Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing."

Transkript

1 Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný Ing. Jana Punčochářová Jitka Matyášová Program: 1. Kontrola plnění usnesení RM 2. Zpráva o čistotě a pořádku ve městě za 2. čtvrtletí OSMM, MP 3. VZ - Oprava fasády čp. 175 Jáchymovská ul. Ostrov - výběr zhotovitele OSMM na stůl 4. VZ - Oprava střechy čp ul. U Nemocnice - část A - výběr zhotovitele OSMM na stůl 5. Pronájmy - OMM a) Změna výměry pronajatého nebytového prostoru na č. p (Zdravotní potřeby), Ostrov, ulice Brigádnická b) Ţádost Oblastní charity Ostrov o prominutí poplatků za teplo a TUV v nebytových prostorech na č. p. 1202, Ostrov, ulice U Nemocnice c) Pronájem nebytového prostoru A na č. p , Ostrov, Brigádnická d) Pronájem garáţe bez č.p./č.e. na st. p. č. 986 včetně st. p. č. 986, k. ú. Ostrov nad Ohří, Lidická ul., Ostrov e) Dodatek k Nájemní smlouvě reg. č s Ostrovskou teplárenskou, a. s. 6. Prodeje - OMM a) Katalog prodejů nemovitostí aktualizace 7. Výběr pojišťovacího makléře OMM 8. Zápis kroniky města za r OKSVS 9. Ţádost MŠ Masarykova o souhlas s čerpáním z rezervního fondu OKSVS 10. Řešení pohledávek (stav k ) - OF 11. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu OF 12. Zámek Ostrov - schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby - OI 13. Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek 14. Informace starosty 15. Zprávy z komisí Usn. RM č. 607/11 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2009 pod č. 356/09, 677/09 a 704/09, z roku 2010 pod č. 19/10, 463/10, 533/10, 803/10, 958/10, 989/10 a 1039/10, z roku 2011 pod č. 90/11, 97/11, 196/11, 300/11, 301/11, 338/11, 339/11, 399/11, 401/11, 406/11, 435/11, 450/11, 452/11, 453/11, 460/11, 501/11 aţ 503/11, 505/11, 510/11 aţ 512/11, 519/11, 541/11, 549/11, 550/11, 552/11 aţ 561/11, 563/11 aţ 565/11, 568/11, 573/11 aţ 575/11, 581/11 aţ 590/11, 596/11 a 597/11. 1

2 Usn. RM č. 608/11 Zpráva o čistotě a pořádku ve městě za 2. čtvrtletí 2. RM bere na vědomí předloţenou písemnou zprávu o čistotě a pořádku ve městě za II. čtvrtletí Usn. RM č. 609 /11 VZ - Oprava fasády čp. 175 Jáchymovská ul. Ostrov - výběr zhotovitele 3. RM vyhlašuje firmu 3xN spol. s.r.o., Jáchymovská ul. čp. 429/91, Karlovy Vary vítězem veřejné zakázky na zhotovitele stavby Oprava fasády nebytového domu čp. 175 Jáchymovská ulice Ostrov za nabídkovou cenu ,88 Kč vč. DPH Usn. RM č. 610 /11 VZ - Oprava střechy čp ul. U Nemocnice - část A - výběr zhotovitele 4. RM vyhlašuje firmu Touţimská stavební s. r. o. Stará Kysibelská 1, čp. 8, Karlovy Vary vítězem veřejné zakázky na zhotovitele stavby Oprava střechy čp ul. U Nemocnice, střecha A Ostrov za nabídkovou cenu ,50 Kč vč. DPH Usn. RM č. 611 /11 4. RM ukládá odboru SMM zajistit finanční krytí akce Oprava střechy čp ul. U Nemocnice, střecha A Ostrov podáním ţádosti o rozpočtové opatření Pronájmy Usn. RM č. 612/11 Změna výměry pronajatého nebytového prostoru na č. p (Zdravotní potřeby), Ostrov, ulice Brigádnická 5a) RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č na pronájem nebytového prostoru na č. p (Zdravotní potřeby), Ostrov, Brigádnická, kterým dojde ke sníţení výměry o plochu výkladců, tj. z původních 112,95 m 2 na 110,13 m 2. Usn. RM č. 613/11 Ţádost Oblastní charity Ostrov o prominutí poplatků za teplo a TUV v nebytových prostorech na č. p. 1202, Ostrov, ulice U Nemocnice 5b) RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Výpůjční smlouvě registrační číslo na prominutí poplatků za teplo a TUV za účtovací období s Oblastní charitou Ostrov, Mírové náměstí 733, PSČ , IČ: , ve výši 6.553,- Kč, na pronájem nebytových prostor na č. p v Ostrově, a to pro nemoţnost řádného uţívání nebytových prostor z důvodu předpokládané budoucí rekonstrukce. Usn. RM č. 614/11 Pronájem nebytového prostoru A na č. p , Ostrov, Brigádnická 5c) RM schvaluje pronájem nebytového prostoru A na č. p o výměře 81,63 m 2, ulice Brigádnická, v Ostrově, panu Romanu Štětkářovi, bydliště Hroznětín, Sídliště 327, PSČ , IČ , za nájemné ve výši 1.200,- Kč/m 2 /rok, za účelem rozšíření provozovny o posezení pro hosty a zřízení sociálního zařízení. Usn. RM č. 615/11 Pronájem garáţe bez č.p./č.e. na st. p. č. 986 včetně st. p. č. 986, k. ú. Ostrov nad Ohří, Lidická ul., Ostrov 5d) RM schvaluje pronájem nebytového prostoru garáţe bez č.p./č.e. na st. p. č. 986, včetně st. p. č. 986, o výměře 24,0 m 2, v k. ú. Ostrov nad Ohří, ulice Lidická, Ostrov, panu Stanislavu Chalupnému, bytem Hroznětín, Odeřská 281, PSČ , za nabídnuté nájemné ve výši 500,- Kč/měsíc, za účelem garáţování osobního automobilu. 2

3 5e) bez usnesení Dodatek k Nájemní smlouvě reg. č s Ostrovskou teplárenskou, a. s. Prodeje Usn. RM č. 616/11 Katalog prodejů nemovitostí aktualizace 6a) RM schvaluje aktualizaci katalogu prodejů nemovitostí dle předloţeného návrhu se změnami uvedenými v zápise. Usn. RM č. 617/11 Výběr pojišťovacího makléře 7. RM schvaluje vítězem poptávkového řízení makléřskou firmu RESPEKT, a. s., Pod Krčským lesem 22, Praha 4, IČ Usn. RM č. 618/11 Zápis kroniky města za r RM bere na vědomí, ve smyslu zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v platném znění, zápis v kronice města Ostrov za rok 2010 a ukládá odboru kanceláře starosty a vnitřní správy zajistit zapracování připomínek. Usn. RM č. 619/11 Ţádost MŠ Masarykova o souhlas s čerpáním z rezervního fondu 9. RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary na nákup dětských přikrývek a polštářů ve výši max ,-- Kč. 10. bez usnesení. Řešení pohledávek (stav k ) Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 620/11 Rozpočtové opatření č. 61/2011 OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí v roce 2011 záloha na III. čtvrtletí roku a) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 61/2011: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč z neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí v roce 2011 záloha na III. čtvrtletí roku 2011 pod účelovým znakem a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí v roce 2011 pod účelovým znakem Usn. RM č. 621/11 Rozpočtové opatření č. 62/2011 OSMM přesun finančních prostředků na vývoz odpadkových košů v lokalitě Boreckých rybníků 11b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 62/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města o 20 tis. Kč na údrţbu a dosadbu zeleně v Zámeckém parku a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města ve výši 20 tis. Kč na vývoz odpadkových košů v lokalitě Boreckých rybníků dle dodatku č. 4. k SoD reg. č

4 Usn. RM č. 622/11 Rozpočtové opatření č. 63/2011 OKSVS přijaté pojistné plnění od ČSOB Pojišťovny 11c) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 63/2011: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy z přijatého pojistného plnění od ČSOB Pojišťovny a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na opravy a provoz aut. Usn. RM č. 623/11 Rozpočtové opatření č. 64/2011 OSVZ přesun finančních prostředků na příspěvek na preventivní vyšetření zraku pro o.p.s. Prima Vizus Cheb 11d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 64/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 o 20 tis. Kč u odboru sociálních věcí a zdravotnictví na řádku příspěvek pro Správu zdravotnických a sociálních sluţeb Cheb a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši 20 tis. Kč u odboru sociálních věcí a zdravotnictví na příspěvek pro Prima Vizus o.p.s. Cheb na preventivní vyšetření zraku předškolních dětí. Usn. RM č. 624/11 Rozpočtové opatření č. 65/2011 OSMM přesun finančních prostředků na opravy kašen 11e) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 65/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města o 20 tis. Kč na údrţbu nádrţí a kašen v Zámeckém parku a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města o 20 tis. Kč na opravu a udrţování kašen a vodních nádrţí ve městě. Usn. RM č. 625/11 Rozpočtové opatření č. 66/2011 OKSVS přesun finančních prostředků na pronájem toalet TOI TOI 11f) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2011: Sníţení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 5 tis. Kč na pohoštění, občerstvení a ubytování u cestovního ruchu a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 5 tis. Kč na nájemné za pronájem u cestovního ruchu. Usn. RM č. 626/11 Rozpočtové opatření č. 67/2011 OF daň z příjmů právnických osob za rok g) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 67/2011: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru finančního o ,00 Kč na řádku daň z příjmu právnických osob placená městem a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru finančního o ,00 Kč na daň z příjmů právnické osoby placená městem za rok Usn. RM č. 627/11 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 7/2011 OSMM přesun finančních prostředků na výměnu oken v čp. 10 Staré náměstí 11h) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 7/2011: Sníţení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města o 353 tis. Kč na řádku výměna oken v čp Druţební ulice a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města o 353 tis. Kč na řádku výměna oken v čp. 10 Staré náměstí. 4

5 Usn. RM č. 628/11 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 8/2011 OSMM přesun finančních prostředků na demontáţ doţilého mobiliáře 11i) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 8/2011: Sníţení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města o 50 tis. Kč na řádku demontáţ doţilého mobiliáře a úprava povrchu a zařazení výdajů do rozpisu rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města ve výši 50 tis. Kč na demontáţ doţilého mobiliáře (zařízení dětských hřišť, pískovišť atd.) a úprava povrchu. Usn. RM č. 629/11 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 9/2011 OKSVS přesun finančních prostředků u příspěvku na provoz pro MDDM Ostrov 11j) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 9/2011: Sníţení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2011 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o ,00 Kč na řádku MDDM oprávka schváleného nákupu, zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2011 u odboru kanceláře starosta a vnitřní správy o 50 tis. Kč na MDDM příspěvek na provoz a zvýšení výdajů o ,00 Kč na MDDM příspěvek na provoz fotbalového hřiště. Usn. RM č. 630/11 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 10/2011 OSMM přesun finančních prostředků na nutné opravy v ZŠ Masarykova 11k) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 10/2011: Zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města o 90 tis. Kč na řádku ZŠ Masarykova opravy a údrţba a sníţení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města o 90 tis. Kč na řádku ZŠ Májová opravy a údrţba. Usn. RM č. 631/11 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 11/2011 OSVZ přesun finančních prostředků v rámci státní dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ l) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 11/2011: Sníţení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2011 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví o 500 tis. Kč na příspěvek na zvláštní pomůcky ÚZ a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2011 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví o 500 tis. Kč na příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla ÚZ Usn. RM č. 632/11 Zámek Ostrov - schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby 12. RM schvaluje pro výběrové řízení na zhotovitele stavby Rekonstrukce zámku Ostrov zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce a schvaluje zadávací kritéria a kvalifikační předpoklady dodavatelů pro výše uvedenou stavbu se změnami uvedenými v zápise. Usn. RM č. 633/ RM schvaluje sloţení hodnotící komise dle předloţeného návrhu a stanovuje, ţe komise provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 5

6 Usn. RM č. 634/11 Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek 13. RM schvaluje změnu pravidel pro zadávání veřejných zakázek dle předloţeného návrhu. 14. bez usnesení. Informace starosty 15. bez usnesení. Zprávy z komisí Bc. Pavel Čekan starosta města Milan Matějka místostarosta města 6

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. června 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 1. Zpráva o hospodaření s nebytovými prostorami 01/16/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami. 02/16/2011 RM ukládá

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 (RM č. 1)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 (RM č. 1) č.j.mukv1810/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 (RM č. 1) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) č.j.mukv34686/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více