Posouzení souhrnné zprávy projektu Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Svazek A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení souhrnné zprávy projektu Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Svazek A"

Transkript

1 Posouzení souhrnné zprávy projektu Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Svazek A Řešitelská organizace: Sdružení Geobariéra společností Aquatest a.s. a Stavební geologie Geotechnika a.s. Odpovědný řešitel: RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc Zadavatel prací: Správa úložišť radioaktivních odpadů - SÚRAO Souhrnná závěrečná zpráva projektu má 199 stran textu, 40 obrazových příloh. Je členěna do 8 kapitol. Zpráva sumarizuje geologické poznatky a poznatky z dalších oblastí důležitých pro zúžení výběru lokalit pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, prováděného sdružením Geobariéra a dalšími spolupracujícími institucemi. Navazuje na předcházející etapu prací, jejichž hlavním cílem bylo shromáždit dostupné archivní geologické informace o potenciálně vhodných geologických jednotkách, litologiích, údajích o homogenitě granitoidních masivů, včetně hledání vhodných metodik výzkumu. Kromě geologických kriterií byla vhodnost výběru lokalit zkoumána z ekonomických hledisek, střetů zájmů v oblastech definovaných příslušnými zákony a směrnicemi. Hlavním úkolem této etapy bylo: 1. vyprojektovat a založit vhodný geografický systém pro správu získaných informací a jejich multiparametrické vyhodnocování. 2. Provést geologické práce, které by poskytly informace o litologické a tektonické homogenitě lokalit, vybraných v předchozí etapě. 3. Vykonat geologické a geofyzikální práce pro ověření vhodnosti lokalit a zúžení vybraných území vhodných pro další podrobnější průzkum. 4. Provést ekonomickou analýzu vhodnosti jednotlivých území pro stavbu povrchové části úložiště a zjisti potenciální střety zájmů. Kapitola 1 stručně charakterizuje zadání a hlavní dílčí cíle výzkumu výše jmenované. V širší geologické problematice patřilo mezi základní úkoly: 1.doplnění a aktualizace geologických informací a včetně střetů zájmů. 2. Provedení leteckých geofyzikálních měření a interpretace leteckých a družicových snímků. Nově získané údaje byly multiparametricky vyhodnoceny a výsledkem evaluace je návrh zúženého území na jednotlivých lokalitách, které se jeví jako nejvhodnější pro další podrobnější průzkum s využitím vrtných prací. Pro každou lokalitu pak byly zpracovány studie proveditelnosti na základě nových informací z oblasti geologie i nejrůznějších střetů zájmů. Kapitola obsahuje též harmonogramy prací na projektu a výhled dalších etap s konečným cílem vybudování hlubinného úložiště v roce V kapitole 2 jsou stručně vymezeny souřadnice polygonů na nichž se nacházejí dříve vytypované lokality a je stručně popsána jejich administrativní příslušnost a dotčené katastry obcí. Kapitola 3 je věnována metodice prací. Popsán je postup od získání primárních dat až po jejich hodnocení a z něj vyplývající doporučení pro zúžení prostoru pro umístění případného 1/29

2 úložiště. Zahrnuje rešeršní geologické, rekognoskační geologické, nedestruktivní geofyzikální práce a vyhodnocení DPZ materiálů. Na základě dříve získaných dat a postupy popsanými v této kapitole, byly zpracovány jednotně všechny lokality a sestaveny svodné mapy tektonického postižení zájmových území a mapy střetů zájmů. Sestavené mapy vycházejí z přesně definovaných kriterií pro geologických fenoménů, které ovlivňují vhodnost území pro stavbu HÚ. Kritéria byla předložena ve třech variantách s různou vahou jednotlivých položek (zejména nejdůležitějších faktorů, kterými jsou tektonika a hydrogeologické poměry). Pro sestavení map byla použita varianta 2. (pozn. tato skutečnost by měla být zřetelně sdělena i v dílčích zprávách pro jednotlivé lokality. Velmi detailně je popsána technika získávání leteckých geofyzikálních dat, kalibrace dat, konfrontace dat s pozemními měřeními. Velmi přesné údaje získané z DPZ, geofyzikálních měření byly konfrontovány s geologickými podklady v měřítcích 1: a 1: , jejichž přesnost není srovnatelná s přesně fixovanými údaji, zaměřenými přesnými metodami GPS během leteckého a pozemního průzkumu. Velmi důležitou kapitolou je , která popisuje metodické postupy multikriteriálního hodnocení geologických informací a střetů zájmů a jejich sloučení do jednoho indexu, který vyjadřuje vhodnost území pro další průzkum, v několika variantách s různými vahami tektoniky, hydrogeologie a dalších fenoménů, které jsou důležité pro výběr vhodného území pro budování HÚ. Výsledky multikriteriálního zhodnocení vyjma jedné lokality ukazují na velmi blízké indexy vhodnosti zúžených částí původně vybraných lokalit. Přiřazení váhy jednotlivým parametrům je klíčovým krokem v hodnocení lokalit. Navržené rozvržení vah jednotlivých parametrů se jeví ve variantě 2 jako vhodné. Zda bude nutné přiřadit vyšší hodnoty i hydrogeologickým podmínkám, bude patrně známo až při hlubinném průzkumu. V kapitole 4. jsou shrnuty hlavní výsledky geologických a dalších prací. Je to klíčová kapitola z hlediska presentace výsledků prací této etapy, které sloužily jako podklad pro zúžení vytypovaných lokalit. V kap je charakterizována struktura databáze sestavené v GIS pro potřeby archivace s daty a práce s daty, které byly nastřádány po dobu řešení projektu. Kap shrnuje výsledky letecké a pozemní geofyziky. Tato kapitola dle mého názoru má až příliš charakter technické zprávy, rozboru a diskusi naměřených dat a jejich interpretaci je věnován poněkud menší prostor, což je škoda a mělo by být napraveno. Odkazuje se většinou na závěrečné zprávy. Chybí mi věcnější rozbor a diskuse naměřených dat, v jakých výškách se nalétávaly letecké profily, jak byla data přepočítávána, aby byla srovnatelná. Měly by být diskutovány z literatury obsahy K, U, Th v horninách, které byly předmětem zkoumání. Postrádám také reprezentativnější presentaci geofyzikálních polí u všech měřených metod. Odkazuje se pouze na závěrečnou zprávu. Např. izoliniové mapy zcela chybějí. Některá schémata jsou s podtiskem naměřených hodnot, převážná část je nemá. Navíc popisky u silně zmenšovaných obrázků jsou zčásti nečitelné. Již laickým pohledem je vidět, že naměřená data jsou hodně závislá v některých případech na typu vegetačního krytu. Tyto zákonitosti by měly být sledovány a komentovány a zkušenosti z toho zohledněny. Také velikosti zvýšení radioaktivity na tektonických zónách indikovaných jinými metodami. V kapitole interpretace leteckých a družicových snímků jsou v podstatě výčtem uvedeny hlavní směry fotolineamentů, v některých případech interpretované jako zlomové 2/29

3 linie. U některých struktur je diskutována i kinematika. To je značně odvážné, nebyly-li indikátory pohybů studovány přímo v terénu. Bez tohoto studia tohoto aspektu se těžko dá předložit podložený kinematický model pro jednotlivé lokality. Než budou učiněny definitivní závěry pro kinematický model jednotlivých lokalit vytvořený na základě výzkumu na povrchu, je nutno nejlépe přizváním strukturních geologů, specialistů zejména na křehkou tektoniku, tuto zjevnou slabinu výzkumu zacelit. Na lokalitách s žilami je např. možno pro směry hlavních napětí ve variské etapě využít orientace těles žilných hornin. K tomu je také třeba lepší a podrobnější mapy, než ty které byly použity pro výzkumy v této etapě. V kapitole 4.2.3, která hraje klíčovou roli, při zhodnocení vytypovaných lokalit z hlediska jejich vhodnosti pro vybudování úložiště, jsou presentovány výsledky morfotektonické analýzy terénu. Výsledky této analýzy jsou velmi přínosné, i když nejsou patrně zcela bez chyb. Na jejím základě byly definovány a kategorizovány základní systémy morfologicky významných lineárních prvků, které ve většině případů odrážejí tektonické porušení horninového masivu v podloží. V některých případech silně zalomených linií 3 řádu však nemusí jít vždy o strmé tektonické zóny to z hlediska intersekce s terénem ani není možné, ale spíše o kombinace uplatnění více oslabených zón, rozposunování jedné významnější linie řadou drobnějších apod. Z tohoto hlediska se mi jeví jako důležité např. u durbachitových masivů studovat magmatické stavby a postsolidové duktilní stavby. Část z vykreslených linií může reprezentovat naopak středně ukloněné až ploché anizotropní plochy z magmatické nebo pozdně variské etapy subsolidové deformace, které se projevují zvýšenou erozí vodních toků. Doporučoval bych než budou zahájeny další práce v tomto směru provést analýzu vnitřní stavby těles a analýzu křehkých mezoskopických deformací. Bez těchto dodatečných výzkumů může být těžko spolehlivá kinematická analýza, prováděná v litologicky monotónních horninách, převážně na základě DPZ či morfotektonické analýzy (navíc konfrontována s generalizovanými mapami 1: , které nepostihují geologickou variabilitu území. Dle mého názoru však provedená analýza dostačovala k zúžení průzkumných ploch vhodných pro další výzkum. V kapitole 4.3. je souhrnné zhodnocení střetů zájmů na jednotlivých širších lokalitách a závěry studií proveditelnosti na jednotlivých lokalitách. Jelikož zde se většinou postupuje dle předem definovaných norem a předpisů, zdá se mi jako neodborníkovi, že byly vzaty do úvahu všechny hlavní střety zájmů a limity a z toho vydedukovány nutné závěry. Důkladnější zhodnocení je záležitostí odborníků v tomto oboru. V kapitole 5 jsou shrnuty stručně dosažené výsledky výzkumu, kterým se podařilo definovat a kategorizovat hlavní potenciální nehomogenity v horninovém masivu na základě DPZ, geofyzikálních metod a morfostrukturní analýzy. Výzkumy také pomohly odhadnout hloubky, typ zvětrání povrchu granitoidů a hydrogeologické parametry povrchové zóny. Byly též definovány hlavní potenciální střety zájmů na jednotlivých lokalitách jak při budování HÚ tak i povrchového obslužného areálu. Výsledky těchto výzkumů objektivizovaly výběr potenciálních zúžených oblastí pro další výzkum. Zdají se mi dostatečně spolehlivé a prokazatelné k tomu, aby mohly být úspěšně směrovány další výzkumy. Dle mého názoru jsou nedostatečně ověřené a možná v některých případech i nesprávně interpretované některé zakřivené zóny 3. řádu. U některých je velmi nepravděpodobný nepravděpodobný strmý úklon a dosah až do hloubky 1000 m (str. 173 dole). Stejně tak je velmi nepravděpodobné, že u všech zlomů došlo k rejuvenaci a propojení v geologicky mladém neotektonickém období). 3/29

4 Výjimkou v tomto směru je lodhéřovský zlom, který může zasahovat do hloubek stovek m a možná i více (tento zlom však nepatří do kategorie, o které hovořím). Kromě kategorizace a vysvětlení geneze určitých morfotektonických tvarů považuji za nedořešenou problematiku kinematiky pohybů na zlomech, kterou nelze činit bez výzkumů v terénu (a často i mimo studované území). Tu je třeba do započetí další etapy doplnit. Před započetím etapy průzkumu hlubších zón masivu vrtnými a jinými technickými pracemi je třeba komplex metod doplnit o geofyzikální metody, které mají větší hloubkový dosah (gravimetrie, seismika) předřadit před vrtné a hornické průzkumné prací. Nelze se také domnívat, že všechny zlomové struktury se musejí morfologicky negativně projevovat. Z toho je nutné vycházet i při znázorňování průběžnosti či neprůběžnosti zlomových linií. Navíc ne všechny puklinové systémy byly reaktivovány v kvartéru, jak se někde v textu (možná i nechtěně píše). Morfologie je především produktem selektivní eroze, někde zvýrazněné tektonikou. Je nutné uvažovat výzdvih celých oblastí ČM v období saxonské tektoniky a pak v období kvartéru, které pouze zvýraznily starší nehomogenity v ČM. Rejuvenace reliéfu souvisí i se změnami erozních bází, které se odehrávaly v terciéru i kvartéru zejména např. na východním okraji ČM. V kapitole 6 jsou zahrnuty závěry této etapy výzkumu a doporučení pro následné geologické práce. K uvedeným dalším prací je třeba výše diskutované typy výzkumů doplnit. Obecnější připomínky: Popisky tektonických schémat jsou zčásti nečitelné. Upravit. V jednom schématu jsou geofyzikální naměřené profily, v jiných ne. V závěrečné zprávě postrádám geologické mapy širšího okolí, aby se čtenář orientoval. Měly by být v měřítku 1: Chybí mi zobrazení výsledků leteckého geofyzikálního výzkumu ve formě např. izoliniových map, které by poskytlo lepší možnosti číst změny geofyzikálního pole než pouhé indikace lineární indikace jeho náhlých změn. Při terénních rekognoskacích měly být dokumentovány výchozy přirozené výchozy a lomy z hlediska křehké tektoniky. Některé geologické charakteristiky lokalit jsou příliš stručné a někdy i málo výstižné (je znát, že v kolektivu dominují ing. geologové, geofyzici, chybí strukturní geologové, petrologové, kteří by text korigovali). Geofyzikální indikace změn polí měly být spíše vyznačeny do map příslušných geofyzikálních polí. U všech strukturních schémat nejsou na mapách vyznačeny názvy obcí. Sjednotit označování směrových systémů zlomů někde sz. jinde např. sz. jv. systém apod. Používat správné petrografické termíny (granit) ne žula apod. Citovat původní práce, není úplně vhodné citovat učebnici Mísaře (tekt. schéma třebíčského masivu je převzato z prací pracovníků uranového průmyslu. Téměř nikde nejsou citovány práce původní, ale jen rešeršní zprávy, což není správné mělo by být doplněno není jich sice mnoho, ale jsou v souborné zprávě a k svazcích k jednotlivým lokalitám. Stárková, Zrůstek aj. dají se lehce vyhledat v el. verzi textu. Na tektonických schématech nejsou označeny názvy sídel. 4/29

5 Drobnější připomínky k jednotlivým kapitolám textu. Překlepy, některé stylistické nedostatky byly tužkou vyznačeny přímo do textu. Obsah. V obsahu závěrečné zprávy chybí uvedení podkapitol následných za kapitolou Lokalita Lodhéřov. -str., 74. průměrné odpory odpory v tektonických zónách jsou silně závislé na jejich zvodnění, spíše než na obsazích jílu. Na základě interpretačního schématu na obr byly vyčleněny hlavní linie, které koincidují s výraznou změnou polí (reprezentují zlomy nebo jiné hemomogenity). Zmínit v této souvislosti uranové ložisko Okrouhlá Radouň v kontextu např. s tektonikou. I když je ložisko situováno v jiných horninách, údaje o tektonických poměrech mohou být z užitečné z více hledisek. Dále v textu je zmíněno. Zlomy na schématech se často kříží bez výraznějšího posunu, což je méně pravděpodobné (na puklinách je geol. pohyb nevýznamný) str odst. příliš velké zobecnění musí se zvážit v regionálním kontextu, Informace na str. 103 bez regionálního kontextu geol. mapky příliš hodnotnou informaci nedají, je třeba více zarámovat geologicky. Někdy jsou informace dosti nekonkrétní. U bazaltů přívodní dráhy a možná v jednom případě i relikt efuzivních bazaltů. Str. 104 lépe formulovat úvodní geologické kapitoly chybí např. informace o tom, že jde o ruly a migmatity moldanubika geologický úvod není úplně přesný přeformulovat. Tiská žula je cca 500 Ma stará prevariská, čistecký masiv je starovariský cca 370 Ma. Celý pluton, pokračující pod uloženinami permokarbonu se označuje jakou lounský. Str bazalty spíše neoidní nevíme zda jsou miocénní, starší či mladší. Str. 123 spíše než granity jsou horniny typu Čertovo břemeno melagranity až melasyenity str tiská žula náleží rozsáhlejšímu masivu čistecko jesenickému resp. lounskému - rozsah prevariského tělesa je větší. První název není příliš šťastný spojuje dvě nekogenetická tělesa. Vztahy jsou dosti jasné kruhová intruze mladšího pně projevy alkalické metasomatózy existuje o tom bohatá starší literatura. Str. 171 dole středočeský pluton - jeho jazykovitý tvar a protažení i stuktury subsolidové stavby dokazují, že intrudoval v režimu orientovaného tlaku. Jeho vlivy však kolísají proto lépe slabě nebo nevýrazně. str xenolity množství bude do hloubky klesat u anatektických granitoidů nemusí být pravda (xenolity mohou být velmi nepravidelně rozmístěny). 5/29

6 str. 173 s neogénními vulkanity opatrně opět spíše neoidní (rozpětí intruzí rozmezí křídypaleogénu až kvartér). Str. 173 předpokládat u této zakřivené předpokládané tekt. linie strmý úklon a dosah do 1 km hloubky je velmi nepravděpodobné, zde hraje roli anizotropie uvnitř tělesa durbachitů spíše menšího úklonu, příp. eroze ve dvou oslabených směrech. Do závěru patří i nové geofyzikální poznatky, o kterých není zmínka. Výsledky geologických a geofyzikálních prací, dosažené v této etapě umožnily až na malé výjimky objektivně vyhodnotit homogenitu horninového masivu, intenzitu jeho porušení a napomohly poměrně objektivně zúžit průzkumné území pro další etapy průzkumu. Za jediný vážnější nedostatek v rámci této etapy považuji to, že při terénní rekognoskaci nebyla vytipována místa, kde by bylo možné provést strukturní pozorování na výchozech a zjistit směrové charakteristiky a sukcesi pohybů na zlomech. Tyto práce měly být provedeny v regionálnějším kontextu již v této etapě. To je nezbytně nutné pro podložení kinematických modelů území, které jinak stojí na nepevných základech. V tomto směru bych doporučoval rozšíření týmu o strukturní geology, zabývající se křehkou tektonikou. Po nezbytných úpravách a doplněních textů, přehledných geologických výsledků leteckých geofyzikálních měření doporučuji zprávu přijmout. V Praze dne Doc. RNDr. Václav Kachlík, Csc. 6/29

7 Posudek závěrečné zprávy Zpráva o výsledku projektu Lokalita č. 7. Lodhéřov Svazek B Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc a kol. Zpracovatel: Geobariéra, Sdružení společností Aquatest a.s. a stavební geologie GEOTECHNIKA A.S. Zadavatel: SÚRAO, správa úložišť radioaktivních odpadů. Předložená závěrečná zpráva o výsledcích geologických výzkumů, střetů zájmů a proveditelnosti stavby na Lokalitě č. 7 Lodhéřov má 73 stran textu, 11 obr. v textu, 9 tabulek v textu a čtyři skládané obrazové přílohy. Stejně jako další zprávy, pojednávající o hlavních výsledcích průzkumu na lokalitách vybraných jako potenciální úložiště, je členěna do sedmi kapitol. V úvodní jsou stručně charakterizovány hlavní cíle projektu v této etapě tj. provedení geologických prací pro ověření homogenity horninových masivů a včetně dalších studií směřujících k ověření vhodnosti zkoumaných lokalit. V druhé kapitole je charakterizováno geografické vymezení lokality, administrativně správní začlenění lokality a podána všeobecná geologicko-morfologická charakteristika území. Na ní navazují velmi stručné kapitolky o charakteristice vybraných fyzikálních polí, zejména s důrazem na výraznější diskontinuity, petrografickém složení zkoumaných lokalit a širšího okolí včetně geochemie. Následují kapitoly o geologické prozkoumanosti území. Ve třetí kapitole je popsána metodika geologických, geofyzikálních prací, metod DPZ, morfotektonické analýzy a dalších prací, realizovaných na lokalitách v této etapě výzkumů, včetně střetů zájmů a výzkumu proveditelnosti projektu. Diskutována jsou kriteria pro hodnocení lokality z hlediska vhodnosti pro zúžení území pro vybudování hlubinného úložiště (HU). V této kapitole je rovněž charakterizována metodika multikriteriálního hodnocení, kterou bylo podrobeno studované území, včetně vah jednotlivých kriterií, které byly brány v úvahu. Dále jsou stručně charakterizovány parametry a budoucí využití databázového pracoviště SÚRAO pro ukládání získaných informací v GIS a práci s daty, s cílem získané údaje co nejlépe využít při komplexním vyhodnocení zkoumaných ploch. Čtvrtá kapitola poskytuje shrnutí hlavních výsledků prováděných geologických výzkumů, geofyzikálních měření leteckých i kontrolních pozemních a jejich srovnání. Stručně jsou presentovány výsledky dálkového průzkumu Země a konfrontovány s geologickými a geofyzikálními poznatky. Podrobněji jsou komentovány výsledky morfotektonické analýzy včetně rekognoskace části tektonických fenoménů a litologií v terénu. Velmi obšírně jsou popsány střety zájmů na lokalitě ve vztahu jak k hlubinnému úložišti, tak i ve vztahu k povrchovému areálu. Ve studiu proveditelnosti jsou zhodnoceny ekonomické aspekty různých variant povrchového areálu, vlivy na životní prostředí a socioeknomické vlivy na bezprostřední okolí. V páté kapitole jsou na základě výsledků předchozí a současné etapy geologických výzkumů, zhodnocení střetů zájmů a studia proveditelnosti stavby navrženy plochy pro umístění zúžených lokalit a plochy pro umístění povrchových obslužných staveb. Šestá kapitola 7/29

8 obsahuje celkové zhodnocení zkoumané lokality z výše jmenovaných hledisek a doporučení pro další etapu průzkumu. Sedmá kapitola obsahuje seznam literatury citované v textu, nepuklikovaných zpráv, mapových podkladů a příslušné legislativy, relevantní k dané problematice. Za zprávou jsou přivázány čtyři mapové přílohy. Technické připomínky: od strany 5 až po stranu 43 jsou přeházeny strany, stránky se opakují. Je třeba upravit, aby nemusely být návaznosti stran zkoumány dle textu. Obecnější připomínky: Nejsou citovány původní práce, ale odkazuje se na výzkumné dílčí zprávy, které byly zpracovány v předchozích etapách. ( v této práci např. Holovsk Krišiak 1987 in Skořepa a kol. 2003) Popisky částí některých obrázků jsou nečitelné. Součástí zprávy by měly být geologické mapky širšího okolí přinejmenším v měřítku 1: , které by usnadnili čtenáři orientaci v širším regionálním kontexu. Sjednotit používání petrografické terminologie - používat správné názvy. Doplnit zprávu o mapu izoliniové mapy anomálií, interpretační schéma konstruované na základě geofyzikálních leteckých měření není dostatečné. Ztrácí se tím důležité informace, které lze hodnotit. Interpretované anomálie nepodávají dostatečné informace. Profily měly být vyznačeny také v podrobnější geologické mapě. Není možná konfrontace s vazbami např. na geologii, vegetační pokryv, které jsou pro další úvahy čtenáře důležité. Uvítal bych větší diskuzi výsledků, včetně vypozorovaných zákonitostí změn pole s vegetací, změny výše pole v závislosti na mocnosti zvětralin litotypů atd. Zpráva pak působí spíše jako výčet prací a jejích výsledků, bez jejich důkladnějšího rozboru a zhodnocení. Nikde v mapách ani v příloze se nevyskytují znázorněné plochy povrchových areálů (ty jsou jen v hlavní zprávě). DPZ analýza je zakrelena do značně generalizovaného podkladu geol. mapy 1: Toto měřítko je pro daný účel příliš velké. Součástí morfotektonické analýzy a terénní rekognoskace měl být i drobně strukturně tektonický výzkum v terénu. Bez něj jsou kinematické intepretace a interpretace režimu paleonapětí dosti spekulativní. Těžko jde např. šikmé poklesy interpretovat v granitoidním terénu, když neznáme úklon zlomů, puklin, striace na nich apod. Barvy v geologickém podkladu pro analýzu fotolineací jsou špatně čitelná (malé barevné rozdíly). Terminologie hornin by měla být přesnější než jen mezozoické horniny. Označování směrů zlomů není ve všech případech jednotné. Textová dokumentace rekognoskovaných lokalit v terénu by měla být součástí zprávy (nejen seznam souřadnic). Je to cenná informace pro další geol. výzkum. Některé zlomy se nemusejí morfologicky projevovat a tudíž mohou přecházet zarovnané reliéfy. To je třeba vzít v úvahu i při vyhodnocování parametru intenzity tektonického postižení. 8/29

9 kap. 2. Geologická charakteristika je poměrně stručná a mohla by obsahovat poněkud více informací o geologické stavbě území, zmínit modernější publikované práce, datování intruzí CBP v souvislosti s jejich posloupností. Taktéž petrografie je až příliš stručná. Největší zásah by si zasluhovala geochemie. Je to v podstatě text bez podstatných informací. Lépe vypustit. V podkapitole geofyzika je text o projektu Celebration a jeho významu pro studium porušení granitoidních masivů vágně formulován (vypustit nebo podat informace s citacemi prací napr. práce Milanowski 2005). Drobnější připomínky Překlepy drobné stylistické a formulační nedostatky byly tužkou včleněny přímo do textu. str. 19 formulace, terasovými uloženinami řeky Nežárky. kap Petrografie chybí začlenění klenovského masivu do širší geol. stavby, že jde o apofýzu přiléhající na Z k moldanubickému plutonu, že jde o variský granit, tpu eisgarn, který dle současných dat intrudoval v intervalu cca Ma. omezení na sz. nemusí být vždy tektonické, pluton i jeho apofýzy tvoří antiformní strukturu, v jejímž jádře intruze je, může mít více větví. str. 46 citace Tesař Maarová 2003 chybí v seznamu nebo je spíše špatné vročení (2004). Předložená zpráva přináší nové údaje zejména v oblasti interpretace geofyzikálních polí a oblasti morfotektonické analýzy. Získané informace a jejich objektivizace zpravováním v GIS prostředí dovolují vymezit plochy pro soustředění dalších výzkumných a následně průzkumných prací. Do návrhu na další práce je třeba zahrnout ještě před započetím technických prací také strukturní výzkumy (jak anizotropie horninového masivu) napr. metodami AMS, tak studiem mezoskopických prvků v širším regionu (zejména blízkých lomů atd.). Dále by měla být navrženy geofyzikální metody s větším hloubkovým dosahem gravimetrie, seismika. Po technické úpravě zprávy (správném seřazení textu), doplnění kvalitnějších geologických podkladů, úpravách některých výše uvedených kapitol., terénních deníků s daty doporučuji její přijetí. V Praze dne /29

10 Posudek závěrečné zprávy Zpráva o výsledku projektu Lokalita č. 8. Budišov Svazek C Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc a kol. Zpracovatel: Geobariéra, Sdružení společností Aquatest a.s. a stavební geologie GEOTECHNIKA A.S. Zadavatel: SÚRAO, správa úložišť radioaktivních odpadů. Předložená závěrečná zpráva o výsledcích geologických výzkumů, střetů zájmů a proveditelnosti stavby na Lokalitě č. 8 Budišov má 71 stran textu, 9 obr. v textu, 6 tabulek v textu a čtyři skládané obrazové přílohy. Stejně jako další zprávy, pojednávající o hlavních výsledcích průzkumu na lokalitách vybraných jako potenciální úložiště, je členěna do sedmi kapitol. V úvodní jsou stručně charakterizovány hlavní cíle projektu v této etapě tj. provedení geologických prací pro ověření homogenity horninových masivů a včetně dalších studií směřujících k ověření vhodnosti zkoumaných lokalit. V druhé kapitole je charakterizováno geografické vymezení lokality, administrativně správní začlenění lokality a podána všeobecná geologicko-morfologická charakteristika území. Na ní navazují velmi stručné kapitolky o charakteristice vybraných fyzikálních polí, zejména s důrazem na výraznější diskontinuity, petrografickém složení zkoumaných lokalit a širšího okolí včetně geochemie. Následují kapitoly o geologické prozkoumanosti území. Ve třetí kapitole je popsána metodika geologických, geofyzikálních prací, metod DPZ, morfotektonické analýzy a dalších prací, realizovaných na lokalitách v této etapě výzkumů, včetně střetů zájmů a výzkumu proveditelnosti projektu. Diskutována jsou kriteria pro hodnocení lokality z hlediska vhodnosti pro zúžení území pro vybudování hlubinného úložiště (HU). V této kapitole je rovněž charakterizována metodika multikriteriálního hodnocení, kterou bylo podrobeno studované území, včetně vah jednotlivých kriterií, které byly brány v úvahu. Dále jsou stručně charakterizovány parametry a budoucí využití databázového pracoviště SÚRAO pro ukládání získaných informací v GIS a práci s daty, s cílem získané údaje co nejlépe využít při komplexním vyhodnocení zkoumaných ploch. Čtvrtá kapitola poskytuje shrnutí hlavních výsledků prováděných geologických výzkumů, geofyzikálních měření leteckých i kontrolních pozemních a jejich srovnání. Stručně jsou presentovány výsledky dálkového průzkumu Země a konfrontovány s geologickými a geofyzikálními poznatky. Podrobněji jsou komentovány výsledky morfotektonické analýzy včetně rekognoskace části tektonických fenoménů a litologií v terénu. Velmi obšírně jsou popsány střety zájmů na lokalitě ve vztahu jak k hlubinnému úložišti, tak i ve vztahu k povrchovému areálu. Ve studiu proveditelnosti jsou zhodnoceny ekonomické aspekty různých variant povrchového areálu, vlivy na životní prostředí a socioeknomické vlivy na bezprostřední okolí. V páté kapitole jsou na základě výsledků předchozí a současné etapy geologických výzkumů, zhodnocení střetů zájmů a studia proveditelnosti stavby navrženy plochy pro umístění zúžených lokalit a plochy pro umístění povrchových obslužných staveb. Šestá kapitola obsahuje celkové zhodnocení zkoumané lokality z výše jmenovaných hledisek a doporučení pro další etapu průzkumu. Sedmá kapitola obsahuje seznam literatury citované v textu, 10/29

11 nepublikovaných zpráv, mapových podkladů a příslušné legislativy, relevantní k dané problematice. Za zprávou jsou přivázány čtyři mapové přílohy. Technické připomínky: Chybí stánky 25, 26 nutno doplnit Obecnější připomínky: Nejsou citovány původní práce, ale odkazuje se na výzkumné dílčí zprávy, které byly zpracovány v předchozích etapách (v této práci např. Stárková 1989 in Skořepa a kol. 2003, Stárková Zrůstek 1987, Jelínek in Kučera 2000, velmi důležitá z hlediska dalšího směrování výzkumu je geofyzikální práce Sedláka et al. 1985, Chmelař 1986, Mrázek et al a další). Popisky částí některých obrázků jsou nečitelné. U geofyzikálních schémat chybí popis sídel. Součástí zprávy by měly být geologické mapky širšího okolí přinejmenším v měřítku 1: , které by usnadnily čtenáři orientaci v širším regionálním kontexu. Sjednotit používání petrografické terminologie. Doplnit zprávu o izoliniové mapy anomálií. Interpretační schéma konstruované na základě geofyzikálních leteckých měření není dostatečné. Ztrácí se tím důležité informace, které lze zhodnotit v kontextu s jinými geologickými daty. Interpretované anomálie nepodávají dostatečné informace. Profily měly být vyznačeny také v podrobnější geologické mapě. Není možná konfrontace s vazbami např. na geologii, vegetační pokryv, které jsou pro další úvahy čtenáře důležité. Uvítal bych bohatší diskuzi výsledků, včetně vypozorovaných zákonitostí změn pole s vegetací, změny výše pole v závislosti na mocnosti zvětralin litotypů, výšce letu nad terénem atd. Zpráva pak působí spíše jako výčet prací a jejích hlavních výsledků, bez jejich důkladnějšího rozboru a zhodnocení. Nikde v mapách ani v příloze se nevyskytují znázorněné plochy povrchových areálů (ty jsou jen v hlavní zprávě). Píše se o tom, ale čtenář nemá přesnější představu, které území bylo pro povrchové obslužné areály zamýšleno. DPZ analýza je zakreslena do značně generalizovaného podkladu geol. mapy 1: Toto měřítko je pro daný účel nevhodné. Součástí morfotektonické analýzy a terénní rekognoskace měl být i drobně strukturně tektonický výzkum v terénu. Bez něj jsou kinematické intepretace a interpretace režimu paleonapětí dosti spekulativní. Barvy v geologickém podkladu pro analýzu fotolineací jsou špatně čitelná (malé barevné rozdíly). Označování směrů zlomů není ve všech případech jednotné. Textová dokumentace rekognoskovaných lokalit v terénu by měla být součástí zprávy (nejen seznam souřadnic). Je to cenná informace pro další geol. výzkum. Některé zlomy se nemusejí morfologicky projevovat a tudíž mohou přecházet zarovnané reliéfy to je třeba vzít v úvahu i při vyhodnocování parametru intenzity tektonického postižení. 11/29

12 kap. 2. Geologická kapitola by měla obsahovat poněkud více informací, zmínit modernější publikované práce, datování intruzí durbachitových masivů a jejich specifické petrografické rysy. Petrografie je až příliš stručná. Definice durbachitů je vágní, není zásadním rysem, že durbachity obsahují v podstatné míře křemen jsou to naopak horniny na hranici melagranitů a melasyenitů. Důležitý je vysoký podíl tmavých součástí, btt, amfibolu, příp. pyroxenu, při vysokém obsahu K 2 O i vysoká hořečnatost. Viz přesná definice např. Streckeisen. Text geochemické kapitoly neobsahuje žádné podstatné informace, buď dodat fakta např. o šlichové prospekci nebo vypustit. Zhodnotit jaký mají či nemají význam pro další práce. V podkapitole geofyzika je text o projektu Celebration a jeho významu pro studium porušení granitoidních masivů vágně formulován (vypustit nebo podat informace s citacemi prací např. práce Milanowski 2005). Drobnější připomínky Překlepy drobné stylistické a formulační nedostatky byly tužkou včleněny přímo do textu, str. 20 sázavský zlom- traduje se v literatuře, ale je to dosti problematická struktura raději nepoužívat, jeho existence, průběh a význam není zcela zřejmý, str. 29 lineamenty - v geologii se používá termín pro celé zlomové zóny o délkách v řádu několika desítek až stovek km, str. 48 ve vysvětlivkách k obr není leukokrátní okrajový typ třebíčského plutonu str. 49 těžko lze říci že nejmenší napětí je s.-j. směru, nutno vztáhnout k nějaké časové periodě žilnému roji nelze to takto napsat, protože výsledné tektonické postižení je výsledkem dlouhé variské tektogeneze, pak saxonské reaktivace. Také je nutno uvést argumentaci svědčící pro tvrzení. Sz.-jv. zlomy asi nelze bez bližšího zkoumání považovat za poklesy (nutno případně říci, které kry vůči kterým. Naopak některé zlomy z. v. porušující sz. jv. zlomy nebo s. j. zlomy by mohly být horizontálními posuny v případě strmých zlomů. Rozpor ve formulacích v textu i v obrázcích, kde horizontální posuny jsou inzerovány a kresleny. Tuto část bych doporučoval přeformulovat a upřesnit po konzultaci s místním znalcem nebo tektonikem. Jelikož třebíčský masiv je nasouván na moldanubikum, některé lze očekávat taktéž interní deformaci masivu zvláště při jeho sv. okraji. V tomto území by plochy 3. řádu mohly representovat synformní strukturu. Skopový J. a kol není citována v textu, je v seznamu literatury. totéž Slovák et al K předpokládaným střetům zájmů, vyvolaným investicím, ochraně životního prostředí nemám žádných připomínek. Do návrhu na další práce v kap. 6 by bylo vhodné zahrnout ještě před započetím technických prací také strukturní výzkumy (jak anizotropie horninového masivu) např. metodami AMS, tak studiem mezoskopických prvků v širším regionu (zejména blízkých lomů atd.). Dále by měly být navrženy geofyzikální metody s větším hloubkovým dosahem gravimetrie (je-li 12/29

13 pro ně dostatečně hustá síť- viz kontakty s pracovníky Geofyziky Brno, nebo Ústavu Fyziky Země MU Brno, UK Praha. Předložená zpráva přináší nové údaje zejména v oblasti interpretace geofyzikálních polí a oblasti morfotektonické analýzy. Získané informace a jejich objektivizace zpracováním v GIS prostředí dovolují vymezit plochy pro soustředění dalších výzkumných a následně případně průzkumných prací. Po technické úpravě zprávy (doplněním chybějících stran), doplnění kvalitnějších geologických a geofyzikálních podkladů ve formě obrázků do textu, úpravách některých výše uvedených kapitol, doplnění terénních deníků s daty z dokumentačních bodů, doporučuji její přijetí. V Praze dne /29

14 Posudek závěrečné zprávy Zpráva o výsledku projektu Lokalita č Blatno Svazek D Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc a kol. Zpracovatel: Geobariéra, Sdružení společností Aquatest a.s. a stavební geologie GEOTECHNIKA a.s. Zadavatel: SÚRAO, správa úložišť radioaktivních odpadů. Předložená závěrečná zpráva o výsledcích geologických výzkumů, střetů zájmů a proveditelnosti stavby na Lokalitě č. 14 Blatno má 77 stran textu, 9 obr. v textu, 9 tabulek v textu a čtyři skládané obrazové přílohy. Stejně jako další zprávy, pojednávající o hlavních výsledcích průzkumu na lokalitách vybraných jako potenciální úložiště, je členěna do sedmi kapitol. V úvodní jsou stručně charakterizovány hlavní cíle projektu v této etapě tj. provedení geologických prací pro ověření homogenity horninových masivů a včetně dalších studií směřujících k ověření vhodnosti zkoumaných lokalit. V druhé kapitole je charakterizováno geografické vymezení lokality, administrativně správní začlenění lokality a podána všeobecná geologicko-morfologická charakteristika území. Na ní navazují velmi stručné kapitolky o charakteristice vybraných fyzikálních polí, zejména s důrazem na výraznější diskontinuity, petrografickém složení zkoumaných lokalit a širšího okolí včetně geochemie. Následují kapitoly o geologické prozkoumanosti území. Ve třetí kapitole je popsána metodika geologických, geofyzikálních prací, metod DPZ, morfotektonické analýzy a dalších prací, realizovaných na lokalitách v této etapě výzkumů, včetně střetů zájmů a výzkumu proveditelnosti projektu. Diskutována jsou kriteria pro hodnocení lokality z hlediska vhodnosti pro zúžení území pro vybudování hlubinného úložiště (HU). V této kapitole je rovněž charakterizována metodika multikriteriálního hodnocení, kterou bylo podrobeno studované území, včetně vah jednotlivých kriterií, které byly brány v úvahu. Dále jsou stručně charakterizovány parametry a budoucí využití databázového pracoviště SÚRAO pro ukládání získaných informací v GIS a práci s daty, s cílem získané údaje co nejlépe využít při komplexním vyhodnocení zkoumaných ploch. Čtvrtá kapitola poskytuje shrnutí hlavních výsledků prováděných geologických výzkumů, geofyzikálních měření leteckých i kontrolních pozemních a jejich srovnání. Stručně jsou presentovány výsledky dálkového průzkumu Země a konfrontovány s geologickými a geofyzikálními poznatky. Podrobněji jsou komentovány výsledky morfotektonické analýzy včetně rekognoskace části tektonických fenoménů a litologií v terénu. Velmi obšírně jsou popsány střety zájmů na lokalitě ve vztahu jak k hlubinnému úložišti, tak i ve vztahu k povrchovému areálu. Ve studiu proveditelnosti jsou zhodnoceny ekonomické aspekty různých variant povrchového areálu, vlivy na životní prostředí a socioeknomické vlivy na bezprostřední okolí. V páté kapitole jsou na základě výsledků předchozí a současné etapy geologických výzkumů, zhodnocení střetů zájmů a studia proveditelnosti stavby navrženy plochy pro umístění zúžených lokalit a plochy pro umístění povrchových obslužných staveb. Šestá kapitola 14/29

15 obsahuje celkové zhodnocení zkoumané lokality z výše jmenovaných hledisek a doporučení pro další etapu průzkumu. Sedmá kapitola obsahuje seznam literatury citované v textu, nepublikovaných zpráv, mapových podkladů a příslušné legislativy, relevantní k dané problematice. Za zprávou jsou přivázány čtyři mapové přílohy. Obecnější připomínky: Nejsou citovány původní práce, ale odkazuje se na výzkumné dílčí zprávy, které byly zpracovány v předchozích etapách. ( v této práci např. Fediuk 1990, 1991 in Skořepa et al. 2003, Dobeš, Polanský 1967 i Kučera et. al. 2003). Popisky částí některých obrázků jsou nečitelné. U geofyzikálních schémat chybí popis sídel. Součástí zprávy by měly být geologické mapky širšího okolí přinejmenším v měřítku 1: , které by usnadnily čtenáři orientaci v širším regionálním kontextu. Sjednotit používání petrografické terminologie - používat správné názvy dle doporučení nomenklatorických komisí IUGS. Doplnit zprávu o mapu izoliniové mapy anomálií. V této zprávě a některých dalších jsou znázorněny naměřené hodnoty dat naměřených na leteckých profilech.není však čitelné, o kterou metodu jde. Ztrácí se tím důležité informace, které lze zhodnotit v kontextu s jinými geologickými daty. Interpretovaná fyzikální rozhraní nepodávají dostatečné informace o charakteru a změnách fyzikálního pole v ploše. Profily měly být vyznačeny také v podrobnější geologické mapě. Bylo by vhodné provázat je s geologickými podklady, pokryvem atd, aby si odborník mohl určité jevy dávat do souvislostí a analyzovat je. Uvítal bych bohatší diskuzi výsledků, včetně vypozorovaných zákonitostí změn pole s vegetací, změny výše pole v závislosti na mocnosti zvětralin litotypů, výšce letu nad terénem atd. Zpráva působí spíše jako výčet prací a jejích hlavních výsledků, bez jejich důkladnějšího rozboru a zhodnocení. Nikde v mapách ani v příloze se nevyskytují znázorněné plochy povrchových areálů (jsou jen v souhrnné zprávě). DPZ analýza je zakreslena do značně generalizovaného podkladu geol. mapy 1: Toto měřítko je pro daný účel nevhodné, navíc v tomto případě jsou mylně neoidní vulkanity a tufy vydávány za sedimenty. Název čistecko-jesenický pluton vzhledem k různému stáří a genezi těles není vhodný. Ve vysvětlivkách chybí např. tělesa proterozoických spilitů, která jsou v mapě rozlišena a mají jinou barvu, chybí též vysvětlivka pro kvartérní sedimenty vyznačené v mapě. Opravit ve vysvětlivkách k obr Součástí morfotektonické analýzy a terénní rekognoskace měl být i drobně strukturně tektonický výzkum v terénu (na lokalitě Blatno jsou na zlomových svazích výchozy, je zde lom, ve kterém byly pukliny měřeny, ale nebyla provedena detailnější paleostressová analýza). Bez něj jsou kinematické interpretace a interpretace režimu paleonapětí dosti spekulativní. Barvy v geologickém podkladu pro analýzu fotolineací jsou špatně čitelné (malé barevné rozdíly). Označování směrů zlomů není ve všech případech jednotné. Textová dokumentace rekognoskovaných lokalit v terénu by měla být součástí zprávy (nejen seznam souřadnic). Je to cenná informace pro další geol. výzkum. 15/29

16 Některé zlomy se nemusejí morfologicky projevovat a tudíž mohou přecházet zarovnané reliéfy. To je třeba vzít v úvahu i při vyhodnocování parametru intenzity tektonického postižení. kap. 2. kapitola o geologii by mohla více čerpat z nových informací z širšího okolí např. z velmi detailní práce Venery a kol. (2000), který prezentuje důležité informace v reg. kontextu. Masiv byl datován Ar-Ar metodou Dallmeyerem, Urbanem (1998) atd. Patří to k profesionálnímu přístupu, i když z hlediska řešení zadaného úkolu se některé informace mohou zdát nedůležité. V geofyzikální kapitole by měly být diskutovány závěry Dobeše, který se zabýval modelováním mocnosti tělesa plutonu na gravimetrickém základě. Poslední odstavec o projektu Celebration nepřináší podstatné informace. Konkretizovat nebo vynechat. Geochemická kapitola na str. 22 z hlediska vyhledávání ploch je významná pouze informace o metalogenezi žilných projevů spjatých s granity. Další dva odstavce by bylo vhodné upravit a konkretizovat, aby přinášely významnější informace. (Obecné formulace se opakují ve všech zprávách). Jaký je např. závěr ze vzorkování vrtů uranového průmyslu? Drobnější připomínky Překlepy drobné stylistické a formulační nedostatky byly tužkou včleněny přímo do textu. Abstrakt povrchového vulkánu - pleonasmus (spíše subaerického vulk. tělesa) nebo povrchového vulkanického aparátu (zbytek výlevu). Výplně diatrémy, lávového jezera v kráteru atd.). Str. 21 vztah čisteckého masivu k tiské žule byl řešen mnohem dříve než v práci Schulmanna (práce Klomínského, Kopeckého atd.). Intruzivní charakter čisteckého masivu do tiského granitu nebyl nikdy zpochybňován. V minulosti nebyla známa pouze stáří obou těles. Zde se ukazuje, jak nevhodný je název čistecko-jesenický masiv. Spíše používat lounský masiv. str je nutno uvažovat o funkci zlomů od prekambria až do recentu. Např. okrajový zlom, který omezuje žihelskou pánev fungoval jako poklesový v době sedimentace permokarbonu, pak mohl být třeba několikrát reaktivován (pozdější charakter pohybů na zlomu mohl být i jiný). Vždy je nutno určitý typ vztahovat k určitým geologickým dějům. Z recentní morfologie vyplývá že masiv tvoří stupňovitou hrást, porušenou sz. jv. zlomy. Bohužel neznáme úklon zlomů, takže bližší charakteristika recentních pohybů na nich je spekulativní. Je hodně odvážné sv. jz. zlom interpretovat jako zlom související s hranicí saxothurignika a bohemika tato hranice je několik des. km na západ. Působí nadbytečně všechny struktury v bohemiku by se takto daly označit. Také tato kapitolka by chtěla mírně upravit. K jaké etapě se dají zařadit poklesové zlomy? Červené zlomy v mapě jsou označeny jako horizontální posuny, ale čtyři z nich mají označení spíše pro poklesy nebo přesmyky (jde o šikmé zlomy? Důležité je uvádět argumenty proč. Jestli je to např. z geomorfologie pro rejuvenované zlomy, tak to v textu uvést. Na svazích možno provést drobně tektonický výzkum, který by mohl pomoci k rozluštění jednotlivých typů zlomů a puklin a sukcese jejich vzniku, případně rejuvenací pohybů na nich. 16/29

17 Jsou-li žíly bazaltů např. sz. jv. směru, v době intruze zde musela působit komprese přibližně v tomto směru z tohoto bodu je pak možno uvažovat o zlomech, které k tomuto eventu patří atd. takto je nutno luštit tektonickou historii. str. 51 spíše neoidní bazalty jejich přesné stáří dosud neznáme str. 52 biotitické granitoidy nemohou představovat asimilované zbytky starých sedimentů, pak by to byly kry rohovců metasedimentů jde o dvě fáze nebo porce odchylného magmatu. algonkické stáří termín již hodně zastaralý, nepoužívá se, dnes neoproterozoické str. 44 vysvětlit termín tektonická zóna hlubinného dosahu (kategorie -2 3), v geologii se termín pro hlubinný zlom používá pro zlomy procházející významnou mocností kůry, ne li celou, často jsou spjaty např. s projevy vulkanismu, proniky ultrabazik atd. definovat jasněji. Str. 59 kap opravit čistecko-jesenického masivu variského stáří, prevariský je tiský granit, čistecký granodiorit je variské těleso (cca 370 Ma) přeformulovat 2. odstavec posloupnost intruzí dokládají i geochronologické údaje. K předpokládaným střetům zájmů, vyvolaným investicím, ochraně životního prostředí nemám žádných připomínek. V příloze č. 1 nejsou jako u jiných map vyneseny geofyzikální profily. Příloha 2. pro zlomy 2. řádu nejsou ve shodě barvy ve vysvětlivkách a v mapě 1: Do návrhu na další práce v kap. 6 by bylo vhodné zahrnout ještě před započetím technických prací také strukturní výzkumy (jak anizotropie horninového masivu) např. metodami AMS, tak studiem mezoskopických prvků v širším regionu (zejména blízkých lomů atd.). Dále by měla být navrženy geofyzikální metody s větším hloubkovým dosahem gravimetrie (je-li pro ně dostatečně hustá síť- viz kontakty s pracovníky Geofyziky Brno, nebo Ústavu Fyziky Země MU Brno. Předložená zpráva přináší nové údaje zejména v oblasti interpretace geofyzikálních polí a oblasti morfotektonické analýzy. Získané informace a jejich parametrizace zpracováním v GIS prostředí dovolují vymezit plochy pro soustředění dalších výzkumných a následně případně průzkumných prací. Po úpravě textů ve výše uvedených případech, doplnění kvalitnějších geologických a geofyzikálních podkladů ve formě obrázků do textu, připojení psané terénních dokumentace (nebo alespoň odkazuje, kde je uložena např. v nějaké GIS vrstvě, doporučuji její přijetí. V Praze dne /29

18 Posudek závěrečné zprávy Zpráva o výsledku projektu Lokalita č Božejovice- Vlksice Svazek E Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc a kol. Zpracovatel: Geobariéra, Sdružení společností Aquatest a.s. a stavební geologie GEOTECHNIKA a.s. Zadavatel: SÚRAO, správa úložišť radioaktivních odpadů. Předložená závěrečná zpráva o výsledcích geologických výzkumů, střetů zájmů a proveditelnosti stavby na lokalitě č. 30 Božejovice-Vlksice má 71 stran textu, 10 obr. v textu, 7 tabulek v textu a čtyři skládané obrazové přílohy. Stejně jako další zprávy, pojednávající o hlavních výsledcích průzkumu na lokalitách vybraných jako potenciální úložiště, je členěna do sedmi kapitol. V úvodní jsou stručně charakterizovány hlavní cíle projektu v této etapě tj. provedení geologických prací pro ověření homogenity horninových masivů a včetně dalších studií směřujících k ověření vhodnosti zkoumaných lokalit. V druhé kapitole je charakterizováno geografické vymezení lokality, administrativně správní začlenění lokality a podána všeobecná geologicko-morfologická charakteristika území. Na ní navazují velmi stručné kapitolky o charakteristice vybraných fyzikálních polí, zejména s důrazem na výraznější diskontinuity, petrografickém složení zkoumaných lokalit a širšího okolí včetně geochemie. Následují kapitoly o geologické prozkoumanosti území. Ve třetí kapitole je popsána metodika geologických, geofyzikálních prací, metod DPZ, morfotektonické analýzy a dalších prací, realizovaných na lokalitách v této etapě výzkumů, včetně střetů zájmů a výzkumu proveditelnosti projektu. Diskutována jsou kriteria pro hodnocení lokality z hlediska vhodnosti pro zúžení území pro vybudování hlubinného úložiště (HU). V této kapitole je rovněž charakterizována metodika multikriteriálního hodnocení, kterou bylo podrobeno studované území, včetně vah jednotlivých kriterií, které byly brány v úvahu. Dále jsou stručně charakterizovány parametry a budoucí využití databázového pracoviště SÚRAO pro ukládání získaných informací v GIS a práci s daty, s cílem získané údaje co nejlépe využít při komplexním vyhodnocení zkoumaných ploch. Čtvrtá kapitola poskytuje shrnutí hlavních výsledků prováděných geologických výzkumů, geofyzikálních měření leteckých i kontrolních pozemních a jejich srovnání. Stručně jsou presentovány výsledky dálkového průzkumu Země a konfrontovány s geologickými a geofyzikálními poznatky. Podrobněji jsou komentovány výsledky morfotektonické analýzy včetně rekognoskace části tektonických fenoménů a litologií v terénu. Velmi obšírně jsou popsány střety zájmů na lokalitě ve vztahu jak k hlubinnému úložišti, tak i ve vztahu k povrchovému areálu. Ve studiu proveditelnosti jsou zhodnoceny ekonomické aspekty různých variant povrchového areálu, vlivy na životní prostředí a socioeknomické vlivy na bezprostřední okolí. V páté kapitole jsou na základě výsledků předchozí a současné etapy geologických výzkumů, zhodnocení střetů zájmů a studia proveditelnosti stavby navrženy plochy pro umístění 18/29

19 zúžených lokalit a plochy pro umístění povrchových obslužných staveb. Šestá kapitola obsahuje celkové zhodnocení zkoumané lokality z výše jmenovaných hledisek a doporučení pro další etapu průzkumu. Sedmá kapitola obsahuje seznam literatury citované v textu, nepuklikovaných zpráv, mapových podkladů a příslušné legislativy, relevantní k dané problematice. Za zprávou jsou přivázány čtyři mapové přílohy. Obecnější připomínky: Nejsou citovány původní práce, ale odkazuje se na výzkumné dílčí zprávy, které byly zpracovány v předchozích etapách. (např. Žák in Kučera 2003, Barnet a Procházka 1997 in Kučera 2003, Dobeš a kol. 1986, Šalanský-Manová 1991). Popisky částí některých obrázků jsou nečitelné. U geofyzikálních schémat chybí popis sídel. Součástí zprávy by měly být geologické mapky širšího okolí přinejmenším v měřítku 1: , které by pomohly zasadit území do regionálního kontextu. Sjednotit používání petrografické terminologie. Doplnit zprávu o izoliniové mapy anomálií. V této zprávě a některých dalších jsou znázorněny hodnoty dat naměřených na profilech. Není však čitelné o jaká data jde (jakou metodou byly pořízeny). Ztrácí se tím důležité informace, kterou lze zhodnotit v kontextu s jinými geologickými daty. Interpretovaná lineární fyzikální rozhraní nepodávají dostatečné informace o charakteru a změnách pole. Profily měly být vyznačeny také v podrobnější geologické mapě (aby byl také i vliv reliéfu). Bylo by vhodné provázat geofyziku ve stejném měřítku s geologickými podklady, pokryvem atd., aby si odborník mohl určité jevy dávat do souvislostí a analyzovat je. Uvítal bych bohatší diskuzi výsledků, včetně vypozorovaných zákonitostí změn pole s vegetací, změny výše pole v závislosti na mocnosti zvětralin různých litotypů, výšce letu nad terénem atd. Zpráva působí spíše jako výčet prací a jejích hlavních výsledků, bez jejich důkladnějšího rozboru a zhodnocení. V pracích Dr. Holuba by se našly i hodnoty U,Th a K pro durbachity, které by mohly být srovnány hodnotami spočtenými z radiometrických měření. V mapách ani v přílohách se nikde nevyskytují znázorněné plochy povrchových areálů (ty jsou jen v hlavní zprávě), i když jsou v textu diskutovány. DPZ analýza je zakreslena do značně generalizovaného podkladu geol. mapy 1: Toto měřítko je pro daný účel nevhodné. Do vysvětlivek k obrázku doplnit táborský syenit (do společné vysvětlivky durbachitů) Růžové granodiority nelze v mapě při nasvícení od durbachitů rozpoznat. Růžová pro pestrou skupinu moldanubika (spíše než série nepoužívá se) je spíše šedá v obrázku. Součástí morfotektonické analýzy a terénní rekognoskace měl být i drobně strukturně tektonický výzkum v terénu. Bez něj jsou kinematické intepretace a interpretace režimu paleonapětí dosti spekulativní. Pro rozlišení epizod vzniku zlomů a puklin není využito potenciálu žilných rojů. Odlišili bychom paleonapětí panující v době tuhnutí žilných hornin, z nichž lze odvodit očekávané typy zlomů (ty pak ověřit v terénu). Označování směrů zlomů není ve všech případech jednotné. Textová dokumentace rekognoskovaných lokalit v terénu by měla být součástí zprávy (nejen seznam souřadnic). Je to cenná informace pro další geologický výzkum. 19/29

20 Některé zlomy se nemusejí morfologicky projevovat a tudíž mohou přecházet zarovnané reliéfy. To je třeba vzít v úvahu i při vyhodnocování parametru intenzity tektonického postižení. Formulace v kap je třeba upřesnit např. formulace na zlomech s-j. až ssv. jjz. Směru znamená to, že jde o tahové zlomy (měly by být vyplněny žilami)? Poslední věta je poněkud odvážná pravostranné rotace jsou odvozeny z paleomagnetismu je v této souvislosti bez zdůvodnění irrelevantní. Klíčové je posouzení zda sz. jv. zlomy souvisí s magmatickou foliací a žilnými roji. Z toho pak lze vycházet při dalších interpretacích kinematiky a souslednosti zlomů. Sv-jz. zlomy jsou asi rektivované mladší struktury spjaté s výzdvihem moldanubika. Str. 51. není nutno předpokládat rejuvenaci všech zlomů v období terciér až kvartér (ty už tam dávno byly), pouze mohly být zvýrazněny erozí vyvolanou celkovým výzdvihem CM, změnou erozních bází atd. Linie 3. řádu velmi výrazně kopírují plošší vnitřní stavby durbachitů, zalomené linie vznikají jejich kombinací. Poslední odstavec o projektu Celebration nepřináší podstatné informace. Konkretizovat nebo vynechat. (viz i jiné zprávy). Geochemická kapitola na str. 22 informace jsou příliš vágní, doplnit konkrétnějšími údaje, které mají vztah k problematice nebo vynechat. Jaký je např. závěr ze vzorkování vrtů uranového průmyslu? Str. 28 lineament používá se ještě pro významnější zlomové systémy (nejméně několi desítek, spíše však stovky km). Drobnější připomínky. Překlepy drobné stylistické a formulační nedostatky byly tužkou včleněny přímo do textu K předpokládaným střetům zájmů, vyvolaným investicím, ochraně životního prostředí nemám žádných připomínek. Do návrhu doporučení pro další etapu prací v kap. 6 by bylo vhodné zahrnout ještě před započetím technických prací také strukturní výzkumy (jak anizotropie horninového masivu) např. metodami AMS, tak studiem mezoskopických prvků v širším regionu (zejména blízkých lomů atd.). Dále by měla být navrženy geofyzikální metody s větším hloubkovým dosahem gravimetrie (je-li pro ně dostatečně hustá síť- kontaktovat pracovníky Geofyziky Brno Ústavu Fyziky Země MU Brno, případně UK). Předložená zpráva přináší nové údaje zejména v oblasti interpretace geofyzikálních polí a oblasti morfotektonické analýzy. Získané informace a jejich parametrizace zpracováním v GIS prostředí dovolují poměrně spolehlivě vymezit plochy pro soustředění dalších výzkumných a následně případně průzkumných prací. Po úpravě textů ve výše uvedených případech, doplnění kvalitnějších geologických a geofyzikálních podkladů ve formě obrázků do textu, připojení psané terénních 20/29

GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.

GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Autoři: J. Mikšová 1, L. Pospíšil 2, L. Kučera 3, K. Martínek 4, J. Rejl 5, J. Slovák

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Mapy potřebné pro výběr lokalit HÚ

Mapy potřebné pro výběr lokalit HÚ Technická zpráva Mapy potřebné pro výběr lokalit HÚ Projekt úkolu Seznam map potřebných pro výběr lokalit HÚ a popis jejich odborné náplně a Směrnice pro vybrané účelové mapy Česká geologická služba RNDr.

Více

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Úloha a význam průzkumných prací pro takový výběr RNDr. Jiří Slovák Vedoucí oddělení přípravy hlubinného úložiště 1 Pročpotřebujeme hlubinnéúložiště? Nemáme

Více

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Cíle 1. vytvoření funkční vrtné databáze potřebné pro další aktivity projektu 2. vymezení hranic geologických

Více

3 Geologické mapy model geologického prostředí Geologické mapy dělíme: Komplexní, Specializované, Přehledné Základní Podrobné Nedokumentované,

3 Geologické mapy model geologického prostředí Geologické mapy dělíme: Komplexní, Specializované, Přehledné Základní Podrobné Nedokumentované, 3 Geologické mapy Geologická mapa = model geologického prostředí = zmenšený a generalizovaný obraz geologické stavby území zobrazený na vhodném topografickém podkladu (tj. na mapě topografické Pozor, starší

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ

Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ Projekt vznikl podpory: Projekt vznikl za podpory: Projekt vznikl za za podpory: Jméno: Jméno: Škola: Škola: Datum: Datum: Milí mladí badatelé, kromě množství teorie jsme

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

Regionální geologie ČR (část krystalinikum a zvrásněný paleozoický pokryv)

Regionální geologie ČR (část krystalinikum a zvrásněný paleozoický pokryv) Regionální geologie ČR (část krystalinikum a zvrásněný paleozoický pokryv) Václav Kachlík Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha Čím se zabývá regionální geologie? Regionální geologie je syntetická

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Analýza družicových a leteckých snímků

Analýza družicových a leteckých snímků Technická zpráva Analýza družicových a leteckých snímků Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Morfotektonická analýza lokalit GISAT s.r.o.

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

TESTOVACÍ LOKALITA HELECHOVSKÝ HASÍV - PBÍNOS GEOFYZIKÁLNÍCH METOD

TESTOVACÍ LOKALITA HELECHOVSKÝ HASÍV - PBÍNOS GEOFYZIKÁLNÍCH METOD CZ9827381 BNDr,Josef Procházka, CSc, U 12 ČesXý geologický ústav Praha TESTOVACÍ LOKALITA HELECHOVSKÝ HASÍV - PBÍNOS GEOFYZIKÁLNÍCH METOD 1. Úvod Melechouský žulový masiv, rozkládající se přibližně v prostoru

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Miroslav Lubas a kolektiv

Miroslav Lubas a kolektiv SWECO HYDROPROJEKT a.s. METODIKA ODBORU OCHRANY VOD, KTERÁ STANOVUJE POSTUP KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ A PROTIEROZNÍ OCHRANY POMOCÍ PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ Miroslav Lubas a kolektiv 1 Sweco Hydroprojekt

Více

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika

Více

letní semestr akademického roku 2012/2013 Předmětem zápočtu budou dva podklady:

letní semestr akademického roku 2012/2013 Předmětem zápočtu budou dva podklady: REGIONÁLNÍ GEOLOGIE ČR (REGEO - LS 2012/2013 - LDF) Harmonogram výuky volitelného předmětu letní semestr akademického roku 2012/2013 20. února 8. května, 12 týdnů výuky (včetně dvou státních svátků, vycházejících

Více

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí odbor environmentálních rizik a ekologických škod Seminář Podpora a propagace OPŢP oblasti podpory 4.2 Odstraňování

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

VÝZKUM HOMOGENITY VYBRANÝCH GRANITOIDNÍCH MASÍVŮ

VÝZKUM HOMOGENITY VYBRANÝCH GRANITOIDNÍCH MASÍVŮ Technická zpráva VÝZKUM HOMOGENITY VYBRANÝCH GRANITOIDNÍCH MASÍVŮ Projekt prací na hypotetické lokalitě Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Září 1999 Správa úložišť radioaktivních odpadů t Korektury textů

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Magdalena. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Magdalena. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Magdalena Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Z výstupů hodnocení lokality Božejovice - Vlksice (Geobariéra, 2006) Lokalita má spíše

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Dílčí zpráva Autorský kolektiv:

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

OPTIMALIZACE KOMPLEXU GEOFYZIKÁLNÍCH PRACÍ PŘI PRŮZKUMU EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ A JEJICH SANACÍ

OPTIMALIZACE KOMPLEXU GEOFYZIKÁLNÍCH PRACÍ PŘI PRŮZKUMU EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ A JEJICH SANACÍ OPTIMALIZACE KOMPLEXU GEOFYZIKÁLNÍCH PRACÍ PŘI PRŮZKUMU EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ A JEJICH SANACÍ Jaroslav Bárta, Dušan Dostál, Vladimír Budinský, Michal Tesař G IMPULS Praha spol. s r.o., Přístavní 24, 170

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu

I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu II. Část webová aplikace - základní seznámení s webovou

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Posudek oponenta absolventské práce

Posudek oponenta absolventské práce Posudek oponenta absolventské práce Autor práce: Vzdělávací program: Název práce: Oponent: Věra Kopecká kombinované studium oboru Sociální práce Sociální práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre, Ing. Milan Holeček Předseda úřadu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví Gorazdova 24 P.O. Box 49 128 01 Praha 2 V Praze dne 3.února 2012 Věc: Stížnost na rozpor mezi českou

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Vítejte v kraji Sardona!

Vítejte v kraji Sardona! Vítejte v kraji Sardona! Základní přesmyk helvétských desek nasunul 300 mil. let staré horniny na horniny staré 30 mil. let Sardona na tektonické mapě Vznik geoparku Sardona 1999 zahájení projektu regionálního

Více

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí...

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí... Jak psát závěrečnou práci Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem chápeme libovolný text, který má sdělnou hodnotu, vnitřní strukturu a je zachycen v podobě schopné pochopení (tisk na papíře,

Více

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Sanační technologie XV

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ČESKOU GEOLOGICKOU SLUŽBOU GEOFONDEM

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ČESKOU GEOLOGICKOU SLUŽBOU GEOFONDEM POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ČESKOU GEOLOGICKOU SLUŽBOU GEOFONDEM Vít Štrupl, Jaroslav Novák Článek představuje činnost České geologické služby Geofondu (ČGS Geofond), a to z pohledu poskytování údajů o území.

Více

Bakalářské a diplomové práce tipy pro autory Kolektiv autorů KIT PEF ČZU v Praze

Bakalářské a diplomové práce tipy pro autory Kolektiv autorů KIT PEF ČZU v Praze Bakalářské a diplomové práce tipy pro autory Kolektiv autorů KIT PEF ČZU v Praze Æ Zadání BP/DP - dopředu zaslán informační materiál upřesnění a dotazy ü základní (důležité dokumenty;) ü aktuální úkoly:

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění

Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění Miroslav Kopecký Jan Kolomazník Luboš Kučera Geoinformatika ve veřejné správě 2008, Brno Organizační zajištění projektu Mapování urbanizovaných ploch

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Hrádek - Rohozná

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

METODIKA K ANALÝZE ŠVP

METODIKA K ANALÝZE ŠVP METODIKA K ANALÝZE ŠVP I ÚVOD Pro hodnocení ŠVP z hlediska podpory rozvoje čtenářské gramotnosti byl pracovní skupinou PedF UK 1 vytvořen základní nástroj hodnocení, který vychází z definice pojmu čtenářská

Více

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost)

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Cíl projektu Cílem projektu je soustředit všechny mapové a textové informace

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav Petr Doležal

Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav Petr Doležal SEMINÁŘ POZEMKOVÉ ÚPRAVY Nové informace a metodické postupy 5.6.2014 Mendelova univerzita v Brně Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Hrádek. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Hrádek. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Hrádek Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Z výstupů hodnocení lokality Rohozná (Geobariéra, 2006) Lokalita má výrazně zhoršené

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 334 338 ISSN 1335-0285 ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen na vědecký charakter práce; Student musí prokázat

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Metodický

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR Vít Štrupl útvar 600 Geofond 1 Obsah prezentace Vývoj problematiky těžebních odpadů Projekt OPŽP Základní členění projektu Obsah a rozsah jednotlivých

Více

Závěrečná zpráva. Zajištění realizace jádrového 100 m hlubokého vrtu na lokalitě melechovský masív. Technická zpráva

Závěrečná zpráva. Zajištění realizace jádrového 100 m hlubokého vrtu na lokalitě melechovský masív. Technická zpráva Technická zpráva Závěrečná zpráva Zajištění realizace jádrového 100 m hlubokého vrtu na lokalitě melechovský masív Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. RNDr. Jaroslav Skopový Mgr. Mirek Veselý RNDr. Svatopluk

Více

TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399

TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399 Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR od stanovisek Rady programu OMEGA v případě projektů TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399 a TD020195 Předsednictvo TA

Více

Geologický vývoj a stavba území ČR. miniprojekt. Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum:

Geologický vývoj a stavba území ČR. miniprojekt. Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Geologický vývoj a stavba území ČR miniprojekt Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Miniprojekt je určen těm, kteří mají hlubší zájem o geologii, základní geologické znalosti a prostudovali

Více

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování Ing. Jan Berka; Ing. Rostislav Kasal Ph.D.; Ing. Jan Cihlář VRV a.s. Úvod Matematické modelování je moderním nástrojem pro posouzení

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí usiluje o výběr a zveřejňování kvalitních původních odborných článků v oborech spjatých s hornictvím, které jsou recenzovány a publikovány na vysoké odborné úrovni.

Více

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod.... 1-5 Stanovení nutnosti využít práce vykonané

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I.

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Předkladatel: HOPE E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého 10 612 00 Brno V Praze dne 21. 11. 2008 Strana: 1 Stručné shrnutí výsledků,

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Průmyslová ekologie (Beroun 23.-24.3.2011)

Více