Posouzení souhrnné zprávy projektu Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Svazek A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení souhrnné zprávy projektu Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Svazek A"

Transkript

1 Posouzení souhrnné zprávy projektu Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Svazek A Řešitelská organizace: Sdružení Geobariéra společností Aquatest a.s. a Stavební geologie Geotechnika a.s. Odpovědný řešitel: RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc Zadavatel prací: Správa úložišť radioaktivních odpadů - SÚRAO Souhrnná závěrečná zpráva projektu má 199 stran textu, 40 obrazových příloh. Je členěna do 8 kapitol. Zpráva sumarizuje geologické poznatky a poznatky z dalších oblastí důležitých pro zúžení výběru lokalit pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, prováděného sdružením Geobariéra a dalšími spolupracujícími institucemi. Navazuje na předcházející etapu prací, jejichž hlavním cílem bylo shromáždit dostupné archivní geologické informace o potenciálně vhodných geologických jednotkách, litologiích, údajích o homogenitě granitoidních masivů, včetně hledání vhodných metodik výzkumu. Kromě geologických kriterií byla vhodnost výběru lokalit zkoumána z ekonomických hledisek, střetů zájmů v oblastech definovaných příslušnými zákony a směrnicemi. Hlavním úkolem této etapy bylo: 1. vyprojektovat a založit vhodný geografický systém pro správu získaných informací a jejich multiparametrické vyhodnocování. 2. Provést geologické práce, které by poskytly informace o litologické a tektonické homogenitě lokalit, vybraných v předchozí etapě. 3. Vykonat geologické a geofyzikální práce pro ověření vhodnosti lokalit a zúžení vybraných území vhodných pro další podrobnější průzkum. 4. Provést ekonomickou analýzu vhodnosti jednotlivých území pro stavbu povrchové části úložiště a zjisti potenciální střety zájmů. Kapitola 1 stručně charakterizuje zadání a hlavní dílčí cíle výzkumu výše jmenované. V širší geologické problematice patřilo mezi základní úkoly: 1.doplnění a aktualizace geologických informací a včetně střetů zájmů. 2. Provedení leteckých geofyzikálních měření a interpretace leteckých a družicových snímků. Nově získané údaje byly multiparametricky vyhodnoceny a výsledkem evaluace je návrh zúženého území na jednotlivých lokalitách, které se jeví jako nejvhodnější pro další podrobnější průzkum s využitím vrtných prací. Pro každou lokalitu pak byly zpracovány studie proveditelnosti na základě nových informací z oblasti geologie i nejrůznějších střetů zájmů. Kapitola obsahuje též harmonogramy prací na projektu a výhled dalších etap s konečným cílem vybudování hlubinného úložiště v roce V kapitole 2 jsou stručně vymezeny souřadnice polygonů na nichž se nacházejí dříve vytypované lokality a je stručně popsána jejich administrativní příslušnost a dotčené katastry obcí. Kapitola 3 je věnována metodice prací. Popsán je postup od získání primárních dat až po jejich hodnocení a z něj vyplývající doporučení pro zúžení prostoru pro umístění případného 1/29

2 úložiště. Zahrnuje rešeršní geologické, rekognoskační geologické, nedestruktivní geofyzikální práce a vyhodnocení DPZ materiálů. Na základě dříve získaných dat a postupy popsanými v této kapitole, byly zpracovány jednotně všechny lokality a sestaveny svodné mapy tektonického postižení zájmových území a mapy střetů zájmů. Sestavené mapy vycházejí z přesně definovaných kriterií pro geologických fenoménů, které ovlivňují vhodnost území pro stavbu HÚ. Kritéria byla předložena ve třech variantách s různou vahou jednotlivých položek (zejména nejdůležitějších faktorů, kterými jsou tektonika a hydrogeologické poměry). Pro sestavení map byla použita varianta 2. (pozn. tato skutečnost by měla být zřetelně sdělena i v dílčích zprávách pro jednotlivé lokality. Velmi detailně je popsána technika získávání leteckých geofyzikálních dat, kalibrace dat, konfrontace dat s pozemními měřeními. Velmi přesné údaje získané z DPZ, geofyzikálních měření byly konfrontovány s geologickými podklady v měřítcích 1: a 1: , jejichž přesnost není srovnatelná s přesně fixovanými údaji, zaměřenými přesnými metodami GPS během leteckého a pozemního průzkumu. Velmi důležitou kapitolou je , která popisuje metodické postupy multikriteriálního hodnocení geologických informací a střetů zájmů a jejich sloučení do jednoho indexu, který vyjadřuje vhodnost území pro další průzkum, v několika variantách s různými vahami tektoniky, hydrogeologie a dalších fenoménů, které jsou důležité pro výběr vhodného území pro budování HÚ. Výsledky multikriteriálního zhodnocení vyjma jedné lokality ukazují na velmi blízké indexy vhodnosti zúžených částí původně vybraných lokalit. Přiřazení váhy jednotlivým parametrům je klíčovým krokem v hodnocení lokalit. Navržené rozvržení vah jednotlivých parametrů se jeví ve variantě 2 jako vhodné. Zda bude nutné přiřadit vyšší hodnoty i hydrogeologickým podmínkám, bude patrně známo až při hlubinném průzkumu. V kapitole 4. jsou shrnuty hlavní výsledky geologických a dalších prací. Je to klíčová kapitola z hlediska presentace výsledků prací této etapy, které sloužily jako podklad pro zúžení vytypovaných lokalit. V kap je charakterizována struktura databáze sestavené v GIS pro potřeby archivace s daty a práce s daty, které byly nastřádány po dobu řešení projektu. Kap shrnuje výsledky letecké a pozemní geofyziky. Tato kapitola dle mého názoru má až příliš charakter technické zprávy, rozboru a diskusi naměřených dat a jejich interpretaci je věnován poněkud menší prostor, což je škoda a mělo by být napraveno. Odkazuje se většinou na závěrečné zprávy. Chybí mi věcnější rozbor a diskuse naměřených dat, v jakých výškách se nalétávaly letecké profily, jak byla data přepočítávána, aby byla srovnatelná. Měly by být diskutovány z literatury obsahy K, U, Th v horninách, které byly předmětem zkoumání. Postrádám také reprezentativnější presentaci geofyzikálních polí u všech měřených metod. Odkazuje se pouze na závěrečnou zprávu. Např. izoliniové mapy zcela chybějí. Některá schémata jsou s podtiskem naměřených hodnot, převážná část je nemá. Navíc popisky u silně zmenšovaných obrázků jsou zčásti nečitelné. Již laickým pohledem je vidět, že naměřená data jsou hodně závislá v některých případech na typu vegetačního krytu. Tyto zákonitosti by měly být sledovány a komentovány a zkušenosti z toho zohledněny. Také velikosti zvýšení radioaktivity na tektonických zónách indikovaných jinými metodami. V kapitole interpretace leteckých a družicových snímků jsou v podstatě výčtem uvedeny hlavní směry fotolineamentů, v některých případech interpretované jako zlomové 2/29

3 linie. U některých struktur je diskutována i kinematika. To je značně odvážné, nebyly-li indikátory pohybů studovány přímo v terénu. Bez tohoto studia tohoto aspektu se těžko dá předložit podložený kinematický model pro jednotlivé lokality. Než budou učiněny definitivní závěry pro kinematický model jednotlivých lokalit vytvořený na základě výzkumu na povrchu, je nutno nejlépe přizváním strukturních geologů, specialistů zejména na křehkou tektoniku, tuto zjevnou slabinu výzkumu zacelit. Na lokalitách s žilami je např. možno pro směry hlavních napětí ve variské etapě využít orientace těles žilných hornin. K tomu je také třeba lepší a podrobnější mapy, než ty které byly použity pro výzkumy v této etapě. V kapitole 4.2.3, která hraje klíčovou roli, při zhodnocení vytypovaných lokalit z hlediska jejich vhodnosti pro vybudování úložiště, jsou presentovány výsledky morfotektonické analýzy terénu. Výsledky této analýzy jsou velmi přínosné, i když nejsou patrně zcela bez chyb. Na jejím základě byly definovány a kategorizovány základní systémy morfologicky významných lineárních prvků, které ve většině případů odrážejí tektonické porušení horninového masivu v podloží. V některých případech silně zalomených linií 3 řádu však nemusí jít vždy o strmé tektonické zóny to z hlediska intersekce s terénem ani není možné, ale spíše o kombinace uplatnění více oslabených zón, rozposunování jedné významnější linie řadou drobnějších apod. Z tohoto hlediska se mi jeví jako důležité např. u durbachitových masivů studovat magmatické stavby a postsolidové duktilní stavby. Část z vykreslených linií může reprezentovat naopak středně ukloněné až ploché anizotropní plochy z magmatické nebo pozdně variské etapy subsolidové deformace, které se projevují zvýšenou erozí vodních toků. Doporučoval bych než budou zahájeny další práce v tomto směru provést analýzu vnitřní stavby těles a analýzu křehkých mezoskopických deformací. Bez těchto dodatečných výzkumů může být těžko spolehlivá kinematická analýza, prováděná v litologicky monotónních horninách, převážně na základě DPZ či morfotektonické analýzy (navíc konfrontována s generalizovanými mapami 1: , které nepostihují geologickou variabilitu území. Dle mého názoru však provedená analýza dostačovala k zúžení průzkumných ploch vhodných pro další výzkum. V kapitole 4.3. je souhrnné zhodnocení střetů zájmů na jednotlivých širších lokalitách a závěry studií proveditelnosti na jednotlivých lokalitách. Jelikož zde se většinou postupuje dle předem definovaných norem a předpisů, zdá se mi jako neodborníkovi, že byly vzaty do úvahu všechny hlavní střety zájmů a limity a z toho vydedukovány nutné závěry. Důkladnější zhodnocení je záležitostí odborníků v tomto oboru. V kapitole 5 jsou shrnuty stručně dosažené výsledky výzkumu, kterým se podařilo definovat a kategorizovat hlavní potenciální nehomogenity v horninovém masivu na základě DPZ, geofyzikálních metod a morfostrukturní analýzy. Výzkumy také pomohly odhadnout hloubky, typ zvětrání povrchu granitoidů a hydrogeologické parametry povrchové zóny. Byly též definovány hlavní potenciální střety zájmů na jednotlivých lokalitách jak při budování HÚ tak i povrchového obslužného areálu. Výsledky těchto výzkumů objektivizovaly výběr potenciálních zúžených oblastí pro další výzkum. Zdají se mi dostatečně spolehlivé a prokazatelné k tomu, aby mohly být úspěšně směrovány další výzkumy. Dle mého názoru jsou nedostatečně ověřené a možná v některých případech i nesprávně interpretované některé zakřivené zóny 3. řádu. U některých je velmi nepravděpodobný nepravděpodobný strmý úklon a dosah až do hloubky 1000 m (str. 173 dole). Stejně tak je velmi nepravděpodobné, že u všech zlomů došlo k rejuvenaci a propojení v geologicky mladém neotektonickém období). 3/29

4 Výjimkou v tomto směru je lodhéřovský zlom, který může zasahovat do hloubek stovek m a možná i více (tento zlom však nepatří do kategorie, o které hovořím). Kromě kategorizace a vysvětlení geneze určitých morfotektonických tvarů považuji za nedořešenou problematiku kinematiky pohybů na zlomech, kterou nelze činit bez výzkumů v terénu (a často i mimo studované území). Tu je třeba do započetí další etapy doplnit. Před započetím etapy průzkumu hlubších zón masivu vrtnými a jinými technickými pracemi je třeba komplex metod doplnit o geofyzikální metody, které mají větší hloubkový dosah (gravimetrie, seismika) předřadit před vrtné a hornické průzkumné prací. Nelze se také domnívat, že všechny zlomové struktury se musejí morfologicky negativně projevovat. Z toho je nutné vycházet i při znázorňování průběžnosti či neprůběžnosti zlomových linií. Navíc ne všechny puklinové systémy byly reaktivovány v kvartéru, jak se někde v textu (možná i nechtěně píše). Morfologie je především produktem selektivní eroze, někde zvýrazněné tektonikou. Je nutné uvažovat výzdvih celých oblastí ČM v období saxonské tektoniky a pak v období kvartéru, které pouze zvýraznily starší nehomogenity v ČM. Rejuvenace reliéfu souvisí i se změnami erozních bází, které se odehrávaly v terciéru i kvartéru zejména např. na východním okraji ČM. V kapitole 6 jsou zahrnuty závěry této etapy výzkumu a doporučení pro následné geologické práce. K uvedeným dalším prací je třeba výše diskutované typy výzkumů doplnit. Obecnější připomínky: Popisky tektonických schémat jsou zčásti nečitelné. Upravit. V jednom schématu jsou geofyzikální naměřené profily, v jiných ne. V závěrečné zprávě postrádám geologické mapy širšího okolí, aby se čtenář orientoval. Měly by být v měřítku 1: Chybí mi zobrazení výsledků leteckého geofyzikálního výzkumu ve formě např. izoliniových map, které by poskytlo lepší možnosti číst změny geofyzikálního pole než pouhé indikace lineární indikace jeho náhlých změn. Při terénních rekognoskacích měly být dokumentovány výchozy přirozené výchozy a lomy z hlediska křehké tektoniky. Některé geologické charakteristiky lokalit jsou příliš stručné a někdy i málo výstižné (je znát, že v kolektivu dominují ing. geologové, geofyzici, chybí strukturní geologové, petrologové, kteří by text korigovali). Geofyzikální indikace změn polí měly být spíše vyznačeny do map příslušných geofyzikálních polí. U všech strukturních schémat nejsou na mapách vyznačeny názvy obcí. Sjednotit označování směrových systémů zlomů někde sz. jinde např. sz. jv. systém apod. Používat správné petrografické termíny (granit) ne žula apod. Citovat původní práce, není úplně vhodné citovat učebnici Mísaře (tekt. schéma třebíčského masivu je převzato z prací pracovníků uranového průmyslu. Téměř nikde nejsou citovány práce původní, ale jen rešeršní zprávy, což není správné mělo by být doplněno není jich sice mnoho, ale jsou v souborné zprávě a k svazcích k jednotlivým lokalitám. Stárková, Zrůstek aj. dají se lehce vyhledat v el. verzi textu. Na tektonických schématech nejsou označeny názvy sídel. 4/29

5 Drobnější připomínky k jednotlivým kapitolám textu. Překlepy, některé stylistické nedostatky byly tužkou vyznačeny přímo do textu. Obsah. V obsahu závěrečné zprávy chybí uvedení podkapitol následných za kapitolou Lokalita Lodhéřov. -str., 74. průměrné odpory odpory v tektonických zónách jsou silně závislé na jejich zvodnění, spíše než na obsazích jílu. Na základě interpretačního schématu na obr byly vyčleněny hlavní linie, které koincidují s výraznou změnou polí (reprezentují zlomy nebo jiné hemomogenity). Zmínit v této souvislosti uranové ložisko Okrouhlá Radouň v kontextu např. s tektonikou. I když je ložisko situováno v jiných horninách, údaje o tektonických poměrech mohou být z užitečné z více hledisek. Dále v textu je zmíněno. Zlomy na schématech se často kříží bez výraznějšího posunu, což je méně pravděpodobné (na puklinách je geol. pohyb nevýznamný) str odst. příliš velké zobecnění musí se zvážit v regionálním kontextu, Informace na str. 103 bez regionálního kontextu geol. mapky příliš hodnotnou informaci nedají, je třeba více zarámovat geologicky. Někdy jsou informace dosti nekonkrétní. U bazaltů přívodní dráhy a možná v jednom případě i relikt efuzivních bazaltů. Str. 104 lépe formulovat úvodní geologické kapitoly chybí např. informace o tom, že jde o ruly a migmatity moldanubika geologický úvod není úplně přesný přeformulovat. Tiská žula je cca 500 Ma stará prevariská, čistecký masiv je starovariský cca 370 Ma. Celý pluton, pokračující pod uloženinami permokarbonu se označuje jakou lounský. Str bazalty spíše neoidní nevíme zda jsou miocénní, starší či mladší. Str. 123 spíše než granity jsou horniny typu Čertovo břemeno melagranity až melasyenity str tiská žula náleží rozsáhlejšímu masivu čistecko jesenickému resp. lounskému - rozsah prevariského tělesa je větší. První název není příliš šťastný spojuje dvě nekogenetická tělesa. Vztahy jsou dosti jasné kruhová intruze mladšího pně projevy alkalické metasomatózy existuje o tom bohatá starší literatura. Str. 171 dole středočeský pluton - jeho jazykovitý tvar a protažení i stuktury subsolidové stavby dokazují, že intrudoval v režimu orientovaného tlaku. Jeho vlivy však kolísají proto lépe slabě nebo nevýrazně. str xenolity množství bude do hloubky klesat u anatektických granitoidů nemusí být pravda (xenolity mohou být velmi nepravidelně rozmístěny). 5/29

6 str. 173 s neogénními vulkanity opatrně opět spíše neoidní (rozpětí intruzí rozmezí křídypaleogénu až kvartér). Str. 173 předpokládat u této zakřivené předpokládané tekt. linie strmý úklon a dosah do 1 km hloubky je velmi nepravděpodobné, zde hraje roli anizotropie uvnitř tělesa durbachitů spíše menšího úklonu, příp. eroze ve dvou oslabených směrech. Do závěru patří i nové geofyzikální poznatky, o kterých není zmínka. Výsledky geologických a geofyzikálních prací, dosažené v této etapě umožnily až na malé výjimky objektivně vyhodnotit homogenitu horninového masivu, intenzitu jeho porušení a napomohly poměrně objektivně zúžit průzkumné území pro další etapy průzkumu. Za jediný vážnější nedostatek v rámci této etapy považuji to, že při terénní rekognoskaci nebyla vytipována místa, kde by bylo možné provést strukturní pozorování na výchozech a zjistit směrové charakteristiky a sukcesi pohybů na zlomech. Tyto práce měly být provedeny v regionálnějším kontextu již v této etapě. To je nezbytně nutné pro podložení kinematických modelů území, které jinak stojí na nepevných základech. V tomto směru bych doporučoval rozšíření týmu o strukturní geology, zabývající se křehkou tektonikou. Po nezbytných úpravách a doplněních textů, přehledných geologických výsledků leteckých geofyzikálních měření doporučuji zprávu přijmout. V Praze dne Doc. RNDr. Václav Kachlík, Csc. 6/29

7 Posudek závěrečné zprávy Zpráva o výsledku projektu Lokalita č. 7. Lodhéřov Svazek B Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc a kol. Zpracovatel: Geobariéra, Sdružení společností Aquatest a.s. a stavební geologie GEOTECHNIKA A.S. Zadavatel: SÚRAO, správa úložišť radioaktivních odpadů. Předložená závěrečná zpráva o výsledcích geologických výzkumů, střetů zájmů a proveditelnosti stavby na Lokalitě č. 7 Lodhéřov má 73 stran textu, 11 obr. v textu, 9 tabulek v textu a čtyři skládané obrazové přílohy. Stejně jako další zprávy, pojednávající o hlavních výsledcích průzkumu na lokalitách vybraných jako potenciální úložiště, je členěna do sedmi kapitol. V úvodní jsou stručně charakterizovány hlavní cíle projektu v této etapě tj. provedení geologických prací pro ověření homogenity horninových masivů a včetně dalších studií směřujících k ověření vhodnosti zkoumaných lokalit. V druhé kapitole je charakterizováno geografické vymezení lokality, administrativně správní začlenění lokality a podána všeobecná geologicko-morfologická charakteristika území. Na ní navazují velmi stručné kapitolky o charakteristice vybraných fyzikálních polí, zejména s důrazem na výraznější diskontinuity, petrografickém složení zkoumaných lokalit a širšího okolí včetně geochemie. Následují kapitoly o geologické prozkoumanosti území. Ve třetí kapitole je popsána metodika geologických, geofyzikálních prací, metod DPZ, morfotektonické analýzy a dalších prací, realizovaných na lokalitách v této etapě výzkumů, včetně střetů zájmů a výzkumu proveditelnosti projektu. Diskutována jsou kriteria pro hodnocení lokality z hlediska vhodnosti pro zúžení území pro vybudování hlubinného úložiště (HU). V této kapitole je rovněž charakterizována metodika multikriteriálního hodnocení, kterou bylo podrobeno studované území, včetně vah jednotlivých kriterií, které byly brány v úvahu. Dále jsou stručně charakterizovány parametry a budoucí využití databázového pracoviště SÚRAO pro ukládání získaných informací v GIS a práci s daty, s cílem získané údaje co nejlépe využít při komplexním vyhodnocení zkoumaných ploch. Čtvrtá kapitola poskytuje shrnutí hlavních výsledků prováděných geologických výzkumů, geofyzikálních měření leteckých i kontrolních pozemních a jejich srovnání. Stručně jsou presentovány výsledky dálkového průzkumu Země a konfrontovány s geologickými a geofyzikálními poznatky. Podrobněji jsou komentovány výsledky morfotektonické analýzy včetně rekognoskace části tektonických fenoménů a litologií v terénu. Velmi obšírně jsou popsány střety zájmů na lokalitě ve vztahu jak k hlubinnému úložišti, tak i ve vztahu k povrchovému areálu. Ve studiu proveditelnosti jsou zhodnoceny ekonomické aspekty různých variant povrchového areálu, vlivy na životní prostředí a socioeknomické vlivy na bezprostřední okolí. V páté kapitole jsou na základě výsledků předchozí a současné etapy geologických výzkumů, zhodnocení střetů zájmů a studia proveditelnosti stavby navrženy plochy pro umístění zúžených lokalit a plochy pro umístění povrchových obslužných staveb. Šestá kapitola 7/29

8 obsahuje celkové zhodnocení zkoumané lokality z výše jmenovaných hledisek a doporučení pro další etapu průzkumu. Sedmá kapitola obsahuje seznam literatury citované v textu, nepuklikovaných zpráv, mapových podkladů a příslušné legislativy, relevantní k dané problematice. Za zprávou jsou přivázány čtyři mapové přílohy. Technické připomínky: od strany 5 až po stranu 43 jsou přeházeny strany, stránky se opakují. Je třeba upravit, aby nemusely být návaznosti stran zkoumány dle textu. Obecnější připomínky: Nejsou citovány původní práce, ale odkazuje se na výzkumné dílčí zprávy, které byly zpracovány v předchozích etapách. ( v této práci např. Holovsk Krišiak 1987 in Skořepa a kol. 2003) Popisky částí některých obrázků jsou nečitelné. Součástí zprávy by měly být geologické mapky širšího okolí přinejmenším v měřítku 1: , které by usnadnili čtenáři orientaci v širším regionálním kontexu. Sjednotit používání petrografické terminologie - používat správné názvy. Doplnit zprávu o mapu izoliniové mapy anomálií, interpretační schéma konstruované na základě geofyzikálních leteckých měření není dostatečné. Ztrácí se tím důležité informace, které lze hodnotit. Interpretované anomálie nepodávají dostatečné informace. Profily měly být vyznačeny také v podrobnější geologické mapě. Není možná konfrontace s vazbami např. na geologii, vegetační pokryv, které jsou pro další úvahy čtenáře důležité. Uvítal bych větší diskuzi výsledků, včetně vypozorovaných zákonitostí změn pole s vegetací, změny výše pole v závislosti na mocnosti zvětralin litotypů atd. Zpráva pak působí spíše jako výčet prací a jejích výsledků, bez jejich důkladnějšího rozboru a zhodnocení. Nikde v mapách ani v příloze se nevyskytují znázorněné plochy povrchových areálů (ty jsou jen v hlavní zprávě). DPZ analýza je zakrelena do značně generalizovaného podkladu geol. mapy 1: Toto měřítko je pro daný účel příliš velké. Součástí morfotektonické analýzy a terénní rekognoskace měl být i drobně strukturně tektonický výzkum v terénu. Bez něj jsou kinematické intepretace a interpretace režimu paleonapětí dosti spekulativní. Těžko jde např. šikmé poklesy interpretovat v granitoidním terénu, když neznáme úklon zlomů, puklin, striace na nich apod. Barvy v geologickém podkladu pro analýzu fotolineací jsou špatně čitelná (malé barevné rozdíly). Terminologie hornin by měla být přesnější než jen mezozoické horniny. Označování směrů zlomů není ve všech případech jednotné. Textová dokumentace rekognoskovaných lokalit v terénu by měla být součástí zprávy (nejen seznam souřadnic). Je to cenná informace pro další geol. výzkum. Některé zlomy se nemusejí morfologicky projevovat a tudíž mohou přecházet zarovnané reliéfy. To je třeba vzít v úvahu i při vyhodnocování parametru intenzity tektonického postižení. 8/29

9 kap. 2. Geologická charakteristika je poměrně stručná a mohla by obsahovat poněkud více informací o geologické stavbě území, zmínit modernější publikované práce, datování intruzí CBP v souvislosti s jejich posloupností. Taktéž petrografie je až příliš stručná. Největší zásah by si zasluhovala geochemie. Je to v podstatě text bez podstatných informací. Lépe vypustit. V podkapitole geofyzika je text o projektu Celebration a jeho významu pro studium porušení granitoidních masivů vágně formulován (vypustit nebo podat informace s citacemi prací napr. práce Milanowski 2005). Drobnější připomínky Překlepy drobné stylistické a formulační nedostatky byly tužkou včleněny přímo do textu. str. 19 formulace, terasovými uloženinami řeky Nežárky. kap Petrografie chybí začlenění klenovského masivu do širší geol. stavby, že jde o apofýzu přiléhající na Z k moldanubickému plutonu, že jde o variský granit, tpu eisgarn, který dle současných dat intrudoval v intervalu cca Ma. omezení na sz. nemusí být vždy tektonické, pluton i jeho apofýzy tvoří antiformní strukturu, v jejímž jádře intruze je, může mít více větví. str. 46 citace Tesař Maarová 2003 chybí v seznamu nebo je spíše špatné vročení (2004). Předložená zpráva přináší nové údaje zejména v oblasti interpretace geofyzikálních polí a oblasti morfotektonické analýzy. Získané informace a jejich objektivizace zpravováním v GIS prostředí dovolují vymezit plochy pro soustředění dalších výzkumných a následně průzkumných prací. Do návrhu na další práce je třeba zahrnout ještě před započetím technických prací také strukturní výzkumy (jak anizotropie horninového masivu) napr. metodami AMS, tak studiem mezoskopických prvků v širším regionu (zejména blízkých lomů atd.). Dále by měla být navrženy geofyzikální metody s větším hloubkovým dosahem gravimetrie, seismika. Po technické úpravě zprávy (správném seřazení textu), doplnění kvalitnějších geologických podkladů, úpravách některých výše uvedených kapitol., terénních deníků s daty doporučuji její přijetí. V Praze dne /29

10 Posudek závěrečné zprávy Zpráva o výsledku projektu Lokalita č. 8. Budišov Svazek C Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc a kol. Zpracovatel: Geobariéra, Sdružení společností Aquatest a.s. a stavební geologie GEOTECHNIKA A.S. Zadavatel: SÚRAO, správa úložišť radioaktivních odpadů. Předložená závěrečná zpráva o výsledcích geologických výzkumů, střetů zájmů a proveditelnosti stavby na Lokalitě č. 8 Budišov má 71 stran textu, 9 obr. v textu, 6 tabulek v textu a čtyři skládané obrazové přílohy. Stejně jako další zprávy, pojednávající o hlavních výsledcích průzkumu na lokalitách vybraných jako potenciální úložiště, je členěna do sedmi kapitol. V úvodní jsou stručně charakterizovány hlavní cíle projektu v této etapě tj. provedení geologických prací pro ověření homogenity horninových masivů a včetně dalších studií směřujících k ověření vhodnosti zkoumaných lokalit. V druhé kapitole je charakterizováno geografické vymezení lokality, administrativně správní začlenění lokality a podána všeobecná geologicko-morfologická charakteristika území. Na ní navazují velmi stručné kapitolky o charakteristice vybraných fyzikálních polí, zejména s důrazem na výraznější diskontinuity, petrografickém složení zkoumaných lokalit a širšího okolí včetně geochemie. Následují kapitoly o geologické prozkoumanosti území. Ve třetí kapitole je popsána metodika geologických, geofyzikálních prací, metod DPZ, morfotektonické analýzy a dalších prací, realizovaných na lokalitách v této etapě výzkumů, včetně střetů zájmů a výzkumu proveditelnosti projektu. Diskutována jsou kriteria pro hodnocení lokality z hlediska vhodnosti pro zúžení území pro vybudování hlubinného úložiště (HU). V této kapitole je rovněž charakterizována metodika multikriteriálního hodnocení, kterou bylo podrobeno studované území, včetně vah jednotlivých kriterií, které byly brány v úvahu. Dále jsou stručně charakterizovány parametry a budoucí využití databázového pracoviště SÚRAO pro ukládání získaných informací v GIS a práci s daty, s cílem získané údaje co nejlépe využít při komplexním vyhodnocení zkoumaných ploch. Čtvrtá kapitola poskytuje shrnutí hlavních výsledků prováděných geologických výzkumů, geofyzikálních měření leteckých i kontrolních pozemních a jejich srovnání. Stručně jsou presentovány výsledky dálkového průzkumu Země a konfrontovány s geologickými a geofyzikálními poznatky. Podrobněji jsou komentovány výsledky morfotektonické analýzy včetně rekognoskace části tektonických fenoménů a litologií v terénu. Velmi obšírně jsou popsány střety zájmů na lokalitě ve vztahu jak k hlubinnému úložišti, tak i ve vztahu k povrchovému areálu. Ve studiu proveditelnosti jsou zhodnoceny ekonomické aspekty různých variant povrchového areálu, vlivy na životní prostředí a socioeknomické vlivy na bezprostřední okolí. V páté kapitole jsou na základě výsledků předchozí a současné etapy geologických výzkumů, zhodnocení střetů zájmů a studia proveditelnosti stavby navrženy plochy pro umístění zúžených lokalit a plochy pro umístění povrchových obslužných staveb. Šestá kapitola obsahuje celkové zhodnocení zkoumané lokality z výše jmenovaných hledisek a doporučení pro další etapu průzkumu. Sedmá kapitola obsahuje seznam literatury citované v textu, 10/29

11 nepublikovaných zpráv, mapových podkladů a příslušné legislativy, relevantní k dané problematice. Za zprávou jsou přivázány čtyři mapové přílohy. Technické připomínky: Chybí stánky 25, 26 nutno doplnit Obecnější připomínky: Nejsou citovány původní práce, ale odkazuje se na výzkumné dílčí zprávy, které byly zpracovány v předchozích etapách (v této práci např. Stárková 1989 in Skořepa a kol. 2003, Stárková Zrůstek 1987, Jelínek in Kučera 2000, velmi důležitá z hlediska dalšího směrování výzkumu je geofyzikální práce Sedláka et al. 1985, Chmelař 1986, Mrázek et al a další). Popisky částí některých obrázků jsou nečitelné. U geofyzikálních schémat chybí popis sídel. Součástí zprávy by měly být geologické mapky širšího okolí přinejmenším v měřítku 1: , které by usnadnily čtenáři orientaci v širším regionálním kontexu. Sjednotit používání petrografické terminologie. Doplnit zprávu o izoliniové mapy anomálií. Interpretační schéma konstruované na základě geofyzikálních leteckých měření není dostatečné. Ztrácí se tím důležité informace, které lze zhodnotit v kontextu s jinými geologickými daty. Interpretované anomálie nepodávají dostatečné informace. Profily měly být vyznačeny také v podrobnější geologické mapě. Není možná konfrontace s vazbami např. na geologii, vegetační pokryv, které jsou pro další úvahy čtenáře důležité. Uvítal bych bohatší diskuzi výsledků, včetně vypozorovaných zákonitostí změn pole s vegetací, změny výše pole v závislosti na mocnosti zvětralin litotypů, výšce letu nad terénem atd. Zpráva pak působí spíše jako výčet prací a jejích hlavních výsledků, bez jejich důkladnějšího rozboru a zhodnocení. Nikde v mapách ani v příloze se nevyskytují znázorněné plochy povrchových areálů (ty jsou jen v hlavní zprávě). Píše se o tom, ale čtenář nemá přesnější představu, které území bylo pro povrchové obslužné areály zamýšleno. DPZ analýza je zakreslena do značně generalizovaného podkladu geol. mapy 1: Toto měřítko je pro daný účel nevhodné. Součástí morfotektonické analýzy a terénní rekognoskace měl být i drobně strukturně tektonický výzkum v terénu. Bez něj jsou kinematické intepretace a interpretace režimu paleonapětí dosti spekulativní. Barvy v geologickém podkladu pro analýzu fotolineací jsou špatně čitelná (malé barevné rozdíly). Označování směrů zlomů není ve všech případech jednotné. Textová dokumentace rekognoskovaných lokalit v terénu by měla být součástí zprávy (nejen seznam souřadnic). Je to cenná informace pro další geol. výzkum. Některé zlomy se nemusejí morfologicky projevovat a tudíž mohou přecházet zarovnané reliéfy to je třeba vzít v úvahu i při vyhodnocování parametru intenzity tektonického postižení. 11/29

Analýza družicových a leteckých snímků

Analýza družicových a leteckých snímků Technická zpráva Analýza družicových a leteckých snímků Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Morfotektonická analýza lokalit GISAT s.r.o.

Více

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Dílčí zpráva Autorský kolektiv:

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.

GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Autoři: J. Mikšová 1, L. Pospíšil 2, L. Kučera 3, K. Martínek 4, J. Rejl 5, J. Slovák

Více

Geologické výzkumné práce. v části VÚ Boletice. k vymezení potenciálně vhodného území. pro umístění HÚ. Závěrečná zpráva stav ke dni 30.8.

Geologické výzkumné práce. v části VÚ Boletice. k vymezení potenciálně vhodného území. pro umístění HÚ. Závěrečná zpráva stav ke dni 30.8. Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění HÚ Závěrečná zpráva stav ke dni 30.8.2010 Praha, srpen 2010 AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5

Více

Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR

Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR Technická zpráva Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR Analýza území ČR Fáze regionálního mapování Zpráva část A ENERGOPRŮZKUM PRAHA, spol. s r.o. J. Piskač, P. Šimůnek, I. Prachař, D. Tucauerová, B. Romportl,

Více

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Analýza území ČR Fáze regionálního mapování ZPRÁVA část A zak.č. 02-002-100 03/2003 Zpracovatel dokumentace: ENERGOPRŮZKUM PRAHA, Pod svahem 757/11, 147 00 Praha

Více

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury TP 76 Část C Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací Schváleno MD - OI čj. 1084/07-910-IPK/1 ze dne 5.12.07 s účinností od

Více

13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území

13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území 13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území OBSAH: 1 ÚČEL METODICKÉHO POKYNU 2. OBSAH METODICKÉHO POKYNU 3. KATEGORIE PROZKOUMANOSTI 4. OBECNÁ NÁPLŇ ZPRÁVY O PRŮZKUMU 5. KATEGORIE PROZKOUMANOSTI

Více

Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Technická zpráva Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Předběžná studie proveditelnosti Svazek C Lokalita č. 8 Budišov Sdružení Geobariéra

Více

Předběžná studie proveditelnosti lokalita Pačejov Nádraží (Závěrečná zpráva etapy)

Předběžná studie proveditelnosti lokalita Pačejov Nádraží (Závěrečná zpráva etapy) Atelier T-plan, s.r.o. Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt: Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Předběžná studie proveditelnosti

Více

POŽADAVKY, INDIKÁTORY VHODNOSTI A KRITÉRIA VÝBĚRU LOKALIT PRO UMÍSTĚNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

POŽADAVKY, INDIKÁTORY VHODNOSTI A KRITÉRIA VÝBĚRU LOKALIT PRO UMÍSTĚNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Technická zpráva 2/2015 POŽADAVKY, INDIKÁTORY VHODNOSTI A KRITÉRIA VÝBĚRU LOKALIT PRO UMÍSTĚNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Autoři: Antonín Vokál Ilona Pospíšková Lukáš Vondrovic Miloš Kováčik Lucie Steinerová

Více

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří F A K U L T A Ž I V O T N Í H O P R O S TŘ E D Í U J E P v Ústí nad Labem Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří Blažková Miroslava Metodika byla vytvořena z podpůrného

Více

STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM

STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 23 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM Petr MACEK 2., doplněné vydání Příloha časopisu Zprávy památkové péče, ročník

Více

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH Září 2005 Ročník XV částka 9 METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 12. Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území...1 13. Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území...42 OBSAH SDĚLENÍ 26.

Více

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U vodárny 137, 537 01 Chrudim email:smutek@vz.cz

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

TESTOVACÍ LOKALITA HELECHOVSKÝ HASÍV - PBÍNOS GEOFYZIKÁLNÍCH METOD

TESTOVACÍ LOKALITA HELECHOVSKÝ HASÍV - PBÍNOS GEOFYZIKÁLNÍCH METOD CZ9827381 BNDr,Josef Procházka, CSc, U 12 ČesXý geologický ústav Praha TESTOVACÍ LOKALITA HELECHOVSKÝ HASÍV - PBÍNOS GEOFYZIKÁLNÍCH METOD 1. Úvod Melechouský žulový masiv, rozkládající se přibližně v prostoru

Více

Petr Seidl 2. Integrované projekty venkovských mikroregionů v geografickém informačním systému 7 Ing. arch. Kateřina Sovinová, ARCHI-KA

Petr Seidl 2. Integrované projekty venkovských mikroregionů v geografickém informačním systému 7 Ing. arch. Kateřina Sovinová, ARCHI-KA o b s a h R E V U E ú v o d Petr Seidl 2 1 0. k o n f e r e n c e Ekonomické zhodnocení navrhovaných protipovodňových opatření v povodí Moravy a Bečvy 3 Ing. Robert Knap, Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky

Více

Metodika vymezení útvarů povrchových vod

Metodika vymezení útvarů povrchových vod Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Metodika vymezení útvarů povrchových vod Jakub Langhammer a kol. Praha, 2010 Metodika vymezení útvarů povrchových vod Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Více

NÁVRH MPN METODIKA PRO TVORBU EXTRAKTŮ Z TECHNICKÝCH NOREM

NÁVRH MPN METODIKA PRO TVORBU EXTRAKTŮ Z TECHNICKÝCH NOREM METODICKÉ POKYNY PRO NORMALIZACI NÁVRH MPN METODIKA PRO TVORBU EXTRAKTŮ Z TECHNICKÝCH NOREM 2008 1 Obsah Strana Předmluva... 4 1 Předmět... 4 2 Termíny a definice... 5 2.1 Termíny normativní analýzy...

Více

Ročenka 2002 2003 Česká geologická služba. Úvod

Ročenka 2002 2003 Česká geologická služba. Úvod Ročenka 2002 2003 Česká geologická služba Úvod Roky 2002 a 2003 zaznamenaly ve více než 80leté historii naší instituce několik významných událostí. Nedají se sice porovnat s eventy geologické historie,

Více

Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Pavel Bareš

Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Pavel Bareš Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje Pavel Bareš VÚPSV v.v.i. 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Evaluace lokálního partnerství Mělnicko

Evaluace lokálního partnerství Mělnicko Evaluace lokálního partnerství Mělnicko provedená v rámci zakázky Evaluace v lokálních partnerstvích v lokalitách z roku 2011 Centrum pro společenské otázky SPOT, o.s. Petr Kučera Jakob Hurrle Lucie Trlifajová

Více

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE Svazek 1 Analytická část březen 2011 Objednatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory Zhotovitel:

Více

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Technická zpráva REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Listopad

Více

KOMPARATIVNÍ STUDIE HODNOCENÍ KVALITY DLE NOREM ISO A METODIKY KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ KVALITY

KOMPARATIVNÍ STUDIE HODNOCENÍ KVALITY DLE NOREM ISO A METODIKY KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ KVALITY KOMPARATIVNÍ STUDIE HODNOCENÍ KVALITY DLE NOREM ISO A METODIKY KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ KVALITY Autor: Prof.Ing. Jaroslav Nenadál,CSc. Říjen 2006 1 Cílem této studie je poskytnout zaměstnancům vysokých škol

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 180 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC MIGRAČNÍ OBJEKTY PRO ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODNOSTI DÁLNIC A SILNIC PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD

Více

Připomínka. Místo v dokumentu (kapitola/str.) Číslo. předkládá (subjekt/jméno) Vypořádání připomínky

Připomínka. Místo v dokumentu (kapitola/str.) Číslo. předkládá (subjekt/jméno) Vypořádání připomínky 1. ex-ante evaluátor obr. č. 2 Doplnit, o čem je Rada ESIF informována. Akceptováno, doplněno. Uveden/a NM sekce NOK 2. ex-ante evaluátor obr. č. 2 Opravit chyby ( exerní evaluátoři opravit na externí

Více