Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, Karlovy Vary IČ: Směrnice. Personalistika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika"

Transkript

1 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, Karlovy Vary IČ: Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: Směrnice Personalistika 1. Účel Tato směrnice popisuje činnosti spojené se stabilizací personálu, jeho kvalifikaci a spokojenosti. Směrnice konkretizuje obecné postupy nezbytné při řízení personálního oddělení v souladu s jednotlivými ustanoveními Zákoníku práce, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek u zaměstnavatele. Vztahuje se na všechny zaměstnance, včetně vedoucích zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru se zaměstnavatelem na základě pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Její nedodržení je považováno za porušení povinností zaměstnance vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. 2. Personální plánování Personální plánování je jednou se základních činností vedoucího zaměstnance, jehož výsledkem je personální plán. Personální plán: Každé oddělení má schválený personální plán počtu personálu, který odpovídá požadavkům pojišťoven na personální vybavení pracoviště a potřebám jednotlivých oddělení. Kontrolu personálního plánu obsazenosti jednotlivých oddělení v souladu s požadavky na personální vybavení oddělení zajišťuje personální oddělení. Změny personálního plánu na následující rok se zdůvodněním, předkládá vedoucí zaměstnanec oddělení vždy do aktuálního roku vedení společnosti, které změny posoudí a vydá konečné rozhodnutí. Schválený personální plán je k dispozici na personálním oddělení a dílčí plán je uložen u vedoucího zaměstnance příslušného úseku a oddělení. Požadavky na změny personálního plánu v průběhu roku budou povolovány jen ve výjimečných případech. Řádně zdůvodněné požadavky navrhuje vedoucí oddělení a schvaluje vedení společnosti. 3. Získávání zaměstnanců 3.1 K získávání zaměstnanců dochází Po změně organizační struktury, která vytvořila nové pracovní pozice. Při náhradě za odcházejícího zaměstnance. 3.2 Požadavek na obsazení pracovní pozice Vedoucí zaměstnanec předá požadavek na zveřejnění volného místa na úřadu práce, vydání inzerce apod. dopisem, nebo em personálnímu oddělení. Požadavek na obsazení pracovní pozice musí být vždy v souladu s personálním plánem, který je schválen vedením společnosti. Získávání zaměstnanců probíhá za pomoci těchto zdrojů: Databáze uchazečů. Inzerce na internetových stránkách KKN a.s. Inzerce na úřadu práce. Další zdroje (inzerce media, tisk, rozhlas)

2 Zaměstnanec je vybrán: Výběrovým řízením. Na základě vstupního pohovoru mezi vedoucím oddělení a uchazečem. Je určen nejvhodnější uchazeč a o výsledku je informováno personální oddělení. Nevybraní uchazeči budou písemně nebo em informování personálním oddělením. Současně personální oddělení zajistí zrušení nabídky pracovního místa na úřadu práce, event. na webových stránkách KKN a.s. 4. Nástup zaměstnance Vedoucí oddělení vyplní pro nastupujícího zaměstnance formulář Personální změna a návrh mzdy. Schvalování se řídí Podpisovým řádem a přidělenými kompetencemi pracovníků při nástupu zaměstnance. Na základě Personální změny a návrhu mzdy personální oddělení: Informuje nastupujícího zaměstnance o povinnostech souvisejících s přijetím (sdělí termíny vstupního školení BOZP a PO, školení hygieny rukou a zaškolení v IT). Zaměstnanci předá tiskopis Žádost o vstupní prohlídku (nutno absolvovat nejpozději den před nástupem do zaměstnání) a osobní dotazník. Vyhotoví pracovní smlouvu a zajistí oprávněné podpisy. Přidělí osobní číslo. Seznámí zaměstnance s jeho právy a povinnostmi vyplývajícími z jeho pracovní smlouvy. Seznámí se mzdovým zařazením. Nejpozději v den nástupu předá personální oddělení nastupujícímu zaměstnanci pracovní smlouvu, další dokumenty týkající se nástupu do zaměstnání a jmenovku, objedná razítko, které mu po vyhotovení předá provozní oddělení. Vedoucí zaměstnanec provede kontrolu uzavřené pracovní smlouvy a dále: Dle dosaženého vzdělání přidělí nastupujícímu zaměstnanci kompetence k výkonu pracovní pozice dle platné legislativy. Předá zaměstnanci Náplň práce (1x zaměstnanec, 1x osobní složka na personálním oddělení, kopie vedoucí zaměstnanec). Vybaví dalšími potřebnými náležitostmi (osobní ochranné pomůcky, klíče.). Určí školitele (adaptační proces). 5. Náplně práce a kompetence Každý zaměstnanec musí mít jasně stanovené povinnosti, činnosti a kompetence. Ty jsou určovány na základě jeho vzdělání, specifických úkolů pracoviště a osobních znalostí a dovedností. Náplň práce vyhotovuje vedoucí zaměstnanec. Vypracovávají se vždy: Při nástupu zaměstnance. V případě postoupení zaměstnance v jeho profesním rozvoji a rozšíření jeho pravomocí (změna pracovní pozice, změna mzdové skupiny, změna pracoviště, změna kompetencí). Přidělené kompetence musí odpovídat Náplni práce a musí být aktuální a odpovídat skutečnosti. 6. Adaptační proces Účelem je zajištění rychlého, efektivního a bezproblémového začlení nových zaměstnanců do organizace, splnění povinností daných právní legislativou a bezproblémový chod jednotlivých oddělení. 6.1 K realizaci adaptačního procesu dochází vždy Při přechodu zaměstnance na jinou pracovní pozici, kdy charakter jeho nové práce se výrazně liší nebo přechází do jiné organizační jednotky. Každý nový nastupující zaměstnanec s výjimkou odborných ředitelů a generálního ředitele. Zdravotnický pracovník, který přerušil výkon povolání na dobu delší než dva roky (mateřská dovolená, rodičovská dovolená apod.)

3 6.2 Průběh adaptačního procesu Vedoucí pracovník (primář, vrchní sestra, vedoucí oddělení) ihned po nástupu nového zaměstnance sestaví plán adaptačního procesu na formuláři Adaptační proces, určí školitele a seznámí účastníka adaptačního procesu s jeho průběhem a organizací. Školitel průběžně zaznamenává absolvování jednotlivých částí adaptačního procesu do formuláře Adaptační proces. Školitel může být pouze zaměstnanec: V lékařském úseku se specializací v daném oboru. V ošetřovatelském úseku s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. U nezdravotnického zaměstnance s odbornou způsobilostí anebo praxí. Délka adaptačního procesu: Délka a rozsah adaptačního procesu je závislá na charakteru pracovní pozice zaměstnance a na znalostech, dovednostech a schopnostech konkrétního účastníka adaptačního procesu. Adaptační proces zdravotníků trvá 3 12 měsíců. Adaptační proces u zaměstnanců, kteří přerušili výkon povolání na dobu delší než 2 roky nebo přecházejí na jiné pracoviště a charakter jejich práce výrazně liší, trvá 2 6 měsíců. Adaptační proces u nezdravotnických pracovníků trvá zpravidla 3 měsíce. 6.3 Hodnocení adaptačního procesu Po ukončení adaptačního procesu školitel zaměstnance zhodnotí (zaměstnanec je hodnocen pouze v oblastech, které souvisí s výkonem práce). Vyplněný a podepsaný formulář Adaptační proces předá vedoucímu zaměstnanci oddělení. Součástí hodnocení adaptačního procesu může být Adaptační proces test. V případě negativního hodnocení zaměstnance v rámci adaptačního procesu, musí vedoucí zaměstnanec oddělení přijmout opatření ke zlepšení nevyhovujícího stavu (případné další doškolení, prodloužení adaptačního procesu, přeřazení na méně náročnou pracovní pozici ) nebo rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr. 7. Hodnocení zaměstnanců Provádí se jednou ročně a je řešeno samostatně ve standardním pracovním postupu pro hodnotitele. 8. Povýšení / přestup zaměstnance ve společnosti Při změně funkce, úvazku, nákladového střediska, doby sjednání pracovního poměru, změny mzdy vyplní vedoucí zaměstnanec nejpozději týden před plánovanou změnou formulář Personální změna a návrh mzdy. Schvalování se řídí Podpisovým řádem a přidělenými kompetencemi zaměstnance při povýšení / přestupu. Na základě schváleného návrhu personální oddělení vyhotoví změnu pracovní smlouvy nebo změnu mzdového zařazení, zaznamená údaje do personálního softwaru a dokumenty založí do osobního spisu na personálním oddělení. Při změně pracovního místa je za předání agendy a pracovních pomůcek, které se váží k pracovnímu místu, zodpovědný nadřízený zaměstnanec. 9. Ukončení pracovního poměru Vedoucí zaměstnanec odesílá na personální oddělení výpověď zaměstnance nebo dohodu o ukončení pracovního poměru okamžitě po jejím obdržení. Všechny právní úkony a administrativu spojenou s ukončením pracovního poměru zajišťuje personální oddělení. Při ukončení pracovního poměru dohodou, sepisuje dohodu nadřízený zaměstnanec a předá zaměstnanci výstupní list

4 Personální oddělení vydá zaměstnanci: Potvrzení o zaměstnání. Potvrzení o výši průměrného výdělku. Pracovní posudek vydá přímý nadřízený zaměstnanec na jeho žádost. Povinnosti zaměstnance před ukončením pracovního poměru: Informovat svého nadřízeného o plnění rozpracovaných úkolů (rozpracované, nesplněné). V případě vedoucího zaměstnance, je jeho povinností předat nadřízenému zaměstnanci (generální ředitel, odborný ředitel, hlavní sestra) písemnou zprávu o rozpracovaných úkolech, způsobu předání a vedení oddělení. Podrobit se výstupní prohlídce. Odevzdat Výstupní list, který je řádně potvrzen odpovědnými zaměstnanci uvedených příslušných úseků nebo oddělení. Byla-li se zaměstnancem uzavřena Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, bezprostředně nadřízený zaměstnanec zajistí provedení inventury. V případě dluhu zaměstnance vůči KKN a.s.: Se souhlasem zaměstnance bude provedena srážka ze mzdy. Je možnost splacení dluhu v hotovosti v pokladně příslušné nemocnice KKN a.s., zaměstnanec doloží doklad o zaplacení na personálním oddělení spolu s Výstupním listem. V případě, že zaměstnanec není schopen splatit dluh jednorázově, sepíše finanční účtárna se zaměstnancem dohodu o způsobu vyrovnání dluhu splátkový kalendář. 10. Povinné náležitosti osobní složky 10.1 Osobní složka na personálním oddělení obsahuje Personální změna. Osobní dotazník. Pracovní smlouva včetně dohod o jejích změnách a příslušných dodatků. Náplň práce. Doklady o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci (osvědčení, certifikát, členství k ČLK.). Potvrzení o zaměstnání posledního zaměstnavatele, nahrazující doklad o evidenci na Úřadu práce. Výpis z Rejstříku trestů. Doklad o zdravotní způsobilosti originál vstupní prohlídky. Doklady potvrzující odbornou praxi. Potvrzený formulář O vstupním školení (BOZP, PO, hygiena rukou, informační technologie, nemocniční informační systém a systém kvality). Výměr poživatele důchodu. Doklad o snížení pracovní schopnosti. Mzdový výměr. Dohoda o srážkách ze mzdy. Záznam adaptačního procesu Dohoda o odpovědnosti, mlčenlivosti originál. Kvalifikační dohoda. Výstupní list. Potvrzení o zaměstnání, výdělku, dobách pracovní neschopnosti Povinné náležitosti osobní složky vedené u vedoucích zaměstnanců Kopie Náplně práce a originál dokladu o přidělených kompetencích. Zdravotní způsobilost aktuální zdravotní prohlídka s evidencí rizikové práce. Podrobný záznam o vstupním školení BOZP - originál. Záznam o periodickém proškolení BOZP, PO, hygieny rukou aktuální, platný. Záznam osobního hodnocení aktuální, platný. Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách kopie

5 10.3 Nahlížení do osobní složky Nahlížet do osobní složky smí pouze osoba oprávněná (zaměstnanci personálního oddělení), zaměstnanec o němž je osobní složka vedena, nadřízený zaměstnanec. 11. Přílohy 1. SPP hodnotitele. 2. Formulář Personální změna. 3. Formulář Náplň práce. 4. Formulář Vstupní povinná školení. 5. Formulář Návrh mimořádné odměny. 6. Formulář Výstupní list. 7. Formulář Souhlas s vedlejší činností. 8. Formulář Adaptační proces formulář. 9. Formulář Osobní hodnocení zdravotníci a nezdravotníci. 10. Formulář Sebehodnocení zdravotníci a nezdravotníci. 12. Rozsah platnosti Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance KKN. 13. Použité zkratky BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci PO - požární ochrana KKN - Karlovarská krajská nemocnice ČLK - Česká lékařská komora SPP - standardní pracovní postup - 5 -

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

Pracovní řád Českých drah, a.s.

Pracovní řád Českých drah, a.s. ČD Pracovní řád Českých drah, a.s. čj. 55 684/2013-O9 Schváleno Usnesením Představenstva Českých drah, a.s. Č. 3639/2013 Dne 26. 2. 2013 Účinnost od 15. 3. 2013 Úroveň přístupu C OBSAH OBSAH... 2 ZÁZNAM

Více

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 6/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ř Á D TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. R 01/2012 PRACOVNÍ ŘÁD Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 vydaný vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku se souhlasem Základní organizace Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. OBSAH

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Obsah: Část I Rozsah platnosti Čl. 1 Rozsah platnosti

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

Pracovní řád. Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808. Směrnice č. 7/2008. 1. Všeobecná ustanovení

Pracovní řád. Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808. Směrnice č. 7/2008. 1. Všeobecná ustanovení Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808 Směrnice č. 7/2008 Pracovní řád 1. Všeobecná ustanovení Tento pracovní řád se vydává v souladu se zák. 262/2006 Sb, zákoníkem páce

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

IX. Organizační schéma

IX. Organizační schéma IX. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Samotnou službu zajišťuje 1 pečovatelka na plný pracovní úvazek. Zástup pečovatelky je zajištěn pracovníkem, který splňuje kvalifikační požadavky

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 Pracovní řád číslo 12/2007 Předkladatel (gestor) : Jaroslav Hitschfel, tajemník MěÚ v České Skalici Tajemník Městského

Více

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Standardy kvality poskytovaných služeb

Standardy kvality poskytovaných služeb Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové Standardy kvality poskytovaných služeb leden 2010 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok:

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 11/2011 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Předpis je závazný pro: Zaměstnance města

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA OBDOBÍ LET 2013 2015 OBSAH strana Předmět smlouvy a vymezení smluvních stran 3 Práva a povinnosti smluvních stran 3 Vznik, změny a ukončování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích PRACOVNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Každý zaměstnanec pracuje v Jihočeské vědecké knihovně (dále jen JVK) dobrovolně a bez nátlaku a je si vědom toho, že

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více