Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky"

Transkript

1 Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky V rámci projektu PREVENT Zapojení rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky. Zpracoval v období červen říjen 2013: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova Praha 2 Pobočka ÚnL Pařížská Ústí nad Labem - 1 -

2 Obsah 1. Úvod str Cíl projektu str Studium relevantních dokumentů a. Školní absence str. 4 b. Řešení absencí na školách zřizovaných městem Ústí nad Labem str. 4 c. Strategické plánovací dokumenty: Návrh cílů a opatření 5. Komunitního plánu péče o občany města Ústí nad Labem oblast sociální pomoci a péče o osoby ohrožené závislostmi str. 6 d. Strategické plánovací dokumenty: Akční plán sociálního začleňování Ústí nad Labem str. 7 e. Statistiky ÚP str. 10 f. záznamy relevantních základních a středních škol str Hloubkové rozhovory individuální a. ředitelé a metodici prevence relevantních ZŠ a SŠ, kurátoři pro mládež a pracovníci NGOs, které pracují s mládeží ohroženou předčasným ukončením školní docházky str Hloubkové rozhovory skupinové a. učitelé na druhých stupních relevantních ZŠ str. 11 b. rodiče dětí, které navštěvují relevantní ZŠ a SŠ str Plošné anonymní dotazníkové šetření v sociálně vyloučených lokalitách str Závěr str Literatura a odkazy str Přílohy a. Hloubkové rozhovory individuální str. 19 b. Hloubkové rozhovory skupinové str. 25 c. Plošné šetření tabulky str. 25 d. Absence ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013 str CD s dokumenty - 2 -

3 1. Úvod Materiál Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky je součástí projektu PREVENT, který je zaměřen na zapojování rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky. Projekt PREVENT je projektem mezinárodním, do kterého jsou zapojeny kromě Ústí nad Labem tyto města: Nantes, Stockholm, Gijón, Sofie, Mnichov, Antverpy, Haag, Tallinn a Katánie. Mezi těmito městy dochází k výměně zkušeností a dobrých praxí. Město Ústí nad Labem přispělo programy spol. Člověk v tísni, o.p.s. Podporou vzdělávání a programem Retrostipendií. V rámci tohoto materiálu je vyhodnocena stávající situace prevence předčasného ukončování školní docházky na školách zřizovaných městem Ústí nad Labem. V první části je souhrn dostupných materiálů, statistik a strategií k problematice, v části druhé je popis realizovaných místních šetření a hloubkových rozhovorů s vybranými aktéry z oblasti vzdělávání a práce s dětmi a mládeží a s rodiči těchto dětí. S tímto materiálem bude v dalších měsících pracovat Místní akční skupina, která bude navrhovat koncepční řešení a konkrétní postupy pro řešení problematiky většího zapojování rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky jejich dětí. 2. Cíl projektu Základním cílem projektu je větší zapojení rodičů dětí do prevence předčasného ukončování školní docházky. Úspěšné zvládnutí základní školní docházky a pokračování v dalším studiu na střední škole nebo učilišti, je nezbytným předpokladem pro nalezení kvalifikované práce, vymanění se ze závislosti na sociálních dávkách. Problematika je samozřejmě mnohem širší, celkovou úspěšnost žáků a mladých lidí ovlivňují další faktory, jako je např. problematika zaměstnanosti (vysoká míra nezaměstnanosti v regionu, práce načerno apod.), podfinancovanost škol (nízký počet kvalifikovaných odborníků na školách /speciální pedagogové, psychologové, supervizoři apod./, malé materiální vybavení), celá oblast předškolního vzdělávání apod. Projekt Prevent je ale úzce zaměřen jen na roli škol a na rodinné prostředí, v kterém žáci vyrůstají. Ovšem např. účast dětí ze sociálně vyloučeného prostředí v předškolním vzdělávání, je pro jejich vzdělávací kariéry natolik klíčová, že jsme tuto problematiku zařadili alespoň do doporučené literatury na přiložené CD

4 3. Studium relevantních dokumentů a. Školní absence V školních letech 2011/2012 a 2012/2013 byl pro potřeby školské komise a zřizovatele ústeckých základních škol Magistrát města Ústí nad Labem proveden pracovníky spol. Člověk v tísni, o.p.s. souhrn absencí ze všech 19 základních škol. Materiál sleduje jak absence celkové, omluvené i neomluvené. Celkové průměry těchto absencí na žáka podle jednotlivých škol, celkové průměry za celé Ústí nad Labem (průměry aritmetické a mediány) a absence podle jednotlivých ročníků a pololetí. Z tohoto materiálu vyplývá /kompletní verze je součástí přílohy č. 1/, že nejvíce se s absencemi (celkovými, omluvenými i neomluvenými) potýkají ZŠ Školní náměstí (Předlice), ZŠ Hlavní a ZŠ Husova. Dále pak v menší míře ZŠ Karla IV., ZŠ Neštěmická a ZŠ Palachova. Zatímco celková průměrné absence na žáka ve všech 19 školách ve školním roce 2012/2013 byla 120,26 hodin (aritmetický průměr), resp. 113,86 hodiny (medián), pak na těchto školách to bylo 170,17 (ZŠ Hlavní); 182,69 (ZŠ Husova) a 254,94 (ZŠ Školní náměstí) hodin v průměru na žáka /vše aritmetické průměry/. Ve všech sledovaných kategoriích došlo mezi školními roky 2011/2012 a 2012/2013 ke zvýšení absencí. Opakujícími se jevy jsou: průběžné zvyšování počtu absencí podle ročníků (nejmenší absence byly pokaždé v 2. ročnících a nejvyšší v ročnících 8.) a vyšší absence v druhém pololetí oproti pololetí prvnímu (celkové absence za školní rok 2012/2013 v druhém pololetí jsou vyšší oproti pololetí prvnímu o 45,8 %). Všechny školy, u kterých jsou zvýšené školní absence, navštěvují ve větší míře žáci ze sociálně vyloučených lokalit, děti a mládež, kteří jsou z různých důvodů ohroženi školním neúspěchem. b. Řešení absencí na školách zřizovaných městem Ústí nad Labem Téma záškoláctví bylo identifikováno jako jedno z klíčových témat, jako jedna z největších bariér, která brání žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí školnímu úspěchu. Zde platí jednoduchá rovnice : Kdo do školy nechodí, nemůže se v ní také nic naučit. Řešení absencí vychází z normativního dokumentu MŠMT z roku 2002, s názvem Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: / ). V rámci našich výzkumů jsme došli k poznatkům, že neexistuje jednotná praxe v řešení školních absencí mezi jednotlivými města v České republice a v detailech se řešení záškoláctví různí i škola od školy v rámci Ústí nad Labem. Obecně se dá říci, že je při omlouvání žáků významně posílena role zákonných zástupců, školy mají jen omezené možnosti při podezření na absence skryté (ale mají), pediatrická praxe při omlouvání není zcela sjednocená. Základní školy vnímají spolupráci s praktickými lékaři jako nedostatečnou. Jak konkrétně jsou řešeny absence v Ústí nad Labem, ukazuje zhruba následující diagram

5 Z našich zjištění vyplynulo, že školy pedagogové jsou ve velmi nevýhodném postavení. Systém je pro ně nepřehledný (o rodičích ohrožených sociálním vyloučením ani nemluvě), a ačkoli dokládání absencí musejí dokumentovat co nejpodrobněji, po podání podnětu se jim nedostává prakticky žádné zpětné vazby. Jedním z velkých a méně řešených problémů školních absencí jsou navíc takzvané absence skryté. Pravidelné pozdní příchody do vyučování, pravidelné pateční absence apod

6 Detailně je problematika již popsána v materiálu Systémová spojení: Spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání, který je v elektronické podobě na přiloženém CD. c. Návrh cílů a opatření 5. Komunitního plánu péče o občany města Ústí nad Labem oblast sociální pomoci a péče o osoby ohrožené závislostmi Název Cíle: Krátký popis Cíle: Opatření, které vedou k naplnění Cíle: Problematiku záškoláctví dále řeší Komunitní plán péče o občany města Ústí nad Labem, zde návrhy cílů a opatření pro 5. Komunitní plán Ucelená koncepce primární prevence rizikového chování (PPRCH) ve školách zřizovaných statutárním městem Ústí nad Labem Prostřednictvím opatření přispět ke snižování počtu případů rizikového chování (záškoláctví, šikana a extrémní projevy agrese, rizikové sporty a chování v dopravě, rasismus a xenofobie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, závislostní chování včetně gamblingu viz Cíl 1) žáků škol zřizovaných statutárním městem Ústí nad Labem a jeho nepříznivých sociálních a/nebo zdravotních důsledků Vytvoření a zavedení koncepce primární prevence rizikového chování do škol zřizovaných statutárním městem Ústí nad Labem Název opatření: Udržení a rozvoj stávajících nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé Charakteristika Udržení a rozvoj stávajících služeb NZDM v potřebných lokalitách opatření: města Ústí nad Labem. Výměna zkušeností, vzdělávání pracovníků, zajištění kvality dle standardů. Zapojení vyššího počtu kvalifikovaných zaměstnanců. Rozšíření kontaktů s dalšími institucemi (zejména ZŠ a SŠ) a organizacemi. Zajištění financí na zachování a rozvoj služeb v Ústí nad Labem Odbourávání společenských bariér klientů NZDM (Nízkoprahová zařízení pro všechny děti a mládež ) Rozšíření kapacity (celkové či pro nové věkové skupiny) v potřebných lokalitách (zejména Předlice). Předpokládané dopady opatření: Aktivní a smysluplné trávení volného času dětí, mládeže a mladých dospělých. Prevence a snižování sociálně patologických jevů, jako např. vandalismus, kriminalita, záškoláctví atd. a nežádoucích společenských jevů. Prevence sociálního vyloučení nebo jejího prohloubení u ohrožených cílových skupin

7 Předpokládaný termín realizace opatření: Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: Předpokládané finanční zdroje: Předpokládaní realizátoři a partneři: Koordinátor opatření: Předpokládané výstupy (kvantitativní): Zvýšení sociálních kompetencí a dovedností. Zlepšování nebo udržení školních výsledků, motivace ke školní docházce. Zlepšení přístupu k předprofesní a profesní přípravě, přecházení vyloučení z trhu práce. Po dobu trvání 5. KPP Kč/4 roky KÚÚK, Město Ústí nad Labem, MPSV, MŠMT ČR, MV ČR, soukromé nadace a fondy Člověk v tísni, Oblastní charita Ústí nad Labem, YMCA Počet uživatelů: 1600 Počet pracovních míst: 9 Počet dobrovolníků: 36 d. Akční plán sociálního začleňování Ústí nad Labem Ačkoli návrh Akčního plánu sociálního začleňování nebyl v konečném důsledku zastupitelstvem města Ústí nad Labem přijat, některé jeho části jsou přesto realizovány, a proto jsme ho do tohoto materiálu, resp. část IV. Vzdělávání, zařadili. V rámci provedené swot analýzy bylo definováno několik silných stránek. Mimo jiné především dostatečné kvalifikace pedagogů, silná síť vzdělávacích institucí včetně poradenských zařízení. Mezi slabé stránky byla potom zařazena neexistence diagnostických nástrojů pro sociální znevýhodnění, nedostatečné kapacity neziskových organizací, nedostatek míst v předškolních zařízeních a tzv. nálepkování škol, kdy pověst školy neodpovídá kvalitě a přípravné ročníky zřizované při základních školách praktických. Ve swot analýze převládaly především definované hrozby, mezi které byly zařazeny například demotivace pedagogických pracovníků, časté změny koncepcí a personálního obsazení Ministerstva školství a nejasné rozdělení kompetencí mezi MPSV, MŠMT a MZD v oblasti předškolní výchovy. Mezi příležitosti potom členové Lokálního partnerství zařadili případnou restrukturalizaci speciálního školství, případy dobré praxe ze zahraničí a jejich přenos a Národní akční plán inkluzivního vzdělávání. Jednou z hlavních oblastí podpory vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit bylo značeno předškolní vzdělávání v rámci sítě mateřských škol

8 4. PRIORITA Podpora předškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit. 4.1 dlouhodobý cíl Do roku 2014 jsou děti ze sociálně vyloučených lokalit zapojeny ve větší míře do předškolního vzdělávání v rámci sítě mateřských škol Krátkodobý cíl Komentář Zvýšení kompetencí pedagogů mateřských škol pro práci s dětmi pocházejícími ze sociálně znevýhodněného prostředí. Preferovaná strategie Proškolení pedagogických pracovníků v oblasti specifických problémů a podmínek sociálního vyloučení v osvědčených modelech práce. Záložní strategie Rizika Neochota pedagogických pracovníků účastnit se vzdělávání. Krok/opatření Termín Zodpovědná osoba Komentář Průběžná nabídka vzdělávání ze strany NNO Průběžně Koordinátor inkluze Aktivní vyhledávání nabídek vzdělávání a možností finančního zajištění vzdělávání krátkodobý cíl Komentář Rodiny ze sociálně vyloučených lokalit usilují o zařazení dětí do předškolní výchovy v rámci sítě mateřských škol. Rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách si uvědomují přínos předškolní přípravy dětí. Preferovaná strategie Navýšit počet dětí, které pravidelně navštěvují MŠ, práce s motivací rodičů ve spolupráci MŠ s NNO. Záložní strategie Větší využití specifických zařízení NNO pro předškolní přípravu. Rizika Krok/opatření Termín Zodpovědná osoba Komentář Pravidelná komunikace s rodiči v rámci práce NNO v lokalitě Pravidelná setkávání za účelem sledování úspěšnosti začleňování dětí do MŠ březen 2013 Průběžně Koordinátor inkluze Ředitelé MŠ Koordinátor inkluze Ředitelé MŠ - 8 -

9 DOPORUČENÍ POR DALŠÍ KROKY V OBLASTI Komentář V rámci priority č. 4 Podpora předškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit byla definována potřeba navýšení současných kapacit v mateřských školách. V souvislosti s takovým opatřením je nutné provést zmapování aktuálního stavu kapacit a šetření potřeb obyvatel sociálně vyloučených obyvatel v jejich přístupu k využívání institucí předškolního vzdělávání. Jako funkční postup se ukazuje realizace informační kampaně pro matky s předškolními dětmi v průběhu zápisu dětí do mateřských škol. Priorita Dlouhodobý cíl Krátkodobý cíl Komentář Podpora předškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit. 5. PRIORITA Do roku 2014 jsou děti ze sociálně vyloučených lokalit zapojeny ve větší míře do předškolního vzdělávání v rámci sítě mateřských škol Podpora základních škol a tvorba vzdělávacích koncepcí. Zmapování aktuálního stavu kapacit v MŠ a provedení šetření potřeb obyvatel sociálně vyloučených lokalit v jejich přístupu k využívání institucí předškolního vzdělávání. Případná realizace informační kampaně v sociálně vyloučených lokalitách. 5.1 dlouhodobý cíl Do roku 2014 je vytvořen proinkluzivní vzdělávací plán včetně katalogu podpůrných opatření krátkodobý cíl Zapojení aktérů v oblasti vzdělávání do realizace projektu Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích podporujících rovný přístup ke vzdělávání Preferovaná strategie Záložní strategie Komentář Realizátorem projektu je Člověk v tísni, o.p.s., projekt je podpořen z OPVK Rizika Zapojit všechny relevantní aktéry do realizace projektu podpořeného z OPVK, jehož cílem je ve vybraných městech vytvořit a v praxi odzkoušet koncepci inkluzivního vzdělávání dle místních podmínek. Irelevantní projekt podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nezapojení všech relevantních aktérů. Krok/opatření Termín Zodpovědná osoba Komentář - 9 -

10 Ustanovení pracovní skupiny leden 2013 Člověk v tísni, o.p.s. Skupina naváže na pracovní skupinu Vzdělávání v rámci Lokálního partnerství. Pravidelná setkávání pracovní skupiny, zpracování koncepce včetně katalogu podpůrných opatření září 2014 Člověk v tísni, o.p.s. Aktivita řízení NNO Člověk v tísni, o.p.s. e. Statistiky Úřadu práce Úřad práce nám k 15. říjnu poskytl tato data (data jsou za okres Ústí nad Labem, nižší jednotky na Úřadě práce neevidují): uchazečů o zaměstnání celkem uchazečů o zaměstnání má základní nebo nedokončené základní vzdělání (tj. 45,5 % z celkového počtu uchazečů) uchazečů je ve věku let (tj. 23,5 % z celkového počtu uchazečů) uchazečů se základním nebo nedokončeným základním vzděláním ve věku let (tj. 12 % z celkového počtu uchazečů) Do těchto počtů nejsou samozřejmě zařazeni ti, kteří byli z evidence ÚP vyškrtnuti f. záznamy relevantních základních a středních škol Data poskytly 4 školy: ZŠ Anežky České, ZŠ Školní náměstí, ZŠ Hlavní a ZŠ Neštěmická Ve všech čtyřech sledovaných ZŠ ukončilo povinnou školní docházku ve školním roce 2012/2013 celkem 145 žáků. Z toho 121 žáků v 9. ročníku a 24 žáků v nižších ročnících. Přihlášku ke studiu na SŠ podalo celkem 127 žáků, tj. celkem 87,6 % z celkového počtu žáků. 18 žáků v dalším vzdělávání nepokračovalo. 4. Hloubkové rozhovory individuální a. ředitelé a metodici prevence relevantních ZŠ a SŠ, kurátoři pro mládež a pracovníci nevládních neziskových organizací, kteří pracují s mládeží ohroženou předčasným ukončením školní docházky V listopadu 2013 probíhala šetření mezi odborníky pracující s mládeží ohroženou předčasným ukončováním středoškolského studia. Šetření probíhala formou individuálního rozhovoru. Mezi dotazované patřili zástupci ZŠ Hlavní, ZŠ Anežky České, ZŠ Školní náměstí, ZŠ

11 Neštěmická vedení těchto škol a výchovní poradci, zástupce oddělení prevence ze sociálního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a pracovníci společnosti nestátní neziskové organizace Člověk v tísni, o. p. s., kteří se věnují mládeži. Šetření bylo zaměřeno na překážky, které dle dotazovaných nejvíce brání studentům v úspěšném dokončení středoškolského studia. Otázky byly zaměřeny na bariéry, které jsou schopny studenti či jejich rodiče sami odstranit a změnit svoji situaci (bariéry vnitřní) a překážky, které dítě či rodina ovlivnit nemohou (bariéry vnější.) Z individuálně vedených rozhovorů s odborníky vyplynulo, že za největší vnitřní překážku je považována nízká motivace k pokračování ve studiu ze strany rodičů směrem k dětem. Často v odpovědích následoval problém vlastní motivace dětí a vlastní motivace rodičů, která by je nutila vyvíjet tlak na jejich děti. Respondenti také uváděli jako faktor, který dle jejich názoru často ovlivňuje (ne)úspěšnost studentů při studiu na střední škole mateřství, popř. rodičovství a absenci schopnosti dodržovat pevný režim. Vnějšími překážkami bránícími úspěšnému dokončení studia respondenti téměř vždy označili špatnou situaci na trhu práce. Vysoká nezaměstnanost je označována za nejvíce demotivující prvek jak pro studenty, tak i pro jejich rodiče. Dále uvádějí za velký problém absenci pozitivního vzorů v lokalitách a finanční tíseň, která ovlivňuje již studium dítěte na Základní škole. Odpovědi se ve zpracovaných dotaznících mezi těmito dvěma úrovněmi různě prolínají a v některých případech je obtížné určit, zda se jedná o překážku vnitřní, či vnější. V některých případech také uváděli respondenti některé vnější překážky jako původce těch vnitřních. Zároveň přicházeli s vlastními návrhy řešení tohoto problému. Celé odpovědi jednotlivých respondentů jsou v příloze č Hloubkové rozhovory skupinové a. učitelé na druhých stupních relevantních ZŠ Respondenty tohoto šetření byli třídní učitelé 9. tříd základních škol ze ZŠ Školní náměstí a ZŠ Hlavní. Podle respondentů se situace oproti té v 90. letech zlepšila a děti pravidelně podávají přihlášky ke studiu na středních školách. Klíčovým faktorem, který nejvíce ovlivňuje úspěšnost dítěte při studiu na střední školu, a to i přes nepříznivou sociální a finanční situaci rodiny, je podpora ze strany rodiny. Překážky, kterým studenti při studiu na střední škole čelí, byly rozděleny opět na bariéry vnitřní a vnější. Jako vnitřní překážka byla učiteli identifikována nedostatečná podpora od rodičů. Ti jsou často nezaměstnaní a nejdou svým dětem příkladem. Často dítě od studia odrazují a sráží jeho sebevědomí prohlášeními, že studium nezvládne a je zbytečné se snažit. Dítě při prvním nezdaru často školu opouští. Do vnějších překážek učitelé zanesli špatnou finanční a sociální situaci v rodině, negativní vliv bezprostředního okolí a někdy výraznou změnu prostředí, tedy přechod ze školy základní na střední, který studenti někdy nezvládají

12 Respondenti navrhovali opatření, která by mohla situaci zlepšit. Podobně jako respondenti individuálních rozhovorů, učitelé zmiňovali větší finanční pomoc studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Navrhovali povinné uzákonění studia na středních školách. Dále uváděli konkrétní nástroje, které by mohli sami použít při výuce a tím by zvýšili úspěšnost svých absolventů při studiu na středních školách. Pedagogové pociťují nedostatečnou možnost komunikace s rodiči. Pokud by takovýto prostor s rodiči měli a zároveň by rodiče projevili též zájem, mohli by na rodinu více pozitivně působit. Učitelům by pomohlo, kdyby se děti setkávali s více pozitivními vzory, s vrstevníky, kteří uspěli na trhu práce a mohli se před dětmi prezentovat. b. rodiče dětí, které navštěvují relevantní základní a střední školy V říjnu 2013 se konaly ve dvou lokalitách skupinové rozhovory s rodiči, kteří žijí v lokalitách, kde jsou ohroženi sociálním vyloučením a jejichž děti navštěvují školy v těchto lokalitách. První schůzka se konala v Předlicích v klubu pro mladé lidi MIXer a druhá v Nízkoprahovém klubu Nový svět na Novém světě v Krásném Březně Na schůzky jsme rodiče zvali s otázkou: Proč si myslíte, že děti z lokalit často nenastupují do učení nebo na střední školy, příp. proč tato studia nedokončují? Obsah obou schůzek byl zaznamenáván a vyplynulo z nich následující: Předlice klub MIXer Vnitřní důvody Ze strany dětí Lenost dětem se nechce vstávat do školy, protože není povinná, často se vstává ještě dříve, než při docházce na ZŠ (praktický výcvik začíná dříve, než teoretická výuka) Nezájem o studium mnoho dětí se učit nechce; obory, které jsou k dispozici, jsou nezajímavé Obtížné zapadnutí do nového kolektivu studenti ze základních škol, které jsou poblíž sociálně vyloučených lokalit, mají problémy zapadnout mezi nové spolužáky, protože celých devět let strávili na škole, kterou navštěvovali pouze (spíše) Romové Strach na středních školách je méně přátelské prostředí než na školách základních. Stává se, že učitelé necitlivě reagují (ztrapňují před třídou) na špatnou a neúplnou výbavu studenta. Ze strany rodičů Absence pozitivního vzoru sami rodiče většinou jiné vzdělání než základní nemají Práce místo školy často se stává, že rodič dítěti raději doporučí, aby upřednostnilo přivýdělek před vzděláním

13 Vnější důvody Šikana učitelé často přehlížejí šikanu ve třídě a student se pak bojí do školy chodit Potíže s učivem v případě, že student zcela nerozumí látce a vše nepochopí při hodině, musí si pak platit doučování a na to spousta rodin nemá prostředky Zdravotní potíže někteří žáci nemohou být přijati na vybrané obory, protože jim k tomu obvodní lékař nedá svolení, a pak musí navštěvovat obor, který je nebaví Neuplatnitelnost absolventa zaměstnavatelé vždy požadují několik let praxi v oboru, absolventi nemají kde získat pracovní zkušenosti (neplacené stáže využívané prý nebudou, protože je třeba shánět práce a pomoci rodině) Nelegální zaměstnání pokud se absolventovi podaří sehnat práci v oboru, (jde hlavně o stavební obory), tak pouze načerno, a to se nezapočítává jako uznatelná praxe pro dalšího zaměstnavatele Vysoká nezaměstnanost v regionu Dostupnost škol studenti často do škol dojíždějí a rodiny mnohdy nezaplatí jízdenky Neatraktivnost oborů (zejména pro dívky) ty žádané nabízí pouze soukromé střední školy (kadeřnice apod.) Matiční Nízkoprahový klub Nový svět Vnitřní důvody Přepečovávání dětí rodiče jsou velmi benevolentní k chování svých dětí ve škole a s tímto nevysloveným souhlasem s takovýmto nevhodným chováním podrývají autoritu učitele, který si posléze nemůže zjednat respekt Početné rodiny rodiny, které jsou závislé na sociálních dávkách a mají více dětí, nemohou zajistit materiální vybavenost pro všechny své děti středoškolského věku zároveň Strach děti se stydí chodit do školy bez vybavení, které mají ostatní a rodina jim ho pořídit nemůže Nezájem rodičů o vzdělání dítěte nekomunikují se školou, nechodí na třídní schůzky apod. Vnější důvody Finanční náročnost studia - školy i přes jejich zákonnou povinnost nepůjčují knihy a učebnice, pomůcky na praxi jsou drahé a dávka mimořádné okamžité pomoci není nároková a nedosáhne na ni každý Absence stipendií není žádná podpora, kromě státu, která by pomohla děti plně vybavit do školy Absence poradenství - rodiče neví, s kým by se mohli poradit o možnosti příspěvku na vzdělání svého dítěte

14 Přídavky na dítě školy často rodiče upozorňují, že na děti berou přídavky a z těch má být vybavení dítěte hrazeno, tyto peníze jsou však stálou položkou rozpočtu, a kdyby se sáhlo do nich, budou chybět peníze na jiné potřeby rodiny 6. Plošné anonymní dotazníkové šetření v sociálně vyloučených lokalitách Plošné dotazníkové šetření probíhalo na podzim 2013 na celém území města Ústí nad Labem, ale zejména v ÚMO Ústí nad Labem Město (konkrétně v lokalitě Předlice) a v ÚMO Neštěmice (v lokalitách Nový svět, Krásné Březno, Mojžíř a Neštěmice). Respondenty byli především klienti organizace Člověk v tísni, o.p.s., spolupracující s terénními sociálními pracovníky a pracovníky sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kteří s vyplňováním dotazníků rodičům individuálně vypomáhali. Dotazníkového šetření se mohl zúčastnit každý rodič, jiné kritérium nebylo stanoveno. Šetření mělo za úkol zjistit nejen názor rodičů na situaci předčasného ukončování sekundárního vzdělávání (důvody, překážky bránící úspěšnému dokončení studia, důležité faktory pro úspěšné dokončení studia apod.), ale také zjistit vztah mezi vzděláním rodičů (popř. prarodičů) a nejvyšším dosaženým vzděláním dítěte. Celkem bylo osloveno 51 rodičů. Dotazovaní rodiče uvedli důvody pro své nepřihlášení ke studiu na střední školu či následné přerušení studia, nejvíce pro vlastní nezájem o studium, těhotenství/rodičovství, špatný prospěch, nástup do zaměstnání před ukončením studia a nízkou motivace od jejich rodičů. Když měli rodiče hodnotit důvody neúspěchu vlastních dětí při studiu na střední škole, nejčastěji hovořili především o nezájmu svých dětí o studium, o těhotenství/rodičovství a a negativním vliv prostředí. Z tohoto lze vypozorovat, že děti často kopírují chování svých rodičů. Je-li hlavní důvodem neúspěchu (jak rodičů, tak i dětí) vlastní nezájem o studium, je zřejmé, že rodiče postrádají schopnost pozitivně působit na děti a správně je ke studiu motivovat. Respondenti při dotazování vyjmenovávali překážky, které dětem nejvíce brání k úspěšnému dokončení studia. Nejčastěji se opakovalo to, že děti sami zájem o studium nemají a s nechutí navštěvují i ZŠ. Za druhou nejčastější překážku byly označeny finanční potíže samotných rodin. Nejen ve smyslu finanční náročnosti studia (učebnice, pomůcky potřebné pro praktickou výuku), která je v případě početných rodin pohybujících se na hranici životního minima neúnosná. Rodiny také zohledňují to, jestli se studium dítěte rodině vůbec vyplatí. Mnohdy dítě s vidinou finanční pomoci rodině raději volí brzký nástup do zaměstnání. Vícekrát bylo zmíněno, že rodiče neumějí své děti vychovat a nemotivují je a o vzdělání svých dětí se nezajímají. Rodiče také zmiňovali, že problémem jsou i drogy a jiné patologie, které se v lokalitách často vyskytují. Mezi faktory, které jsou důležité pro úspěšné dokončení studia na SŠ, uvedli rodiče hlavně silnou podporu rodiny a finanční zajištění. Podporou rodiny je myšlena větší motivace dětí, pomoc při mimoškolní přípravě a dobrá výchova. Rodiče zmiňují také to, že dítě musí mít dobré školní výsledky, které by ho motivovaly k pokračování ve studiu

15 Procentuální rozdělení respondentů dle dosaženého vzdělání s nedokončenou základní školou praktickou - 5,9 % s nedokončenou základní školou - 9,8 % dokončená základní škola praktická - 19,6 % dokončená základní škola - 35,3 % s výučním listem - 23,5 % s výučním listem s maturitou - 2 % s maturitou - 3,9 % Současný stav respondentů podle dosaženého vzdělání Respondenti bez středoškolského vzdělání na mateřské dovolené - 16,7 % v registru Úřadu práce - 66,7 % vyřazeno z ÚP 5,6 % zaměstnáno - 5,6 % ve starobním důchodu - 5,6 % Respondenti se středoškolským vzděláním na mateřské dovolené - 6,7 % v registru Úřadu práce - 60 % zaměstnáno - 33,3 % Procentuální zastoupení rodičů respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním podle vzdělání respondentů Respondenti bez dosaženého středoškolského vzdělání procentuální zastoupení rodičů respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním - 8,3 % Respondenti s dosaženým středoškolským vzděláním procentuální zastoupení rodičů respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním - 43,3 % Aktuální vzdělávací kariéra dětí respondentů (16-19 let) U respondentů bez dosaženého středoškolského vzdělání z celkového počtu dětí ve věku let v dalším studiu pokračuje 31,3 % dětí v dalším studiu nepokračuje 68,7 % dětí z těch, kteří pokračují ve studiu, se u všech jedná o učební obory, které jsou zakončeny závěrečnou zkouškou

16 U respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním z celkového počtu dětí ve věku let v dalším studiu pokračuje 44,4 % dětí v dalším studiu nepokračuje 55,6 % dětí z těch, kteří pokračují ve studiu: 75 % dětí studuje učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a 25 % dětí studuje čtyřleté maturitní obory Dosažené vzdělání dětí respondentů podle dosaženého vzdělání respondentů Zahrnuta je věková skupina 20 let a více a mladí lidé ve věku let, kteří nestudují. U respondentů bez dosaženého středoškolského vzdělání 2,8 % jejich dětí nemá dokončenou základní školu 75 % jejich dětí má dokončenou základní školu 22,2 % má výuční list U respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním 61,1 % jejich dětí má dokončenou základní školu 27,8 % jejich dětí má výuční list 11,1 % jejich má maturitu Současný stav dětí respondentů podle dosaženého vzdělání respondentů Zahrnuta je věková skupina 20 let a více a mladí lidé ve věku let, kteří nestudují. U respondentů bez dosaženého středoškolského vzdělání na mateřské dovolené - 21,9 % v registru Úřadu práce - 65,6 % zaměstnáno - 9,4 % ve výkonu trestu 3,1 % U respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním na mateřské dovolené 23,5 % v registru Úřadu práce 52,9 % zaměstnáno 11,4 % ve výkonu trestu 11,8 % Z plošného anonymního dotazníkového šetření zejména vyplynulo, jak moc je důležité vzdělání rodičů pro vzdělávací kariéru jejich dětí, resp. pro následné zaměstnání. Respondenti, jejichž rodiče dostudovali střední školu, častěji sami střední školu dostudovali a také jsou častěji zaměstnáni. Podobně děti respondentů, kteří dostudovali střední školu, byli častěji při dokončení středoškolských studií úspěšní a také jsou častěji úspěšní /i když ne výrazně/ při hledání zaměstnání

17 7. Závěr Z odpovědí prakticky všech respondentů, na otázku jaké jsou nejčastější příčiny nepokračování ve studiu po dokončení ZŠ nebo nedokončení středoškolských studií vyplynulo, že za nejčastější příčiny jsou považovány motivace rodičů ke vzdělání, motivace dětí samotných a finanční situace rodin, zejména těch, které jsou na sociálních dávkách. Rodiče dětí, kteří sami nevystudovali střední školu, nemají ke vzdělání takový vztah jako rodiče, kteří středoškolská studia dokončili. Nedoceňují význam vzdělání pro budoucnost svých dětí, neumějí se s dětmi učit, do studií a při studiích je motivovat, probíranou látku mnohdy nechápou, tedy nemohou být sami nápomocni, být vzorem pro své potomky. Finančně je studium jejich dětí mnohdy neúnosné. Již v současnosti jsou používány vhodné nástroje na zvýšení motivace rodičů /ale i žáků samotných/, jako jsou Podpora vzdělávání, příp. Program retrostipendií /detailně viz přílohy/. Bylo by vhodné kapacitně a finančně tyto programy posílit, stejně tak jako posílit roli škol jako aktivních hybatelů dění v lokalitách, přirozených center častější akce pro rodiče, školní prostory pro neformální setkávání pedagogů a dalších pedagogických pracovníků s rodiči a jejich dětmi, školní hřiště přístupná široké veřejnosti, terénní asistenti pohybující se v lokalitách/rodinách pro snazší styk a větší informovanost rodičů apod

18 8. Literatura a odkazy (veškeré dokumenty jsou v elektronické podobě na přiloženém CD): Mají na to - Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ; Člověk v tísni, o.p.s., 2013: Systémová spojení - spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání; Člověk v tísni, o.p.s., 2013: Metodika programu Podpora vzdělávání; Člověk v tísni, o.p.s., 2012: Metodika programu Kariérní poradenství; Člověk v tísni, o.p.s., 2012: Pasivita - břemeno nebo výzva - role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání; Člověk v tísni, o.p.s. 2013: Sociologická analýza přechodu romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí ze základních na střední školy; GAC, 2011: Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1,2; Sociofaktor, s.r.o., Kluby matek - podpora rodin předškoláků; Člověk v tísni, o.p.s., Předškolní kluby - metodika práce, teorie a praxe; Člověk v tísni, o.p.s., P%C5%99ed%C5%A1koln%C3%AD%20kluby%20FINAL.pdf Systémová spojení - předškolní vzdělávání; Člověk v tísni, o.p.s., Syst%C3%A9mov%C3%A1%20spojen%C3%AD%20FINAL%20oprava2.pdf

19 Příloha č. 1 - Hloubkové rozhovory individuální ředitel základní školy Jaké jsou podle Vás vnitřní překážky bránící studentům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Nízká motivace rodičů nízká zaměstnanost, absence pozitivního vzoru (netýká se pouze Romů) Pohodlnost dětí dítěti vyhovuje, když rodina zvolí pohodlnější řešení, nabídne alternativu přivýdělku a zaregistrování se do Evidence uchazečů o zaměstnání na úkor dalšího vzdělávání Jaké jsou podle Vás vnější překážky bránící žákům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Finanční tíseň prý takový problém není. Úředníci vyřizující MOP jsou k lidem vstřícnější než v minulosti a většinou na školní pomůcky dávku přidělují. Sledujete Vaše žáky po absolvování povinné školní docházky? Neděje se, nejsou kapacity. Měl byste nějaké návrhy k řešení v této problematice? Omezení přijímání absolventů 7. A 8. Tříd ke studiu na střední škole. Zamezení možnosti zaregistrování se do Evidence uchazečů o zaměstnání. ředitel základní školy Jaké jsou podle Vás vnitřní překážky bránící studentům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Mateřství je způsobem výdělku chlapci nejdříve hledají uplatnění v řemeslných oborech, na dívky prý tlačí rodina, aby se brzy vdaly, měly děti a staraly se o ně, často se mateřství stává pro dívky jedinou možností, jak rodině finančně pomoci Absence schopnosti dodržovat režim chybí pravidelnost a vůle dojít k cíli Absence pedagogických schopností a návyků rodiče nevědí, jakým způsobem vhodně vychovávat své dítě Plnění cílů děti i rodiny lépe plní krátkodobé cíle, absentuje u nich schopnost dlouhodobého plánování Popředí zájmu v něm často stojí rodič před svým dítětem Jaké jsou podle Vás vnější překážky bránící žákům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Nízká motivace dlouhodobá frustrace z nemožnosti uplatnění se na trhu práce

20 Rodinné tradice zvnitřnělé návyky, které rodiny nejsou schopny samy překonat Sledujete Vaše žáky po absolvování povinné školní docházky? Škola sleduje přihlášení a přijetí svých žáků na střední školy. V průběhu prvního ročníku se hodně bývalých studentů vrací na návštěvu, toto je však dobrovolné. Škola nemůže sbírat data (například o úspěšnosti svých žáků na střední škole) Škola občas pořádá hromadné akce, které navštěvují i bývalí žáci. ředitel základní školy Jaké jsou podle Vás vnitřní překážky bránící studentům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Selhávání nukleární rodiny rodina funguje často vícegeneračně, trvalou péči o dítě často získávají prarodiče, kteří své vnuky a vnučky nezvládají správně vést, v určitém věku začnou být děti vzdělanější než rodiče (prarodiče) a stávají se zdrojem informací pro rodiny, dítě pak zneužívá tohoto postavení a vymyká se vlivu Nízká motivace směřující od rodičů k dítěti rodiny, které jsou závislé na sociálních dávkách, těžko motivují dítě k dosažení co nejlepšího vzdělání, protože dítě doma vidí, že příjem je i bez souvislého zaměstnání Negativní vzory v lokalitách děti se od útlého věku setkávají se spoustou patologií (tím nejpalčivějším problémem jsou drogy a obchod s nimi), děti hnané vizí lehkého a rychlého výdělku vzhlížejí k distributorům drog a jiným kšeftařům ; tento špatný vliv může přebít výborné zázemí a výchovu, kterou jsou schopní rodiče dítěti dávat; patologie se obecně šíří jednodušeji díky snadnějšímu přístupu k informacím z internetu a sociálním sítím (zejména šikana) Orientace dítěte na uspokojování svých materiálních potřeb pro rodiče často blaho dítěte znamená zajištění materiálního dostatku, nejlépe okamžitě Jaké jsou podle Vás vnější překážky bránící žákům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Rasismus týká se především Romů, je to demotivující prvek pro pracovité a snaživé Složitá situace na trhu práce etnické menšiny mají ještě více zkomplikovanou možnost pohybu na trhu práce Nízká vzdělanost sociálně znevýhodněných rodiče nemohou pomáhat dětem při mimoškolní přípravě Nízká orientace v příspěvcích v takových příspěvcích, které by mohly nemajetným rodinám zajistit dostatečné materiální vybavení dítěte do školy, chybí poradenská činnost, ta by měla klienty aktivně vyhledávat ve spolupráci s úřady, školou a neziskovými organizacemi Sledujete Vaše žáky po absolvování povinné školní docházky? Máme informace od mladších sourozenců, bývalí žáci chodí školu navštěvovat, učitelé bydlí v lokalitě a bývalé žáky potkávají

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Proces plánování ve Vsetíně

Proces plánování ve Vsetíně Proces plánování ve Vsetíně Graf hlavních institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dětí ve Vsetíně Oddělení sociálně právní ochrany dětí Organizačn í složka Terénní sociální práce Odbor školství

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Překonávání školního neúspěchu Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Úvod Rovnost Rovnost a kvalita ve vzdělávání Podpora znevýhodněných žáků a škol Veřejná diskuze v regionech

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

DOBROVOLNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA ÚSTECKU. Karolína RANGLOVÁ

DOBROVOLNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA ÚSTECKU. Karolína RANGLOVÁ DOBROVOLNICTVÍ JAKO NÁSTROJ ODSTRAŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ NA ÚSTECKU Karolína RANGLOVÁ Na úvod svého příspěvku bych ve stručnosti nastínila, co chápeme pod pojmem skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Škola druhé šance. Projekt OP LZZ č. CZ.1.04/5.1.01/77.00165. Bratislava 8.- 9. 6. 2015 JUDr. Josef Vochozka

Škola druhé šance. Projekt OP LZZ č. CZ.1.04/5.1.01/77.00165. Bratislava 8.- 9. 6. 2015 JUDr. Josef Vochozka Škola druhé šance Projekt OP LZZ č. CZ.1.04/5.1.01/77.00165 Bratislava 8.- 9. 6. 2015 JUDr. Josef Vochozka EDUCA INTERNATIONAL, o.p.s. - činnost od roku 2007 - aktivity mladých lidí, podpora studentských

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

ŠKOLNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO OBDOBÍ 2013-2018

ŠKOLNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO OBDOBÍ 2013-2018 ŠKOLNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO OBDOBÍ 2013-2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534,

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY Dlouhodobý záměr a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ Index opatření Znění opatření Kritérium realizace Zodpovědnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více