Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2010/2011 Zast. ředitelka: Mgr. Jana Vávrová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2010/2011 Zast. ředitelka: Mgr. Jana Vávrová"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2010/2011 Zast. ředitelka: Mgr. Jana Vávrová

2 Základní údaje: název: Základní škola a Mateřská škola, Běchary, okres Jičín adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Běchary Běchary Kopidlno zast. ředitelka školy: Mgr. Jana Vávrová web. stránky školy: telefon.: fax: typ školy: není škola s postupnými ročníky IČO školy: IZO školy: zřizovatel: CZ Obec Běchary Běchary Kopidlno tel.: školská rada: Poslední schůze konaná dne od hod. Přítomni: Ing. Škoda J., p. Junková I., p. Šourková I., p. Šoltysová L., p. Krátká M. Omluveni: p. Hnízdová M. Hosté: Mgr. Vávrová J.

3 Program: 1) Inspekční zpráva 2) Školní zahrada 3) Dotace na PC EU školám 4) Informace o akcích školy a sběru 5) Zápis dětí do ZŠ 6) Úprava třídy MŠ 7) Konkurz pro jmenování ředitele školy, Zřizovací listina na školní zahradu 8) Diskuse a schválení zápisu Jednání podle jednotlivých bodů programu: 1. Seznámení s výsledky Inspekční zprávy p. Šourková. 2. Opatření pro odstranění železného žebříku (nevyhovující), ořezání ořešáku, dovoz nového písku do druhého pískoviště, úprava plochy u vrtů a zakrytí hadic, sezení na zahradě stolečky. Nátěr podlahy ve skladu hraček loupání betonu. 3. Dotace na nové PC do učeben ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ. Čerpání od firma HWH - p. Mgr. Vávrová. 4. Informace o plánovaných akcích školy Oblastní kolo soutěže mladých včelařů Královéhradeckého kraje,,zlatá včela ( od 9,00 hod.), Velikonoční tvoření, Den Země - úklid obce, vystoupení ke Dni matek, výlet. Zrušení kurzu plavání v Jičíně. Finanční obnos za sběr papíru a víček je 3600 Kč. Sběr pokračuje do června Finance získané ze sběru budou využity na zaplacení cestovních výloh školní výlet ZŠ a MŠ. 5. Zápis do 1. třídy pro školní rok 2011/2012: 7 žáků 2 dívky a 5 chlapců (proveden jeden dodatečný zápis). Nikdo z rodičů nezažádal o vyšetření školní zralosti. 6. Rekonstrukce MŠ žádost o finanční dotaci od OÚ na nové vybavení MŠ nábytek, koberec, výmalba. Přislíbeno 50 tis. Kč. 7. Žádost o změnu ve Zřizovací listině školy a konkurz na ředitele školy. Změna ve Zřizovací listině nedořešeno- spojení s právníkem. Konkurz a jmenování ředitele zařízení a potřebné dokumenty opatří p. Šourková. 8. Všichni přítomní schválili zápis a p. Šourková poděkovala za účast a rozloučila se s přítomnými. Další schůzka říjen Zapsala Šoltysová L. údaje o vedení školy:

4 charakteristika školy: Zřizovatel obce Běchary pověřil řízením školy od do doby vyhlášení výsledků konkurzního řízení paní Mgr. Janu Vávrovou Konkurzní řízení proběhlo Jmenována Mgr. Jana Vávrová do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Běchary. Obec Běchary zřídila dne příspěvkovou organizaci: Základní škola a Mateřská škola Běchary,okres Jičín.Na základě zřizovací listiny jsou součástí zřízené organizace základní škola s prvním stupněm (kapacita 30 žáků), školní družina (kapacita 20 žáků), mateřská škola (kapacita 30 žáků)a školní jídelna (kapacita 120 jídel). Statutárním orgánem je ředitelka školy. Ve školním roce 2010/2011 začalo školu navštěvovat celkem 15 žáků prvního až pátého ročníku ZŠ. Během školního roku přestoupil 1 žák 5. ročníku do ZŠ Libáň a 1 žák 2. ročníku do ZŠ Běchary přišel ze ZŠ Jičíněves. Devět žáků bylo místních, jeden žák dojížděl z Labouně, dva žáci z Cholenic,dva žáci z Vršců a jeden žák ze Sobčic. Pět žáků žáků se vzdělávalo podle přílohy k ŠVP ZV pro žáky s LMP,tři žáci 5.ročníku se vzdělávali podle vzdělávacího programu Základní škola a 7 žáků podle ŠVP ZV Každý něco umí. Jedna žákyně 5. ročníku neprospěla a bude opakovat ročník. Nikomu nebyla snížena známka z chování. Do MŠ bylo v září přihlášeno 23 dětí. V průběhu roku se ale počet zapsaných dětí snížil na 19 dětí. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Pedagogičtí pracovníci:

5 Mateřská škola -Lilija Maťažová Vysoká škola pedagogická Malin,Ukrajina -Libuše Šoltysová TU Liberec,pedagogická fakulta (pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů) Školní družina Iva Šourková SPgŠ Liberec (vychovatelství) Třídní uč. ZŠ Iva Šourková SPgŠ Liberec (vychovatelství) Učitelka ZŠ a zast. ředitelka-mgr. Jana Vávrová SPgŠ Nová Paka ( Pedagog předškolní a mimoškolní výchovy) - UJEP Ústí nad Labem ( učitelství pro I.stupeň ZŠ) Nepedagogičtí pracovníci: Vedoucí školní jídelny a kuchařka: Drahomíra Vodáková Kuchařka: Zuzana Plítková Školnice: Markéta Hnízdová Externí spolupracovníci: BOZP: Pavel Svoboda,bezpečnostní technik Účetní služby:marie Vinklerová (od ledna roku 2010 doposud) Včelař: Antonín Erben Údaje o zápisu k povinné školní docházce: Zápis do 1.ročníku se uskutečnil dne K zápisu se dostavilo 7 dětí z MŠ 2 dívky a 5 chlapců. Po dodatečném zápisu byly přijaty 3 děti,které se přistěhovaly do Běchar a Židovic.

6 V září školního roku 2011/2012 nastoupí do 1. ročníku 10 žáků, čtyři dívky a šest chlapců. Údaje o zápisu do MŠ Zápis do MŠ se konal dne K dnešnímu datu je do MŠ zapsáno 21 dětí.dojíždí z Jičína, Starého Místa, Jičíněvse, Pševse, Kopidlna, Vršců a Podůlší. Údaje o DVPP Všichni pedagogičtí pracovníci během školního roku absolvovali minimálně dvě vzdělávací akce,které pořádalo Školské zařízení pro další vzděl. ped. pracovníků KHK. Vedoucí ŠJ a kuchařka školení pro vedoucí ŠJ v Jičíně Mgr. Jana Vávrová - Setkání ředitelů MŠ září Setkání ředitelů základních škol - 6. říjen Konference Rubikon Lilija Maťažová - Příprava dětí pro zdárný vstup do 1. třídy - 3. leden Aktivity v přírodě a jejich využití v MŠ Z dobré praxe MŠ Libuše Šoltysová - Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání - 8.prosinec Poruchy řeči-18. říjen Hyperaktivní,impulsívní a agresívní dítě v MŠ Iva Šourková Kurz logopedické prevence v HK, PHa - seminář Programu Minimalizace šikany - Setkání vychovatelů ŠD O počasí s hudbou a pohybem

7 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2010/2011 proběhla inspekce ČŠI v termínu listopad Závěr ČŠI, celkové hodnocení školy Zřizovací listina i údaje povinně zapisované do rejstříku škol a školských zařízení nejsou v souladu se skutečností. Vzhledem k tomu, že dosud neproběhlo konkursní řízení na uvolněné místo ředitelky školy, nebyla provedena změna údajů v rejstříku škol a školských zařízení. Současná ředitelka školy vykonává funkci na základě pověření zřizovatelem na dobu do jmenování nové ředitelky na základě konkurzního řízení. Vedení školy při vzdělávání dětí a žáků postupuje podle právních předpisů a vychází z předepsaných dokumentů. Ředitelka školy informuje o vzdělávací nabídce mateřské školy i základní školy, při přijímání dětí i žáků respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání. Předepsaným způsobem vede školní matriku. Základní škola v současné době vyučuje i žáky s lehkým mentálním postižením a přijímá účinná opatření pro vytvoření podmínek pro jejich úspěšný rozvoj. Dle potřeby ředitelka školy spolupracuje se specializovanými pedagogickými pracovišti a průběžně sleduje úspěšnost žáků ve vzdělávání. Školní vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělávání zohledňují podmínky školy, personální zajištění školy umožňuje zvládnutí výuky podle všech vzdělávacích programů. Organizace vzdělávání, metody a formy jsou realizovány na odpovídající úrovni. Materiální podmínky jsou vyhovující. Škola zajišťuje jejich průběžnou obnovu a bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj dětí a žáků. Žáci školy, a v některých případech i děti, se účastní projektů, přírodovědných soutěží a mnoha sportovních a kulturně společenských aktivit, které pozitivně podporují dosahování jejich klíčových kompetencí. Škola plní cíle vzdělávání v souladu se školským zákonem. Učitelkám MŠ se daří využívat především tradiční metody a formy práce. Obě učitelky při řízených činnostech organizovaly děti převážně frontálním způsobem, do průběhu spontánních aktivit zařazovaly rovněž i skupinové a individuální formy práce. Při souběžné práci obou učitelek MŠ s menšími skupinami dětí byl jejich přístup k individuálním potřebám dětí zřetelně efektivnější. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu škola využívá hospodárně a účelně. Efektivním hospodařením s prostředky státního rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele a aktivním získáváním dalších finančních zdrojů jsou vytvořeny příznivé podmínky pro realizací školních vzdělávacích programů a další rozvoj ZŠ. Rozvoj mateřské školy je limitován omezenými finančními prostředky vymezenými na obnovu materiálního vybavení. Revize:

8 - tělocvičného nářadí,venkovního vybavení zahrady (nutné ohrazení septikové skruže,zasypání betonových patek u houpaček) - hasicích přístrojů - komínů, čištění komínů Nové vybavení školy: - výukové programy multilicence Matematika hrou I.(Sl. úlohy a matem. hry) ,- Vyjmenovaná slova (3. roč.) ,- - 2 molitanové matrace do MŠ -1996,- - prostěradla MŠ ,- - ručníky a povlečení MŠ , ks peřinek do MŠ ,- - kachličky,umyvadlo s odpadem,práce (MŠ) ,- - Sprchový kout, odpady pro 4 WC (MŠ) ,- - nábytek do MŠ ,- - koberec do MŠ s lištou ,- - stavebnice Monty (34dílů) MŠ ,- - nádobí a příbory (kuchyň) ,- - Eta mixér (kuchyň) ,- - výlevka Gassel inpro (kuchyň) ,- - škrabka brambor VARES ,- - leštící sada na parkety do tělocvičny BONA ,- - hračky do ŠD ,- - 2 lavice a 2 žák. židle TERASPORT (ZŠ) ,- - skříň na VV (II.tř.) ,- - - povlaky na židle (sborovna) - 700,- - nové učitelské WC -5524,- - varná konvice (sborovna) - 402,- - laserová tiskárna Xerox Phaser 3100MFPS (sborovna) ,- celkem ,- V době školních prázdnin proběhla výmalba tříd ZŠ ,- malování třídy MŠ, chodeb, vestibulu,kuchyně, jídelen, ,- sociálky MŠ, chodba u el. skříně,skladu celkem ,-

9 Byla též provedena výměna písku na pískovišti sponzorský dar Projekt - EU peníze školám šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. - 6x PC LOGIC E 5500/2GB/320GB/DVDRW/W7P/ - 1x PC LOGIC E 5500/4GB/320GB/DVDRW/W7P/ - 7x 22 LCD BENQ T 2210HD 1000:1,DVI,repro - 7x klávesnice Genius slimstar 110 USB black cz - 7x myš Genius netscroll 110 PS/2 black - 7x MS Office standard 2010 SNGL MVL - tabule 4m na pylonech - stůl na míru pro 4 počítače (buk) - skříň bez dvířek učitelská - deska na učitelský stůl celkem dotace ,-Kč (další čerpání v červenci ,-Kč) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 10. září Jičín město pohádky ZŠ Masarykovo divadlo Až opadá listí z dubu (Jan Werich) MŠ K-klub Honza a víla Verunka 22. září - POLICIE České republiky se služebními psy. Proběhlo povídání na téma - bezpečnost, šikana, profese policisty a psovoda. Následně proběhla ukázka práce se služebním psem. V sobotu se v kostele sv. Vojtěcha konala mše. Bohoslužbu vedl pan farář Mgr. Jan Novotný z Kopidlna. Po skončení mše od hod. následovalo vysvěcení opraveného Hořeního kříže. Úvodní řeč pronesl pan Antonín Erben ze Židovic. Dívky zde vystoupily s pásmem písní a básní. Zahrály také na zobcovou flétnu písně - Měsíček, Už z hor zní zvon a Marjánko, Marjánko.. Jako doprovod hrála paní ředitelka Mgr. Vávrová Jana. Na závěr zazněla česká státní hymna - Kde domov můj.

10 Celkovou opravu kříže provedl kamenický mistr Jindřich Novák z Městce Králové. 8. říjen Kopidlenský kvítek (ZŠ i MŠ) 5. listopad Drakiáda (ZŠ,MŠ i veřejnost),soutěž o nejhezčího doma vyrobeného draka a nejdéle létajícího draka) 12.listopad - exkurze MŠ ve firmě Perseus a.s. v Běcharech. Průvodce nám dělal pan Vladimír Košátko. Děti mohly obdivovat kombajny, traktory, postřikovače, vozy, sklady a sklizené obilí. Exkurze byla doplňkem k tématickým celkům - téma - Na poli. 15. listopad návštěva Městské knihovny v Kopidlně (MŠ) 2.listopad sázení vrb a akátu podle potoka Stříble se včelařem Antonínem Erbenem 24. listopad exkurze do galerie Radka Pilaře v Jičíně (MŠ) 26.listopad Vánoční tvoření Děti si vytvořily: Krásné svícínky z pomeranče, které ozdobily hřebíčkem a větvičkami, barevné jablíčko ozdobené sušenými plody a bonbónky, vánoční přáníčko a svíčku z včelího plástu. Ve školní kuchyni si děti s kuchařkami Dášou a Markétou upekly vánoční cukroví. Nakonec se podívaly a vyfotografovaly u čertovského pekla. Rodiče: Maminky uplatnily své nápady při tvorbě adventních věnců na pověšení nebo na stůl. Svou tvorbu předvedl i jeden tatínek. Bylo využito nejrůznějších materiálů a pomůcek. Poslech vánočních koled a vůně chvojí připomenuly blížící se Vánoce. 2. prosinec - Advent vyprávění arciděkana Pavla Jandejska a jeho kolegy 3. prosinec Čert a Mikuláš (v ZŠ i MŠ) 20. prosinec Štědrý den ve škole (ZŠ i MŠ) (ZŠ)

11 - Vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha (ZŠ i MŠ) 15.leden Školní den pro předškoláky 20.leden Pohádkový zápis do 1. třídy divadelní představení v tělocvičně 10.březen zápis do MŠ 6.duben - děti z MŠ navštívily dětský kroužek,,klubíčko" v Kopidlně. Pod vedením p. Veroniky Karešové si děti zacvičily, zařádily a vyrobily si papírový zápich do květináče. 14.duben Jarní tvoření pro děti a rodiče. Děti si vyrobily zajíčka z vařečky, košíček na perníky, ovečku s popcornem, závěsné kuřátko z CD a ozdobily si velikonoční perníky. Maminky tvořily z březového a vrbového proutí různé závěsy a věnečky, ozdobily si senem slaměný věneček, vytvářely a zdobily, zdobily a zase zdobily. 20. duben - Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Cílem je zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Úklid, čištění, třídění do barevných popelnic a sázení keřů, to vše zvládly děti na velikou jedničku. Oblastní kolo Královéhradeckého kraje : Zlatá včela ZŠ a MŠ Běchary, za podpory ZO ČSV Kopidlno, o.s. pořádá Oblastní kolo soutěže mladých včelařů Královéhradeckého kraje dne 22. dubna 2011 v 9 hodin Soutěž mladých včelařů od 7 do 17 let, ve 3 věkových kategoriích: A: žáci 1. stupně ZŠ

12 B: žáci 2. stupně ZŠ C: studenti SŠ Program: Prezentace Zahájení a uvítání Soutěž Oběd Vyhlášení výsledků Výlet do Poděbrad : exkurze do sklárny, vyjížďka lodí po Labi max. počet bodů : Bodování a umístění žáků : Škola Příjmení a jméno Body z testu Body z praxe celkem VKM BĚCHARY ŠOLTYSOVÁ Natálie VKM BĚCHARY SEIDENGLANZ David VKM BĚCHARY ŠOLTYSOVÁ Nikola VKM BĚCHARY ŠKALOUDOVÁ Zlata VKM Dubenec ANTONÍNOVÁ Nikola VKM BĚCHARY ŠÍBOVÁ Ilona VKM KOPIDLNO NAJMAN Lukáš VKM BĚCHARY BEŠÍK Jakub VKM Vysoké Veselí RANČÁKOVÁ Veronika VKM Veliš KYSILKA Josef VKM Veliš KLÍMA Jan VKM Vysoké Veselí LOJDA Jan VKM Vysoké Veselí RANČÁKOVÁ Martina VKM Vysoké Veselí LOJDOVÁ Anna VKM KOPIDLNO VÍCH Jaroslav VKM Dubenec ŠEBKOVÁ Veronika VKM Dubenec HLOUŠKOVÁ Zuzana VKM KOPIDLNO VÍCHOVÁ Vlasta VKM Dubenec ANTONÍNOVÁ Denisa VKM Dubenec HLAVOVÁ Jana VKM Dubenec PROVAZNÍK Vítězslav VKM Dubenec PROVAZNÍK Petr VKM Dubenec VŠETEČKOVÁ Michaela VKM KOPIDLNO KULHÁNEK Petr VKM KOPIDLNO SMOLÍKOVÁ Aneta Pořadí test Pořadí praxe Body celkem Cekové umístění

13 VKM KOPIDLNO KOŠKOVÁ Kristýna VKM KOPIDLNO VOVSOVÁ Ivana VKM Kostelec n.o. PELIKÁN Tomáš VKM Dubenec NOVOTNÝ Miroslav VKM Kostelec n.o. VACEK Tomáš VKM Kostelec n.o. KAREŠ Jakub duben Čarodějnický slet s táborákem a stopovanou,hledání pokladu duben Sázení památného stromu (5. ročník, starosta, rodiče) květen U pomníku padlých pásmo písní a básní 7. květen - Den Matek vystoupení dětí MŠ a ZŠ (Hrubínovy pohádky) v sále místního pohostinství 27.květen - Pěší výlet dětí MŠ do Kopidlna - prohlídka pošty 1.červen - Dětský den ve škole pro děti ZŠ a MŠ (Dopravní soutěž v MŠ, výlet na kolách - Bučický mlýn) 3.červen -Výlet do Poděbrad - ZŠ a MŠ,sklárna Bohemia, cesta vlakem 9. a 10. červen Plavecký bazén, spaní ve škole, Obora Vršce červen Den s myslivci 24. červen výlet do Hořic Masarykova věž, Nemojov přehrada Les Království, Adršpach 28. červen Kozojedský pohár soutěž týmů základních škol (chlapcikopaná, dívky- vybíjená

14 30. červen 2011 Slavnostní rozdávání vysvědčení Spolupráce s rodiči Třídní schůzky formou konzultačního odpoledne se společným začátkem Konzultační hodiny nebo kdykoli mimo vyučovací hodiny po předběžné telefonické, ové, ústní dohodě Sponzoři školy Obec Běchary Firma Perseus s.r.o. Běchary Pan Pavel Svoboda technik bezpečnosti práce paní Skrbková rodič dítěte MŠ aj. V průběhu roku jsme spolupracovali s PPP Jičín,s oddělením SPOD v Jičíně, nebyl řešen žádný případ ve spolupráci s policií. V termínu proběhlo testování žáků 5.ročníku v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj Test plnili dva žáci 5. ročníku a skládal se z ČJ, M, AJ, Člověk a jeho svět. Nejúspěšnější jsme byli v okruhu Člověk a jeho svět a nejméně úspěšní v Českém jazyce. Zpráva z testování je k nahlédnutí v ředitelně školy. Vznikly nové webové stránky školy: které spravuje učitelka MŠ paní Libuše Šoltysová. Plán na školní rok 2011/2012 Zapojení školy do projektu Recyklohraní a sběru papíru, pet víček Projekt Ovoce do škol

15 Projekt EU peníze školám Plavecký kurz Doprava dětí z Jičína a okolí do MŠ a ZŠ linkovým autobusem v doprovodu pedagoga (Lucie Jurycová) Logopedická prevence spolupráce s PPP Jičín,p.Mišurcová Vytváření digitálních učebních materiálů a ověřování v praxi ( dotace EU peníze školám) DVPP v oblasti digitálních technologií Vybavení školy fotoaparátem,kamerou. Zrealizovat opravu zábradlí, které neodpovídá bezpečnostním požadavkům. Renovace sociálek MŠ z dotace Zrealizovat úklidovou místnost s výlevkou v suterénu školy,vedle hrubé přípravny,zabezpečit krytí oken v tělocvičně Vybavit MŠ a ŠD novými didaktickými hrami Vypracovat a podat projekt. žádost na dětské hřiště Vybavit tělocvičnu basketbalovým košem a novou volejbal. sítí Vyklidit sklepní a půdní prostory Provézt revize el. nářadí a spotřebičů dle nové ČSN V Běcharech dne Mgr. Jana Vávrová, ředitelka školy

Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2012/2013 ředitelka školy: Mgr. Jana Vávrová

Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2012/2013 ředitelka školy: Mgr. Jana Vávrová Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2012/2013 ředitelka školy: Mgr. Jana Vávrová Základní údaje: název: Základní škola a Mateřská škola, Běchary, okres Jičín adresa školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola)

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně technické

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Identifikátor školy:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-821/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2 Adresa: Krynická 2/490, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 691 001 391 IČ: 72 049

Více

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2014/2015. Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2014/2015. Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Výroční zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2014/2015 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa : Základní škola Vejvanovice Vejvanovice 56 Hrochův Týnec 538 62 Kontakty: telefony: 469692708,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ KŘEŠICE ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ KŘEŠICE ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ KŘEŠICE ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA MŠ 2. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A ZMĚNY 3.OTEVŘENÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 4. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Zpracovala: Jana Zábojniková Projednala: Pedagogická rada školy Základní údaje: Adresa, telefon e-mail: Základní škola a Mateřská škola Panenské

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více