TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION"

Transkript

1 TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract The contribution concerns the technological systems and economy in the system of integrated vegetable production including description of the internet expert system for technological procedures modelling and crops economical benefits evaluation. The expert system is accessible to users from agricultural practice and consultancy at author s Internet site. This enables quick and wide access of professional agricultural public to the research projects results usable in practice. Keywords: vegetable, integrated production, technological systems, economy Úvod Integrovaný systém produkce zeleniny (IPZ) je produkce jakostní a zdravé zeleniny ekologicky a ekonomicky přijatelnými metodami, které pozitivně ovlivňují kvalitu zeleniny a minimalizují vstupy s nežádoucími vedlejšími účinky. Pěstitel, zapojený do IPZ musí plnit řadu podmínek, mezi nejdůležitější patří: - nesmí souběžně pěstovat zeleninu v konvenčním systému - smí používat jen chemické prostředky na ochranu rostlin povolené pro IPZ - používat jen uznané osivo - dodržovat maximální povolené dávky hnojiv - zajistit odběr vzorků zeleniny pro rozbor na vybrané chemické látky - vést předepsanou evidenci a zajistit její archivaci. Dodržování předepsaných podmínek pro IP vede ke zvýšení nákladů na pěstování a sklizeň a snížení výnosů zeleniny. IPZ je proto podporována dotacemi. Dotace jsou stanoveny vládním nařízením č. 79/2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, sazba dotace je stanovena pro rok 2007 ve výši 440 EUR na 1 ha orné půdy využívané pro IPZ. Tyto dotace však často nepokrývají negativní dopady IPZ v nákladech a výnosech. Je tedy třeba pečlivě zvažovat technologické postupy, použité technologické systémy, vnější ekonomické vlivy, vyhodnocovat výslednou ekonomiku produkce a hledat cesty pro její zlepšení. Materiál a metody Pro potřeby plánování technologických postupů, výběr technologických systémů a materiálových vstupů, hodnocení vnějších ekonomických vlivů a výsledné ekonomiky produkce IPZ byl vytvořen internetový expertní systém. Základem řešení je databázový modelovací program AGROTEKIS (VÚZT Praha). V něm jsou zpracovávány a průběžně aktualizovány doporučené technologické postupy pěstování a sklizně IPZ, materiálové vstupy, údaje o produkci, doporučené technologické systémy zabezpečení operací. Vlastní struktura databáze i její naplnění bylo realizováno v rámci řešení výzkumného projektu v úzké spolupráci s vybranými významnými pěstiteli zeleniny. Výsledky programu AGROTEKIS tvoří základní naplnění internetového expertního systému. Uživatelům internetového expertního systému je umožněno široké přizpůsobení výsledků jejich lokálním podmínkám. 1

2 Výsledky a diskuze Výsledky databázového modelovacího programu AGROTEKIS jsou uživatelům expertního systému zobrazeny na první výstupní relaci Náklady technologických operací. Relace obsahuje: - časový sled technologických operací potřebných k realizaci IPZ - opakovatelnost operace - vyjadřuje podíl jednotkových nákladů dané operace na výsledných nákladech plodiny, opakovatelnost může být menší než jedna (např. při hnojení 1x za 4 roky je opakovatelnost operace 0,25) i větší než jedna (např. při odvozu 5 tun produkce je opakovatelnost 5) - doporučené materiálové vstupy (druh a název materiálu, množství, cena, náklady na 1 ha) - produkce (název produktu, výnos, jednotková cena, hodnota produkce na 1 ha plodiny) - doporučené technologické systémy pro provedení operace (energetický a mechanizační prostředek, pracnost, spotřeba paliva, cena na jednotku operace, náklady na 1 ha plodiny). Příklad výstupní relace je uveden na obrázku 1. Uživatel může do této první výstupní relace v širokém rozsahu vstupovat a přizpůsobit si výsledky získané z databáze modelovacího programu AGROTEKIS svým lokálním podmínkám pěstování vybraného druhu zeleniny v systému IPZ. Uživatel může provádět tyto úpravy: - změnit opakovatelnost operace (pokud zadá opakovatelnost = 0 lze i operaci zrušit, operace zůstává ve výstupní relaci, ale náklady jsou nulové) - změnit vstupní materiál a to: - ponechat doporučený materiál a měnit pouze dávku a pořizovací cenu - vybrat z databáze jiný doporučený materiál, u tohoto materiálu je opět možnost změnit dávku a pořizovací cenu - změnit údaje o produkci změnit výnos a cenu produktu - změnit technické zajištění operace a to: - ponechat doporučenou soupravu a pouze změnit uvedené technické a ekonomické parametry (pracnost, spotřeba paliva, náklady na jednotku operace) - vybrat z databáze jinou doporučenou soupravu, u ní lze rovněž dále měnit její technické a ekonomické parametry - doplnit novou operaci v tomto případě je třeba vybrat operaci z níž chci při zadávání nové operace vycházet, zadat nové pořadové číslo operace (podle tohoto čísla bude operace zařazena do technologického postupu), a dále je možno zadat všechny údaje týkající se vstupního materiálu i technického zajištění operace. Výsledky průběžných úprav jednotlivých prvků technologického systému pěstování IPZ se okamžitě promítají do výsledných hodnot (náklady, pracnost, spotřeba paliva). Po upřesnění první výstupní relace podle lokálních podmínek uživatele lze přejít na druhou výstupní relaci Ekonomika plodiny. Příklad výstupní relace je uveden na obr. 2. Popis druhé výstupní relace - údaje o celkových nákladech a o produkci plodiny se do této výstupní relace přenášejí z první výstupní relace - fixní náklady (daně, poplatky, úvěrové zatížení, výrobní a správní režie apod.) jsou na základě dostupných podkladů stanoveny odborným odhadem, uživatel je může změnit podle lokálních podmínek 2

3 - dotace jsou ve výstupní relaci uvedeny podle platných podmínek daného roku, uživatel je může rovněž přizpůsobit svým lokálním podmínkám. Na základě těchto převzatých, případně uživatelem upravených vstupních údajů jsou pak vypočteny ukazatele: - měrných nákladů plodiny (na 1 ha, na měrnou jednotku produkce) - zisku resp. ztráty (na 1 ha, na měrnou jednotku produkce) - ekonomické rentability plodiny. Pokud jsou ekonomické výsledky pěstování vybrané plodiny neuspokojivé, může se uživatel vrátit k první výstupní relaci a pokračovat v dalších úpravách technologického systému, které by vedly k lepším ekonomickým výsledkům.uživatel má možnost si upravený model uložit a kdykoli v další budoucí práci s expertním systémem se k němu vrátit a využívat výsledky své předchozí práce. Uvedený expertní systém obsahuje kromě IPZ údaje pro většinu běžných zemědělských plodin. Umožňuje tedy vyhodnotit náklady a ekonomické přínosy jednotlivých plodin a objektivizovat plán a přípravu výrobního záměru zemědělského podniku. Dále umožňuje hledat v technologiích jednotlivých plodin možnosti snížení nákladů a zvýšení jejich ekonomických přínosů. Závěry Využití internetu pro transformaci výsledků výzkumu do zemědělské praxe a poradenství je účelné a progresivní. Umožňuje rychlý a široký přístup odborné zemědělské veřejnosti k výsledkům výzkumných projektů, využitelným v praxi. Jedním z perspektivních směrů je právě vytváření expertních systémů, které umožní pracovníkům zemědělské praxe maximálně využívat výsledky výzkumu a přizpůsobovat si je podle vlastních zkušeností a lokálních podmínek. Literatura: Nařízení vlády č. 144/2005 Sb o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006 Nařízení vlády č. 141/2006 Sb o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb přímým podporám pro rok 2006 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j.1710/ Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Situační a výhledová zpráva zelenina MZe ČR, Praha, 2006, ISBN , ISSN

4 Abstrakt Příspěvek se zabývá technologickými systémy a ekonomikou v systému integrované produkce zeleniny. Popisuje řešení internetového expertního systému na modelování technologických postupů a hodnocení ekonomických přínosů plodin. Expertní systém je přístupný uživatelům ze zemědělské praxe a poradenství na internetových stránkách řešitele. Umožňuje rychlý a široký přístup odborné zemědělské veřejnosti k výsledků výzkumných projektů, využitelným v praxi. Klíčová slova: zelenina, integrovaná produkce, technologické systémy, ekonomika Příspěvek byl zpracován na základě výsledků řešení výzkumného projektu NAZV 1G46082 Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné 2007 Kontaktní adresa: Ing. Zdeněk Abrham, CSc., Ing. Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské technik, v.v.i. Praha Drnovská 507, Praha 6 Ruzyně tel.: fax:

5 Náklady technologických operací na 1 ha Plodina : Zelí hlávkové bílé Varianta: kruhárenské seté IP Číslo-Název operace Materiálové vstupy Technické zajištění operace (Po stisku tlačítka lze měnit parametry operace) Opakovat Název Množství MJ/ha Cena Kč/MJ Náklady Kč/ha * Souprava Pracnost h/ha Spotřeba l/ha Cena Kč Náklady Kč/ha * Variabilní náklady celkem Kč/ha * 10-Podmítka talířová Kolové traktory kw Kypřiče talířové Rozmet. hnoje 30t/ha 30-Hluboká orba 0.25x Chlévský hnůj 30 t Rozmetadla hnoje samojízdná Kolové traktory kw Pluhy sedmiradličné Sklizeň kruhár.zelí 220-Doprava produkce 1x Zelí bílé kruhár. 75 t Kolové traktory 4x kw Sklízeče košťálové zeleniny Kolové traktory 4x Traktor.přívěsy sklápěcí Poradenství - B Bez pracovního stroje Admin. + monitoring Bez pracovního stroje Plodina celkem * Obr. 1 Výstupní relace Náklady technologických operací. 5

6 Ekonomika plodiny Plodina : Zelí hlávkové bílé Varianta: Kruhárenské B seté IP Ukazatel Měrná Výnos Hodnota produkce Celkem jednotkamj/ha Kč/MJ Kč/ha Zelí bílé kruhár. t Hodnota produkce celkem Variabilní náklady celkem Kč/ha Fixní náklady Kč/ha Náklady celkem Kč/ha Náklady na tunu produktu Kč/t 1453 Dotace SAPS Kč/ha 2518 Dotace TOP -UP Kč/ha 2240 Ostatní dotace Kč/ha Dotace celkem Kč/ha Po odpočtu dotací - náklady celkem Kč/ha náklady celkem na MJ produkce Kč/t zisk(+) resp. ztráta (-) Kč/ha zisk(+) resp. ztráta (-) Kč/t 715 Minimální výnos hlavního produktu pro nulovou rentabilitu t/ha 47.5 Obr. 2 Výstupní relace Ekonomika plodiny 6

PROGRAM PROHODNOCENÍ DOPRAVNÍHO PROCESU V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU

PROGRAM PROHODNOCENÍ DOPRAVNÍHO PROCESU V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU PROGRAM PROHODNOCENÍ DOPRAVNÍHO PROCESU V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU PROGRAMME FOR EVALUATION OF TRANSPORT PROCESS IN AGRICULTURAL ENTERPRISE O. Syrový 1 ), V. Podpěra 2) 1) Výzkumný ústav zemědělské techniky,

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ

Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Prosinec 2006 Autoři: Doc. Ing. Pavel Zemánek, CSc. 1) Ing. Patrik Burg, PhD. 1) Ing. Zdeněk Abrham, CSc. 2)

Více

Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) Certifikovaná metodika

Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) Certifikovaná metodika Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) Certifikovaná metodika Zpracoval: Ing. Václav Voltr, CSc., ÚZEI Ing. Martin Hruška, ÚZEI doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., ČZU Praha Ing.

Více

Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích. Jana Poláčková a kolektiv

Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích. Jana Poláčková a kolektiv Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích Jana Poláčková a kolektiv 2013 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Jana Poláčková a kolektiv METODIKA KALKULACÍ NÁKLADŮ

Více

Drnovská 507, 161 01 Praha 6 - Ruzyně Tel.: +420 233 022 111; +420 233 022 307 Fax: +420 233 312 507

Drnovská 507, 161 01 Praha 6 - Ruzyně Tel.: +420 233 022 111; +420 233 022 307 Fax: +420 233 312 507 Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Výroční zpráva 2007 Praha květen 2008 Drnovská 507, 161 01 Praha 6 - Ruzyně Tel.: +420 233 022 111; +420 233 022 307 Fax: +420 233 312 507 e-mail: vuzt@vuzt.cz

Více

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Uvedené kalkulace jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech ekologického zemědělství navržených v rámci nově připravovaného

Více

Ing. Antonín Machálek, CSc. Ing. Pavlína Voláková, Ph.D.

Ing. Antonín Machálek, CSc. Ing. Pavlína Voláková, Ph.D. Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, v. v. i. ROÈENKA 2012 Editor: Ing. Antonín Machálek, CSc. Ing. Pavlína Voláková, Ph.D. Grafická úprava: Ing. Daniel Vejchar Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v.

Více

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace Příspěvek se zaměřuje na ekonomickou efektivnost

Více

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA 2 2003 ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA Sborník přednášek Červen 2003 Editor: D. Andert a kolektiv autorů Výzkumný ústav zemědělské techniky, Konzultační a poradenské středisko Drnovská 507, 161 01 Praha

Více

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ PROTIEROZNÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ PROTIEROZNÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ PROTIEROZNÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Certifikovaná metodika Výstup projektu MZE0002704902 Integrované systémy ochrany a využití

Více

Ekonomika při energetickém využívání biomasy

Ekonomika při energetickém využívání biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka Ekonomika při energetickém využívání biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc, Pavel Janásek v rámci projektu

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY FACTORS AND THEIR INFLUENCE ON FARM MACHINERY H. Řezbová, O.Škubna ČZU Praha - Katedra ekonomiky Abstract In the paper, there is analyzed the impact

Více

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová V publikaci jsou využity výsledky výzkumných prací z projektů v oboru obnovitelných zdrojů energie a bioplynu, které se řešily ve VÚZT, v.v.i., jedná se o významnou část výzkumného záměru VÚZT, v.v.i.

Více

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Zasedání Ekonomické komise Odboru lesního

Více

Příprava a výstavba kompostáren využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně

Příprava a výstavba kompostáren využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně Příprava a výstavba kompostáren využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Jana Poláčková a kolektiv Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Jana Poláčková a kolektiv Metodika kalkulací nákladů

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Roman Fila Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Ministerstvo zemědělství ČR Č.j. 35271/2010-13090 V Praze dne 14.12. 2010 Vzdělávací program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Projekt vzdělávání zemědělců Zpracoval odbor

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA

SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA Číslo projektu: 1F54L/093/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Jindřich Frič Datum: listopad

Více

Manažerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení (environmentální manažerské účetnictví)

Manažerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení (environmentální manažerské účetnictví) Manažerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení (environmentální manažerské účetnictví) Jaroslava Hyršlová a Vojtěch Vaněček, 2002 Autoři: Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. Úvod, Kap. 1 až 8, Kap.

Více

Sborník přednášek a odborných prací

Sborník přednášek a odborných prací MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. Praha ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v Praze, Technická fakulta, Katedra technologických zařízení staveb, Katedra zemědělských

Více

Roman Honzík, Marie Bjelková, Jaime Muňoz, Vojtěch Váňa. Pěstování konopí setého Cannabis sativa L. pro výrobu bioplynu

Roman Honzík, Marie Bjelková, Jaime Muňoz, Vojtěch Váňa. Pěstování konopí setého Cannabis sativa L. pro výrobu bioplynu Roman Honzík, Marie Bjelková, Jaime Muňoz, Vojtěch Váňa Pěstování konopí setého Cannabis sativa L. pro výrobu bioplynu METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PŘÍLOHY

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PŘÍLOHY PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PŘÍLOHY PRAHA, LEDEN 2010 2III 3III Obsah Příloha č. 1 Přepočítávací koeficienty... 5 Příloha č. 2 Dobrý zemědělský a environmentální stav...

Více

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění Miloslav Javůrek, Milan Vach Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Instituce: Sdružení evropských vinařských regionů Česká republika. Evropská unie

Instituce: Sdružení evropských vinařských regionů Česká republika. Evropská unie POUŽITÉ ZKRATKY Obecné: IP Integrovaná produkce révy vinné Sb. Sbírka zákonů ČR SOT Společná organizace trhu SVZ Situační a výhledová zpráva réva vinná a víno SZP Společná zemědělská politika SAPS Jednotná

Více

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Metodická příručka pro zemědělské podniky Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Aplikace metodiky čistší produkce v zemědělství Centrum čistší produkce Brno Úvod

Více