DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6216V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU!

2 Obsah Bezpečnostní upozornění... 3 Obsah dodávky... 5 Vlastnosti... 5 Popis částí a ovládacích prvků... 6 Čelní panel... 6 Zadní panel... 7 IR dálkový ovladač... 7 Instalace HDD... 8 Zjednodušené schema zapojení rekordéru... 8 Základní obsluha... 8 Pop-up menu... 9 Hlavní menu MAIN MENU... 9 Podmenu RECORD Záložka BASIC Záložka ADVANCED Záložka PLAN Podmenu ALARM Záložka "Alarm In" Záložka "Motion" Záložka "HDD" Záložka "PASSWD" Záložka "VIDEOLOSS" Podmenu CHANNEL SETUP Podmenu NETWORK Záložka "BASIC" Záložka "ADVANCED" Displej " " Displej "DDNS" Displej "DNS" Podmenu USER MANAGEMENT Podmenu SYSTEM SETUP Záložka "BASIC" Záložka "Advanced" Záložka "HDD" Záložka "MAINTAIN" Podmenu DISPLAY SETUP Podmenu BACKUP Podmenu LOG Záložka "SYSTEM" Záložka "EVENT" Přehrávání záznamu Ovládání PTZ kamer Systémové informace Vzdálený přístup k rekordéru přes síť (LAN/Internet) Technická specifikace

3 Bezpečnostní upozornění Instalaci přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalace musí splňovat platné bezpečnostní a elektrotechnické normy a předpisy. Rekordér napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje. Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí poškození jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud si nejste napájením přístroje jisti, kontaktujte svého prodejce. Pokud není rekordér dlouho používán, odpojte jej od napájení. Rekordér je určen pouze pro provoz ve vnitřním prostředí. Zabraňte vniknutí kapaliny do rekordéru. Chraňte rekordér před vlhkostí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího předmětu do rekordéru, přístroj ihned vypněte a kontaktujte autorizovaný servis. Opravu přístroje smí provádět pouze autorizovaný servis. Uvnitř přístroje vzniká teplo. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu v okolí rekordéru. Neinstalujte rekordér do prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností. Neinstalujte rekordér do blízkosti zdrojů tepla (radiátor apod.). Neumisťujte rekordér na přímé slunce. Chraňte rekordér před nárazy a vibracemi. Nedotýkejte se zařízení ani napájecích kabelů vlhkýma rukama. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem

4 Nešlapte na napájecí kabely a nepokládejte na ně žádné těžké předměty. V opačném případě může dojít k jejich poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud je napájecí kabel poškozený, vyměňte jej ihned za nový. Upozornění 1. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené ztrátou zaznamenaných dat v důsledku chybné funkce této jednotky. Doporučuje se pravidelně zálohovat důležité záznamy. Případně se doporučuje, aby se uživatel pojistil proti případným problémům a škodám spojeným se ztrátou zaznamenaných dat. 2. Pokud dojde během nahrávání nebo přehrávání k nesystémovému vypnutí přístroje, k výpadku dodávky elektrické energie, výpadku jističe nebo vytažení síťové šňůry ze zásuvky, může to způsobit nečitelnost nahraných dat nebo nevratné poškození pevného disku (HDD). Pro předcházení těmto problémům se proto doporučuje použít systém zálohovaného napájení (UPS apod.). 3. Pevný disk (HDD) je velmi citlivé a jemné zařízení. S pevným diskem a s rekordérem proto zacházejte opatrně. Chraňte rekordér před vibracemi a nárazy. Při manipulaci s rekordérem během nahrávání nebo přehrávání může dojít ke ztrátě zaznamenaných dat a k trvalému poškození přístroje nebo HDD. 4. Když vyměníte nahraný pevný disk za jiný a pak nainstalujete do přístroje zpět původní disk, nemusí být záznam na tomto původním disku čitelný. 5. Pevný disk a ventilátor se během provozu opotřebovávají. Pro včasnou detekci možných závad se doporučuje 1x ročně provést servisní prohlídku rekordéru. Na mechanické opotřebování ventilátoru se nevztahuje záruka. 6. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou, používáním zboží v podmínkách jiných než určených v návodu k obsluze (extrémní teplota, vlhkost, prašnost apod.) a za škody způsobené přírodními živly (bouřka, povodeň, zamětřesení apod.). 7. Nepoužívejte detekční, alarmové a signalizační funkce této jednotky k posuzování kritických situací, ani pro účely vztahující se k lidským životům. 8. Mohou se vyskytnout případy, kdy vlivem externích podmínek, vstupního videosignálu či jiných faktorů nefunguje správně vestavěný detektor pohybu. 9. Výrobce / prodejce neodpovídá za škody vyplývající z použití této jednotky v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru) Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením těchto pokynů zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklování materiálů, z nichž je vyroben, pomůže zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili. Symbol panáčka s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na tříděný odpad. Toto zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE. Toto zařízení je ve shodě s evropskou směrnicí RoHS

5 Obsah dodávky DVR (1x) Napájecí adaptér (1x) IR ovladač (1x) USB myš (1x) Šrouby pro připevnění HDD (8x) CD s přehrávacím SW (1x) Uživatelský manuál (1x) Vlastnosti pentaplexní digitální videorekordér H.264 pro 16 kamer připojení k LAN/Internetu videokomprese H.264 Real-Time záznam 400 fps (CIF) max. rozlišení live 704x576 současné pentaplexní operace (přehrávání, záznam, vzdálený síťový přístup, zálohování) ovládání z čelního panelu (tlačítky), myší, dálkovým IR ovladačem nebo po LAN (vzdálené PC) grafické uživatelské menu GUI (OSD menu) 4 audio kanály 16 video kanálů 16 alarmových vstupů, 4 výstupní relé podpora 2x HDD SATA podpora PTZ kamer (rozhraní RS-485) USB rozhraní pro zálohování záznamu detekce pohybu, časovač, bezpečnostní alarmové funkce vzdálený dohled pomocí webového prohlížeče (IE) výstup pro VGA monitor - 5 -

6 Popis částí a ovládacích prvků Čelní panel , 17, 18, POWER: Kontrolka napájení. 2. HDD: Kontrolka HDD. 3. ALARM: Kontrolka výskytu alarmu. 4. LINK: Kontrolka síťového připojení. 5. REC: Kontrolka nahrávání. 6. Čidlo pro IR ovladač. 7. Numerická tlačítka 0-9 pro volbu kamery. 10+: Tlačítko pro zadání 2-ciferného čísla. Příklad: Pro volbu kamery č.16 stiskněte nejprve 10+ a pak PLAY_B: Zrychlené přehrávání pozpátku. 9. STEP_B: Krokové přehrávání po jednotlivých snímcích pozpátku. 10. SEARCH / STOP: Vyhledávání záznamu / zastavení přehrávání. 11. STEP_F: Krokové přehrávání po jednotlivých snímcích dopředu. 12. PLAY_F: Zrychlené přehrávání dopředu. 13. DISPLAY: Volba děleného displeje / volba menu. 14. REC: Manuální spuštění / zastavení nahrávání. 15. MENU/ESC: Vstup do menu / vystoupení z menu. 16. UP: Pohyb v menu nahoru. 17. DOWN: Pohyb v menu dolů. 18. LEFT: Pohyb v menu vlevo. 19. RIGHT: Pohyb v menu vpravo. 20. PTZ / ENTER: Vstup do režimu ovládání PTZ kamer / potvrzení volby v menu. 21. USB konektor pro připojení externího zálohovacího zařízení (USB flash disk apod.). 22. : USB konektor pro připojení přiložené myši

7 Zadní panel VIDEO IN CH1-CH16: Videovstupy pro připojení kamer (BNC konektor). K těmto konektorům připojte videovýstupy z kamer. 2. VIDEO OUT: Videovýstup pro připojení hlavního monitoru. 3. SPOT OUT: Video výstup pro připojení pomocného monitoru. 4. LINE-IN: Linkový audio vstup (RCA konektor). 5. AUDIO OUT: Audio výstup (RCA konektor). 6. AUDIO IN1 - AUDIO IN4: Audiovstupy pro připojení audiovýstupů z kamer (RCA konektory). 7. NETWORK: Konektor RJ45 pro připojení DVR k počítačové síti (LAN/Internet). 8. VGA: Videovýstup pro připojení VGA monitoru. 9. RS-485: Sériové rozhraní pro připojení datového portu PTZ kamery. 10. DC 12V: Napájecí vstup. K tomuto konektoru připojte výstup přiloženého napájecího adaptéru 12VDC. Nepoužívejte jiný napájecí adaptér! 11. Mechanické svorkovnice. Význam kontaktů: SENSOR 1-16: Kontakty pro připojení poplachových čidel (PIR, magnetický kontakt apod.). Jeden vodič čidla připojte k odpovídajícímu kontaktu 1-16, druhý vodič čidla připojte ke kontaktu G (zem). G: Zem. KB A,B: Sériové rozhraní pro připojení ovládací klávesnice. ALARM 1-8: Kontakty alarmových výstupů. K dispozici celkem 4 alarmové výstupy (4 dvojice kontaktů). Alarmové výstupy nepřetěžujte. Pro připojení externí zátěže použijte externí relé. DC12V: Výstup 12VDC. 12. I/O: Hlavní vypínač napájení. 13. Ventilátor. 14. Zemnící svorka. IR dálkový ovladač Význam tlačítek na dálkovém ovladači je stejný jako tlačítek na čelním panelu rekordéru (viz v návodu výše)

8 Instalace HDD Upozornění: Instalaci pevného disku smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Instalaci pevného disku provádějte pouze při odpojeném napájení! Rekordér podporuje připojení 2 pevných disků SATA HDD 3,5" (každý max. 2TB). 1. Povolte odpovídající šrouby v zadní části a na bocích přístroje. Sejměte horní kryt přístroje. 2. Pomocí přiložené datové propojky a napájecí propojky připojte HDD k hlavní desce rekordéru. 3. Vložte HDD do odpovídajícího lože v rekordéru a připevněte jej pomocí přiložených šroubů. 4. Nasaďte na rekordér zpět horní kryt a připevněte jej pomocí šroubů. Upozornění: Abyste mohli na nově nainstalovaný disk začít nahrávat, musíte jej nejprve systémově zformátovat (viz v návodu dále). Zjednodušené schema zapojení rekordéru Základní obsluha Po zapnutí se rekordér inicializuje. Po najetí rekordéru se na děleném displeji monitoru zobrazí živé obrazy ze všech kamer. Obrazové okno nepřipojené kamery je zobrazeno modře. Když kliknete 2x levým tlačítkem myši do některého obrazového okna, zobrazí se odpovídající kamera na celé obrazovce monitoru. Když znovu kliknete 2x levým tlačítkem myši do obrazu, zobrazí se znovu dělený displej. Když kliknete pravým tlačítkem myši, zobrazí se pop-up menu. Jednotlivé položky menu můžete volit levým tlačítkem myši

9 Pop-up menu Když kliknete pravým tlačítkem myši do obrazu, zobrazí se pop-up menu, pomocí kterého máte přístup do hlavního menu nebo k dalším funkcím rekordéru. Hlavní menu MAIN MENU - 9 -

10 Podmenu RECORD Záložka BASIC "Select Channel": Zvolte kanál, jehož záznamové parametry chcete nastavovat. "Resolution": Rozlišení záznamu. "Quality" Kvalita záznamu. "Lowest" - nejnižší, "Low" - nízká, "Normal" - normální, "High" - vysoká, "Highest" - nejvyšší. "Frame Rate": Záznamová rychlost (počet snímků za sekundu). "Audio": Zvolte audio kanál, který se má nahrávat s daným video kanálem. "Pre-record": Zvolte délku před-alarmového záznamu (resp. kolik snímků před výslytem alarmu se má ukládat). "Copy To": Provedená nastavení můžete zkopírovat pro jiný videokanál.. Záložka ADVANCED "Overwrite": Činnost rekordéru při zaplnění disku. YES: Po zaplnění disku pokračuje nahrávání přepisováním nejstarších dat. NO: Po zaplnění disku se nahrávání zastaví. "Overlay": Vkládání data a času do nahrávaného obrazu. YES - ano, NO - ne.. Záložka PLAN Když zvolíte záložku PLAN, zobrazí se displej pro nastavení časového rozvrhu pro nahrávání

11 "Select Channel": Zvolte kanál, jehož časový rozvrh chcete nastavovat : Jednotlivé hodiny během dne. SUN-SAT: Jednotlivé dny v týdnu. MON - pondělí, TUE - úterý, WED - středa, THU - čtvrtek, FRI - pátek, SAT - sobota, SUN - neděle. Pro každou hodinu daného dne můžete nastavit požadovaný záznamový režim. "Off": Nahrávání je vypnuté. "Schedule": Kontinuální nahrávání. "Alarm": Nahrávání pouze při výskytu alarmu. "Schedule&Alarm": Kontinuální nahrávání & nahrávání při alarmu. "Copy To": Nastavený časový rozvrh můžete zkopírovat pro jiný video kanál. Podmenu ALARM Záložka "Alarm In" "Alarm Channel": Zvolte alarmový kanál, jehož parametry chcete nastavovat. "Sensor Type": Typ připojeného sensoru. "Normal Open" - normálně otevřený, "Normal Closed" - normálně zavřený. "Action": Akce, která se spustí při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. "Record": Zvolte kameru, která se má začít nahrávat při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. "Alarm Out": Zvolte alarmový výstup, který se má aktivovat při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. "Buzzer": Při výskytu alarmu se spustí bzučák. "On" - zapnuto, "Off" - vypnuto. "Action PTZ": Při alarmu najede PTZ kamera do zvolené prepozice. "On" - zapnuto, "Off" - vypnuto. "Disp-Video": Při alarmu se na celé obrazovce hlavního ("Main") resp. pomocného ("Spot") monitoru zobrazí zvolená kamera. "Event Duration": Zadejte, jak dlouho má rekordér setrvat v alarmovém stavu po skončení alarmu na alarmovém vstupu. "Copy To": Provedená nastavení můžete zkopírovat pro jiný alarmový kanál. Záložka "Motion" "Video Channel": Zvolte kanál, jehož parametry detekce pohybu chcete nastavovat. "Sensitivity": Citlivost detekce pohybu. "MD Area": Nastavení detekčních zón. Actions": Akce, která se spustí při výskytu pohybu v obraze dané kamery. "Record": Zvolte kameru, která se má začít nahrávat při pohybu v obraze dané kamery. "Alarm Out": Zvolte alarmový výstup, který se má aktivovat při pohybu v obraze dané kamery. "Buzzer": Při výskytu pohybu v obraze dané kamery se spustí bzučák. "On" - zapnuto, "Off" - vypnuto. "Action PTZ": Při pohybu v obraze dané kamery najede PTZ kamera do zvolené prepozice. "On" - zapnuto, "Off" - vypnuto. "Disp-Video": Při pohybu v obraze dané kamery se na celé obrazovce hlavního ("Main") resp. pomocného ("Spot") monitoru zobrazí zvolená kamera. "Event Duration": Zadejte, jak dlouho má rekordér setrvat v alarmovém stavu po skončení pohybu v obraze dané kamery. "Copy To": Provedená nastavení můžete zkopírovat pro jiný alarmový kanál. Záložka "HDD" Actions": Akce, která se spustí při výskytu chyby na HDD. "Alarm Out": Zvolte alarmový výstup, který se má aktivovat při výskytu chyby na HDD. "Buzzer": Při výskytu chyby na HDD se spustí bzučák. "On" - zapnuto, "Off" - vypnuto

12 "Event Duration": Zadejte, jak dlouho má rekordér setrvat v alarmovém stavu při výskytu chyby na HDD. "Send E_mail": Odeslání u při výskytu chyby na HDD. Záložka "PASSWD" Actions": Akce, která se spustí při chybně zadaném heslu. "Alarm Out": Zvolte alarmový výstup, který se má aktivovat při chybně zadaném heslu. "Buzzer": Při chybně zadaném heslu se spustí bzučák. "On" - zapnuto, "Off" - vypnuto. "Event Duration": Zadejte, jak dlouho má rekordér setrvat v alarmovém stavu při chybně zadaném heslu. "Send E_mail": Odeslání u při chybně zadaném heslu. Záložka "VIDEOLOSS" Actions": Akce, která se spustí při výpadku videosignálu. "Alarm Out": Zvolte alarmový výstup, který se má aktivovat při výpadku videosignálu. "Buzzer": Při výpadku videosignálu se spustí bzučák. "On" - zapnuto, "Off" - vypnuto. "Event Duration": Zadejte, jak dlouho má rekordér setrvat v alarmovém stavu při výpadku videosignálu. "Send E_mail": Odeslání u při výpadku videosignálu. Podmenu CHANNEL SETUP Když v hlavním menu zvolíte CHANNEL, zobrazí se podmenu CHANNEL SETUP. "Channel": Zvolte kanál, jehož parametry chcete nastavovat. "Channel Name": Zadejte kamerový titulek (popisek). "PTZ Protocol": Zvolte PTZ protokol připojené PTZ kamery. "PTZ Baud Rate": Zvolte komunikační rychlost pro ovládání připojené PTZ kamery. "PTZ ID": Zadejte adresu (ID číslo) PTZ kamery připojené k danému kanálu. "Color": Když zvolíte toto tlačítko, zobrazí se displej pro nastavení obrazových parametrů zvoleného kanálu. "Bright" - jas, "Contra" - kontrast, "Satura" - barevná sytost, "Hue" - odstín. Podmenu NETWORK Záložka "BASIC" "Connection Mode": Zvolte způsob síťového připojení. "Static IP" - Pevná IP adresa rekordéru, manuálně zadaná administrátorem. "Dynamic IP"- Dynamická IP adresa přidělená DHCP serverem. "IP Address": Pokud jste nastavili položku "Connection Mode" na "Static IP", musíte pomocí položky "IP Address" zadat IP adresu rekordéru. "Netmask": Maska sítě. "Gateway Addr.". IP adresa brány. "MAC Addr.": MAC adresa rekordéru. "NTP Server": IP adresa NTP serveru. "HTTP Port": Číslo HTTP portu. "Media Port": Číslo media portu. "Intercom Port": Číslo interkom portu. Záložka "ADVANCED" Položky "Minor Stream", "Channel", "Resolution", "Quality" a "Frame Rate" nelze měnit. Displej " " Když v záložce "ADVANCED" kliknete na "Setup" v řádce " ", zobrazí se displej " ", ve kterém můžete nastavit váš poštovní účet pro odesílání ů při alarmu. Okénko " ": K povolení odesílání ů zatrhněte toto okénko

13 "SMTP Port": Číslo SMTP portu. "SMTP Server": Jméno SMTP serveru. "From": Adresa odesílatele (tj. DVR). "Passwd": Heslo. "To": Adresa příjemce. "Get Back": Návrat do záložky "ADVANCED". Displej "DDNS" Když v záložce "ADVANCED" kliknete na "Setup" v řádce "DDNS", zobrazí se displej "DDNS", ve kterém můžete zadat vaši DDNS službu. Pokud Internetová přípojka na straně rekordéru není opatřena pevnou veřejnou IP adresou, můžete pro přístup k rekordéru přes Internet využívat nějakou DDNS službu. Okénko "DDNS": K povolení DDNS služby zatrhněte toto okénko. "DDNS Type": Typ DDNS služby. "Server": DDNS server. "Domain name": DDNS doménové jméno. "User Name": Uživatelské jméno pro váš DDNS účet. "Password": Heslo pro váš DDNS účet. Displej "DNS" Když v záložce "ADVANCED" kliknete na "Setup" v řádce "DNS", zobrazí se displej "DNS", ve kterém můžete zadat primární a sekundární DNS server. "DNS 1": IP adresa primárního DNS serveru. "DNS 2": IP adresa sekundárního DNS serveru.. Podmenu USER MANAGEMENT Když v hlavním menu zvolíte USER, zobrazí se podmenu USER MANAGEMENT, ve kterém můžete zadávat nové uživatele a jejich přístupová práva (úroveň). Celkem lze zadat max. 15 uživatelů. "No.": Číslo uživatele. "User Name": Jméno uživatele. "Grade": Uživatelská úroveň. Tlačítka dole: "Page": Stránka podmenu. "Add": Přidat uživatele. "Delete": Vymazat uživatele. "Edit": Editovat uživatele. Podmenu SYSTEM SETUP Když v hlavním menu zvolíte SYSTEM, zobrazí se podmenu SYSTEM SETUP. Záložka "BASIC" "Date Format": Formát zobrazení datumu. YYYY/MM/DD - rok/měsíc/den. "Time Zone": Časové pásmo. "System Date": Systémové datum. "System Time": Systémový čas. "DST Time": Letní čas. "Device ID": ID číslo rekordéru

14 Záložka "Advanced" "Language": Jazyk menu. NTSC/PAL: Video systém (TV norma). "Auto Lock": Doba nečinnosti operátora, po které se automaticky zamknou ovládací prvky rekordéru.. Záložka "HDD" "HDD": Číslo disku. "Status": Stav disku (celková kapacita disku v GB). "Left": Zbývající volná kapacita disku v GB. "HDD Format": Formátování pevného disku (HDD). Když do rekordéru nainstalujete nový HDD, doporučuje se jej nejprve zformátovat v rekordéru. Záložka "MAINTAIN" V této záložce můžete provést upgrade rekordéru. Upozornění: Během upgrade nesmí dojít k výpadku napájení přístroje. Rekordér během upgrade nevypínejte a nerestartujte. Během upgrade neodpojujte od rekordéru USB flash disk, na kterém je aktualizační soubor. Když upgrade proběhne úspěšně, zobrazí se zpráva "Ugrading Successfully". Potom rekordér zrestartujte. Podmenu DISPLAY SETUP Když v hlavním menu zvolíte DISPLAY, zobrazí se podmenu DISPLAY SETUP. "Main Interval": Přepínací interval (doba prodlení) pro automatické přepínání kamer na hlavním monitoru. "Spot Interval": Přepínací interval (doba prodlení) pro automatické přepínání kamer na pomocném monitoru. "Camera Loss": Přeskočení videokanálu bez signálu při automatickém přepínání. "Resolution": Rozlišení připojeného VGA monitoru. Podmenu BACKUP Pomocí tohoto menu můžete zkopírovat zvolený záznam na externí USB zařízení (např. flash disk apod.). "Device": Zálohovací zařízení. "Start Date": Datum začátku záznamu, který chcete kopírovat. "Start Time": Čas začátku záznamu, který chcete kopírovat. "End Date": Datum konce záznamu, který chcete kopírovat. "End Time": Čas konce záznamu, který chcete kopírovat. "Channel": Video kanál pro kopírování. "File Style": Formát zálohovaných souborů. Je podporován PS formát. PS soubor lze přehrát na PC pouze pomocí přiloženého software. "Disc Size": Celková kapacita zálohovacího zařízení. "File Size": Odhadnutá velikost zálohovaného záznamu. "Estimated Time": Odhad doby kopírování. "USB Format": Zformátování externího USB zařízení. Před kopírováním záznamu se doporučuje zformátovat externí USB disk pomocí rekordéru. Podmenu LOG Pomocí tohoto menu si můžete zobrazit provozní deník ze zvoleného období

15 Záložka "SYSTEM" Provozní deník systémových událostí (spuštění systému, přihlášení uživatele, vzdálený přístup, upgrade systému apod.). "By Type": Zvolte typ událostí, které chcete zobrazit. "Page Step": Stránkování deníku. "Start Time": Začátek období, jehož provozní deník chcete zobrazit. "Date": Datum začátku období, jehož provozní deník chcete zobrazit. "Time": Čas začátku období, jehož provozní deník chcete zobrazit. "End Time": Konec období, jehož provozní deník chcete zobrazit. "Date": Datum konce období, jehož provozní deník chcete zobrazit. "Time": Čas konce období, jehož provozní deník chcete zobrazit. "Search": Když chcete zobrazit provozní deník systémových událostí ze zvoleného období, klikněte na "Search". Záložka "EVENT" Seznam alarmových událostí (alarm na alarmovém vstupu, detekce pohybu, výpadek video signálu, chybné heslo, chyba HDD atd.). Význam položek obdobný jako v záložce "SYSTEM" (viz níže). Přehrávání záznamu Když kliknete pravým tlačítkem myši do obrazu, zobrazí se pop-up menu. Když v pop-up menu zvolíte položku "Record Search", zobrazí se displej "RECORD SEARCH". Vyhledávané záznamy můžete filtrovat buď podle typu záznamu (položka "By Type") nebo podle data a času (položka "By Time"). "By Type": Zvolte typ záznamu, který chcete vyhledat. K dispozici jsou tyo typy: "All Recordings": Všechny typy záznamů. "Manual Recording": Manuálně spuštěný záznam. "Timing Recording": Záznam podle časového rozvrhu. "Alarm Recording": Aalarmový záznam. "Timing & Alarm Recording": Záznam podle časového rozvrhu & alarmový záznam. Když jste zvolili požadovaný typ, klikněte na "Search". Potom zvolte požadované datum - zobrazí se seznam záznamů ze zvoleného data. Když kliknete na požadovaný záznam, spustí se jeho přehrávání. "By Time": Zadejte datum a čas záznamu, který chcete přehrát. Potom klikněte na "Play" ke spuštění přehrávání záznamu za zadaného data a času. Pokud ze zadaného data a času neexistuje záznam, zobrazí se zpráva "File Opening Failure". Ovládání PTZ kamer Když kliknete pravým tlačítkem myši do obrazu, zobrazí se pop-up menu. Když v pop-up menu zvolíte položku "PTZ Control", zobrazí se okno s ovládacími prvky pro ovládání PTZ kamery. Směrová růžice: Natáčení a naklápění kamery. "Zoom": Zoomování (přiblížení / oddálení snímaného objektu). "Focus": Ostření. "Iris": Ovládání clony. "Call PRE": Vyvolání prepozice (předvolená pozice kamery). "Preset": Nastavení prepozic. "Speed": Nastavení rychlosti pohybu PTZ kamery. "More": Další volby. "Exit": Vystoupení z režimu ovládání PTZ kamer. Systémové informace Když kliknete pravým tlačítkem myši do obrazu, zobrazí se pop-up menu. Když v pop-up menu zvolíte položku "System Info", zobrazí se displej "SYSTEM INFORMATION" s informacemi o systému. "DVR version": Verze firmware rekordéru. "IP": IP adresa rekordéru. "System ID": ID číslo rekordéru

16 "Record File": Datum a čas záznamového období. "HDD-1", "HDD-2": Kapacita HDD. "Exit": Vystoupení z displeje SYSTEM INFORMATION. Vzdálený přístup k rekordéru přes síť (LAN/Internet) Na PC spusťte prohlížeč (Internet Explorer) a zadejte IP adresu rekordéru (http:// xxx.xxx:8000/) a pak stiskněte ENTER. Pokud přistupujete k rekordéru poprvé, budete vyzváni ke stažení komponenty ActiveX. Povolte stažení ActiveX. Pozn.: Stažení ActiveX může být blokováno nastavením zabezpečení ve vašem prohlížeči Internet Explorer. Po stažení ActiveX se zobrazí přihlašovací okno "User login". Zadejte číslo media portu ("Port"), jméno ("Username"), heslo ("Password") a zvolte požadovaný jazyk ("Language"). Pak klikněte na "OK". Potom se zobrazí webové rozhraní rekordéru. Jako výchozí se na děleném displeji zobrazí živé obrazy z kamer připojených k rekordéru (záložka )

17 Dále jsou v liště nahoře k dispozici tyto záložky: vyhledávání a přehrávání záznamu (displej viz níže)

18 konfigurace rekordéru (displej viz níže). Obsluha a konfigurace rekordéru přes webové rozhraní je obdobná jako při lokální obsluze. Český překlad Copyright ESCAD Trade s.r.o

19 Technická specifikace Parametr Hodnota Videokomprese H.264 Videovstupy Videovýstup VGA výstup Audiovstup Audiovýstup Režimy zobrazení Digitální zoom Obraz v obraze PIP Pentaplexní operace Rozlišení live Záznamové režimy Záznamová rychlost Rozlišení záznamu Režimy přehrávání Zálohování Alarmové vstupy Releové výstupy Alarmové funkce Pre-alarm. záznam Ovládání PTZ kamer Telemetrické protokoly Paměťové medium Ethernetové rozhraní Ethernetové protokoly Vzdálený dohled OSD menu Seriové rozhraní Port pro zálohování Port pro myš Uživatelský přístup Systémový čas Napájení Rozměry 16x BNC kompozitní video 1V š-š, 75 ohm 2x BNC pro připojení videomonitoru (MAIN & SPOT) 1x RGB Sub-15pin pro připojení VGA monitoru 4x RCA linkový audiovstup 1x RCA linkový audiovýstup 1/4/8/16 (dělené obrazovky pro současné zobrazení kamer) ano ano přehrávání, záznam, vzdálený síťový přístup, zálohování, D1: 704 x 576 pixelů kontinuální (manuální), časový rozvrh, detekce pohybu v obraze, při sepnutí alarm. vstupu 400fps (CIF), 200fps (HD1), 100fps (D1) CIF (352x288), HD1 (704x288), D1 (704x576) 1/4/8/16 (dělené obrazovky pro současné zobrazení kamer) USB rozhraní, síťové rozhraní (přehrávací SW s konverzí do AVI v ceně) 16x bezpotenciálový vstup 4x spínací relé aktivace záznamu při alarmu, odesílá obraz em, zobrazení na SPOT monitoru spustí záznam 10 sekund před výskytem alarmu podpora ovládání otočných PTZ kamer se Zoomem, vč. předvolených PRESET pozic a automatické obchůzky Pelco-D, Pelco-P 2x HDD SATA (max. 2x 2000GB) 1x RJ-45 10/100 Base-T Ethernet TCP/IP, PPPOE, DHCP, DNS, DDNS, SNTP, NTP, RTP/RTSP pomocí webového prohlížeče IE (Internet Explorer) multiuživatelský přístup vícejazyčné ON-Screen-Display menu RS-485 rozhraní USB2.0 rozhraní USB2.0 víceuživatelská oprávnění podpora formátu Swift, Letní čas 12V / 5A napájecí adaptér v ceně š430 x h345 x v66 mm

20 - 20 -

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...5 Popis částí

Více

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 796A (8 kanálů) - Uživatelský manuál (V1.2) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 10" LCD DVR MONITOR + 4 CH H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SET KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DL1004+4XC137+HDD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili námi distribuovaný, moderní sledovací systém

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

H.264 DVR. 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér. Uživatelský manuál V2.1B

H.264 DVR. 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér. Uživatelský manuál V2.1B H.264 DVR 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér V2.1B Uživatelský manuál Poznámky Napájení tohoto DVR je poskytováno pomocí adaptéru DC 12V3A, prosíme zkontrolujte před instalací zásuvku a ujistěte

Více

Užívateľský manuál ku DVR záznamníkom TVT

Užívateľský manuál ku DVR záznamníkom TVT Užívateľský manuál ku DVR záznamníkom TVT Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol blesku

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním Uživatelský manuál v1.0 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními! Mohlo by dojít

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

FULL D1 DVR. Uživatelský manuál

FULL D1 DVR. Uživatelský manuál FULL D1 DVR Uživatelský manuál Inteligentní Sledování (IVS) NOVÉ grafické MENU ovládané MYŠÍ Prosím přečtěte si pečlivě návod před zapnutím přístroje. Návod uschovejte pro pozdější použití. 700_708h_m769_769-b_769h_798ha_759ha_679ha_706h_796ha_704h_757ha_677ha_677d_792d_792ha_675d_675ha_Manual_V1.7

Více

Bezpečnostní kamerový systém Model: DVK-7304S-AC H.264 Obsah Uživatelská příručka... 5 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Představení výrobku... 6 Funkce... 6 Obsah balení... 7 Instalace pevného disku...

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození.

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich poškození. -Manipulaci

Více

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro

Více

DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11

DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11 DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka Verze 2011/11 1 DVR-308E 8 kanálové DVR Technické parametry, vlastnosti: Linux OS Vstupy, výstupy, HW vlastnosti DVR: Kovové (plechové) šasi (rozměry cca 32 5 27cm)

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

DVR UŽIVATELSKÝ MANUÁL SHA-116.V2. www.kguardsecurity.com

DVR UŽIVATELSKÝ MANUÁL SHA-116.V2. www.kguardsecurity.com DVR UŽIVATELSKÝ MANUÁL SHA-116.V2 Obsah Kapitola 1. Vlastnosti... 5 Kapitola 2. Panel... 6 Kapitola 3.Instalace... 9 3.1. Instalace(HDD)... 9 3.2. Připojení kamery a monitoru... 10 3.3. Připojení napájení...

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více