Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky"

Transkript

1 Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky V rámci projektu PREVENT Zapojení rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky. Zpracoval v období červen říjen 2013: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova Praha 2 Pobočka ÚnL Pařížská Ústí nad Labem - 1 -

2 Obsah 1. Úvod str Cíl projektu str Studium relevantních dokumentů a. Školní absence str. 4 b. Řešení absencí na školách zřizovaných městem Ústí nad Labem str. 4 c. Strategické plánovací dokumenty: Návrh cílů a opatření 5. Komunitního plánu péče o občany města Ústí nad Labem oblast sociální pomoci a péče o osoby ohrožené závislostmi str. 6 d. Strategické plánovací dokumenty: Akční plán sociálního začleňování Ústí nad Labem str. 7 e. Statistiky ÚP str. 10 f. záznamy relevantních základních a středních škol str Hloubkové rozhovory individuální a. ředitelé a metodici prevence relevantních ZŠ a SŠ, kurátoři pro mládež a pracovníci NGOs, které pracují s mládeží ohroženou předčasným ukončením školní docházky str Hloubkové rozhovory skupinové a. učitelé na druhých stupních relevantních ZŠ str. 11 b. rodiče dětí, které navštěvují relevantní ZŠ a SŠ str Plošné anonymní dotazníkové šetření v sociálně vyloučených lokalitách str Závěr str Literatura a odkazy str Přílohy a. Hloubkové rozhovory individuální str. 19 b. Hloubkové rozhovory skupinové str. 25 c. Plošné šetření tabulky str. 25 d. Absence ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013 str CD s dokumenty - 2 -

3 1. Úvod Materiál Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky je součástí projektu PREVENT, který je zaměřen na zapojování rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky. Projekt PREVENT je projektem mezinárodním, do kterého jsou zapojeny kromě Ústí nad Labem tyto města: Nantes, Stockholm, Gijón, Sofie, Mnichov, Antverpy, Haag, Tallinn a Katánie. Mezi těmito městy dochází k výměně zkušeností a dobrých praxí. Město Ústí nad Labem přispělo programy spol. Člověk v tísni, o.p.s. Podporou vzdělávání a programem Retrostipendií. V rámci tohoto materiálu je vyhodnocena stávající situace prevence předčasného ukončování školní docházky na školách zřizovaných městem Ústí nad Labem. V první části je souhrn dostupných materiálů, statistik a strategií k problematice, v části druhé je popis realizovaných místních šetření a hloubkových rozhovorů s vybranými aktéry z oblasti vzdělávání a práce s dětmi a mládeží a s rodiči těchto dětí. S tímto materiálem bude v dalších měsících pracovat Místní akční skupina, která bude navrhovat koncepční řešení a konkrétní postupy pro řešení problematiky většího zapojování rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky jejich dětí. 2. Cíl projektu Základním cílem projektu je větší zapojení rodičů dětí do prevence předčasného ukončování školní docházky. Úspěšné zvládnutí základní školní docházky a pokračování v dalším studiu na střední škole nebo učilišti, je nezbytným předpokladem pro nalezení kvalifikované práce, vymanění se ze závislosti na sociálních dávkách. Problematika je samozřejmě mnohem širší, celkovou úspěšnost žáků a mladých lidí ovlivňují další faktory, jako je např. problematika zaměstnanosti (vysoká míra nezaměstnanosti v regionu, práce načerno apod.), podfinancovanost škol (nízký počet kvalifikovaných odborníků na školách /speciální pedagogové, psychologové, supervizoři apod./, malé materiální vybavení), celá oblast předškolního vzdělávání apod. Projekt Prevent je ale úzce zaměřen jen na roli škol a na rodinné prostředí, v kterém žáci vyrůstají. Ovšem např. účast dětí ze sociálně vyloučeného prostředí v předškolním vzdělávání, je pro jejich vzdělávací kariéry natolik klíčová, že jsme tuto problematiku zařadili alespoň do doporučené literatury na přiložené CD

4 3. Studium relevantních dokumentů a. Školní absence V školních letech 2011/2012 a 2012/2013 byl pro potřeby školské komise a zřizovatele ústeckých základních škol Magistrát města Ústí nad Labem proveden pracovníky spol. Člověk v tísni, o.p.s. souhrn absencí ze všech 19 základních škol. Materiál sleduje jak absence celkové, omluvené i neomluvené. Celkové průměry těchto absencí na žáka podle jednotlivých škol, celkové průměry za celé Ústí nad Labem (průměry aritmetické a mediány) a absence podle jednotlivých ročníků a pololetí. Z tohoto materiálu vyplývá /kompletní verze je součástí přílohy č. 1/, že nejvíce se s absencemi (celkovými, omluvenými i neomluvenými) potýkají ZŠ Školní náměstí (Předlice), ZŠ Hlavní a ZŠ Husova. Dále pak v menší míře ZŠ Karla IV., ZŠ Neštěmická a ZŠ Palachova. Zatímco celková průměrné absence na žáka ve všech 19 školách ve školním roce 2012/2013 byla 120,26 hodin (aritmetický průměr), resp. 113,86 hodiny (medián), pak na těchto školách to bylo 170,17 (ZŠ Hlavní); 182,69 (ZŠ Husova) a 254,94 (ZŠ Školní náměstí) hodin v průměru na žáka /vše aritmetické průměry/. Ve všech sledovaných kategoriích došlo mezi školními roky 2011/2012 a 2012/2013 ke zvýšení absencí. Opakujícími se jevy jsou: průběžné zvyšování počtu absencí podle ročníků (nejmenší absence byly pokaždé v 2. ročnících a nejvyšší v ročnících 8.) a vyšší absence v druhém pololetí oproti pololetí prvnímu (celkové absence za školní rok 2012/2013 v druhém pololetí jsou vyšší oproti pololetí prvnímu o 45,8 %). Všechny školy, u kterých jsou zvýšené školní absence, navštěvují ve větší míře žáci ze sociálně vyloučených lokalit, děti a mládež, kteří jsou z různých důvodů ohroženi školním neúspěchem. b. Řešení absencí na školách zřizovaných městem Ústí nad Labem Téma záškoláctví bylo identifikováno jako jedno z klíčových témat, jako jedna z největších bariér, která brání žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí školnímu úspěchu. Zde platí jednoduchá rovnice : Kdo do školy nechodí, nemůže se v ní také nic naučit. Řešení absencí vychází z normativního dokumentu MŠMT z roku 2002, s názvem Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: / ). V rámci našich výzkumů jsme došli k poznatkům, že neexistuje jednotná praxe v řešení školních absencí mezi jednotlivými města v České republice a v detailech se řešení záškoláctví různí i škola od školy v rámci Ústí nad Labem. Obecně se dá říci, že je při omlouvání žáků významně posílena role zákonných zástupců, školy mají jen omezené možnosti při podezření na absence skryté (ale mají), pediatrická praxe při omlouvání není zcela sjednocená. Základní školy vnímají spolupráci s praktickými lékaři jako nedostatečnou. Jak konkrétně jsou řešeny absence v Ústí nad Labem, ukazuje zhruba následující diagram

5 Z našich zjištění vyplynulo, že školy pedagogové jsou ve velmi nevýhodném postavení. Systém je pro ně nepřehledný (o rodičích ohrožených sociálním vyloučením ani nemluvě), a ačkoli dokládání absencí musejí dokumentovat co nejpodrobněji, po podání podnětu se jim nedostává prakticky žádné zpětné vazby. Jedním z velkých a méně řešených problémů školních absencí jsou navíc takzvané absence skryté. Pravidelné pozdní příchody do vyučování, pravidelné pateční absence apod

6 Detailně je problematika již popsána v materiálu Systémová spojení: Spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání, který je v elektronické podobě na přiloženém CD. c. Návrh cílů a opatření 5. Komunitního plánu péče o občany města Ústí nad Labem oblast sociální pomoci a péče o osoby ohrožené závislostmi Název Cíle: Krátký popis Cíle: Opatření, které vedou k naplnění Cíle: Problematiku záškoláctví dále řeší Komunitní plán péče o občany města Ústí nad Labem, zde návrhy cílů a opatření pro 5. Komunitní plán Ucelená koncepce primární prevence rizikového chování (PPRCH) ve školách zřizovaných statutárním městem Ústí nad Labem Prostřednictvím opatření přispět ke snižování počtu případů rizikového chování (záškoláctví, šikana a extrémní projevy agrese, rizikové sporty a chování v dopravě, rasismus a xenofobie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, závislostní chování včetně gamblingu viz Cíl 1) žáků škol zřizovaných statutárním městem Ústí nad Labem a jeho nepříznivých sociálních a/nebo zdravotních důsledků Vytvoření a zavedení koncepce primární prevence rizikového chování do škol zřizovaných statutárním městem Ústí nad Labem Název opatření: Udržení a rozvoj stávajících nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé Charakteristika Udržení a rozvoj stávajících služeb NZDM v potřebných lokalitách opatření: města Ústí nad Labem. Výměna zkušeností, vzdělávání pracovníků, zajištění kvality dle standardů. Zapojení vyššího počtu kvalifikovaných zaměstnanců. Rozšíření kontaktů s dalšími institucemi (zejména ZŠ a SŠ) a organizacemi. Zajištění financí na zachování a rozvoj služeb v Ústí nad Labem Odbourávání společenských bariér klientů NZDM (Nízkoprahová zařízení pro všechny děti a mládež ) Rozšíření kapacity (celkové či pro nové věkové skupiny) v potřebných lokalitách (zejména Předlice). Předpokládané dopady opatření: Aktivní a smysluplné trávení volného času dětí, mládeže a mladých dospělých. Prevence a snižování sociálně patologických jevů, jako např. vandalismus, kriminalita, záškoláctví atd. a nežádoucích společenských jevů. Prevence sociálního vyloučení nebo jejího prohloubení u ohrožených cílových skupin

7 Předpokládaný termín realizace opatření: Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: Předpokládané finanční zdroje: Předpokládaní realizátoři a partneři: Koordinátor opatření: Předpokládané výstupy (kvantitativní): Zvýšení sociálních kompetencí a dovedností. Zlepšování nebo udržení školních výsledků, motivace ke školní docházce. Zlepšení přístupu k předprofesní a profesní přípravě, přecházení vyloučení z trhu práce. Po dobu trvání 5. KPP Kč/4 roky KÚÚK, Město Ústí nad Labem, MPSV, MŠMT ČR, MV ČR, soukromé nadace a fondy Člověk v tísni, Oblastní charita Ústí nad Labem, YMCA Počet uživatelů: 1600 Počet pracovních míst: 9 Počet dobrovolníků: 36 d. Akční plán sociálního začleňování Ústí nad Labem Ačkoli návrh Akčního plánu sociálního začleňování nebyl v konečném důsledku zastupitelstvem města Ústí nad Labem přijat, některé jeho části jsou přesto realizovány, a proto jsme ho do tohoto materiálu, resp. část IV. Vzdělávání, zařadili. V rámci provedené swot analýzy bylo definováno několik silných stránek. Mimo jiné především dostatečné kvalifikace pedagogů, silná síť vzdělávacích institucí včetně poradenských zařízení. Mezi slabé stránky byla potom zařazena neexistence diagnostických nástrojů pro sociální znevýhodnění, nedostatečné kapacity neziskových organizací, nedostatek míst v předškolních zařízeních a tzv. nálepkování škol, kdy pověst školy neodpovídá kvalitě a přípravné ročníky zřizované při základních školách praktických. Ve swot analýze převládaly především definované hrozby, mezi které byly zařazeny například demotivace pedagogických pracovníků, časté změny koncepcí a personálního obsazení Ministerstva školství a nejasné rozdělení kompetencí mezi MPSV, MŠMT a MZD v oblasti předškolní výchovy. Mezi příležitosti potom členové Lokálního partnerství zařadili případnou restrukturalizaci speciálního školství, případy dobré praxe ze zahraničí a jejich přenos a Národní akční plán inkluzivního vzdělávání. Jednou z hlavních oblastí podpory vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit bylo značeno předškolní vzdělávání v rámci sítě mateřských škol

8 4. PRIORITA Podpora předškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit. 4.1 dlouhodobý cíl Do roku 2014 jsou děti ze sociálně vyloučených lokalit zapojeny ve větší míře do předškolního vzdělávání v rámci sítě mateřských škol Krátkodobý cíl Komentář Zvýšení kompetencí pedagogů mateřských škol pro práci s dětmi pocházejícími ze sociálně znevýhodněného prostředí. Preferovaná strategie Proškolení pedagogických pracovníků v oblasti specifických problémů a podmínek sociálního vyloučení v osvědčených modelech práce. Záložní strategie Rizika Neochota pedagogických pracovníků účastnit se vzdělávání. Krok/opatření Termín Zodpovědná osoba Komentář Průběžná nabídka vzdělávání ze strany NNO Průběžně Koordinátor inkluze Aktivní vyhledávání nabídek vzdělávání a možností finančního zajištění vzdělávání krátkodobý cíl Komentář Rodiny ze sociálně vyloučených lokalit usilují o zařazení dětí do předškolní výchovy v rámci sítě mateřských škol. Rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách si uvědomují přínos předškolní přípravy dětí. Preferovaná strategie Navýšit počet dětí, které pravidelně navštěvují MŠ, práce s motivací rodičů ve spolupráci MŠ s NNO. Záložní strategie Větší využití specifických zařízení NNO pro předškolní přípravu. Rizika Krok/opatření Termín Zodpovědná osoba Komentář Pravidelná komunikace s rodiči v rámci práce NNO v lokalitě Pravidelná setkávání za účelem sledování úspěšnosti začleňování dětí do MŠ březen 2013 Průběžně Koordinátor inkluze Ředitelé MŠ Koordinátor inkluze Ředitelé MŠ - 8 -

9 DOPORUČENÍ POR DALŠÍ KROKY V OBLASTI Komentář V rámci priority č. 4 Podpora předškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit byla definována potřeba navýšení současných kapacit v mateřských školách. V souvislosti s takovým opatřením je nutné provést zmapování aktuálního stavu kapacit a šetření potřeb obyvatel sociálně vyloučených obyvatel v jejich přístupu k využívání institucí předškolního vzdělávání. Jako funkční postup se ukazuje realizace informační kampaně pro matky s předškolními dětmi v průběhu zápisu dětí do mateřských škol. Priorita Dlouhodobý cíl Krátkodobý cíl Komentář Podpora předškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit. 5. PRIORITA Do roku 2014 jsou děti ze sociálně vyloučených lokalit zapojeny ve větší míře do předškolního vzdělávání v rámci sítě mateřských škol Podpora základních škol a tvorba vzdělávacích koncepcí. Zmapování aktuálního stavu kapacit v MŠ a provedení šetření potřeb obyvatel sociálně vyloučených lokalit v jejich přístupu k využívání institucí předškolního vzdělávání. Případná realizace informační kampaně v sociálně vyloučených lokalitách. 5.1 dlouhodobý cíl Do roku 2014 je vytvořen proinkluzivní vzdělávací plán včetně katalogu podpůrných opatření krátkodobý cíl Zapojení aktérů v oblasti vzdělávání do realizace projektu Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích podporujících rovný přístup ke vzdělávání Preferovaná strategie Záložní strategie Komentář Realizátorem projektu je Člověk v tísni, o.p.s., projekt je podpořen z OPVK Rizika Zapojit všechny relevantní aktéry do realizace projektu podpořeného z OPVK, jehož cílem je ve vybraných městech vytvořit a v praxi odzkoušet koncepci inkluzivního vzdělávání dle místních podmínek. Irelevantní projekt podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nezapojení všech relevantních aktérů. Krok/opatření Termín Zodpovědná osoba Komentář - 9 -

10 Ustanovení pracovní skupiny leden 2013 Člověk v tísni, o.p.s. Skupina naváže na pracovní skupinu Vzdělávání v rámci Lokálního partnerství. Pravidelná setkávání pracovní skupiny, zpracování koncepce včetně katalogu podpůrných opatření září 2014 Člověk v tísni, o.p.s. Aktivita řízení NNO Člověk v tísni, o.p.s. e. Statistiky Úřadu práce Úřad práce nám k 15. říjnu poskytl tato data (data jsou za okres Ústí nad Labem, nižší jednotky na Úřadě práce neevidují): uchazečů o zaměstnání celkem uchazečů o zaměstnání má základní nebo nedokončené základní vzdělání (tj. 45,5 % z celkového počtu uchazečů) uchazečů je ve věku let (tj. 23,5 % z celkového počtu uchazečů) uchazečů se základním nebo nedokončeným základním vzděláním ve věku let (tj. 12 % z celkového počtu uchazečů) Do těchto počtů nejsou samozřejmě zařazeni ti, kteří byli z evidence ÚP vyškrtnuti f. záznamy relevantních základních a středních škol Data poskytly 4 školy: ZŠ Anežky České, ZŠ Školní náměstí, ZŠ Hlavní a ZŠ Neštěmická Ve všech čtyřech sledovaných ZŠ ukončilo povinnou školní docházku ve školním roce 2012/2013 celkem 145 žáků. Z toho 121 žáků v 9. ročníku a 24 žáků v nižších ročnících. Přihlášku ke studiu na SŠ podalo celkem 127 žáků, tj. celkem 87,6 % z celkového počtu žáků. 18 žáků v dalším vzdělávání nepokračovalo. 4. Hloubkové rozhovory individuální a. ředitelé a metodici prevence relevantních ZŠ a SŠ, kurátoři pro mládež a pracovníci nevládních neziskových organizací, kteří pracují s mládeží ohroženou předčasným ukončením školní docházky V listopadu 2013 probíhala šetření mezi odborníky pracující s mládeží ohroženou předčasným ukončováním středoškolského studia. Šetření probíhala formou individuálního rozhovoru. Mezi dotazované patřili zástupci ZŠ Hlavní, ZŠ Anežky České, ZŠ Školní náměstí, ZŠ

11 Neštěmická vedení těchto škol a výchovní poradci, zástupce oddělení prevence ze sociálního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a pracovníci společnosti nestátní neziskové organizace Člověk v tísni, o. p. s., kteří se věnují mládeži. Šetření bylo zaměřeno na překážky, které dle dotazovaných nejvíce brání studentům v úspěšném dokončení středoškolského studia. Otázky byly zaměřeny na bariéry, které jsou schopny studenti či jejich rodiče sami odstranit a změnit svoji situaci (bariéry vnitřní) a překážky, které dítě či rodina ovlivnit nemohou (bariéry vnější.) Z individuálně vedených rozhovorů s odborníky vyplynulo, že za největší vnitřní překážku je považována nízká motivace k pokračování ve studiu ze strany rodičů směrem k dětem. Často v odpovědích následoval problém vlastní motivace dětí a vlastní motivace rodičů, která by je nutila vyvíjet tlak na jejich děti. Respondenti také uváděli jako faktor, který dle jejich názoru často ovlivňuje (ne)úspěšnost studentů při studiu na střední škole mateřství, popř. rodičovství a absenci schopnosti dodržovat pevný režim. Vnějšími překážkami bránícími úspěšnému dokončení studia respondenti téměř vždy označili špatnou situaci na trhu práce. Vysoká nezaměstnanost je označována za nejvíce demotivující prvek jak pro studenty, tak i pro jejich rodiče. Dále uvádějí za velký problém absenci pozitivního vzorů v lokalitách a finanční tíseň, která ovlivňuje již studium dítěte na Základní škole. Odpovědi se ve zpracovaných dotaznících mezi těmito dvěma úrovněmi různě prolínají a v některých případech je obtížné určit, zda se jedná o překážku vnitřní, či vnější. V některých případech také uváděli respondenti některé vnější překážky jako původce těch vnitřních. Zároveň přicházeli s vlastními návrhy řešení tohoto problému. Celé odpovědi jednotlivých respondentů jsou v příloze č Hloubkové rozhovory skupinové a. učitelé na druhých stupních relevantních ZŠ Respondenty tohoto šetření byli třídní učitelé 9. tříd základních škol ze ZŠ Školní náměstí a ZŠ Hlavní. Podle respondentů se situace oproti té v 90. letech zlepšila a děti pravidelně podávají přihlášky ke studiu na středních školách. Klíčovým faktorem, který nejvíce ovlivňuje úspěšnost dítěte při studiu na střední školu, a to i přes nepříznivou sociální a finanční situaci rodiny, je podpora ze strany rodiny. Překážky, kterým studenti při studiu na střední škole čelí, byly rozděleny opět na bariéry vnitřní a vnější. Jako vnitřní překážka byla učiteli identifikována nedostatečná podpora od rodičů. Ti jsou často nezaměstnaní a nejdou svým dětem příkladem. Často dítě od studia odrazují a sráží jeho sebevědomí prohlášeními, že studium nezvládne a je zbytečné se snažit. Dítě při prvním nezdaru často školu opouští. Do vnějších překážek učitelé zanesli špatnou finanční a sociální situaci v rodině, negativní vliv bezprostředního okolí a někdy výraznou změnu prostředí, tedy přechod ze školy základní na střední, který studenti někdy nezvládají

12 Respondenti navrhovali opatření, která by mohla situaci zlepšit. Podobně jako respondenti individuálních rozhovorů, učitelé zmiňovali větší finanční pomoc studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Navrhovali povinné uzákonění studia na středních školách. Dále uváděli konkrétní nástroje, které by mohli sami použít při výuce a tím by zvýšili úspěšnost svých absolventů při studiu na středních školách. Pedagogové pociťují nedostatečnou možnost komunikace s rodiči. Pokud by takovýto prostor s rodiči měli a zároveň by rodiče projevili též zájem, mohli by na rodinu více pozitivně působit. Učitelům by pomohlo, kdyby se děti setkávali s více pozitivními vzory, s vrstevníky, kteří uspěli na trhu práce a mohli se před dětmi prezentovat. b. rodiče dětí, které navštěvují relevantní základní a střední školy V říjnu 2013 se konaly ve dvou lokalitách skupinové rozhovory s rodiči, kteří žijí v lokalitách, kde jsou ohroženi sociálním vyloučením a jejichž děti navštěvují školy v těchto lokalitách. První schůzka se konala v Předlicích v klubu pro mladé lidi MIXer a druhá v Nízkoprahovém klubu Nový svět na Novém světě v Krásném Březně Na schůzky jsme rodiče zvali s otázkou: Proč si myslíte, že děti z lokalit často nenastupují do učení nebo na střední školy, příp. proč tato studia nedokončují? Obsah obou schůzek byl zaznamenáván a vyplynulo z nich následující: Předlice klub MIXer Vnitřní důvody Ze strany dětí Lenost dětem se nechce vstávat do školy, protože není povinná, často se vstává ještě dříve, než při docházce na ZŠ (praktický výcvik začíná dříve, než teoretická výuka) Nezájem o studium mnoho dětí se učit nechce; obory, které jsou k dispozici, jsou nezajímavé Obtížné zapadnutí do nového kolektivu studenti ze základních škol, které jsou poblíž sociálně vyloučených lokalit, mají problémy zapadnout mezi nové spolužáky, protože celých devět let strávili na škole, kterou navštěvovali pouze (spíše) Romové Strach na středních školách je méně přátelské prostředí než na školách základních. Stává se, že učitelé necitlivě reagují (ztrapňují před třídou) na špatnou a neúplnou výbavu studenta. Ze strany rodičů Absence pozitivního vzoru sami rodiče většinou jiné vzdělání než základní nemají Práce místo školy často se stává, že rodič dítěti raději doporučí, aby upřednostnilo přivýdělek před vzděláním

13 Vnější důvody Šikana učitelé často přehlížejí šikanu ve třídě a student se pak bojí do školy chodit Potíže s učivem v případě, že student zcela nerozumí látce a vše nepochopí při hodině, musí si pak platit doučování a na to spousta rodin nemá prostředky Zdravotní potíže někteří žáci nemohou být přijati na vybrané obory, protože jim k tomu obvodní lékař nedá svolení, a pak musí navštěvovat obor, který je nebaví Neuplatnitelnost absolventa zaměstnavatelé vždy požadují několik let praxi v oboru, absolventi nemají kde získat pracovní zkušenosti (neplacené stáže využívané prý nebudou, protože je třeba shánět práce a pomoci rodině) Nelegální zaměstnání pokud se absolventovi podaří sehnat práci v oboru, (jde hlavně o stavební obory), tak pouze načerno, a to se nezapočítává jako uznatelná praxe pro dalšího zaměstnavatele Vysoká nezaměstnanost v regionu Dostupnost škol studenti často do škol dojíždějí a rodiny mnohdy nezaplatí jízdenky Neatraktivnost oborů (zejména pro dívky) ty žádané nabízí pouze soukromé střední školy (kadeřnice apod.) Matiční Nízkoprahový klub Nový svět Vnitřní důvody Přepečovávání dětí rodiče jsou velmi benevolentní k chování svých dětí ve škole a s tímto nevysloveným souhlasem s takovýmto nevhodným chováním podrývají autoritu učitele, který si posléze nemůže zjednat respekt Početné rodiny rodiny, které jsou závislé na sociálních dávkách a mají více dětí, nemohou zajistit materiální vybavenost pro všechny své děti středoškolského věku zároveň Strach děti se stydí chodit do školy bez vybavení, které mají ostatní a rodina jim ho pořídit nemůže Nezájem rodičů o vzdělání dítěte nekomunikují se školou, nechodí na třídní schůzky apod. Vnější důvody Finanční náročnost studia - školy i přes jejich zákonnou povinnost nepůjčují knihy a učebnice, pomůcky na praxi jsou drahé a dávka mimořádné okamžité pomoci není nároková a nedosáhne na ni každý Absence stipendií není žádná podpora, kromě státu, která by pomohla děti plně vybavit do školy Absence poradenství - rodiče neví, s kým by se mohli poradit o možnosti příspěvku na vzdělání svého dítěte

14 Přídavky na dítě školy často rodiče upozorňují, že na děti berou přídavky a z těch má být vybavení dítěte hrazeno, tyto peníze jsou však stálou položkou rozpočtu, a kdyby se sáhlo do nich, budou chybět peníze na jiné potřeby rodiny 6. Plošné anonymní dotazníkové šetření v sociálně vyloučených lokalitách Plošné dotazníkové šetření probíhalo na podzim 2013 na celém území města Ústí nad Labem, ale zejména v ÚMO Ústí nad Labem Město (konkrétně v lokalitě Předlice) a v ÚMO Neštěmice (v lokalitách Nový svět, Krásné Březno, Mojžíř a Neštěmice). Respondenty byli především klienti organizace Člověk v tísni, o.p.s., spolupracující s terénními sociálními pracovníky a pracovníky sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kteří s vyplňováním dotazníků rodičům individuálně vypomáhali. Dotazníkového šetření se mohl zúčastnit každý rodič, jiné kritérium nebylo stanoveno. Šetření mělo za úkol zjistit nejen názor rodičů na situaci předčasného ukončování sekundárního vzdělávání (důvody, překážky bránící úspěšnému dokončení studia, důležité faktory pro úspěšné dokončení studia apod.), ale také zjistit vztah mezi vzděláním rodičů (popř. prarodičů) a nejvyšším dosaženým vzděláním dítěte. Celkem bylo osloveno 51 rodičů. Dotazovaní rodiče uvedli důvody pro své nepřihlášení ke studiu na střední školu či následné přerušení studia, nejvíce pro vlastní nezájem o studium, těhotenství/rodičovství, špatný prospěch, nástup do zaměstnání před ukončením studia a nízkou motivace od jejich rodičů. Když měli rodiče hodnotit důvody neúspěchu vlastních dětí při studiu na střední škole, nejčastěji hovořili především o nezájmu svých dětí o studium, o těhotenství/rodičovství a a negativním vliv prostředí. Z tohoto lze vypozorovat, že děti často kopírují chování svých rodičů. Je-li hlavní důvodem neúspěchu (jak rodičů, tak i dětí) vlastní nezájem o studium, je zřejmé, že rodiče postrádají schopnost pozitivně působit na děti a správně je ke studiu motivovat. Respondenti při dotazování vyjmenovávali překážky, které dětem nejvíce brání k úspěšnému dokončení studia. Nejčastěji se opakovalo to, že děti sami zájem o studium nemají a s nechutí navštěvují i ZŠ. Za druhou nejčastější překážku byly označeny finanční potíže samotných rodin. Nejen ve smyslu finanční náročnosti studia (učebnice, pomůcky potřebné pro praktickou výuku), která je v případě početných rodin pohybujících se na hranici životního minima neúnosná. Rodiny také zohledňují to, jestli se studium dítěte rodině vůbec vyplatí. Mnohdy dítě s vidinou finanční pomoci rodině raději volí brzký nástup do zaměstnání. Vícekrát bylo zmíněno, že rodiče neumějí své děti vychovat a nemotivují je a o vzdělání svých dětí se nezajímají. Rodiče také zmiňovali, že problémem jsou i drogy a jiné patologie, které se v lokalitách často vyskytují. Mezi faktory, které jsou důležité pro úspěšné dokončení studia na SŠ, uvedli rodiče hlavně silnou podporu rodiny a finanční zajištění. Podporou rodiny je myšlena větší motivace dětí, pomoc při mimoškolní přípravě a dobrá výchova. Rodiče zmiňují také to, že dítě musí mít dobré školní výsledky, které by ho motivovaly k pokračování ve studiu

15 Procentuální rozdělení respondentů dle dosaženého vzdělání s nedokončenou základní školou praktickou - 5,9 % s nedokončenou základní školou - 9,8 % dokončená základní škola praktická - 19,6 % dokončená základní škola - 35,3 % s výučním listem - 23,5 % s výučním listem s maturitou - 2 % s maturitou - 3,9 % Současný stav respondentů podle dosaženého vzdělání Respondenti bez středoškolského vzdělání na mateřské dovolené - 16,7 % v registru Úřadu práce - 66,7 % vyřazeno z ÚP 5,6 % zaměstnáno - 5,6 % ve starobním důchodu - 5,6 % Respondenti se středoškolským vzděláním na mateřské dovolené - 6,7 % v registru Úřadu práce - 60 % zaměstnáno - 33,3 % Procentuální zastoupení rodičů respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním podle vzdělání respondentů Respondenti bez dosaženého středoškolského vzdělání procentuální zastoupení rodičů respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním - 8,3 % Respondenti s dosaženým středoškolským vzděláním procentuální zastoupení rodičů respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním - 43,3 % Aktuální vzdělávací kariéra dětí respondentů (16-19 let) U respondentů bez dosaženého středoškolského vzdělání z celkového počtu dětí ve věku let v dalším studiu pokračuje 31,3 % dětí v dalším studiu nepokračuje 68,7 % dětí z těch, kteří pokračují ve studiu, se u všech jedná o učební obory, které jsou zakončeny závěrečnou zkouškou

16 U respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním z celkového počtu dětí ve věku let v dalším studiu pokračuje 44,4 % dětí v dalším studiu nepokračuje 55,6 % dětí z těch, kteří pokračují ve studiu: 75 % dětí studuje učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a 25 % dětí studuje čtyřleté maturitní obory Dosažené vzdělání dětí respondentů podle dosaženého vzdělání respondentů Zahrnuta je věková skupina 20 let a více a mladí lidé ve věku let, kteří nestudují. U respondentů bez dosaženého středoškolského vzdělání 2,8 % jejich dětí nemá dokončenou základní školu 75 % jejich dětí má dokončenou základní školu 22,2 % má výuční list U respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním 61,1 % jejich dětí má dokončenou základní školu 27,8 % jejich dětí má výuční list 11,1 % jejich má maturitu Současný stav dětí respondentů podle dosaženého vzdělání respondentů Zahrnuta je věková skupina 20 let a více a mladí lidé ve věku let, kteří nestudují. U respondentů bez dosaženého středoškolského vzdělání na mateřské dovolené - 21,9 % v registru Úřadu práce - 65,6 % zaměstnáno - 9,4 % ve výkonu trestu 3,1 % U respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním na mateřské dovolené 23,5 % v registru Úřadu práce 52,9 % zaměstnáno 11,4 % ve výkonu trestu 11,8 % Z plošného anonymního dotazníkového šetření zejména vyplynulo, jak moc je důležité vzdělání rodičů pro vzdělávací kariéru jejich dětí, resp. pro následné zaměstnání. Respondenti, jejichž rodiče dostudovali střední školu, častěji sami střední školu dostudovali a také jsou častěji zaměstnáni. Podobně děti respondentů, kteří dostudovali střední školu, byli častěji při dokončení středoškolských studií úspěšní a také jsou častěji úspěšní /i když ne výrazně/ při hledání zaměstnání

17 7. Závěr Z odpovědí prakticky všech respondentů, na otázku jaké jsou nejčastější příčiny nepokračování ve studiu po dokončení ZŠ nebo nedokončení středoškolských studií vyplynulo, že za nejčastější příčiny jsou považovány motivace rodičů ke vzdělání, motivace dětí samotných a finanční situace rodin, zejména těch, které jsou na sociálních dávkách. Rodiče dětí, kteří sami nevystudovali střední školu, nemají ke vzdělání takový vztah jako rodiče, kteří středoškolská studia dokončili. Nedoceňují význam vzdělání pro budoucnost svých dětí, neumějí se s dětmi učit, do studií a při studiích je motivovat, probíranou látku mnohdy nechápou, tedy nemohou být sami nápomocni, být vzorem pro své potomky. Finančně je studium jejich dětí mnohdy neúnosné. Již v současnosti jsou používány vhodné nástroje na zvýšení motivace rodičů /ale i žáků samotných/, jako jsou Podpora vzdělávání, příp. Program retrostipendií /detailně viz přílohy/. Bylo by vhodné kapacitně a finančně tyto programy posílit, stejně tak jako posílit roli škol jako aktivních hybatelů dění v lokalitách, přirozených center častější akce pro rodiče, školní prostory pro neformální setkávání pedagogů a dalších pedagogických pracovníků s rodiči a jejich dětmi, školní hřiště přístupná široké veřejnosti, terénní asistenti pohybující se v lokalitách/rodinách pro snazší styk a větší informovanost rodičů apod

18 8. Literatura a odkazy (veškeré dokumenty jsou v elektronické podobě na přiloženém CD): Mají na to - Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ; Člověk v tísni, o.p.s., 2013: Systémová spojení - spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání; Člověk v tísni, o.p.s., 2013: Metodika programu Podpora vzdělávání; Člověk v tísni, o.p.s., 2012: Metodika programu Kariérní poradenství; Člověk v tísni, o.p.s., 2012: Pasivita - břemeno nebo výzva - role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání; Člověk v tísni, o.p.s. 2013: Sociologická analýza přechodu romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí ze základních na střední školy; GAC, 2011: Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1,2; Sociofaktor, s.r.o., Kluby matek - podpora rodin předškoláků; Člověk v tísni, o.p.s., Předškolní kluby - metodika práce, teorie a praxe; Člověk v tísni, o.p.s., P%C5%99ed%C5%A1koln%C3%AD%20kluby%20FINAL.pdf Systémová spojení - předškolní vzdělávání; Člověk v tísni, o.p.s., Syst%C3%A9mov%C3%A1%20spojen%C3%AD%20FINAL%20oprava2.pdf

19 Příloha č. 1 - Hloubkové rozhovory individuální ředitel základní školy Jaké jsou podle Vás vnitřní překážky bránící studentům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Nízká motivace rodičů nízká zaměstnanost, absence pozitivního vzoru (netýká se pouze Romů) Pohodlnost dětí dítěti vyhovuje, když rodina zvolí pohodlnější řešení, nabídne alternativu přivýdělku a zaregistrování se do Evidence uchazečů o zaměstnání na úkor dalšího vzdělávání Jaké jsou podle Vás vnější překážky bránící žákům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Finanční tíseň prý takový problém není. Úředníci vyřizující MOP jsou k lidem vstřícnější než v minulosti a většinou na školní pomůcky dávku přidělují. Sledujete Vaše žáky po absolvování povinné školní docházky? Neděje se, nejsou kapacity. Měl byste nějaké návrhy k řešení v této problematice? Omezení přijímání absolventů 7. A 8. Tříd ke studiu na střední škole. Zamezení možnosti zaregistrování se do Evidence uchazečů o zaměstnání. ředitel základní školy Jaké jsou podle Vás vnitřní překážky bránící studentům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Mateřství je způsobem výdělku chlapci nejdříve hledají uplatnění v řemeslných oborech, na dívky prý tlačí rodina, aby se brzy vdaly, měly děti a staraly se o ně, často se mateřství stává pro dívky jedinou možností, jak rodině finančně pomoci Absence schopnosti dodržovat režim chybí pravidelnost a vůle dojít k cíli Absence pedagogických schopností a návyků rodiče nevědí, jakým způsobem vhodně vychovávat své dítě Plnění cílů děti i rodiny lépe plní krátkodobé cíle, absentuje u nich schopnost dlouhodobého plánování Popředí zájmu v něm často stojí rodič před svým dítětem Jaké jsou podle Vás vnější překážky bránící žákům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Nízká motivace dlouhodobá frustrace z nemožnosti uplatnění se na trhu práce

20 Rodinné tradice zvnitřnělé návyky, které rodiny nejsou schopny samy překonat Sledujete Vaše žáky po absolvování povinné školní docházky? Škola sleduje přihlášení a přijetí svých žáků na střední školy. V průběhu prvního ročníku se hodně bývalých studentů vrací na návštěvu, toto je však dobrovolné. Škola nemůže sbírat data (například o úspěšnosti svých žáků na střední škole) Škola občas pořádá hromadné akce, které navštěvují i bývalí žáci. ředitel základní školy Jaké jsou podle Vás vnitřní překážky bránící studentům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Selhávání nukleární rodiny rodina funguje často vícegeneračně, trvalou péči o dítě často získávají prarodiče, kteří své vnuky a vnučky nezvládají správně vést, v určitém věku začnou být děti vzdělanější než rodiče (prarodiče) a stávají se zdrojem informací pro rodiny, dítě pak zneužívá tohoto postavení a vymyká se vlivu Nízká motivace směřující od rodičů k dítěti rodiny, které jsou závislé na sociálních dávkách, těžko motivují dítě k dosažení co nejlepšího vzdělání, protože dítě doma vidí, že příjem je i bez souvislého zaměstnání Negativní vzory v lokalitách děti se od útlého věku setkávají se spoustou patologií (tím nejpalčivějším problémem jsou drogy a obchod s nimi), děti hnané vizí lehkého a rychlého výdělku vzhlížejí k distributorům drog a jiným kšeftařům ; tento špatný vliv může přebít výborné zázemí a výchovu, kterou jsou schopní rodiče dítěti dávat; patologie se obecně šíří jednodušeji díky snadnějšímu přístupu k informacím z internetu a sociálním sítím (zejména šikana) Orientace dítěte na uspokojování svých materiálních potřeb pro rodiče často blaho dítěte znamená zajištění materiálního dostatku, nejlépe okamžitě Jaké jsou podle Vás vnější překážky bránící žákům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Rasismus týká se především Romů, je to demotivující prvek pro pracovité a snaživé Složitá situace na trhu práce etnické menšiny mají ještě více zkomplikovanou možnost pohybu na trhu práce Nízká vzdělanost sociálně znevýhodněných rodiče nemohou pomáhat dětem při mimoškolní přípravě Nízká orientace v příspěvcích v takových příspěvcích, které by mohly nemajetným rodinám zajistit dostatečné materiální vybavení dítěte do školy, chybí poradenská činnost, ta by měla klienty aktivně vyhledávat ve spolupráci s úřady, školou a neziskovými organizacemi Sledujete Vaše žáky po absolvování povinné školní docházky? Máme informace od mladších sourozenců, bývalí žáci chodí školu navštěvovat, učitelé bydlí v lokalitě a bývalé žáky potkávají

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Analýza programu Podpora vzdělávání

Analýza programu Podpora vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Závěrečná výzkumná zpráva Závěrečná výzkumná zpráva Vypracovaly: Anita Homrová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná Plzeň, červen 2012

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Závěrečná zpráva výzkumného projektu Praha, listopad 2007 www.gac.cz byla zpracována za finanční pomoci Evropské unie. Obsah 1. Úvod...4 1.1 Předmět a cíle analýzy...5 1.2 Strategie výzkumu...5 2. Statistická

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Závěrečná evaluace projektu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Autoři: Lukáš Radostný, Hana Štěpánková, Daniel Vališ Jaro 2015 OBSAH CHARAKTERISTIKA

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Předčasné odchody žáků ze středních škol

Předčasné odchody žáků ze středních škol Předčasné odchody žáků ze středních škol Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH Úvod... 3 1. Východiska a cíle šetření... 4 1.1 Vymezení

Více

Analýza potřeb pedagogických pracovníků ve vztahu k sociokulturně znevýhodněným dětem

Analýza potřeb pedagogických pracovníků ve vztahu k sociokulturně znevýhodněným dětem Analýza potřeb pedagogických pracovníků ve vztahu k sociokulturně znevýhodněným dětem Zpráva je jedním z výstupů projektu Cesta k rovným příležitostem možnosti a limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci 2012 Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci Zpracováno pro potřeby statutárního města Olomouc SocioFactor s.r.o. 1 www.sociofactor.eu Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více