bude stát? výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku Kde si můžete vyměnit svůj ŘP? na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR (podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu) Co musíte mít s sebou? platný doklad totožnosti(občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost Kdy budete mít vystaven nový ŘP? do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč). Tomáš Pavelka, vedoucí odboru dopravy a SH Město Lanškroun hodlá PRONAJMOUT OBJEKT TRŽNICE na pozemcích stpč. 525/1, stpč. 525/2, stpč. 525/3, stpč. 525/4 a ppč. 199/1 pro předvánoční prodej do Zájemci mohou své nabídky podat do 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení. mentace pro veřejnou zakázku na služ by zadávanou ve zjednodušeném pod limitním řízení na poskytovatele slu žeb v oblasti získávání dotací z fondů EU. RM pověřuje starostu města jme nováním hodnotící komise. RM rozhodla vyloučit z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsa hu na služby zadané výzvou Sběr dat a technická pomoc při pořizování ú zemně analytických podkladů pro ORP La uchazeče SURPMO, a.s., Pro jektové středisko Hradec Králové z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů uvedených ve výzvě k podání nabídek a dále specifiko vaných v zadávacích podmínkách. RM rozhodla přidělit veřejnou za kázku malého rozsahu na služby Sběr dat a technická pomoc při pořizování územně analytických podkladů pro ORP La vybranému dodavateli firmě EKOTOXA, s.r.o., Brno Židenice. RM byla seznámena se zápisem z o tvírání obálek s předloženými nabíd kami na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby INFOROČEN KA 2008 La, rozhodla tuto veřejnou zakázku malého rozsahu na služby přidělit spol. TG TISK, s.r.o., a uklá dá vedoucí kanceláře starosty a tajem níka uplatnit požadavek na pořízení Inforočenky v návrhu rozpočtu města na rok Oddávací dny: RM stanovuje oddávací dny pro rok Použité zkratky: OPPSMM odbor právní, přestupků a správy majetku města, La Lanškroun, RM Rada města, ZM Zastupitelstvo města, ŽP Žichlínské Předměstí, DT Dolní Třešňovec, poz. pozemek, po příspěvková organizace, TS technické služby, ZŠ základní škola, MŠ mateřská škola, PK Pardubický kraj. Všechny uvedené pozemky se, pokud není uvedeno jinak, nacházejí v katastrálním území Lanškroun. Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

3 LL 22 / 2007 NEJEN Z RADNICE STRANA 3 Volné byty k pronajmutí : 1. byt č. 13 čp. 552, Sokolská ulice, Lanškroun plocha bytu 25 m 2 Velikost bytu 1+KK, kategorie I., 2. nadzemní podlaží, byt o 1 pokoji, kuchyň ském koutu, s předsíní, koupelnou se záchodem a sklepní kójí; vytápění: ústřed ní z centrální plynové kotelny; ohřev vody: elektrickým bojlerem; zařizovací předměty v bytě: sporák, kuchyňská linka, vestavěná skříň, elektrický bojler Předpokládané měsíční nájemné: 1765 Kč Úspěšný uchazeč je povinen složit kauci ve výši 5295 Kč Předpokládaná výše měsíčních záloh na topení: 501 Kč 2. byt č. 7 čp. 650, Zborovská ulice, Lanškroun plocha bytu 35 m 2 Velikost bytu 1+1, kategorie I., 4. nadzemní podlaží, byt o 1 pokoji, kuchyni, předsíni, s koupelnou se záchodem a sklepní kójí; vytápění: vlastní plynové etážové + TUV; zařizovací předměty v bytě: sporák, kuchyňská linka Předpokládané měsíční nájemné: 1392 Kč Úspěšný uchazeč je povinen složit kauci ve výši 4176 Kč Pro oba byty platí: výše vkladu: Kč (nutno složit před zahájením loso vání, neúspěšným žadatelům bude vklad vrácen po skončení losování, úspěš nému uchazeči bude vklad započítán do kauce). Uvedené byty je možno si prohlédnout v úterý dne v době od 7.30 do hod. a dále od do hod. RM rozhodla, že právo uzavřít nájemní smlouvu pro uvedené byty (1. a 2.) bude losováno od hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Lanškroun, nám. J. M. Marků čp. 12 v 1. poschodí. 3. byt č. 5 čp. 64, Dobrovského ulice, Lanškroun plocha bytu 65 m 2 Velikost bytu 3+1, kategorie II., 2. nadzemní podlaží, byt o 3 pokojích, kuchyni, koupelně se záchodem, dřevníkem Vytápění: plynové; ohřev TUV: el. bojler Dražba práva uzavřít nájemní smlouvu bude dražena výše měsíčního nájemného. Vyvolávací cena: Kč/měsíc. Uvedený byt je možno si prohlédnout ve středu dne v době od 7.30 do hod. a dále od do hod. 4. byt č. 4 čp. 537, Kežmarská ulice, Lanškroun plocha bytu 58 m 2 Velikost bytu 1+2, kategorie I., 3. nadzemní podlaží, byt o 2 pokojích, kuchyni, předsíni, koupelně se záchodem, balkónem a sklepní kójí Vytápění: vlastní plynové etážové; ohřev TUV: el. bojler Dražba práva uzavřít nájemní smlouvu bude dražena výše měsíčního nájemného. Vyvolávací cena: Kč/měsíc. Uvedený byt je možno si prohlédnout ve středu dne v době od 7.30 do hod. a dále od do hod. 5. byt č. 9 čp. 536, Kežmarská ulice, Lanškroun plocha bytu 58 m 2 Velikost bytu 1+2, kategorie I., 3. nadzemní podlaží, byt o 2 pokojích, kuchyni, předsíni, koupelně se záchodem, balkónem a sklepní kójí Vytápění: plynové centrální, ohřev TUV: el. bojler Dražba práva uzavřít nájemní smlouvu bude dražena výše měsíčního nájemného. Vyvolávací cena: Kč/měsíc. Uvedený byt je možno si prohlédnout ve čtvrtek dne v době od 7.30 do hod. a dále od do hod. Pro byty platí: výše vkladu: Kč (nutno složit před zahájením dražby, neúspěšným žadatelům bude vklad vrácen po skončení dražby, úspěš nému uchazeči bude vklad započítán do kauce). Úspěšný uchazeč je povinen složit kauci ve výši trojnásobku vydraženého nájemného. RM rozhodla, že právo uzavřít nájemní smlouvu pro uvedené byty (3. 5.) bude draženo od hod. ve velké zasedací místnosti Měst ského úřadu Lanškroun, nám. J. M. Marků čp. 12 v 1. poschodí. SPOLEČNÉ INFORMACE: datum zveřejnění oznámení: Předpokládaná výše záloh: vodné, stočné 100 Kč/osoba/měs.,služby: 40 Kč/měs. Den posledního podávání přihlášky: do hod. do po datelny Městského úřadu Lanškroun. Anketa Mládež reprezentuje město Lanškroun Komise pro mládež a kulturu při městské radě v Lanškrouně vyhlašuje již tradičně anketu Mládež reprezentuje město Lanškroun. Dává tímto možnost zvýraznit výsledky vaší celoroční práce s mládeží. Každý subjekt může do ankety přihlásit neomezený počet mladých lidí, úspěšných reprezentantů města v kalendářním roce 2007 v těchto oblastech: a) kultura jednotlivci; b) soutěže vzdělávacího charakteru (odborné); c) sport jednotlivci; d) kolektivy bez ohledu na zaměření. Věkové kategorie: 1. do 15 let; 2. od 15 do 19 let. Zvláštní kategorie: cena fair play (při přihlášení blíže specifikovat). Přihlášky do ankety pošlete prosím do 30. listopadu 2007 na Městský ú řad k rukám J. Krejčové. U každého navrženého jednotlivce i kolektivu uveď te své zdůvodnění a jeho kontaktní adresu. Jitka Krejčová, taj. komise Zemřel hejtman Michal Rabas Michal Rabas při návštěvě Polských dnů v roce 2005 v Lanškrouně. Michal Rabas se narodil 9. června 1964 v Pardubicích. Absolvoval náro dohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, odborné kurzy a stáže na institutu Ministerstva vnitra ČR, VŠE, Prague Business school, Čes ké národní banky, John Hopkins University a University Lusofona Lisabon. V roce 1996 byl Vládou ČR jmenován do přednostou Okresního úřadu Pardubice. Do politiky vstoupil se vznikem krajů v roce V letech byl statutárním zástupcem hejtmana a od prosince roku 2004 vykonával funkci hejtmana Pardubického kraje. V letech působil jako místopředseda finanční komise Asociace krajů České republiky. Byl členem ODS a předsedou Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje. Michal Rabas byl činný i ve společenské a charitativní oblasti. Od roku 2005 byl předsedou správní rady obecně prospěšné spol. Smetanova Litomyšl, v letech předsedou a později místopředsedou správní rady Univerzity Pardubice, v letech členem vědecké rady fakulty ekonomicko správní této univerzity. Byl také členem organizace s charitativním posláním LIONS Club Pardubice. V roce 2006 se podrobil závažné operaci. Tvrdě bojoval se zákeřnou ne mocí, která však nakonec měla více sil. Zemřel dne 5. listopadu Vedení města Lanškroun se připojuje ke všem, kteří vyjadřují upřímnou soustrast rodině krajského hejtmana. Jednotka požární ochrany SDH Lanškroun bude mít vlastní cisternovou automobilní stříkačku Lanškrounští dobrovolní hasiči v současné době nemají vlastní požární au tomobil, ale při výjezdech k zásahům využívají druhý automobil místní jednot ky profesionálních hasičů. Vzhledem k avizovaným opatřením ze strany Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje město Lanškroun zhodno tilo situaci a v rámci zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku obyvatel města se rozhodlo zakoupit pro své hasiče novou cisternu. Menší část ceny je kryta státní dotací, rozhodující část město vyčlenilo ze svých prostředků. Ve středu 7. listopadu byli zástupci městského úřadu a jednotky požární ochrany zkontrolovat stav rozpracovanosti zakázky ve výrobním závodě THT, s.r.o., Polička. Pokud nedojde k zásahu vyšší moci, uvidíme nový požární automobil ve městě ještě v letošním roce. Aleš Hampl, kancelář starosty a tajemníka Rozpracovaný požární automobil lanškrounské JPO na výrobní lince.

4 STRANA 4 NEJEN Z RADNICE LL 22 / 2007 Zpravodajství Policie ČR kolem hodin došlo na ulici Husova v Lanškrouně k čelnímu střetu. Sedmdesátiletý řidič osobního automobilu značky Moskvič přehlédl při odbočování vlevo protijedoucí malý motocykl značky Jawa Pionýr. Při nehodě utrpěl osmnáctiletý řidič pionýru těžké zranění. Z místa byl trans portován vozidlem rychlé záchranné služby do orlickoústecké nemocnice. Nyní ho čeká 6 9 měsíců dlouhá léčba. Alkohol byl vyloučen provedením de chové zkoušky. Škoda byla odhadnuta ve výši 3 tisíce korun. Dne večer si muž z obce Ostrov zašel do Kulturního domu v Lanš krouně na pivo. V hospodě si sedl ke stolu s lidmi, které neznal. Ve levé kap se u kalhot měl i svůj mobilní telefon LG černé barvy v hodnotě 990, Kč. Jestli měl upito víc, než je zdrávo, nevíme, ale okolo hodiny mu neznámý pachatel jeho telefon z kapsy bez povšimnutí odcizil. Ze soboty 3. na neděli došlo k vloupání do areálu VČE v Lanškrouně, kde pachatel po přeskřípnutí visacího zámku u skladu odcizil cca 1 tunu starších měděných vodičů. Poškozené organizaci tak vznikla škoda ve výši , Kč. Přes první listopadový víkend se neznámý pachatel vloupal do zámečnické dílny v Lanškrouně, odkud odcizil elektrické nářadí, a způsobil celkovou škodu , Kč. Dopustil se trestného činu krádeže a hrozí mu až dva roky vězení. Že se důvěra nevyplácí, zjistila nová provozovatelka čerpací stanice, které bývalý vedoucí přislíbil zaslání revizní knihy, a to za částku 5.000, Kč. Když tuto zásilku obdržela a zaplatila na dobírku, zjistila, že balíček neobsahoval domluvené zboží, ale prázdné papíry. Policie šetří případ jako podvod. Majitelka domu v obci Horní Třešňovec měla za domem složeno 5 balíků sena. U těchto balíků bylo hnojiště, kam dávala se svým přítelem i popel z ka men. Vítr rozfoukal tento nedostatečně uhašený popel a došlo k zahoření sena. Kromě škody na vyhořelém seně ve výši 2.000, Kč žádná jiná škoda nevznikla. Vyšetřovatel HZS vzhledem k malé škodě věc na místě vyřešil domluvou. Ze školního statku v Dolním Třešňovci odcizil neznámý pachatel hliníkovou cisternu na litrů ve šrotové hodnotě , Kč. Po provedeném šetře ní jsou policisté pachatelům na stopě kolem půl dvanácté na silnici III. třídy u Čenkovic vyjel 23letý řidič osobního automobilu značky Škoda Octavia Combi mimo komunikaci. Zde čelně narazil do stromu. Příčinou dopravní nehody byla nepozornost řidiče, který si za jízdy zapínal bezpečnostní pás. Při střetu došlo pouze k hmotné škodě ve výši 70 tisíc korun. Vzhledem k výši škody bude věc oznámena příslušnému městskému úřadu policisté dále vyjížděli na srážku cyklistky s vozidlem na křižovatce u kostela na ul. T.G.Masaryka v Lanškrouně. Řidič vozidla Škoda 120 jel po ulici Nádražní a při odbočování vlevo na ulici T.G.Masaryka nedal přednost protijedoucí cyklistce. Tato byla odvezena RZS Lanškroun do nemocnice v Ústí nad Orlicí k dalšímu vyšetření. Ze strany policistů byla provedena dechová zkouška řidiče a cyklistky s výsledkem negativním a zadokumentování případu. Věc si na místě převzala Skupina dopravních nehod Ústí nad Orlicí neznámý pachatel nezjištěným způsobem vnikl do uzamčeného osob ního vozidla Škoda Felicia, zde ze středového panelu odcizil peněženku s fi nanční hotovostí ve výši 3500, Kč, platební kartu Maestro, občanský průkaz, řidičský průkaz, doklady k vozidlu a karty pojištěnce. Na místě ponechal au torádio, MP3 přehravač a bluetooth Sony Ericsson, které byly ve středovém panelu. Policie věc šetří jako trestný čin. Dne 7. listopadu v ranních hodinách si dosud neznámý pachatel přilepšil o , Kč, které nalezl u bankomatu v Lanškrouně, kde je zapomněl skutečný majitel. Nálezce si peníze ponechal, čímž se dopustil trestného činu zatajení věci a nález ho tak může připravit až o jeden rok svobody. Z činnosti městské policie Strážníci zajišťovali provoz na silnici, kde bylo v příkopě nechtěně zapar kované vozidlo, jeho část kousek zasahovala do vozovky. Poslední říjnovou neděli hlídka zabezpečovala prostor u Krátkého rybníka, kde byla nalezena nebezpečná munice z druhé světové války. Byli přivoláni pyrotechnici, kteří munici odvezli. Během jednoho týdne hlídka zajistila tři jízdní kola, která byla nalezena na různých místech města, jedno bylo odvezeno do kovošrotu a další dvě byla umístěna na služebně MP. Strážníci byli přivoláni k osobnímu vozidlu, které nebylo řádně zajištěné brzdou a rozjelo se k protějšímu chodníku.vozidlo naštěstí nezpůsobilo žádné zranění ani škodu. Chvíli před půlnocí hlídka na požádání PČR prověřila oznámení na muže, který se nevhodně chová na jedné zdejší ubytovně. Muže, který byl podnapilý, hlídka vyvedla ven, ten odešel na svoji ubytovnu. Poslední dobou bylo několik výjezdů k vozidlům, která byla zaparkovaná před vjezdy a bránila tak ostatním řidičům. V ranních hodinách bylo na tísňovou linku 156 přijato oznámení o napadení a pobodání obsluhy zdejší restaurace. Násilník po činu utekl, zraněný byl převezen RLP. Městská policie Lanškroun Z dotazů na městském webu Jakým způsobem zajistí úřad pro občany odbornou lékařskou péči? Má vůbec rada města nějakou koncepci o zdravotnictví ve městě?nebo je to snad záměr současné politiky? Občan si nakonec může za lékařem zajet do Ústí, České Třebové atd. Možná by byla vhodná diskuze s občany for mou dotazníků. Děkuji. Jak léčit lanškrounské zdravotnictví? Je lanškrounské zdravotnictví zdravé, či nemocné? Co je jeho nej větší bolestí? A kdo ho má léčit? Je to věc státu, nebo města, zdra votních pojišťoven nebo samotných lékařů? To jsou otázky, které se jakoby zčistajasna objevily mezi lanškroun skou veřejností. V jejich pozadí lze nalézt jak reálný základ (odchod lé kařů, zvýšení nájemného), tak i důvo dy víceméně pofiderní a osobní (poli tické proklamace některých zastupi telů, navíc ne zcela pravdivé). Protože není mým zájmem, aby úroveň disku ze na téma zdravotnictví v našem měs tě klesla pod úroveň, kterou považuji za slušnou, pokusím se odpovědět pouze na otázky z té první skupiny. Problém zajištění dostatečného poč tu kvalitních lékařů není ničím nový a naše město se s ním potýká desítky let. Chápu obavy z možného snížení standardu poskytování zdravotní pé če, nicméně musíme jasně odlišit, co bychom si přáli a co můžeme pro da nou věc udělat. V zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších před pisů, v 35 je uvedeno, že obec vy tváří podmínky pro uspokojování po třeb svých občanů (mimo jiné potřeb ochrany a rozvoje zdraví). Dle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, města a obce nemají žádné povinnosti, ale hlavně ani žádné kompetence ohledně zajišťování zdravotní péče občanů. Podle 46 zák. č. 48/1997 Sb., o ve řejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je povinna za jistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům zdravotní pojišťov na. Tady si nemohu odpustit poznám ku při jakémkoliv jednání se Všeo becnou zdravotní pojišťovnou (a ne bylo jich málo; ať už kvůli nedostatku lékařů nebo kvůli nasmlouvání po třebného rozsahu rehabilitační péče v Lanškrouně) mně bylo argumento váno, že je vše v pořádku, neboť na VZP nemají ze strany pacientů žádné informace či podněty, že je nutno řešit nějaký problém. Proto doporučuji všem nespokojeným pacientům, aby své při pomínky uplatňovali především u VZP v Ústí nad Orlicí, resp. u zdravotní po jišťovny, kde jsou registrováni. Pokud jde o zajištění dostatečného počtu lékařů, zvláště odborných, jsou možnosti města v tomto směru takřka nulové. Vždy se jedná především o to, zda má příslušný odborný lékař smlouvu se zdravotní pojišťovnou, a pokud ano, tak pak zda má zájem provozovat svou praxi v našem měs tě. Další zdravotnické služby, jako např. laboratoř a RTG, jsou provozo vány soukromými osobami a nám ne jsou známy žádné problémy či poža davky ze strany těchto provozovatelů vůči městu. Dle našich zjištění stav zdravotní péče poskytované obyvatelstvu v na šem městě odpovídá péči o zdraví v ji ných městech podobného charakteru. Vybavení a možnosti Domova pro se niory jsou například velmi nadstan dardní. Dále některá zdravotnická zařízení jsou v budovách patřících měs tu. Tady je nutno uvést, že i přes nedáv né zrušení výjimek na slevu na nájem ném není výše nájemného ani zdaleka na takové výši, jak je u ostatních subjek tů ve městě běžné. Pro srovnání lé kaři v Ústí nad Orlicí a v České Třebo vé platí nájemné přibližně ještě dva krát vyšší, než je tomu v současné době u nás. A asi bude se mnou větši na občanů souhlasit v tom, že lékaři nejsou tak slabou sociální skupinou, aby je město muselo dotovat ze svého rozpočtu. V této souvislosti mne vel mi potěšila reakce MUDr. Homolá čové, která radě města sdělila, že nové nájemné by nemělo ohrozit fungování její ordinace ani charitativní dary, které každoročně poskytuje. Představitelům města a zaměstnan cům městského úřadu nemůže být a není lhostejná dostupnost a kvalita zdravotní péče pro nás všechny a vždy se snažíme v případě potřeby být ná pomocni při řešení konkrétních poža davků na zajištění podmínek pro po třebnou zdravotní péči. Velmi rád proto uvítám seriózní a věcnou diskuzi na dané téma, ať už na stránkách LL nebo formou dotaz níků, jak navrhoval jeden občan na městském webu. Výsledky pak mů žeme vhodně použít například při jed nání se zdravotními pojišťovnami. Ing. Martin Košťál, starosta města Nové číslo na pohotovost LSPP Lanškroun: POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA Lanškroun budova výjezdové skupiny RLP, Dobrovského 34, So + Ne + svátky hod. Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333 (MOVIOM),

5 LL 22 / 2007 DĚTI STRANA 5 Lanškrounský divadelní spolek Mušle dobyl nejenom severní pól, ale také Slovensko Po již několikáté přátelské návštěvě zástupců našeho partnerského města Kežmarok unikla informace z vyšších míst o Mušli amatérském divadelním spolku a kultuře Járy Cimrmana. Padl i návrh, aby Mušle navštívila Slovensko s představením Dobytí severního pólu autorů pana L.Smoljaka a Z. Svěráka. Po nějaké době se nám ozval pro nás v tu chvíli neznámý člověk jménem An drej Višňovský. Je to kežmarský zastupitel pracující pro mládež, kterému se podařilo naši cestu zrealizovat. Byli jsme velice překvapeni, ale zároveň po těšeni, leč zpočátku jsme se trochu báli. Po několika telefonátech a internetových debatách s panem Višňovským strach opadl a nastala nekontrolovatelná radost z realizace tohoto zahraničního výletu. Do poslední chvíle nebylo jisté, jak se na Slovensko vůbec dostaneme, ale Andrej to vyřešil za nás. Dne 22. října ve večerních hodinách dorazil se svou vypůjčenou dodávkou do Lanškrouna. Hned druhý den byl naplánován odjezd v brzkých ranních hodinách. Odjezd sice vyšel, ale v brzkých ranních hodinách ne. Ještě tentýž den, 23.října, jsme dorazili do města Kežmarok. Zahráli jsme tři představení, všechna pro publikum z řad středoškol ských studentů, tedy našich vrstevníků. Na výborném divadelním jevišti jsme se za svůj výkon dočkali i radostného potlesku. Odměnou za naše divadelní úsilí byla prohlídka města a okolí. Dostali jsme se na místa, kam obyčejný člověk nevkročí. Náš nový kamarád Andrej se nám po celou dobu velice věnoval s pověstnou slovenskou poho stinností. Moc muza vše děkujeme. Naše zahraniční výprava ve složení ná čelník Šimon Knápek, pomocný učitel Mar tin Blažek, lékárník Jakub Joklík, krajan bratr Jan Scheuer, nosič primitiv Fi lip Kráčmar, 1. technik Václav Zedníček, 2. technik Milan Valúšek, 3. technik Lukáš Kráčmar byla ukončena dne 28. října příjezdem domů. Troufám si říci, že naše první zahraniční angažmá bylo úspěšné a snad ne poslední. Jára Cimrman byl, je a bude... představení nekončí! Šimon Knápek, divadelní spolek Mušle Exkurze žáků ZŠPR na RTG v Lanškrouně Ve výuce na naší škole ZŠPR převládá praktická výuka s názornými ukáz kami, které žákům ještě více umožňují porozumět učivu. V 5. ročníku se žáci za čínají v první látce učiva podrobněji seznamovat s lidským tělem, především se skeletem člověka. Učí se poznávat jednotlivé kosti celého skeletu a také to nej důležitější v jednotlivých soustavách člověka, např. trávící, vylučovací a dýchací. Proto jsem velmi rád přivítal nabídku Bc. Radovana Marka, Dis., který nám umožnil návštěvu rentgenového pracoviště. Žákům důkladně ukázal spoustu snímků jednotlivých kostí skeletu. Dále žáci mohli vidět snímky plic a lépe tak pochopit dýchací soustavu.vysvětlil žákům, jak se snímky pořizují a jak vše funguje. Žáci odcházeli plni dojmů, nových informací a s nadšením vyžadují návštěvu RTG opakovat. Tímto bych mu touto cestou rád poděkoval za čas, který našim žákům poskytl, za připravenost, vstřícnost a hlavně za ochotu spolupracovat. Děkujeme! Žáci 5. ročníku a M. Marek, ZŠPR PŘIJĎTE SE PODÍVAT do laboratoří elektroniků a mechatroniků, dílen nástrojařů a knihařů, do počítačových učeben, do kadeřnického a kosmetického salonu, do sportovní haly, na moderní metody vyučování pomocí interaktivní tabule při dnech otevřených dveří! KDY? V pátek od do hodin KAM? Do SOŠ a SOU v Lanškrouně! PŘIJĎTE si prohlédnout prostředí, kde budete studovat! PŘIJĎTE si prohlednout prostředí, kde bude studovat Váš syn, Vaše dcera! PŘIJĎTE jen tak ze zvědavosti! Den otevřených dveří SZeŠ Lanškroun 1. prosince 2007 Zveme všechny zájemce o studium! Pozvánka na prezentaci Dne 27. listopadu 2007 od do hod. pro běhne v jednotlivých učebnách Základní školy praktické Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 prezentace vybraných středních odborných a odborných učilišť. Srdečně zveme také rodiče a vycházející žáky z 8. a 9. ročníků základních škol. Mgr. H. Minářová ředitelka školy Koulelo se, koulelo... Jablko. Obyčejné ovoce. Ačkoliv je jeho prapůvodní domovinou oblast Střední Asie, u nás zdomácnělo a již po staletí tvoří neodmyslitelnou část našeho jídelníčku. O tom, že tématice jablíček lze zasvětit jeden celý vyučovací den, se pře svědčili žáci Základní školy v Dolním Třešňovci. V pondělí se sešli ve školní družině a svůj netradiční Jablečný den zahájili pohádkou O jablíčku. V dalším bodě programu vyjádřily děti své názory, neboť dostaly za úkol zvolit nejkrásnější kousek ovoce. Zatímco některým učarovala typicky sněhur kovská červená jablíčka, jiné zaujaly strakatě pestrobarevné či leskle zelené exempláře. Poté se děti rozdělily do skupinek. Každý tým zpracovával nejrůznější jablečné úkoly, vytvářel výrobky s motivem jablek. Účastníci si také vyzkoušeli, jaké to je vařit a péct jablečná jídla. Pochoutky jako ovocné kapsičky z listového těsta či dort se želatinou provoněly celou školu. Děti se také dověděly spoustu nových informací, například že jedno anglické přísloví praví An apple a day keeps the doctor away. To můžeme volně pře ložit jako tvrzení, že jedno jablko denně odhání doktora. V závěru dne si na školní zahradě děti zahrály jablkovanou, kterou jistě všichni známe jako šipkovanou. Šipky byly ale nahrazeny čím jiným než jablíčky! Ta obsahovala nejrůznější jablečné úkoly. Děti byly za celodenní snažení odměněny sladkou pochoutkou, ukrytou v Dračím hnízdě. Spokojené úsměvy jim však zdobily tváře především díky netradičně a zajímavě stráveném dni. Srdečný dík patří paní kuchařce Heleně Tovtikové a za velkou trpělivost a ná paditost děkuji paní učitelce Marušce Gregorové a Daniele Markové. Mgr. Jana Fryaufová, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec Vás zve na HODINU K NAKOUKNUTÍ aneb začínáme číst V úterý 27. listopadu 2007 v 10 hodin se těšíme nejen na rodiče prvňáčků, ale také na budoucí školáky i ostatní příznivce školy. Mgr. Jana Fryaufová, ředitelka školy

6 STRANA 6 Z KRAJE LL 22 / 2007 Přehlídka pracovních a vzdělávacích příležitostí Ve středu 5. prosince 2007 se na SOŠ technických oborů Skalka v České Třebové pořádá Přehlídka pracovních a vzdělávacích příležitostí. Přehlídka je určena žákům základních škol, kteří se rozhodují o volbě stu dijního nebo učebního oboru a také hledají odpověď na otázku, zda po ukončení studia najdou uplatnění ve svém oboru. Žáci všech ročníků středních škol zde naleznou široké spektrum zaměstnavatelů, kteří jim poskytnou informace dů ležité pro jejich rozhodování při prvním vstupu na trh práce. Dále je určena zá jemcům, kteří uvažují o případné změně zaměstnání nebo své kvalifikace a pod mínkách, za kterých lze tuto změnu uskutečnit. Získáte zde nejširší nabídku možností rekvalifikací, seznamy vzdělávacích institucí a podrobné informace o podmínkách zajištění rekvalifikačních kurzů. Přehlídka je také určena všem občanům, kteří se zajímají o možnost celoživotního vzdělávání v návaznosti na pracovní příležitost. Přijeďte se podívat a získat nové informace nebo zaměst nání od 9 do hodin. Na setkání s vámi se těší odborní pracovníci úřadu práce a dále zástupci středních škol a zaměstnavatelů. Mgr. Iveta Vernerová, vedoucí odboru poradenství Úřad práce v Ústí n/o. Veletrh celoživotního vzdělávání Veletrh celoživotního vzdělávání byl součástí III. ročník Týdne vzdělávání dospělých v Pardubickém kraji. 5. listopadu se v Domě techniky v Pardubicích představilo se svojí nabídkou 30 vzdělávacích institucí, které nabízejí nejrůz nější profesní i zájmové vzdělávání. Návštěvníci dostali propagační materiály, odborné rady i kontakty na kurzy, o které projevili zájem. Zároveň s veletrhem probíhal i seminář Eurocentra Pardubice o evropských vzdělávacích progra mech, o který byl značný zájem. Na programu Týdne vzdělávání byly dále např. přednáška o hypertenzi, ukázkové hodiny angličtiny jazykové školy LITE a YES!, kurz pro mentorky na Fakultě zdravotnických studií, přednáška Střední zdravotnické školy v Pardubicích Rakovina prsu nebo představení nových vycházkových okruhů ve městě, které připravila Střední odborná škola cestovního ruchu. Program skončil sobotním seminářem společnosti CRFreeNet Chrudim k bezdrátovým počítačovým sítím, telefonování přes internet a operačnímu programu GNU/Linux. Další akce proběhly ve vzdělávacích zařízeních po celém kraji, úřady práce nabídly Dny otevřených dveří a informace o rekvalifikačních programech. KÚ Pk Kdy začíná život? Ženy považují často za automatické, že věnují všechen svůj mimopracovní čas péči o rodinu a domácnost a na koníčky a zábavu jim nezbývá mnoho let čas. Muži si prostor pro svá hobby dokážovu zachovat vždycky, od mládí až po seniorský věk. Když pak děti odrostou a manželé zůstanou sami, muži mají více času věnovat se svým zálibám, ale ženy najednou mají příliš mnoho volného času, který neumějí využít a cítí se opuštěné a nevyužité. Dnešní mladí lidé jsou velmi samostatní, nepotřebují maminčinu péči a její rady a žena, která je vlastně v nejlepším věku, musí hledat nový styl života. A to je právě doba, kdy se žena konečně může věnovat sama sobě. Může cho dit s kamarádkami do cukrárny na kafíčko, nebo může začít konečně studovat. Na sebevzdělávání není nikdy pozdě a bez celoživotního učení se vlastně v té to hektické době vůbec neobejdeme. Začít se učit jazyk, pracovat s počítačem, zvládnout zpracování digitální fotografie nebo třeba naučit se aranžovat květiny či paličkovat krajky novými dovednostmi si každá žena zvýší sebe vědomí, ale určitě také překvapí manžela a rodinu, kteří si příliš zvykli, že maminka se točí v kuchyni a uklízí po všech nepořádek. Začít žít jinak není úplně jednoduché, proto jsme nabídli v Pardubickém kraji během Týdne vzdělávání dospělých mnoho možností, kde si muži i ženy mohli zdarma vyzkoušet výuku jazyků nebo třeba práci s počítačem. A tepr ve pak si vyberou kurz, který jim bude vyhovovat, a který budou dále navštěvo vat. Poznají nové přátele, vyplní volný čas a najdou nový způsob seberealizace. Takže kdy vlastně začíná život? Jak říká můj drsný stýc: Život začíná, když vy padnou děti a chcípne pes. Miluju děti i psy, ale něco na tom pro nás ženy určitě bude. Mgr. Bc. Jana Smetanová, členka Rady Pardubického kraje STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK, ZÁMEK 1, , Tel: , fax: , e mail: SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: od 9 do 16 hod. a od 9 do 15 hod. Naše studijní obory: učební: truhlář, zedník, instalatér, číšník, servírka, kuchař, kuchařka, prodavač, prodavačka studijní: obchodník, obchodnice, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, podnikání

7 LL 22 / 2007 REGION STRANA 7 Putování napříč Evropou,,Už to začne? Já se tak těším! Jsem zvědavá.,,já jsem taky velice napjatá, jestli to bude tak dobré jako minule.,,podívej, už se něco začíná dít! Otevírá se opona!,,pšt!,,vida... už je to tu, koukejte!,,pšt! Asi takhle podobně to vypadalo v sále dolnočer menské Orlovny 2. listopadu 2007 kolem 19. hodi ny. Všichni přítomní diváci se nervózně vrtěli na svých židlích, tiše štěbetali se svými sousedy a ně kteří z nich opakovaně kontrolovali stav baterií svých fotoaparátů. Téměř zaplněný sál nedočkavě vyhlížel prvního účinkujícího. U příležitosti IX. ročníku me zinárodního dětského folklorního festivalu Tradice Evropy zde totiž zazpívaly a zatančily dětské sou bory skoro celé Evropy. Vystupovaly již od středy Nahoře: Trakijche, dole: Letnička Návštěva Divadla Šumperk Jedno říjnové dopoledne jsme se sešli před ško lou, nasedli do autobusu a už uháněli směrem k Šum perku. Zde pro nás byla připravena Měsíční po hádka. Pohodlně jsme se usadili do křesel a čekali, co se bude dít. Na scénu nastoupili herci a předvedli nám své umění. Po celou dobu jsme ani nedutali a ti še naslouchali. Při zpáteční cestě domů jsme si vzá jemně sdělovali své zážitky a dojmy. Pohádka se nám velice líbila. Už se těšíme, že se sem opět vrá tíme na další představení. ZŠ a MŠ Žichlínek 31. října v mnoha městech Pardubického kraje a prá vě Dolní Čermná se stala jejich poslední zastávkou. Hned, jak se dala opona do pohybu, celý sál ná hle ztichl a všichni upřeli své zraky na přicházející páry zastupující jednotlivé soubory. Po krátké pro menádě se na jevišti objevil také moderátor p. Petr Baláš spolu s dolnočermenským starostou p. Vlas timilem Vyhnálkem, kteří srdečně přivítali všechny přítomné a zástupcům souborů předali dary. S pásmem Jídelníček se jako první představily mladší děti z domácího souboru JITŘENKA. Hned po nich nastoupili zástupci souboru KUZNIA ARTYSTYCZNA z Polska, kteří zatančili milostný tanec za doprovodu romantické hudby. Bezpochyby největší a nejdelší aplaus sklidil sou bor ČABAROK z Běloruska se svým hravým a vtip ným pásmem Husy. Tento soubor je velice oblíbe ný u většiny diváků, protože jeho děti tančí s velkým nasazením a radostí. Ke konci programu zatančily ještě jednou. Tentokrát tanec s názvem Pasáček krav a opět se jim dostalo velkých ovací. To především kvůli tomu, že se hlavní tanečnice na jevišti objevila s obří plyšovou maskou strakaté krávy na hlavě. Velmi početným účastníkem byl soubor TRA KIJCHE z Bulharska. Ten ohromil nejen svými krásnými zlatě vyšívanými kroji, ale také dvěma tanci a písní z oblasti jejich rodiště. Soubor LES SPITANTS z Belgie nás pásmem Ženci zavedl na rozkvetlou louku, kde krásná dívka právě rozdávala unaveným žencům svačinu a pití. V podobném duchu se neslo i dlouho očekávané pásmo starších dětí z JITŘENKY Na pastvě. A by lo na co se dívat! Dívky za zpěvu nových písní ob racely seno a chlapci ukázali, že lze i s hráběmi u dělat dobrou muziku. Celé vystoupení sklidilo bouř livý potlesk. Prach však rozvířily až rytmické skoky ZEMPLINIKU ze Slovenska. Tento soubor je znám svými velmi dobře propracovanými tanci, díky če muž patří mezi nejšpičkovější soubory Slovenska. Strašidla, loupežníci a indiáni Sluneční paprsky lehce prosvítají přes větve stro mů. Sametově hnědé duby ladí s třepotajícím zlatem bříz, lesklé listí buků přizvukuje temným smrkům v pozadí. Bochníky mechu čekají klidně mezi jeh ličím a sem tam probleskne plamínek opadavého modřínu. Tak přesně takový byl podzimní les nad Sázavou ještě v pátek odpoledne. Jenže v sobotu, v podvečer, je to něco jiného. Drobně prší, stmívá se a z lesa jsou slyšet podivné zvuky. To asi čertíci už vystrkují drápky, protože vědí, že dne navečer se parta nadšenců opět chystá do lesa. SPS Sázava totiž pořádá už čtvrtý NOČNÍ POCHOD pro děti i dospělé. A odvážlivci nám fandí dost, protože se sešlo 113 nebojácných účastníků (53 dětí a 60 dospělých). Strašidla po cestě jsme nepočítali, ale bylo jich také dost. Hned na kraji lesa nás přepadla banda indiánů, kteří si právě v kotlíku vařili guláš. Asi měli strach, že jim ho sníme však nezbylo... O kousek dál už číhali loupežníci. Jenže nám neměli co uloupit, a když viděli vystrašené dětičky, tak raději nabídli Jeho krajan LETNIČKA z Popradu, který byl něko lik dní ubytován v rodinách dětí z Jitřenky, si také vedl velice dobře. Diváky zaujalo nejen pásmo Pá rové tance z Liptova, ale také sólové vystoupení hud by, která zahrála známou skladbu Čardáš a moll. S městským tancem Pas des mariniers z počátku minulého století se blýskl LES PETIOTS z Francie a s písněmi a tanci z oblasti Lašska soubor SAN DECZOKY z Polska. Nechyběl zde ani soubor, kte rý jsme mohli spatřit již na letošních Čermenských slavnostech. Není to nikdo jiný než MADOVEC ze slovenské Bratislavy. Asi víte, že v tomto sou boru tančí pouze neslyšící děti. Nejsou schopny vní mat rytmus hudby, a proto jsou při vystoupeních do provázeny svou hlavní vedoucí, která svůj zpěv vždy přizpůsobuje tempu jejich tance. Tento večer však byly vystaveny těžké situaci. Jejich velká opo ra onemocněla. Děti však vše zvládly. Odměnou a vyjádřením obdivu jim bylo mávání rukou publika, protože potlesk by bohužel neslyšely. Putování napříč Evropou trvalo bezmála dvě ho diny. Věřím, že většina lidí odcházela spokojena a s úsměvem na tváři. Jistě se našli i tací, kteří si ještě cestou domů pobrukovali nějakou tu lidovku, která dokáže tak pěkně pohladit po duši a zahřát u srdce. Lucie Moravcová, NK Domácí soubor Jitřenka Foto: manž. Rybovi cukrátka a pustili nás dál. Pak jsme vyrušili pár du chů, co bloudili mezi smrčky, vylekal nás hejkal... A pravá zkouška odvahy byl průchod kolem pekel né brány. Čerti vystrkovali rohy a blekotali něco o ne poslušných dětech. Ale s námi byly jen samé hodné dětičkya takové čerti nechtěli. Takže jsme úspěšně dorazili všichni zpět k táboráku a buřtům na hřiště. (Tedy sčítání účastníků proběhlo jen při startu, takže jestli někdo zůstal v lese,... vyzvedneme ho zase za rok.) EM

8 STRANA 8 HISTORIE LL 22 / 2007 Historie ve fotografiích 11 Náměstí Aloise Jiráska Na listopadovém listu kalendáře pro rok 2007 vidíme dvě různé podoby jednoho rohu náměstí A. Jiráska. O tomto místě by se dalo říci několik věcných fakt, ale přece jen o mnoho zajímavější a pozoruhodnější je roh protilehlý, kde se zvedá věž farního kostela a kde ke kostelu přiléhá legendární budova lanškrounského zámku, jehož osudem a osudem jeho majitelů bych se chtěl dnes zabývat. Když byla v roce 2002 dokončena rekonstrukce Jiráskova náměstí, vyšla v Listech Lanškrounska barevná dvoulistová příloha s mnoha fotografiemi nové i starší podoby tohoto místa. Příloha obsahovala vedle úvodního slova starosty města a komentáře připomínajícího, že vydatným sponzorem stavby byl podnik AVX, i dva odborné texty. Dr. Marie Borkovcová, ředitelka městského muzea, tu vylíčila historii náměstí a dva architekti, Přemysl Kokeš a Mikuláš Mendík, rozebrali architektonické hodnoty a problémy tohoto místa. Předpokládám, že mnozí čtenáři tyto texty znají nebo si je mohou opatřit, a proto bych nechtěl fakta v nich uvedená opakovat. Omezím se především na historii lanškrounského zámku, jakožto sídla vrchnostenské správy lanškroun ského panství, a na příběhy jeho majitelů. Středověká města mívala většinou dvě náměstí. Jedno leželo ve středu zá stavby vznikajícího města, bylo značně veliké, protože se tu měly konat běžné trhy i velké jarmarky a další obchodní činnost. Druhé náměstí, určené pro stavbu kostela, bylo trochu stranou, nejčastěji na nejvýše položeném místě, tak, aby bylo současně chráněno nějakou přirozenou překážkou, například příkrým svahem, a na druhé straně celou městskou zástavbou. Důležitou funkcí tehdejších kostelů byla totiž i ochrana lidských životů v případě válek, loupeživých nájezdů, ale i požárů a jiných přírodních katastrof. Takovou roli mělo v Lanškrouně plnit náměstí, o kterém dnes mluvíme. Historické prameny uvádějí, že tu stál zděný kostel už v roce 1350, kdy se stal Lanškroun jedním ze sedmi děkanátů nově vzniklého litomyšlského biskupství. Dřevěný kostelík s okolním hřbitovem tu pravděpodobně byl už před rokem Existenci hřbitova napovídá prastarý strom tis, který je v celé Evropě považován za kultovní hřbitovní strom a který tu dodnes vykotlaný a nemocný stojí na svém místě. Po roce 1391 byl kostel přestavován v souvislosti se stavbou rozsáhlého komplexu budov augustiniánského kláštera, umístěného do bezprostředního sousedství kostela. Budovy tohoto kláštera, zejména dlouhé křížové chodby, sahaly až do blízkosti dnešní Školní ulice. Život kláštera a všechny naděje do něj vkládané zničily husitské bouře, za nichž byl klášter vypálen a pobořen. Pohusitská konsolidace probíhala postupně za chaotických majetkových změn, které byly v Lanškrouně ukončeny až r. 1451, kdy se majiteli lanškrounského panství stali Kostkové z Postupic a jejich čelný představitel Zdeněk Kostka, přední rádce, diplomat i vojevůdce krále Jiřího z Poděbrad. Starší názory, že Kostkové dostali Lanškrounsko už dříve, ještě za života Zdeňkova otce, husitského hejtmana Viléma Kostky, nejsou správné. Tento omyl zavinil historik Augustin Sedláček, který zaměnil fakt, že Vilém Kostka byl vojenským velitelem zdejšího kraje, za představu, že byl i jeho právním, zapsaným majitelem. Kostkové byli původně jen drobnými zemany na své tvrzi u Benešova, do panského stavu je povýšil až Jiří z Poděbrad. Rychle se stali majiteli rozlehlých panství Litomyšle, Nových Hradů, Brandýsa nad Orlicí, Přerova, Hranic, Bouzova aj. Lanškrounu velmi přáli, ekonomicky město začalo prospívat. Dobu, kdy Lanškrounsko patřilo Kostkům, nazývají němečtí historikové Brüderzeit, tedy doba bratrská, čímž se myslí hned dvojí význam těchto slov. Utichly totiž starší národnostní spory a začala tu působit nová náboženská obec Jednota bratrská, založená v Kunvaldu r Po Zdeňkovi Kostkovi, kterému Lanškroun patřil v letech , nastoupil jeho mladší bratr Jan ( ) a po něm Janův syn Bohuš ( ). Tento pán začal kolem roku 1498 přestavovat bývalý lanš krounský augustiniánský klášter, doposud jen provizorně opravený a vy užívaný jako sídlo vrchnostenského úřadu, na sídelní zámek pro sebe či spíše pro jednu ze svých dvou dcer. Všechny plány však přervala jeho smrt roku Jeho dvě dospívající dcery Anna a Markéta byly svěřeny do poručnické péče svého vzdáleného příbuzného, bohatého feudálního pána Viléma z Pern štejna. Ten rychle zprostředkoval jejich svatbu se svými syny Janem a Vojtě chem, a tak se dostalo lanškrounské panství r do majetku pánů z Pern štejna, jejichž sídelním místem byly v té době Pardubice. Pernštejnové byli ještě bohatší než Kostkové. Vedle hradu a panství Pernštejn jim patřily Pardu bice, Hluboká, Helfštejn, Plumlov s Prostějovem, Tovačov, později i Litomyšl. Lanškrounsko vlastnili Pernštejnové v letech a je to opět doba velmi příznivá. Robotní povinnosti byly malé, plně se rozvíjí řemeslná cechovní činnost, Lanškroun si roku staví honosnou renesanční radnici. V letech je zapsaným majitelem panství Vojtěch z Pernštejna, po jeho smrti v letech patří Lanškroun jeho bratru Janovi. Ten ovšem dobrým hospodářem nebyl, a tak na 28 let zastavil panství knížecímu rodu Boskoviců. Od nich je vykoupil r Janův syn Vratislav z Pernštejna, tehdy zastávající funkci nejvyššího kancléře českého království. Nábožensky se Pernštejnové postupně přizpůsobovali vládnoucímu katolickému vyznání, Vratislav z Pernštejna byl už velmi bojovným katolíkem. Po jeho smrti r se stal majitelem Lanškrounska jeho syn Jan ( ). Od Pernštejnů koupil Lanškrounsko Adam Hrzán z Harasova a vládl tu 31 let až do své smrti r Pak ještě tři roky vlastnil panství jeho syn Zdeslav. Adam Hrzán byl dědicem malého vladyctví u Prahy, zbohatl tím, že vyženil panství Skalka, brzy nato koupil panství Červený Hrádek u Chomutova a Stvo línky u České Lípy. Z panství Lanškroun chtěl udělat své sídelní místo, byl tedy prvním a jediným majitelem Lanškrouna, který tu přímo bydlel. Pro ty účely si dal zámek upravit, prorazil tu nový hlavní vstup a nad něj umístil dva rodové erby, svůj a své manželky Anny ze Sulevic. Brzy se dostal do konfliktu s městskou radou i se svými poddanými proto, že zakládal nové panské dvory a zvyšoval robotní povinnosti. Poddaní hledali ochranu u císaře Rudolfa II., ale ten naopak dal zapravdu Hrzánovi a měšťanům i venkovským poddaným nařídil, aby bez protestu poslouchali svého pána. Jen v otázkách náboženských byl Hrzán tolerantnější a tajně prý stranil sta vovskému odboji proti Habsburkům v roce Jeho nezdárný syn Zdeslav

9 LL 22 / 2007 HISTORIE STRANA 9 proto spěchal s prodejem lanškrounského panství, aby snad nedošlo k jeho pobělohorské konfiskaci. Kupcem roku 1622 nebyl nikdo jiný než nejvyšší pán tehdejších Čech, královský místodržící Karel z Lichtenštejna. Tak se roku 1622 stali posledními majiteli Lanškrounska Lichtenštejnové a vlastnili ho až do roku 1850, kdy v celé zemi skončila vrchnostenská správa a byl zaveden správní systém politických okresů. Mezi lety 1622 až 1850 se tu vystřídalo deset majitelů různých kvalit a rozporuplných povah. Lichtenštej nové byli nesmírně bohatý rod, vlastnili v českých zemích 18 panství, z nichž některá měla charakter malých knížectví, např. Opava a Krnov. Lanškrounsko se ocitlo na okraji jejich zájmů, nežili tu a i na kontrolu či návštěvu sem jezdili velmi málo. Pro pořádek si je vyjmenujeme. Po Karlu z Lichtenštejna spravoval panství jeho bratr Maxmilian ( ), pak se na dlouhou dobu stal ma jitelem Karlův syn Karel Eusebius ( ), za něhož vrcholila třicetiletá válka a město Lanškroun a samotný zámek byly terčem zejména švédských útoků. Po Janu Eusebiovi zdědil panství jeho syn Jan Adam Ondřej ( ). Ten je snad nejznámější, protože stavěl Nový zámek u Rudoltic, kostel sv. Anny a další významné stavby. Jan Adam odkázal panství svému synovci Janu Antonínovi ( ) a pak se na dlouhou dobu ujal panství syn Ja na Antonína Josef Václav Lorenz. Byl to známý vojevůdce armády Marie Terezie. Bojoval s Evženem Savojským proti Turkům. Marie Terezie ho pově řovala vysokými diplomatickými úkoly, byl velvyslancem v Paříži a v Berlíně. Po jeho smrti vládl na Lanškrounsku krátce syn František Josef ( ). Delší a významnější byla vláda jeho syna Aloise Josefa I. ( ). Tento panovník propustil roku 1789 z poddanského vztahu město Lanškroun a mimo jiné dal opravit věž Zámečku r Po Aloisu Josefovi zdědil pan ství jeho bratr Jan Josef ( ), generál rakouských vojsk v napoleon ských válkách. Posledním feudálním pánem Lanškrounska byl syn Jana Josefa Alois Josef II. ( ). V roce 1850 skončilo lichtenštejnské panství, ale určitý majetek (pole, lesy, pivovar) jim byl ponechán až do pozemkové reformy v letech , případně až do roku 1945 (pivovar). Svědkem všech těchto událostí byl lanškrounský zámek a přilehlé náměstí, které by se mělo také zámeckým jmenovat. Jméno Aloise Jiráska se dostalo do jeho jména podobně jako jméno Pilát do Creda. Roku 1945 bylo pojme nováno na Náměstí 30. pěšího pluku A. Jiráska. Příslušníci tohoto vyso komýtského pluku tu totiž byli krátce ubytováni v budově bývalé knihovny (dnes budova ZUŠ). Dlouhý název náměstí se časem zkrátil, ale A. Jirásek v něm zůstal, ačkoliv je to pojmenování zcela nepřiléhavé, prázdné a zavádějící. Jiráskovo jméno by se hodilo pro některou běžnou ulici, ale pro toto jedinečné místo, tak důležité v životě našeho města, je nevhodné. Jirásek nemá k Lanš krounu žádný bližší vztah, nikdy tu nebyl a ve svém rozsáhlém prozaickém díle, čítajícím 32 svazků, má o Lanškrouně jen dvě okrajové zmínky. Jsou lidé, kteří říkají, že na jménu nezáleží, ale to vždy neplatí. Staří Římané naopak měli rčení Nomen omen; jméno má vyjadřovat duchovní podstatu věci, místa i člověka. Dušan Šlahora Poznámka: Toto náměstí se původně jmenovalo Školní. Dodnes na něm sídlí tři školy (ZŠ, ZŠ praktická a ZUŠ Jindřicha Pravečka). Později zde byl umístěn litinový pomník císaře Josefa II. a náměstí bylo přejmenováno na Josefské. V letech neslo jméno nacisty Konráda Henleina. Starší fotografie patří mezi ty mladší v celoročním výběru, pochází z roku Mnohem výraznější je fotografie nová, z loňského roku. Na ní vidíme vlevo patrovou faru, přes ulici od ní nedávno opravenou druhou budovu ZUŠ (hlavní budova zůstává mimo záběr vpravo) a směrem k nám pak mariánský sloup, který se po rekonstrukci stal dominantou kašny umístěné ve středu náměstí. Společenská kronika NAROZENÍ: Vojtěch Kárník, Krátká Petr Herynek, F. Kafky Samuel Hvozdenský, Vančurova Adam Jílek, M. Majerové Marek Krhoun, Komenského Kristýna Šebrlová, Damníkov Rozálie Tejklová, Čelakovského Eliška Skalická, Nádražní Gabriela Ulrichová, Rudoltice 601 SŇATKY: Jaroslav Lakomý, Štíty a Ivona Kubíčková, Písařov Petr Oliva, Lanškroun a Marta Hanzalová, Lanškroun Vojtík Samík Oživená minulost Od druhé poloviny 40. let minulého století byl největším zaměstnavatelem na Lanškroun sku národní, státní nebo i koncernový podnik TESLA LANŠKROUN. Prožil léta vzestupu a samozřejmě se v něm odrážela politická rea lita země až do konce uplynulého století. V pod niku pracovaly a získávaly zkušenosti tisíce lidí z Lanškrouna a okolí. Díky schopnostem a od vaze mnohých z nich proběhla v Lanškrouně po roce 1989 úspěšná ekonomická transforma ce, kdy se dokonce rozšířila nabídka pracovních míst ve městě. V současné době pozůstalost pů vodního podniku TESLA Lanškroun spravuje už jen správce konkursní podstaty. Zůstali však lidé, většinou starší, jejichž pro duktivní život zcela nebo zčásti byl věnován právě podniku. Jejich práce, zku šenosti, prožitky i osudy v návaznosti na podnik, tvoří součást lanškrounské his torie. Abychom o ně nepřišli my a samozřejmě především budoucí generace, byl nejvyšší čas se pokusit o podání obrazu života v podniku od 40. let. Podnikové noviny, např. Teslácký svět, zcela jistě zaznamenaly řadu zajímavých informací o podniku a jeho lidech, už z principu však nemohly být dostatečně objektivní. Nelehký úkol oživit minulost vzal na sebe, při vědomí složitosti úkolu po jistém váhání, člověk zajisté povolaný Ing. Jiří Kohout. Sestavil si podrobný pracovní program, vybral si pizzerii na křižovatce za své hlavní pracoviště a začal do ní zvát všechny bývalé spolupracovníky z podniku, kteří byli o chotni mu sdělit své prožitky z let strávených v podniku TESLA Lanškroun. Jejich vyprávění zaznamenal a po autorizování uložil do elektronické paměti. Někteří spolupracovníci byli ochotni poskytnout své vzpomínky hned v ko nečné podobě i elektronicky. V průběhu roku 2007 se mu tak podařilo shro máždit více než 120 příspěvků. Období od r do 1974 souhrnně popsal p. Bohuslav Kuřík a období 1975 až 1989 si vzal na starost Ing. Kohout sám. Teprve ke konci přípravného období mu začala významněji pomáhat malá redakční rada. Pomohla především při soustřeďování dobových fotografických snímků a při zajišťování dofinancování potřebných nákladů na vydání publikace (Karel Hrodek) a PaedDr. Marie Borkovcové se podařilo zařadit vydání pub likace do edičního plánu Městského muzea. Díky pracovitosti Ing. J. Kohouta a díky ochotě mnoha našich bývalých spolupracovníků se podařilo něco takřka neuvěřitelného. Dne 1. prosince 2007 vyjde z dílny TG TISKu publikace formátu A4 o 532 stranách s názvem TESLA LANŠKROUN , vzpomínky pamětníků. Kniha obsa huje soubor samozřejmě subjektivních vzpomínek pracovníků podniku z nej různějších pracovních pozic. V souhrnu však tvoří poměrně zdařilý dobový obraz života ve velké průmyslové organizaci ve druhé polovině 20. století, v podniku TESLA Lanškroun. Očekáváme, že publikace bude našimi bývalými spolupracovníky příznivě přijata a že se stane dokumentem vypovídajícím o našem životě, prostředí a podmínkách, ve kterých jsme žili, i o tom, čeho se nám podařilo dosáhnout. Je nesporné, že současný Lanškroun je determinován právě touto minulostí. Jeho příznivá ekonomická stabilita je do značné míry založena na dědictví podniku TESLA Lanškroun, jak je výstižně doloženo v závěrečné části vzpomínkové publikace. Všichni spolupracovníci na vydávání publikace jsou zváni na 1. prosince 2007 v hod. do hlavního sálu lanškrounského zámku, kde jim budou předány autorské výtisky. Redakční rada je přesvědčena, že se zde vytvoří prostor pro další diskuzi a vzpomínky. Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc Petr Pokorný, Třebařov a Lucie Košárková, Třebařov Michal Vávra, Horní Třešňovec a Šárka Minářová, Lanškroun Uwe Walter Vettermann, Německo a Jiřina Chylová, Jevíčko Leoš Valenta, Pohledy a Ludmila Sekaninová, Rychnov na Moravě VZPOMÍNÁME: Hedvika Janischová, Ostrov 90, 90 let Josef Ventura, Rudoltice 170, 75 let František Milde, Žichlínek, 66 let František Drábek, Sázava 29, 82 let Dagmar Tatzlová, Kozinova 71, 75 let Rudolf Bouška, Sázava 26, 77 let Božena Tomešová, Rudoltice 118, 81 let Soňa Kotrbová, Seifertova 455, 61 let Štefan Kušnierik, Třebovice 107, 84 let Vlastimil Krňávek, Komenského 724, 59 let Milada Minářová, Žichlínek 114, 79 let

10 STRANA 10 ROZHOVOR LL 22 / 2007 ŠACH JE SOUBOJ MOZKŮ Rozhovor s mezinárodním šachovým velmistrem Janem Smejkalem Na letošní předávání pamětních medailí města Lanškrouna přišel i nenápadný brýlatý muž. Když jsem mu připomněla, že jsme se už kdysi telefonicky do mlouvali na rozhovoru, ke kterému nakonec nedošlo, zkoušel oponovat: Koho by to zajímalo? Nakonec se nechal přesvědčit, že asi nejen mne, a na rozhovor kývl. Lanškrounský rodák, mezinárodní šachový velmistr Mgr. Jan Smejkal. Hra s vnučkou archiv Jana Smejkala Jak byste představil sport, kterému se celý život věnujete? Každá hra je utkáním osobností, ve kterém obě chtějí vyhrát. Šach je souboj mozků, v němž porážka hodně mrzí a bolí. Když se šachy hrají na profesionální úrovni, jsou srovnatelné s jinými sporty. Je to především velká řehole. Nechy bějí ani peníze, při boji o titul mistra světa jsou v cenovém fondu miliony dolarů. Šachy jsou sport, ale při partii využíváte mozek, ne svaly. Jakou kondičku mají šachisté? Špičkoví šachisté potřebují opravdu dobrou fyzickou kondici, aby jejich mozek vydržel pracovat po celou partii, třeba sedm hodin. Pokud se jen v je diném momentu přestanete soustředit, můžete najednou udělat hrubou chybu a téměř vyhraná partie je prohraná Proto jsou pro vrcholové šachisty, při nejmenším od počínajících třicátníků, důležité doplňkové sporty, zejména běh nebo plavání. Na soustředěních jsme ale hrávali třeba i stolní tenis nebo běhali na lyžích. Ti nejmladší si ovšem do značné míry vystačí svým mládím. Mezinárodním šachovým velmistrem jste se stal roku Jste trojná sobným přeborníkem republiky z let 1973, 1979 a 1986, desetkrát jste repre zentoval naši republiku na šachových olympiádách. Jakých svých úspěchů si nejvíce považujete? Účast na třech mezipásmových turnajích o titul mistra světa (1973, 1976 a 1979), přičemž v roce 1973 mi v Leningradě jen o krůček unikl postup do turnaje kandidátů, tedy mezi osm nejlepších šachistů světa. Velice si také ce ním toho, že jsem byl u největšího poválečného úspěchu československého šachu, kdy naše družstvo získalo v roce 1982 v Lucernu na šachové olympiá dě, což je vlastně mistrovství světa družstev, stříbrnou medaili (za vítězným SSSR). Podařilo se mi vyhrát řadu mezinárodních turnajů, zvlášť rád ale vzpomínám na r. 1986, kdy jsem trium foval na prestižním New York Open. Vyrůstal jste v Lanškrouně. Vaše rodina sem po válce přišla, nebo má v tomto kraji kořeny? Moje matka pocházela z České Tře bové a otec se narodil ve Výprachti cích. Vyučil se drogistou, pracoval v Praze a po válce se vrátil. V Lanš krouně koupil dům v levém horním rohu náměstí (tam, kde je dnes pro dejna hraček pozn. redakce), kde založil prosperující drogerii, o kterou záhy přišel. V Lanškrouně jste se v roce 1946 narodil a zde jste se také jako dítě ša S tatínkem archiv muzea chy naučil hrát. Jaké to byly začátky? Můj otec byl šachista, naučil mě hrát a mě to hodně bavilo. Tehdy byla jiná doba. Mužský šach se hrál v Dělnickém domě, ale tam mě matka nechtěla pouštět, protože tehdy se ještě běžně při turnajích kouřilo. Byl jsem vlastně víceméně samorost, s podporou otce. Hrál jsem v mládežnických soutěžích, postupně jsem se stal okresním a krajským přeborníkem žáků a pak i mužů. Jaké byly Vaše první větší úspěchy? V 15 letech jsem byl druhý na mistrovství republiky dorostenců. V době studií na lanškrounském gymnáziu jsem na přelomu let hrál tzv. rozhlasovou simultánku s Michailem Talem, to byl tehdy takový idol, nejmladší mistr světa. Byla to tenkrát velká akce, která šachy hodně zpopularizovala. Tal hrál proti našim 20 nejlepším dorostencům; třicet tahů se tehdy sehrá lo tak, že Tal byl doma v Rize, jeho soupeři také doma a tahy se vyhlašovaly 2x denně pomocí rozhlasu, pak to přijel dohrát do pražské Lucerny. Sál byl úplně nacpaný lidmi. Jak jste skončil? Já jsem tu partii prohrál, několik hochů s ním remizovalo. On ale většinu těch partií vyhrál. Mně bylo tehdy necelých patnáct... Je to taková pěkná vzpomínka. Kdy jste odešel z Lanškrouna? Po maturitě jsem v roce 1964 odešel studovat do Prahy statistiku na Mate maticko fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Vedle studia jsem zaznamenal výrazný vzestup výkonnosti v šachu a zabydlel jsem se v naší absolutní špičce. Po dokončení studia jsem pak už v Praze zůstal, protože tam bylo v té době centrum šachového dění u nás. Nastoupil jsem do výpočetního střediska Do pravních podniků, protože mít nějaké zaměstnání byla tehdy nutnost. Stal jste se vrcholovým šachistou. Jak vypadal Váš život? Oborem, který jsem vystudoval, jsem se vlastně nikdy vážně nezabýval, mojí profesí se staly šachy. V době, kdy většina lidí neměla žádné možnosti, jsem mohl cestovat po celém světě, úspěch v šachu mi zaručoval i dobré fi nanční příjmy. Ale já jsem ty šachy samozřejmě nehrál pro peníze, chtěl jsem patřit k nejlepším na světě, byla to moje vášeň. Na druhé straně také nikdy nekončící práce a odříkání. Když vás rozbolí u partie hlava, tak si nemůžete vzít žádný lék. Ten útlum se pak projeví úděsně i ve hře. Velikým problémem u šachistů je rodinný život. Pro většinu z předních šachistů je na prvním místě jejich kariéra spojená s neustálým cestováním, žijí jen pro šach. Někdy je to osudové, protože ta kariéra bývá předlouhá. Pro mne byla naopak rodina velice důležitá. Dnes jsem velice rád, že tomu tak bylo. Vy jste nějakou dobu žil a hrál i v Německu. Proč? Německo bylo pro mne jednak formální legalizací mé profese, za druhé jistou formou úniku z moci politického systému, kde ČSTV určoval, kam a kdy mohu vycestovat a hrát, ačkoli na to nemusel vynaložit ani korunu. Byl jsem v podobné situaci jako třeba fotbalisté nebo tenisté, kteří působili v zahra ničí.v Mnichově a později v Pasově jsem měl od roku 1983 hráčské a trenérské angažmá v německé bundeslize. Nepobýval jsem tam nikdy dlouho, v podstatě jsem dojížděl, protože jsme měli děti. A já chtěl, aby tady chodily do školy. Mohly také cestovat se mnou, stejně jako manželka, společně jsme tam pobývali spíš o prázdninách. Mohu jen litovat, že se mi to nepodařilo realizovat dříve, kdy jsem měl větší osobní ambice. Zdědily děti Váš talent? Hrají šachy? Mám tři děti, dvě dcery a syna, vystudovaly ekonomii a žurnalistiku. Všech ny jsem šachy naučil, ale neviděl jsem u nich opravdový zájem, vlastně jsem se ani moc nesnažil, protože vím, co to obnáší. Pokud se tomu někdy budou amatérsky věnovat, tak budou mít dobrou zábavu a nebudou se nudit. Hrajete ještě dnes šachy? Co vlastně děláte? Bydlím v Praze, šachu se stále věnuji, dnes už ale jen publikační činnosti nebo jako komentátor, byl jsem trenérem a kapitánem reprezentačního družstva na olympiádě, na mistrovství Evropy. Jaký je váš vztah k Lanškrounu? Do Lanškrouna jsem se stále vracel za rodiči. Po revoluci jsme s bratrem a ses trou začali ve vrácené nemovitosti podnikat. Nakonec to zůstalo na mě. Jezdím sem tak dvakrát za měsíc, nejen kvůli obchodu, ale i proto, že manželka tu má pořád matku, která dnes žije v domově pro seniory. Jezdím sem rád, protože mám rád tenhle kraj. A také ten byt, který mám ve Školní ulici. Tam si mohu dělat to své komentování šachu stejně jako v Praze, všechno jde přes internet a mám tu klid. Je úžasné, že tady mám všude jen pár kroků, ať pro noviny, pro jídlo nebo třeba do spořitelny. Proti rušné Praze je to opravdu pohodlný život. Těším se, že zanedlouho v důchodu tu s manželkou budeme pobývat častěji. Můžete srovnávat, viděl jste v životě dost. Co na naše město říkáte? V Německu jsem vždycky obdivoval čistotu, i tomu se naše města začínají blížit. Lanškroun v poslední době rozkvetl, hodně se postavilo, opravilo, je to půvabné a příjemné město. Diskusi vzbuzují některé lanškrounské stavby z posledních let. Jak to vidíte Vy?

11 LL 22 / 2007 ROZHOVOR, SDĚLENÍ STRANA 11 Některé věci se mi líbí, jiné méně, třeba tzv. skokanské můstky, i když ten dům dostal nějakou cenu, jak jsem četl... Co ale vůbec nemohu pochopit, je boule na chodníku před pekařstvím nahoře na náměstí. Nebo schody před obchodem s potravinami. Domy by se měly přizpůsobit náměstí, ne náměstí domům, schody a nájezdy by měly být až uvnitř. V šachovém časopise se nedávno psalo o třetím lanškrounském Janovi Janu Bernáškovi, který splnil velmistrovskou normu. Znáte tohoto svého následovníka? Ano, po Janu Ambrožovi je to další lanškrounský šachista, který patří u nás v ČR mezi nejlepší. Před lety jsme spolu hráli nějaké bleskové partie. V době, kdy jsem ještě byl tady na gymnáziu, jsem vedl šachový kroužek, kam chodil jeho otec. Aby se stal velmistrem, musí Honza Bernášek splnit ještě jednu velmistrovskou normu, ale jemu se to brzy povede, je to šikovný, talentovaný kluk. Na závěr mi nedá, abych se nezeptala na věc, která souvisí jak s šachy, tak i s Vaším někdejším zaměstnáním ve výpočetním středisku. Jak se dí váte na šachové souboje člověka a počítače? Stroj dnes člověka hravě porazí, pokud se hraje s omezeným časem, což je dáno hlavně rychlostí současných počítačů. Pokud by měl člověk k dispozici stejnou šachovou knihovnu jako počítač a dostatek času, nebude mít problémy. Ostatně, nezbytnou součástí týmů, které tvoří šachové programy pro počítače, jsou i velmistři. Stroj je neuvěřitelně rychlý a přesný v konkrétním propočtu variant, na druhé straně se nevyrovná člověku v iracionálních aspektech této hry, necítí změny hodnoty figury, nemá schopnost uvažovat. Mezi počítačem a člověkem je rozdíl podobný rozdílu mezi šachisty různých věkových kate gorií: rychlost myšlení je výsadou mladších, strategie zase těch starších. Rychlost ale přes své nedostatky dominuje. Děkuji za rozhovor. Lada Sitová Fota ze simultánek Jana Smejkala v Lanškrouně (v r ve Společen ském domě a v opraveném zámeckém sále v 90. letech) archiv Městského muzea Lanškroun Co nového v Domově pro seniory? Podzimní počasí se ozývá ze všech stran a uplakané počasí přináší po chmurnou náladu, ale u nás v Domově to tak není, my máme plno aktivit. Nedávno nás navštívila breakdancová skupina, která nám předvedla nevídané taneční kreace. Návštěvníci vystoupení nevěřili svým očím, co všechno ta nečníci dokáží. Točení na hlavě, přemety a jiné další akrobatické kreace byly k vidění. V závěru vystoupení sklidili ohromný aplaus. V říjnu jsme se také poprvé zapojili do projektu UNICEF na pomoc dětem třetího světa Adoptuj panenku, zachráníš dítě. Obyvatelky Domova se s ra dostí pustily do výroby panenek. Utržené peníze umožní očkování dětí z roz vojových zemí proti šesti smrtelným nemocem: dětské obrně, záškrtu, tuber kulóze, černému kašli, spalničkám a tetanu. Velké díky patří všem obyvatelkám Domova, která se na výrobě panenek podílely. A jak se říká, nejlepší na konec? Obyvatelé, ale i návštěvníci Domova mohou shlédnout výstavu z Rudoltického zámečku. Překrásné fotky jak interiéru, tak exteriéru zámečku budou k vidění v přízemí Domova po dobu několika měsíců. Za Domov pro seniory Marcela Knápková, instruktorka sociální péče Beseda policistů se seniory Dne od 15 hod proběhla v restauraci U KRKOVIČKY beseda se seniory z Lanškrouna. Přítomno bylo cca 30 členů klubu. Tématem přednášky byly rady a upozornění pro seniory z pohledů Policie ČR. Dále bylo v rámci diskuse odpovězeno npor. Bilanským a nprap. Klamtou na dotazy přítomných členů. Vzhledem k zájmu členů klubu byla přislíbena další spolupráce ze strany Obvodního oddělení PČR v Lanškrouně. Npor. Petr Bilanský Městská knihovna Lanškroun vyhlašuje výtvarnou soutěž, tentokrát na téma: Říše pohádek a pohádkových bytostí Zúčastnit se mohou děti od 0 do 14 let. Do soutěže přijímáme obrázky jakéhokoli formátu, výrobky ze všech možných materiálů, zkrátka fantazii se meze nekladou. Uzávěrka soutěže je Práce budou poté vystaveny v městské knihovně a odměněny drobnými cenami. Mateřské centrum Dětský svět Scházíme se v pondělí, úterý a ve čtvrtek, vždy od 9 do hod. Dne v hod. jdeme s dětmi na PROHLÍDKU HASIČÁRNY. Sraz před vstupem do MC (budova Penzionu pro důchodce). Vezměte si s sebou prosím přezůvky. Vstupné je 20 Kč. Maminky z MC Kdo se stane očekávaným občanem Rudoltic? Obec Rudoltice se závratnou rychlostí blíží k dosažení hranice počtu 1500 obyvatel. U příležitosti překročení tohoto úctyhodného čísla obec vyhlásila pro svého občana velice zajímavou finanční prémii, která mu bude slavnostně předána starostou RNDr. Oldřichem Kolomým. Průběžně aktualizované údaje o počtu obyvatel lze sledovat na webových stránkách Lenka Bártlová, místostarostka obce Rudoltice

12 STRANA 12 KULTURA LL 22 / 2007 BETLÉMY POSLOVÉ VÁNOC (K připravované výstavě betlémů z muzejních sbírek a soukromých sbírek v lanškrounském muzeu) Centrální část Ústeckého papírového malovaného betlému, V galerii muzea se od 1. prosince budete moci potěšit přehlídkou různých betlémů. Tito poslové Vánoc hráli v minulosti významnou roli. Betlémy se stavěly nejdříve v chrámech a později i v interiérech domů. Tato tradice je dodržovaná křesťany na celém světě až do dnešních dnů. Přijďte sledovat betlémský biblický příběh, ztvárněný od 19. století po sou časnost různými tvůrci, z různých materiálů. Můžete obdivovat scénické zobra zení Kristova narození chlév se Svatou rodinou Pannou Marií, sv. Josefem a v jesličkách ležícím Jezulátkem mezi volkem a oslem a vznášejícím se andělem nad jeho střechou. Sem přicházejí s dary poklonit se Ježíškovi tři králové s do provodem a z obou stran se sbíhají prostí venkované s rozmanitými dárky, tzv. darovníci (daráci). Nesmějí chybět pastýři se stádem oveček a hudebníci. Jesličky jsou mnohdy zasazené do domácího prostředí, s místní krajinou na pozadí a figurkami oblečenými v krojích. Tento strohý a zkrácený popis bet lému nenaplňuje však jeho podstatu (zasluhoval by několik stran). Ve skuteč nosti se jedná o jeho duchovní působení na diváka a tvůrčí invenci autora. Ze sbírek místního muzea můžete již tradičně shlédnout působivý Lanš krounský betlém obohacený o další osobnosti města Lanškrouna s atributy (o kazatele Michaela Weisse, přírodovědce Josefa Johanna Steinmann a další), který z lipového dřeva mistrně vyřezává již od roku 2000 Bedřich Šilar, a také Svatou rodinu. Unikátní papírový malovaný Ústecký betlém z pozůstalosti Zdeňka Brožka vás nadchne početností darovníků a doplňků (4.470 ks) a ta ké raritním dochovaným seznamem 14 malířů lidových tvůrců, kteří jej ma lovali po dobu téměř jednoho století, v letech Jsme velice rádi, že se nám podařilo získat do sbírek betlém tzv. Kralického typu z 1. poloviny 40. let 20. století s celkovým souborem 44 kusů polychromovaných figurek, umístěných na podstavci o délce 200 cm. Jsou provedeny jednoduše, ale velice pečlivě. Uvidíte také keramický hnědě glazovaný betlém pražské vý tvarnice Aleny Moserové. V letošním roce nám na zakázku paní Alena Tschö pová vytvořila betlém z kukuřičného šustí s 30 figurami o výšce cm, ve kterém najdeme postavičky představitelů nejrůznějších řemesel, např. ševce, kováře, krajkářku, vyšívačku a přadlenu. Ve fondu lanškrounského muzea, který vznikl akviziční činností muzea během posledních patnácti let, se nachází soubor deseti kvalitních trojrozměrných betlémů i papírové jesličkové archy. Dalším obohacením výstavy se stanou bezesporu slovenské betlémy zho tovené ze dřeva, cínu, keramiky, vosku, papíru a betlémy přenosné, které se nosily při vánoční koledě, zapůjčené z Hornonitrianského múzea v Prievidzi. Ze soukromých sbírek Vás jistě zaujmou betlémy současných řezbářů Pavla Gryma ze Svitav a Vlastislava Vyhnálka z Dolní Čermné, dále betlém vytvořený z ručně paličkované krajky Mileny Ficnerové a perníkový Soni Uhlířové. Chrámové betlémy, zastoupené na výstavě, mají specifické znaky. Podílela se na nich řada profesionálních umělců a najdeme v nich méně výjevů ze svět ského života. Můžete se těšit na zrestaurovaný betlém z kostela sv. Václava v Lanškrouně, který nám s laskavým svolením zapůjčila římsko katolická farnost. Z odkazu na pozadí dáliny jsme jistili, že byl vytvořen v betlémářském centru v Tyrolsku v Grödenu na konci 19. století významnou firmou sochaře a řezbáře Johanna Ferdinanda Stuflessera, který byl zároveň tvůrcem oltářů, soch a kostelního nábytku v evropských chrámech. Jedná se o skutečný skvost. Figury vysoké 70 cm mají jemné rysy obličeje i krásně propracovaný oděv. Z kostela narození Panny Marie na Mariánské hoře (D. Čermná) a rodiny pana Roháčka z Třešti se nám podařilo zapůjčit další kostelní betlémy profe sionální polychromované řezby. Tím není výčet vystavených betlémů úplný. Snažili jsme se připravit pro vás tuto výstavu s citem a láskou, tak, jako se kdysi řezbáři a celé jejich rodiny věnovali výrobě betlémů a poté jejich stavění. Nechte se podmanit upřímností a dojemným kouzlem, které na nás právě betlémy o Vánocích působí, jako symboly pokoje a míru na Zemi pro všechny lidi dobré vůle. Radostné Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje Marie Borkovcová se svými kolegy. Betlém Kralického typu, 1. pol. 40. let 20. stol. Vernisáž výstavy se koná 1. prosince v 15 hodin v galerii muzea, v úvodním slovu se můžete poučit o tradičních vánočních zvycích na horní Nitře. V hudebním programu vystoupí sólisté ZUŠ Jin dřicha Pravečka v Lanškrouně. Na betlémy se můžete zajít podívat i o Vánocích mimořádně bude otevřeno na Štědrý den a po oba svátky vánoční vždy od do hodin. Betlémy ze dřeva ze sbírek Hornonitrianského múzea v Prievidzi: Sv. rodina (autor řezbář Bedřich Šilar)

13 LL 22 / 2007 SPORT STRANA 13 LANŠKROUN HOSTIL MEZINÁRODNÍ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ Česko (18) Lotyšsko (18) 7:0 (4:0, 1:0, 2:0) Branky: 1. Kovář (Ježek), 8. Brož (Kousal), 13., 30. Kania (na 1. Doležal, na 2. Pacovský), 13. Okál (Kousal), 44. Česnek (Kousal), 50. Čejka (Sedlák) Rozhodčí: Kubeš Bláha, Kostka. Vyloučení: 7:8. Využití: 0:0. Diváci: 650. Česko: 1 Francouz Pavel, 2 Furch Dominik, 3 Gudas Radko, 4 Rohan Martin, 5 Brož Vladimír, 6 Stříteský Matěj C, 7 Sedlák Adam, 8 Horák Roman, 9 Palát Ondřej, 11 Česnek Jan, 12 Ježek Aleš, 13 Kousal Robert, 14 Čejka Václav, 15 Rachůnek Tomáš, 16 Okál Zdeněk, 17 Stoklasa Filip, 18 Kovář Jan, 19 Rutta Jan, 20 Stránský Jan A, 21 Pacovský Dominik, 22 Kania Jakub, 23 Doležal Tomáš Lotyšsko: 1 Repšs Reinis, 2 Žagarinš Lauris, 3 Dzilurnš Martinš, 4 Bulitis Janis, 5 Ozolilnš Agris, 7 Cimermanis Arvis, 8 Vilkoits Raimonds, 9 Popens Aldins, 10 Puljats Peteris, 12 Vaibiščevič Renots, 13 Dane manis Norberts, 14 Batraks Arturs, 15 Čermnihs Edgards, 16 Indrašis Miks, 17 Galkins Aleksandrs, 22 Jass Koba, 23 Kerčs Aleksands, 24 Borovkovs Vladimirs, 25 Liepinš Karlis, 27 Plaudis Lasmanis Jvass, 29 Kalnins Klaus, 30 Žurkovs Nikolajs V pátek 9. listopadu hostila lanškrounská hala B. Modrého přátelské mezi státní utkání, vůbec první ve své krátké historii. Jednalo se o zápas výběrů hráčů do 18 let mezi Českem a Lotyšskem. Pro místní hokejové fanoušky to byl sportovní svátek, a ten si nikdo nechtěl nechat ujít. Skvělá atmosféra pro vázela celý zápas a zdejší fandové byli velkou oporou domácích hráčů. Češi si vytvořili v úvodu velikou převahu a hned v 1. minutě otevřel skóre střelou mezi betony Kovář. Nápor domácích hráčů pokračoval i nadále a v 8. minutě po střele Brože to bylo již 2:0. Uprostřed první třetiny pak Češi od skočili již na čtyřbrankový rozdíl, když v rozmezí 26 vteřin vstřelili dva sle pené góly. Nejdříve se prosadil střelou z úhlu Kania a potom po pěkné kombi naci s Kousalem dal na 4:0 Okál. Po celou první třetinu byli naši hráči jasně lepší a jen díky brankáři hostí byl stav pouze 4:0. Ve druhé třetině se hra vyrovnala a počet šancí ubyl. V této části zápasu padl jediný gól, o který se postaral ve 30. minutě Kania, který tak zaznamenal druhý gól v utkání. Třetí třetinu začal český celek opět velkým náporem a ve 44. minutě Česnek střelou zblízka nedal šanci Žurkovsovi. Na konečných 7:0 upravil v 50. minutě střelou, po níž se puk zastavil těsně za brankovou čarou, Čejka. Pohledný zápas s množstvím osobních soubojů a brankových příležitostí se stal jasnou záležitostí českého výběru. Naši borci byli lepší téměř ve všech herních činnostech. Byli dravější, silnější v osobních soubojích a přesnější v koncovce. Na to, že se hrál přátelský zápas, jsme viděli velice kvalitní u tkání. Na závěr doufejme, že tento reprezentační duel rozhodně nebyl posled ním, jenž se sehrál u nás v Lanškrouně. Martin Pirkl, NK Na zápas s mladými Lotyši se přišlo podívat 650 platících diváků a desítky dětí do 15 let, které měly vstup zdarma. Zejména hlasitá skupinka mladých fanoušků s třemi bubny na hlavní tribuně vytvořila kulisu opravdu hod nou reprezentace. Kvalitní hokej dával tušit, že s některými jmény se jistě v budoucnu bude me setkávat v reprezentaci, extralize či v NHL. Mladí reprezentanti po utkání poděkovali nejen bouřlivě fandící hlavní tribuně, ale i divákům na opačné straně (foto vpravo). Foto: FT a LS

14 STRANA 14 PŘEDSTAVUJEME VÁM LL 22 / 2007 JAK SE DAŘILO AKCIOVÝM FONDŮM? Nejlepší meziroční výkonnosti (tzn. za uplynulých 12 měsíců) mezi po dílovými fondy dosahuji fondy akciové. Nadprůměrnou výkonnost vykazuji jak akciové fondy investující do vyspělých evropských a amerických trhů, tak akciové fondy zaměřené na trhy rozvíjející (tzv. emerging markets). Nejvyššího meziročního zhodnoceni dosáhl HSBC fond, zaměřený na re gion rozvíjejících se trhů tzn. jehož portfolio je sestaveno s akcíí firem roz víjejících se ekonomik), s názvem fond GEM akciový, který investuje do všech 5 rozvíjejících se regionů. Ten zhodnotil sumu investovanou v USD meziročně o kulatých +60%. Rozvíjející se trhy to nejlepší na konec! Investorům jsou však k dispozici, v rámci britské banky HSBC, také fondy zaměřené na jednotlivé rozvíjející se země či jednotlivé regiony. A ty zhodnotily investorům jejich prostředky ještě více. Nejvýkonnější v meziročním srovnání jsou: 1. Čínský akciový: +137% 2. Hongkongský akciový: +81% 3. Latinskoamerický freestylový: +81% 4. Brazilský akciový: +79% 5. BRIC Markets Equity: +77% 6. Asijský akciový menších společností: +74% 7. Korejský akciový: +73% 8. Indický akciový: +69% 9. Asijský akciový fond: +65% 10. BRIC Freestyle: +59% 11. Singapurský akciový: +58% Pozn.: Údaje jsou k Mimořádně vysoká výkonnost souvisí jak s pozitivní náladou na akciových trzích, tak s lokální správou řady akciových fondů HSBC, která pro naše portfoliomanažery představuje značnou informační výhodu. V souvislosti s výše uvedenými informacemi se nabízí celá řada otázek, které je třeba zodpovědět, aby potencionální investor získal informace k správnému rozhodnutí. O odpovědi jsem poprosil Zbyňka Najmana, poradce pro investování do otevřených podílových fondů (OPF), bank HSBC, ING, ČP Invest a Investiční společnosti České spořitelny. Pro koho jsou klasické akciové fondy vhodné a s jakou mírou rizika lze li ji vůbec stanovit je třeba počítat? Tyto fondy jsou vhodné v zásadě pro dva typy investorů: a) Jeden je ten, který chce své prostředky investovat na dobu min. 5 a více let. b) Druhý je tzv. spekulativní, tj. ten, který se snaží nákup tzv. časovat (nakoupí za nejnižší cenu) a prodat v okamžiku, kdy cena jeho investice vzroste o jím stanovených x%, bez ohledu na to, zda k tomu dojde za měsíc, 3 měsíce, rok nebo 2,5 roku. Pro oba společně platí, že jsou ochotni nést větší riziko, tedy i kolísavost (volatilitu) kapitálových trhů (než u fondů dluhopisových a peněžního trhu), ale současně očekávají větší zhodnocení svých prostředků, tzn. v průměru 10% p.a. (ročně). Podíváme li se na asijské akciové fondy, byl jejich meziroční růst ne srovnatelně vyšší, než tomu bylo u západoevropských. Co způsobilo tak str mý růst? Nedá se říct, že se jedná o růst asijských trhů výhradně v posledním roce. Tento vývoj lze sledovat již posledních minimálně 5 roků. Faktorů, které mají na svědomí tento trend, je několik: a) velká území (nerostné suroviny a sílící poptávka po nich, tedy růst cen a hodnot akcií firem, jež se zabývají jejich těžbou a zpracováním); b) mnoho obyvatel s relativně nízkou životní úrovní (do budoucna se zde očekává velký odbyt spotřebního zboží a služeb všeho druhu); c) levná pracovní síla (nízké náklady na výrobu, tedy i výsledné nízké a kon kurence schopné ceny výrobků); d) posilující místní měny (sčítá se růst ceny akcíí s růstem hodnoty měny, ve které se nakupují); e) v poslední době je zde inflace pod kontrolou vlád těchto zemí (většinou do 10 %); f) budování infrastruktur jednotlivých zemí atd. To vše zvyšuje atraktivitu těchto zemí v očích zahraničních velkých nad národních firem, které zde vidí obrovskou příležitost k realizaci svých zisků. Je jasné, že odpověď na tuto otázku by potřebovala daleko větší prostor vašich Listů a určitě i s některým z renomovaných ekonomů, ale toto jsou myslím nezpochybnitelné fundamenty, které právě dávají základ takovému růstu výše uvedených ekonomik, jakého jsme dnes svědky a ještě nějaký čas budeme (pakliže nás nepostihnou nějaké globální katastrofy). Dá se konstatovat, že u úspěšných asijských fondů je třeba počítat s vyšší mírou rizika než v těch západoevropských? Pojmu li odpověď s nadsázkou, pak ve srovnání se sázením Sportky nebo v kasinu, je toto riziko minimální, blížící se nule. Ale samozřejmě ve srovnání s investicí do fondů, jejichž portfolio je složeno z akcií evropských nebo amerických firem, myslím, že zde je odpověď celkem jednoznačná. Ano, riziko je vyšší, ale je vyváženo nesrovnatelně větším po tenciálem pro růst takovéto investice a tím i k vyšším ziskům. Je meziroční růst o 137% u rozvíjejících se trhů mimořádný, nebo se to stává? Tak v první řadě nejedná se o růst u rozvíjejících se trhů, ale výše uvedené procento, jak je patrno z úvodu, se týká zhodnocení HSBC Chinese Equity (Čínského akciového fondu). Je třeba připomenout, že náš akciový index PX, charakterizující výkonnost českých akcíí, se v uplynulých letech pohyboval také kolem 35% v uplynulých třech letech a ten, kdo si nainvestoval např. do ING Českého akciového fon du (jehož portfolio je z 50 % tvořeno právě českými akciemi), se mohl radovat ze zdvojnásobení své investice během posledních tří let. Takže svým způsobem se také ještě náš středoevropský region, včetně naší země, řadí mezi rozvíjející se trhy se všemi atributy, jež byly zmíněny v od povědi v předminulé otázce. Vrátím li se k odpovědi na Vaši otázku, pak je dobré říct následující: 137 % je růst mimořádný, není obvyklý v dlouhodobém investičním hori zontu. Tam dosahují akciové fondy zhodnocení v průměru cca 10% ročně. Nicméně nacházíme se v období mohutného rozvoje rozvíjejících se ekono mik, a z nich zvláště pak zemí označovaných jako země BRICu (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), které dle studií renomovaných poradenských firem bu dou mít v ekonomické oblasti v rámci světa takovou pozici, jakou zaujímají dnes země G7 (hlavně USA, Japonsko, VB, Francie ), a s tím souvisí vyšší než dlouhodobě průměrné zhodnocování v rámci otevřených podílových fon dů na těchto trzích. Tedy v kontextu výše uvedených informací zhodnocení v rozpětí od % není nic mimořádného, ale je třeba mít na paměti, že je vykoupeno větší mírou rizika. Jakým způsobem mohu do vybraného fondu investovat? Do HSBC Čínského akciového a ostatních nejen asijských otevřených po dílových fondů, lze nainvestovat prostřednictvím investičního zprostřed kovatele, který má s bankou HSBC, která tyto fondy spravuje, smlouvu o zprostřed kování. Tříletá výkonnost fondu HSBC Chinese Equity, k Ten s Vámi sepíše tzv. komisionářskou smlouvu o obstarávání úpisu a zpět ném odkupu otevřených podílových fondů, vyplní investiční dotazník, který napoví něco o investičním profilu investora, a poskytne informace o trans akčních účtech potřebných k investici. Vše od podpisu smlouvy k vlastní investici do konkrétního fondu je zá ležitost maximálně 10 pracovních dnů. Jak dlouhá investice je u akciových fondů z dlouhodobého hlediska nej vhodnější? Již jsme se o tom v průběhu rozhovoru zmínili, jedná se o minimálně 5 roků. Většina investic do fondů se provádí především prostřednictvím dolarů nebo eur. Nejsou na trhu i fondy, u kterých lze investovat přímo v korunách? Samozřejmě že existují. Vím, kam míříte, a je to častá otázka zájemců o in vestování do OPF. Není nad to, nakupovat fondy v korunách, tvrdí začínající investoři. Považuji tento výrok za jeden z investičních předsudků. Zdůvodnění: Pokud je fond v koruně denominován (tzn. vykazuje výkonnost pouze v CZK), nic to neznamená. Postup je takový, že do např. evropského akciového fondu investujete v českých korunách a ty jsou směněny na eura, ve kterých je investováno. Měnové riziko tedy nesete. Při odkupu jsou akcie prodány, eura smě něny zpět na koruny a vyplaceny investorovi. Do chází tedy k měnové konverzi ve dvou okamžicích za různé kurzy. F.Teichmann Zbyněk Najman poradenství, zprostředkování a servis pro in vestice do otevřených podílových fondů bank HSBC, ING, BNP Paribas a ČP Invest Mobil: E mail: Kancelář: B. Němcové 127, Lanškroun (Hvězda, naproti směnárně, v 1. patře)

15 LL 22 / 2007 SDĚLENÍ, DOPISY ČTENÁŘŮ STRANA 15 Taková to byla noc Své první učitelské prázdniny jsem prožíval před více než šedesáti lety. Školní rok na učňovské škole v Hole šově pomohl mi zapomínat na to, čím do mě jako bodlák píchala válka a okupace. Pravda, více než učitelský mládenec jsem byl valašský ogar se vším, co k němu patřilo. Na zdi, ke které mě postavila doba zlá, jsem ma loval srdíčka a růže. Pod Hostýnem i pod brněnskými Hády. Čas mé prázdniny posypal pope lem. Dýchám do něho, vzpomínky z něho vzlétávají jako včely z úlu. Jednu chytám, na dlani se mi třpytí a srdce k tomu přikyvuje. Asi se mu také líbí, když je o děvčeti. Mirka patřila do našeho sokolské ho houfu. Byla pěkná, hezkou posta vou se mezi děvčaty zařadila na druhé místo. Štěstí jí však nepřinesla. S prv ním chlapcem se rozešla, druhého jí vzala rakovina. Situaci rozřešila podle zásady se všemi a s nikým. Jednoho večera jsme se zdrželi v ú tulné zahradní hospůdce. Mirku jsem doprovázel domů. Bydlela v domku na zahradě za jednopatrovým domem, který svou výškou překonával ostatní. Patřil starému, vysloužilému plukov níkovi. Mirka sáhla na kliku dveří. Je zamčeno a já nemám klíče. Co budeme dělat? ptala se hlasem plným strachu. Nevěděl jsem. Nikde ani ži váčka, kolem jen ticho a tma. Po chvíli trýznivého mlčení začít jednat přinutil nás spásonosný nápad: Mirka se do stane domů přes zadní zahradu překo náním její zídky. Zahrady se za domy tá hly až k cestičce vedoucí podél potoka. Minuli jsme jejich ploty a zídky a došli k naší. Pevně jsem si stiskl ruce, Mirka si na ně stoupla, jednu nohu vy Oktete, díky! Na Zámečku pod klenutím svíčky na zdi hořely, mladí, staří, děti kolem z očí záře svítily. soko zvedla, aby se její špičkou za chytila horní hrany zdi. Místo toho na mě houkla: Ty se mi díváš pod sukni. Co bych pod ní viděl? V noci je všech no černé, odsekl jsem unaven její vá hou. Sprosťáku! Hned mě pusť dolů. Pustil jsem ruce. Skočila, až to žuch lo. Zas bylo ticho a tma a my, ubozí a zoufalí, v ní utopeni. Dobrý osud ne nechal nás zahynout. Napadlo mě, že v sousední zídce je nezavřená brána. Zkusil jsem ji ote vřít. Odpověděla zvukem cirkulárky, v tichu válečné noci přímo strašlivým. Proměnil nás v ztuhlé sochy. Když jsme se vzpamatovali, vše bylo zase tiché. Protáhl jsem se škvírou do zahrady k její boční zídce. Přes ni přelezu k vám a otevřu ti. Běž rychle domů, řekl jsem Mirce. Poslechla. Vyškrábal jsem se na zídku a sko čil. Stal se zázrak, místo na zemi jsem stál na něčem, co se pohupovalo a po de mnou propadávalo. Byl jsem na drátěné střeše ohrady domácího zví řectva. Pod nohama mi létaly a kdáka ly zdivočelé slepice. Kdesi se rozště kal pes. Pryč od té hrůzy, pryč, huče lo mi hlavou. Pomalu jsem se dosou kal na kraj střechy a spustil se dolů. To už ve dveřích vedoucích do za hrady stál Mirčin tatínek, ozářený chod bovým světlem. Hlasem více bázli vým než odvážným volal do tmy: Je tam někdo? Tím noční drama skon čilo. Když jsem Mirce otevřel, dala mi pusu. Jedinou a nezapomenutel nou. Tak byla měkká a hebká. Článek jsem psal inkoustem svého mládí. Kdyby maminka žila a článek si přečetla, asi by se usmála: Jarku, Jarku, ty seš stále stejný. Ba ne, už jsem jako starý strom, který ve větru zpívá o větru jiném, stříbrném. Jaroslav Špaček Duše se zjasnila, ze zpěvu těšila. Oktet je radost i krása, ať stále roste jeho sláva! Ještě další úspěchy přejí oktetu Somebody s Singing jeho posluchači a autorka poetické vzpomínky na narozeninový koncert paní Marie Obrová. TONIC bude na Óčku Lanškrounská poprocková skupina TONIC natáčela svůj první videoklip pro TV Óčko do pořadu HydePark. V rámci natáčení tohoto klipu na vlastní píseň HOUPACÍ KŘESLO se točily i rozhovory se skupinou. Rozhovor vedl Míra Všetečka, moderátor pořadu HydePark a hudebník seskupení 0609, režie se ujal Jirka Vondráček, otec a bratr slavných zpěvaček. Pořad HydePark č.38 se bude vysílat v premiéře na TV Óčko v hodin a reprízy ve dnech 26. a Skupina se nyní nachází ve studiu, kde natáčí svoje první CD, které by mě lo vyjít v dubnu Na něm bude i jmenovaná skladba z autorské dílny Jar dy Veselého kytara,zpěv, dalšími členy skupiny jsou: Standa Stehlík bicí, Simona Zahálková zpěv, Standa Špinler klávesy, Michal Formánek basa. Skupina TONIC hned po dotočení klipu a rozhovoru dostala pozvání do pořadu Snikers In box. Chcete li více informací o skupině a více foteček ze zákulisí natáčení klipu, vše najdete na: St. Stehlík Pozvánka na film POZEMŠŤANÉ (Eartlings) Otevři oči je projekt, který je realizován pod záštitou organizace Svoboda zvířat, klade si za cíl upozornit širokou veřejnost na palčivý problém dnešního světa zneužívání zvířat. Zástupci projektu cestují po republice a promítají reálné pozadí živočišné výroby, pokusů na zvířatech a dalších případů zneužívání mimolidských bytostí. Pozemšťané je celovečerní dokument (90 minut) o absolutní závislosti lidstva na zvířatech (domácí mazlíčci, potrava, oblečení, zábava a vědecký výzkum) a zobrazuje také naši naprostou neúctu k těmto takzvaným zvířecím živitelům. Film byl namluven hercem Joaquinem Phoenixem, o hudbu se postaral Mody. Pro svou hloubkovou studii prodejen se zvířaty, útulků, velkochovů, trhů s kůží a kožešinami, sportovního a zábavního průmyslu a nakonec i lékařské a vědecké profese, používá skryté kamery a nikdy nezveřejněné záběry, aby zdokumentoval denodenní praktiky jedněch z největších průmyslů na světě, které závisí na zvířatech kvůli zisku. Silný, informativní a myšlenky pro vokující dokument POZEMŠŤANÉ je zdaleka nejrozsáhlejším dokumentem o vztahu přírody, zvířat a lidských ekonomických zájmů. Lanškroun je jedním z mnoha míst republiky, kam promítání dokumentu a projekt Otevři oči závítal. Součástí projekce bude i diskuze s diváky. Na promítání filmu zve do music clubu Apollo (pod restaurací U Krko vičky), dne 27. listopadu od hodin Městská knihovna Lanškroun. HC OLYMP si zahraje v Lanškrouně HC OLYMP vznikl díky televiznímu seriálu Poslední sezona, natočenému v koprodukci České televize, společnosti Luxor Film a J.B.J.Film. Jedná se o tým, který má v seriálu jednu z hlavních rolí. V jeho řadách totiž hraje hlavní postava filmu, hokejista Jan Krol, kterého ztvárnil Martin Dejdar. V týmu Olympu se představili další herci, ale pochopitelně i hokejisté. V prvním díle seriálu se HC Olymp dokonce postavil proti Jágr teamu, v jehož čele nastoupil sám Jaromír Jágr, spolu s dalšími světovými hvězdami ledního hokeje M. Ručínským, M. Strakou, P. Nedvědem, J. Šlégrem, J. Špačkem a dalšími. A protože lední hokej všem hercům během trénování i natáčení přirostl k srdci, rozhodli se nepohřbít tento tým s posledním natáčecím dnem, ale nao pak jej přivést k ještě větší slávě. Tak vznikla myšlenka týmu HC Olymp, kte rý vyjíždí na česká kluziště k exhibičním zápasům proti týmům měst a obcí. A nejen to! Nápad realizují skutečně z gruntu a tým hraje oficiální 7. ligu, což je Pražská liga ledního hokeje. Domovským stadionem je HC Kobra Praha. Exhibiční utkání neslouží jen pro propagaci ledního hokeje, ale jejich výtěžek je vždy věnován na charitativní účely potřebné v daném regionu.s lanškroun ským výběrem si HC OLYMP zahraje v HBM od 14 hodin. DK

16 STRANA 16 O ČEM SE MLUVÍ LL 22 / 2007 VODA, VODĚNKA aneb Vleklý soudní spor Wolfganga Habermanna se společností VAK Pravdou je, že má původní představa, proč kontaktovat pana Habermanna, měla vést k článku o životě německé rodiny v Lanškrounské kotlině. Skutečnost, že Habermannovi byli po dobu více než jednoho roku odpojeni od dodávek vody, mě celkem logicky donutila se zabývat něčím jiným. Kauza vleklého soudního sporu p. Habermanna s VAK (Vodovody a kanalizace) nelze dost dobře zjednodušit do několika odstavců. Během šesti let, kdy se vzájemné pře vedou, se odehrálo takové množství různých událostí, do kterých bylo větší či menší měrou zainteresováno mnoho dalších osob, úřadů i institucí, že ani podrobné vylíčení faktů není technicky možné. Snažil jsem se tedy celou skutečnost uchopit s odstupem a formou rozhovoru s oběma stranami lépe pochopit, o co v tomto případě šlo. Jsem si vědom, že kauza není v žádném případě u konce a poslední slovo bude mít především soud. Ten dal prozatím za pravdu především panu Habermannovi. Z rozhovorů a setkání s lidmi, kteří byli nějakým způsobem do problému zapojeni, jsem nabyl dojmu, že pan Habermann je pro mnohé ten, kdo si neustále stěžuje a komplikuje jim život. Také si myslím, že většina české populace včetně mě by se do situace rodiny pana Habermanna nikdy nedostala, protože v sobě máme zakódovaný odpor pouštět se do křížku s jakýmikoliv institucemi, byť bychom měli pocit, že jednají proti našim právům. S relativně nízkým právním povědomím si nejčastěji plamenně postěžujeme u piva, zabrbláme pod fousy a jdeme spát. Švejkovství je nám vlastní, a byť se ně komu může zdát, že je to označení hanlivé, tak z hlediska strategie přežití a vývoje 20. století se může jevit jako relativně úspěšné. Jedním dechem ale dodávám, že švejkovství, nedůslednost a nedostatky v právním ošetření majetkoprávních vztahů ještě z doby socialismu vleklá soudní jednání odstartovala v podobě mediálně známého sporu o vodovodní přípojku k domu rodiny Junkových. Podobných kostlivců ve skříni z doby socialismu existuje s největší pravděpodobností mnoho. To už je ale zase tro chu jiný příběh. Rozhovor s panem Wolfgangem Habermannem Začátek vašeho sporu s VAK spadá do roku Podle mých informací jste odmítl pustit zaměstnance firmy VAK na svůj pozemek, aby tady opravili přípojku k sousednímu domu Junkových. Proč jste to odmítl? Protože nikdy nebylo doloženo, že přípojka byla poškozena. Z pravo mocného rozhodnutí soudu vyplývá, že VAK nemá právo na přístup a opravy vodovodních přípojek, které nejsou v jejich vlastnictví. Vlastnictví této vodovodní přípojky VAK neprokázal. Podnik VAK pro vás později, kdy už mezi vámi probíhaly soudní spory, připravil novou odběrnou smlouvu, jejíž součástí bylo věcné břemeno, z něhož vyplývalo, že musíte zaměstnancům VAK umožnit přístup na svůj pozemek za účelem správy i vodovodních přípojek. Vy jste tuto smlouvu odmítl podepsat. Proč? VAK nám předložil více písemných návrhů smluv o odběru vody, které obsahovaly vesměs právní chyby, a proto nemohly být námi akceptovány. VAK je soukromá firma, jejich potrubí je na našem pozemku uloženo bezprávně. VAK se pokoušel a i nadále pokouší bez vyrovnání s námi dále používat náš pozemek k docílení zisku a k provozu jeho podniku. Ve smlouvě o odběru vody mezi VAK a odběratelem nemá takové ustanovení odpovídající věcnému břemeni, které omezuje odběratele ve vlastnických právech, co hledat. Vaše soudní spory s VAK pokračovaly i v dalších letech a celé to vyvrcholilo 13. července 2006, kdy vám byl zastaven přívod vody do domu.v čem byl problém? K tomu bych chtěl dodat. První smlouva o odběru vody mi byla vnucována už v dubnu Objevili se zde na našem pozemku zástupci VAK s Policií ČR, kterou k nám poslal vedoucí Policie ČR Lanškroun pan Stanislav Musil za účelem vynucení podpisu pro nás nepřijatelné smlouvy o odběru vody. Vyhrožovali nám při tom, že nám okamžitě vodu zastaví. Okamžitě jsem se telefonicky obrátil na soud i na policii do Ústí nad Orlicí a oni po chvíli beze slova odtáhli. Přítomní této bezpříkladné akce dne na Velký pátek byli: pan Zdeněk Faltejsek, advokát VAK, pan Stanislav Kapoun, vedoucí provozu VAK Lanškroun, pan Navrátil, zaměstnanec VAK, pan Josef Štěpán, pří slušník Policie ČR Lanškroun a pan Marek, příslušník Policie ČR Lanškroun. Na naši žádost, aby se policie omluvila za tento neoprávněný protizákonný zásah, odpověděl nám vedoucí Policie ČR Lanškroun pan Stanislav Musil, že se skrývám za psaním dopisů a že on upřednostňuje ústní jednání. Vy jste v té době neměl žádnou platnou smlouvu o odběru vody? Jistě že jsem měl smlouvu, tzv. konkludentní smlouvu. Tento smluvní stav trvá do té doby, než je uzavřená nová smlouva. VAK musí předložit právně nezávadnou smlouvu, která neomezuje odběratele v jeho vlastnických právech. Právo na písemnou smlouvu o odběru vody má odběratel, nikoliv dodavatel. VAK má ze zákona povinnost uzavřít smlouvu s odběratelem. Nemůžeme ale podepsat smlouvu, která je nám vnucena pod diktátem VAK! Nemůže po nás přece někdo chtít, abychom podepsali neprávní smlouvu pod pohrůžkou zastavení vody! Vodovody a kanalizace mají prakticky monopolní postavení, proto stát určil, že na ně bude dohlížet vodoprávní úřad. Tento úřad ale zásadně pochybil. Slyšel jsem od advokáta, že dokonce nějaká firma dostala pokutu za to, že nepodepsala vnucovanou smlouvu. To je úplné bezpráví. VAK tedy neměl vůbec žádné právo nám vodu zavřít. My máme od VAK celkem pět různých návrhů smluv. V každé v nich je něco uvedeno, což neodpovídalo a neodpovídá skutečnostem a není předmětem dodávky. Proto jsme dodnes smlouvu nepodepsali a čekáme na návrh korektní smlouvy oboustranně akceptovatelné. To znamená, že vy jste vodu platil, existovala smlouva o odběru vody, ale přesto vám VAK vodu zastavil? Písemně jsme se VAK dotázali, jak si představují řešení problému. Protože na našich pozemcích je uložen vodovodní řad bez právního důvodu, navrhli jsme VAK zápočet vodného z používáním našich pozemků. Takto by se náš dluh vůči VAK snížil. Odpověď na náš návrh byla, že nám v rozporu s tvr zením VAK nezaslali faktury za vodu ani upomínky, ale zastavili nám po přeložce vodovodního řádu přívod vody do našeho domu. Podle zákonného ustanovení byl VAK donucen vodovodní řad na své náklady přeložit včetně vodovodních přípojek.všechny jiné občany napojili, vyjma nás. V žádosti VAK o stavební povolení k vodoprávnímu úřadu mě označili jako investora přeložky a chtěli nám za to naúčtovat , Kč a vodovodní řad s našimi přípojkami zalít cementovou směsí. Takto se nás snažili zastrašit s podporou i vodoprávního úřadu Lanškroun. S jinými občany se jim to povedlo a někteří dokonce byli VAK donuceni tyto přeložky zaplatit, jen v Žichlínku 2 x, v Dolní Čermné a v Damníkově apod. Místo aby VAK platil za používání jejich pozemků, vynutí si od nich úhradu přeložky! Jakou částku jste jim za vodné dlužil? Do vyjasnění nebylo přesně jasné kolik, nakonec se to vyjasnilo a uhradili jsme VAK okamžitě požadované vodné dne , které nebylo vůbec vysoké. Zajímavé bylo, že i když jsme tento údajný nedoplatek uhradili, stejně vodu nepustili. A netekla další rok, za lhostejného přihlížení veškerých úřadů a institucí! Soud vydal ještě v červenci 2006 předběžné opatření, které určovalo, že VAK vám musí dodávku vody neprodleně obnovit a zdržet se jakýchkoliv zásahů, které by vedly k omezení dodávky, až do pravomocného rozhodnutí. Výsledkem bylo přistavení cisterny s vodou. My v tomto jednání VAK vidíme prachobyčejnou primitivní pomstu za prohraný soudní spor, který vyvolal VAK. Prostě nás chtěli pokořit s podporou i obecního úřadu Lubník, který přistavění cisterny na autobusovou zastávku VAK schválil. To se stalo v jasném rozporu s předběžným opatřením okresního soudu. Výsledek byl takový, že jste více než rok byl odpojen od vodovodního řadu. Jak jste to řešil? Přesně 378 dní! Řešení problému bez vody bylo velmi složité a kompli kované a hraničilo s nedůstojným základním lidským právům odporujícím způsobem života rodiny s dvěmi nezletilými dětmi. Jak je vám známo, bylo léto 2006 velmi suché a mnoho studní bylo prázdných, bez vody. Nám se i přes tyto skutečnosti podařilo zvládnout hy gienickou situaci rodiny. Bylo to spojeno s velkými těžkostmi, což si každý člověk umí představit. Další detaily a okolnosti po mě prosím nechtějte!...byla to dlouhá doba katastrofálního cvičení! Přistavili nám cisternu jako dobytku na pastvině. Dokonce s písemným souhlasem Obecního úřadu Lubník. To byl vrchol nezájmu a podílení se na šikaně vůči nám! V této cisterně se nenacházela pitná voda. Předpokládám, že jste se bránil. Jak jste pochodil se svými stížnostmi? Jak? Obrátili jsme se na lanškrounský odbor životního prostředí, paní vedoucí Petru Juřinovou a na pana Tomáše Langra a Obecní úřad Lubník, Ing. Škaroupkovou, která byla místostarostkou obce. Protože nám odmítli

17 LL 22 / 2007 O ČEM SE MLUVÍ STRANA 17 veškerou pomoc, byli jsme nuceni se obrátit dne na soud, který okamžitě vydal pravomocné vykonavatelné rozhodnutí. S předběžným opatřením soudu jsme se obrátili na policii ČR Lanškroun, na hygienu, Pardubický kraj, kdekam! Na ministerstvo, na senátorku a ne spočetné orgány a instituce! Vedoucí odboru životního prostředí Lanškroun paní Petra Juřinová neměla ani zapotřebí se s touto věcí zabývat, taktéž pan Tomáš Langr, kteří byli podporování v nečinnosti či v chybném jednáním i odborem životního prostředí Pardubického kraje a zřejmě i ministerstva. Znamená to, že se úřady domnívaly, že VAK jedná právně? Jistě. Domnívali se, že VAK byl v právu. Není ale přece možné, aby něko ho nechali rok bez vody a VAK zneužil takovým způsobem své monopolního postavení v regionu! Vždyť i soud dokonce rozhodl letos v dubnu o exekuci majetku VAK, aby ho donutil nám obnovit dodávku vody. Radši platili vysoké pokuty, než aby nám pustili vodu! Co nakonec způsobilo, že vám voda zase začala téct? Já nevím.asi to předběžné opatření a také další rozhodnutí soudů v náš prospěch a exekuce na majetek VAK. Jak se vyvíjí váš případ v současné době? Nám voda v současné době od teče. Jestliže VAK nebude o choten nám navrhnout korektní řešení jeho problému, budeme se muset bo hužel obrátit na soud. Neměl VAK chuť vypořádat se s vámi mimosoudní cestou? Dle nám známých listin zřejmě neměl. Návrhy nám předložili, ale ty neměli cenu papíru, na kterém byly napsané. Na kterých opatřeních a věcech z hlediska vyřešení celého sporu trváte? Trváme jen na tom, aby VAK konečně ukončil jeho diskriminační jednání vůči nám a aby dodržoval zákony a předpisy. Která instituce podle vás udělala největší chybu? Míníte li VAK jako instituci, pak pochybil především VAK a vodoprávní úřad v Lanškrouně, který je součástí odboru životního prostředí. Vedoucí pa ní Petra Juřinová a úředník Tomáš Langr, oba dva již nejsou v úřadě. Potom je to Krajský úřad Živ. prostředí, který taktéž pochybil, když podporoval chybné jednání a rozhodnutí lanškrounského odboru Životního prostředí. Samozřejmě pochybil i Obecní úřad Lubník a mnoho jiných osob. Pan Ko těra, tajemník Města Lanškroun, se nám letos v dubnu omluvil za nepříjemnosti s tím, že je pro něho celá záležitost vyřízená, ale že nám i nadále voda netekla ho vůbec nezajímalo. K čemu nám byla taková omluva?! Já jsem si stěžoval na vodoprávní úřad v Lanškrouně a stížnost byla tajemníkem Města Lanškroun panem Kotěrou postoupena dotčeným osobám k vyřízení! Já nevím, co si o tom mám myslet! Doufáme, že bude VAK a příslušné orgány a instituce v budoucnu v zájmu všech občanů dodržovat zákonné ustanovení a předpisy a že nebude více uplatňovat vůči jiným občanům či firemám stejnou šikanu a diskriminaci, jako to bylo v našem případě! Doufejme!!! Poděkovat bychom chtěli všem spoluobčanům, kteří nás v těchto těžkých časech radou a zveřejněním tohoto případu podporovali.. Rozhovor s Mgr. Zdeňkem Faltejskem, právníkem VAK Kde si myslíte, že vězí počátek sporu VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., a pa nem Wolfgangem Habermannem? To vím docela přesně, bylo to v červnu roku Pan Habermann byl vlastníkem nemovitostí, přes které vedl vodovodní řad a vodovodní přípojky k jeho domu a domu rodiny Junkových. Obrátil se na nás pan Junek z obce Lubník, že s ním vede spory, na vodovodní přípojce k jeho domu je porucha a neteče voda. Tam spatřuji jádro problému, který se z rodiny Junkových pře sunul na VAK, jelikož naše firma podala žalobu o strpění vstupu na pozemky W.Habermanna za účelem odstranění závady na přípojce. Podle dostupných informací pan Habermann nechtěl umožnit vstup zaměstnancům VAK na svůj pozemek za účelem opravy přípojky vedoucí do domu pana Junka. Tak to bylo. Pan Habermann tvrdil, že nikdo nemá právo omezovat ho ve vlastnických právech a nikdo nemá pravomocné rozhodnutí soudu ke vstupu na jeho pozemky, tedy jak zaměstnanci VAK, rodina Junkova, případně další osoby. Chtěl bych podotknout, že ve smyslu 7 odst.1 zák. č.274/2001 Sb. má vlastník vodovodu (pozn. vlastnictví vodovodu v k.ú. Lubník bylo pro kázáno) za účelem udržování vodovodu v dobrém stavebním stavu právo vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nachází. Je to právo přímo ze zákona a navíc zde svědčí i skutečnost vydrženého věcného břemene k právu vstupu a uložení vodovodu. Podle vyjádření p. Habermanna se nikdy neprokázalo, že přípojku bylo nutné opravit a že je v majetku VAK. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Jak je vám asi známo, tak byl televizní pořad Občanské judo kde se v souvislosti s místním šetřením prokázalo, že rodině Junkových skutečně netekla voda a VAK jim musel dodávat vodu v barelech jako náhradní zdroj pitné vody, navíc v době vysokých teplot v srpnu a září Trvalo to asi půl roku, během kterého pan Habermann vzkazoval, ať odstraníme přípojku a vodovodní řad z jeho pozemku, který koupil od paní V. Halberštátové. Dokládali jsme soudu, že paní Halberštátová souhlasila s vedením vodovodu přes její pozemky. Vodovod byl vybudován v Lubníku v akci Z kolem poloviny 80. let a všichni občané jeho výstavbu v obci podpořili svými podpisy, vodovod a přípojky financovala obec. Soudu jsme doložili veškeré dohledané listiny, které zněly vždy jen na vodovod, ne přípojky. Tato zdánlivá drobnost soudu nepostačovala k prokázání vlastnictví k přípojce. Soud však v pravomocném rozsudku potvrdil, že VAK je vlast níkem veřejného vodovodu v obci Lubník, a bylo to prokázáno listinami. Podle zák.č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vlastníkem vod. přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na vo dovod, neprokáže li se opak. Další spory okolo vodovodu se táhly několik let a není technicky možné je zde publikovat. Nicméně jedna z nejdůležitějších věcí, která se ve vztahu pana Habermanna a VAK stala, bylo přerušení dodávek pitné vody do jeho nemovitosti v červenci Na základě čeho došlo k tomuto rozhodnutí? Dopisem na doručenku ze dne jsme pana Habermanna poučili v 9 bodech vyloučili jsme černou stavbu vodovodu, sdělili důvod přeložky vodovodu v důsledku jeho jednání a možnost napojení, pokud splní zákonné podmínky včetně technické stránky vod. přípojky, vyzývali k úhradě vodného (tehdy byl dluh ve výši do 5000, Kč). Zároveň jsme ho již před tím, ale i tímto dopisem vyzývali k uzavření pí semné smlouvy o dodávce vody podle 8 odst. 5 zákona č.274/2001sb., o vo dovodech a kanalizacích. Panu Habermannovi jsme tímto dopisem vše do statečně vysvětlili a dávali mu lhůtu jeden měsíc do konce června 2006, aby si zajistil veškeré technické podmínky na napojení, zaplatil dluh a uzavřel tuto písemnou smlouvu. Upozornili jsme ho na důvody přerušení dodávek vody do jeho nemovitosti s odkazem na konkrétní zákonná ustanovení. Pan Ha bermann však tvrdil, že o ničem nevěděl. Dopis byl předán soudu a bylo pro kázáno jeho doručení. V důsledku, že pan Habermann nijak na tuto výzvu nereagoval, od mu byla zastavena voda do jeho nemovitostí domu a nebytových prostor obchodu. Pan Habermann podal žalobu s návrhem na předběžné opatření a další následné návrhy na Okresní soud v Ústí nad Orlicí. Podle vyjádření pana Habermanna byl jeho dluh do měsíce zaplacen a dále říká, že pokud nepodepsal novou smlouvu, platí ta smlouva, která byla až dosud platná. Soud mu dal za pravdu a dokonce nařídil exekuci na majetek VAK pro nepeněžní plnění spočívající ve vymožení povinnosti obnovit zásobování nemovitosti pana Habermanna pitnou vodou. Voda však rodině Habermann netekla po dobu více než jednoho roku. Proč nebyla dodávka obnovena dříve? Je známo, že soud nerozhodoval tak rychle, jak by si pan Habermann přál. Tuto dlužnou částku za něho skutečně zaplatil v srpnu 2006 pan redaktor Mikulecký z ČT zpravodaje, ač není naším odběratelem. Tímto byl sice jeho dluh splacen, ale nebyla uzavřena písemná smlouva na dodávku vody a splněny další podmínky k napojení. V průběhu roku 2006 zákonodárce schválil novelu zákona o vodovodech a kanalizacích a jedním z přechodných ustanovení bylo, že smlouvy podle dosavadní právní úpravy musí být uvedeny do souladu se zákonem do K tomuto ustanovení neexistoval žádný výklad. Nicméně, když už dal pan Habermann návrh na předběžné opatření, čekali jsme, jak rozhodne soud. Soud rozhodl, že musíme Habermannovým zajistit dodávky vody, byť žádnou původní smlouvu v písemné podobě neměl s VAK uzavřenou. Tam nastává právní skutečnost, že je v platnosti konkludentně uzavřená smlouva o dodávce vody, a soud konkrétně určil, přes jaké pozemky mají být Habermannovi napojeni. Obě strany se odvolaly a řízení není pravo mocně ukončeno. Pan Habermann vnímal tuto situaci jako nátlak na jeho osobu, aby podepsal smlouvu, se kterou nesouhlasil. To není pravda, soudu bylo doloženo, že obdržel několik návrhů smluv o dodávce vody ve znění, které podepsaly desetitisíce odběratelů naší společ nosti a na celém území ČR u jiných vodárenských společností. Pokud někdo z odběratelů měl nějaké připomínky, tak jsme se mu je snažili vysvětlit nebo jsme případně některá ustanovení upravili. Pan Habermann se stále cítí diskriminován a ani skrze svého advokáta nechtěl smlouvu uzavřít, mimochodem doposud tak neučinil. My jsme mu už vyškrtali i ta ustanovení o odvádění odpadních vod a dopisem jsme ho in formovali, že nebude platit žádné stočné, protože v obci Lubník žádná kana lizace není. Nemůžeme zvýhodňovat jednoho odběratele na úkor ostatních. Byly panu Habermannovi návrhy smluv předkládány za asistence policie? Návrhy smluv byly předkládány poštou, prostřednictvím soudu a advokáta. Policie ČR asistovala při vstupech na pozemky pana Habermanna, jelikož stále opakoval a i písemně sděloval, že nikdo nemá právo vstupovat na jeho pozemky. Navíc existovalo pravomocné rozhodnutí, že jako firma nesmíme vstupovat na jeho pozemky za účelem odstranění závad na přípojce rodiny Junkových. Bylo známo, že pan Habermann se dopustil fyzického napadení, vyhrožoval našim zaměstnancům a nikdo na jeho pozemky nechtěl vstupovat kvůli možné újmě. Proto byla přivolaná na pomoc Policie ČR z obvodního oddělení v Lanškrouně. Pan Habermann tvrdí, že VAK neměl právo přívod vody d jeho nemovitosti vypnout, neboť k tomu nebyly splněny všechny podmínky. Byly splněny, protože byl v té době dluh po celý červenec Bylo to tedy v souladu se zákonem. Tak zní i odůvodnění soudu v Ústí nad Orlicí.

18 STRANA 18 SPORT LL 22 / 2007 Na základě čeho byla tedy voda puštěna, když pan Habermann smlouvu nepodepsal? Čekali jsme na konečné rozhodnutí soudu. Soud nařídil zajištění dodávek vody a toto rozhodnutí respektujeme, i když doposud nenabylo právní moci a obě strany se odvolaly. Dodávky vody jsme zajistili od i s ohle dem na to, že Habermannovi podávali návrhy na exekuci a soud proti naší společnosti vydával usnesení o placení pokut. Proč došlo k tak vyhrocenému řešení? Vypnout někomu vodu není přece standardní řešení. Jsou to výjimky, ale na Lanškrounsku poměrně časté. Nejčastěji proto, že odběratel žádným způsobem nereaguje na upomínky a oznámení a neplatí dluhy. V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích máme oprávnění přípojky odpojovat. Nemohl VAK předejít většině soudních sporů tím, že by po uhrazení dluž né částky panu Habermannovi vodu pustil? My jsme však spatřovali další nedostatek v tom, že neuzavřel písemnou smlouvu o dodávce vody, nedodržel technické podmínky pro napojení a če kali jsme na rozhodnutí soudu. Všechno záviselo na vzájemné komunikaci, a ta s panem Habermannem nebyla možná. Rovněž to bylo tím, že neustále psal stížnosti na VAK různým institucím a ty se na nás obracely s žádostmi o vyjádření. Nelze pominout, že dával podněty ke psaní článků, které vedly k poškozování naší firmy na veřejnosti. V současné době se jedná o to, jakým způsobem bude pan Habermann připojen na nový vodovodní řad. V jaké fázi je momentálně tato věc? To vám nemohu říci, to je technická věc, na kterou vám mohou odpovědět výrobně technický náměstek a vedoucí provozu vodovodů v Lanškrouně. Záleží na panu Habermannovi, zda bude spolupracovat a bude dodržovat platné právní normy ČR. Poznámka autora: Podle dostupných informací je vedoucí odboru životního prostředí Petra Juřinová v dlouhodobé pracovní neschopnosti, Tomáš Langr z úřadu odešel na jaře letošního roku z důvodů, které s případem p. Habermanna nesouvisely. Novela zákona o vodovodech a kanalizacích (76/2006 Sb.), jejíž součástí je i přechodné ustanovení o tzv. konkludentní smlouvě, je platná od Předpokládám, že spor bude na půdě soudu dále pokračovat. Je možné, že se tímto případem budeme ještě zabývat. Možná se k této pro blematice bude chtít vyjádřit i někdo další. V takovém případě kontaktujte přímo mě. František Teichmann, E mail: HOROLEZECKÁ STĚNA LANŠKROUN Otevřeno: ST , PÁ 17 21, NE FOTBAL výsledky MU podzim 2007 TJ Lanškroun SK Holcim Prachovice, sobota Krajský přebor dospělých 7 : 0 (4 : 0) Branky: Fait L. 3, Petruň P. 2, Smejkal T., Mizerák R. Jiskra Ústí nad Orlicí TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor staršího dorostu 3 : 0 ( 0 : 0) Krajský přebor mladšího dorostu 1 : 2 (1 : 1) Branky: Savych P., Majer J. Sokol Sruby TJ Lanškroun B, neděle OP II. třídy dospělých 0 : 6 (0 : 2) Branky: Šána P., Mizerák M., Šenkýř J., Šebrle R., Černý M., Kuttich M. Výsledky KP v ledním hokeji: KP mužů, ZS Skuteč, : HC Skuteč TJ Lanškroun 12:3 (4:0, 6:1, 2:2) Sestava Šprync (31. Urbanský) M. Pachl, T. Pachl, Motl, Janků, Hajtmar Kotoulek, Langr, Kilčický Hank, Kolkop, Štěpař Doha, Novák, Tichý D. Bednář, Skalický. Lanškrounským se nepodařilo zachytit nástup domácích a již v 7. minutě prohrá vali o tři branky. Po řadě našich neproměněných šancí vyhráli zaslouženě domácí. Branky: Hank, Langr, Kotoulek (Langr 2, Pachl M., Kilčický) Vyloučení 9:6, využití 1:2, v oslabení 0:0, 90 diváků. KP starších žáků, ZS Choceň, : Spartak Choceň TJ Lanškroun 6:0 KP mladších žáků, ZS Choceň, : Spartak Choceň TJ Lanškroun 7:1 KP přípravek, ZS Pardubice, : HC Pardubice A TJ Lanškroun A 8:1 HC Pardubice B TJ Lanškroun B 15:0 KP přípravek, HBM Lanškroun, : TJ Lanškroun A Slovan Moravská Třebová A 2:6 TJ Lanškroun B Slovan Moravská Třebová B 9:5 Muži jsou v šestičlenném krajském přeboru zatím pátí, starší i mladší žáci 9. z deseti týmů, přípravka A je 8. z deseti týmů a přípravka B 6. z devíti týmů. LHL výsledky 5. kola: Snakes D.Dobrouč Bobři 2:1 (Michna, Matějíček J. Schlegel) Wild Band Zábřeh OEZ Letohrad 2:2 (Horák, Schwab Řehák, Škorpil) Hoštejn Žichlínek 2:4 (Švéda, Spáčil Motl Jan 3, Motl Jaroslav) RYDO Č. Třebová Ostrov 1:0 (Šplíchal) CBA Nuget Šumperk Custroms RW 14:1 (Svoboda 3, Budina M. 3, Hoffman 2, Straka R. 2, Valigura, Mazák, Sedlák, Kulich Halva) Kačeři z LA Soren Třebovice 9:1(Vičar 2, Resler Mir. 2, Knoflíček, Mík V., Resler Mich., Ondráček, Ruščák Karban) Cyklo Team Lazy Neckers 0:11 (Hubina 2, Dušek J. 2, Hostovský 2, Jirků, Brandejs Mich., Kříž P., Rýznar, Macháček) Žraloci D. Čermná Junioři TJ La 1:0 (Kulhavý) Horní Čermná Klas Nekoř 1:10 (Vyčítal Motyčka 4, Šulc 3, Krejsa J., Mazurkievicz, Skalický) Soma Rybníkáři 9:3 (Skoumal 4, Fišer 2, Fořt, Nimrichter, Holínka Mačát 2, Vondra) Qanto Bystřec Tatenice 1:3 (Hrdina Josef Steidl, Holčák, Šrůtek) Forez Šumavští Tygři 4:8 (Kopecký, Hampl, Marek J., Adler Jeník 3, Strnad 2, Mareš M., Doskočil, Andrle) Dohrávka 2. kola: Custroms RW Žraloci D. Čermná 2:2 (Výprachtický, Paulus Havel, Karpíšek) Senzací kola je debakl letos se trápícího Cyklo Teamu s Lazy Neckers 0:11. Blízko porážky byl i favorit Wild Band Zábřeh. V utkání s OEZ Letohrad pro hrával od 27. minuty 1:2 a alespoň remízu zachránil 135 sekund před koncem Pavel Schwab. Qanto Bystřec ztratilo vedení ve skupině C, když nestačilo na bojovné Tatenice. Historicky první výhru v soutěži ochutnali Hadi z Dolního Dobrouče. Jediným týmem bez ztráty bodu zůstávají Šumavští Tygři. Naopak na první bod se těší trio Bobři, Rybníkáři a Horní Čermná. LHL výsledky 6. kola: Ostrov Hoštejn 3:5 (Grunda 2, Kovář Kopecký 2, Navrátil, Hýbl, Švéda) Žichlínek Wild Band Zábřeh 3:7 (Motl Jan 2, Motl Jaromír Štrbík 3, Okleštěk 2, Horák, Sváda) OEZ Letohrad Snakes D.Dobrouč 5:1 (Vítek, Černohous, Jánský, Mikyska, Čermnák Řehák) Bobři Greenhorns 0:0 Junioři TJ La Cyklo Team 8:1 (Konečný 3, Boruch 2, Špičák, Urban, Stránský Junek) Lazy Neckers Kačeři z LA 2:4 (Rýznar, Hostovský Resler Mich., Vičar, Ondráček, Mík P.) Soren Třebovice Nuget Šumperk 1:7 (Karban Kulich 2, Budina M. 2, Valigura, Budina R., Svoboda) Custroms RW Sršni Zábřeh 6:3 (Večeř F. 2, Večeř M., Švéda, Maťašovský, Paulus Vogl, Kulíšek, Přidal) Šumavští Tygři Qanto Bystřec 3:2 (Holub, Andrle, Jaroš Kulhánek,Uher) Tatenice Soma 0:11 (Fišer 4, Nimrichter 3, Holínka 2,Skoumal 2) Rybníkáři Horní Čermná 3:5 (Mačát 3 Vyčítal 5) Klas Nekoř HC Petrovice 6:1 (Motyčka 2, Šulc,Krejsa J., Krejsa D., Baier Beneš) Předehrávka 7. kola: Cyklo Team Žraloci D. Čermná 2:1 (Junek,Krč Formánek V.) Favorité v tomto kole vítězili, i když se Kačeři, Tygři i Hoštejn dost zapotili. Naopak první bod vybojovali v bezgólové remíze s Greenhorny Bobři a slavilo se i v Horní Čermné po historicky první výhře v LHL nad Rybníkáři. Zajímavostí tohoto utkání je, že na všech osmi gólech se podíleli jen dva hráči. Rybníkáři Jiřímu Mačátovi nebyl hattrick nic platný, protože hornočermenský Miloš Vy čítal zavěsil pětkrát! V čele kanadského bodování zůstáva s 22 body Michal Budina z Nugetu CBA Šumperk, ale na trůn nejlepšího střelce se vrací díky čtyřem přesným střelám Zbyněk Fišer ze Somy (celkem 16 branek). 39. ročník ankety O NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCE OKRESU ÚSTÍ N/O ZA ROK 2007 Orlické sportovní sdružení ČSTV okresu Ústí nad Orlicí ve spolupráci s redakcí Orlického deníku organizuje již 39. ročník ankety O nejúspěšnější sportovce okresu Ústí nad Orlicí za rok Návrhy do této ankety můžete zasílat na adresu OSS Ústí n/o nejdéle do Písemný návrh musí obsahovat: jméno a příjmení, rodná data, adresu, druh sport. odvětví, stručné zdůvodnění úspěchů či vykonané práce. U kolektivů název, druh sportu, trenéry, vedoucí, nejlepší hráče a úspěchy, které dosáhly. Odborná komise bude hodnotit tyto kategorie: mládež do 15 let, mládež do 19 let, dospělé, veterány, kolektivy mládeže, kolektivy dospělých, trenéry, cvičitele ( i SPV a KČT ) a rozhodčí, dále vesnické sportovce a popřípadě i mimořádné výkony (pokud o některých víte, můžete navrhnout). Pouze písemné návrhy zasílejte na adresu: Orlické sportovní sdružení, Zborovská 213, PS 63, Ústí n/o nebo e mail: Vladimír Chládek, tajemník sportovní komise

19 LL 22 / 2007 SPORT STRANA 19 První narozeniny horolezecké stěny Horolezecké závody O korunu města Lanškrouna, sobota Zhruba rok po otevření lanškroun tění rozhodlo až v napínavém super ské horolezecké stěny se konaly osla super super finále. Začalo to nená vy ve velkém stylu. Místní horolezci padně. Děvčata nejdříve bez potíží připravili závody mládeže v lezení na zvládla finálovou cestu pro kategorii obtížnost O korunu města Lanškrouna A. Stejně tak si tři závodnice poradily a pozvali na ně děti ze širokého okolí. i s finálovou cestou pro B. Rozhodčí Protože závody měly open charak předpokládali, že finálová cesta pro ter, využili pozvání i lezci ze vzdále C již pořadí rozhodne, ale Kateřina nějších míst. Své zastoupení zde měla Zachrlová (Sokol Brno) i Lucka Kup Praha, České Budějovice, Jihlava, Or číková (Pustiměř) dolezly bez větších lová, Brno, Svitavy, Choceň a tradič potíží do topu (posledního chytu v ces ně již Horní Čermná, Lukavice, Mo tě) a Veronice Peltrámové (Praha) se ravská Třebová atd. Šedesát dva zá to nepodařilo jen proto, že na konci vodníků lezlo ve čtyřech věkových cesty udělala technickou chybu při kategoriích. Početná byla především zapínání a do posledních dvou metrů skupina D nejstarších chlapců a sku jí chyběly síly. Kategorii A dívky roz pina B mladších chlapců. Výkon hodla až lehce upravená (vzhledem nostně rozhodně nejvíce zazářila kate k výšce závodnic se přimontoval je gorie A dívky. Díky zcela neuvěřitel den drobný chyt pro nohy) cesta pro ným výkonům se o konečném umís kat. D. V dlouhých přesazích už roz Porazil jsem mistra Evropy Rozhovor s úspěšným kulturistou Tomášem Jiroutem Tomáši, jak se ti vydařila podzimní závodní sezóna? Absolvoval jsem celkem pět závodů. Měl jsem jich původně v plánu šest, ale byl už jsem hrozně unavený, tak jsem poslední závod vzdal. Vrcholnou formu jsem se snažil udržet cirka deset týdnů, ale dost dobře to nešlo. Už ani ten pátý závod to nebylo ono. Forma na konci období šla do háje. Byl jsem přepálenej. Ubývaly mi svaly a také jsem bojoval s dlouhou dietou bez cukrů. To se ale dalo vydržet, spíš forma odešla... Který z těch závodu se ti nejvíce povedl? Nebo jinak Kdy přišla tvá nejlepší forma? Ono se to nedá hodnotit jen z hlediska konečného umístění. Záleží také na počtu účastníků a jejich kvalitě. Člověk nemůže hodnotit výsledek jen podle medaile. Za asi nejlepší výsledek považuji šesté místo v Opavě. Byla tam ve liká konkurence, přijeli i závodníci z Polska a v mé kategorii se nás sešlo 17. Hodně si také cením prvního místa v Hradci Králové, kde jsem porazil i mist ra Evropy. To byl docela úspěch. Moje radost byla o to větší, že jsem čekal tak nejlépe třetí pozici. Z těch celkem pěti pohárových závodů v klasické kulturistice jsem byl jed nou šestý, dvakrát třetí, jednou druhý a jednou první. Za ten výsledek vděčím také tomu, že mě sponzorovala firma Ina a hodně mi pomohli kluci z posilovny Martin Dajč, Ivoš Němec a Martin Tejkl. V jaké kategorii závodíš? V těchto závodech jsou pouze dvě kategorie do 175 cm a nad 175. Je to pro mě trochu nevýhoda, protože jsem mezi ostatními dost často ten nejvyšší a nemám ke své výšce až tak velké objemy. Co rozhoduje o úspěchu a neúspěchu při relativně vyrovnané konkurenci? Důležitá je fyzická i psychická kondice. Člověk si musí všímat hlavně sám sebe a ne okolí. Většinou totiž ostatní závodníky podvědomě vnímáš jako lepší. Když tě to rozhodí, tak nepředvedeš na pódiu, co v tobě je. Při posledním závodě ve Vyškově mě poráželi závodníci, které jsem před tím bez problémů porazil. Bylo to tím, že vrcholná forma se moc dlouho nedá udržet a já už ztratil svalovinu a byl jsem vedle nich hubený. Já měl ale za sebou šňůru pěti závodů, tak se nebylo čemu divit. hodoval každý centimetr, přesná tech nika, ale také vůle a kus sportovního štěstí. Obojího měla o trochu více Lucka, které se přes klíčové místo po dařilo dostat. Nebyl to ale jediný vý kon, který byl hodný pozornosti. Již zkušené závodnice Natálie Kry stynková (Jihlava) B a Jana Vincour ková (Pustiměř) C předvedly, jak to vypadá, když se leze s naprostou su verenitou a elegancí. Desetiletá Jana startovala vzhledem ke své výkon nosti o kategorii výše, a přesto nena šla ani mezi třináctiletými děvčaty sou peřku. Pro zlato si v kat. D zaslouženě dolezla Veronika Pražáková z Velenic. Mezi chlapci kategorie A, ve které soutěžil i absolutně nejmladší účast ník, teprve šestiletý Jihlavan Matěj Fišer, se prosadil ten druhý nejmladší a nejmenší z nich, sedmiletý Matyáš Urban z Lukavice. Zdeněk Ustohal ze Sokola Brno vévodil silně obsaze nému béčku. Úspěšnou bilanci tří zla tých a dvou stříbrných medailí putují cích do Pustiměře završil Jaroslav Vy stavěl 1. místem v kategorii C. Domi nik Uher z Orlové nejlépe zvládl dlou hý strop, a i když netopoval, tak s ná skokem ovládl kategorii D. Z domácích si na stupně vítězů stoup li bratři Černohousové. Oba shodně dobyli třetí místo. Zbyšek se prosadil Jak trávíš pozávodní období? Teď jsem se tak dva týdny přežíral. To bylo nechutný! Přibral jsem asi dvanáct kilo. Dost jsem nabobtnal. Nebyl to ale jen tuk, dost udělala také voda. Už také týden trénuji. Cítím se lépe a plný síly. Možná je to také tím, že se více věnuji i aerobnímu tréninku chodím běhat. Před sebou teď mám několik měsíců objemového tréninku. Ještě zvažuju, jestli na jaře půjdu nominační závody na republiku, nebo je vynechám. Měl bych na objemový trénink jen dva měsíce a pak zase rý sování. To je docela málo. Asi jaro vy nechám a pojedu až na podzimní po hárovky, ať je vidět nějaký výsledek. v kategorii A a Matyáš v céčku. Za pozornost stojí i 4. místo Marka Dvo řáka a 5. místo Jirky Snítila v silně ob sazeném chlapeckém déčku. Z děvčat si s nástrahami lanškrounské stěny nejlépe poradila Adéla Hacurová, když obsadila 3. místo v béčku, a Pavla Kár níková byla dokonce 2. v kategorii C. Všechny cesty na závodech posta vil Martin Šifra s bratrem Radova nem a Davidem Urbáškem. Na závěr už jen stačí zmínit slova jednoho z ú častníků: Dobré závody dělají dvě věci atmosféra a kvalita cest. Obojí se vám povedlo. Vzhledem k mini mu zkušeností to nebyl snadný úkol, ale horolezci z HK Lanškroun si do kázali poradit a doufají, že ze závodů O korunu města Lanškrouna se do bu doucna stane respektovaný a pres tižní mítink. F. Teichmann Horolezci děkují za podporu těmto institucím a firmám: Město Lanškroun, Český horolezecký svaz, Monika Dušková, ZŠ na nám. Al. Jiráska Lanškroun, Sport systém Lanškroun, Vondra & Vondra Luková, František Joklík Elektro Lanškroun, Stavební firma Pavel Dařílek Žichlínek, Martin Joza prodej sportovních potřeb a oblečení Lanškroun, TG TISK Lanškroun, Bonavi, s.r.o., Pavel Grund Horní Třešňovec, Fenstar, s.r.o., Hodějovice, Saltic Zlín, Broušení kovů Hacura Linhartice. Foto: František Teichmann a archiv Tomáše Jirourta

20 STRANA 20 INZERCE LL 22 / 2007 Nově zřízený domov pro seniory POHODA v Lanškrouně (Krátká 561) nabízí volnou ubytovací kapacitu. V případě zájmu či pro bližší informace telefonujte na tel. č nebo pište na e mail: Od dochází k velkým změnám, které přináší Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, tzv. Reforma veřejných financí, měnící 47 zákonů. Ušetřete si čas studováním složité a rozsáhlé legislativy. DAŇOVÝ PORADCE PaedDr. Petr Kratochvila člen Komory daňových poradců ČR od roku 1994 nabízí pro Vaši firmu tyto služby: * daňové a účetní poradenství pro fyzické a právnické osoby * vedení účetnictví a daňové evidence plátců a neplátců DPH * zpracování mzdové agendy a vedení mezd * rekonstrukci a kontrolu účetnictví minulých období Kontakt: tel., fax: , , Staré nám. 47, Česká Třebová por.cz Výuka angličtiny a němčiny ORLIVA Lanškroun. Výuka individuální, ve dvojici, v malé skupině. Bližší informace: Luboš Smejkal, Purkyňova 104, Lanškroun (100 m pod náměstím) Tel.: , * Koupím menší rodinný domek se zahradou v Lanškrouně nebo okolí, horší stav nevadí. Tel.: MASÁŽNÍ SALÓN PETR ČERNÝ 28. října 200, Lanškroun mobil: Masérské, rekondiční a regenerační služby Nabízíme dárkové poukazy Každá desátá masáž ZDARMA * Sháním rekreační chalupu nebo chatu do 10 km od lyžařské sjezdov ky. Tel.: Inzerce v Listech Lanškrounska LL nabízejí zájemcům o podnikatel skou inzerci tyto podmínky: cena 12 Kč / 1 cm 2. Cena při opakované inzerci: Velikost 1x 2 5x 6 a více celá strana /2 strany /4 strany Příplatky: foto, logo, grafické zpracování Kč. Umístění na poslední straně + 20%. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH, za publikaci inzerce v jednom čísle LL. Představujeme vám: 3500 Kč / strana. Řádková inz. soukromá pod značkou a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná 6 Kč/ 1 cm 2. PSÍ ÚTULEK v Lanškrouně: tel

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015 číslo 1/005/15 k návrhu na schválení programu 5. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 5. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 5. jednání RMČ Praha Běchovice číslo 2/005/15

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 Usnesení RM 10. 3. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 173/2004 RM dle 50 odst. 1 písm. c) zák. 199/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodla přijmout nabídku (č.j. 3866/2004/sek

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 Okres:Šumperk Obec :Zábřeh ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1934/16 v osobním vlastnictví v domě č.p.1934 v ulici Havlíčkova v Zábřehu, okres Šumperk, včetně spoluvlastnického

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 Okres:Bruntál Obec :Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1561/4 v osobním vlastnictví v domě č.p.1561 v ulici Horní v Bruntále, okres Bruntál, včetně spoluvlastnického

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZPRAVODAJ 6/2015. Sběr a ukládání odpadů na území obce Soběšovice.

ZPRAVODAJ 6/2015. Sběr a ukládání odpadů na území obce Soběšovice. ZPRAVODAJ 6/2015 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice se bude konat ve středu 10. 6. 2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Soběšovicích. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Přítomni: Iva Havlátová, Mgr. Michal Kudláček, Milena Ševčíková, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Lukáš Iwkovicz Nepřítomni: MUDr. Lea Chroustová,

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více