Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014"

Transkript

1 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a ekonomické ukazatele u 80 podniků s chovem dojených krav v ČR. Podniky byly rozděleny do tří skupin podle toho, zda chovají plemeno české strakaté (C), holštýnské (H), nebo zda mají obě plemena (CH). Náklady byly stanoveny na litr prodaného mléka, na jednu chovanou krávu a na jeden krmný den (KD). Ve zprávě se nejčastěji uvádí položky přepočítané na litr prodaného, resp. dodaného mléka. Do výpočtu ziskovosti a míry rentability byly započítány dotace na podporu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka. Je kalkulován ukazatel IOFC (Income Over Feed Cost), který představuje část tržeb, která v podniku zůstane po úhradě nákladů na krmiva. IOFC se kalkuluje v chovatelsky vyspělých zemí a tato částka vyjadřuje výši finančních prostředků určených na úhradu ostatních výdajů spojených s chovem (mzdy, veterinární výkony, odpisy, režie, aj.). Průměrná výměra u 80 vyhodnocených podniků s chovem dojnic činí ha při zornění 77,6 % (tabulka 1). V souboru tvoří větší podíl (58 %) podniky s chovem holštýnského skotu, které patří k větším (větší výměra zemědělské půdy) s vyšším podílem orné půdy (81 %) oproti podnikům s chovem českého strakatého skotu (zornění 70 %). Cena objemného krmiva činila u souboru podniku v roce 2014 v průměru 660 Kč za tunu. Tabulka 1: Základní ukazatele souboru podniků počet vyhodnocených podniků zemědělská půda (ha) z toho půda v LFA (ha) zornění (%) 70,2 81,1 78,5 77,6 průměrná produkce objemných krmiv (t) průměrná cena objemných krmiv (Kč/t) Celkem byla v šetření vyhodnocena užitkovost od dojnic z 80 chovů s průměrným stavem 582 dojnic na podnik (tabulka 2). Vhodným ukazatelem intenzity výroby je počet dojnic na plochu, který vychází v průměru 26 dojnic na 100 hektarů zemědělské půdy a mezi hlavními plemeny není patrný výraznější rozdíl. Z hlediska efektivity práce je vhodné posuzovat ukazatele počtu dojnic na ošetřovatele (v průměru v roce 2014 jich bylo 52) a prodej mléka na jednoho ošetřovatele, který činí v průměru litrů, což představuje meziroční zvýšení (za rok 2013 činil ukazatel 365 tis. litrů). 1/11

2 K bylo na území ČR dle evidence Českého statistického úřadu celkem tis. kusů skotu (meziroční zvýšení o kusů, tj. o 2,4 %) a z toho dojnic, což představuje meziroční nárůst stavu o (0,9 %). Celková výroba mléka v ČR v roce 2014 vzrostla oproti roku 2013 o 82 mil. litrů (2,9 %) a byla na úrovni mil. litrů tj. 21,11 litrů na krávu a den a litrů na krávu za rok. Z vývoje početních stavů a průměrné dojivosti v ČR za poslední roky (graf 1) je patrné, že v sektoru výroby mléka došlo v uplynulých deseti letech k nárůstu roční dojivosti a k poklesům počtu dojených krav. Od roku 2013 je však pozitivním faktorem nárůst početních stavů dojnic. Graf 1: Stavy dojnic (k daného roku) a roční dojivost mléka v litrech na krávu a rok v ČR stavy dojnic roční dojivost počet dojnic (tis. kusů) dojivost krav (l/krávu/rok) 350 Pramen: ČSÚ V souboru 80 podniků dosáhla roční dojivost úrovně litrů na krávu a rok a prodáno bylo v průměru litrů (tabulka 2). Tržnost mléka se pohybovala mezi 84 % až 99 % při průměru 96,5 %, což je srovnatelný výsledek jako uvádí Český statistický úřadu za celou ČR v roce 2014 (96,4 %). Tabulka 2: Průměrné ukazatele produkce mléka podniku dle plemene počet dojnic počet dojnic na 100 ha zemědělské půdy 25,9 25,7 30,1 26,4 počet dojnic na ošetřovatele 53,0 51,4 51,8 51,9 podíl suchostojných krav ve stádě (%) 17,1 13,3 15,2 14,7 výroba mléka na dojnici (l) tržnost (%) 96,0 96,5 97,4 96,5 tržní produkce na dojnici (l) tržní produkce na ošetřovatele (l) obsah bílkovin (%) 3,55 3,35 3,48 3,43 obsah tuku (%) 4,06 3,81 3,99 3,90 cena mléka (Kč/l) 9,67 9,37 9,74 9,51 počet somatických buněk (tis/ml) 218,88 253,31 222,02 238,93 denní tržby za mléko (Kč/KD) roční tržby za mléko (Kč/kus) /11

3 Rentabilita chovu dojeného skotu je výrazně ovlivněna zpeněžováním mléka, resp. nákupní cenou mléka, která zaznamenala v průběhu roku 2014 v ČR pokles při průměrné úrovni 9,37 Kč/litr (MZe). Výši nákupních cen mléka za celou ČR lze pozorovat na grafu 2, kde je zřejmý i vývoj cen průmyslových výrobců a spotřebitelských cen mléka v jednotlivých měsících dle evidence ČSÚ. Graf 2: Ceny mléka v ČR v průběhu roku ,5 Kč/l 20,5 19,5 20,0 20,3 20,6 Ø 19,9 Kč/l 19,8 20,1 19,4 20,3 19,6 19,7 20,0 19,4 19,0 18,5 17,5 16,5 15,5 spotřebitelské ceny - mléko polotučné trvanlivé ceny průmyslových výrobců - mléko polotučné trvanlivé ceny zemědělských výrobců 14,5 13,5 12,5 12,1 12,3 12,4 12,1 12,5 11,5 11,5 11,5 11,0 11,5 Ø 11,5 Kč/l 10,5 10,5 10,4 10,5 9,66 9,72 9,75 9,72 9,61 9,51 9,46 9,29 9,07 9,5 8,95 8,86 8,84 Ø 9,37 Kč/l 8,5 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Pramen: MZe, Výsledky šetření mléka Mlék (MZe); ČSÚ měsíc Graf 3:Srovnání výkupních cen mléka ve vybraných státech EU ,08 42,60 41,26 39,32 40,55 42,24 38,21 39,02 Rakousko Německo EU-28 Slovensko ČR Polsko cena v /100 kg ,18 35,80 35,80 36,97 35,80 35,16 34,24 34,64 33,54 33,18 35,34 31,57 32,49 36,72 33,08 32,48 31,79 31,13 30,18 29, Zdroj: DG Agri měsíc 3/11

4 Stejně jako v ČR cena v průběhu roku 2014 klesala také ve státech EU-28 i u našich nejbližších sousedů, kde nad průměrem EU jsou ceny v Rakousku a Německu (graf 3). Ve zkoumaném souboru 80 podniků dosahovala průměrná cena prodaného mléka za rok 2014 úrovně 9,51 Kč za litr mléka při průměrném obsahu 3,43 % bílkovin a 3,90 % tuku (tabulka 2). Lepších obsahů složek mléka a tudíž i vyšší nákupní ceny mléka dosahovaly dojnice plemene C. O zdravotním stavu dojnic vypovídá počet somatických buněk v mléce, který byl v roce 2014 v průměrné výši u souboru podniků 239 tis./ml a vyšší hodnoty byly patrné u podniků chovající holštýnský skot. Jedním z významných ukazatelů pro řízení stáda dojených krav je také podíl suchostojných krav počítaný z celkového počtu dojnic. Z ekonomického hlediska by měl být tento podíl nejvýše 15 %, což odpovídá výsledkům za rok 2014, kde podíl dosáhl u souboru podniků úrovně 14,7 %. Ukazatelé reprodukce, které uvádí tabulka číslo 3, se většinou významněji liší podle zastoupení plemen a intenzity výroby. Z výsledků je patrné, že vyšší úrovně březosti dosahují dojnice a jalovice plemene C, kde je též dosaženo nejkratší mezidobí (393 dní) při nejkratší průměrné délce servis periody (106 dní). Věk při prvním otelení je ve zkoumaném souboru podniků u dojnic plemene C vyšší, a to 843 dní oproti plemenu H (759 dní) a průměru na úrovni 786 dní (tabulka 3). Tabulka 3: Průměrné ukazatele reprodukce podle plemen březost po jalovice 62,08 57,34 56,81 58,63 1. inseminaci (%) dojnice 48,39 34,15 44,75 39,70 březost po všech jalovice 60,86 57,73 53,67 58,07 inseminacích (%) dojnice 49,73 38,28 49,00 43,05 inseminační index 1,9 2,5 2,2 2,3 inseminační interval (dny) 77,5 74,2 69,9 74,4 délka mezidobí (dny) 392,9 409,4 398,9 403,2 délka servis periody (dny) 105,7 127,4 112,1 119,0 věk při prvním otelení (dny) 843,4 758,6 780,5 786,0 Tabulka 4: Ukazatele obměny stáda podniku dle plemen celkové ztráty telat (%) 11,59 9,56 10,73 10,30 z toho úhyny telat (%) 6,13 3,55 5,30 4,53 odchov telat na 100 krav (kusy) ,1 98,1 procento vyřazení krav (%) 27,47 34,10 30,38 31,68 Ø počet laktací 2,7 2,3 2,5 2,5 průměrný laktační den (dny) 172,9 186,1 185,0 181,9 zvířat na 1. laktaci (%) 32,3 36,3 33,4 34,7 zvířat na 2. laktaci (%) 26,5 28,6 28,2 27,9 zvířat na 3. a vyšší laktaci (%) 41,2 34,8 38,2 37,1 Ve sledovaných podnicích dosahují celkové ztráty telat v průměru 10,3 % (tabulka 4) při vysoké variabilitě. Nižší jsou úhyny i celkové ztráty u plemene H. V ČR jsou dle údajů ČSÚ v roce 2014 úhyny telat u všech plemen 5,6 % z počtu narozených a počet odchovaných telat byl v ČR nižší (91,1) oproti výsledkům monitoringu (98,1). Celkové procento vyřazování krav je v průměrné výši 31,7 % a větší obměnu stáda mají chovy s plemenem H (34,1 %). Za ideální rozložení stáda dojnic dle laktací je 4/11

5 považováno zhruba okolo jedné třetiny na první, druhé a třetí a vyšších laktací, nebo pak přesněji podle počtu dnů laktace (do 100, 200, 305 a více). Dojnice plemene C jsou dle výsledků vyřazovány později, což potvrzuje největší podíl krav na 3. a vyšší laktaci, vyšší průměrné pořadí laktace (2,7) a též nižší roční míra obměny stáda (27,5 %). Laktační den vyjadřuje, ve kterém dnu v průběhu laktace se dojnice nachází. Ukazatel se uvádí jako průměrný za celé stádo a vyjadřuje se jeho roční průměr (tabulka 4). Z ekonomického hlediska se optimální hodnota průměrného laktačního dne udává okolo 170 dne laktace. Pro zajištění dostatečných příjmů během celého roku je tedy důležitá taková hodnota průměrného laktačního dne ve stádě, aby byl zajištěn objem prodeje mléka, tj. příjmy během celého roku. V souboru podniků se laktační den za rok 2014 pohyboval mezi 158 až 244 dny při průměru 182 dní. V roce 2014 byly nejčastějším důvodem vyřazování (22,8 %) poruchy plodnosti (tabulka 5 a graf 4). Významný podíl dojnic byl také vyřazován z důvodu kulhání (15,6 %), z důvodů nízké užitkovosti (15,5 %) a kvůli nemocem (14,3 %). Mezi nejčastějšími důvody vyřazení dojnic existují rozdíly ve vazbě na plemeno. Největší rozdíly mezi plemeny jsou patrné u vyřazení z důvodu nízké produkce mléka a z důvodu nemocí, kde je u plemene H z tohoto důvodu vyřazeno až 16,2 % z celkové počtu vyřazených. Naproti tomu z důvodu nízké produkce mléka jsou častěji vyřazovány krávy plemene C (22,1 % oproti 11,5 %). Tabulka 5: Vyřazení dojnic podle příčiny a plemen kulhání 15,1% 16,1% 14,7% 15,6% nemoc 9,9% 16,2% 12,9% 14,3% úhyn 9,1% 10,6% 7,4% 9,7% tvar a upnutí vemene 4,6% 2,9% 7,5% 4,0% mastitidy 14,6% 11,9% 9,6% 12,0% poruchy plodnosti 20,1% 24,7% 19,3% 22,8% poranění a úrazy 4,7% 6,1% 6,9% 6,0% nízká produkce mléka 22,1% 11,5% 21,6% 15,5% Graf 4: Příčiny vyřazení dojnic v roce ,0% 22,8% 15,5% 15,6% kulhání nemoc 14,3% úhyn tvar a upnutí vemene 9,7% mastitidy 4,0% poruchy plodnosti 12,0% poranění a úrazy nízká produkce mléka 5/11

6 Náklady a rentabilita výroby mléka v ČR v roce 2014 V souboru 78 podniků s chovem dojených krav v ČR bylo za rok 2014 dosaženo celkových nákladů 9,23 Kč na litr prodaného mléka. Z tabulky 6 a grafu 5 je patrné, že největší položkou sumy nákladů jsou krmiva (43 %). Krmiva objemná se na nákladech za krmiva celkem podílí 37 %. Druhou nejvýznamnější položkou bez ohledu na chované plemeno jsou pracovní náklady, které zatěžují roční náklady výroby mléka průměrnou výší 1,24 Kč/litr, čímž se podílí na celkových nákladech zhruba 13 %. Díky vyšší roční užitkovosti jsou též vykázané náklady na litr mléka u sledovaných podniků s chovem plemene H nižší. Tabulka 6: Průměrné náklady výroby mléka v roce 2014 v Kč na litr prodaného mléka dle plemena počet hodnocených podniků krmiva a steliva (Kč/l) 4,05 3,93 4,16 4,00 z toho: objemná krmiva (Kč/l) 1,45 1,44 1,76 1,49 z toho: jadrná krmiva (Kč/l) 2,31 2,18 2,23 2,23 podíl objemných krmiv na krmivech celkem (%) pracovní náklady (Kč/l) 1,34 1,26 0,94 1,24 veterinární a plemenářské náklady (Kč/l) 0,52 0,57 0,50 0,55 z toho: desinfekce (Kč/l) 0,07 0,08 0,08 0,08 z toho: veterinární služby a léčiva (Kč/l) 0,25 0,30 0,23 0,28 z toho: inseminace a plemenářské úkony (Kč/l) 0,20 0,19 0,18 0,19 odpisy majetku (Kč/l) 0,48 0,41 0,30 0,42 odpisy krav (Kč/l) 0,83 0,80 0,87 0,82 pojištění (majetku, krav, vozového parku), (Kč/l) 0,07 0,06 0,04 0,06 opravy a udržování (včetně náhradních dílů), (Kč/l) 0,26 0,23 0,20 0,24 energie (Kč/l) 0,26 0,23 0,16 0,23 režie (Kč/l) 1,22 1,05 0,99 1,09 ostatní náklady (Kč/l) 0,53 0,57 0,80 0,59 náklady celkem na litr mléka (Kč/l) 9,57 9,12 8,96 9,23 Graf 5: Struktura celkových nákladů na litr mléka (2014) odpisy majetku 0,42 Kč 5 % režie 1,09 Kč 12 % vet.a plem. výk. 0,55 Kč 6 % odpisy krav 0,82 Kč 9 % ostatní náklady 1,12 Kč 12 % pracovní náklady 1,24 Kč 13 % krmiva celkem 4,00 Kč 43 % 6/11

7 Průměrné roční náklady ve výši 9,23 Kč na litr prodaného mléka odpovídají 197 Kč na krmný den a Kč na jednu krávu (tabulka 7), což zde vyjadřuje celkovou roční finanční potřebu na chov jedné krávy. Oproti výsledkům za rok 2013 se náklady meziročně zvýšily o zhruba Kč na krávu a rok, ale díky vyššímu průměrnému objemu prodaného mléka v roce 2014 jsou náklady na litr vyšší jen o 0,01 Kč. Od celkových nákladů se odečítá hodnota narozených telat a ocenění statkových hnojiv a vzniklý rozdíl je označen jako náklady po odpočtu, které jsou vztaženy na litr mléka, kus a jeden krmný den. Tržby jsou tvořeny prodejem mléka, kde průměrná cena litru mléka v roce 2014 byla vyšší než náklady po odpočtu, čímž vzniká v průměru u souboru podniků zisk ve výši 0,76 Kč/litr. Zohledněním dotací na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka se zisk zvýší na 1,08 Kč na litr prodaného mléka, resp. na 24,34 Kč na KD a Kč na krávu a rok. Započítáním dalších přijatých dotací (přímých plateb a plateb z prostředků PRV) se ještě zvýší ziskovost výroby mléka. Tabulka 7: Rentabilita výroby mléka v roce 2014 ukazatel na litr prodaného mléka na KD na kus náklady (Kč) 9,23 197, odpočet (telata, hnůj); (Kč) 0,48 10, náklady po odpočtu (Kč) 8,75 187, tržby (Kč) 9,51 204, IOFC (Kč) 5,51 118, zisk bez dotací (Kč) 0,76 17, rentabilita bez dotace (%) 10,33 dotace* (Kč) 0,32 6, zisk s dotací (Kč) 1,08 24, rentabilita s dotací (%) 14,05 * Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka Tabulka 8: Ukazatel příjmu nad náklady na krmivo (IOFC) v závislosti na tržní produkci mléka (Kč/den) tržní produkce (l/krávu/rok) počet tržby za IOFC / IOFC / podniků mléko ustájenou dojenou pod až až až až nad celkový průměr podniků V tabulce 7 a podrobněji v závislosti na tržní produkci v tabulce 8 je kalkulován ukazatel příjmů nad náklady na krmiva (IOFC). V souboru podniků vychází v průměrné denní výši 118 Kč na jednu ustájenou krávu, resp. 137 Kč na dojenou krávu, což představuje denní tržbu za prodej mléka po úhradě nákladů na krmiva. S tím, jak se zvyšuje průměrná dojivost, se zvyšují denní tržby a tím také ukazatel IOFC. Mezi hlavními plemeny dojených krav v ČR jsou patrné rozdíly (tabulka 9), které jsou způsobeny rozdílnou užitkovostí, na kterou jsou vázány náklady výroby mléka. Nejlépe vychází ekonomicky ty podniky, které chovají obě plemena (CH), které v průměru dosahují zisku s dotací 1,61 Kč na litr. 7/11

8 Tabulka 9: Průměrná rentabilita výroby mléka v roce 2014 dle plemen náklady na litr prodaného mléka 9,57 9,12 8,96 9,23 náklady na kus náklady na KD 168,14 213,96 192,41 197,41 náklady po odpočtu (telata, hnůj) na litr mléka 8,99 8,69 8,49 8,75 náklady po odpočtu (telata, hnůj) na kus náklady po odpočtu (telata, hnůj) na KD 157,95 203,94 182,35 187,33 zisk bez dotace na litr prodaného mléka 0,68 0,67 1,25 0,76 zisk bez dotace na kus zisk bez dotace na KD 12,47 17,96 27,14 17,64 míra rentability bez dotace (%) 8,46 9,98 15,60 10,33 zisk s dotací* na litr prodaného mléka 1,08 0,95 1,61 1,08 zisk s dotací* na kus zisk s dotací* na KD 19,41 24,32 34,72 24,34 míra rentability s dotací (%) 12,93 13,20 19,81 14,05 * Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka Nákladovost dle tržní produkce a plemena Ekonomické výsledky výroby mléka jsou vedle cen mléka a vstupních cen (krmiva, práce, veterinární výkony, léčiva, aj.) ovlivňovány výrobními ukazateli. Mezi ně patří především dojivost krav, která je jedním z hlavních faktorů úspěšnosti každého podniku s chovem dojených krav, neboť ovlivňuje výši tržeb (výnosů). Z výsledků výroby mléka u souboru podniků za rok 2014 vyplývá, že podniky s vysokou tržní produkcí na kus, dosahují také nejnižších nákladů na litr mléka a nejvyššího zisku (tabulka 10 a graf 6). Největší pokles nákladů se zvyšující tržní produkcí je zřetelný zejména ve fixních nákladech, tj. v pracovních nákladech, v odpisech majetku, v režiích a nákladech na energii. Výsledky podniků dle tržní produkce mléka jsou v tabulkách 11 a 12 rozděleny podle chovaného plemena. Graf 6: Vztah celkových nákladů, zisku a tržní produkce mléka (2014) 10,00 9,75 9,73 9,67 9,51 1,96 2,00 1,75 celkové náklady (Kč/l) 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 0,46 celkové náklady (Kč/l) zisk bez dotací (Kč/l) 0,40 9,11 0,64 0,66 1,23 8,61 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 zisk bez dotace (Kč(l) 8,25 8,13 0,25 8,00 pod nad tržní produkce mléka na dojnici (litry) 0,00 8/11

9 Tabulka 10: Průměrné náklady na litr prodaného mléka podle tržní produkce (Kč/litr) tržní produkce (v tis. litrech) pod 6 6 až 7 7 až 8 8 až 9 9 až 10 nad 10 počet podniků pracovní náklady 1,49 1,30 1,30 1,16 1,03 1,19 krmiva a steliva celkem 4,04 4,09 4,17 3,88 3,72 4,23 z toho jadrná krmiva 2,20 1,96 2,49 2,05 2,21 2,81 z toho objemná krmiva 1,52 1,81 1,38 1,57 1,32 1,09 veterinární a plemenářské náklady 0,53 0,60 0,54 0,58 0,47 0,39 odpisy majetku 0,49 0,55 0,38 0,35 0,47 0,31 odpisy krav 0,86 1,01 0,76 0,82 0,77 0,58 pojištění majetku a krav 0,10 0,09 0,05 0,06 0,02 0,02 opravy a udržování 0,31 0,19 0,24 0,20 0,28 0,27 režie 1,33 0,84 1,27 1,20 0,87 0,54 energie 0,22 0,32 0,22 0,23 0,20 0,14 ostatní 0,37 0,70 0,56 0,64 0,78 0,45 náklady celkem 9,73 9,67 9,51 9,11 8,61 8,13 náklady po odpočtu * 9,12 9,12 9,00 8,68 8,21 7,78 zisk bez dotace 0,46 0,40 0,64 0,66 1,23 1,96 míra rentability bez dotace (%) 5,70 5,65 8,58 10,16 15,55 25,43 zisk s dotací na dojnice 0,89 0,81 0,96 0,93 1,51 2,20 míra rentability s dotací na dojnice (%) 10,46 10,24 12,20 13,39 18,98 28,49 * odpočet vedlejších výrobků (telata, hnůj) Tabulka 11: Průměrné náklady na litr prodaného mléka podle tržní produkce u plemene C (Kč/litr) tržní produkce (v tis. litrech) pod 6 6 až 7 7 až 8 počet vyhodnocených podniků pracovní náklady 1,49 1,17 1,27 krmiva a steliva celkem 4,04 3,98 4,12 z toho jadrná krmiva 2,20 2,15 2,54 z toho objemná krmiva 1,52 1,39 1,39 veterinární a plemenářské náklady 0,53 0,51 0,48 odpisy majetku 0,49 0,59 0,40 odpisy krav 0,86 1,04 0,66 pojištění majetku a krav 0,10 0,04 0,04 opravy a udržování 0,31 0,21 0,23 režie 1,33 0,81 1,34 energie 0,22 0,34 0,27 ostatní 0,37 0,72 0,65 náklady celkem 9,73 9,41 9,46 náklady po odpočtu* 9,12 8,82 8,92 zisk bez dotace 0,46 0,85 0,86 míra rentability bez dotace (%) 5,70 9,98 10,97 zisk s dotací na dojnice 0,89 1,27 1,21 míra rentability s dotací na dojnice (%) 10,46 14,76 14,88 * odpočet vedlejších výrobků (telata, hnůj) 9/11

10 Tabulka 12: Průměrné náklady na litr prodaného mléka podle tržní produkce u plemene H (Kč/l) tržní produkce (v tis. litrech) 6 až 7 7 až 8 8 až 9 9 až 10 nad 10 počet vyhodnocených podniků pracovní náklady 1,71 1,55 1,16 1,09 1,19 krmiva a steliva celkem 4,04 4,16 3,88 3,66 4,23 z toho jadrná krmiva 1,68 2,32 2,00 2,40 2,81 z toho objemná krmiva 2,03 1,21 1,62 1,11 1,09 veterinární a plemenářské náklady 0,77 0,63 0,60 0,46 0,39 odpisy majetku 0,56 0,34 0,37 0,54 0,31 odpisy krav 0,86 0,86 0,83 0,77 0,58 pojištění majetku a krav 0,17 0,05 0,06 0,02 0,02 opravy a udržování 0,17 0,19 0,21 0,32 0,27 režie 1,05 1,44 1,12 0,92 0,54 energie 0,33 0,22 0,24 0,22 0,14 ostatní 0,71 0,39 0,60 0,68 0,45 náklady celkem 10,38 9,83 9,08 8,70 8,13 náklady po odpočtu* 9,89 9,34 8,65 8,31 7,78 zisk bez dotace -0,69 0,09 0,67 0,96 1,96 míra rentability bez dotace (%) -5,65 2,99 10,49 11,89 25,43 zisk s dotací na dojnice -0,29 0,34 0,93 1,23 2,20 míra rentability s dotací na dojnice (%) -1,48 5,75 13,67 15,14 28,49 * odpočet vedlejších výrobků (telata, hnůj) Odhad ziskovosti v roce 2015 Při zjištěných nákladech v souboru podniků v roce 2014 ve výši 9,23 Kč/l, odpočtu vedlejších výrobků 0,48 Kč/l a ceně mléka 9,51 Kč/l byl rok 2014 v souboru podniků i bez započítání dotací ziskový (0,76 Kč/litr). Vzorový výpočet v tabulce 13 modeluje situaci, která uvažuje stejné náklady a odpočet jako v roce 2014, avšak při aktuálním cenovém vývoji v roce Uvažuje se cena mléka na úrovni průměrné hodnoty v roce 2015, která byla dle výsledků statistického zjišťování Mlék (MZe) 6-12 ve výši 7,66 Kč za litr mléka. Výsledky ukazují poté na ztrátu ve výrobě mléka ve výši 1,09 Kč na litr mléka (bez dotací). Pokud se zohlední v zisku dotace, poté se ztráta sníží na 0,46 Kč/litr. V modelovém propočtu roku 2015 se uvažují dotace ve výši 0,63 Kč na litr mléka a tvoří je dobrovolná podpora vázaná na produkci, přechodné vnitrostátní podpory a mimořádná podpora pro zemědělce. Dotace jsou kalkulovány dle vyhlášených a odhadovaných sazeb na rok 2015 na dojnici a přepočteny na litr mléka dle tržní produkce dosažené v souboru podniků v roce 2014 (7 836 litrů na krávu a rok). Při ekonomickém hodnocení úspěšnosti chovu dojnic je vhodné znát svůj bod zvratu, který představuje takovou situaci, kdy jsou náklady rovny výnosům včetně dotací a je tím dosaženo nulového zisku. Pro modelový výpočet rentability roku 2015 vychází bod zvratu tržní produkce mléka na úrovni litrů na krávu a rok, tj. nárůst oproti průměrné tržní produkci mléka v souboru podniků v roce 2014 o litrů (cca 15 %). Bod zvratu je nutné však brát jako minimální požadavek ziskovosti, jakákoliv vyšší dojivost nad nalezený bod zvratu představuje kladný zisk odvětví. 10/11

11 Tabulka 13: Modelový propočet ziskovosti roku 2015 a bodu zvratu Položka Jedn. rok 2014 model pro rok 2015 cena mléka 9,51 7,66* náklady mléka 9,23 9,23 odpočet vedlejších výrobků 0,48 0,48 náklady po odpočtu Kč/l 8,75 8,75 zisk bez dotací 0,76-1,09 dotace 0,32 0,63** zisk s dotací 1,08-0,46 bod zvratu produkce mléka litry/krávu/rok * průměrná cena mléka v roce 2015 dle údajů MZe **uvažuje se dobrovolná podpora vázaná na produkci, přechodné vnitrostátní podpory a mimořádná podpora pro zemědělce. Pramen: Výsledky statistického zjišťování Mlék (MZe) Závěr: Pro chovatele dojených krav v ČR se rok 2014 vyznačoval pozvolným poklesem ceny mléka, která však i při svém ročním průměru byla na základě údajů z 80 podniků v ČR dostačující na úhradu nákladů spojených s chovem dojnic. V souboru podniků byl zisk, který byl ještě zvýšen započítáním dotací. Na získaných údajích bylo mj. prokázáno, že se zvyšující se výrobou a prodejem mléka klesají náklady vyjádřené na litr mléka a zvyšuje se tím ziskovost chovu. Aktuální situace na trhu s mlékem se bohužel vyvíjí nepříznivě. Negativně se jistě v ekonomických výsledcích r promítne nízká výkupní cena mléka. Nízké výkupní ceny mléka vyvolalo především zrušení mléčných kvót a ruské embargo na dovoz této komodity. Negativně situaci ovlivnila i nadměrná nabídka na světovém trhu. Na mléčnou krizi, která zasáhla celou Evropu, reagovala Evropská komise přidělením mimořádných opatření pro chovatele dojnic a prasnic ve výši přibližně 420 milionů eur. Česká republika dostane v přepočtu částku více než 300 milionů korun, která bude o stejnou částku navýšena z finančních rezerv Ministerstva zemědělství, a tudíž celkem mezi chovatele rozdělí 604 milionů korun. Tisková zpráva MZe uvádí podle předběžných odhadů základní sazbu cca Kč na dojnici a zvýhodněnou sazbu pro menší chovy cca Kč. Chovatele dojného skotu nutí nepříznivá situace s nákupními cenami mléka hledat rezervy a snažit se optimalizovat svojí produkci. Kromě cíle v oblasti redukce nákladů a vyšší užitkovosti by se však měl chovatel zabývat také analýzou dalších ukazatelů a na jejich základě přijímat opatření směřující k vyšší efektivitě ve výrobě mléka. 11/11

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2015

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2015 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2015 V roce 2015 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

Tab. 3 Délka servis periody u skupin krav dojených jedenkrát a dvakrát denně Pramen

Tab. 3 Délka servis periody u skupin krav dojených jedenkrát a dvakrát denně Pramen Tab. 1 Rozdíly v produkci a složkách mléka při dojení krav dvakrát a jednou denně (%) Pramen výsledky mléko (%) tuk bílkoviny (1) 2002 vlastní -32 1) a -25 2) +0,06 1) a +0,26 2) (%) +0,15 1)2) (%) (2)

Více

Mastitidy a ekonomické ztráty

Mastitidy a ekonomické ztráty Mastitidy a ekonomické ztráty Jindřich Kvapilík Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kráva buď dojí, nebo je zdravá (C. Brause, 2001) Mastitidy existují stejně dlouho jako krávy (J.

Více

Ekonomické ukazatele výroby mléka. Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i.

Ekonomické ukazatele výroby mléka. Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Ekonomické ukazatele výroby mléka Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Několik základních ukazatelů mléka kg/krávu/rok Dojivost krav 8 000 7 500 7 000 Německo ČR Rakousko 7 634 7 281 6 500 6 000

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Provozní a ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR v letech 2006 až 2015

Provozní a ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR v letech 2006 až 2015 Provozní a ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR v letech 2006 až 2015 Ing. Jan Syrůček 1 ; Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. 1 ; Ing. Jiří Burdych, MBA 1,2 1 VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves; 2 VVS Verměřovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší 2.1. Co je skutečným problémem, na který má politika v

Více

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Řízení stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kde hledat možnosti zlepšení ekonomiky

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Vývoj a perspektivy chovu skotu v ČR po vstupu do EU

Vývoj a perspektivy chovu skotu v ČR po vstupu do EU Vývoj a perspektivy chovu skotu v ČR po vstupu do EU Jindřich Kvapilík, VÚŽV, v.v.i., Uhříněves Osnova: ČR a EU (základní data, kvóty, přímé platby) Vývoj hlavních agrárních ukazatelů (1990 až 2010) Zemědělská

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Snižovat náklady nebo zvyšovat rentabilitu

Snižovat náklady nebo zvyšovat rentabilitu ODBORNÝ DISKUSNÍ SEMINÁŘ Snižovat náklady nebo zvyšovat rentabilitu Ing. Jiří Burdych, MBA 31.10. 2012, ZD Velká Chyška Představení a hodnoty VVS Týmová práce Silná orientace na stanovené cíle Komplexní

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Ing. Antonín Lopatář

Ing. Antonín Lopatář Ing. Antonín Lopatář Zpracování dat z historie až po současnost 1980 EC 1027 2012 vše se zmenšilo Co potřebuje chovatel vědět Kolik mohou jeho krávy dojit a co se s tím dá dělat? Kde a kolik mléka chybí

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky)

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) 2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Pšenice ozimá Tab. A1/02 Žito Tab. A1/03 Ječmen jarní Tab. A1/04 Oves Tab. A1/05 Tritikále

Více

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 K 31. 12. 2014 činil stav drůbeže v Plzeňském kraji 2 612 123 ks, což znamená zásadní meziroční nárůst o 34,1 %. Plzeňský kraj se nacházel na třetím

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM

AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM Listopad 2015 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský SVĚTOVÁ PRODUKCE MLÉKA 2 kravské buvolí ostatní 2014: 802 mil. tun 2016: předpoklad 830 mil.

Více

Využití simplexového algoritmu v projektování výroby

Využití simplexového algoritmu v projektování výroby JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Využití simplexového algoritmu v projektování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

Biomléko důležitá biokomodita

Biomléko důležitá biokomodita Biomléko důležitá biokomodita České ekologické zemědělství (EZ) pomalu, ale jistě začíná zkvalitňovat svoji produkci a přibývají i odbytově zaměřené projekty. Tak je to i s produkcí biomléka. Jedná se

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót. Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský

Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót. Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský České mlékárenství je již 10 let integrální součástí mlékárenství EU. Z pohledu své velikosti

Více

Výroba mléka v roce 2012

Výroba mléka v roce 2012 Výroba mléka v roce 2012 Jindřich Kvapilík, 1 ; Jan Syrůček 1, Jiří Burdych 1,2 1 VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves, 2 VVS Verměřovice, s. r. o. Souhrn Přes mírný pokles stavů dojnic se v letech 2010 až

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XIV., měsíčník, 11.. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 5, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů českého strakatého skotu chovný cíl a standard šlechtitelský program českého strakatého skotu duben 2007 brozura.indd 16 24.7.2009 9:56:59 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 7 červen Ročník XVII., měsíčník, 25. 7. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,18 Kč/ks M... 1,65 Kč/ks L...

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ:

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Market Survey ATIS Slovensko Český statistický úřad Praha Úřední věstník ES VÚZE Praha VÚŽV Praha Generální ředitelství cel Praha Eurostat

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ:

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Agra Europe Česká zemědělská univerzita, Praha Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Hradištko pod Medníkem Českomoravský svaz mlékárenský,

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Certifikovaná metodika HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROBY MLÉKA

Certifikovaná metodika HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROBY MLÉKA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves Certifikovaná metodika HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROBY MLÉKA Autor Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Oponenti prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Jihočeská

Více

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION Zdeňka Kroupová, Michal Malý Anotace: Příspěvek je zaměřen na analýzu ekonomické efektivnosti v chovu masného skotu, přičemž součástí

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XIII., měsíčník, 10. 12. 2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

Panorama. potravinářského průmyslu

Panorama. potravinářského průmyslu Panorama potravinářského průmyslu 2014 Panorama potravinářského průmyslu 2014 Praha 2015 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2014 vypracoval pod gescí Odboru potravinářského MZe Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT 30. 7. 2013 NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT Zemědělství 2. čtvrtletí 2013 Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 12. září Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ:

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství Český statistický úřad, Praha Agra Europe EUROSTAT European Market Survey Meat and Livestock Commission Generální

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH A. Údaje o společnosti B. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky C. Další finanční a nefinanční

Více

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Odchov jalovic základ úspěchu Při odchovu telat a jalovic si musíme uvědomit, že náklady na jejich odchov

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA DRŮBEŽ A VEJCE

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA DRŮBEŽ A VEJCE SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA DRŮBEŽ A VEJCE PROSINEC 2012 2 OBSAH Úvod... 3 Souhrn... 4 Zásahy státu... 4 1. Celní sazebník... 4 2. Vybraná legislativa... 15 3. Dotační politika v chovu drůbeže... 16 Vývoj

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

pořádají III. ročník mezinárodního semináře

pořádají III. ročník mezinárodního semináře Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno Agronomická fakulta Ústav chovu hospodářských zvířat a Svaz chovatelů českého strakatého skotu pořádají III. ročník mezinárodního semináře AKTUÁLNÍ PROBLÉMY

Více

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 577, fax: 222 871 536 e-mail: tis.obiol@szif.cz Ročník II., měsíčník, 11. 3. ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Vývoj cen: Potravinářská pšenice... 4 073 Kč/t

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 9. ledna 2015 Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO ZÁŘÍ 2015 ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: Ministerstvo zemědělství České republiky Agra Europe AMI, Vieh und Fleisch Český statistický úřad EUROSTAT Generální

Více

Ekonomika výroby mléka a záněty mléčné žlázy krav

Ekonomika výroby mléka a záněty mléčné žlázy krav Ekonomika výroby mléka a záněty mléčné žlázy krav Jindřich Kvapilík Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Několik ukazatelů produkce mléka 1 Soběstačnost ve výrobě mléka v EU (%) %

Více

Tisk a distribuce TYPO J. Jehlička, Třebichovice 9, 237 06 p. Libušín, e-mail: typo.jj@volny.cz

Tisk a distribuce TYPO J. Jehlička, Třebichovice 9, 237 06 p. Libušín, e-mail: typo.jj@volny.cz ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Agra Europe, London Agrární komora České republiky Česká zemědělská univerzita v Praze Český statistický úřad Ministerstvo financí České

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více