aut.). 6 Markotić, Ante F.: Demografski razvitak Hercegovine. Mostar, Prva književna komuna, 1983, s. 235.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aut.). 6 Markotić, Ante F.: Demografski razvitak Hercegovine. Mostar, Prva književna komuna, 1983, s. 235."

Transkript

1 Albánská migrace a emigrace Historicky doložené albánské dějiny jsou vyplněny migracemi. První, nepříliš spolehlivé, písemné zmínky o Albáncích jsou doloženy z konce 11. století, avšak již ve století třináctém jich máme přehršel. 1 V té době uvrhly dynastické boje v Konstantinopoli, křižácká tažení a ambice vládců malých balkánských států Balkán do víru válek, v nichž byli albánští horalé jako zdatní bojovníci najímáni jako žoldnéři do bojů na území Épiru a Řecka. Jejich válečné výpravy vedly záhy k tomu, že se začali usazovat v oblastech, v nichž bojovali. 2 Ještě dnes žije v egejském Řecku, Attice, severním Peloponnésu a přilehlých ostrovech několik desítek Albánců, potomků přistěhovalců ze 14. století. 3 Od 15. do 18. století, kdy nad Balkánem dominuje nová mocnost, Osmanská říše, se množství Albánců stěhuje do jižní Itálie. Také v Itálii dodnes přetrvala stotisícová albánská komunita. 4 Po habsbursko - osmanských válkách na přelomu 17. a 18. století se Albánci houfně stěhují na půdu uprázdněnou křesťanskými uprchlíky, hlavně na dnešní Kosovo, do jižního Srbska a západní Makedonie. V 18. století se malé skupiny katolických Albánců usadily dokonce na území Vojvodiny. Stěhování ze severní Albánie na Kosovo trvá zhruba do poloviny 19. století. Od konce 19. století se Albánci z dnešní jižní Albánie stěhují, podobně jako mnoho jiných lidí z chudých evropských oblastí, do USA. Sledují přitom své sousedy, Italy, Řeky a Černohorce, a usazují se především v New Yorku. Muslimští Albánci z oblastí, které počátkem 20. století připadly Srbsku a později Jugoslávii, se ve velkém počtu stěhují do Turecka (v 50. letech přímo na základě mezistátní dohody) a turecké úřady je ve velkém usazují v tureckém Kurdistánu ve snaze snížit podíl Kurdů v obyvatelstvu kraje. V téže době jde menší vlna emigrace z komunistické Albánie do západní Evropy a USA. Na tuto epopej navazuje ve druhé polovině 20. století stěhování Albánců za lepším výdělkem, označované obvykle jako gastarbeiterství. Vlna albánských gastarbeiterů započala na Kosovu a sledovala směr obvyklý pro ostatní jugoslávské gastarbeitery, tedy do germanofonních zemí. Jasně vedlo Německo, následované Švýcarskem, kde se vytvořilo centrum politické emigrace. Hledání výdělku v cizině má dlouhodobou tradici v některých oblastech bývalé Jugoslávie (Dalmácie, Makedonie, části Srbska, Kosova a Černé Hory). Koncem 60. let však získalo nový impuls v plné legalizaci možností výdělku v zahraničí a možnosti devizového spoření. To spolu s rozvojem pracovních příležitostí pro nekvalifikované a málo kvalifikované dělníky v západním Německu vytvořilo fenomén novodobého jugoslávského gastarbeiterství. Jeho mechanismus není dosud plně vysvětlen, velkou roli hrálo každopádně přímé předávání osobní zkušenosti. 5 Na Kosovu došlo k rozšíření gastarbeiterství až poté, co se ve velkém měřítku rozvinulo v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a vlastním Srbsku. 6 Albánci ostatně patřili ještě počátkem 80. let v rámci 1 Ferjančić, Božidar: Albanci u vizantijskim izvorima. In: Garašanin, Milutin (ed.): Iliri i Albanci. Beograd, SANU, Naučni skupovi, XXXIX, Odeljenje istorijskih nauka, 10, 1986, s Ferjančić, 1986, s Šatava, Leoš: Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka. Praha, Ivo Železný, 1994, s Šatava, Leoš: Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka. Praha, Ivo Železný, 1994, s S výjimkou ostrova Lastovo spolu okresy s výrazným podílem gastarbeiterů navzájem sousedily a tvořily jakési ostrůvky (pozn. aut.). 6 Markotić, Ante F.: Demografski razvitak Hercegovine. Mostar, Prva književna komuna, 1983, s. 235.

2 Jugoslávie v průměru k národům s nejmenší teritoriální pohyblivostí (více než dvě třetiny Albánců prožilo celý život v místě rodiště). Svůj podíl na pozdějším nastartování gastarbeiterské vlny má možná nízký stupeň průmyslového rozvoje Kosova ještě počátkem 70. let. 7 Roli sehrál zřejmě i archaický společensko - ekonomický systém, založený na přerozdělování v patriarchální velkorodině, spolu s přetrvávajícím institutem sousedské a příbuzenské výpomoci. Od 70. let se však práce v zahraničí začala rychle šířit i mezi kosovskými Albánci. V době, kdy hlavní gastarbeiterská vlna v celé Jugoslávii pomalu opadala, počet albánských gastarbeiterů z Kosova naopak stále rostl. 8 A tak zatímco v polovině 70. let celkový počet vracejících se jugoslávských gastarbeiterů převýšil počet vyjíždějících, nezaměstnaní a nekvalifikovaní Albánci byli přitahováni výdělky v jiných částech Jugoslávie i v zahraničí. 9 Počátkem 90. let bylo Kosovo mezi federálními jednotkami bývalé Jugoslávie pravděpodobně oblastí s největším procentem i celkovým počtem gastarbeiterů. 10 Mechanismem, díky němuž mohlo gastarbeiterství účinně fungovat, přitom byla právě patriarchální velkorodina. Příjmy ze zahraničí, jež zajišťovali někteří členové rodiny, byly hlavou rodiny (nejstarším mužem) rovným dílem rozdělovány mezi jednotlivé členy, resp. syny (ženatí synové dostávali podíl větší), případně byl vynaložen na jiné účely. Tento systém umožňoval pružné zajišťování určitého standardu pro všechny členy třígenerační velkorodiny, okamžitou výpomoc v případě náhlé potřeby, ale rovněž studium vybraných členů rodiny apod. Odhaduje se, že v 90. letech žila v systému velkorodiny třetina kosovských domácností, 11 dá se přitom předpokládat, že šlo hlavně o venkovské rodiny z konzervativního (a chudšího?) prostředí, které bylo hlavním zázemím gastarbeiterské migrace. Pro nastartování gastarbeiterské vlny mezi kosovskými Albánci si můžeme povšimnout několika jevů, které se skládají do celkového obrazu. Koncem 60. let končí emigrace jugoslávských muslimů do Turecka. V téže době se na venkově zvyšuje tlak na kosovské Srby, kteří jsou v řadě případů skrytě i otevřeně pobízeni nebo nuceni k prodeji pozemků a k odchodu. Prvotním podnětem k tomu byl zřejmě hlad chudých albánských rodin po půdě. 12 Můžeme se proto domnívat, že zastavení emigrace do Turecka přispělo k obrácení určitých migračních toků dovnitř Kosova. Vysoký přirozený přírůstek 7 V roce 1971 Kosovo stále vedlo v podílu zemědělského obyvatelstva, které zde tvořilo 51,5% (Biladžić, Dušan: Historija Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Glavni procesi Zagreb, Školska knjiga, 1985, s. 389). 8 Podle sčítání v roce 1971 bylo celkem dlouhodobě pracujících v zahraničí jugoslávských občanů (Markotić, 1983, s. 235). Podle sčítání v roce 1981 to bylo (spolu s rodinných příslušníků). Vrchol gastarbeiterské vlny představovala první polovina 70. let. Počet gastarbeiterů jen v evropských zemích byl v roce 1973 odhadován na osob, v roce 1977 už jen na necelých osob (Vjesnik, ). 9 Artisien, Patrick F. R.: A Note on Kosovo and the Future of Yugoslav-Albanian Relations: A Balkan Perspective. In: Soviet Studies 2, 1984, 36, s Údaje z novější doby nelze považovat za zcela spolehlivé, poněvadž kosovští Albánci bojkotovali sčítání v roce Podle albánských zdrojů pobývalo v první polovině 90. let v jednotlivých zemích západní Evropy více než kosovských Albánců (Islami, Hivzi: Rredha demografike Shqiptare. Pejë, Dukagjini, 1994, s. 204). Západní zdroje, operující s počtem albánských azylantů z Kosova v západní Evropě v první polovině 90. let, shodující se asi v zásadě s počtem gastarbeiterů, uvádějí číslo To by představovalo nejméně 15% celkového obyvatelstva Kosova, což znamená, že Kosovo bylo federální jednotkou s absolutně největším podílem emigrantů, a počet albánských gastarbeiterů pravděpdobně převyšoval i počty gastarbeiterů z Chorvatska, Srbska a BaH. Několik desítek tisíc Albánců údajně až (Islami, 1994: 204) navíc žilo v jiných oblastech bývalé Jugoslávie. Pro srovnání: v roce 1971 bylo napočítáno pouhých osob z Kosova pracujících v zahraničí (Markotić, 1983: 235). 11 Blagojević, Marina: Kosovo: In/Visible Civil War. In: Veremis, Thanos Kofos, Evangelos (eds.): Kosovo: Avoiding Another Balkan War. Athens, Hellenic Foundation For European and Foreign Policy Unviersity of Athens, 1998, s Petrović, Ruža - Blagojević, Marina: Seobe Srba i Crnogoraca sa Kosova i iz Metohije. Rezultati ankete sprovedene godine. In: Kosovo. Prošlost i sadašnjost. Beograd, Međunarodna politika, 1989, s. 251.

3 obyvatelstva, daný snížením úmrtnosti při zachování vysoké porodnosti a udržováním podřízeného sociálního postavení žen, nutil k hledání nových možností výdělku, neboť volné půdy na Kosovu bylo k dispozici málo a ani odchod Srbů rozhodně populační přetlak neřešil. Zdá se, že celý proces mimo rodiště se odehrával fázovitě. Nejprve přišlo hledání výdělku mimo Kosovo (případně Makedonii) jinde na území Jugoslávie, a teprve potom v zahraničí. Albánci zpočátku nehledali nekvalifikované zaměstnání v průmyslu. Nejprve se snažili v těch částech Jugoslávie, kde byla kupní síla větší než doma, provozovat cukrárny, malé pekárny, 13 stánky se zmrzlinou, burekem a ćevapem 14 a později pizzerie. Vhodným prostředím byla velká města a jugoslávského přímoří. Inspirovat se mohli v sousedství, neboť tento způsob obživy se již dříve stal tradičním mezi kosovskými Gorany 15 a rovněž mnohými Makedonci. Následovalo hledání nekvalifikované práce v průmyslu, především v těch jugoslávských republikách, kde byly nejvyšší platy, tedy v Chorvatsku a ve Slovinsku, republikách, které zároveň poskytovaly velkou možnost sezónních stánkařských výdělků v přímoří. 16 Odtud pak vedla cesta do zahraničí. Velkou roli v celém procesu hrálo zprostředkování zkušeností od příslušníků jiných národů. Silný kolektivismus, charakteristický pro kosovskoalbánskou společnost, účinně bránil trvalé emigraci. Cílem byl výdělek, nikoli usazení se v cílové zemi nebo dokonce změna životního stylu. Přežívající silný patriarchalismus zase bránil účinnému využití získaného výdělku, především jeho dalšího obchodního investování. Ve většině případů je výdělek dodnes využíván k investování do společenské prestiže, jejímiž znaky jsou výstavný dům a kvalitní auto. Populační přetlak proto zůstával trvale přítomen a počet albánských gastarbeiterů z Kosova a z Makedonie (makedonští Albánci byli, jak se zdá, inspirováni svými kosovskými krajany) logicky stále stoupal. Nemuselo se nutně jednat o tutéž osobu. V mnoha rodinách se zřejmě bratři střídali (zvláště mladí, neženatí muži), 17 výsledný efekt, totiž uměle snížený počet členů rodiny žijící v místě rodiště, byl každopádně stejný. Zprávy o hromadném porušování lidských práv na Kosovu vedly v západní Evropě od roku 1991 k hromadnému uznávání oprávněnosti žádostí kosovských Albánců o azyl. Šlo také o tichou politickou úlitbu za to, že se velmoci v době válek v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině nevěnovaly otázce Kosova, aby zachovaly naději na souhlas Slobodana Miloševiće s mírovými dohodami, a obávaly se přitom vypuknutí etnického konfliktu na Kosovu. Mezi důvody, proč kosovští Albánci hledali azyl, patřily zhoršující se životní podmínky v době trvání mezinárodních sankcí proti Srbsku a Černé Hoře, policejní represe a zpočátku také obavy z šikanování při výkonu základní vojenské služby (jako v případě vojvodinských Maďarů). Jinak ale šlo o přímé pokračování migrací z dřívějška. 13 Provozování pekařství mimo domov se stalo tradiční obživou prakticky pro celou oblast Nízký Has (resp. tu její část, ležící na Kosovu), zahrnující více než 20 vesnic. Obživu nacházeli hlavně v Srbsku, a to především v Bělehradě (pozn. aut.). 14 Burek a ćevap (qebab, kebab) jsou balkánská lidová jídla, patřící k oblíbeným fast-food bývalé Jugoslávie (pozn. aut.). 15 Darmanović, Mina: Savremene promene u narodnoj kulturi pečalbarskog regiona Gora. In: Glasnik baština, 6, 1995, Priština, s Gorané jsou malou skupinou slovansky hovořících muslimů z jižního cípu Kosova a přilehlé oblasti Albánie. 16 V Chorvatsku vzbudilo přistěhovalectví Albánců xenofobní postoje a počet Albánců byl zveličován až na 200 tisíc (Rexhepi, Diana: Strah od doseljavanja. Vjesnik, ). Podle střízlivých odhadů žilo v Chorvatsku v době rozpadu Jugoslávie tisíc Albánců (pozn. aut.). 17 V jiných rodinách mohl být zase jeden z bratrů delegován jako zahraniční živitel. Tak tomu bylo v případě trojice bratrů Jashariových z Drenice, zakladatelů UÇK, z nichž jeden strávil po dohodě s ostatními asi 30 let na práci v Německu (interview autora se synovcem dotyčného, srpen 1999).

4 Migrace mířila především do germanofonních zemí (hlavně do Německa, dále do Švýcarska, Rakouska či Švédska), ale také do Makedonie a do Slovinska, které v roce 1991 vyhlásily nezávislost. Novým trendem bylo stěhování do Albánie, kde se do roku 1993 usadilo cca 25 tisíc kosovských Albánců. 18 Počet migrantů do zemí EU a Švýcarska z let je odhadován na 400 tisíc, z toho 340 tisíc žádalo o azyl. 19 Nelegální pobyty lze pouze odhadovat. Albánské rodiny na Kosovu byly v této době stále více závislé na příjmech od příbuzných pracujících v zahraničí, mezi nimiž nebyly pouze mzdy. Významné místo měly právě podpory žadatelů o azyl. Republika Kosovo, jednostranně vyhlášená v roce 1991, ve svých příjmech závisela hlavně na příjmech od gastarbeiterů, kteří do jejího rozpočtu dobrovolně odváděli 3% svých příjmů. 20 Ve druhé polovině 90. let však zřejmě příjmy od gastarbeiterů začaly klesat. Příčin mohlo být více. Stále více mladých Albánců si zvykalo brát do zahraničí i rodiny (manželky), čímž rostly výdaje přímo v místě zaměstnání. Další příčinou mohl být návyk na vyšší standard bydlení. Společenské vztahy mezi gastarbeitery a rodinou se stále více individualizují, i když přerozdělování v rámci širší rodiny přetrvává a velkou roli nadále hraje solidarita (výpomoc) mezi bratry, eventuelně bratranci. Velký zásah do dosavadní podoby migrace však znamenala především změna přístupu západoevropských zemí k žádostem o azyl a vůbec o vstup, k němuž došlo po roce 1995 v souvislosti s uzavřením mírových dohod v Bosně a Hercegovině a v Chorvatsku a uváděním tzv. Schengenských dohod do praxe v letech 1995 a Dosavadní azyly přestávaly platit a Německo, následované Švýcarskem a Švédskem, se v roce 1997 pokusilo vyjednat návrat dřívějších albánských azylantů zpět do SR Jugoslávie. Těmto snahám učinil konec nový ozbrojený konflikt, který na Kosovu vypukl počátkem roku V této době nabývají na významu stále více ilegální přechody hranic a ilegální pobyty, včetně změn identity. Jsou zkoumány nové cílové země, dříve opomíjené, jako například Velká Británie, přičemž velkou roli zřejmě hraje podoba azylového řízení. Žádosti o azyl byly často podávány v účelově zkreslené podobě, jako kompiláty událostí a faktů, které byly buď jako osvědčené účelově vypsány, nebo jako nevýhodné zatajeny. 21 V této fázi tedy nabývá na významu i Česká republika jako tranzitní území do zemí spojených společnou (schengenskou) kontrolou hranic. Konflikt, který po krátké přestávce v zimě 1998/99 vypukl na Kosovu znovu od března do června 1999, přinesl vyhnání cca 780 tisíc kosovských Albánců do zahraničí, v naprosté většině ovšem do sousedních zemí, Albánie, Makedonie a také Černé Hory. Jen menší část uprchlíků se dostala do západní Evropy, neboť západní státy se poměrně zřetelně bránily přijetí většího počtu Albánců. 18 Vickers, Miranda: Between Serb and Albanian. A History of Kosovo. New York, Columbia University Press, 1998, s Troebst, Stefan: The Kosovo Conflict, In: Konfliktentwicklung auf dem südlichen Balkan I. Informationen zur Sicherheitspolitik, 17, 1999, s. 79. Albánský demograf Islami uváděl v roce 1998 rovněž celkový počet kolem 400 tisíc a tyto odhady počtu Albánců původem z bývalé Jugoslávie v jednotlivých zemích: Německo 120 tisíc, Švýcarsko 120 tisíc, Švédsko 35 tisíc, Rakousko 23 tisíc, Belgie 8 tisíc, Francie 5 tisíc, Dánsko 5 tisíc, Itálie 4 tisíce, Norsko 3.500, Nizozemí 2 tisíce, Anglie 2.500, Finsko 600, Lucembursko 200, Chorvatsko 40 tisíc, Slovinsko 15 tisíc, Albánie 25 tisíc, navíc Bosna a Hercegovina 30 tisíc (Islami, Hivzi: Rredha demografike Shqiptare. Pejë, Dukagjini, 1994, s ). 20 Výše rozpočtu není přesně známa, o jeho šíři poskytuje obraz odhad výdajů na paralelní školství kosovských Albánců, které pohltilo většinu rozpočtu. Náklady na jeho udržování jsou odhadovány na 45 mil. DEM ročně (Igrić, Gordana: Education Is the Key in Serb-Kosovar Negotiations. In: Transitions, ). 21 Za jedinečnou informaci vděčím Martině Svobodové ze Západočeské univerzity v Plzni, která takový případ z Velké Británie popsala v seminární práci z ledna Její zdroj charakterizoval svůj životopis v žádosti o azyl tak, že vše, co zmínil, se opravdu stalo, ale nemůže říci, že jemu osobně.

5 Populační přetlak na Kosovu přirozeně stále trvá. Teoretická hustota osídlení nebereme-li v úvahu osoby žijící v zahraničí se v roce 1991 pohybovala odhadem téměř na úrovni 180 osob na 1km² (bez nich cca na úrovni 150 osob/km²). Některé demografické projekce vývoje obyvatelstva Kosova, založené na současných trendech, ukazují, že Kosovo by mohlo v roce 2051 mít 4,5 mil. obyvatel, z toho 4,1 mil. Albánců. 22 Taková projekce samozřejmě nebere v úvahu změny společenského prostředí, které mohou vyústit ve snížení přirozeného přírůstku. I tak však bude mít Kosovo i do budoucna přebytek obyvatel, který nebude schopno uživit. V dosti podobné pozici jako Kosovo jsou i převážně albánské kraje v Makedonii a jižním Srbsku. Také zde nakonec vypukly konflikty, které byly, podobně jako na Kosovu, provázeny snahou o etnickou homogenizaci území. V Makedonii měla kombinace neúspěšné ekonomické transformace, korupce, málo stabilních politických a bezpečnostních institucí, nestabilního sousedství a ekonomického tlaku zezdola za výsledek propojování politických elit s organizovaným zločinem (na straně etnických Albánců i etnických Makedonců). To mělo dopad i na kriminalizaci Albánců původem z Makedonie žijících v zahraničí. Zvyšování kriminality uvnitř komunit kosovských, makedonských a jihosrbských albánských migrantů můžeme samozřejmě spojit s rostoucím etablováním v cílových zemích (komunity v jednotlivých zemích existují často již po třicet let, stále se zvyšují počty trvale usazených a získaných občanství). Velmi pravděpodobně je však spojena i se ztíženými podmínkami zahraničního pobytu v kombinaci s předpokládaným rostoucím populačním tlakem. Růst počtu ilegálních pobytů v komunitě albánských migrantů z bývalé Jugoslávie lze jen těžko dokázat, můžeme ho pouze předpokládat. Je-li však samotný vstup do cílové země nelegální a nejčastěji spojen s organizovanými kriminálními strukturami, je velmi pravděpodobné, že během dalšího pobytu bude toto spojení udržováno. Také ozbrojené konflikty přinesly další kriminalizaci albánské společnosti (konflikt na Kosovu , v jižním Srbsku , v Makedonii 2001, rozklad autority státu v Albánii v roce 1997). Většina Albánci osídlených oblastí, tedy Albánie, většina Kosova, severozápadní Makedonie, části jižního Srbska i jižní Černé Hory, patří k ohniskům migrací. Migrace mají specifický směr, do značné míry udávaný tradicí. Z muslimsko - pravoslavné jižní Albánie, po staletí propojené s Řeckem, směřují migranti (velmi často nelegální) hlavně do Řecka, kde jejich počet řecké úřady odhadují až na 400 tisíc. Jsou obdobou Mexičanů pokoušejících se dostat do USA. Muslimsko - katolická severní Albánie a jižní Černá Hora, tradičně spojené s Itálií, směřují zase sem, opět často nelegálně jako obdoba karibských boat - people. Stojí za zmínku, že nespokojenost s komunistickým režimem v samotném závěru jeho trvání, nejsilnější na severu, se tento režim (reprezentovaný Albánci z jihu) pokusil řešit otevřením možnosti emigrace do Itálie. Z téměř výhradně muslimského Kosova, jižního Srbska a severozápadní Makedonie zamířily novodobé migrace, jak bylo popsáno výše, po skončení migrací do Turecka do západní Evropy, s těžištěm v Německu a Švýcarsku. Česká republika tedy stojí na cestě pouze jednoho z albánských migračních proudů. Velikostí zdejší albánské komunity zaujímá Česká republika spíše okrajové, díky své poloze však stále nezastupitelné místo. 22 Simić, Predrag: The Kosovo and Metohia Problem and Regional Security. In: Veremis, Thanos Kofos, Evangelos (eds.): Kosovo: Avoiding Another Balkan War. Athens, Hellenic Foundation For European and Foreign Policy Unviersity of Athens, 1998, s. 191.

6

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

1 Přesněji řečeno, víza nebyla vyžadována pro držitele jugoslávských pasů. Svazová republika Jugoslávie (tvořená pouze

1 Přesněji řečeno, víza nebyla vyžadována pro držitele jugoslávských pasů. Svazová republika Jugoslávie (tvořená pouze Albánci v Česku Albánci jsou v Česku jednou z mnoha minorit, mezi nimiž pro běžného Čecha téměř zanikají. Nejsou ničím zvlášť nápadní a sami se většinou snaží žít pokud možno nenápadně. Nebo lépe řečeno,

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy:

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy: Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků 1) Vysvětlete pojmy: a) rasa europoidní, mongoloidní, negroidní, mestic, mulat, zambo b) jazykový a územní národ, stát národnostně homogenní,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz)

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Tento studijní materiál je určen pro vnitřní potřebu žáků Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě. Další šíření tohoto materiálu je možné jen se svolením

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013 Jadranské státy HOR_52_INOVACE_Z.7.30 Mgr. Jana Horná 7. ročník ( V/2 EU OPVK) 4. 5. 2012 Zeměpis 7. ročník; Jadranské státy 1 Výukový materiál je připraven pro 7. ročník s využitím interaktivní tabule.

Více

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%)

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 29) Prezentovaná projekce obyvatelstva České republiky byla vypracována v Oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu v první polovině roku

Více

JUGOSLÁVIE - ROZPAD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

JUGOSLÁVIE - ROZPAD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště JUGOSLÁVIE - ROZPAD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Jugoslávie - rozpad Autor Zdeněk Hrdina Datum 12.4.2014

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY 4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY Za celé období let 2001 2011 se z Prahy vystěhovalo 294,3 tis. osob. Počty vystěhovalých od roku 2006 klesají s výjimkou roku 2010. Vystěhovalí z Prahy směřovali většinou do jiných

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 02.02.2017 Život cizinců v ČR - 2014 Český statistický úřad; Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí 2014

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

BÝVALÁ JUGOSLÁVIE - OBYVATELSTVO

BÝVALÁ JUGOSLÁVIE - OBYVATELSTVO BÝVALÁ JUGOSLÁVIE - OBYVATELSTVO Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Jugoslávie - obyvatelstvo Autor Zdeněk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1 STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE Obr. 1 Státy bývalé Jugoslávie Rozpad Jugoslávie roku 1991 Vznik samostatných států: Slovinsko 1991 Chorvatsko 1991 Makedonie 1991 Bosna a Hercegovina 1992 Srbsko a Černá Hora 1992

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, 7 Migrace Poprvé po roce 2001 bylo v roce 2013 znovu zaznamenáno záporné saldo zahraniční migrace. Počet vystěhovalých se meziročně zvýšil na 30,9 tisíce a převýšil počet přistěhovalých o 1 297 osob. Mezi

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 VZDĚLÁVÁNÍ Garant: Bohumil Kartous CO NUTNĚ POTŘEBUJE ČESKÉ VZDĚLÁVÁNÍ? MNOHEM DELŠÍ HORIZONT ÚVAH O ROZVOJI Doposud nejdelší horizont vzdělávací strategie byl pět

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Listopad 2012

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Listopad 2012 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_61_08 Obyvatelstvo Evropy

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

1. Míra ekonomické aktivity

1. Míra ekonomické aktivity Práce SOUHRN Míra ekonomické aktivity starší populace ve věku 65-69 let je nejvyšší na Islandu, v Norsku, Portugalsku a Rumunsku. Nejniţší na Slovensku, v Belgii, Francii a Maďarsku. Průměrné hrubé roční

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie)

Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie) Seznam příloh Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie) Příloha č. 2: Slobodan Miloševič prezident Srbska a Černé Hory (fotografie) Příloha 3: Etnické rozdělení Jugoslávie

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

Obr. 3: Počet a složení imigrantů do ČR v období let Pramen: Z. PAVLÍK a kol., Populační vývoj ČR , UK Praha, 2002, s.

Obr. 3: Počet a složení imigrantů do ČR v období let Pramen: Z. PAVLÍK a kol., Populační vývoj ČR , UK Praha, 2002, s. Vývoj vnější migrace v ČR Hlavní tendence vývoje vnější migrace v ČR v průběhu 90. let 20. století V migraci přes hranice ČR lze v 90. letech odlišit tři etapy (údaje viz v tab. 7): 1. první etapa (1989-1992)

Více

SEVERNÍ EVROPA. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se státy severní Evropy. Učebnice: Putování po Evropě.

SEVERNÍ EVROPA. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se státy severní Evropy. Učebnice: Putování po Evropě. SEVERNÍ EVROPA Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se státy severní Evropy. Učebnice: Putování po Evropě. STÁTY severní Evropa: Island, Norsko, Švédsko, Finsko,

Více

MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ

MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ IV MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ 1 Obecné charakteristiky 2 Hrubý domácí produkt 3 Hrubý fixní kapitál 4 Stavebnictví 5 Byty a bydlení Poznámka: Údaje uvedené v tabulkách této kapitoly mají sloužit především ke

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ

ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ Příloha č. 1 ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ Sčítání většiny států obsahují v souladu s mezinárodními doporučeními základní ukazatele ekonomické aktivity jako jsou: - typ současné

Více

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27 Kulatýstůl Praha, 15. 3. 2012 Participace starších osob na trhu práce podle dat VŠPS Ondřej Nývlt, ČSÚ Marta Petráňová, ČSÚ Ivana Dubcová, ČSÚ Základní pohled na budoucí vývo j počtu osob dle věku v ČR

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2008 Praha 6. listopadu 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 60 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 61 Změna poštovních

Více

Obyvatelstvo České republiky

Obyvatelstvo České republiky Obyvatelstvo České republiky Počet obyvatel: 10 505 445 (k 1. 1. 2012) osídlení v 5.-6. století Slovany Podobný počet obyvatel mají: Řecko, Belgie, Portugalsko, Maďarsko Hustota zalidnění: 131 obyvatel/km

Více

Regiony. Jihovýchodní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Regiony. Jihovýchodní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Regiony Jihovýchodní Evropa: historický vývoj Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 JV Evropa Poloha: Balkánský poloostrov Prostudujte si odkaz: http://mapyourinfo.com/wiki/cs.wikipedia.org/balk%c3%a1n/

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. ledna 2016

Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. ledna 2016 I. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. ledna 2016 Tento materiál byl vytvořen Ministerstvem vnitra v rámci plnění usnesení vlády ze dne 12. října 2015 č. 824, kterým se mění usnesení ze dne 29.

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA ALPSKÉZEMĚ-OBYVATELSTVO Mgr. Iva Švecová RAKOUSKO historie 1.stol. římský vojenský tábor Vindobona (dnes Vídeň) 13. stol.

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky)

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) Příloha I.A Vývoj platů soudců obecných soudů v letech 2001 2006 (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) 2001 2002** 2003 2004 2005 2006 Celkový roční příjem včetně

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Migrační trendy a migrační politiky v zemích střední Evropy

Migrační trendy a migrační politiky v zemích střední Evropy Migrační trendy a migrační politiky v zemích střední Evropy 16.10.2015 Eva Janská, Dušan Drbohlav www.geomigrace.cz Obsah prezentace Historie migračních proudů a jejich změny v Evropě Migrační trendy a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Počet obcí se statutem města. Počet obyvatel Rozloha (km 2 ) Počet obcí Počet částí obcí

Počet obcí se statutem města. Počet obyvatel Rozloha (km 2 ) Počet obcí Počet částí obcí 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost Charakter území a sídelní struktura městského a venkovského prostoru (a také rozdíly mezi nimi) jsou do značné míry dány samotnými kritérii, pomocí nichž byly

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku

Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku Migrační vlna a některé její dopady na Českou republiku Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 6. olomoucká sociologická konference Olomouc 19.-21.října 2016 www.kriminologie.cz

Více

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY 3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY Mezi, kteří se do Česka přistěhovali v letech 2001 2011, jich 34,7 % směřovalo do hlavního města Jak již bylo uvedeno několikrát dříve v textu, absolutní počet přistěhovalých osob

Více

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země)

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země) Jihovýchodní Evropa (Balkánské země) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

8. Demografický vývoj v ČR v evropském kontextu

8. Demografický vývoj v ČR v evropském kontextu 8. Demografický vývoj v ČR v evropském kontextu Rok 2012 navazoval na dlouhodobé trendy u řady demografických procesů opět se zlepšovaly úmrtnostní poměry, což se projevilo na prodloužení střední délky

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE 1950 Olga Sivková, PřF UK XLII. konference České demografické společnosti, PřF UK, 25. 5. 2012 Populační stárnutí Proces, kdy dochází k nárůstu

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více