aut.). 6 Markotić, Ante F.: Demografski razvitak Hercegovine. Mostar, Prva književna komuna, 1983, s. 235.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aut.). 6 Markotić, Ante F.: Demografski razvitak Hercegovine. Mostar, Prva književna komuna, 1983, s. 235."

Transkript

1 Albánská migrace a emigrace Historicky doložené albánské dějiny jsou vyplněny migracemi. První, nepříliš spolehlivé, písemné zmínky o Albáncích jsou doloženy z konce 11. století, avšak již ve století třináctém jich máme přehršel. 1 V té době uvrhly dynastické boje v Konstantinopoli, křižácká tažení a ambice vládců malých balkánských států Balkán do víru válek, v nichž byli albánští horalé jako zdatní bojovníci najímáni jako žoldnéři do bojů na území Épiru a Řecka. Jejich válečné výpravy vedly záhy k tomu, že se začali usazovat v oblastech, v nichž bojovali. 2 Ještě dnes žije v egejském Řecku, Attice, severním Peloponnésu a přilehlých ostrovech několik desítek Albánců, potomků přistěhovalců ze 14. století. 3 Od 15. do 18. století, kdy nad Balkánem dominuje nová mocnost, Osmanská říše, se množství Albánců stěhuje do jižní Itálie. Také v Itálii dodnes přetrvala stotisícová albánská komunita. 4 Po habsbursko - osmanských válkách na přelomu 17. a 18. století se Albánci houfně stěhují na půdu uprázdněnou křesťanskými uprchlíky, hlavně na dnešní Kosovo, do jižního Srbska a západní Makedonie. V 18. století se malé skupiny katolických Albánců usadily dokonce na území Vojvodiny. Stěhování ze severní Albánie na Kosovo trvá zhruba do poloviny 19. století. Od konce 19. století se Albánci z dnešní jižní Albánie stěhují, podobně jako mnoho jiných lidí z chudých evropských oblastí, do USA. Sledují přitom své sousedy, Italy, Řeky a Černohorce, a usazují se především v New Yorku. Muslimští Albánci z oblastí, které počátkem 20. století připadly Srbsku a později Jugoslávii, se ve velkém počtu stěhují do Turecka (v 50. letech přímo na základě mezistátní dohody) a turecké úřady je ve velkém usazují v tureckém Kurdistánu ve snaze snížit podíl Kurdů v obyvatelstvu kraje. V téže době jde menší vlna emigrace z komunistické Albánie do západní Evropy a USA. Na tuto epopej navazuje ve druhé polovině 20. století stěhování Albánců za lepším výdělkem, označované obvykle jako gastarbeiterství. Vlna albánských gastarbeiterů započala na Kosovu a sledovala směr obvyklý pro ostatní jugoslávské gastarbeitery, tedy do germanofonních zemí. Jasně vedlo Německo, následované Švýcarskem, kde se vytvořilo centrum politické emigrace. Hledání výdělku v cizině má dlouhodobou tradici v některých oblastech bývalé Jugoslávie (Dalmácie, Makedonie, části Srbska, Kosova a Černé Hory). Koncem 60. let však získalo nový impuls v plné legalizaci možností výdělku v zahraničí a možnosti devizového spoření. To spolu s rozvojem pracovních příležitostí pro nekvalifikované a málo kvalifikované dělníky v západním Německu vytvořilo fenomén novodobého jugoslávského gastarbeiterství. Jeho mechanismus není dosud plně vysvětlen, velkou roli hrálo každopádně přímé předávání osobní zkušenosti. 5 Na Kosovu došlo k rozšíření gastarbeiterství až poté, co se ve velkém měřítku rozvinulo v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a vlastním Srbsku. 6 Albánci ostatně patřili ještě počátkem 80. let v rámci 1 Ferjančić, Božidar: Albanci u vizantijskim izvorima. In: Garašanin, Milutin (ed.): Iliri i Albanci. Beograd, SANU, Naučni skupovi, XXXIX, Odeljenje istorijskih nauka, 10, 1986, s Ferjančić, 1986, s Šatava, Leoš: Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka. Praha, Ivo Železný, 1994, s Šatava, Leoš: Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka. Praha, Ivo Železný, 1994, s S výjimkou ostrova Lastovo spolu okresy s výrazným podílem gastarbeiterů navzájem sousedily a tvořily jakési ostrůvky (pozn. aut.). 6 Markotić, Ante F.: Demografski razvitak Hercegovine. Mostar, Prva književna komuna, 1983, s. 235.

2 Jugoslávie v průměru k národům s nejmenší teritoriální pohyblivostí (více než dvě třetiny Albánců prožilo celý život v místě rodiště). Svůj podíl na pozdějším nastartování gastarbeiterské vlny má možná nízký stupeň průmyslového rozvoje Kosova ještě počátkem 70. let. 7 Roli sehrál zřejmě i archaický společensko - ekonomický systém, založený na přerozdělování v patriarchální velkorodině, spolu s přetrvávajícím institutem sousedské a příbuzenské výpomoci. Od 70. let se však práce v zahraničí začala rychle šířit i mezi kosovskými Albánci. V době, kdy hlavní gastarbeiterská vlna v celé Jugoslávii pomalu opadala, počet albánských gastarbeiterů z Kosova naopak stále rostl. 8 A tak zatímco v polovině 70. let celkový počet vracejících se jugoslávských gastarbeiterů převýšil počet vyjíždějících, nezaměstnaní a nekvalifikovaní Albánci byli přitahováni výdělky v jiných částech Jugoslávie i v zahraničí. 9 Počátkem 90. let bylo Kosovo mezi federálními jednotkami bývalé Jugoslávie pravděpodobně oblastí s největším procentem i celkovým počtem gastarbeiterů. 10 Mechanismem, díky němuž mohlo gastarbeiterství účinně fungovat, přitom byla právě patriarchální velkorodina. Příjmy ze zahraničí, jež zajišťovali někteří členové rodiny, byly hlavou rodiny (nejstarším mužem) rovným dílem rozdělovány mezi jednotlivé členy, resp. syny (ženatí synové dostávali podíl větší), případně byl vynaložen na jiné účely. Tento systém umožňoval pružné zajišťování určitého standardu pro všechny členy třígenerační velkorodiny, okamžitou výpomoc v případě náhlé potřeby, ale rovněž studium vybraných členů rodiny apod. Odhaduje se, že v 90. letech žila v systému velkorodiny třetina kosovských domácností, 11 dá se přitom předpokládat, že šlo hlavně o venkovské rodiny z konzervativního (a chudšího?) prostředí, které bylo hlavním zázemím gastarbeiterské migrace. Pro nastartování gastarbeiterské vlny mezi kosovskými Albánci si můžeme povšimnout několika jevů, které se skládají do celkového obrazu. Koncem 60. let končí emigrace jugoslávských muslimů do Turecka. V téže době se na venkově zvyšuje tlak na kosovské Srby, kteří jsou v řadě případů skrytě i otevřeně pobízeni nebo nuceni k prodeji pozemků a k odchodu. Prvotním podnětem k tomu byl zřejmě hlad chudých albánských rodin po půdě. 12 Můžeme se proto domnívat, že zastavení emigrace do Turecka přispělo k obrácení určitých migračních toků dovnitř Kosova. Vysoký přirozený přírůstek 7 V roce 1971 Kosovo stále vedlo v podílu zemědělského obyvatelstva, které zde tvořilo 51,5% (Biladžić, Dušan: Historija Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Glavni procesi Zagreb, Školska knjiga, 1985, s. 389). 8 Podle sčítání v roce 1971 bylo celkem dlouhodobě pracujících v zahraničí jugoslávských občanů (Markotić, 1983, s. 235). Podle sčítání v roce 1981 to bylo (spolu s rodinných příslušníků). Vrchol gastarbeiterské vlny představovala první polovina 70. let. Počet gastarbeiterů jen v evropských zemích byl v roce 1973 odhadován na osob, v roce 1977 už jen na necelých osob (Vjesnik, ). 9 Artisien, Patrick F. R.: A Note on Kosovo and the Future of Yugoslav-Albanian Relations: A Balkan Perspective. In: Soviet Studies 2, 1984, 36, s Údaje z novější doby nelze považovat za zcela spolehlivé, poněvadž kosovští Albánci bojkotovali sčítání v roce Podle albánských zdrojů pobývalo v první polovině 90. let v jednotlivých zemích západní Evropy více než kosovských Albánců (Islami, Hivzi: Rredha demografike Shqiptare. Pejë, Dukagjini, 1994, s. 204). Západní zdroje, operující s počtem albánských azylantů z Kosova v západní Evropě v první polovině 90. let, shodující se asi v zásadě s počtem gastarbeiterů, uvádějí číslo To by představovalo nejméně 15% celkového obyvatelstva Kosova, což znamená, že Kosovo bylo federální jednotkou s absolutně největším podílem emigrantů, a počet albánských gastarbeiterů pravděpdobně převyšoval i počty gastarbeiterů z Chorvatska, Srbska a BaH. Několik desítek tisíc Albánců údajně až (Islami, 1994: 204) navíc žilo v jiných oblastech bývalé Jugoslávie. Pro srovnání: v roce 1971 bylo napočítáno pouhých osob z Kosova pracujících v zahraničí (Markotić, 1983: 235). 11 Blagojević, Marina: Kosovo: In/Visible Civil War. In: Veremis, Thanos Kofos, Evangelos (eds.): Kosovo: Avoiding Another Balkan War. Athens, Hellenic Foundation For European and Foreign Policy Unviersity of Athens, 1998, s Petrović, Ruža - Blagojević, Marina: Seobe Srba i Crnogoraca sa Kosova i iz Metohije. Rezultati ankete sprovedene godine. In: Kosovo. Prošlost i sadašnjost. Beograd, Međunarodna politika, 1989, s. 251.

3 obyvatelstva, daný snížením úmrtnosti při zachování vysoké porodnosti a udržováním podřízeného sociálního postavení žen, nutil k hledání nových možností výdělku, neboť volné půdy na Kosovu bylo k dispozici málo a ani odchod Srbů rozhodně populační přetlak neřešil. Zdá se, že celý proces mimo rodiště se odehrával fázovitě. Nejprve přišlo hledání výdělku mimo Kosovo (případně Makedonii) jinde na území Jugoslávie, a teprve potom v zahraničí. Albánci zpočátku nehledali nekvalifikované zaměstnání v průmyslu. Nejprve se snažili v těch částech Jugoslávie, kde byla kupní síla větší než doma, provozovat cukrárny, malé pekárny, 13 stánky se zmrzlinou, burekem a ćevapem 14 a později pizzerie. Vhodným prostředím byla velká města a jugoslávského přímoří. Inspirovat se mohli v sousedství, neboť tento způsob obživy se již dříve stal tradičním mezi kosovskými Gorany 15 a rovněž mnohými Makedonci. Následovalo hledání nekvalifikované práce v průmyslu, především v těch jugoslávských republikách, kde byly nejvyšší platy, tedy v Chorvatsku a ve Slovinsku, republikách, které zároveň poskytovaly velkou možnost sezónních stánkařských výdělků v přímoří. 16 Odtud pak vedla cesta do zahraničí. Velkou roli v celém procesu hrálo zprostředkování zkušeností od příslušníků jiných národů. Silný kolektivismus, charakteristický pro kosovskoalbánskou společnost, účinně bránil trvalé emigraci. Cílem byl výdělek, nikoli usazení se v cílové zemi nebo dokonce změna životního stylu. Přežívající silný patriarchalismus zase bránil účinnému využití získaného výdělku, především jeho dalšího obchodního investování. Ve většině případů je výdělek dodnes využíván k investování do společenské prestiže, jejímiž znaky jsou výstavný dům a kvalitní auto. Populační přetlak proto zůstával trvale přítomen a počet albánských gastarbeiterů z Kosova a z Makedonie (makedonští Albánci byli, jak se zdá, inspirováni svými kosovskými krajany) logicky stále stoupal. Nemuselo se nutně jednat o tutéž osobu. V mnoha rodinách se zřejmě bratři střídali (zvláště mladí, neženatí muži), 17 výsledný efekt, totiž uměle snížený počet členů rodiny žijící v místě rodiště, byl každopádně stejný. Zprávy o hromadném porušování lidských práv na Kosovu vedly v západní Evropě od roku 1991 k hromadnému uznávání oprávněnosti žádostí kosovských Albánců o azyl. Šlo také o tichou politickou úlitbu za to, že se velmoci v době válek v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině nevěnovaly otázce Kosova, aby zachovaly naději na souhlas Slobodana Miloševiće s mírovými dohodami, a obávaly se přitom vypuknutí etnického konfliktu na Kosovu. Mezi důvody, proč kosovští Albánci hledali azyl, patřily zhoršující se životní podmínky v době trvání mezinárodních sankcí proti Srbsku a Černé Hoře, policejní represe a zpočátku také obavy z šikanování při výkonu základní vojenské služby (jako v případě vojvodinských Maďarů). Jinak ale šlo o přímé pokračování migrací z dřívějška. 13 Provozování pekařství mimo domov se stalo tradiční obživou prakticky pro celou oblast Nízký Has (resp. tu její část, ležící na Kosovu), zahrnující více než 20 vesnic. Obživu nacházeli hlavně v Srbsku, a to především v Bělehradě (pozn. aut.). 14 Burek a ćevap (qebab, kebab) jsou balkánská lidová jídla, patřící k oblíbeným fast-food bývalé Jugoslávie (pozn. aut.). 15 Darmanović, Mina: Savremene promene u narodnoj kulturi pečalbarskog regiona Gora. In: Glasnik baština, 6, 1995, Priština, s Gorané jsou malou skupinou slovansky hovořících muslimů z jižního cípu Kosova a přilehlé oblasti Albánie. 16 V Chorvatsku vzbudilo přistěhovalectví Albánců xenofobní postoje a počet Albánců byl zveličován až na 200 tisíc (Rexhepi, Diana: Strah od doseljavanja. Vjesnik, ). Podle střízlivých odhadů žilo v Chorvatsku v době rozpadu Jugoslávie tisíc Albánců (pozn. aut.). 17 V jiných rodinách mohl být zase jeden z bratrů delegován jako zahraniční živitel. Tak tomu bylo v případě trojice bratrů Jashariových z Drenice, zakladatelů UÇK, z nichž jeden strávil po dohodě s ostatními asi 30 let na práci v Německu (interview autora se synovcem dotyčného, srpen 1999).

4 Migrace mířila především do germanofonních zemí (hlavně do Německa, dále do Švýcarska, Rakouska či Švédska), ale také do Makedonie a do Slovinska, které v roce 1991 vyhlásily nezávislost. Novým trendem bylo stěhování do Albánie, kde se do roku 1993 usadilo cca 25 tisíc kosovských Albánců. 18 Počet migrantů do zemí EU a Švýcarska z let je odhadován na 400 tisíc, z toho 340 tisíc žádalo o azyl. 19 Nelegální pobyty lze pouze odhadovat. Albánské rodiny na Kosovu byly v této době stále více závislé na příjmech od příbuzných pracujících v zahraničí, mezi nimiž nebyly pouze mzdy. Významné místo měly právě podpory žadatelů o azyl. Republika Kosovo, jednostranně vyhlášená v roce 1991, ve svých příjmech závisela hlavně na příjmech od gastarbeiterů, kteří do jejího rozpočtu dobrovolně odváděli 3% svých příjmů. 20 Ve druhé polovině 90. let však zřejmě příjmy od gastarbeiterů začaly klesat. Příčin mohlo být více. Stále více mladých Albánců si zvykalo brát do zahraničí i rodiny (manželky), čímž rostly výdaje přímo v místě zaměstnání. Další příčinou mohl být návyk na vyšší standard bydlení. Společenské vztahy mezi gastarbeitery a rodinou se stále více individualizují, i když přerozdělování v rámci širší rodiny přetrvává a velkou roli nadále hraje solidarita (výpomoc) mezi bratry, eventuelně bratranci. Velký zásah do dosavadní podoby migrace však znamenala především změna přístupu západoevropských zemí k žádostem o azyl a vůbec o vstup, k němuž došlo po roce 1995 v souvislosti s uzavřením mírových dohod v Bosně a Hercegovině a v Chorvatsku a uváděním tzv. Schengenských dohod do praxe v letech 1995 a Dosavadní azyly přestávaly platit a Německo, následované Švýcarskem a Švédskem, se v roce 1997 pokusilo vyjednat návrat dřívějších albánských azylantů zpět do SR Jugoslávie. Těmto snahám učinil konec nový ozbrojený konflikt, který na Kosovu vypukl počátkem roku V této době nabývají na významu stále více ilegální přechody hranic a ilegální pobyty, včetně změn identity. Jsou zkoumány nové cílové země, dříve opomíjené, jako například Velká Británie, přičemž velkou roli zřejmě hraje podoba azylového řízení. Žádosti o azyl byly často podávány v účelově zkreslené podobě, jako kompiláty událostí a faktů, které byly buď jako osvědčené účelově vypsány, nebo jako nevýhodné zatajeny. 21 V této fázi tedy nabývá na významu i Česká republika jako tranzitní území do zemí spojených společnou (schengenskou) kontrolou hranic. Konflikt, který po krátké přestávce v zimě 1998/99 vypukl na Kosovu znovu od března do června 1999, přinesl vyhnání cca 780 tisíc kosovských Albánců do zahraničí, v naprosté většině ovšem do sousedních zemí, Albánie, Makedonie a také Černé Hory. Jen menší část uprchlíků se dostala do západní Evropy, neboť západní státy se poměrně zřetelně bránily přijetí většího počtu Albánců. 18 Vickers, Miranda: Between Serb and Albanian. A History of Kosovo. New York, Columbia University Press, 1998, s Troebst, Stefan: The Kosovo Conflict, In: Konfliktentwicklung auf dem südlichen Balkan I. Informationen zur Sicherheitspolitik, 17, 1999, s. 79. Albánský demograf Islami uváděl v roce 1998 rovněž celkový počet kolem 400 tisíc a tyto odhady počtu Albánců původem z bývalé Jugoslávie v jednotlivých zemích: Německo 120 tisíc, Švýcarsko 120 tisíc, Švédsko 35 tisíc, Rakousko 23 tisíc, Belgie 8 tisíc, Francie 5 tisíc, Dánsko 5 tisíc, Itálie 4 tisíce, Norsko 3.500, Nizozemí 2 tisíce, Anglie 2.500, Finsko 600, Lucembursko 200, Chorvatsko 40 tisíc, Slovinsko 15 tisíc, Albánie 25 tisíc, navíc Bosna a Hercegovina 30 tisíc (Islami, Hivzi: Rredha demografike Shqiptare. Pejë, Dukagjini, 1994, s ). 20 Výše rozpočtu není přesně známa, o jeho šíři poskytuje obraz odhad výdajů na paralelní školství kosovských Albánců, které pohltilo většinu rozpočtu. Náklady na jeho udržování jsou odhadovány na 45 mil. DEM ročně (Igrić, Gordana: Education Is the Key in Serb-Kosovar Negotiations. In: Transitions, ). 21 Za jedinečnou informaci vděčím Martině Svobodové ze Západočeské univerzity v Plzni, která takový případ z Velké Británie popsala v seminární práci z ledna Její zdroj charakterizoval svůj životopis v žádosti o azyl tak, že vše, co zmínil, se opravdu stalo, ale nemůže říci, že jemu osobně.

5 Populační přetlak na Kosovu přirozeně stále trvá. Teoretická hustota osídlení nebereme-li v úvahu osoby žijící v zahraničí se v roce 1991 pohybovala odhadem téměř na úrovni 180 osob na 1km² (bez nich cca na úrovni 150 osob/km²). Některé demografické projekce vývoje obyvatelstva Kosova, založené na současných trendech, ukazují, že Kosovo by mohlo v roce 2051 mít 4,5 mil. obyvatel, z toho 4,1 mil. Albánců. 22 Taková projekce samozřejmě nebere v úvahu změny společenského prostředí, které mohou vyústit ve snížení přirozeného přírůstku. I tak však bude mít Kosovo i do budoucna přebytek obyvatel, který nebude schopno uživit. V dosti podobné pozici jako Kosovo jsou i převážně albánské kraje v Makedonii a jižním Srbsku. Také zde nakonec vypukly konflikty, které byly, podobně jako na Kosovu, provázeny snahou o etnickou homogenizaci území. V Makedonii měla kombinace neúspěšné ekonomické transformace, korupce, málo stabilních politických a bezpečnostních institucí, nestabilního sousedství a ekonomického tlaku zezdola za výsledek propojování politických elit s organizovaným zločinem (na straně etnických Albánců i etnických Makedonců). To mělo dopad i na kriminalizaci Albánců původem z Makedonie žijících v zahraničí. Zvyšování kriminality uvnitř komunit kosovských, makedonských a jihosrbských albánských migrantů můžeme samozřejmě spojit s rostoucím etablováním v cílových zemích (komunity v jednotlivých zemích existují často již po třicet let, stále se zvyšují počty trvale usazených a získaných občanství). Velmi pravděpodobně je však spojena i se ztíženými podmínkami zahraničního pobytu v kombinaci s předpokládaným rostoucím populačním tlakem. Růst počtu ilegálních pobytů v komunitě albánských migrantů z bývalé Jugoslávie lze jen těžko dokázat, můžeme ho pouze předpokládat. Je-li však samotný vstup do cílové země nelegální a nejčastěji spojen s organizovanými kriminálními strukturami, je velmi pravděpodobné, že během dalšího pobytu bude toto spojení udržováno. Také ozbrojené konflikty přinesly další kriminalizaci albánské společnosti (konflikt na Kosovu , v jižním Srbsku , v Makedonii 2001, rozklad autority státu v Albánii v roce 1997). Většina Albánci osídlených oblastí, tedy Albánie, většina Kosova, severozápadní Makedonie, části jižního Srbska i jižní Černé Hory, patří k ohniskům migrací. Migrace mají specifický směr, do značné míry udávaný tradicí. Z muslimsko - pravoslavné jižní Albánie, po staletí propojené s Řeckem, směřují migranti (velmi často nelegální) hlavně do Řecka, kde jejich počet řecké úřady odhadují až na 400 tisíc. Jsou obdobou Mexičanů pokoušejících se dostat do USA. Muslimsko - katolická severní Albánie a jižní Černá Hora, tradičně spojené s Itálií, směřují zase sem, opět často nelegálně jako obdoba karibských boat - people. Stojí za zmínku, že nespokojenost s komunistickým režimem v samotném závěru jeho trvání, nejsilnější na severu, se tento režim (reprezentovaný Albánci z jihu) pokusil řešit otevřením možnosti emigrace do Itálie. Z téměř výhradně muslimského Kosova, jižního Srbska a severozápadní Makedonie zamířily novodobé migrace, jak bylo popsáno výše, po skončení migrací do Turecka do západní Evropy, s těžištěm v Německu a Švýcarsku. Česká republika tedy stojí na cestě pouze jednoho z albánských migračních proudů. Velikostí zdejší albánské komunity zaujímá Česká republika spíše okrajové, díky své poloze však stále nezastupitelné místo. 22 Simić, Predrag: The Kosovo and Metohia Problem and Regional Security. In: Veremis, Thanos Kofos, Evangelos (eds.): Kosovo: Avoiding Another Balkan War. Athens, Hellenic Foundation For European and Foreign Policy Unviersity of Athens, 1998, s. 191.

6

1 Přesněji řečeno, víza nebyla vyžadována pro držitele jugoslávských pasů. Svazová republika Jugoslávie (tvořená pouze

1 Přesněji řečeno, víza nebyla vyžadována pro držitele jugoslávských pasů. Svazová republika Jugoslávie (tvořená pouze Albánci v Česku Albánci jsou v Česku jednou z mnoha minorit, mezi nimiž pro běžného Čecha téměř zanikají. Nejsou ničím zvlášť nápadní a sami se většinou snaží žít pokud možno nenápadně. Nebo lépe řečeno,

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy:

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy: Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků 1) Vysvětlete pojmy: a) rasa europoidní, mongoloidní, negroidní, mestic, mulat, zambo b) jazykový a územní národ, stát národnostně homogenní,

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz)

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Tento studijní materiál je určen pro vnitřní potřebu žáků Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě. Další šíření tohoto materiálu je možné jen se svolením

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013 Jadranské státy HOR_52_INOVACE_Z.7.30 Mgr. Jana Horná 7. ročník ( V/2 EU OPVK) 4. 5. 2012 Zeměpis 7. ročník; Jadranské státy 1 Výukový materiál je připraven pro 7. ročník s využitím interaktivní tabule.

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

BÝVALÁ JUGOSLÁVIE - OBYVATELSTVO

BÝVALÁ JUGOSLÁVIE - OBYVATELSTVO BÝVALÁ JUGOSLÁVIE - OBYVATELSTVO Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Jugoslávie - obyvatelstvo Autor Zdeněk

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1 STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE Obr. 1 Státy bývalé Jugoslávie Rozpad Jugoslávie roku 1991 Vznik samostatných států: Slovinsko 1991 Chorvatsko 1991 Makedonie 1991 Bosna a Hercegovina 1992 Srbsko a Černá Hora 1992

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Regiony. Jihovýchodní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Regiony. Jihovýchodní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Regiony Jihovýchodní Evropa: historický vývoj Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 JV Evropa Poloha: Balkánský poloostrov Prostudujte si odkaz: http://mapyourinfo.com/wiki/cs.wikipedia.org/balk%c3%a1n/

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země)

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země) Jihovýchodní Evropa (Balkánské země) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA ALPSKÉZEMĚ-OBYVATELSTVO Mgr. Iva Švecová RAKOUSKO historie 1.stol. římský vojenský tábor Vindobona (dnes Vídeň) 13. stol.

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. ledna 2016

Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. ledna 2016 I. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. ledna 2016 Tento materiál byl vytvořen Ministerstvem vnitra v rámci plnění usnesení vlády ze dne 12. října 2015 č. 824, kterým se mění usnesení ze dne 29.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Státní hranice a typy států podle polohy

Státní hranice a typy států podle polohy Státní hranice a typy států podle polohy HOR_52_INOVACE_8.Z.1 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( V/2 EU OPVK) 3. 10. 2011 Zeměpis 8. ročník; Státní hranice, typy států podle polohy 1 Státní hranice a typy států

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

JV Evropa. Přírodní podmínky:

JV Evropa. Přírodní podmínky: Přírodní podmínky: Státy JV Evropy se nacházejí na Balkánském poloostrově. Řadíme k nim: Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Černou Horu, Kosovo, Makedonii, Albánii, Rumunsko a Bulharsko.

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Srbští experti, stejně jako lidé pracující s dětmi, poprvé získali první informace o tomto americkém programu v roce 2002 z

Srbští experti, stejně jako lidé pracující s dětmi, poprvé získali první informace o tomto americkém programu v roce 2002 z Srbští experti, stejně jako lidé pracující s dětmi, poprvé získali první informace o tomto americkém programu v roce 2002 z Foundation OKS a pan Rob van Pagee poprvé prezentovali program v rámci tzv. MINI

Více

Obrázek 1: Srbsko: řeky a jejich povodí Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:serbia_drainage_basins-sr.gif?uselang=cs

Obrázek 1: Srbsko: řeky a jejich povodí Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:serbia_drainage_basins-sr.gif?uselang=cs JV Evropa Přírodní podmínky 1) Podle mapky lokalizujte státy JV Evropy, jejich hlavní města, významné celky reliéfu, vodní toky, jezera. Kde se nachází: Durmitor, Prokletije, Ohridské jezero, Rila, Pirin,

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR Odbor azylové a migrační politiky oddělení koncepcí a analýz OBSAH PREZENTACE I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu

Více

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Etnografie a národnostní politika ČLR Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Čínská migrace Zdroje a motivace migrace do zahraničí: Minulost: Nedostatek zemědělské půdy (růst populace, civilizační rozvoj,

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Světové a Evropské statistiky agenturního zaměstnávání (zdroj: Mezinárodní konfederace agentur práce Ciett) Jak si stojí Česká republika vkontextu zemí EU

Více

Imigranti z vybraných zemí bývalé Jugoslávie (po roce 1991)- Chorvaté, Srbové, Muslimové a Makedonci Celková charakteristika skupiny

Imigranti z vybraných zemí bývalé Jugoslávie (po roce 1991)- Chorvaté, Srbové, Muslimové a Makedonci Celková charakteristika skupiny Imigranti z vybraných zemí bývalé Jugoslávie (po roce 1991)- Chorvaté, Srbové, Muslimové a Makedonci Celková charakteristika skupiny Vývoj v socialistické Jugoslávii byl po roce 1945 zcela odlišný od toho,

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

ZHORŠUJE SE VZTAH ČECHŮ K POLSKU, MAĎARSKU, UKRAJINĚ I ČÍNĚ

ZHORŠUJE SE VZTAH ČECHŮ K POLSKU, MAĎARSKU, UKRAJINĚ I ČÍNĚ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/12 vydáno dne. 11. 12 ZHORŠUJE SE VZTAH ČECHŮ K POLSKU, MAĎARSKU, UKRAJINĚ I ČÍNĚ Velmi dobré vztahy ke Slovensku, ale také k severským a západoevropským státům i k našim

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění www.vseosporeni.cz 2

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA OBYVATELSTVO SKANDINÁVIE Mgr. Iva Švecová od 9. stol. dánské království DÁNSKO historie 12. stol. zisk Rujany a Pomořan

Více

Srbsko logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014

Srbsko logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014 Srbsko logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014 REPUBLIKA SRBSKÁ (SRBSKO), Historický i geografický střed Balkánu, země dlouho se rozvíjející a přežívající na pomezí dvou světů, politických

Více