Informační přehled. Ekonomické přínosy sítě Natura Životní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační přehled. Ekonomické přínosy sítě Natura 2000. Životní prostředí"

Transkript

1 Informační přehled Ekonomické přínosy sítě Natura 2000 Životní prostředí

2 2 Síť Natura 2000 V březnu 2010 si hlavy států a předsedové vlád EU stanovili ambiciózní cíl: do roku 2020 zastavit a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti v Evropě. V květnu 2011 přijala Evropská komise novou strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti, v níž je pro dosažení tohoto cíle vytyčen politický rámec. Klíčovými prvky uvedené strategie jsou směrnice o ochraně přírodních stanovišť a směrnice o ochraně ptáků. Díky těmto dvěma směrnicím může všech 28 členských států EU spolupracovat podle společného právního rámce na ochraně našich nejohroženějších druhů a cenných přírodních stanovišť. Ústředním tématem obou směrnic je vytvoření evropské sítě přírodních oblastí tzv. sítě Natura Jedná se o nejvýznamnější praktické opatření, jež se napříč Evropou přijímá ve snaze zastavit a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti. Do sítě je v současné době zařazeno více než suchozemských a mořských lokalit, což z Natury 2000 činí v celosvětovém měřítku největší koordinovanou síť oblastí s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti. Síť Natura 2000 pokrývá celkem téměř pětinu pevniny EU a podstatnou část přilehlých moří. Vzhledem ke svému rozsahu je tato síť nejen úkrytem vzácných stanovišť a útočištěm pro ohrožené druhy, ale nabízí ochranu i bezpočtu dalších cenných druhů a zdravých ekosystémů. Síť Natura 2000 je tak jádrem evropské zelené infrastruktury a hraje hlavní úlohu v ochraně našeho živého přírodního bohatství, na němž jsme všichni závislí. Zajišťování nezbytných ekosystémových služeb Kromě zachovávání biologické rozmanitosti pro budoucí generace lze síti Natura 2000 přičíst celou řadu dalších důležitých přínosů pro společnost a hospodářství, a to díky toku ekosystémových služeb. Například zdravé sladkovodní ekosystémy jsou zdrojem čisté vody a pomáhají odstraňovat znečišťující látky z okolní krajiny. Nedotčené mokřady vstřebávají přebytečnou dešťovou vodu, a působí tak jako přírodní protipovodňové zábrany. Rašeliniště pomáhají vázat a uchovávat oxid uhličitý, který je hlavní příčinou změny klimatu, a lesy zlepšují kvalitu vzduchu a půdy. Síť Natura 2000 také přispívá k ochraně přírodních opylovačů, k zachování krajinných hodnot a zázemí a k podpoře rekreace a cestovního ruchu. Nabízí atraktivní místa s čistým ovzduším, a skýtá proto celou řadu příležitostí pro hospodářské činnosti založené na tomto cenném přírodním bohatství. Zdravé a dobře fungující ekosystémy udržované v rámci chráněných oblastí mohou nejen rozšiřovat paletu ekosystémových služeb, ale mohou také zvyšovat odolnost a přizpůsobivost ekosystémů, pokud jde o přírodní katastrofy a narušení přírodních podmínek (např. změnu klimatu), i mimo konkrétní stanoviště. Aby se však mohl plně projevit ekonomický a biodiverzitní potenciál, který síť Natura 2000 nabízí, je nezbytné vynaložit veškeré úsilí na ozdravení lokalit a na zlepšení jejich stavu. Má-li se nám podařit zachovat biologickou rozmanitost pro budoucí generace a maximalizovat sociálně-ekonomické přínosy plynoucí ze zdravých, dobře fungujících ekosystémů, musíme bezpodmínečně přijímat konstruktivní ochranářská opatření. Zdravé sladkovodní ekosystémy jsou zdrojem čisté vody a vstřebáváním přebytečné dešťové vody působí jako přírodní protipovodňové zábrany. thinkstockphotos.co.uk

3 3 Odhadovaná ekonomická hodnota různých druhů ekosystémových služeb istockphoto istockphoto istockphoto UKLÁDÁNÍ UHLÍKU: Síť Natura 2000 plní zcela zásadní funkci v podobě ukládání uhlíku, což poukazuje na zásadní spojitost mezi biologickou rozmanitostí na straně jedné a zmírňováním klimatu a přizpůsobováním se této změně na straně druhé Síť Natura 2000 na mnoha místech obecně chrání ekosystémy (např. lesy, mokřady, rašeliniště, louky, mořské a pobřežní oblasti atd.), jež jsou v současné době důležitými úložišti uhlíku a jež nabízejí nemalé příležitosti i k jeho dalšímu pohlcování. V této síti je dnes odhadem uloženo přibližně 9,6 miliardy tun uhlíku (což odpovídá 35 miliardám tun CO 2 ), jejichž hodnota se v závislosti na ceně za tunu uhlíku odhaduje na 0,6 až 1,13 bilionu eur (hodnota zásob v roce 2010). Do budoucna lze očekávat, že se tyto hodnoty uhlíku budou zvyšovat, zejména pokud se zlepší stav sítě z hlediska ochrany. Mezi terénní opatření, jež příznivě ovlivňují toky uhlíku, patří obnova mokřadů, rašelinišť a zemědělsko-lesnických ekosystémů. Opatření, která podporují přeměnu luk na pole, naopak povedou k tomu, že se bude uložený CO 2 uvolňovat do atmosféry. PŘÍRODNÍ RIZIKA: Lokality sítě Natura 2000 nabízejí potenciálně významné úspory nákladů a omezují škody způsobené extrémními povětrnostními jevy Přírodní rizika způsobují v celé EU výrazné škody. V období od roku 1990 do roku 2010 dosáhla výše hospodářských ztrát v důsledku přírodních pohrom v zemích EU-25 přibližně 163 miliard eur. Chráněné oblasti, jako jsou lokality sítě Natura 2000, uchovávají zdravé, nedotčené a odolné ekosystémy, jež hrají zásadní roli při zmírňování dopadu katastrof (např. povodní, lavin a sesuvů půdy) a při omezování zranitelnosti společenství vůči těmto katastrofám. I když přínosy plynoucí z omezování rizika přírodních katastrof jsou úzce spjaty s konkrétními místy, dobře fungující ekosystémy mohou sloužit k účinnému zmírňování, a to často za mnohem nižší cenu než opatření přijímaná člověkem. Například v případě belgické lokality Kalkense Meersen, jež je součástí sítě Natura 2000, se odhaduje, že obnova původní říční krajiny pomocí mokřadů a stanovišť příznačných pro ústí řek může v souvislosti se zmírňováním povodní přinést každým rokem prospěch ve výši až eur. ZABEZPEČOVÁNÍ POTRAVIN: Lokality sítě Natura 2000 poskytují útočiště širokému spektru cenných a pro společnost důležitých rostlin a živočichů, např. opylujícímu hmyzu Opylování hmyzem je v Evropě významné jeho roční hodnotu lze odhadem vyčíslit na 14 miliard eur, což odpovídá 10 % zemědělské výroby potravin k lidské spotřebě v roce Jaký podíl na tomto čísle mají lokality sítě Natura 2000 a jaký podíl má širší zelená infrastruktura, však ze stávajících údajů nelze zjistit. Mnohé lokality sítě Natura 2000 také napomáhají důležitým zemědělským postupům. Zemědělská půda zaujímá téměř 50 % území EU a agroekosystémy představují 38 % rozlohy lokalit náležejících do sítě Natura Zemědělství s vysokou přírodní hodnotou může být výrazným přínosem pro biodiverzitu, pomáhá podporovat místní odrůdy a plemena, zachovává genetickou rozmanitost a zvyšuje odolnost odvětví. Další podrobnosti lze nalézt ve zprávě Komise: The Economic benefits of the Natura 2000 Network: Synthesis report 2012

4 4 Ekonomické přínosy sítě Natura 2000 v číslech Přínosy sítě Natura 2000 se podle nedávných studií Komise odhadují v řádu na 200 až 300 miliard eur ročně. Lokality sítě Natura 2000 vykazují každoročně odhadem 1,2 až 2,2 miliardy návštěvních dnů. Z rekreace tak plyne zisk ve výši 5 až 9 miliard eur ročně. Na uchování zdravých ekosystémů, jejichž významná část náleží do sítě Natura 2000, v Evropě přímo závisí přibližně 4,4 milionu pracovních míst a 405 miliard eur ročního obratu. Ačkoli jsou tato čísla jen prvním odhadem, z předběžných výsledků je již patrné, že poměr mezi hospodářskými přínosy plynoucími ze sítě Natura 2000 a náklady na správu a ochranu tohoto významného zdroje je velice příznivý. Náklady na správu a ochranu sítě se odhadují na přibližně 5,8 miliardy eur ročně, což je zlomek hodnoty, kterou může síť potenciálně přinášet společnosti. Přesný poměr mezi náklady a přínosy se bude samozřejmě odvíjet od řady faktorů (včetně umístění lokalit a jejich využití), avšak veškeré dosavadní známky nasvědčují tomu, že dobře spravovaná síť Natura 2000 náklady na její údržbu více než vyrovná. Investice do sítě Natura 2000 jsou proto nejen zcela rozumné z hospodářského hlediska, ale vzhledem k široké škále nabízených ekosystémových služeb jsou také velmi rentabilní. Aby však tyto přínosy byly skutečně brány v úvahu, jejich hospodářská hodnota se musí náležitě odrážet ve finanční správě a v rozhodování společnosti. Investování do sítě Natura 2000 ku prospěchu všech Plně funkční síť Natura 2000 bude pobídkou k soustavnějšímu a účinnějšímu využívání našeho cenného přírodního bohatství a bude podporovat udržitelnější a inkluzivnější hospodářský růst. Tato síť může rovněž vést k integrovanější a soudržnější rozvojové politice, ve které budou svedeny dohromady vzájemně se doplňující hospodářské činnosti založené na zdravých ekosystémech. Jak se uvádí v sedmém akčním programu EU pro životní prostředí, ochrana, zachovávání a rozšiřování přírodního bohatství EU si žádá řešení problémů u zdroje, a to mimo jiné lepším začleněním cílů souvisejících s přírodním bohatstvím do jiných politik tak, aby se u politik zajistila soudržnost a kombinovaný přínos. K dosažení těchto cílů mohou podstatnou měrou přispět unijní prostředky v rámci nového víceletého finančního rámce EU pro období , zejména pak při rozumném využívání finančního nástroje pro životní prostředí (LIFE) a fondů EU v oblasti zemědělství, rybolovu a soudržnosti. Aby se však potenciál sítě Natura 2000 mohl plně projevit, je důležité do procesu zapojit všechny příslušné zúčastněné strany. Budeme-li schopni prokázat četné společenské i hospodářské přínosy dobře spravované sítě Natura 2000, všechna příslušná odvětví využívající půdu budou při přijímání svých rozhodnutí více zohledňovat hodnotu cenného přírodního bohatství, jímž Evropa disponuje. To by se pak mělo promítnout do sofistikovanější, inkluzivnější a udržitelnější rozvojové politiky tak, jak se uvádí ve strategii Evropa Zapracování cílů sítě Natura 2000 do jiných odvětvových politik pomůže dosáhnout dodatečných přínosů. thinkstockphotos.co.uk

5 5 Odhadovaná ekonomická hodnota různých druhů ekosystémových služeb istockphoto istockphoto Roberto Rinaldi/naturepl.com CESTOVNÍ RUCH: Síť Natura 2000 již prokazuje svůj význam pro mnoho místních ekonomik její lokality jsou lákadlem pro turisty, jejichž útrata přispívá k rozvoji místního hospodářství Výdaje návštěvníků v lokalitách sítě Natura 2000 se odhadují na přibližně 50 až 85 miliard eur ročně (údaj z roku 2006). Pokud by se vzaly v úvahu pouze výdaje těch návštěvníků, které láká označení Natura 2000 (v porovnání s přírodními oblastmi obecně), tyto výdaje se v roce 2006 pohybovaly v rozmezí 9 až 20 miliard eur za rok a turisté je vynaložili za přibližně 350 milionů návštěvních dnů. Na celkových příjmech z rekreace a cestovního ruchu je založeno 4,5 až 8 milionů pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky. Na ziscích plynoucích od návštěvníků, které láká síť Natura 2000, by se pak zakládalo až 2 miliony pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky. V odvětví cestovního ruchu v rámci EU-27 se přitom eviduje celkem asi 13 milionů pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky (údaj z roku 2008). Chráněné oblasti mohou místní a regionální ekonomice přinášet i další prospěch, neboť mohou vyvolat příliv investic, mohou vylepšit dojem, jakým dané místo působí, nebo mohou v konkrétním místě pozvednout kvalitu života. VODA: Hospodařením s přírodním bohatstvím lze dosáhnout finančních úspor, neboť se mohou ušetřit náklady na zásobování vodou a na její čištění Přírodní ekosystémy včetně chráněných oblastí, jako jsou např. oblasti zahrnuté do sítě Natura 2000, zajišťují důležité ekosystémové služby v podobě čištění vody a zásobování vodou. Řada velkých evropských měst, včetně Mnichova, Berlína, Vídně, Osla, Madridu, Sofie, Říma nebo Barcelony, využívá různých forem přírodní filtrace. Díky přirozenému čištění v ekosystémech ušetří tato města výdaje na čištění vody. Úspory pak mohou pocítit i spotřebitelé v EU, kteří zaplatí méně za veřejné služby. Přínos chráněných oblastí z hlediska čištění vody a zásobování vodou je možné ilustrovat pomocí údajů, které poskytla čtyři evropská města (Berlín, Vídeň, Oslo a Mnichov). Při přenášení vzniklých výhod lze roční hospodářský zisk pro jedno město odhadem vyčíslit na 7 až 16 milionů eur v případě čištění vody a na 12 až 91 milionů eur v případě zásobování vodou. Průměrný kombinovaný přínos na jednoho obyvatele, pokud jde o zásobování vodou i o její čištění, se ve čtyřech výše uvedených městech pohybuje mezi 15 a 45 eury za rok, což lze porovnat s fakturou ve výši 200 eur, kterou za vodu zaplatí průměrná domácnost v Německu. CHRÁNĚNÉ MOŘSKÉ OBLASTI: Mořské lokality Natura 2000 mohou coby součást širší sítě propojených mořských oblastí příznivě ovlivňovat stavy nadměrně lovených rybích populací Chráněné mořské oblasti, včetně mořských lokalit náležejících do sítě Natura 2000, zajišťují řadu ekosystémových služeb, jež mimo jiné pomáhají zachovat zdravé populace ryb. Přínos mořských oblastí, které jsou v současné době zařazeny do sítě Natura 2000 (jedná se o 4,7 % všech mořských oblastí EU), lze vyčíslit na přibližně 1,4 až 1,5 miliardy eur ročně. Pokud by bylo chráněno 10 % mořských oblastí, přínos by se zvýšil až na 3 až 3,2 miliardy eur ročně, a pokud by bylo chráněno 20 % mořských oblastí, přínos by vzrostl na 6 až 6,5 miliardy eur. Na tato čísla je nicméně třeba pohlížet jako na přibližné hodnoty. K získání solidnějších výsledků by totiž byly zapotřebí lepší poznatky o tom, jak ochrana ovlivní například stanoviště, služby či rybolov mimo konkrétní lokality. Další podrobnosti lze nalézt ve zprávě Komise: The Economic benefits of the Natura 2000 Network: Synthesis report 2012

6 6 Srovnání nákladů a přínosů sítě Natura 2000 Ve Skotsku se odhaduje, že ochrana všech 300 tamějších lokalit sítě Natura 2000 přinesla za 25 let celkový poměr nákladů a přínosů rovnající se přibližně sedminásobku. To znamená, že celkový prospěch pro stát sedmkrát převyšuje jím vynaložené náklady, a že investice do ochrany jsou tudíž dobře vynaloženými prostředky. Ve Francii bylo v rámci širšího hospodářského a institucionálního hodnocení sítě Natura 2000 provedeno několik studií, jejichž cílem bylo zjistit prospěšnost této sítě v celé řadě jejích lokalit. V lokalitě Plaine de la Crau byl čistý přínos vyčíslen na přibližně 142 eur na jeden hektar za rok, což je sedmkrát více, než jaké jsou související náklady. Thinkstockphotos.co.uk KH CS-N Ve Finsku bylo organizací pro ochranu přírodního dědictví (Metsähallitus) a výzkumným ústavem lesního hospodářství (Metla) vypracováno celostátní hodnocení dopadu, jaký mají na místní hospodářství rekreační činnosti a cestovní ruch orientované na přírodu. Z této studie vyplynulo, že celkové roční příjmy spojené s útratou návštěvníků v národních parcích dosáhly 70,1 milionu eur a podpořily místní zaměstnanost vytvořením pracovních příležitostí v rozsahu 893 člověkoroků. Obecně bylo odhadnuto, že veřejná investice do chráněných oblastí ve výši jednoho eura přináší výnos ve výši dvaceti eur. Nick Upton/naturepl.com Natura 2000: ochrana evropského přírodního bohatství ve prospěch přírody a člověka. Další informace: internetové stránky Generálního ředitelství pro životní prostředí věnované problematice financování sítě Natura 2000: pracovní dokument útvarů Komise z 12. prosince 2011: Financing Natura Investing in Natura 2000: delivering benefits for nature and people (Financování programu Natura 2000 a s tím spojené investice: přínos pro přírodu a pro člověka) Studie a brožury (ve všech případech dostupné na výše uvedené internetové stránce o financování sítě Natura 2000): Souhrnná zpráva The Economic Benefits of the Natura 2000 Network (Ekonomické přínosy sítě Natura 2000) Brožura Investing in Natura 2000: for nature and people (Investice do sítě Natura 2000: ve prospěch přírody a člověka) Závěrečná zpráva Estimating the overall economic value of the benefits provided by the Natura 2000 Network (Odhad celkového hospodářského přínosu sítě Natura 2000) a přílohy. Závěrečná zpráva Estimating the economic value of the benefits provided by the tourism/recreation and employment supported by Natura 2000 (Odhad hospodářských přínosů cestovního ruchu/rekreace a zaměstnanosti spojených se sítí Natura 2000). Závěrečná zpráva pojednávající o úspěšných a inovativních přístupech k financování potřeb sítě Natura 2000 Recognising Natura 2000 benefits and demonstrating the economic benefits of conservation measures (Ocenění přínosů sítě Natura 2000 a důkazy o hospodářské prospěšnosti ochranářských opatření) Soubor praktických nástrojů Assessing socio-economic benefits of Natura 2000 sites (Posouzení sociálně-ekonomických přínosů lokalit zařazených do sítě Natura 2000) The Economics of Ecosystems and Biodiversity (Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti) (k dispozici na adrese: ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/index_en.htm Evropská unie, (2013) Reprodukce obsahu s výjimkou fotografií je pod podmínkou uvedení zdroje povolena. Fotografie: titulní strana, s. 3, s. 4 a s. 5 nahoře a ve středu: istockphoto.com; s. 2: thinkstock, s. 5 dole, s. 6: thinkstockphotos.co.uk, naturepl.com doi: /44786 Titulni strana: istockphoto

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 11. 7. 2012 2011/0282(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 Návrh stanoviska Tamás Deutsch (PE489.357v02) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016 Podprogram klima programu LIFE Politické priority 2016 Cíle LIFE CLIMA Přispět k posunu směrem k účinném využívání zdrojů, nízkouhlíkovému hospodářství a rozvoji odolnému vůči změně klimatu Zlepšit rozvoj,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2016 SWD(2016) 56 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 10.12.2014 2014/2161(BUD) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. února 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 24. února 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 24. února 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0043 (COD) 6575/17 ADD 2 PECHE 68 CODEC 248 IA 32 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 24. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Vhodní příjemci dotace v české části programového území

Vhodní příjemci dotace v české části programového území Vhodní příjemci dotace v české části programového území Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik Investiční priorita 5b) - Podpora investic zaměřených na

Více

11978/11 ph/in/vmu 1 DG I 1A

11978/11 ph/in/vmu 1 DG I 1A RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. června 2011 (24.06) (OR. en) 11978/11 ENV 577 AGRI 475 DEVGEN 203 PI 75 FORETS 57 PECHE 169 RECH 249 ONU 96 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce:

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 28. 6. 2010 2010/2001(BUD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Rozpočtový výbor k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011

Více

PROGRAM LIFE. pro životní prostředí a oblast klimatu. Ostrava, 30. 9. 2015

PROGRAM LIFE. pro životní prostředí a oblast klimatu. Ostrava, 30. 9. 2015 PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Ostrava, 30. 9. 2015 Program LIFE Komunitární program pro životní prostředí a oblast klimatu 2014-2020; Nařízení (ES) č. 1293/2013 z 11. 12. 2013; Podpora

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů

Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů Petr Kjučukov ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Katedra ekologie lesa Kašperské Hory 19.5.2016 Biodiversita

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Revitalizace jako investice

Revitalizace jako investice Revitalizace jako investice D. Pithart 1, T. Dostál 2, J. Valentová 2, P. Valenta 2, J. Weyskrabová 2 K. Křováková 3, J. Žaloudík 4, J.Hejzlar 4, & J. Dušek 5, 1 Daphne ČR, Institut aplikované ekologie,

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Príroda ˇ si (ne)poradí C4

Príroda ˇ si (ne)poradí C4 Príroda ˇ si (ne)poradí C4 Mezinárodní úmluvy Příloha 7 1 Úmluva o ochraně biodiverzity (přírodní rozmanitosti) Úmluva byla sjednána při světovém summitu v Rio de Janeiru v roce 1992, v ČR je platná od

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0165/

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0165/ Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání B8-0165/2016 27.1.2016 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0106/2016 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu o zvláštní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.2015 COM(2015) 563 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o úsilí členských států během roku 2013 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno,

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem Brno, 10.10.2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci Od

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín Program Rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín 29.10. 2013 Obsah sdělení PRV programový dokument Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

zachování a podpora kulturního dědictví a tradičních znalostí místních obyvatel

zachování a podpora kulturního dědictví a tradičních znalostí místních obyvatel Proč pracovní skupina expertů pro Karpatské dědictví? zachování a podpora kulturního dědictví a tradičních znalostí místních obyvatel Přispět k naplňování Karpatské úmluvy v článku 11 Karpatská úmluva

Více

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010 XXI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY, JEJICH VÝZNAM A DLOUHODOBÉ VIZE. Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.Ing.

NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY, JEJICH VÝZNAM A DLOUHODOBÉ VIZE. Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.Ing. NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY, JEJICH VÝZNAM A DLOUHODOBÉ VIZE Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.Ing. Přírodovědný pohled Národní parky představují nejvýznamnější přírodní fenomény ČR, které nebyly formovány

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

společně pro přírodu výroční zpráva 2008

společně pro přírodu výroční zpráva 2008 společně pro přírodu výroční zpráva 28 KDO JSME Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Naším hlavním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Konference ministrů Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí

PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí Program LIFE Komunitární program pro životní prostředí a

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov Adaptace budov na změnu klimatu Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov Praha, 14. prosince 2016 Jakub Horecký odbor obecné ochrany přírody a krajiny Národní adaptační strategie Strategie

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Dopady změny klimatu na ekosystémové slu žbya adaptace ve městech a sídlech

Dopady změny klimatu na ekosystémové slu žbya adaptace ve městech a sídlech Dopady změny klimatu na ekosystémové slu žbya adaptace ve městech a sídlech David Vačkář Centrum výzkumu globální změny AV ČR Centrum pro otázky životního prostředí UK Teze prezentace Města a sídla jsou

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) 10747/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 414 final Předmět: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP. zelená linka:

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.  zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Hodnocení projektů v PO 6 2007-2013 Hodnotící kritéria rozdělena na dvě skupiny

Více

Základní seminář k programu LIFE tradiční projekty. Praha,

Základní seminář k programu LIFE tradiční projekty. Praha, Základní seminář k programu LIFE tradiční projekty Praha, 19. 5. 2016 Legislativní zakotvení programu LIFE Komunitární program pro životní prostředí a oblast klimatu 2014-2020; Nařízení (ES) č. 1293/2013

Více

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 9:

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 9: EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 9: Trvalá udržitelnost lesních ekosystémů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Co

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 2. 10. 2013 Č. j.: 69492/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více