DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU!

2 Obsah Bezpečnostní upozornění... 3 Obsah dodávky... 5 Vlastnosti... 5 Popis částí a ovládacích prvků... 6 Čelní panel... 6 Zadní panel... 7 IR dálkový ovladač... 7 Instalace HDD... 8 Zjednodušené schema zapojení rekordéru... 8 Základní obsluha... 8 Pop-up menu... 9 Hlavní menu MAIN MENU... 9 Podmenu RECORD Záložka BASIC Záložka ADVANCED Záložka PLAN Podmenu ALARM Záložka "Alarm In" Záložka "Motion" Záložka "HDD" Záložka "PASSWD" Záložka "VIDEOLOSS" Podmenu CHANNEL SETUP Podmenu NETWORK Záložka "BASIC" Záložka "ADVANCED" Displej " " Displej "DDNS" Displej "DNS" Podmenu USER MANAGEMENT Podmenu SYSTEM SETUP Záložka "BASIC" Záložka "Advanced" Záložka "HDD" Záložka "MAINTAIN" Podmenu DISPLAY SETUP Podmenu BACKUP Podmenu LOG Záložka "SYSTEM" Záložka "EVENT" Přehrávání záznamu Ovládání PTZ kamer Systémové informace Vzdálený přístup k rekordéru přes síť (LAN/Internet) Technická specifikace

3 Bezpečnostní upozornění Instalaci přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalace musí splňovat platné bezpečnostní a elektrotechnické normy a předpisy. Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. Pokud není rekordér dlouho používán, odpojte jej od napájení. Rekordér je určen pouze pro provoz ve vnitřním prostředí. Zabraňte vniknutí kapaliny do rekordéru. Chraňte rekordér před vlhkostí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího předmětu do rekordéru, přístroj ihned vypněte a kontaktujte autorizovaný servis. Opravu přístroje smí provádět pouze autorizovaný servis. Uvnitř přístroje vzniká teplo. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu v okolí rekordéru. Neinstalujte rekordér do prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností. Neinstalujte rekordér do blízkosti zdrojů tepla (radiátor apod.). Neumisťujte rekordér na přímé slunce. Chraňte rekordér před nárazy a vibracemi. Nedotýkejte se zařízení ani napájecích kabelů vlhkýma rukama. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem

4 Nešlapte na napájecí kabely a nepokládejte na ně žádné těžké předměty. V opačném případě může dojít k jejich poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud je napájecí kabel poškozený, vyměňte jej ihned za nový. Upozornění 1. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené ztrátou zaznamenaných dat v důsledku chybné funkce této jednotky. Doporučuje se pravidelně zálohovat důležité záznamy. Případně se doporučuje, aby se uživatel pojistil proti případným problémům a škodám spojeným se ztrátou zaznamenaných dat. 2. Pokud dojde během nahrávání nebo přehrávání k nesystémovému vypnutí přístroje, k výpadku dodávky elektrické energie, výpadku jističe nebo vytažení síťové šňůry ze zásuvky, může to způsobit nečitelnost nahraných dat nebo nevratné poškození pevného disku (HDD). Pro předcházení těmto problémům se proto doporučuje použít systém zálohovaného napájení (UPS apod.). 3. Pevný disk (HDD) je velmi citlivé a jemné zařízení. S pevným diskem a s rekordérem proto zacházejte opatrně. Chraňte rekordér před vibracemi a nárazy. Při manipulaci s rekordérem během nahrávání nebo přehrávání může dojít ke ztrátě zaznamenaných dat a k trvalému poškození přístroje nebo HDD. 4. Když vyměníte nahraný pevný disk za jiný a pak nainstalujete do přístroje zpět původní disk, nemusí být záznam na tomto původním disku čitelný. 5. Pevný disk a ventilátor se během provozu opotřebovávají. Pro včasnou detekci možných závad se doporučuje 1x ročně provést servisní prohlídku rekordéru. Na mechanické opotřebování ventilátoru se nevztahuje záruka. 6. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou, používáním zboží v podmínkách jiných než určených v návodu k obsluze (extrémní teplota, vlhkost, prašnost apod.) a za škody způsobené přírodními živly (bouřka, povodeň, zamětřesení apod.). 7. Nepoužívejte detekční, alarmové a signalizační funkce této jednotky k posuzování kritických situací, ani pro účely vztahující se k lidským životům. 8. Mohou se vyskytnout případy, kdy vlivem externích podmínek, vstupního videosignálu či jiných faktorů nefunguje správně vestavěný detektor pohybu. 9. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody vyplývající z použití této jednotky v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru) Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením těchto pokynů zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklování materiálů, z nichž je vyroben, pomůže zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili. Symbol panáčka s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na tříděný odpad. Toto zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE. Toto zařízení je ve shodě s evropskou směrnicí RoHS

5 Obsah dodávky DVR (1x) Napájecí adaptér (1x) IR ovladač (1x) USB myš (1x) Šrouby pro připevnění HDD (8x) CD s přehrávacím SW (1x) Uživatelský manuál (1x) Vlastnosti pentaplexní digitální videorekordér H.264 pro 16 kamer připojení k LAN/Internetu videokomprese H.264 Real-Time záznam 400 fps (CIF) max. rozlišení live 704x576 současné pentaplexní operace (přehrávání, záznam, vzdálený síťový přístup, zálohování) ovládání z čelního panelu (tlačítky), myší, dálkovým IR ovladačem nebo po LAN (vzdálené PC) grafické uživatelské menu GUI (OSD menu) 4 audio kanály 16 video kanálů 16 alarmových vstupů, 4 výstupní relé podpora 2x HDD SATA podpora PTZ kamer (rozhraní RS-485) USB rozhraní pro zálohování záznamu detekce pohybu, časovač, bezpečnostní alarmové funkce vzdálený dohled pomocí webového prohlížeče (IE) výstup pro VGA monitor - 5 -

6 Popis částí a ovládacích prvků Čelní panel , 17, 18, POWER: Kontrolka napájení. 2. HDD: Kontrolka HDD. 3. ALARM: Kontrolka výskytu alarmu. 4. LINK: Kontrolka síťového připojení. 5. REC: Kontrolka nahrávání. 6. Čidlo pro IR ovladač. 7. Numerická tlačítka 0-9 pro volbu kamery. 10+: Tlačítko pro zadání 2-ciferného čísla. Příklad: Pro volbu kamery č.16 stiskněte nejprve 10+ a pak PLAY_B: Zrychlené přehrávání pozpátku. 9. STEP_B: Krokové přehrávání po jednotlivých snímcích pozpátku. 10. SEARCH / STOP: Vyhledávání záznamu / zastavení přehrávání. 11. STEP_F: Krokové přehrávání po jednotlivých snímcích dopředu. 12. PLAY_F: Zrychlené přehrávání dopředu. 13. DISPLAY: Volba děleného displeje / volba menu. 14. REC: Manuální spuštění / zastavení nahrávání. 15. MENU/ESC: Vstup do menu / vystoupení z menu. 16. UP: Pohyb v menu nahoru. 17. DOWN: Pohyb v menu dolů. 18. LEFT: Pohyb v menu vlevo. 19. RIGHT: Pohyb v menu vpravo. 20. PTZ / ENTER: Vstup do režimu ovládání PTZ kamer / potvrzení volby v menu. 21. USB konektor pro připojení externího zálohovacího zařízení (USB flash disk apod.). 22. : USB konektor pro připojení přiložené myši

7 Zadní panel VIDEO IN CH1-CH16: Videovstupy pro připojení kamer (BNC konektor). K těmto konektorům připojte videovýstupy z kamer. 2. VIDEO OUT: Videovýstup pro připojení hlavního monitoru. 3. SPOT OUT: Video výstup pro připojení pomocného monitoru. 4. LINE-IN: Linkový audio vstup (RCA konektor). 5. AUDIO OUT: Audio výstup (RCA konektor). 6. AUDIO IN1 - AUDIO IN4: Audiovstupy pro připojení audiovýstupů z kamer (RCA konektory). 7. NETWORK: Konektor RJ45 pro připojení DVR k počítačové síti (LAN/Internet). 8. VGA: Videovýstup pro připojení VGA monitoru. 9. RS-485: Sériové rozhraní pro připojení datového portu PTZ kamery. 10. DC 12V: Napájecí vstup. K tomuto konektoru připojte výstup přiloženého napájecího adaptéru 12VDC. Nepoužívejte jiný napájecí adaptér! 11. Mechanické svorkovnice. Význam kontaktů: SENSOR 1-16: Kontakty pro připojení poplachových čidel (PIR, magnetický kontakt apod.). Jeden vodič čidla připojte k odpovídajícímu kontaktu 1-16, druhý vodič čidla připojte ke kontaktu G (zem). G: Zem. KB A,B: Sériové rozhraní pro připojení ovládací klávesnice. ALARM 1-8: Kontakty alarmových výstupů. K dispozici celkem 4 alarmové výstupy (4 dvojice kontaktů). Alarmové výstupy nepřetěžujte. Pro připojení externí zátěže použijte externí relé. DC12V: Výstup 12VDC. 12. I/O: Hlavní vypínač napájení. 13. Ventilátor. 14. Zemnící svorka. IR dálkový ovladač Význam tlačítek na dálkovém ovladači je stejný jako tlačítek na čelním panelu rekordéru (viz v návodu výše)

8 Instalace HDD Upozornění: Instalaci pevného disku smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalaci pevného disku provádějte pouze při odpojeném napájení! Rekordér podporuje připojení 2 pevných disků SATA HDD 3,5" (každý max. 2TB). 1. Povolte odpovídající šrouby v zadní části a na bocích přístroje. Sejměte horní kryt přístroje. 2. Pomocí přiložené datové propojky a napájecí propojky připojte HDD k hlavní desce rekordéru. 3. Vložte HDD do odpovídajícího lože v rekordéru a připevněte jej pomocí přiložených šroubů. 4. Nasaďte na rekordér zpět horní kryt a připevněte jej pomocí šroubů. Upozornění: Abyste mohli na nově nainstalovaný disk začít nahrávat, musíte jej nejprve systémově zformátovat (viz v návodu dále). Zjednodušené schema zapojení rekordéru Základní obsluha Po zapnutí se rekordér inicializuje. Po najetí rekordéru se na děleném displeji monitoru zobrazí živé obrazy ze všech kamer. Obrazové okno nepřipojené kamery je zobrazeno modře. Když kliknete 2x levým tlačítkem myši do některého obrazového okna, zobrazí se odpovídající kamera na celé obrazovce monitoru. Když znovu kliknete 2x levým tlačítkem myši do obrazu, zobrazí se znovu dělený displej. Když kliknete pravým tlačítkem myši, zobrazí se pop-up menu. Jednotlivé položky menu můžete volit levým tlačítkem myši

9 Pop-up menu Když kliknete pravým tlačítkem myši do obrazu, zobrazí se pop-up menu, pomocí kterého máte přístup do hlavního menu nebo k dalším funkcím rekordéru. Hlavní menu MAIN MENU - 9 -

10 Podmenu RECORD Záložka BASIC "Select Channel": Zvolte kanál, jehož záznamové parametry chcete nastavovat. "Resolution": Rozlišení záznamu. "Quality" Kvalita záznamu. "Lowest" - nejnižší, "Low" - nízká, "Normal" - normální, "High" - vysoká, "Highest" - nejvyšší. "Frame Rate": Záznamová rychlost (počet snímků za sekundu). "Audio": Zvolte audio kanál, který se má nahrávat s daným video kanálem. "Pre-record": Zvolte délku před-alarmového záznamu (resp. kolik snímků před výslytem alarmu se má ukládat). "Copy To": Provedená nastavení můžete zkopírovat pro jiný videokanál.. Záložka ADVANCED "Overwrite": Činnost rekordéru při zaplnění disku. YES: Po zaplnění disku pokračuje nahrávání přepisováním nejstarších dat. NO: Po zaplnění disku se nahrávání zastaví. "Overlay": Vkládání data a času do nahrávaného obrazu. YES - ano, NO - ne.. Záložka PLAN Když zvolíte záložku PLAN, zobrazí se displej pro nastavení časového rozvrhu pro nahrávání

11 "Select Channel": Zvolte kanál, jehož časový rozvrh chcete nastavovat : Jednotlivé hodiny během dne. SUN-SAT: Jednotlivé dny v týdnu. MON - pondělí, TUE - úterý, WED - středa, THU - čtvrtek, FRI - pátek, SAT - sobota, SUN - neděle. Pro každou hodinu daného dne můžete nastavit požadovaný záznamový režim. "Off": Nahrávání je vypnuté. "Schedule": Kontinuální nahrávání. "Alarm": Nahrávání pouze při výskytu alarmu. "Schedule&Alarm": Kontinuální nahrávání & nahrávání při alarmu. "Copy To": Nastavený časový rozvrh můžete zkopírovat pro jiný video kanál. Podmenu ALARM Záložka "Alarm In" "Alarm Channel": Zvolte alarmový kanál, jehož parametry chcete nastavovat. "Sensor Type": Typ připojeného sensoru. "Normal Open" - normálně otevřený, "Normal Closed" - normálně zavřený. "Action": Akce, která se spustí při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. "Record": Zvolte kameru, která se má začít nahrávat při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. "Alarm Out": Zvolte alarmový výstup, který se má aktivovat při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. "Buzzer": Při výskytu alarmu se spustí bzučák. "On" - zapnuto, "Off" - vypnuto. "Action PTZ": Při alarmu najede PTZ kamera do zvolené prepozice. "On" - zapnuto, "Off" - vypnuto. "Disp-Video": Při alarmu se na celé obrazovce hlavního ("Main") resp. pomocného ("Spot") monitoru zobrazí zvolená kamera. "Event Duration": Zadejte, jak dlouho má rekordér setrvat v alarmovém stavu po skončení alarmu na alarmovém vstupu. "Copy To": Provedená nastavení můžete zkopírovat pro jiný alarmový kanál. Záložka "Motion" "Video Channel": Zvolte kanál, jehož parametry detekce pohybu chcete nastavovat. "Sensitivity": Citlivost detekce pohybu. "MD Area": Nastavení detekčních zón. Actions": Akce, která se spustí při výskytu pohybu v obraze dané kamery. "Record": Zvolte kameru, která se má začít nahrávat při pohybu v obraze dané kamery. "Alarm Out": Zvolte alarmový výstup, který se má aktivovat při pohybu v obraze dané kamery. "Buzzer": Při výskytu pohybu v obraze dané kamery se spustí bzučák. "On" - zapnuto, "Off" - vypnuto. "Action PTZ": Při pohybu v obraze dané kamery najede PTZ kamera do zvolené prepozice. "On" - zapnuto, "Off" - vypnuto. "Disp-Video": Při pohybu v obraze dané kamery se na celé obrazovce hlavního ("Main") resp. pomocného ("Spot") monitoru zobrazí zvolená kamera. "Event Duration": Zadejte, jak dlouho má rekordér setrvat v alarmovém stavu po skončení pohybu v obraze dané kamery. "Copy To": Provedená nastavení můžete zkopírovat pro jiný alarmový kanál. Záložka "HDD" Actions": Akce, která se spustí při výskytu chyby na HDD. "Alarm Out": Zvolte alarmový výstup, který se má aktivovat při výskytu chyby na HDD. "Buzzer": Při výskytu chyby na HDD se spustí bzučák. "On" - zapnuto, "Off" - vypnuto

12 "Event Duration": Zadejte, jak dlouho má rekordér setrvat v alarmovém stavu při výskytu chyby na HDD. "Send E_mail": Odeslání u při výskytu chyby na HDD. Záložka "PASSWD" Actions": Akce, která se spustí při chybně zadaném heslu. "Alarm Out": Zvolte alarmový výstup, který se má aktivovat při chybně zadaném heslu. "Buzzer": Při chybně zadaném heslu se spustí bzučák. "On" - zapnuto, "Off" - vypnuto. "Event Duration": Zadejte, jak dlouho má rekordér setrvat v alarmovém stavu při chybně zadaném heslu. "Send E_mail": Odeslání u při chybně zadaném heslu. Záložka "VIDEOLOSS" Actions": Akce, která se spustí při výpadku videosignálu. "Alarm Out": Zvolte alarmový výstup, který se má aktivovat při výpadku videosignálu. "Buzzer": Při výpadku videosignálu se spustí bzučák. "On" - zapnuto, "Off" - vypnuto. "Event Duration": Zadejte, jak dlouho má rekordér setrvat v alarmovém stavu při výpadku videosignálu. "Send E_mail": Odeslání u při výpadku videosignálu. Podmenu CHANNEL SETUP Když v hlavním menu zvolíte CHANNEL, zobrazí se podmenu CHANNEL SETUP. "Channel": Zvolte kanál, jehož parametry chcete nastavovat. "Channel Name": Zadejte kamerový titulek (popisek). "PTZ Protocol": Zvolte PTZ protokol připojené PTZ kamery. "PTZ Baud Rate": Zvolte komunikační rychlost pro ovládání připojené PTZ kamery. "PTZ ID": Zadejte adresu (ID číslo) PTZ kamery připojené k danému kanálu. "Color": Když zvolíte toto tlačítko, zobrazí se displej pro nastavení obrazových parametrů zvoleného kanálu. "Bright" - jas, "Contra" - kontrast, "Satura" - barevná sytost, "Hue" - odstín. Podmenu NETWORK Záložka "BASIC" "Connection Mode": Zvolte způsob síťového připojení. "Static IP" - Pevná IP adresa rekordéru, manuálně zadaná administrátorem. "Dynamic IP"- Dynamická IP adresa přidělená DHCP serverem. "IP Address": Pokud jste nastavili položku "Connection Mode" na "Static IP", musíte pomocí položky "IP Address" zadat IP adresu rekordéru. "Netmask": Maska sítě. "Gateway Addr.". IP adresa brány. "MAC Addr.": MAC adresa rekordéru. "NTP Server": IP adresa NTP serveru. "HTTP Port": Číslo HTTP portu. "Media Port": Číslo media portu. "Intercom Port": Číslo interkom portu. Záložka "ADVANCED" Položky "Minor Stream", "Channel", "Resolution", "Quality" a "Frame Rate" nelze měnit. Displej " " Když v záložce "ADVANCED" kliknete na "Setup" v řádce " ", zobrazí se displej " ", ve kterém můžete nastavit váš poštovní účet pro odesílání ů při alarmu. Okénko " ": K povolení odesílání ů zatrhněte toto okénko

13 "SMTP Port": Číslo SMTP portu. "SMTP Server": Jméno SMTP serveru. "From": Adresa odesílatele (tj. DVR). "Passwd": Heslo. "To": Adresa příjemce. "Get Back": Návrat do záložky "ADVANCED". Displej "DDNS" Když v záložce "ADVANCED" kliknete na "Setup" v řádce "DDNS", zobrazí se displej "DDNS", ve kterém můžete zadat vaši DDNS službu. Pokud Internetová přípojka na straně rekordéru není opatřena pevnou veřejnou IP adresou, můžete pro přístup k rekordéru přes Internet využívat nějakou DDNS službu. Okénko "DDNS": K povolení DDNS služby zatrhněte toto okénko. "DDNS Type": Typ DDNS služby. "Server": DDNS server. "Domain name": DDNS doménové jméno. "User Name": Uživatelské jméno pro váš DDNS účet. "Password": Heslo pro váš DDNS účet. Displej "DNS" Když v záložce "ADVANCED" kliknete na "Setup" v řádce "DNS", zobrazí se displej "DNS", ve kterém můžete zadat primární a sekundární DNS server. "DNS 1": IP adresa primárního DNS serveru. "DNS 2": IP adresa sekundárního DNS serveru.. Podmenu USER MANAGEMENT Když v hlavním menu zvolíte USER, zobrazí se podmenu USER MANAGEMENT, ve kterém můžete zadávat nové uživatele a jejich přístupová práva (úroveň). Celkem lze zadat max. 15 uživatelů. "No.": Číslo uživatele. "User Name": Jméno uživatele. "Grade": Uživatelská úroveň. Tlačítka dole: "Page": Stránka podmenu. "Add": Přidat uživatele. "Delete": Vymazat uživatele. "Edit": Editovat uživatele. Podmenu SYSTEM SETUP Když v hlavním menu zvolíte SYSTEM, zobrazí se podmenu SYSTEM SETUP. Záložka "BASIC" "Date Format": Formát zobrazení datumu. YYYY/MM/DD - rok/měsíc/den. "Time Zone": Časové pásmo. "System Date": Systémové datum. "System Time": Systémový čas. "DST Time": Letní čas. "Device ID": ID číslo rekordéru

14 Záložka "Advanced" "Language": Jazyk menu. NTSC/PAL: Video systém (TV norma). "Auto Lock": Doba nečinnosti operátora, po které se automaticky zamknou ovládací prvky rekordéru.. Záložka "HDD" "HDD": Číslo disku. "Status": Stav disku (celková kapacita disku v GB). "Left": Zbývající volná kapacita disku v GB. "HDD Format": Formátování pevného disku (HDD). Když do rekordéru nainstalujete nový HDD, doporučuje se jej nejprve zformátovat v rekordéru. Záložka "MAINTAIN" V této záložce můžete provést upgrade rekordéru. Upozornění: Během upgrade nesmí dojít k výpadku napájení přístroje. Rekordér během upgrade nevypínejte a nerestartujte. Během upgrade neodpojujte od rekordéru USB flash disk, na kterém je aktualizační soubor. Když upgrade proběhne úspěšně, zobrazí se zpráva "Ugrading Successfully". Potom rekordér zrestartujte. Podmenu DISPLAY SETUP Když v hlavním menu zvolíte DISPLAY, zobrazí se podmenu DISPLAY SETUP. "Main Interval": Přepínací interval (doba prodlení) pro automatické přepínání kamer na hlavním monitoru. "Spot Interval": Přepínací interval (doba prodlení) pro automatické přepínání kamer na pomocném monitoru. "Camera Loss": Přeskočení videokanálu bez signálu při automatickém přepínání. "Resolution": Rozlišení připojeného VGA monitoru. Podmenu BACKUP Pomocí tohoto menu můžete zkopírovat zvolený záznam na externí USB zařízení (např. flash disk apod.). "Device": Zálohovací zařízení. "Start Date": Datum začátku záznamu, který chcete kopírovat. "Start Time": Čas začátku záznamu, který chcete kopírovat. "End Date": Datum konce záznamu, který chcete kopírovat. "End Time": Čas konce záznamu, který chcete kopírovat. "Channel": Video kanál pro kopírování. "File Style": Formát zálohovaných souborů. Je podporován PS formát. PS soubor lze přehrát na PC pouze pomocí přiloženého software. "Disc Size": Celková kapacita zálohovacího zařízení. "File Size": Odhadnutá velikost zálohovaného záznamu. "Estimated Time": Odhad doby kopírování. "USB Format": Zformátování externího USB zařízení. Před kopírováním záznamu se doporučuje zformátovat externí USB disk pomocí rekordéru. Podmenu LOG Pomocí tohoto menu si můžete zobrazit provozní deník ze zvoleného období

15 Záložka "SYSTEM" Provozní deník systémových událostí (spuštění systému, přihlášení uživatele, vzdálený přístup, upgrade systému apod.). "By Type": Zvolte typ událostí, které chcete zobrazit. "Page Step": Stránkování deníku. "Start Time": Začátek období, jehož provozní deník chcete zobrazit. "Date": Datum začátku období, jehož provozní deník chcete zobrazit. "Time": Čas začátku období, jehož provozní deník chcete zobrazit. "End Time": Konec období, jehož provozní deník chcete zobrazit. "Date": Datum konce období, jehož provozní deník chcete zobrazit. "Time": Čas konce období, jehož provozní deník chcete zobrazit. "Search": Když chcete zobrazit provozní deník systémových událostí ze zvoleného období, klikněte na "Search". Záložka "EVENT" Seznam alarmových událostí (alarm na alarmovém vstupu, detekce pohybu, výpadek video signálu, chybné heslo, chyba HDD atd.). Význam položek obdobný jako v záložce "SYSTEM" (viz níže). Přehrávání záznamu Když kliknete pravým tlačítkem myši do obrazu, zobrazí se pop-up menu. Když v pop-up menu zvolíte položku "Record Search", zobrazí se displej "RECORD SEARCH". Vyhledávané záznamy můžete filtrovat buď podle typu záznamu (položka "By Type") nebo podle data a času (položka "By Time"). "By Type": Zvolte typ záznamu, který chcete vyhledat. K dispozici jsou tyo typy: "All Recordings": Všechny typy záznamů. "Manual Recording": Manuálně spuštěný záznam. "Timing Recording": Záznam podle časového rozvrhu. "Alarm Recording": Aalarmový záznam. "Timing & Alarm Recording": Záznam podle časového rozvrhu & alarmový záznam. Když jste zvolili požadovaný typ, klikněte na "Search". Potom zvolte požadované datum - zobrazí se seznam záznamů ze zvoleného data. Když kliknete na požadovaný záznam, spustí se jeho přehrávání. "By Time": Zadejte datum a čas záznamu, který chcete přehrát. Potom klikněte na "Play" ke spuštění přehrávání záznamu za zadaného data a času. Pokud ze zadaného data a času neexistuje záznam, zobrazí se zpráva "File Opening Failure". Ovládání PTZ kamer Když kliknete pravým tlačítkem myši do obrazu, zobrazí se pop-up menu. Když v pop-up menu zvolíte položku "PTZ Control", zobrazí se okno s ovládacími prvky pro ovládání PTZ kamery. Směrová růžice: Natáčení a naklápění kamery. "Zoom": Zoomování (přiblížení / oddálení snímaného objektu). "Focus": Ostření. "Iris": Ovládání clony. "Call PRE": Vyvolání prepozice (předvolená pozice kamery). "Preset": Nastavení prepozic. "Speed": Nastavení rychlosti pohybu PTZ kamery. "More": Další volby. "Exit": Vystoupení z režimu ovládání PTZ kamer. Systémové informace Když kliknete pravým tlačítkem myši do obrazu, zobrazí se pop-up menu. Když v pop-up menu zvolíte položku "System Info", zobrazí se displej "SYSTEM INFORMATION" s informacemi o systému. "DVR version": Verze firmware rekordéru. "IP": IP adresa rekordéru. "System ID": ID číslo rekordéru

16 "Record File": Datum a čas záznamového období. "HDD-1", "HDD-2": Kapacita HDD. "Exit": Vystoupení z displeje SYSTEM INFORMATION. Vzdálený přístup k rekordéru přes síť (LAN/Internet) Na PC spusťte prohlížeč (Internet Explorer) a zadejte IP adresu rekordéru (http:// xxx.xxx:8000/) a pak stiskněte ENTER. Pokud přistupujete k rekordéru poprvé, budete vyzváni ke stažení komponenty ActiveX. Povolte stažení ActiveX. Pozn.: Stažení ActiveX může být blokováno nastavením zabezpečení ve vašem prohlížeči Internet Explorer. Po stažení ActiveX se zobrazí přihlašovací okno "User login". Zadejte číslo media portu ("Port"), jméno ("Username"), heslo ("Password") a zvolte požadovaný jazyk ("Language"). Pak klikněte na "OK". Potom se zobrazí webové rozhraní rekordéru. Jako výchozí se na děleném displeji zobrazí živé obrazy z kamer připojených k rekordéru (záložka )

17 Dále jsou v liště nahoře k dispozici tyto záložky: vyhledávání a přehrávání záznamu (displej viz níže)

18 konfigurace rekordéru (displej viz níže). Obsluha a konfigurace rekordéru přes webové rozhraní je obdobná jako při lokální obsluze. Český překlad Copyright ESCAD Trade s.r.o

19 Technická specifikace Parametr Hodnota Videokomprese H.264 Videovstupy Videovýstup VGA výstup Audiovstup Audiovýstup Režimy zobrazení Digitální zoom Obraz v obraze PIP Pentaplexní operace Rozlišení live Záznamové režimy Záznamová rychlost Rozlišení záznamu Režimy přehrávání Zálohování Alarmové vstupy Releové výstupy Alarmové funkce Pre-alarm. záznam Ovládání PTZ kamer Telemetrické protokoly Paměťové medium Ethernetové rozhraní Ethernetové protokoly Vzdálený dohled OSD menu Seriové rozhraní Port pro zálohování Port pro myš Uživatelský přístup Systémový čas Napájení Rozměry 16x BNC kompozitní video 1V š-š, 75 ohm 2x BNC pro připojení videomonitoru (MAIN & SPOT) 1x RGB Sub-15pin pro připojení VGA monitoru 4x RCA linkový audiovstup 1x RCA linkový audiovýstup 1/4/8/16 (dělené obrazovky pro současné zobrazení kamer) ano ano přehrávání, záznam, vzdálený síťový přístup, zálohování, D1: 704 x 576 pixelů kontinuální (manuální), časový rozvrh, detekce pohybu v obraze, při sepnutí alarm. vstupu 400fps (CIF), 200fps (HD1), 100fps (D1) CIF (352x288), HD1 (704x288), D1 (704x576) 1/4/8/16 (dělené obrazovky pro současné zobrazení kamer) USB rozhraní, síťové rozhraní (přehrávací SW s konverzí do AVI v ceně) 16x bezpotenciálový vstup 4x spínací relé aktivace záznamu při alarmu, odesílá obraz em, zobrazení na SPOT monitoru spustí záznam 10 sekund před výskytem alarmu podpora ovládání otočných PTZ kamer se Zoomem, vč. předvolených PRESET pozic a automatické obchůzky Pelco-D, Pelco-P 2x HDD SATA (max. 2x 2000GB) 1x RJ-45 10/100 Base-T Ethernet TCP/IP, PPPOE, DHCP, DNS, DDNS, SNTP, NTP, RTP/RTSP pomocí webového prohlížeče IE (Internet Explorer) multiuživatelský přístup vícejazyčné ON-Screen-Display menu RS-485 rozhraní USB2.0 rozhraní USB2.0 víceuživatelská oprávnění podpora formátu Swift, Letní čas 12V / 5A napájecí adaptér v ceně š430 x h345 x v66 mm

20 - 20 -

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...4 Obsah dodávky...5 Popis částí

Více

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku! Bezpečnostní upozornění Zařízení napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje.

Více

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VENKOVNÍ IR KAMERA VS-1132NSNH-2LL PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané provozní podmínky

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Chraňte kameru před deštěm a vlhkostí.

Více

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx VENKOVNÍ IR KAMERA EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadná instalace a ovládání Kompatibilní s HDD až 4TB Rozlišení až FULL HD (1920x1080) www.spyobchdod.cz Stránka 1

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx VENKOVNÍ IR DOME AHD KAMERA EONBOOM AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR CK-PB9104P / CK-D9109P / CK-N9116PN PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Rozbalení a kontrola...5

Více

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod

IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Instalační návod IP speed-dome IR kamera Cantonk KIP-BH22XT20 Před zahájením instalace si nejprve přečtěte tento návod! Varování a upozornění 1. Zabraňte vniknutí kapaliny nebo cizích předmětů do zařízení. 2. Zařízení

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Příručka pro instalaci a provoz

Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Příručka pro instalaci a provoz Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Popis částí a ovládacích prvků... 4 Vnitřní stanice

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

RYK-2W49L4VF/2W83L4VF

RYK-2W49L4VF/2W83L4VF VENKOVNÍ CCD KAMERA S IR PŘISVĚTLENÍM RYK-2W49L4VF/2W83L4VF PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Bezpečnostní upozornění Instalaci přístroje

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

DVR-461. H.264 digitální videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-461. H.264 digitální videorekordér. Uživatelský manuál DVR-461 H.264 digitální videorekordér Uživatelský manuál Obsah 1. 2. 3. OVLÁDÁNÍ... 4 1.1. Přední panel... 4 1.2. Zadní panel... 6 1.3. Dálkové ovládání... 7 INSTALACE... 10 2.1. Systémová konfigurace...

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka Pozor! 1. Nevyjímejte kartu během provozu. 2. Používejte 12V 2A napájecí adaptér. 3. Naformátujte SD kartu před jejím prvním použitím v DVR. 4. Zařízení

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce Tento manuál je vhodný pro: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH;

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Špičkové provedení skryté kamery Extrémní vydrž na vestavěnou baterii až 30 dní v pohotovostním režimu Praktický software pro

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...5 Popis částí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ZMODO NVR spoe kit Uživatelská příručka Obsah balení Balení obsahuje následující: 4-kanálový NVR 4x 720p IP kamery USB myš 2x 15m spoe kabely ke kameře 2x 25m spoe kabely ke kameře 1m CAT5e síťový kabel

Více

Kamerový systém pro PC GV804 (CARD-4CH) Příručka pro instalaci a provoz

Kamerový systém pro PC GV804 (CARD-4CH) Příručka pro instalaci a provoz Kamerový systém pro PC GV804 (CARD-4CH) PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsah Schema zapojení... 3 Instalace hardware... 3 Systémové požadavky... 3 Instalace

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

Digitální video rekordér H.264 YOKO RYK-9244 / RYK-9248 / RYK-9246

Digitální video rekordér H.264 YOKO RYK-9244 / RYK-9248 / RYK-9246 Digitální video rekordér H.264 YOKO RYK-9244 / RYK-9248 / RYK-9246 Instalační a uživatelský manuál Před uvedením přístroje od provozu si nejprve pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

- kanálový INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL. Dodatek originálního manuálu. Instalační manuál pro 4-kanálový DVR

- kanálový INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL. Dodatek originálního manuálu. Instalační manuál pro 4-kanálový DVR INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL Á 4 - kanálový INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dodatek originálního manuálu Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění - 1 - Verze 1.0, Revize A - Obsah - Popis Přední

Více

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH Vzdálené připojení k DVR z IE OBSAH... 2 Předmluva... 2 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky a Provozní podmínky... 2 2.1. Podporovaný operační Systém:... 2 2.2. Hardwarové požadavky (doporučení):... 2

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem.

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. 1.OPATŘENÍ 1. Doporučení před instalací a provozem zařízení Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. DVR by mělo být provozováno

Více

HD rozlišení videa Kontinuální nahrávání díky stálému připojení na síť Tzv. Pre-motion mód (čidlo zachytí objekt ještě před jeho vstupem do záběru

HD rozlišení videa Kontinuální nahrávání díky stálému připojení na síť Tzv. Pre-motion mód (čidlo zachytí objekt ještě před jeho vstupem do záběru Nástěnné hodiny Návod k použití Hlavní výhody produktu: HD rozlišení videa Kontinuální nahrávání díky stálému připojení na síť Tzv. Pre-motion mód (čidlo zachytí objekt ještě před jeho vstupem do záběru

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál KEYBPTZ3DL8VGA uživatelský manuál Obecné informace Klávesnice je univerzálním ovládacím prvkem pro PTZ kamery a zobrazovací matice, řízení se provádí ve spojení sběrnicí RS-485, je podporována většina

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Digitální videorekordér 960H QH-D3004A-H / QH-D3008A-H

Digitální videorekordér 960H QH-D3004A-H / QH-D3008A-H Digitální videorekordér 960H QH-D3004A-H / QH-D3008A-H Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Obsah Upozornění...4 Bezpečnostní upozornění...4 Instalace HDD do rekordéru...6

Více

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5304 / EN-5308 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5304 / EN-5308 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5304 / EN-5308 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice Uživatelský manuál Obsah 1) Popis... 3 2) Funkce klávesnice... 4 a) Přihlášení a vstup do MENU... 4 b) Popis kláves... 5 c) Struktura MENU... 8 3) Ovládání DVR / NVR

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-460 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Typické využití... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 Popis předního

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod XL-ITB-103EZ IP set-top box Uživatelský návod Obsah 1. Představení produktu... 3 1.1. Hardwarové vlastnosti zařízení... 3 1.2. Softwarové vlastnosti zařízení... 4 2. Fyzický vzhled zařízení... 4 3. Základní

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

DVR-470/DVR-1670. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-470/DVR-1670. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-470/DVR-1670 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více