Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2010/2011 Zast. ředitelka: Mgr. Jana Vávrová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2010/2011 Zast. ředitelka: Mgr. Jana Vávrová"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2010/2011 Zast. ředitelka: Mgr. Jana Vávrová

2 Základní údaje: název: Základní škola a Mateřská škola, Běchary, okres Jičín adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Běchary Běchary Kopidlno zast. ředitelka školy: Mgr. Jana Vávrová web. stránky školy: telefon.: fax: typ školy: není škola s postupnými ročníky IČO školy: IZO školy: zřizovatel: CZ Obec Běchary Běchary Kopidlno tel.: školská rada: Poslední schůze konaná dne od hod. Přítomni: Ing. Škoda J., p. Junková I., p. Šourková I., p. Šoltysová L., p. Krátká M. Omluveni: p. Hnízdová M. Hosté: Mgr. Vávrová J.

3 Program: 1) Inspekční zpráva 2) Školní zahrada 3) Dotace na PC EU školám 4) Informace o akcích školy a sběru 5) Zápis dětí do ZŠ 6) Úprava třídy MŠ 7) Konkurz pro jmenování ředitele školy, Zřizovací listina na školní zahradu 8) Diskuse a schválení zápisu Jednání podle jednotlivých bodů programu: 1. Seznámení s výsledky Inspekční zprávy p. Šourková. 2. Opatření pro odstranění železného žebříku (nevyhovující), ořezání ořešáku, dovoz nového písku do druhého pískoviště, úprava plochy u vrtů a zakrytí hadic, sezení na zahradě stolečky. Nátěr podlahy ve skladu hraček loupání betonu. 3. Dotace na nové PC do učeben ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ. Čerpání od firma HWH - p. Mgr. Vávrová. 4. Informace o plánovaných akcích školy Oblastní kolo soutěže mladých včelařů Královéhradeckého kraje,,zlatá včela ( od 9,00 hod.), Velikonoční tvoření, Den Země - úklid obce, vystoupení ke Dni matek, výlet. Zrušení kurzu plavání v Jičíně. Finanční obnos za sběr papíru a víček je 3600 Kč. Sběr pokračuje do června Finance získané ze sběru budou využity na zaplacení cestovních výloh školní výlet ZŠ a MŠ. 5. Zápis do 1. třídy pro školní rok 2011/2012: 7 žáků 2 dívky a 5 chlapců (proveden jeden dodatečný zápis). Nikdo z rodičů nezažádal o vyšetření školní zralosti. 6. Rekonstrukce MŠ žádost o finanční dotaci od OÚ na nové vybavení MŠ nábytek, koberec, výmalba. Přislíbeno 50 tis. Kč. 7. Žádost o změnu ve Zřizovací listině školy a konkurz na ředitele školy. Změna ve Zřizovací listině nedořešeno- spojení s právníkem. Konkurz a jmenování ředitele zařízení a potřebné dokumenty opatří p. Šourková. 8. Všichni přítomní schválili zápis a p. Šourková poděkovala za účast a rozloučila se s přítomnými. Další schůzka říjen Zapsala Šoltysová L. údaje o vedení školy:

4 charakteristika školy: Zřizovatel obce Běchary pověřil řízením školy od do doby vyhlášení výsledků konkurzního řízení paní Mgr. Janu Vávrovou Konkurzní řízení proběhlo Jmenována Mgr. Jana Vávrová do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Běchary. Obec Běchary zřídila dne příspěvkovou organizaci: Základní škola a Mateřská škola Běchary,okres Jičín.Na základě zřizovací listiny jsou součástí zřízené organizace základní škola s prvním stupněm (kapacita 30 žáků), školní družina (kapacita 20 žáků), mateřská škola (kapacita 30 žáků)a školní jídelna (kapacita 120 jídel). Statutárním orgánem je ředitelka školy. Ve školním roce 2010/2011 začalo školu navštěvovat celkem 15 žáků prvního až pátého ročníku ZŠ. Během školního roku přestoupil 1 žák 5. ročníku do ZŠ Libáň a 1 žák 2. ročníku do ZŠ Běchary přišel ze ZŠ Jičíněves. Devět žáků bylo místních, jeden žák dojížděl z Labouně, dva žáci z Cholenic,dva žáci z Vršců a jeden žák ze Sobčic. Pět žáků žáků se vzdělávalo podle přílohy k ŠVP ZV pro žáky s LMP,tři žáci 5.ročníku se vzdělávali podle vzdělávacího programu Základní škola a 7 žáků podle ŠVP ZV Každý něco umí. Jedna žákyně 5. ročníku neprospěla a bude opakovat ročník. Nikomu nebyla snížena známka z chování. Do MŠ bylo v září přihlášeno 23 dětí. V průběhu roku se ale počet zapsaných dětí snížil na 19 dětí. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Pedagogičtí pracovníci:

5 Mateřská škola -Lilija Maťažová Vysoká škola pedagogická Malin,Ukrajina -Libuše Šoltysová TU Liberec,pedagogická fakulta (pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů) Školní družina Iva Šourková SPgŠ Liberec (vychovatelství) Třídní uč. ZŠ Iva Šourková SPgŠ Liberec (vychovatelství) Učitelka ZŠ a zast. ředitelka-mgr. Jana Vávrová SPgŠ Nová Paka ( Pedagog předškolní a mimoškolní výchovy) - UJEP Ústí nad Labem ( učitelství pro I.stupeň ZŠ) Nepedagogičtí pracovníci: Vedoucí školní jídelny a kuchařka: Drahomíra Vodáková Kuchařka: Zuzana Plítková Školnice: Markéta Hnízdová Externí spolupracovníci: BOZP: Pavel Svoboda,bezpečnostní technik Účetní služby:marie Vinklerová (od ledna roku 2010 doposud) Včelař: Antonín Erben Údaje o zápisu k povinné školní docházce: Zápis do 1.ročníku se uskutečnil dne K zápisu se dostavilo 7 dětí z MŠ 2 dívky a 5 chlapců. Po dodatečném zápisu byly přijaty 3 děti,které se přistěhovaly do Běchar a Židovic.

6 V září školního roku 2011/2012 nastoupí do 1. ročníku 10 žáků, čtyři dívky a šest chlapců. Údaje o zápisu do MŠ Zápis do MŠ se konal dne K dnešnímu datu je do MŠ zapsáno 21 dětí.dojíždí z Jičína, Starého Místa, Jičíněvse, Pševse, Kopidlna, Vršců a Podůlší. Údaje o DVPP Všichni pedagogičtí pracovníci během školního roku absolvovali minimálně dvě vzdělávací akce,které pořádalo Školské zařízení pro další vzděl. ped. pracovníků KHK. Vedoucí ŠJ a kuchařka školení pro vedoucí ŠJ v Jičíně Mgr. Jana Vávrová - Setkání ředitelů MŠ září Setkání ředitelů základních škol - 6. říjen Konference Rubikon Lilija Maťažová - Příprava dětí pro zdárný vstup do 1. třídy - 3. leden Aktivity v přírodě a jejich využití v MŠ Z dobré praxe MŠ Libuše Šoltysová - Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání - 8.prosinec Poruchy řeči-18. říjen Hyperaktivní,impulsívní a agresívní dítě v MŠ Iva Šourková Kurz logopedické prevence v HK, PHa - seminář Programu Minimalizace šikany - Setkání vychovatelů ŠD O počasí s hudbou a pohybem

7 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2010/2011 proběhla inspekce ČŠI v termínu listopad Závěr ČŠI, celkové hodnocení školy Zřizovací listina i údaje povinně zapisované do rejstříku škol a školských zařízení nejsou v souladu se skutečností. Vzhledem k tomu, že dosud neproběhlo konkursní řízení na uvolněné místo ředitelky školy, nebyla provedena změna údajů v rejstříku škol a školských zařízení. Současná ředitelka školy vykonává funkci na základě pověření zřizovatelem na dobu do jmenování nové ředitelky na základě konkurzního řízení. Vedení školy při vzdělávání dětí a žáků postupuje podle právních předpisů a vychází z předepsaných dokumentů. Ředitelka školy informuje o vzdělávací nabídce mateřské školy i základní školy, při přijímání dětí i žáků respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání. Předepsaným způsobem vede školní matriku. Základní škola v současné době vyučuje i žáky s lehkým mentálním postižením a přijímá účinná opatření pro vytvoření podmínek pro jejich úspěšný rozvoj. Dle potřeby ředitelka školy spolupracuje se specializovanými pedagogickými pracovišti a průběžně sleduje úspěšnost žáků ve vzdělávání. Školní vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělávání zohledňují podmínky školy, personální zajištění školy umožňuje zvládnutí výuky podle všech vzdělávacích programů. Organizace vzdělávání, metody a formy jsou realizovány na odpovídající úrovni. Materiální podmínky jsou vyhovující. Škola zajišťuje jejich průběžnou obnovu a bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj dětí a žáků. Žáci školy, a v některých případech i děti, se účastní projektů, přírodovědných soutěží a mnoha sportovních a kulturně společenských aktivit, které pozitivně podporují dosahování jejich klíčových kompetencí. Škola plní cíle vzdělávání v souladu se školským zákonem. Učitelkám MŠ se daří využívat především tradiční metody a formy práce. Obě učitelky při řízených činnostech organizovaly děti převážně frontálním způsobem, do průběhu spontánních aktivit zařazovaly rovněž i skupinové a individuální formy práce. Při souběžné práci obou učitelek MŠ s menšími skupinami dětí byl jejich přístup k individuálním potřebám dětí zřetelně efektivnější. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu škola využívá hospodárně a účelně. Efektivním hospodařením s prostředky státního rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele a aktivním získáváním dalších finančních zdrojů jsou vytvořeny příznivé podmínky pro realizací školních vzdělávacích programů a další rozvoj ZŠ. Rozvoj mateřské školy je limitován omezenými finančními prostředky vymezenými na obnovu materiálního vybavení. Revize:

8 - tělocvičného nářadí,venkovního vybavení zahrady (nutné ohrazení septikové skruže,zasypání betonových patek u houpaček) - hasicích přístrojů - komínů, čištění komínů Nové vybavení školy: - výukové programy multilicence Matematika hrou I.(Sl. úlohy a matem. hry) ,- Vyjmenovaná slova (3. roč.) ,- - 2 molitanové matrace do MŠ -1996,- - prostěradla MŠ ,- - ručníky a povlečení MŠ , ks peřinek do MŠ ,- - kachličky,umyvadlo s odpadem,práce (MŠ) ,- - Sprchový kout, odpady pro 4 WC (MŠ) ,- - nábytek do MŠ ,- - koberec do MŠ s lištou ,- - stavebnice Monty (34dílů) MŠ ,- - nádobí a příbory (kuchyň) ,- - Eta mixér (kuchyň) ,- - výlevka Gassel inpro (kuchyň) ,- - škrabka brambor VARES ,- - leštící sada na parkety do tělocvičny BONA ,- - hračky do ŠD ,- - 2 lavice a 2 žák. židle TERASPORT (ZŠ) ,- - skříň na VV (II.tř.) ,- - - povlaky na židle (sborovna) - 700,- - nové učitelské WC -5524,- - varná konvice (sborovna) - 402,- - laserová tiskárna Xerox Phaser 3100MFPS (sborovna) ,- celkem ,- V době školních prázdnin proběhla výmalba tříd ZŠ ,- malování třídy MŠ, chodeb, vestibulu,kuchyně, jídelen, ,- sociálky MŠ, chodba u el. skříně,skladu celkem ,-

9 Byla též provedena výměna písku na pískovišti sponzorský dar Projekt - EU peníze školám šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. - 6x PC LOGIC E 5500/2GB/320GB/DVDRW/W7P/ - 1x PC LOGIC E 5500/4GB/320GB/DVDRW/W7P/ - 7x 22 LCD BENQ T 2210HD 1000:1,DVI,repro - 7x klávesnice Genius slimstar 110 USB black cz - 7x myš Genius netscroll 110 PS/2 black - 7x MS Office standard 2010 SNGL MVL - tabule 4m na pylonech - stůl na míru pro 4 počítače (buk) - skříň bez dvířek učitelská - deska na učitelský stůl celkem dotace ,-Kč (další čerpání v červenci ,-Kč) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 10. září Jičín město pohádky ZŠ Masarykovo divadlo Až opadá listí z dubu (Jan Werich) MŠ K-klub Honza a víla Verunka 22. září - POLICIE České republiky se služebními psy. Proběhlo povídání na téma - bezpečnost, šikana, profese policisty a psovoda. Následně proběhla ukázka práce se služebním psem. V sobotu se v kostele sv. Vojtěcha konala mše. Bohoslužbu vedl pan farář Mgr. Jan Novotný z Kopidlna. Po skončení mše od hod. následovalo vysvěcení opraveného Hořeního kříže. Úvodní řeč pronesl pan Antonín Erben ze Židovic. Dívky zde vystoupily s pásmem písní a básní. Zahrály také na zobcovou flétnu písně - Měsíček, Už z hor zní zvon a Marjánko, Marjánko.. Jako doprovod hrála paní ředitelka Mgr. Vávrová Jana. Na závěr zazněla česká státní hymna - Kde domov můj.

10 Celkovou opravu kříže provedl kamenický mistr Jindřich Novák z Městce Králové. 8. říjen Kopidlenský kvítek (ZŠ i MŠ) 5. listopad Drakiáda (ZŠ,MŠ i veřejnost),soutěž o nejhezčího doma vyrobeného draka a nejdéle létajícího draka) 12.listopad - exkurze MŠ ve firmě Perseus a.s. v Běcharech. Průvodce nám dělal pan Vladimír Košátko. Děti mohly obdivovat kombajny, traktory, postřikovače, vozy, sklady a sklizené obilí. Exkurze byla doplňkem k tématickým celkům - téma - Na poli. 15. listopad návštěva Městské knihovny v Kopidlně (MŠ) 2.listopad sázení vrb a akátu podle potoka Stříble se včelařem Antonínem Erbenem 24. listopad exkurze do galerie Radka Pilaře v Jičíně (MŠ) 26.listopad Vánoční tvoření Děti si vytvořily: Krásné svícínky z pomeranče, které ozdobily hřebíčkem a větvičkami, barevné jablíčko ozdobené sušenými plody a bonbónky, vánoční přáníčko a svíčku z včelího plástu. Ve školní kuchyni si děti s kuchařkami Dášou a Markétou upekly vánoční cukroví. Nakonec se podívaly a vyfotografovaly u čertovského pekla. Rodiče: Maminky uplatnily své nápady při tvorbě adventních věnců na pověšení nebo na stůl. Svou tvorbu předvedl i jeden tatínek. Bylo využito nejrůznějších materiálů a pomůcek. Poslech vánočních koled a vůně chvojí připomenuly blížící se Vánoce. 2. prosinec - Advent vyprávění arciděkana Pavla Jandejska a jeho kolegy 3. prosinec Čert a Mikuláš (v ZŠ i MŠ) 20. prosinec Štědrý den ve škole (ZŠ i MŠ) (ZŠ)

11 - Vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha (ZŠ i MŠ) 15.leden Školní den pro předškoláky 20.leden Pohádkový zápis do 1. třídy divadelní představení v tělocvičně 10.březen zápis do MŠ 6.duben - děti z MŠ navštívily dětský kroužek,,klubíčko" v Kopidlně. Pod vedením p. Veroniky Karešové si děti zacvičily, zařádily a vyrobily si papírový zápich do květináče. 14.duben Jarní tvoření pro děti a rodiče. Děti si vyrobily zajíčka z vařečky, košíček na perníky, ovečku s popcornem, závěsné kuřátko z CD a ozdobily si velikonoční perníky. Maminky tvořily z březového a vrbového proutí různé závěsy a věnečky, ozdobily si senem slaměný věneček, vytvářely a zdobily, zdobily a zase zdobily. 20. duben - Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Cílem je zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Úklid, čištění, třídění do barevných popelnic a sázení keřů, to vše zvládly děti na velikou jedničku. Oblastní kolo Královéhradeckého kraje : Zlatá včela ZŠ a MŠ Běchary, za podpory ZO ČSV Kopidlno, o.s. pořádá Oblastní kolo soutěže mladých včelařů Královéhradeckého kraje dne 22. dubna 2011 v 9 hodin Soutěž mladých včelařů od 7 do 17 let, ve 3 věkových kategoriích: A: žáci 1. stupně ZŠ

12 B: žáci 2. stupně ZŠ C: studenti SŠ Program: Prezentace Zahájení a uvítání Soutěž Oběd Vyhlášení výsledků Výlet do Poděbrad : exkurze do sklárny, vyjížďka lodí po Labi max. počet bodů : Bodování a umístění žáků : Škola Příjmení a jméno Body z testu Body z praxe celkem VKM BĚCHARY ŠOLTYSOVÁ Natálie VKM BĚCHARY SEIDENGLANZ David VKM BĚCHARY ŠOLTYSOVÁ Nikola VKM BĚCHARY ŠKALOUDOVÁ Zlata VKM Dubenec ANTONÍNOVÁ Nikola VKM BĚCHARY ŠÍBOVÁ Ilona VKM KOPIDLNO NAJMAN Lukáš VKM BĚCHARY BEŠÍK Jakub VKM Vysoké Veselí RANČÁKOVÁ Veronika VKM Veliš KYSILKA Josef VKM Veliš KLÍMA Jan VKM Vysoké Veselí LOJDA Jan VKM Vysoké Veselí RANČÁKOVÁ Martina VKM Vysoké Veselí LOJDOVÁ Anna VKM KOPIDLNO VÍCH Jaroslav VKM Dubenec ŠEBKOVÁ Veronika VKM Dubenec HLOUŠKOVÁ Zuzana VKM KOPIDLNO VÍCHOVÁ Vlasta VKM Dubenec ANTONÍNOVÁ Denisa VKM Dubenec HLAVOVÁ Jana VKM Dubenec PROVAZNÍK Vítězslav VKM Dubenec PROVAZNÍK Petr VKM Dubenec VŠETEČKOVÁ Michaela VKM KOPIDLNO KULHÁNEK Petr VKM KOPIDLNO SMOLÍKOVÁ Aneta Pořadí test Pořadí praxe Body celkem Cekové umístění

13 VKM KOPIDLNO KOŠKOVÁ Kristýna VKM KOPIDLNO VOVSOVÁ Ivana VKM Kostelec n.o. PELIKÁN Tomáš VKM Dubenec NOVOTNÝ Miroslav VKM Kostelec n.o. VACEK Tomáš VKM Kostelec n.o. KAREŠ Jakub duben Čarodějnický slet s táborákem a stopovanou,hledání pokladu duben Sázení památného stromu (5. ročník, starosta, rodiče) květen U pomníku padlých pásmo písní a básní 7. květen - Den Matek vystoupení dětí MŠ a ZŠ (Hrubínovy pohádky) v sále místního pohostinství 27.květen - Pěší výlet dětí MŠ do Kopidlna - prohlídka pošty 1.červen - Dětský den ve škole pro děti ZŠ a MŠ (Dopravní soutěž v MŠ, výlet na kolách - Bučický mlýn) 3.červen -Výlet do Poděbrad - ZŠ a MŠ,sklárna Bohemia, cesta vlakem 9. a 10. červen Plavecký bazén, spaní ve škole, Obora Vršce červen Den s myslivci 24. červen výlet do Hořic Masarykova věž, Nemojov přehrada Les Království, Adršpach 28. červen Kozojedský pohár soutěž týmů základních škol (chlapcikopaná, dívky- vybíjená

14 30. červen 2011 Slavnostní rozdávání vysvědčení Spolupráce s rodiči Třídní schůzky formou konzultačního odpoledne se společným začátkem Konzultační hodiny nebo kdykoli mimo vyučovací hodiny po předběžné telefonické, ové, ústní dohodě Sponzoři školy Obec Běchary Firma Perseus s.r.o. Běchary Pan Pavel Svoboda technik bezpečnosti práce paní Skrbková rodič dítěte MŠ aj. V průběhu roku jsme spolupracovali s PPP Jičín,s oddělením SPOD v Jičíně, nebyl řešen žádný případ ve spolupráci s policií. V termínu proběhlo testování žáků 5.ročníku v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj Test plnili dva žáci 5. ročníku a skládal se z ČJ, M, AJ, Člověk a jeho svět. Nejúspěšnější jsme byli v okruhu Člověk a jeho svět a nejméně úspěšní v Českém jazyce. Zpráva z testování je k nahlédnutí v ředitelně školy. Vznikly nové webové stránky školy: které spravuje učitelka MŠ paní Libuše Šoltysová. Plán na školní rok 2011/2012 Zapojení školy do projektu Recyklohraní a sběru papíru, pet víček Projekt Ovoce do škol

15 Projekt EU peníze školám Plavecký kurz Doprava dětí z Jičína a okolí do MŠ a ZŠ linkovým autobusem v doprovodu pedagoga (Lucie Jurycová) Logopedická prevence spolupráce s PPP Jičín,p.Mišurcová Vytváření digitálních učebních materiálů a ověřování v praxi ( dotace EU peníze školám) DVPP v oblasti digitálních technologií Vybavení školy fotoaparátem,kamerou. Zrealizovat opravu zábradlí, které neodpovídá bezpečnostním požadavkům. Renovace sociálek MŠ z dotace Zrealizovat úklidovou místnost s výlevkou v suterénu školy,vedle hrubé přípravny,zabezpečit krytí oken v tělocvičně Vybavit MŠ a ŠD novými didaktickými hrami Vypracovat a podat projekt. žádost na dětské hřiště Vybavit tělocvičnu basketbalovým košem a novou volejbal. sítí Vyklidit sklepní a půdní prostory Provézt revize el. nářadí a spotřebičů dle nové ČSN V Běcharech dne Mgr. Jana Vávrová, ředitelka školy

Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2011/2012 ředitelka školy: Mgr. Jana Vávrová

Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2011/2012 ředitelka školy: Mgr. Jana Vávrová Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2011/2012 ředitelka školy: Mgr. Jana Vávrová Základní údaje: název: Základní škola a Mateřská škola, Běchary, okres Jičín adresa školy:

Více

Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2012/2013 ředitelka školy: Mgr. Jana Vávrová

Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2012/2013 ředitelka školy: Mgr. Jana Vávrová Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2012/2013 ředitelka školy: Mgr. Jana Vávrová Základní údaje: název: Základní škola a Mateřská škola, Běchary, okres Jičín adresa školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2009/2010 Zast. ředitelka: Mgr. Jana Vávrová

Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2009/2010 Zast. ředitelka: Mgr. Jana Vávrová Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Běchary Školní rok 2009/2010 Zast. ředitelka: Mgr. Jana Vávrová Základní údaje: název: Základní škola a Mateřská škola, Běchary, okres Jičín adresa školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-779/10-P. příspěvková organizace. ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Cafourkem

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-779/10-P. příspěvková organizace. ředitelem školy Mgr. Jaroslavem Cafourkem Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-779/10-P Název kontrolované osoby: Základní škola a mateřská škola Všeruby, příspěvková organizace Sídlo: Všeruby 145, 330 16 IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1, okres Cheb Česká 39/1, 351 01 Františkovy Lázně Identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace. Trnkovecká 867/55, 716 00 Ostrava-Radvanice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace. Trnkovecká 867/55, 716 00 Ostrava-Radvanice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace Trnkovecká 867/55, 716 00 Ostrava-Radvanice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIB-1217/10-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Masarykova dětská školka Zlonice, okres Kladno. Tylova 438, 273 71 Zlonice. Identifikátor školy: 600 043 819

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Masarykova dětská školka Zlonice, okres Kladno. Tylova 438, 273 71 Zlonice. Identifikátor školy: 600 043 819 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Masarykova dětská školka Zlonice, okres Kladno Tylova 438, 273 71 Zlonice Identifikátor školy: 600 043 819 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více