Informační přehled. Ekonomické přínosy sítě Natura Životní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační přehled. Ekonomické přínosy sítě Natura 2000. Životní prostředí"

Transkript

1 Informační přehled Ekonomické přínosy sítě Natura 2000 Životní prostředí

2 2 Síť Natura 2000 V březnu 2010 si hlavy států a předsedové vlád EU stanovili ambiciózní cíl: do roku 2020 zastavit a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti v Evropě. V květnu 2011 přijala Evropská komise novou strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti, v níž je pro dosažení tohoto cíle vytyčen politický rámec. Klíčovými prvky uvedené strategie jsou směrnice o ochraně přírodních stanovišť a směrnice o ochraně ptáků. Díky těmto dvěma směrnicím může všech 28 členských států EU spolupracovat podle společného právního rámce na ochraně našich nejohroženějších druhů a cenných přírodních stanovišť. Ústředním tématem obou směrnic je vytvoření evropské sítě přírodních oblastí tzv. sítě Natura Jedná se o nejvýznamnější praktické opatření, jež se napříč Evropou přijímá ve snaze zastavit a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti. Do sítě je v současné době zařazeno více než suchozemských a mořských lokalit, což z Natury 2000 činí v celosvětovém měřítku největší koordinovanou síť oblastí s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti. Síť Natura 2000 pokrývá celkem téměř pětinu pevniny EU a podstatnou část přilehlých moří. Vzhledem ke svému rozsahu je tato síť nejen úkrytem vzácných stanovišť a útočištěm pro ohrožené druhy, ale nabízí ochranu i bezpočtu dalších cenných druhů a zdravých ekosystémů. Síť Natura 2000 je tak jádrem evropské zelené infrastruktury a hraje hlavní úlohu v ochraně našeho živého přírodního bohatství, na němž jsme všichni závislí. Zajišťování nezbytných ekosystémových služeb Kromě zachovávání biologické rozmanitosti pro budoucí generace lze síti Natura 2000 přičíst celou řadu dalších důležitých přínosů pro společnost a hospodářství, a to díky toku ekosystémových služeb. Například zdravé sladkovodní ekosystémy jsou zdrojem čisté vody a pomáhají odstraňovat znečišťující látky z okolní krajiny. Nedotčené mokřady vstřebávají přebytečnou dešťovou vodu, a působí tak jako přírodní protipovodňové zábrany. Rašeliniště pomáhají vázat a uchovávat oxid uhličitý, který je hlavní příčinou změny klimatu, a lesy zlepšují kvalitu vzduchu a půdy. Síť Natura 2000 také přispívá k ochraně přírodních opylovačů, k zachování krajinných hodnot a zázemí a k podpoře rekreace a cestovního ruchu. Nabízí atraktivní místa s čistým ovzduším, a skýtá proto celou řadu příležitostí pro hospodářské činnosti založené na tomto cenném přírodním bohatství. Zdravé a dobře fungující ekosystémy udržované v rámci chráněných oblastí mohou nejen rozšiřovat paletu ekosystémových služeb, ale mohou také zvyšovat odolnost a přizpůsobivost ekosystémů, pokud jde o přírodní katastrofy a narušení přírodních podmínek (např. změnu klimatu), i mimo konkrétní stanoviště. Aby se však mohl plně projevit ekonomický a biodiverzitní potenciál, který síť Natura 2000 nabízí, je nezbytné vynaložit veškeré úsilí na ozdravení lokalit a na zlepšení jejich stavu. Má-li se nám podařit zachovat biologickou rozmanitost pro budoucí generace a maximalizovat sociálně-ekonomické přínosy plynoucí ze zdravých, dobře fungujících ekosystémů, musíme bezpodmínečně přijímat konstruktivní ochranářská opatření. Zdravé sladkovodní ekosystémy jsou zdrojem čisté vody a vstřebáváním přebytečné dešťové vody působí jako přírodní protipovodňové zábrany. thinkstockphotos.co.uk

3 3 Odhadovaná ekonomická hodnota různých druhů ekosystémových služeb istockphoto istockphoto istockphoto UKLÁDÁNÍ UHLÍKU: Síť Natura 2000 plní zcela zásadní funkci v podobě ukládání uhlíku, což poukazuje na zásadní spojitost mezi biologickou rozmanitostí na straně jedné a zmírňováním klimatu a přizpůsobováním se této změně na straně druhé Síť Natura 2000 na mnoha místech obecně chrání ekosystémy (např. lesy, mokřady, rašeliniště, louky, mořské a pobřežní oblasti atd.), jež jsou v současné době důležitými úložišti uhlíku a jež nabízejí nemalé příležitosti i k jeho dalšímu pohlcování. V této síti je dnes odhadem uloženo přibližně 9,6 miliardy tun uhlíku (což odpovídá 35 miliardám tun CO 2 ), jejichž hodnota se v závislosti na ceně za tunu uhlíku odhaduje na 0,6 až 1,13 bilionu eur (hodnota zásob v roce 2010). Do budoucna lze očekávat, že se tyto hodnoty uhlíku budou zvyšovat, zejména pokud se zlepší stav sítě z hlediska ochrany. Mezi terénní opatření, jež příznivě ovlivňují toky uhlíku, patří obnova mokřadů, rašelinišť a zemědělsko-lesnických ekosystémů. Opatření, která podporují přeměnu luk na pole, naopak povedou k tomu, že se bude uložený CO 2 uvolňovat do atmosféry. PŘÍRODNÍ RIZIKA: Lokality sítě Natura 2000 nabízejí potenciálně významné úspory nákladů a omezují škody způsobené extrémními povětrnostními jevy Přírodní rizika způsobují v celé EU výrazné škody. V období od roku 1990 do roku 2010 dosáhla výše hospodářských ztrát v důsledku přírodních pohrom v zemích EU-25 přibližně 163 miliard eur. Chráněné oblasti, jako jsou lokality sítě Natura 2000, uchovávají zdravé, nedotčené a odolné ekosystémy, jež hrají zásadní roli při zmírňování dopadu katastrof (např. povodní, lavin a sesuvů půdy) a při omezování zranitelnosti společenství vůči těmto katastrofám. I když přínosy plynoucí z omezování rizika přírodních katastrof jsou úzce spjaty s konkrétními místy, dobře fungující ekosystémy mohou sloužit k účinnému zmírňování, a to často za mnohem nižší cenu než opatření přijímaná člověkem. Například v případě belgické lokality Kalkense Meersen, jež je součástí sítě Natura 2000, se odhaduje, že obnova původní říční krajiny pomocí mokřadů a stanovišť příznačných pro ústí řek může v souvislosti se zmírňováním povodní přinést každým rokem prospěch ve výši až eur. ZABEZPEČOVÁNÍ POTRAVIN: Lokality sítě Natura 2000 poskytují útočiště širokému spektru cenných a pro společnost důležitých rostlin a živočichů, např. opylujícímu hmyzu Opylování hmyzem je v Evropě významné jeho roční hodnotu lze odhadem vyčíslit na 14 miliard eur, což odpovídá 10 % zemědělské výroby potravin k lidské spotřebě v roce Jaký podíl na tomto čísle mají lokality sítě Natura 2000 a jaký podíl má širší zelená infrastruktura, však ze stávajících údajů nelze zjistit. Mnohé lokality sítě Natura 2000 také napomáhají důležitým zemědělským postupům. Zemědělská půda zaujímá téměř 50 % území EU a agroekosystémy představují 38 % rozlohy lokalit náležejících do sítě Natura Zemědělství s vysokou přírodní hodnotou může být výrazným přínosem pro biodiverzitu, pomáhá podporovat místní odrůdy a plemena, zachovává genetickou rozmanitost a zvyšuje odolnost odvětví. Další podrobnosti lze nalézt ve zprávě Komise: The Economic benefits of the Natura 2000 Network: Synthesis report 2012

4 4 Ekonomické přínosy sítě Natura 2000 v číslech Přínosy sítě Natura 2000 se podle nedávných studií Komise odhadují v řádu na 200 až 300 miliard eur ročně. Lokality sítě Natura 2000 vykazují každoročně odhadem 1,2 až 2,2 miliardy návštěvních dnů. Z rekreace tak plyne zisk ve výši 5 až 9 miliard eur ročně. Na uchování zdravých ekosystémů, jejichž významná část náleží do sítě Natura 2000, v Evropě přímo závisí přibližně 4,4 milionu pracovních míst a 405 miliard eur ročního obratu. Ačkoli jsou tato čísla jen prvním odhadem, z předběžných výsledků je již patrné, že poměr mezi hospodářskými přínosy plynoucími ze sítě Natura 2000 a náklady na správu a ochranu tohoto významného zdroje je velice příznivý. Náklady na správu a ochranu sítě se odhadují na přibližně 5,8 miliardy eur ročně, což je zlomek hodnoty, kterou může síť potenciálně přinášet společnosti. Přesný poměr mezi náklady a přínosy se bude samozřejmě odvíjet od řady faktorů (včetně umístění lokalit a jejich využití), avšak veškeré dosavadní známky nasvědčují tomu, že dobře spravovaná síť Natura 2000 náklady na její údržbu více než vyrovná. Investice do sítě Natura 2000 jsou proto nejen zcela rozumné z hospodářského hlediska, ale vzhledem k široké škále nabízených ekosystémových služeb jsou také velmi rentabilní. Aby však tyto přínosy byly skutečně brány v úvahu, jejich hospodářská hodnota se musí náležitě odrážet ve finanční správě a v rozhodování společnosti. Investování do sítě Natura 2000 ku prospěchu všech Plně funkční síť Natura 2000 bude pobídkou k soustavnějšímu a účinnějšímu využívání našeho cenného přírodního bohatství a bude podporovat udržitelnější a inkluzivnější hospodářský růst. Tato síť může rovněž vést k integrovanější a soudržnější rozvojové politice, ve které budou svedeny dohromady vzájemně se doplňující hospodářské činnosti založené na zdravých ekosystémech. Jak se uvádí v sedmém akčním programu EU pro životní prostředí, ochrana, zachovávání a rozšiřování přírodního bohatství EU si žádá řešení problémů u zdroje, a to mimo jiné lepším začleněním cílů souvisejících s přírodním bohatstvím do jiných politik tak, aby se u politik zajistila soudržnost a kombinovaný přínos. K dosažení těchto cílů mohou podstatnou měrou přispět unijní prostředky v rámci nového víceletého finančního rámce EU pro období , zejména pak při rozumném využívání finančního nástroje pro životní prostředí (LIFE) a fondů EU v oblasti zemědělství, rybolovu a soudržnosti. Aby se však potenciál sítě Natura 2000 mohl plně projevit, je důležité do procesu zapojit všechny příslušné zúčastněné strany. Budeme-li schopni prokázat četné společenské i hospodářské přínosy dobře spravované sítě Natura 2000, všechna příslušná odvětví využívající půdu budou při přijímání svých rozhodnutí více zohledňovat hodnotu cenného přírodního bohatství, jímž Evropa disponuje. To by se pak mělo promítnout do sofistikovanější, inkluzivnější a udržitelnější rozvojové politiky tak, jak se uvádí ve strategii Evropa Zapracování cílů sítě Natura 2000 do jiných odvětvových politik pomůže dosáhnout dodatečných přínosů. thinkstockphotos.co.uk

5 5 Odhadovaná ekonomická hodnota různých druhů ekosystémových služeb istockphoto istockphoto Roberto Rinaldi/naturepl.com CESTOVNÍ RUCH: Síť Natura 2000 již prokazuje svůj význam pro mnoho místních ekonomik její lokality jsou lákadlem pro turisty, jejichž útrata přispívá k rozvoji místního hospodářství Výdaje návštěvníků v lokalitách sítě Natura 2000 se odhadují na přibližně 50 až 85 miliard eur ročně (údaj z roku 2006). Pokud by se vzaly v úvahu pouze výdaje těch návštěvníků, které láká označení Natura 2000 (v porovnání s přírodními oblastmi obecně), tyto výdaje se v roce 2006 pohybovaly v rozmezí 9 až 20 miliard eur za rok a turisté je vynaložili za přibližně 350 milionů návštěvních dnů. Na celkových příjmech z rekreace a cestovního ruchu je založeno 4,5 až 8 milionů pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky. Na ziscích plynoucích od návštěvníků, které láká síť Natura 2000, by se pak zakládalo až 2 miliony pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky. V odvětví cestovního ruchu v rámci EU-27 se přitom eviduje celkem asi 13 milionů pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky (údaj z roku 2008). Chráněné oblasti mohou místní a regionální ekonomice přinášet i další prospěch, neboť mohou vyvolat příliv investic, mohou vylepšit dojem, jakým dané místo působí, nebo mohou v konkrétním místě pozvednout kvalitu života. VODA: Hospodařením s přírodním bohatstvím lze dosáhnout finančních úspor, neboť se mohou ušetřit náklady na zásobování vodou a na její čištění Přírodní ekosystémy včetně chráněných oblastí, jako jsou např. oblasti zahrnuté do sítě Natura 2000, zajišťují důležité ekosystémové služby v podobě čištění vody a zásobování vodou. Řada velkých evropských měst, včetně Mnichova, Berlína, Vídně, Osla, Madridu, Sofie, Říma nebo Barcelony, využívá různých forem přírodní filtrace. Díky přirozenému čištění v ekosystémech ušetří tato města výdaje na čištění vody. Úspory pak mohou pocítit i spotřebitelé v EU, kteří zaplatí méně za veřejné služby. Přínos chráněných oblastí z hlediska čištění vody a zásobování vodou je možné ilustrovat pomocí údajů, které poskytla čtyři evropská města (Berlín, Vídeň, Oslo a Mnichov). Při přenášení vzniklých výhod lze roční hospodářský zisk pro jedno město odhadem vyčíslit na 7 až 16 milionů eur v případě čištění vody a na 12 až 91 milionů eur v případě zásobování vodou. Průměrný kombinovaný přínos na jednoho obyvatele, pokud jde o zásobování vodou i o její čištění, se ve čtyřech výše uvedených městech pohybuje mezi 15 a 45 eury za rok, což lze porovnat s fakturou ve výši 200 eur, kterou za vodu zaplatí průměrná domácnost v Německu. CHRÁNĚNÉ MOŘSKÉ OBLASTI: Mořské lokality Natura 2000 mohou coby součást širší sítě propojených mořských oblastí příznivě ovlivňovat stavy nadměrně lovených rybích populací Chráněné mořské oblasti, včetně mořských lokalit náležejících do sítě Natura 2000, zajišťují řadu ekosystémových služeb, jež mimo jiné pomáhají zachovat zdravé populace ryb. Přínos mořských oblastí, které jsou v současné době zařazeny do sítě Natura 2000 (jedná se o 4,7 % všech mořských oblastí EU), lze vyčíslit na přibližně 1,4 až 1,5 miliardy eur ročně. Pokud by bylo chráněno 10 % mořských oblastí, přínos by se zvýšil až na 3 až 3,2 miliardy eur ročně, a pokud by bylo chráněno 20 % mořských oblastí, přínos by vzrostl na 6 až 6,5 miliardy eur. Na tato čísla je nicméně třeba pohlížet jako na přibližné hodnoty. K získání solidnějších výsledků by totiž byly zapotřebí lepší poznatky o tom, jak ochrana ovlivní například stanoviště, služby či rybolov mimo konkrétní lokality. Další podrobnosti lze nalézt ve zprávě Komise: The Economic benefits of the Natura 2000 Network: Synthesis report 2012

6 6 Srovnání nákladů a přínosů sítě Natura 2000 Ve Skotsku se odhaduje, že ochrana všech 300 tamějších lokalit sítě Natura 2000 přinesla za 25 let celkový poměr nákladů a přínosů rovnající se přibližně sedminásobku. To znamená, že celkový prospěch pro stát sedmkrát převyšuje jím vynaložené náklady, a že investice do ochrany jsou tudíž dobře vynaloženými prostředky. Ve Francii bylo v rámci širšího hospodářského a institucionálního hodnocení sítě Natura 2000 provedeno několik studií, jejichž cílem bylo zjistit prospěšnost této sítě v celé řadě jejích lokalit. V lokalitě Plaine de la Crau byl čistý přínos vyčíslen na přibližně 142 eur na jeden hektar za rok, což je sedmkrát více, než jaké jsou související náklady. Thinkstockphotos.co.uk KH CS-N Ve Finsku bylo organizací pro ochranu přírodního dědictví (Metsähallitus) a výzkumným ústavem lesního hospodářství (Metla) vypracováno celostátní hodnocení dopadu, jaký mají na místní hospodářství rekreační činnosti a cestovní ruch orientované na přírodu. Z této studie vyplynulo, že celkové roční příjmy spojené s útratou návštěvníků v národních parcích dosáhly 70,1 milionu eur a podpořily místní zaměstnanost vytvořením pracovních příležitostí v rozsahu 893 člověkoroků. Obecně bylo odhadnuto, že veřejná investice do chráněných oblastí ve výši jednoho eura přináší výnos ve výši dvaceti eur. Nick Upton/naturepl.com Natura 2000: ochrana evropského přírodního bohatství ve prospěch přírody a člověka. Další informace: internetové stránky Generálního ředitelství pro životní prostředí věnované problematice financování sítě Natura 2000: pracovní dokument útvarů Komise z 12. prosince 2011: Financing Natura Investing in Natura 2000: delivering benefits for nature and people (Financování programu Natura 2000 a s tím spojené investice: přínos pro přírodu a pro člověka) Studie a brožury (ve všech případech dostupné na výše uvedené internetové stránce o financování sítě Natura 2000): Souhrnná zpráva The Economic Benefits of the Natura 2000 Network (Ekonomické přínosy sítě Natura 2000) Brožura Investing in Natura 2000: for nature and people (Investice do sítě Natura 2000: ve prospěch přírody a člověka) Závěrečná zpráva Estimating the overall economic value of the benefits provided by the Natura 2000 Network (Odhad celkového hospodářského přínosu sítě Natura 2000) a přílohy. Závěrečná zpráva Estimating the economic value of the benefits provided by the tourism/recreation and employment supported by Natura 2000 (Odhad hospodářských přínosů cestovního ruchu/rekreace a zaměstnanosti spojených se sítí Natura 2000). Závěrečná zpráva pojednávající o úspěšných a inovativních přístupech k financování potřeb sítě Natura 2000 Recognising Natura 2000 benefits and demonstrating the economic benefits of conservation measures (Ocenění přínosů sítě Natura 2000 a důkazy o hospodářské prospěšnosti ochranářských opatření) Soubor praktických nástrojů Assessing socio-economic benefits of Natura 2000 sites (Posouzení sociálně-ekonomických přínosů lokalit zařazených do sítě Natura 2000) The Economics of Ecosystems and Biodiversity (Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti) (k dispozici na adrese: ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/index_en.htm Evropská unie, (2013) Reprodukce obsahu s výjimkou fotografií je pod podmínkou uvedení zdroje povolena. Fotografie: titulní strana, s. 3, s. 4 a s. 5 nahoře a ve středu: istockphoto.com; s. 2: thinkstock, s. 5 dole, s. 6: thinkstockphotos.co.uk, naturepl.com doi: /44786 Titulni strana: istockphoto

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace Životní prostředí Ochrana životního prostředí jde ruku v ruce se zachováním naší konkurenceschopnosti 2 P O L I

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. prosince 2010. 16348/1/10 REV 1 (cs) AGRI 477 AGRISTR 14 AGRIORG 51

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. prosince 2010. 16348/1/10 REV 1 (cs) AGRI 477 AGRISTR 14 AGRIORG 51 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. prosince 2010 16348/1/10 REV 1 (cs) AGRI 477 AGRISTR 14 AGRIORG 51 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Č. dokumentu KOM(2010) 672 v konečném znění/2 Komise: Předmět: SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic

Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic Druhá syntetická zpráva programu ESPON 2013 Výsledky programu ESPON začátek roku 2013 Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007-2013 ČESKÁ REPUBLIKA

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007-2013 ČESKÁ REPUBLIKA OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007-2013 ČESKÁ REPUBLIKA listopad 2007 1 OBSAH Str. 1. OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007 2013, ČESKÁ REPUBLIKA 3 2. ZEMĚPISNÁ ZPŮSOBILOST 3 3. ANALÝZA 3 4. STRATEGIE NA ÚROVNI

Více

Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu SOUBOR NÁSTROJŮ

Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu SOUBOR NÁSTROJŮ Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu SOUBOR NÁSTROJŮ pro udržitelné destinace GŘ pro podniky a průmysl Únor 2013 1 S t r a n a Tento dokument byl vytvořen na popud Evropské komise jako

Více

ZELENÁ PRACOVNÍ MÍSTA ÚSPĚŠNÁ ŘEŠENÍ PRO EVROPU

ZELENÁ PRACOVNÍ MÍSTA ÚSPĚŠNÁ ŘEŠENÍ PRO EVROPU ZELENÁ PRACOVNÍ MÍSTA ÚSPĚŠNÁ ŘEŠENÍ PRO EVROPU OBSAH strana PODPORA PRACOVNÍCH MÍST A HOSPODÁŘSKÉ OBNOVY 4 CO JSOU ZELENÁ PRACOVNÍ MÍSTA? 6 TVORBA ZELENÝCH PRACOVNÍCH MÍST 8 VYUŽÍVÁNÍ POTENCIÁLU ZELENÝCH

Více

PŘÍLOHA I. Operační program. CS 5 cs

PŘÍLOHA I. Operační program. CS 5 cs PŘÍLOHA I Operační program CS 5 cs A#. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007-2013 ČESKÁ REPUBLIKA listopad 2007 OBSAH 1. OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2007-2013, ČESKÁ REPUBLIKA 3 Str.

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST

NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období 2007-2013 Praha 7. března 2007 2 OBSAH ÚVOD...9 KAPITOLA 1. Současná ekonomická a sociální situace...13 1.1

Více

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Ochrana přírodních zdrojů Evropy. Životní prostředí

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Ochrana přírodních zdrojů Evropy. Životní prostředí Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Ochrana přírodních zdrojů Evropy Životní prostředí Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 17.4.2014 Úřední věstník Evropské unie L 116/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 (Text

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Společná zpráva Komise a EIB určená Evropské radě, 27.-28. července 2013 Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení

Více

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podniky Nová průmyslová revoluce Evropa musí nabýt zpět důvěru ve svou schopnost vynalézat, podnikat v nových oborech, inovovat a růst. Proto by se měla zaměřit na reálnou ekonomiku

Více

Partnerství mezi Evropou a zemědělci

Partnerství mezi Evropou a zemědělci Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova Předmluva Společná zemědělská politika slouží jako most mezi světem, který se čím dál tím

Více

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podniky Nová průmyslová revoluce Evropa musí nabýt zpět důvěru ve svou schopnost vynalézat, podnikat v nových oborech, inovovat a růst. Proto by se měla zaměřit na reálnou ekonomiku

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

Vedoucí Pobočka pro strategii elektronického vydávání a podporu Odbor komunikací FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Řím, Itálie

Vedoucí Pobočka pro strategii elektronického vydávání a podporu Odbor komunikací FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Řím, Itálie Reedice 2008 Použitá tvrzení a citace materiálů v tomto informačním produktu nepředstavují vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) ve vztahu k právnímu nebo

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE. Návrh Ministerstva životního prostředí ČR

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE. Návrh Ministerstva životního prostředí ČR POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR 1 Úvodní slovo bude doplněno po dokončení Politiky ochrany klimatu před jejím předložením ke schválení vládou ČR. 2

Více

Ekonomie ekosystémů a biodiverzity

Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Průběžná zpráva Evropská komise Fotografie: Všechny snímky na obálce a titulní straně: UNEP/Topham. Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Průběžná zpráva ISBN-13 978-92-79-09443-9

Více

Skryté následky. Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě

Skryté následky. Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě Skryté následky Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě Tato publikace vznikla s finanční podporou: Evropská Unie Altstoff Recycling Austria SUPPORTED BY Spolkové ministerstvo

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Vliv změny klimatu na zdraví lidí, zvířat a rostlin

Vliv změny klimatu na zdraví lidí, zvířat a rostlin KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1. dubna 2009 SEK(2009) 416 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k BÍLÉ KNIZE Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Soulad programu s mezinárodními úmluvami a evropskou

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Z p r á v a o č i n n o s t i 2 012 Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Evropská investiční banka 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg 3 (+352)

Více