Informační přehled. Ekonomické přínosy sítě Natura Životní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační přehled. Ekonomické přínosy sítě Natura 2000. Životní prostředí"

Transkript

1 Informační přehled Ekonomické přínosy sítě Natura 2000 Životní prostředí

2 2 Síť Natura 2000 V březnu 2010 si hlavy států a předsedové vlád EU stanovili ambiciózní cíl: do roku 2020 zastavit a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti v Evropě. V květnu 2011 přijala Evropská komise novou strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti, v níž je pro dosažení tohoto cíle vytyčen politický rámec. Klíčovými prvky uvedené strategie jsou směrnice o ochraně přírodních stanovišť a směrnice o ochraně ptáků. Díky těmto dvěma směrnicím může všech 28 členských států EU spolupracovat podle společného právního rámce na ochraně našich nejohroženějších druhů a cenných přírodních stanovišť. Ústředním tématem obou směrnic je vytvoření evropské sítě přírodních oblastí tzv. sítě Natura Jedná se o nejvýznamnější praktické opatření, jež se napříč Evropou přijímá ve snaze zastavit a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti. Do sítě je v současné době zařazeno více než suchozemských a mořských lokalit, což z Natury 2000 činí v celosvětovém měřítku největší koordinovanou síť oblastí s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti. Síť Natura 2000 pokrývá celkem téměř pětinu pevniny EU a podstatnou část přilehlých moří. Vzhledem ke svému rozsahu je tato síť nejen úkrytem vzácných stanovišť a útočištěm pro ohrožené druhy, ale nabízí ochranu i bezpočtu dalších cenných druhů a zdravých ekosystémů. Síť Natura 2000 je tak jádrem evropské zelené infrastruktury a hraje hlavní úlohu v ochraně našeho živého přírodního bohatství, na němž jsme všichni závislí. Zajišťování nezbytných ekosystémových služeb Kromě zachovávání biologické rozmanitosti pro budoucí generace lze síti Natura 2000 přičíst celou řadu dalších důležitých přínosů pro společnost a hospodářství, a to díky toku ekosystémových služeb. Například zdravé sladkovodní ekosystémy jsou zdrojem čisté vody a pomáhají odstraňovat znečišťující látky z okolní krajiny. Nedotčené mokřady vstřebávají přebytečnou dešťovou vodu, a působí tak jako přírodní protipovodňové zábrany. Rašeliniště pomáhají vázat a uchovávat oxid uhličitý, který je hlavní příčinou změny klimatu, a lesy zlepšují kvalitu vzduchu a půdy. Síť Natura 2000 také přispívá k ochraně přírodních opylovačů, k zachování krajinných hodnot a zázemí a k podpoře rekreace a cestovního ruchu. Nabízí atraktivní místa s čistým ovzduším, a skýtá proto celou řadu příležitostí pro hospodářské činnosti založené na tomto cenném přírodním bohatství. Zdravé a dobře fungující ekosystémy udržované v rámci chráněných oblastí mohou nejen rozšiřovat paletu ekosystémových služeb, ale mohou také zvyšovat odolnost a přizpůsobivost ekosystémů, pokud jde o přírodní katastrofy a narušení přírodních podmínek (např. změnu klimatu), i mimo konkrétní stanoviště. Aby se však mohl plně projevit ekonomický a biodiverzitní potenciál, který síť Natura 2000 nabízí, je nezbytné vynaložit veškeré úsilí na ozdravení lokalit a na zlepšení jejich stavu. Má-li se nám podařit zachovat biologickou rozmanitost pro budoucí generace a maximalizovat sociálně-ekonomické přínosy plynoucí ze zdravých, dobře fungujících ekosystémů, musíme bezpodmínečně přijímat konstruktivní ochranářská opatření. Zdravé sladkovodní ekosystémy jsou zdrojem čisté vody a vstřebáváním přebytečné dešťové vody působí jako přírodní protipovodňové zábrany. thinkstockphotos.co.uk

3 3 Odhadovaná ekonomická hodnota různých druhů ekosystémových služeb istockphoto istockphoto istockphoto UKLÁDÁNÍ UHLÍKU: Síť Natura 2000 plní zcela zásadní funkci v podobě ukládání uhlíku, což poukazuje na zásadní spojitost mezi biologickou rozmanitostí na straně jedné a zmírňováním klimatu a přizpůsobováním se této změně na straně druhé Síť Natura 2000 na mnoha místech obecně chrání ekosystémy (např. lesy, mokřady, rašeliniště, louky, mořské a pobřežní oblasti atd.), jež jsou v současné době důležitými úložišti uhlíku a jež nabízejí nemalé příležitosti i k jeho dalšímu pohlcování. V této síti je dnes odhadem uloženo přibližně 9,6 miliardy tun uhlíku (což odpovídá 35 miliardám tun CO 2 ), jejichž hodnota se v závislosti na ceně za tunu uhlíku odhaduje na 0,6 až 1,13 bilionu eur (hodnota zásob v roce 2010). Do budoucna lze očekávat, že se tyto hodnoty uhlíku budou zvyšovat, zejména pokud se zlepší stav sítě z hlediska ochrany. Mezi terénní opatření, jež příznivě ovlivňují toky uhlíku, patří obnova mokřadů, rašelinišť a zemědělsko-lesnických ekosystémů. Opatření, která podporují přeměnu luk na pole, naopak povedou k tomu, že se bude uložený CO 2 uvolňovat do atmosféry. PŘÍRODNÍ RIZIKA: Lokality sítě Natura 2000 nabízejí potenciálně významné úspory nákladů a omezují škody způsobené extrémními povětrnostními jevy Přírodní rizika způsobují v celé EU výrazné škody. V období od roku 1990 do roku 2010 dosáhla výše hospodářských ztrát v důsledku přírodních pohrom v zemích EU-25 přibližně 163 miliard eur. Chráněné oblasti, jako jsou lokality sítě Natura 2000, uchovávají zdravé, nedotčené a odolné ekosystémy, jež hrají zásadní roli při zmírňování dopadu katastrof (např. povodní, lavin a sesuvů půdy) a při omezování zranitelnosti společenství vůči těmto katastrofám. I když přínosy plynoucí z omezování rizika přírodních katastrof jsou úzce spjaty s konkrétními místy, dobře fungující ekosystémy mohou sloužit k účinnému zmírňování, a to často za mnohem nižší cenu než opatření přijímaná člověkem. Například v případě belgické lokality Kalkense Meersen, jež je součástí sítě Natura 2000, se odhaduje, že obnova původní říční krajiny pomocí mokřadů a stanovišť příznačných pro ústí řek může v souvislosti se zmírňováním povodní přinést každým rokem prospěch ve výši až eur. ZABEZPEČOVÁNÍ POTRAVIN: Lokality sítě Natura 2000 poskytují útočiště širokému spektru cenných a pro společnost důležitých rostlin a živočichů, např. opylujícímu hmyzu Opylování hmyzem je v Evropě významné jeho roční hodnotu lze odhadem vyčíslit na 14 miliard eur, což odpovídá 10 % zemědělské výroby potravin k lidské spotřebě v roce Jaký podíl na tomto čísle mají lokality sítě Natura 2000 a jaký podíl má širší zelená infrastruktura, však ze stávajících údajů nelze zjistit. Mnohé lokality sítě Natura 2000 také napomáhají důležitým zemědělským postupům. Zemědělská půda zaujímá téměř 50 % území EU a agroekosystémy představují 38 % rozlohy lokalit náležejících do sítě Natura Zemědělství s vysokou přírodní hodnotou může být výrazným přínosem pro biodiverzitu, pomáhá podporovat místní odrůdy a plemena, zachovává genetickou rozmanitost a zvyšuje odolnost odvětví. Další podrobnosti lze nalézt ve zprávě Komise: The Economic benefits of the Natura 2000 Network: Synthesis report 2012

4 4 Ekonomické přínosy sítě Natura 2000 v číslech Přínosy sítě Natura 2000 se podle nedávných studií Komise odhadují v řádu na 200 až 300 miliard eur ročně. Lokality sítě Natura 2000 vykazují každoročně odhadem 1,2 až 2,2 miliardy návštěvních dnů. Z rekreace tak plyne zisk ve výši 5 až 9 miliard eur ročně. Na uchování zdravých ekosystémů, jejichž významná část náleží do sítě Natura 2000, v Evropě přímo závisí přibližně 4,4 milionu pracovních míst a 405 miliard eur ročního obratu. Ačkoli jsou tato čísla jen prvním odhadem, z předběžných výsledků je již patrné, že poměr mezi hospodářskými přínosy plynoucími ze sítě Natura 2000 a náklady na správu a ochranu tohoto významného zdroje je velice příznivý. Náklady na správu a ochranu sítě se odhadují na přibližně 5,8 miliardy eur ročně, což je zlomek hodnoty, kterou může síť potenciálně přinášet společnosti. Přesný poměr mezi náklady a přínosy se bude samozřejmě odvíjet od řady faktorů (včetně umístění lokalit a jejich využití), avšak veškeré dosavadní známky nasvědčují tomu, že dobře spravovaná síť Natura 2000 náklady na její údržbu více než vyrovná. Investice do sítě Natura 2000 jsou proto nejen zcela rozumné z hospodářského hlediska, ale vzhledem k široké škále nabízených ekosystémových služeb jsou také velmi rentabilní. Aby však tyto přínosy byly skutečně brány v úvahu, jejich hospodářská hodnota se musí náležitě odrážet ve finanční správě a v rozhodování společnosti. Investování do sítě Natura 2000 ku prospěchu všech Plně funkční síť Natura 2000 bude pobídkou k soustavnějšímu a účinnějšímu využívání našeho cenného přírodního bohatství a bude podporovat udržitelnější a inkluzivnější hospodářský růst. Tato síť může rovněž vést k integrovanější a soudržnější rozvojové politice, ve které budou svedeny dohromady vzájemně se doplňující hospodářské činnosti založené na zdravých ekosystémech. Jak se uvádí v sedmém akčním programu EU pro životní prostředí, ochrana, zachovávání a rozšiřování přírodního bohatství EU si žádá řešení problémů u zdroje, a to mimo jiné lepším začleněním cílů souvisejících s přírodním bohatstvím do jiných politik tak, aby se u politik zajistila soudržnost a kombinovaný přínos. K dosažení těchto cílů mohou podstatnou měrou přispět unijní prostředky v rámci nového víceletého finančního rámce EU pro období , zejména pak při rozumném využívání finančního nástroje pro životní prostředí (LIFE) a fondů EU v oblasti zemědělství, rybolovu a soudržnosti. Aby se však potenciál sítě Natura 2000 mohl plně projevit, je důležité do procesu zapojit všechny příslušné zúčastněné strany. Budeme-li schopni prokázat četné společenské i hospodářské přínosy dobře spravované sítě Natura 2000, všechna příslušná odvětví využívající půdu budou při přijímání svých rozhodnutí více zohledňovat hodnotu cenného přírodního bohatství, jímž Evropa disponuje. To by se pak mělo promítnout do sofistikovanější, inkluzivnější a udržitelnější rozvojové politiky tak, jak se uvádí ve strategii Evropa Zapracování cílů sítě Natura 2000 do jiných odvětvových politik pomůže dosáhnout dodatečných přínosů. thinkstockphotos.co.uk

5 5 Odhadovaná ekonomická hodnota různých druhů ekosystémových služeb istockphoto istockphoto Roberto Rinaldi/naturepl.com CESTOVNÍ RUCH: Síť Natura 2000 již prokazuje svůj význam pro mnoho místních ekonomik její lokality jsou lákadlem pro turisty, jejichž útrata přispívá k rozvoji místního hospodářství Výdaje návštěvníků v lokalitách sítě Natura 2000 se odhadují na přibližně 50 až 85 miliard eur ročně (údaj z roku 2006). Pokud by se vzaly v úvahu pouze výdaje těch návštěvníků, které láká označení Natura 2000 (v porovnání s přírodními oblastmi obecně), tyto výdaje se v roce 2006 pohybovaly v rozmezí 9 až 20 miliard eur za rok a turisté je vynaložili za přibližně 350 milionů návštěvních dnů. Na celkových příjmech z rekreace a cestovního ruchu je založeno 4,5 až 8 milionů pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky. Na ziscích plynoucích od návštěvníků, které láká síť Natura 2000, by se pak zakládalo až 2 miliony pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky. V odvětví cestovního ruchu v rámci EU-27 se přitom eviduje celkem asi 13 milionů pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky (údaj z roku 2008). Chráněné oblasti mohou místní a regionální ekonomice přinášet i další prospěch, neboť mohou vyvolat příliv investic, mohou vylepšit dojem, jakým dané místo působí, nebo mohou v konkrétním místě pozvednout kvalitu života. VODA: Hospodařením s přírodním bohatstvím lze dosáhnout finančních úspor, neboť se mohou ušetřit náklady na zásobování vodou a na její čištění Přírodní ekosystémy včetně chráněných oblastí, jako jsou např. oblasti zahrnuté do sítě Natura 2000, zajišťují důležité ekosystémové služby v podobě čištění vody a zásobování vodou. Řada velkých evropských měst, včetně Mnichova, Berlína, Vídně, Osla, Madridu, Sofie, Říma nebo Barcelony, využívá různých forem přírodní filtrace. Díky přirozenému čištění v ekosystémech ušetří tato města výdaje na čištění vody. Úspory pak mohou pocítit i spotřebitelé v EU, kteří zaplatí méně za veřejné služby. Přínos chráněných oblastí z hlediska čištění vody a zásobování vodou je možné ilustrovat pomocí údajů, které poskytla čtyři evropská města (Berlín, Vídeň, Oslo a Mnichov). Při přenášení vzniklých výhod lze roční hospodářský zisk pro jedno město odhadem vyčíslit na 7 až 16 milionů eur v případě čištění vody a na 12 až 91 milionů eur v případě zásobování vodou. Průměrný kombinovaný přínos na jednoho obyvatele, pokud jde o zásobování vodou i o její čištění, se ve čtyřech výše uvedených městech pohybuje mezi 15 a 45 eury za rok, což lze porovnat s fakturou ve výši 200 eur, kterou za vodu zaplatí průměrná domácnost v Německu. CHRÁNĚNÉ MOŘSKÉ OBLASTI: Mořské lokality Natura 2000 mohou coby součást širší sítě propojených mořských oblastí příznivě ovlivňovat stavy nadměrně lovených rybích populací Chráněné mořské oblasti, včetně mořských lokalit náležejících do sítě Natura 2000, zajišťují řadu ekosystémových služeb, jež mimo jiné pomáhají zachovat zdravé populace ryb. Přínos mořských oblastí, které jsou v současné době zařazeny do sítě Natura 2000 (jedná se o 4,7 % všech mořských oblastí EU), lze vyčíslit na přibližně 1,4 až 1,5 miliardy eur ročně. Pokud by bylo chráněno 10 % mořských oblastí, přínos by se zvýšil až na 3 až 3,2 miliardy eur ročně, a pokud by bylo chráněno 20 % mořských oblastí, přínos by vzrostl na 6 až 6,5 miliardy eur. Na tato čísla je nicméně třeba pohlížet jako na přibližné hodnoty. K získání solidnějších výsledků by totiž byly zapotřebí lepší poznatky o tom, jak ochrana ovlivní například stanoviště, služby či rybolov mimo konkrétní lokality. Další podrobnosti lze nalézt ve zprávě Komise: The Economic benefits of the Natura 2000 Network: Synthesis report 2012

6 6 Srovnání nákladů a přínosů sítě Natura 2000 Ve Skotsku se odhaduje, že ochrana všech 300 tamějších lokalit sítě Natura 2000 přinesla za 25 let celkový poměr nákladů a přínosů rovnající se přibližně sedminásobku. To znamená, že celkový prospěch pro stát sedmkrát převyšuje jím vynaložené náklady, a že investice do ochrany jsou tudíž dobře vynaloženými prostředky. Ve Francii bylo v rámci širšího hospodářského a institucionálního hodnocení sítě Natura 2000 provedeno několik studií, jejichž cílem bylo zjistit prospěšnost této sítě v celé řadě jejích lokalit. V lokalitě Plaine de la Crau byl čistý přínos vyčíslen na přibližně 142 eur na jeden hektar za rok, což je sedmkrát více, než jaké jsou související náklady. Thinkstockphotos.co.uk KH CS-N Ve Finsku bylo organizací pro ochranu přírodního dědictví (Metsähallitus) a výzkumným ústavem lesního hospodářství (Metla) vypracováno celostátní hodnocení dopadu, jaký mají na místní hospodářství rekreační činnosti a cestovní ruch orientované na přírodu. Z této studie vyplynulo, že celkové roční příjmy spojené s útratou návštěvníků v národních parcích dosáhly 70,1 milionu eur a podpořily místní zaměstnanost vytvořením pracovních příležitostí v rozsahu 893 člověkoroků. Obecně bylo odhadnuto, že veřejná investice do chráněných oblastí ve výši jednoho eura přináší výnos ve výši dvaceti eur. Nick Upton/naturepl.com Natura 2000: ochrana evropského přírodního bohatství ve prospěch přírody a člověka. Další informace: internetové stránky Generálního ředitelství pro životní prostředí věnované problematice financování sítě Natura 2000: pracovní dokument útvarů Komise z 12. prosince 2011: Financing Natura Investing in Natura 2000: delivering benefits for nature and people (Financování programu Natura 2000 a s tím spojené investice: přínos pro přírodu a pro člověka) Studie a brožury (ve všech případech dostupné na výše uvedené internetové stránce o financování sítě Natura 2000): Souhrnná zpráva The Economic Benefits of the Natura 2000 Network (Ekonomické přínosy sítě Natura 2000) Brožura Investing in Natura 2000: for nature and people (Investice do sítě Natura 2000: ve prospěch přírody a člověka) Závěrečná zpráva Estimating the overall economic value of the benefits provided by the Natura 2000 Network (Odhad celkového hospodářského přínosu sítě Natura 2000) a přílohy. Závěrečná zpráva Estimating the economic value of the benefits provided by the tourism/recreation and employment supported by Natura 2000 (Odhad hospodářských přínosů cestovního ruchu/rekreace a zaměstnanosti spojených se sítí Natura 2000). Závěrečná zpráva pojednávající o úspěšných a inovativních přístupech k financování potřeb sítě Natura 2000 Recognising Natura 2000 benefits and demonstrating the economic benefits of conservation measures (Ocenění přínosů sítě Natura 2000 a důkazy o hospodářské prospěšnosti ochranářských opatření) Soubor praktických nástrojů Assessing socio-economic benefits of Natura 2000 sites (Posouzení sociálně-ekonomických přínosů lokalit zařazených do sítě Natura 2000) The Economics of Ecosystems and Biodiversity (Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti) (k dispozici na adrese: ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/index_en.htm Evropská unie, (2013) Reprodukce obsahu s výjimkou fotografií je pod podmínkou uvedení zdroje povolena. Fotografie: titulní strana, s. 3, s. 4 a s. 5 nahoře a ve středu: istockphoto.com; s. 2: thinkstock, s. 5 dole, s. 6: thinkstockphotos.co.uk, naturepl.com doi: /44786 Titulni strana: istockphoto

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Vhodní příjemci dotace v české části programového území

Vhodní příjemci dotace v české části programového území Vhodní příjemci dotace v české části programového území Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik Investiční priorita 5b) - Podpora investic zaměřených na

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

Revitalizace jako investice

Revitalizace jako investice Revitalizace jako investice D. Pithart 1, T. Dostál 2, J. Valentová 2, P. Valenta 2, J. Weyskrabová 2 K. Křováková 3, J. Žaloudík 4, J.Hejzlar 4, & J. Dušek 5, 1 Daphne ČR, Institut aplikované ekologie,

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

PROGRAM LIFE. pro životní prostředí a oblast klimatu. Ostrava, 30. 9. 2015

PROGRAM LIFE. pro životní prostředí a oblast klimatu. Ostrava, 30. 9. 2015 PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Ostrava, 30. 9. 2015 Program LIFE Komunitární program pro životní prostředí a oblast klimatu 2014-2020; Nařízení (ES) č. 1293/2013 z 11. 12. 2013; Podpora

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

společně pro přírodu výroční zpráva 2008

společně pro přírodu výroční zpráva 2008 společně pro přírodu výroční zpráva 28 KDO JSME Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Naším hlavním

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Dopady změny klimatu na ekosystémové slu žbya adaptace ve městech a sídlech

Dopady změny klimatu na ekosystémové slu žbya adaptace ve městech a sídlech Dopady změny klimatu na ekosystémové slu žbya adaptace ve městech a sídlech David Vačkář Centrum výzkumu globální změny AV ČR Centrum pro otázky životního prostředí UK Teze prezentace Města a sídla jsou

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí

PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí Program LIFE Komunitární program pro životní prostředí a

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 19. 12. 2011 2011/2307(INI) NÁVRH ZPRÁVY na téma Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Ekosystémové služby versus ekonomické tužby Martina Pásková. Životadárné ekosystémy a my STUŽ Praha, 4. ledna 2011

Ekosystémové služby versus ekonomické tužby Martina Pásková. Životadárné ekosystémy a my STUŽ Praha, 4. ledna 2011 Ekosystémové služby versus ekonomické tužby Martina Pásková Životadárné ekosystémy a my STUŽ Praha, 4. ledna 2011 Učinili z ní zpustošený kraj; leží přede mnou truchlivá a zpustošená. Zpustošená je celá

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Případová

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015 ING. MARTINA LUKEŠOVÁ, JSEM TU DOMA: CTÍM SLOVA ALBERTA EINSTEINA: NAŠÍM ÚKOLEM MUSÍ BÝT OSVOBODIT SE TÍM, ŽE ROZŠÍŘÍME OKRUH SVÉHO SOUCITU, ABY

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2309(INI) 30. 3. 2012

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2309(INI) 30. 3. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 30. 3. 2012 2011/2309(INI) NÁVRH ZPRÁVY o průmyslových, energetických a ostatních hlediscích břidlicového plynu a ropy (2011/2309(INI))

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Strojírenství Ostrava 2011 Ostrava, 21. dubna 2011 Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Aktuální otázky z energetiky projednávané

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková Vysoká škola ekonomická v Praze Trh práce na přelomu tisíciletí Magdalena Kotýnková 2006 OBSAH Předmluva 9 1 Sodálně-politický kontext Evropské unie 13 1.1 Vzájemné působení hospodářské a sociální politiky

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova pro období 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Analýza nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV srovnání se stávajícím

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více