Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky"

Transkript

1 Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky V rámci projektu PREVENT Zapojení rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky. Zpracoval v období červen říjen 2013: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova Praha 2 Pobočka ÚnL Pařížská Ústí nad Labem - 1 -

2 Obsah 1. Úvod str Cíl projektu str Studium relevantních dokumentů a. Školní absence str. 4 b. Řešení absencí na školách zřizovaných městem Ústí nad Labem str. 4 c. Strategické plánovací dokumenty: Návrh cílů a opatření 5. Komunitního plánu péče o občany města Ústí nad Labem oblast sociální pomoci a péče o osoby ohrožené závislostmi str. 6 d. Strategické plánovací dokumenty: Akční plán sociálního začleňování Ústí nad Labem str. 7 e. Statistiky ÚP str. 10 f. záznamy relevantních základních a středních škol str Hloubkové rozhovory individuální a. ředitelé a metodici prevence relevantních ZŠ a SŠ, kurátoři pro mládež a pracovníci NGOs, které pracují s mládeží ohroženou předčasným ukončením školní docházky str Hloubkové rozhovory skupinové a. učitelé na druhých stupních relevantních ZŠ str. 11 b. rodiče dětí, které navštěvují relevantní ZŠ a SŠ str Plošné anonymní dotazníkové šetření v sociálně vyloučených lokalitách str Závěr str Literatura a odkazy str Přílohy a. Hloubkové rozhovory individuální str. 19 b. Hloubkové rozhovory skupinové str. 25 c. Plošné šetření tabulky str. 25 d. Absence ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013 str CD s dokumenty - 2 -

3 1. Úvod Materiál Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky je součástí projektu PREVENT, který je zaměřen na zapojování rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky. Projekt PREVENT je projektem mezinárodním, do kterého jsou zapojeny kromě Ústí nad Labem tyto města: Nantes, Stockholm, Gijón, Sofie, Mnichov, Antverpy, Haag, Tallinn a Katánie. Mezi těmito městy dochází k výměně zkušeností a dobrých praxí. Město Ústí nad Labem přispělo programy spol. Člověk v tísni, o.p.s. Podporou vzdělávání a programem Retrostipendií. V rámci tohoto materiálu je vyhodnocena stávající situace prevence předčasného ukončování školní docházky na školách zřizovaných městem Ústí nad Labem. V první části je souhrn dostupných materiálů, statistik a strategií k problematice, v části druhé je popis realizovaných místních šetření a hloubkových rozhovorů s vybranými aktéry z oblasti vzdělávání a práce s dětmi a mládeží a s rodiči těchto dětí. S tímto materiálem bude v dalších měsících pracovat Místní akční skupina, která bude navrhovat koncepční řešení a konkrétní postupy pro řešení problematiky většího zapojování rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky jejich dětí. 2. Cíl projektu Základním cílem projektu je větší zapojení rodičů dětí do prevence předčasného ukončování školní docházky. Úspěšné zvládnutí základní školní docházky a pokračování v dalším studiu na střední škole nebo učilišti, je nezbytným předpokladem pro nalezení kvalifikované práce, vymanění se ze závislosti na sociálních dávkách. Problematika je samozřejmě mnohem širší, celkovou úspěšnost žáků a mladých lidí ovlivňují další faktory, jako je např. problematika zaměstnanosti (vysoká míra nezaměstnanosti v regionu, práce načerno apod.), podfinancovanost škol (nízký počet kvalifikovaných odborníků na školách /speciální pedagogové, psychologové, supervizoři apod./, malé materiální vybavení), celá oblast předškolního vzdělávání apod. Projekt Prevent je ale úzce zaměřen jen na roli škol a na rodinné prostředí, v kterém žáci vyrůstají. Ovšem např. účast dětí ze sociálně vyloučeného prostředí v předškolním vzdělávání, je pro jejich vzdělávací kariéry natolik klíčová, že jsme tuto problematiku zařadili alespoň do doporučené literatury na přiložené CD

4 3. Studium relevantních dokumentů a. Školní absence V školních letech 2011/2012 a 2012/2013 byl pro potřeby školské komise a zřizovatele ústeckých základních škol Magistrát města Ústí nad Labem proveden pracovníky spol. Člověk v tísni, o.p.s. souhrn absencí ze všech 19 základních škol. Materiál sleduje jak absence celkové, omluvené i neomluvené. Celkové průměry těchto absencí na žáka podle jednotlivých škol, celkové průměry za celé Ústí nad Labem (průměry aritmetické a mediány) a absence podle jednotlivých ročníků a pololetí. Z tohoto materiálu vyplývá /kompletní verze je součástí přílohy č. 1/, že nejvíce se s absencemi (celkovými, omluvenými i neomluvenými) potýkají ZŠ Školní náměstí (Předlice), ZŠ Hlavní a ZŠ Husova. Dále pak v menší míře ZŠ Karla IV., ZŠ Neštěmická a ZŠ Palachova. Zatímco celková průměrné absence na žáka ve všech 19 školách ve školním roce 2012/2013 byla 120,26 hodin (aritmetický průměr), resp. 113,86 hodiny (medián), pak na těchto školách to bylo 170,17 (ZŠ Hlavní); 182,69 (ZŠ Husova) a 254,94 (ZŠ Školní náměstí) hodin v průměru na žáka /vše aritmetické průměry/. Ve všech sledovaných kategoriích došlo mezi školními roky 2011/2012 a 2012/2013 ke zvýšení absencí. Opakujícími se jevy jsou: průběžné zvyšování počtu absencí podle ročníků (nejmenší absence byly pokaždé v 2. ročnících a nejvyšší v ročnících 8.) a vyšší absence v druhém pololetí oproti pololetí prvnímu (celkové absence za školní rok 2012/2013 v druhém pololetí jsou vyšší oproti pololetí prvnímu o 45,8 %). Všechny školy, u kterých jsou zvýšené školní absence, navštěvují ve větší míře žáci ze sociálně vyloučených lokalit, děti a mládež, kteří jsou z různých důvodů ohroženi školním neúspěchem. b. Řešení absencí na školách zřizovaných městem Ústí nad Labem Téma záškoláctví bylo identifikováno jako jedno z klíčových témat, jako jedna z největších bariér, která brání žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí školnímu úspěchu. Zde platí jednoduchá rovnice : Kdo do školy nechodí, nemůže se v ní také nic naučit. Řešení absencí vychází z normativního dokumentu MŠMT z roku 2002, s názvem Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: / ). V rámci našich výzkumů jsme došli k poznatkům, že neexistuje jednotná praxe v řešení školních absencí mezi jednotlivými města v České republice a v detailech se řešení záškoláctví různí i škola od školy v rámci Ústí nad Labem. Obecně se dá říci, že je při omlouvání žáků významně posílena role zákonných zástupců, školy mají jen omezené možnosti při podezření na absence skryté (ale mají), pediatrická praxe při omlouvání není zcela sjednocená. Základní školy vnímají spolupráci s praktickými lékaři jako nedostatečnou. Jak konkrétně jsou řešeny absence v Ústí nad Labem, ukazuje zhruba následující diagram

5 Z našich zjištění vyplynulo, že školy pedagogové jsou ve velmi nevýhodném postavení. Systém je pro ně nepřehledný (o rodičích ohrožených sociálním vyloučením ani nemluvě), a ačkoli dokládání absencí musejí dokumentovat co nejpodrobněji, po podání podnětu se jim nedostává prakticky žádné zpětné vazby. Jedním z velkých a méně řešených problémů školních absencí jsou navíc takzvané absence skryté. Pravidelné pozdní příchody do vyučování, pravidelné pateční absence apod

6 Detailně je problematika již popsána v materiálu Systémová spojení: Spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání, který je v elektronické podobě na přiloženém CD. c. Návrh cílů a opatření 5. Komunitního plánu péče o občany města Ústí nad Labem oblast sociální pomoci a péče o osoby ohrožené závislostmi Název Cíle: Krátký popis Cíle: Opatření, které vedou k naplnění Cíle: Problematiku záškoláctví dále řeší Komunitní plán péče o občany města Ústí nad Labem, zde návrhy cílů a opatření pro 5. Komunitní plán Ucelená koncepce primární prevence rizikového chování (PPRCH) ve školách zřizovaných statutárním městem Ústí nad Labem Prostřednictvím opatření přispět ke snižování počtu případů rizikového chování (záškoláctví, šikana a extrémní projevy agrese, rizikové sporty a chování v dopravě, rasismus a xenofobie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, závislostní chování včetně gamblingu viz Cíl 1) žáků škol zřizovaných statutárním městem Ústí nad Labem a jeho nepříznivých sociálních a/nebo zdravotních důsledků Vytvoření a zavedení koncepce primární prevence rizikového chování do škol zřizovaných statutárním městem Ústí nad Labem Název opatření: Udržení a rozvoj stávajících nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé Charakteristika Udržení a rozvoj stávajících služeb NZDM v potřebných lokalitách opatření: města Ústí nad Labem. Výměna zkušeností, vzdělávání pracovníků, zajištění kvality dle standardů. Zapojení vyššího počtu kvalifikovaných zaměstnanců. Rozšíření kontaktů s dalšími institucemi (zejména ZŠ a SŠ) a organizacemi. Zajištění financí na zachování a rozvoj služeb v Ústí nad Labem Odbourávání společenských bariér klientů NZDM (Nízkoprahová zařízení pro všechny děti a mládež ) Rozšíření kapacity (celkové či pro nové věkové skupiny) v potřebných lokalitách (zejména Předlice). Předpokládané dopady opatření: Aktivní a smysluplné trávení volného času dětí, mládeže a mladých dospělých. Prevence a snižování sociálně patologických jevů, jako např. vandalismus, kriminalita, záškoláctví atd. a nežádoucích společenských jevů. Prevence sociálního vyloučení nebo jejího prohloubení u ohrožených cílových skupin

7 Předpokládaný termín realizace opatření: Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: Předpokládané finanční zdroje: Předpokládaní realizátoři a partneři: Koordinátor opatření: Předpokládané výstupy (kvantitativní): Zvýšení sociálních kompetencí a dovedností. Zlepšování nebo udržení školních výsledků, motivace ke školní docházce. Zlepšení přístupu k předprofesní a profesní přípravě, přecházení vyloučení z trhu práce. Po dobu trvání 5. KPP Kč/4 roky KÚÚK, Město Ústí nad Labem, MPSV, MŠMT ČR, MV ČR, soukromé nadace a fondy Člověk v tísni, Oblastní charita Ústí nad Labem, YMCA Počet uživatelů: 1600 Počet pracovních míst: 9 Počet dobrovolníků: 36 d. Akční plán sociálního začleňování Ústí nad Labem Ačkoli návrh Akčního plánu sociálního začleňování nebyl v konečném důsledku zastupitelstvem města Ústí nad Labem přijat, některé jeho části jsou přesto realizovány, a proto jsme ho do tohoto materiálu, resp. část IV. Vzdělávání, zařadili. V rámci provedené swot analýzy bylo definováno několik silných stránek. Mimo jiné především dostatečné kvalifikace pedagogů, silná síť vzdělávacích institucí včetně poradenských zařízení. Mezi slabé stránky byla potom zařazena neexistence diagnostických nástrojů pro sociální znevýhodnění, nedostatečné kapacity neziskových organizací, nedostatek míst v předškolních zařízeních a tzv. nálepkování škol, kdy pověst školy neodpovídá kvalitě a přípravné ročníky zřizované při základních školách praktických. Ve swot analýze převládaly především definované hrozby, mezi které byly zařazeny například demotivace pedagogických pracovníků, časté změny koncepcí a personálního obsazení Ministerstva školství a nejasné rozdělení kompetencí mezi MPSV, MŠMT a MZD v oblasti předškolní výchovy. Mezi příležitosti potom členové Lokálního partnerství zařadili případnou restrukturalizaci speciálního školství, případy dobré praxe ze zahraničí a jejich přenos a Národní akční plán inkluzivního vzdělávání. Jednou z hlavních oblastí podpory vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit bylo značeno předškolní vzdělávání v rámci sítě mateřských škol

8 4. PRIORITA Podpora předškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit. 4.1 dlouhodobý cíl Do roku 2014 jsou děti ze sociálně vyloučených lokalit zapojeny ve větší míře do předškolního vzdělávání v rámci sítě mateřských škol Krátkodobý cíl Komentář Zvýšení kompetencí pedagogů mateřských škol pro práci s dětmi pocházejícími ze sociálně znevýhodněného prostředí. Preferovaná strategie Proškolení pedagogických pracovníků v oblasti specifických problémů a podmínek sociálního vyloučení v osvědčených modelech práce. Záložní strategie Rizika Neochota pedagogických pracovníků účastnit se vzdělávání. Krok/opatření Termín Zodpovědná osoba Komentář Průběžná nabídka vzdělávání ze strany NNO Průběžně Koordinátor inkluze Aktivní vyhledávání nabídek vzdělávání a možností finančního zajištění vzdělávání krátkodobý cíl Komentář Rodiny ze sociálně vyloučených lokalit usilují o zařazení dětí do předškolní výchovy v rámci sítě mateřských škol. Rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách si uvědomují přínos předškolní přípravy dětí. Preferovaná strategie Navýšit počet dětí, které pravidelně navštěvují MŠ, práce s motivací rodičů ve spolupráci MŠ s NNO. Záložní strategie Větší využití specifických zařízení NNO pro předškolní přípravu. Rizika Krok/opatření Termín Zodpovědná osoba Komentář Pravidelná komunikace s rodiči v rámci práce NNO v lokalitě Pravidelná setkávání za účelem sledování úspěšnosti začleňování dětí do MŠ březen 2013 Průběžně Koordinátor inkluze Ředitelé MŠ Koordinátor inkluze Ředitelé MŠ - 8 -

9 DOPORUČENÍ POR DALŠÍ KROKY V OBLASTI Komentář V rámci priority č. 4 Podpora předškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit byla definována potřeba navýšení současných kapacit v mateřských školách. V souvislosti s takovým opatřením je nutné provést zmapování aktuálního stavu kapacit a šetření potřeb obyvatel sociálně vyloučených obyvatel v jejich přístupu k využívání institucí předškolního vzdělávání. Jako funkční postup se ukazuje realizace informační kampaně pro matky s předškolními dětmi v průběhu zápisu dětí do mateřských škol. Priorita Dlouhodobý cíl Krátkodobý cíl Komentář Podpora předškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit. 5. PRIORITA Do roku 2014 jsou děti ze sociálně vyloučených lokalit zapojeny ve větší míře do předškolního vzdělávání v rámci sítě mateřských škol Podpora základních škol a tvorba vzdělávacích koncepcí. Zmapování aktuálního stavu kapacit v MŠ a provedení šetření potřeb obyvatel sociálně vyloučených lokalit v jejich přístupu k využívání institucí předškolního vzdělávání. Případná realizace informační kampaně v sociálně vyloučených lokalitách. 5.1 dlouhodobý cíl Do roku 2014 je vytvořen proinkluzivní vzdělávací plán včetně katalogu podpůrných opatření krátkodobý cíl Zapojení aktérů v oblasti vzdělávání do realizace projektu Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích podporujících rovný přístup ke vzdělávání Preferovaná strategie Záložní strategie Komentář Realizátorem projektu je Člověk v tísni, o.p.s., projekt je podpořen z OPVK Rizika Zapojit všechny relevantní aktéry do realizace projektu podpořeného z OPVK, jehož cílem je ve vybraných městech vytvořit a v praxi odzkoušet koncepci inkluzivního vzdělávání dle místních podmínek. Irelevantní projekt podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nezapojení všech relevantních aktérů. Krok/opatření Termín Zodpovědná osoba Komentář - 9 -

10 Ustanovení pracovní skupiny leden 2013 Člověk v tísni, o.p.s. Skupina naváže na pracovní skupinu Vzdělávání v rámci Lokálního partnerství. Pravidelná setkávání pracovní skupiny, zpracování koncepce včetně katalogu podpůrných opatření září 2014 Člověk v tísni, o.p.s. Aktivita řízení NNO Člověk v tísni, o.p.s. e. Statistiky Úřadu práce Úřad práce nám k 15. říjnu poskytl tato data (data jsou za okres Ústí nad Labem, nižší jednotky na Úřadě práce neevidují): uchazečů o zaměstnání celkem uchazečů o zaměstnání má základní nebo nedokončené základní vzdělání (tj. 45,5 % z celkového počtu uchazečů) uchazečů je ve věku let (tj. 23,5 % z celkového počtu uchazečů) uchazečů se základním nebo nedokončeným základním vzděláním ve věku let (tj. 12 % z celkového počtu uchazečů) Do těchto počtů nejsou samozřejmě zařazeni ti, kteří byli z evidence ÚP vyškrtnuti f. záznamy relevantních základních a středních škol Data poskytly 4 školy: ZŠ Anežky České, ZŠ Školní náměstí, ZŠ Hlavní a ZŠ Neštěmická Ve všech čtyřech sledovaných ZŠ ukončilo povinnou školní docházku ve školním roce 2012/2013 celkem 145 žáků. Z toho 121 žáků v 9. ročníku a 24 žáků v nižších ročnících. Přihlášku ke studiu na SŠ podalo celkem 127 žáků, tj. celkem 87,6 % z celkového počtu žáků. 18 žáků v dalším vzdělávání nepokračovalo. 4. Hloubkové rozhovory individuální a. ředitelé a metodici prevence relevantních ZŠ a SŠ, kurátoři pro mládež a pracovníci nevládních neziskových organizací, kteří pracují s mládeží ohroženou předčasným ukončením školní docházky V listopadu 2013 probíhala šetření mezi odborníky pracující s mládeží ohroženou předčasným ukončováním středoškolského studia. Šetření probíhala formou individuálního rozhovoru. Mezi dotazované patřili zástupci ZŠ Hlavní, ZŠ Anežky České, ZŠ Školní náměstí, ZŠ

11 Neštěmická vedení těchto škol a výchovní poradci, zástupce oddělení prevence ze sociálního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a pracovníci společnosti nestátní neziskové organizace Člověk v tísni, o. p. s., kteří se věnují mládeži. Šetření bylo zaměřeno na překážky, které dle dotazovaných nejvíce brání studentům v úspěšném dokončení středoškolského studia. Otázky byly zaměřeny na bariéry, které jsou schopny studenti či jejich rodiče sami odstranit a změnit svoji situaci (bariéry vnitřní) a překážky, které dítě či rodina ovlivnit nemohou (bariéry vnější.) Z individuálně vedených rozhovorů s odborníky vyplynulo, že za největší vnitřní překážku je považována nízká motivace k pokračování ve studiu ze strany rodičů směrem k dětem. Často v odpovědích následoval problém vlastní motivace dětí a vlastní motivace rodičů, která by je nutila vyvíjet tlak na jejich děti. Respondenti také uváděli jako faktor, který dle jejich názoru často ovlivňuje (ne)úspěšnost studentů při studiu na střední škole mateřství, popř. rodičovství a absenci schopnosti dodržovat pevný režim. Vnějšími překážkami bránícími úspěšnému dokončení studia respondenti téměř vždy označili špatnou situaci na trhu práce. Vysoká nezaměstnanost je označována za nejvíce demotivující prvek jak pro studenty, tak i pro jejich rodiče. Dále uvádějí za velký problém absenci pozitivního vzorů v lokalitách a finanční tíseň, která ovlivňuje již studium dítěte na Základní škole. Odpovědi se ve zpracovaných dotaznících mezi těmito dvěma úrovněmi různě prolínají a v některých případech je obtížné určit, zda se jedná o překážku vnitřní, či vnější. V některých případech také uváděli respondenti některé vnější překážky jako původce těch vnitřních. Zároveň přicházeli s vlastními návrhy řešení tohoto problému. Celé odpovědi jednotlivých respondentů jsou v příloze č Hloubkové rozhovory skupinové a. učitelé na druhých stupních relevantních ZŠ Respondenty tohoto šetření byli třídní učitelé 9. tříd základních škol ze ZŠ Školní náměstí a ZŠ Hlavní. Podle respondentů se situace oproti té v 90. letech zlepšila a děti pravidelně podávají přihlášky ke studiu na středních školách. Klíčovým faktorem, který nejvíce ovlivňuje úspěšnost dítěte při studiu na střední školu, a to i přes nepříznivou sociální a finanční situaci rodiny, je podpora ze strany rodiny. Překážky, kterým studenti při studiu na střední škole čelí, byly rozděleny opět na bariéry vnitřní a vnější. Jako vnitřní překážka byla učiteli identifikována nedostatečná podpora od rodičů. Ti jsou často nezaměstnaní a nejdou svým dětem příkladem. Často dítě od studia odrazují a sráží jeho sebevědomí prohlášeními, že studium nezvládne a je zbytečné se snažit. Dítě při prvním nezdaru často školu opouští. Do vnějších překážek učitelé zanesli špatnou finanční a sociální situaci v rodině, negativní vliv bezprostředního okolí a někdy výraznou změnu prostředí, tedy přechod ze školy základní na střední, který studenti někdy nezvládají

12 Respondenti navrhovali opatření, která by mohla situaci zlepšit. Podobně jako respondenti individuálních rozhovorů, učitelé zmiňovali větší finanční pomoc studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Navrhovali povinné uzákonění studia na středních školách. Dále uváděli konkrétní nástroje, které by mohli sami použít při výuce a tím by zvýšili úspěšnost svých absolventů při studiu na středních školách. Pedagogové pociťují nedostatečnou možnost komunikace s rodiči. Pokud by takovýto prostor s rodiči měli a zároveň by rodiče projevili též zájem, mohli by na rodinu více pozitivně působit. Učitelům by pomohlo, kdyby se děti setkávali s více pozitivními vzory, s vrstevníky, kteří uspěli na trhu práce a mohli se před dětmi prezentovat. b. rodiče dětí, které navštěvují relevantní základní a střední školy V říjnu 2013 se konaly ve dvou lokalitách skupinové rozhovory s rodiči, kteří žijí v lokalitách, kde jsou ohroženi sociálním vyloučením a jejichž děti navštěvují školy v těchto lokalitách. První schůzka se konala v Předlicích v klubu pro mladé lidi MIXer a druhá v Nízkoprahovém klubu Nový svět na Novém světě v Krásném Březně Na schůzky jsme rodiče zvali s otázkou: Proč si myslíte, že děti z lokalit často nenastupují do učení nebo na střední školy, příp. proč tato studia nedokončují? Obsah obou schůzek byl zaznamenáván a vyplynulo z nich následující: Předlice klub MIXer Vnitřní důvody Ze strany dětí Lenost dětem se nechce vstávat do školy, protože není povinná, často se vstává ještě dříve, než při docházce na ZŠ (praktický výcvik začíná dříve, než teoretická výuka) Nezájem o studium mnoho dětí se učit nechce; obory, které jsou k dispozici, jsou nezajímavé Obtížné zapadnutí do nového kolektivu studenti ze základních škol, které jsou poblíž sociálně vyloučených lokalit, mají problémy zapadnout mezi nové spolužáky, protože celých devět let strávili na škole, kterou navštěvovali pouze (spíše) Romové Strach na středních školách je méně přátelské prostředí než na školách základních. Stává se, že učitelé necitlivě reagují (ztrapňují před třídou) na špatnou a neúplnou výbavu studenta. Ze strany rodičů Absence pozitivního vzoru sami rodiče většinou jiné vzdělání než základní nemají Práce místo školy často se stává, že rodič dítěti raději doporučí, aby upřednostnilo přivýdělek před vzděláním

13 Vnější důvody Šikana učitelé často přehlížejí šikanu ve třídě a student se pak bojí do školy chodit Potíže s učivem v případě, že student zcela nerozumí látce a vše nepochopí při hodině, musí si pak platit doučování a na to spousta rodin nemá prostředky Zdravotní potíže někteří žáci nemohou být přijati na vybrané obory, protože jim k tomu obvodní lékař nedá svolení, a pak musí navštěvovat obor, který je nebaví Neuplatnitelnost absolventa zaměstnavatelé vždy požadují několik let praxi v oboru, absolventi nemají kde získat pracovní zkušenosti (neplacené stáže využívané prý nebudou, protože je třeba shánět práce a pomoci rodině) Nelegální zaměstnání pokud se absolventovi podaří sehnat práci v oboru, (jde hlavně o stavební obory), tak pouze načerno, a to se nezapočítává jako uznatelná praxe pro dalšího zaměstnavatele Vysoká nezaměstnanost v regionu Dostupnost škol studenti často do škol dojíždějí a rodiny mnohdy nezaplatí jízdenky Neatraktivnost oborů (zejména pro dívky) ty žádané nabízí pouze soukromé střední školy (kadeřnice apod.) Matiční Nízkoprahový klub Nový svět Vnitřní důvody Přepečovávání dětí rodiče jsou velmi benevolentní k chování svých dětí ve škole a s tímto nevysloveným souhlasem s takovýmto nevhodným chováním podrývají autoritu učitele, který si posléze nemůže zjednat respekt Početné rodiny rodiny, které jsou závislé na sociálních dávkách a mají více dětí, nemohou zajistit materiální vybavenost pro všechny své děti středoškolského věku zároveň Strach děti se stydí chodit do školy bez vybavení, které mají ostatní a rodina jim ho pořídit nemůže Nezájem rodičů o vzdělání dítěte nekomunikují se školou, nechodí na třídní schůzky apod. Vnější důvody Finanční náročnost studia - školy i přes jejich zákonnou povinnost nepůjčují knihy a učebnice, pomůcky na praxi jsou drahé a dávka mimořádné okamžité pomoci není nároková a nedosáhne na ni každý Absence stipendií není žádná podpora, kromě státu, která by pomohla děti plně vybavit do školy Absence poradenství - rodiče neví, s kým by se mohli poradit o možnosti příspěvku na vzdělání svého dítěte

14 Přídavky na dítě školy často rodiče upozorňují, že na děti berou přídavky a z těch má být vybavení dítěte hrazeno, tyto peníze jsou však stálou položkou rozpočtu, a kdyby se sáhlo do nich, budou chybět peníze na jiné potřeby rodiny 6. Plošné anonymní dotazníkové šetření v sociálně vyloučených lokalitách Plošné dotazníkové šetření probíhalo na podzim 2013 na celém území města Ústí nad Labem, ale zejména v ÚMO Ústí nad Labem Město (konkrétně v lokalitě Předlice) a v ÚMO Neštěmice (v lokalitách Nový svět, Krásné Březno, Mojžíř a Neštěmice). Respondenty byli především klienti organizace Člověk v tísni, o.p.s., spolupracující s terénními sociálními pracovníky a pracovníky sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kteří s vyplňováním dotazníků rodičům individuálně vypomáhali. Dotazníkového šetření se mohl zúčastnit každý rodič, jiné kritérium nebylo stanoveno. Šetření mělo za úkol zjistit nejen názor rodičů na situaci předčasného ukončování sekundárního vzdělávání (důvody, překážky bránící úspěšnému dokončení studia, důležité faktory pro úspěšné dokončení studia apod.), ale také zjistit vztah mezi vzděláním rodičů (popř. prarodičů) a nejvyšším dosaženým vzděláním dítěte. Celkem bylo osloveno 51 rodičů. Dotazovaní rodiče uvedli důvody pro své nepřihlášení ke studiu na střední školu či následné přerušení studia, nejvíce pro vlastní nezájem o studium, těhotenství/rodičovství, špatný prospěch, nástup do zaměstnání před ukončením studia a nízkou motivace od jejich rodičů. Když měli rodiče hodnotit důvody neúspěchu vlastních dětí při studiu na střední škole, nejčastěji hovořili především o nezájmu svých dětí o studium, o těhotenství/rodičovství a a negativním vliv prostředí. Z tohoto lze vypozorovat, že děti často kopírují chování svých rodičů. Je-li hlavní důvodem neúspěchu (jak rodičů, tak i dětí) vlastní nezájem o studium, je zřejmé, že rodiče postrádají schopnost pozitivně působit na děti a správně je ke studiu motivovat. Respondenti při dotazování vyjmenovávali překážky, které dětem nejvíce brání k úspěšnému dokončení studia. Nejčastěji se opakovalo to, že děti sami zájem o studium nemají a s nechutí navštěvují i ZŠ. Za druhou nejčastější překážku byly označeny finanční potíže samotných rodin. Nejen ve smyslu finanční náročnosti studia (učebnice, pomůcky potřebné pro praktickou výuku), která je v případě početných rodin pohybujících se na hranici životního minima neúnosná. Rodiny také zohledňují to, jestli se studium dítěte rodině vůbec vyplatí. Mnohdy dítě s vidinou finanční pomoci rodině raději volí brzký nástup do zaměstnání. Vícekrát bylo zmíněno, že rodiče neumějí své děti vychovat a nemotivují je a o vzdělání svých dětí se nezajímají. Rodiče také zmiňovali, že problémem jsou i drogy a jiné patologie, které se v lokalitách často vyskytují. Mezi faktory, které jsou důležité pro úspěšné dokončení studia na SŠ, uvedli rodiče hlavně silnou podporu rodiny a finanční zajištění. Podporou rodiny je myšlena větší motivace dětí, pomoc při mimoškolní přípravě a dobrá výchova. Rodiče zmiňují také to, že dítě musí mít dobré školní výsledky, které by ho motivovaly k pokračování ve studiu

15 Procentuální rozdělení respondentů dle dosaženého vzdělání s nedokončenou základní školou praktickou - 5,9 % s nedokončenou základní školou - 9,8 % dokončená základní škola praktická - 19,6 % dokončená základní škola - 35,3 % s výučním listem - 23,5 % s výučním listem s maturitou - 2 % s maturitou - 3,9 % Současný stav respondentů podle dosaženého vzdělání Respondenti bez středoškolského vzdělání na mateřské dovolené - 16,7 % v registru Úřadu práce - 66,7 % vyřazeno z ÚP 5,6 % zaměstnáno - 5,6 % ve starobním důchodu - 5,6 % Respondenti se středoškolským vzděláním na mateřské dovolené - 6,7 % v registru Úřadu práce - 60 % zaměstnáno - 33,3 % Procentuální zastoupení rodičů respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním podle vzdělání respondentů Respondenti bez dosaženého středoškolského vzdělání procentuální zastoupení rodičů respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním - 8,3 % Respondenti s dosaženým středoškolským vzděláním procentuální zastoupení rodičů respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním - 43,3 % Aktuální vzdělávací kariéra dětí respondentů (16-19 let) U respondentů bez dosaženého středoškolského vzdělání z celkového počtu dětí ve věku let v dalším studiu pokračuje 31,3 % dětí v dalším studiu nepokračuje 68,7 % dětí z těch, kteří pokračují ve studiu, se u všech jedná o učební obory, které jsou zakončeny závěrečnou zkouškou

16 U respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním z celkového počtu dětí ve věku let v dalším studiu pokračuje 44,4 % dětí v dalším studiu nepokračuje 55,6 % dětí z těch, kteří pokračují ve studiu: 75 % dětí studuje učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a 25 % dětí studuje čtyřleté maturitní obory Dosažené vzdělání dětí respondentů podle dosaženého vzdělání respondentů Zahrnuta je věková skupina 20 let a více a mladí lidé ve věku let, kteří nestudují. U respondentů bez dosaženého středoškolského vzdělání 2,8 % jejich dětí nemá dokončenou základní školu 75 % jejich dětí má dokončenou základní školu 22,2 % má výuční list U respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním 61,1 % jejich dětí má dokončenou základní školu 27,8 % jejich dětí má výuční list 11,1 % jejich má maturitu Současný stav dětí respondentů podle dosaženého vzdělání respondentů Zahrnuta je věková skupina 20 let a více a mladí lidé ve věku let, kteří nestudují. U respondentů bez dosaženého středoškolského vzdělání na mateřské dovolené - 21,9 % v registru Úřadu práce - 65,6 % zaměstnáno - 9,4 % ve výkonu trestu 3,1 % U respondentů s dosaženým středoškolským vzděláním na mateřské dovolené 23,5 % v registru Úřadu práce 52,9 % zaměstnáno 11,4 % ve výkonu trestu 11,8 % Z plošného anonymního dotazníkového šetření zejména vyplynulo, jak moc je důležité vzdělání rodičů pro vzdělávací kariéru jejich dětí, resp. pro následné zaměstnání. Respondenti, jejichž rodiče dostudovali střední školu, častěji sami střední školu dostudovali a také jsou častěji zaměstnáni. Podobně děti respondentů, kteří dostudovali střední školu, byli častěji při dokončení středoškolských studií úspěšní a také jsou častěji úspěšní /i když ne výrazně/ při hledání zaměstnání

17 7. Závěr Z odpovědí prakticky všech respondentů, na otázku jaké jsou nejčastější příčiny nepokračování ve studiu po dokončení ZŠ nebo nedokončení středoškolských studií vyplynulo, že za nejčastější příčiny jsou považovány motivace rodičů ke vzdělání, motivace dětí samotných a finanční situace rodin, zejména těch, které jsou na sociálních dávkách. Rodiče dětí, kteří sami nevystudovali střední školu, nemají ke vzdělání takový vztah jako rodiče, kteří středoškolská studia dokončili. Nedoceňují význam vzdělání pro budoucnost svých dětí, neumějí se s dětmi učit, do studií a při studiích je motivovat, probíranou látku mnohdy nechápou, tedy nemohou být sami nápomocni, být vzorem pro své potomky. Finančně je studium jejich dětí mnohdy neúnosné. Již v současnosti jsou používány vhodné nástroje na zvýšení motivace rodičů /ale i žáků samotných/, jako jsou Podpora vzdělávání, příp. Program retrostipendií /detailně viz přílohy/. Bylo by vhodné kapacitně a finančně tyto programy posílit, stejně tak jako posílit roli škol jako aktivních hybatelů dění v lokalitách, přirozených center častější akce pro rodiče, školní prostory pro neformální setkávání pedagogů a dalších pedagogických pracovníků s rodiči a jejich dětmi, školní hřiště přístupná široké veřejnosti, terénní asistenti pohybující se v lokalitách/rodinách pro snazší styk a větší informovanost rodičů apod

18 8. Literatura a odkazy (veškeré dokumenty jsou v elektronické podobě na přiloženém CD): Mají na to - Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ; Člověk v tísni, o.p.s., 2013: Systémová spojení - spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání; Člověk v tísni, o.p.s., 2013: Metodika programu Podpora vzdělávání; Člověk v tísni, o.p.s., 2012: Metodika programu Kariérní poradenství; Člověk v tísni, o.p.s., 2012: Pasivita - břemeno nebo výzva - role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání; Člověk v tísni, o.p.s. 2013: Sociologická analýza přechodu romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí ze základních na střední školy; GAC, 2011: Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1,2; Sociofaktor, s.r.o., Kluby matek - podpora rodin předškoláků; Člověk v tísni, o.p.s., Předškolní kluby - metodika práce, teorie a praxe; Člověk v tísni, o.p.s., P%C5%99ed%C5%A1koln%C3%AD%20kluby%20FINAL.pdf Systémová spojení - předškolní vzdělávání; Člověk v tísni, o.p.s., Syst%C3%A9mov%C3%A1%20spojen%C3%AD%20FINAL%20oprava2.pdf

19 Příloha č. 1 - Hloubkové rozhovory individuální ředitel základní školy Jaké jsou podle Vás vnitřní překážky bránící studentům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Nízká motivace rodičů nízká zaměstnanost, absence pozitivního vzoru (netýká se pouze Romů) Pohodlnost dětí dítěti vyhovuje, když rodina zvolí pohodlnější řešení, nabídne alternativu přivýdělku a zaregistrování se do Evidence uchazečů o zaměstnání na úkor dalšího vzdělávání Jaké jsou podle Vás vnější překážky bránící žákům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Finanční tíseň prý takový problém není. Úředníci vyřizující MOP jsou k lidem vstřícnější než v minulosti a většinou na školní pomůcky dávku přidělují. Sledujete Vaše žáky po absolvování povinné školní docházky? Neděje se, nejsou kapacity. Měl byste nějaké návrhy k řešení v této problematice? Omezení přijímání absolventů 7. A 8. Tříd ke studiu na střední škole. Zamezení možnosti zaregistrování se do Evidence uchazečů o zaměstnání. ředitel základní školy Jaké jsou podle Vás vnitřní překážky bránící studentům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Mateřství je způsobem výdělku chlapci nejdříve hledají uplatnění v řemeslných oborech, na dívky prý tlačí rodina, aby se brzy vdaly, měly děti a staraly se o ně, často se mateřství stává pro dívky jedinou možností, jak rodině finančně pomoci Absence schopnosti dodržovat režim chybí pravidelnost a vůle dojít k cíli Absence pedagogických schopností a návyků rodiče nevědí, jakým způsobem vhodně vychovávat své dítě Plnění cílů děti i rodiny lépe plní krátkodobé cíle, absentuje u nich schopnost dlouhodobého plánování Popředí zájmu v něm často stojí rodič před svým dítětem Jaké jsou podle Vás vnější překážky bránící žákům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Nízká motivace dlouhodobá frustrace z nemožnosti uplatnění se na trhu práce

20 Rodinné tradice zvnitřnělé návyky, které rodiny nejsou schopny samy překonat Sledujete Vaše žáky po absolvování povinné školní docházky? Škola sleduje přihlášení a přijetí svých žáků na střední školy. V průběhu prvního ročníku se hodně bývalých studentů vrací na návštěvu, toto je však dobrovolné. Škola nemůže sbírat data (například o úspěšnosti svých žáků na střední škole) Škola občas pořádá hromadné akce, které navštěvují i bývalí žáci. ředitel základní školy Jaké jsou podle Vás vnitřní překážky bránící studentům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Selhávání nukleární rodiny rodina funguje často vícegeneračně, trvalou péči o dítě často získávají prarodiče, kteří své vnuky a vnučky nezvládají správně vést, v určitém věku začnou být děti vzdělanější než rodiče (prarodiče) a stávají se zdrojem informací pro rodiny, dítě pak zneužívá tohoto postavení a vymyká se vlivu Nízká motivace směřující od rodičů k dítěti rodiny, které jsou závislé na sociálních dávkách, těžko motivují dítě k dosažení co nejlepšího vzdělání, protože dítě doma vidí, že příjem je i bez souvislého zaměstnání Negativní vzory v lokalitách děti se od útlého věku setkávají se spoustou patologií (tím nejpalčivějším problémem jsou drogy a obchod s nimi), děti hnané vizí lehkého a rychlého výdělku vzhlížejí k distributorům drog a jiným kšeftařům ; tento špatný vliv může přebít výborné zázemí a výchovu, kterou jsou schopní rodiče dítěti dávat; patologie se obecně šíří jednodušeji díky snadnějšímu přístupu k informacím z internetu a sociálním sítím (zejména šikana) Orientace dítěte na uspokojování svých materiálních potřeb pro rodiče často blaho dítěte znamená zajištění materiálního dostatku, nejlépe okamžitě Jaké jsou podle Vás vnější překážky bránící žákům k úspěšnému dokončení studia na SŠ? Rasismus týká se především Romů, je to demotivující prvek pro pracovité a snaživé Složitá situace na trhu práce etnické menšiny mají ještě více zkomplikovanou možnost pohybu na trhu práce Nízká vzdělanost sociálně znevýhodněných rodiče nemohou pomáhat dětem při mimoškolní přípravě Nízká orientace v příspěvcích v takových příspěvcích, které by mohly nemajetným rodinám zajistit dostatečné materiální vybavení dítěte do školy, chybí poradenská činnost, ta by měla klienty aktivně vyhledávat ve spolupráci s úřady, školou a neziskovými organizacemi Sledujete Vaše žáky po absolvování povinné školní docházky? Máme informace od mladších sourozenců, bývalí žáci chodí školu navštěvovat, učitelé bydlí v lokalitě a bývalé žáky potkávají

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac.

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac. SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY Prezentace výsledků www.gac.cz TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT NA PODPORU

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Společná řešení pro lepší učení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Příjemce projektu 3. Cíle projektu 4. Cílové skupiny 5. Klíčové aktivity

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO SOKOLOV

LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO SOKOLOV LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO SOKOLOV Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný přístup ke vzdělávání.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s podporou patronské služby

Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s podporou patronské služby Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s stručný název Strategie učení =2.515.191,50 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. výzva globálního grantu

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více