THE PROMISE OF SCIENCE POWER OF HEALING 156. VÝROČNÍ KONGRES AMERICKÉ PSYCHIATRICKÉB ASOCIACE, SAN FRANCISCO,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "THE PROMISE OF SCIENCE POWER OF HEALING 156. VÝROČNÍ KONGRES AMERICKÉ PSYCHIATRICKÉB ASOCIACE, SAN FRANCISCO, 16. 22. 5. 2003"

Transkript

1 THE PROMISE OF SCIENCE POWER OF HEALING 156. VÝROČNÍ KONGRES AMERICKÉ PSYCHIATRICKÉB ASOCIACE, SAN FRANCISCO, Ahmed Bourbaki Psychiatrické centrum Praha Kongres měl ve štítu motto Příslib vědy síla léčby. Prezident APA Paul S. Appelbaum ve svém uvítacím projevu poukázal na pozoruhodnou shodu problémů, se kterými se psychiatři po celém světě od Indie přes Izrael až po Severní Ameriku včetně Evropy ve své praxi setkávají. Kromě progresivního nového výzkumu a nesčetného množství sympozií se také do popředí zájmu dostávají v rámci APA čím dál tím častěji otázky etické, morální a filozofické. Byla jim věnována hned 2 sympozia. Známý neurobiolog duševních chorob a ředitel marylandského psychiatrického výzkumného centra William T. Carpenter se kromě otázek optimalizace antipsychotické léčby v jednom ze sympozií také široce věnoval etickým otázkám výzkumu schizofrenie. Soustředil se např. na validitu informovaného souhlasu psychotických pacientů a na bezpečnost a vědeckou hodnotu farmakologických studií, zejména s provokacemi, a studií obsahujících placebo větev. Upozornil, že nemocní si často svou účast v klinické studii pletou s normální léčbou, což je na pováženou. Mezi velká témata současné psychiatrie patří také nárůst drogových závislostí. Stále větší množství psychiatrů se mezi pacienty trpícími různými duševními poruchami setkává s těmi, kteří jsou zároveň závislí na nějaké droze. Podle národní studie komorbidity a epidemiologické studie spádové oblasti je celoživotní prevalence látkové závislosti mezi jedinci ve věku mezi 15 a 54 lety 35 % (18 % u žen). 13,5 % dospělých má celoživotní diagnózu alkoholové závislosti anebo abúzu. 29 % z těch, kteří trpí jinou duševní poruchou, má zároveň rozvinutou látkovou závislost. Komorbidita se také vyskytuje u 45 % osob závislých na alkoholu a u 72 % závislých na nějaké jiné látce. I když jde pouze o 2 studie, tato varující čísla naznačují, že jako psychiatři bychom měli v každém případě pacienta a jeho rodinné příslušníky vyšetřit také s ohledem na výskyt příznaků adiktivního chování a naopak každého závislého pacienta vyšetřit s ohledem na možnou komorbiditu s psychiatrickým onemocněním. Na jednom z posterů, který se věnoval vztahu mezi dětskou závislostí a rozvojem závislosti v dospělosti, se bořila určitá dogmata: Závažnost abúzu v dětství nekoreluje se závažností drogové závislosti v dospělosti. Nicméně se závislostí v dospělosti velice koreluje emoční a fyzické zneužívání v dětství. Také je zajímavé, že jedinci, kteří více pili alkohol, užívali méně drog. Na studii kokainu se potvrdila hypotéza, že čím rychleji droga vyvolá pozitivní psychoaktivní účinek, tím je pro postiženého více uspokojující. Další studie ukázala, že variance genu pro alkoholdehydrogenázu souvisí se vlohou k rozvoji závislosti. Alela ALDH22 může hrát ochrannou roli v patogenezi alkoholové závislosti, ale vlivy prostředí a psychologické faktory patogenezi alkoholové závislosti mohou ovlivnit bez ohledu na

2 protektivní biologickou úlohu alely ALDH22. V jiné prospektivní studii výzkumníci aplikovali neuropsychologické testy skupině synů s vysokým rizikem rozvoje závislosti (otec alkoholik) a synům s nízkým rizikem, a to zhruba ve věku 19 let, než začali pít alkohol. Testy překvapivě neměly prediktivní hodnotu pro pozdější rozvoj závislosti v té či oné skupině. Řada studií se také věnuje úloze noradrenalinu a serotoninu během abúzu alkoholu, v abstinenci a při syndromu z odnětí. Zdá se, že ačkoliv hladiny těchto působků jsou během aktivního pití v plazmě zvýšeny, po čase abstinence se vrací k normě. Změny v hladinách noradrenalinu nejsou specifické pro jeden či druhý typ alkoholizmu. Estrogen u Alzheimerovy demence přece jen účinný? V rámci konference byly také distribuovány psychiatrické zprávy (Psychiatric News) Americké psychiatrické asociace, které obsahují různé informace od legislativních otázek, přes ekonomické, organizační, zdravotní až odborné. Mezi odbornými se např. shrnuje poslední vývoj studia neuroprotektivních vlivů estrogenové hormonální léčby, jejíž přímé působení na Alzheimerovu chorobu bylo na základě dosavadních studií považováno stále za sporné. Podle zpráv v posledním březnovém čísle amerického časopisu geriatrické psychiatrie se však ukázalo, že ženy, u kterých se rozvinula Alzheimerova choroba a nikdy předtím neměly hormonální substituční terapii, reagovaly významným úbytkem amyloidu β v plazmě poté, co obdržely jednorázově nebo krátkodobě estrogen. Nicméně i tak zůstává mnoho otázek nezodpovězených. Za prvé se neví, jakým mechanizmem by estrogeny mohly příznivě působit. Také se nepodařilo v plazmě stanovovat amyloid β-42, nýbrž pouze amyloid β-40. Přitom amyloid β-40 je vázán spíš k vaskulárním změnám při Alzheimerově chorobě, zatímco amyloid β-42, který je z těch dvou toxičtější, je vázán spíše na tvorbu amyloidních plaků. Některé studie nasvědčují tomu, že hormonální substituční terapie snižuje hladiny Aβ-40, čímž by mohla přece jenom být skutečnou prevencí rozvoje choroby, ale tyto názory je třeba potvrdit v prospektivních studiích. Geny pro schizofrenii? Další zprávou, kterou je Amerika zaplavena, je prohlášení Daniela Weinbergera, že geny pro schizofrenii jsou již známy. Je to 6 genů, které se nacházejí na chromozomech 1, 6, 7, 8, 13 a 22 a jejichž vazba na onemocnění byla prokázána vždy nejméně ve 4 studiích. Nejznámějším genem pro vlohu ke schizofrenii, který leží na chromozomu 22, je varianta genu pro COMT (katechol-o-metyltransferáza). Tato varianta ovlivňuje neurotrasmisi zprostředkovanou dopaminem ve frontální kůře a má vztah k narušení pracovní paměti. Dalším genem pro vlohu k tomuto onemocnění, který byl identifikován, je alela GRMC, která je zodpovědná za narušení glutamátové transmise v prefrontálním laloku, rovněž pracovní paměti a kognitivního výkonu, např. testu verbální fluence. Třetí gen, který byl identifikován, je variantou genu pro protein dysbindin. Ten se nachází v celém mozku ve velkém množství a souvisí s kognitivními funkcemi a efektivitou zpracování informací v mozku. Takže i když dnes už nemůžeme dále říkat, že geny pro schizofrenii neznáme, stojíme přece jenom na začátku ve smyslu pátrání po tom, co tyto alely v mozku vlastně znamenají a jak se projevuje jejich vliv na mozkovou fyziologii a patogenezi schizofrenního onemocnění. Již teď však můžeme říci, že jejich nositelé jsou vysoce rizikoví pro výskyt onemocnění a že doba, kdy

3 farmaceutický průmysl bude hledat léky účinkující cestou exprese těchto genů, již není daleko před námi. A toto je citát z projevu president-elect Marcia K. Goin: Žijeme v nejlepších časech, co se týče psychiatrického výzkumu, ale paradoxně žijeme v nejhorších časech, co do schopnosti naše nové poznání zužitkovat. Federální a státní rozpočty a rozpočtové deficity odsávají peníze ze všech oblastí života. Naši pacienti jsou nejzranitelnější, neboť, ti, kdo o věcech rozhodují, jsou slepí k neblahým následkům duševního onemocnění. Zavírání psychiatrických nemocnic a následné přeplnění psychiatrických pohotovostí a ambulancí a úbytek komunitních psychiatrických zařízení svědčí pro to, že jsme ztratili zodpovědnost za naše národní zdraví a sociální zajištění. Naše děti a naše budoucnost jsou v ohrožení. Jak předcházet závažným formám duševních poruch? Edukovat veřejnost a včas intervenovat. Profesor Patrick Mc Gorry z australského Melbourne se domnívá, že včasné rozpoznání duševních poruch laickou veřejností je důležitým předpokladem úspěšné intervence. Svoje tvrzení dokládá výsledky edukační kampaně Compass, jejímž cílem je s pomocí médií nejen odstranit negramotnost týkající se duševních poruch, ale především podpořit včasné vyhledání pomoci. Projekt, který byl zpočátku zaměřen pouze na včasné rozpoznání psychóz, se postupně rozšířil na další duševní poruchy s počátkem v adolescenci a časné dospělosti, jakou jsou například poruchy příjmu potravy atd. Náhodným telefonickým průzkumem 1207 mladých lidí v Melbourne, který byl proveden před zahájením kampaně, se zjistilo, že ženy rozpoznávaly duševní poruchy prezentované formou stručných kazuistik lépe než muži. Deprese byla na rozdíl od schizofrenie rozpoznávána poměrně dobře, přičemž 40 % dotázaných se domnívalo, že antipsychotika jsou u schizofrenie účinná. Během kampaně se zlepšilo rozpoznávání deprese i schizofrenie. Cílem projektu je odstranit stigma spjaté s diagnózou duševních poruch, změnit názor veřejnosti, ale i veřejnou politiku v oblasti péče o duševní draví. Role všeobecných lékařů je jistě pro včasnou intervenci také důležitá, nicméně lze očekávat, že mladí lidé se se svými psychickými problémy budou spíše obracet na krizová centra či podobná zařízení. Ta by tudíž měla být mladým lidem široce dostupná. Profesor Mc Farlane (USA) referoval o projektu PIER (Portland Identification and Early Referral), jenž probíhá od roku Jeho hlavním cílem je zlepšit prognózu psychotických onemocnění. Základní strategií je edukovat odbornou i laickou veřejnost o psychotických poruchách především o jejich časných projevech a o možnostech intervence. Autoři projektu přicházejí s informacemi přímo do škol, do míst, kde se mladí lidé scházejí, letáky a informace jsou dostupné na veřejných prostranstvích, sportovištích, v kinech a samozřejmě na webu a v hlavních médiích. Předpokládá se, že vyhledají-li nemocní s pomocí informovaného okolí pomoc včas, jejich onemocnění bude probíhat mírněji. I proto, že eventuální nepříznivé sociální dopady plně rozvinuté psychózy mohou být včasnou intervencí oslabeny. Součástí časné intervence je práce s celou rodinou, především ve formě skupinové rodinné psychoedukace. Dosavadní zkušenosti naznačují, že v porovnání s kontrolní geografickou oblastí, kde kampaň neprobíhá, narůstá počet nestigmatizujících reakcí veřejnosti. Velmi zajímavé je, že více než polovina pacientů se do intervenčního programu dostává z nemedicínských zdrojů, a včas v prodromálním stadiu.

4 Česká aktiva na APA Vynikajícím způsobem reprezentovaly českou psychiatrii na letošním výročním meetingu APA ve svých orálních prezentacích tři mladé výzkumnice, které v současnosti působí na renomovaných severoamerických pracovištích. První z nich, Pavla Stopková, pracuje v týmu věhlasného genetika Herberta Lachmana na Albert Einstein College of Medicine v Bronxu, NY. Dr. Stopková ve svém sdělení, jehož spoluautoři byli mimo jiné i pracovníci z 1. lékařské fakulty UK v Praze (Vevera, Žukov, Paclt), přinesla originální výsledky genetických analýz identifikující další slibný kandidátský gen pro schizofrenii a bipolární poruchu. Kontrolní soubory a nemocní s psychiatrickými poruchami se liší na chromozomu 10p12 v polymorfizmu fosfatidylinositol 4-fosfát 5-kinázy typu alfa 2 (PIP5K2A), enzymu, který katalyzuje jeden z kroků fosforylace při syntéze fosfatidylinositol 4,5-bifosfátu, klíčového substrátu při přenosu fosfoinositidového signálu. Fosfoinositidová dráha se mimochodem také obecně považuje za pravděpodobné místo terapeutického účinku lithia. Již dříve autoři prokázali, že nemocní se schizofrenií a bipolární poruchou mají relativně častěji vzácnější homozygotní variantu alely s krátkým opakováním, zatímco mezi zdravými jedinci jsou častěji homozygoti pro variantu dlouhého opakování sekvencí. Ve své prezentaci Dr. Stopková poprvé prezentovala nejnovější výsledky, podle kterých pouze někteří nemocní se schizofrenií byli homozygotní pro jednu z mutací PIP5K2A (-1007 C T), která se jinak častěji vyskytuje u schizofrenie a bipolární poruchy. Homozygozita pro T by tak mohla být vzácným genetickým faktorem v etiopatogenezi schizofrenie. Martina Růžičková, postgraduální studentka 3. lékařské fakulty UK v Praze a Psychiatrického centra Praha v současnosti pracuje v Halifaxu, na Department of Psychiatry Dalhousie University v týmu dr. Martina Aldy. Po několika pokusech naučit předsedajícího správně vyslovovat její příjmení dr. Růžičková prezentovala výsledky studie sledující dopad komorbidity diabetes mellitus na průběh a výsledný stav bipolární poruchy. V souboru 222 nemocných s diagnózou bipolární poruchy (136 žen a 86 mužů) se prokázala oproti běžné populaci vyšší prevalence diabetu (11,7 %). Současný výskyt diabetu byl rovněž spojen s horším průběhem onemocnění, který byl u těchto nemocných chroničtější (naopak u nemocných bez diabetu byl průběh více epizodický), byl spojen s rychlým cyklováním a celkově významně sníženou úrovní celkové výkonnosti. Dalším klinicky relevantním nálezem je vyšší výskyt hypertenze a vyšší hmotnost (body mass index) u diabetiků s bipolární poruchou. Oproti očekávání nebyl vyšší výskyt diabetu dán podáváním antipsychotik. Nabízejí se tak další možnosti výzkumu: zkoumat, zda existuje souvislost mezi farmakorezistentní bipolární poruchou a na inzulin rezistentním diabetem, či sledovat, zda efektivní léčba a kontrola diabetu může pozitivně ovlivnit výsledný stav bipolární poruchy. Lucie Motlová, odborná asistentka na 3. LF UK Praha a pracovnice Psychiatrického centra Praha, je od loňského roku doktorandkou na School of Public Health, University of California v Berkeley. Ve své přednášce přinesla výsledky práce, která je tématem její dizertace: vliv skupinové psychoedukace na kvalitu života nemocných se schizofrenií a jejich příbuzných (spoluautoři Dragomirecká, Španiel, Šelepová, Záleský, Goppoldová). Cílem tohoto dlouhodobého projektu, který je podporovaný Centrem neuropsychiatrických studií, je zhodnotit zdravotní, sociální a ekonomické dopady skupinové rodinné psychoedukace. Pro hodnocení sociálních aspektů této intervence byl použit sebeposuzující dotazník kvality života SQUALA (Subjective Quality of Life Analysis). 33 pacientů a 51 příbuzných jej vyplnilo před zahájením osmihodinového programu a 3 měsíce po jeho ukončení. Výsledky ukazují, že

5 největšího zlepšení ve skóre kvality života po programu dosahují ti účastníci, jejichž vstupní hodnoty kvality života jsou nejnižší. Největší zisk z programu mají muži: kvalita života se zlepšuje po programu hned v několika doménách. A jaké jsou rozdíly v kvalitě života mezi příbuznými pacientů se schizofrenií a českou populací? Celkové skóre kvality života se ve skupině 51 příbuzných a 51 demograficky odpovídajících kontrol významně nelišilo. Pro příbuzné muže jsou však důležitější doménou děti a umění a krása, zatímco kontrolní muži si více cení peněz a jídla. Klinicky nejzávažnější výsledek byl zjištěn u žen: Příbuzné ženy považují za důležitější než jejich ne-příbuzné kontrolní protějšky psychickou pohodu, přičemž s touto oblastí jsou nejméně spokojeny. Edukační program by tedy měl více dbát potřeb ženských účastnic. Bylo opravdu radostí zúčastnit se všech tří prezentací a sledovat s jakou profesionalitou a suverenitou si přednášející počínaly. Nelze také opominout skutečnost, že dvě přednášky (dr. Stopková a dr. Růžičková) byly zařazeny do sympozií v rámci sekce New Research, která obvykle přináší na setkáních typu APA opravdu zásadní vědecké poznatky. Neméně potěšující je fakt, že dvě sdělení (dr. Stopková a dr. Motlová) prezentovala výsledky českého výzkumu, respektive jejich součástí byla data nasbíraná v ČR a jejich spoluautoři byli další naši odborníci. Dr. Ahmed Bourbaki Psychiatrické centrum Praha Ústavní Praha 8

Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009

Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009 Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009 Úvod: Carlos Belmonte, M.D., Ph.D. Perspektivy ve výzkumu zneužívání látek: Floyd E. Bloom, M.D. Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009 Úvod: Carlos

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

Odpověď: Tak na tomhle se domluvit opravdu nemůžeme, to nejde, a jestliže Vám někdo něco takového slíbil, pak není upřímný.

Odpověď: Tak na tomhle se domluvit opravdu nemůžeme, to nejde, a jestliže Vám někdo něco takového slíbil, pak není upřímný. Prof. Cyril Höschl, President Asociace Evropských psychiatrů (AEP), ředitel Pražského psychiatrického centra a vedoucí Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2009. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2009. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2009 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2005 2009 1 Obsah (200 stran) (Obsahem tohoto Bulletinu jsou závěrečné

Více

"Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře

Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře "Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, duben 2010 1 Obsah Souhrn výstupů semináře... 3 Léčebné

Více

Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé. Vodítka pro praktické lékaře a jiné zdravotnické profese

Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé. Vodítka pro praktické lékaře a jiné zdravotnické profese Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé Vodítka pro praktické lékaře a jiné zdravotnické profese Sestavili Ladislav Csémy a Eva Čápová Autoři Ladislav Csémy Jozef Čupka

Více

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

Navigace laická veřejnost

Navigace laická veřejnost SCHIZOFRENIE Navigace laická veřejnost Co to je schizofrenie Schizofrenie je závažné psychické onemocnění narušující schopnost člověka vnímat skutečný svět okolo a měnící jeho chování. Nejčastěji se poprvé

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum.

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum. dialogem k reformě Občan v síti Lidé sahají po drogách od nepaměti a není žádný důvod se domnívat, že tomu někdy může být jinak. Dokud budou lidé lidmi, potud potrvá poptávka po instantním štěstí, po látkách,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Záznam Kulatého stolu pořádaného v rámci individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území

Více

PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU

PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU EV public relations 2007 Tato publikace vznikla v rámci projektu Centrum praktického vzdělání ve zdravotně sociálních službách. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10.

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10. Čes a slov Psychiat 03; 09(5): 53 67 abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 0. 3. 0. 03 uspořádaly Psychiatrická společnost ČLS

Více

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb Verze 3.3 (materiál určen

Více

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Vypracoval: Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. Mgr. Edita Kremláčková Úvod Tato metodika popisuje východiska pro vytvoření podpůrné sítě a spolupráci

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ NA PROBLÉMOVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NAVAZUJÍCÍ KRÁTKÁ INTERVENCE: METODIKA SBI

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ NA PROBLÉMOVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NAVAZUJÍCÍ KRÁTKÁ INTERVENCE: METODIKA SBI SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ NA PROBLÉMOVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NAVAZUJÍCÍ KRÁTKÁ INTERVENCE: METODIKA SBI PŘÍRUČKA PRO PRACOVNÍKY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ American Public Health Association Klinika adiktologie

Více

Péče o pacienty s kognitivní poruchou

Péče o pacienty s kognitivní poruchou Péče o pacienty s kognitivní poruchou ISBN 978-80-254-0177-4 9 788025 401774 PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU edice Vážka 2007 Tato publikace vznikla v rámci projektu Centrum praktického vzdělání

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 19 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 25

Více

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Verze 4.5

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace P s y c h i a t r y N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Psychiatry Ročník 1 Číslo 2 Září 2012 N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM 4 str. EDUKACE PACIENTŮ

Více

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Neurologická klinika. Pavel Martínek

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Neurologická klinika. Pavel Martínek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Neurologická klinika Pavel Martínek Stanovení běžných aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí v klinické praxi Assessment of activities of daily living in

Více

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ. Roman Pešek, Kateřina Žiláková Arkáda sociálně psychologické centrum v Písku

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ. Roman Pešek, Kateřina Žiláková Arkáda sociálně psychologické centrum v Písku CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ Roman Pešek, Kateřina Žiláková Arkáda sociálně psychologické centrum v Písku 1 OBSAH Úvod... 5 Míra užívání konopí mezi mladými Čechy... 6 Vzhled, způsoby užívání a projevy

Více

Otázky a odpovědi. Odpovědi na otázky týkající se výzkumu mozku. Zjistěte, jak výzkum rozšiřuje naše poznatky o mozku ve zdraví i v nemoci.

Otázky a odpovědi. Odpovědi na otázky týkající se výzkumu mozku. Zjistěte, jak výzkum rozšiřuje naše poznatky o mozku ve zdraví i v nemoci. Odpovědi na otázky týkající se výzkumu mozku Otázky a odpovědi Zjistěte, jak výzkum rozšiřuje naše poznatky o mozku ve zdraví i v nemoci. Získejte poznatky z odpovědí na běžně pokládané otázky týkající

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

Volnočasové aktivity u duševně nemocných

Volnočasové aktivity u duševně nemocných Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills s.r.o. Volnočasové aktivity u duševně nemocných Sociální práce Vedoucí práce: MgA. Lucie Kráčmerová Vypracovala: Pavlína Östergaardová Čelákovice

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více