Principy zavádění Document Management Systémů ve společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Principy zavádění Document Management Systémů ve společnosti"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Principy zavádění Document Management Systémů ve společnosti David Beneš Vedoucí práce: Ing. Martin Švík Studijní program: Softwarové technologie a management, Bakalářský Obor: Softwarové inženýrství

2

3 Poděkování Rád bych poděkoval Ing. Martinu Švíkovi, vedoucímu mé bakalářské práce, za trpělivost a za cenné rady, které mi poskytl při vypracovávání této práce.

4

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne

6

7 Abstract The purpose of this work is to introduce the Document Management System within many organizations. It enumerates the general properties of these systems and their general architecture. Furthermore, the work deals with the possibility of the integration of DMS IBM Content Manager System with other systems used in companies. In conclusion, this work is a practical case of the deployment of document management system in organization. Abstrakt Předmětem této práce je seznámení se systémy pro správu dokumentů v organizacích. Vyjmenovává všeobecné vlastnosti těchto systémů a jejich všeobecnou architekturu. Dále se práce zabývá možností integrace DMS systému IBM Content Manager s ostatními systémy používanými ve společnostech. V závěru práce je praktický případ nasazení systému pro správu dokumentů v organizacích.

8

9 Obsah Úvod Obecné principy systémů pro správu dokumentů v organizacích Schopnosti systémů pro správu dokumentů Ukládání dokumentů Verzování Vyhledávání Procesy Zabezpečení Podpora dodržování zákonných norem Vysoká dostupnost Audit Archivace Popis architektury Library Server Resource Manager Klienti Možnosti integrace Autentikace Systémy jednotného přihlášení Portál Vyhledávání Enterprise Service Bus, servisně orientovaná architektura Vlastní vývoj Možnost využití systémů pro správu dokumentů Datové schránky Pojem datová schránka Komunikace s datovou schránkou Spojitost s DMS Příklad nasazení Univerzita Požadavky Výběr řešení Realizace... 32

10 Dodatečné úpravy Reálný provoz Budoucí rozšíření řešení Závěr Zdroje Literatura Internetové zdroje Seznam použitých zkratek Seznam příloh... 47

11 Seznam obrázků Obrázek 1 - Schopnosti systémů pro správu dokumentů v organizacích... 4 Obrázek 2 High-level architektura IBM Content Manager... 9 Obrázek 3 - Detailní architektura IBM Content Manager Obrázek 4 - Architektura konektoru systému na ESB Obrázek 5 - Komunikace systémů připojených na ESB Obrázek 6 - Schéma komunikace s datovou schránkou Obrázek 7 - Využití systému pro správu dokumentů pro datové schránky Obrázek 8 - Příklad hierarchické organizační struktury a detailní pohled na organizační jednotku Obrázek 9 - Architektura systémů na univerzitě Obrázek 10 - Architektura importovací utility... 35

12

13 Úvod Dokumenty jsou bezesporu jednou z nejdůležitějších entit v každé společnosti. Čím je společnost větší, tím jsou principy nakládání s dokumenty složitější. Například zaměstnanci by měli mít přístup pouze k těm dokumentům, se kterými mají pracovat. Už tento požadavek se poměrně těžko realizuje pro papírové dokumenty. Pokud přidáme potřebu mít možnost zjistit, který dokument, kdy a kdo aktualizoval, případně si ho jen prohlédl, zjistíme, že pro papírové dokumenty je to téměř nerealizovatelné. Pro řešení této problematiky vznikly systémy pro správu elektronických dokumentů. Jejich záběr je od jednoduchých systémů pro malé společnosti až po velmi robustní řešení pro společnosti typu nadnárodních koncernů. Tato velká a ucelená řešení nabízejí mnoho dalších služeb. Tato práce se bude zabývat systémy pro správu elektronických dokumentů, které jsou primárně určeny pro větší společnosti. Tématem bakalářské práce jsou Principy zavádění Document Management Systémů ve společnosti. Téma práce jsem si vybral proto, že se o tuto oblast zajímám a proto jsem také nastoupil na stáž do společnosti IBM Česká republika, spol. s r.o., která nabízí několik takovýchto komplexních systémů. Cílem práce je seznámit se se všeobecnými principy systémů pro správu dokumentů, prozkoumat a prakticky se s těmito principy seznámit na konkrétním příkladu produktu IBM Content Manager. Dále prokázat nabytou znalost demonstrací na konkrétním příkladu nasazení systému pro správu dokumentů a naprogramovat jednoduchou aplikaci využívající API podnikového řešení IBM Content Manager

14

15 1. Obecné principy systémů pro správu dokumentů v organizacích Systémy pro správu dokumentů jsou nasazovány jako jednotné datové úložiště pro celou organizaci. K takovémuto úložišti jsou potom připojovány stávající aplikace, které využívají funkcí úložiště. Dle aktuálního stupně digitalizace dané společnosti lze volit mezi přímou integrací aplikací s úložištěm a integrací tvořenou specializovaným software na bázi servisně orientované architektury. Dokumenty do úložiště je zapotřebí jednoduchým a transparentním způsobem vkládat, v případě potřeby a příslušného oprávnění z úložiště mazat. Dále by měl zvolený systém umožnit modifikaci a verzování uložených souborů. Aby mohl systém pro správu dokumentů plnit základní informační funkce společnosti, je třeba aby byl vybaven též jednoduchým a výkonným vyhledávacím modulem. Podle mezinárodní neziskové organizace AIIM, která se zabývá všeobecně systémy pro správu dokumentů v organizacích, jsou tato řešení definována jako strategie, metody a nástroje určené k získávání, správě, ukládání, ochraně a doručování obsahu a dokumentů týkajících se procesů v organizacích. Nástroje a strategie systémů pro správu dokumentů v organizacích umožňují také spravování nestrukturovaných podnikových informací. 1 1 What is ECM? [online]. [2008] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.aiim.org/what-is- ECM-Enterprise-Content-Management.aspx>

16 Obrázek 1 - Schopnosti systémů pro správu dokumentů v organizacích Obsah Enterprise Content Dodržování předpisů Legal Compliance Archivace dat Archiving Vyhledávání Searching Zdroj: IBM, (2008a) 1.1. Schopnosti systémů pro správu dokumentů Popisovaná problematika může být rozčleněna do několika kategorií. Vlastní dokumenty mohou existovat v podobě papírové i elektronické. Elektronické dokumenty je nutné shromažďovat v důvěryhodném a dostatečně dimenzovaném datovém úložišti aby bylo zaručeno, že dokumenty budou uloženy bezpečně a dlouhodobě, a také bude úložiště dostupná. Pro papírové dokumenty jsou v tomto úložišti vedeny popisné záznamy pouze ve formě metadat. Často se papírové dokumenty digitalizují a teprve poté vstupují do systémů pro správu dokumentů Ukládání dokumentů Nejzákladnější vlastností systémů pro správu dokumentů je samozřejmě možnost dokumenty do takového systému ukládat, kategorizovat a zpět je ze systému získávat. Dokumenty jsou zpravidla vkládány s metadaty, která jsou definována pro vkládaný druh dokumentu, což zjednodušuje následné vyhledávání v dokumentech a umožňuje rychlejší identifikaci dokumentu. Například pro typ dokumentu smlouvy - 4 -

17 budou definována metadata jako název dokumentu, číslo smlouvy, číslo smlouvy u protistrany, druh smlouvy, doba, na kterou se smlouva uzavírá, cena, název partnera, atd. Tím v zásadě končí výčet vlastností, které je schopný zastat i papírový archiv. Všechny ostatní vlastnosti jsou buďto v papírovém archivu nerealizovatelné, nebo natolik složité a bez záruky jejich pravdivosti, že se nevyplatí je v papírovém archivu využívat Verzování Další důležitou vlastností DMS je verzování dokumentů. Po vložení dokumentu do systému je možno zjistit, že dokument má nedostatky. Dokument je jednoduše nalezen v systému, stažen, upraven a je nahrána jeho aktualizovaná verze s požadovanými změnami. V systému je dále pouze jeden záznam pro tento dokument, takže nedochází při vyhledávání k nalezení stejných dokumentů, pouze odlišných verzí. Zobrazit starší verzi dokumentu, případně se k ní vrátit, je tedy i nadále možné. S verzováním dokumentů souvisí také jejich uzamykání. Pokud uživatel hodlá některý dokument upravit, před jeho stažením dokument uzamkne pro změnu a žádný jiný uživatel nemůže nahrát novější verzi dokumentu. Tím se předejde tomu, že by dva uživatelé změnili stejnou část dokumentu, nebo každý jinou, a oba by přitom vycházeli ze stejné verze, po vložení obou verzí by totiž jinak došlo k tomu, že by zde byla pouze změna od uživatele, který svou novou verzi vložil později. Po vložení nové verze dokumentu se tento dokument automaticky odemkne pro možnost vkládání dalších jeho verzí ostatními uživateli Vyhledávání Bez vyhledávání v dokumentech uložených v úložišti by tyto systémy samozřejmě nemohly existovat. Mezi dokumenty je potřeba hledat podle mnoha kriterií. Je zapotřebí vyhledávat podle typu dokumentu, na nižší úrovni podle metadat 2 What is ECM? [online]. [2008] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.aiim.org/what-is- ECM-Enterprise-Content-Management.aspx>. 3 Versioning [online]. 2008, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/versioning)>

18 přiřazených k dokumentu a nejlépe by neměla chybět ani možnost prohledávat samotný obsah souboru. Vyhledávání musí být rychlé, jelikož se jedná o velmi častou operaci, uživatelsky o jednu z nejpoužívanějších Procesy Neméně užitečným nástrojem je modelování procesů dokumentů. Stejně tak, jako papírový dokument musí projít před schválením několikastupňovou kontrolou, je možné toto provést i v systémech DMS. Postup je takový, že se namodeluje proces, kterým musí dokument při vložení do systému projít, a dokud nebude úspěšně schválen, nemusí být například vidět pro uživatele, pro které bude následně určen. Tato schopnost však již zabíhá do Business Proces Managementu a v DMS proto nebývá implementována nijak rozsáhle Zabezpečení Klíčovou schopností DMS je omezení přístupových práv uživatelů k dokumentům. Systém musí umožňovat přiřazení rozličných přístupových práv na několika úrovních. Tyto různé úrovně přístupových práv umožní uživateli rozdílné možnosti práce s DMS. Na nejvyšší úrovni je to samotné přihlášení se do DMS. Následujícími úrovněmi, na kterých se definuje oprávnění uživatelů, jsou typ dokumentu, adresář a nakonec i jednotlivé dokumenty. Mimo nejvyšší úrovně je zabezpečení realizováno pomocí seznamu přístupových práv přiřazeného k danému objektu. Každý řádek tohoto seznamu se skládá z uživatelské skupiny, nebo uživatele a k němu přiřazeného přístupového práva. Tímto mechanismem lze postihnout velmi širokou škálu požadavků na zabezpečení. Aby bylo zabezpečení efektivně využito, musí být nastavena pouze minimální množina oprávnění, která je pro daného uživatele a daný dokument potřebná. 6 4 Document Management System [online]. 2008, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/document_management_system>. 5 What is ECM? [online]. [2008] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.aiim.org/what-is- ECM-Enterprise-Content-Management.aspx>. 6 Document Management System [online]. 2008, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/document_management_system>

19 Podpora dodržování zákonných norem Součástí DMS systémů bývá i základní podpora dodržování zákonných norem, neboli Records Management. Jelikož i v České republice mají některé organizace povinnost vykonávat Records Management, je i u nás tato funkcionalita systému vyžadována. Jedná se o řízení životního cyklu dokumentu. Může být definováno například jakou dobu po vložení nesmí být dokumenty smazány, případně, pokud je dokument aktuálně potřebný v konkrétní podobě, ho lze uzamknout, takže není možné jej změnit, nebo dokonce smazat, a dokument tak bude k dispozici po celou dobu trvání této potřeby Vysoká dostupnost Pro velké společnosti, které mají pobočky na různých místech světa, je velmi důležité mít nepřetržitý provoz DMS. Kvůli časovým posunům není možné například přes noc systém zastavit, provést zálohu atd. Díky architektuře lze tyto systémy distribuovat v konfiguraci pro vysokou dostupnost. Jednotlivé systémy mohou být v různých geografických umístěních, takže pokud jeden systém není dostupný, uživatel nadále přistupuje k systému dalšímu bez toho, aniž by to zaznamenal Audit Za zásadní vlastnost v některých odvětvích je považována schopnost vytváření auditu, neboli možnost kdykoli zjistit jak, kdy a kdo s daným dokumentem nakládal v rámci systému pro správu dokumentů. V případě potřeby je možno zjistit kdo a kdy dokument například vložil, nahrál novou verzi, otevřel, atd. Pokud například uniknou citlivé informace obsažené v některém z dokumentů, DMS umožní dohledat, kdo k danému dokumentu přistupoval a od koho tedy mohly tyto informace uniknout. 7 Records Management [online]. 2008, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/records_management>. 8 What is ECM? [online]. [2008] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.aiim.org/what-is- ECM-Enterprise-Content-Management.aspx>

20 Dalším příkladem může být vyhledání uživatele, který smazal požadovaný dokument, nebo jej změnil z verze, která ho mohla například určitým způsobem ohrožovat Archivace Dokument v úložišti musí být vždy dostupný. S různými stádii životního cyklu dokumentu se však mění požadavky na rychlost přístupu k danému dokumentu. Například finanční doklady se musí uchovávat 5 10 let. Se staršími dokumenty se však již, až na výjimečné situace, aktivně nepracuje. Z důvodu vysoké ceny rychlých úložných kapacit nabízejí DMS možnost konfigurovatelné automatické migrace dokumentů podle definovaných kritérií (například doba od vložení dokumentu do systému) na pomalejší úložné zařízení. Dokumenty jsou tak stále přístupné, pouze pokud uživatel požádá o stažení dokumentu, je tato operace pomalejší Popis architektury Architektura všech systémů pro správu dokumentů je velmi podobná. Základní část tvoří obvykle relační databáze, kde jsou uložena metadata dokumentů, odkaz na uložený dokument a další řídící data potřebná pro DMS, nad kterou je nejdůležitější část řídící logiky. S touto částí také komunikují všechny ostatní části systému. Dalšími částmi jsou například fyzické úložiště dokumentů, podsystém starající se o oběh dokumentů v podnikových procesech, atd. Tato část se však bude věnovat konkrétně architektuře produktu IBM Content Manager, jelikož tento systém mi byl poskytnut od společnosti IBM Česká republika, spol. s r.o. pro práci na této bakalářské práci. Z důvodu podobnosti architektury všech systémů pro správu dokumentů lze považovat tuto architekturu za všeobecnou, lišit se budou pouze jednotlivé názvy částí systémů a implementační detaily. 9 Document Management System [online]. 2008, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/document_management_system>. 10 Archiving [online]. 2009, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/archiving>

21 Obrázek 2 High-level architektura IBM Content Manager Zdroj: ZHU, Wei-Dong, (2006) Library Server Základem produktu IBM Content Manager jsou Library Server a Resource Manager. Library Server se skládá z aplikace, která je z velké části implementována jako uložené procedury v databázi, a databáze, kde jsou uloženy konfigurační údaje o systému, seznamy přístupových práv. Dále je zde záznam o každém vloženém dokumentu, který obsahuje jeho metadata, přiřazený seznam přístupových práv, místo uložení samotného dokumentu a další systémové údaje. K Library Serveru přistupují klientské aplikace se všemi požadavky, jako je vyhledávání, stažení dokumentu, nahrání dokumentu atd Resource Manager Další neméně důležitou základní částí je Resource Manager. Jeden Library Server může být využit pro více Resource Managerů. Tato část DMS se skládá z aplikace, která běží na aplikačním serveru, a databáze, kde má uložené informace o objektech a další konfigurační údaje. Tato část se stará o samotné dokumenty. Je zde rozhodováno, kam se který dokument uloží, kdy dojde k jeho migraci a replikaci. Replikace se používá pro vysokou dostupnost a vyšší výkon systému. Replikací se rozumí vytvoření dokumentu na jiném Resource Manageru, který může mít jiné 11 ZHU, Wei-Dong, et al.: Content Manager Implementation and Migration Cookbook. [s.l.] : [s.n.], s. ISBN strana

22 geografické umístění. Při výpadku prvního Resource Manageru se tak automaticky použije další instance Resource Manageru a dokumenty v systému jsou tak stále dostupné. Pokud se replikace používá pro vyšší výkon, ukládá se část dokumentů na jeden server a další část dokumentů na jiný. Pokud je některý dokument, který je uložen na vzdáleném serveru, vyžadován často, uloží se na lokálním serveru do lokální paměti, aby se dokument dostal ke koncovému uživateli co nejrychleji. Resource Managerem je podporováno několik rozličných datových úložišť. Dokumenty je tak možné ukládat podle požadavků na rychlost získání dokumentu, nebo například podle již použitých zařízení u zákazníka. 12 Obrázek 3 - Detailní architektura IBM Content Manager Zdroj: IBM, (2008b) 12 ZHU, Wei-Dong, et al.: Content Manager Implementation and Migration Cookbook. [s.l.] : [s.n.], s. ISBN strana

23 Klienti Aby bylo možno se systémem pro správu dokumentů pracovat a využívat všech jeho vlastností, je potřeba mít klienty schopné komunikace s DMS. Klient je aplikace, nebo systém, který přistupuje ke vzdálené službě přes síť. 13 Klienty je možno rozdělit na takzvané tlusté klienty, což jsou speciální programy, které je potřeba nainstalovat na klientský počítač, a tenké klienty, kteří nevyžadují instalaci na klientskou stanici, ale stačí jim internetový prohlížeč. Klienti jsou klíčovou součástí DMS, neboť se jedná o jediný pohled uživatelů na celý systém. Uživatelské prostředí proto musí být přívětivé, přehledné a poskytovat právě takovou funkcionalitu, kterou uživatel potřebuje, neboť nedostatek, ale i přebytek funkcí, možností a voleb, může zapříčinit zmatení uživatele, následné chyby při práci s dokumenty, a také následnou neochotu nadále systém používat. Dále je nutné mít administrační rozhraní, přes které je možné systém spravovat. Bez kvalitního rozhraní by celý systém velmi ztrácel na užitečnosti, neboť by bylo obtížné, ne-li nemožné, konfigurovat systém v průběhu času podle aktuálních požadavků a potřeb uživatelů. Tlustý klient Výhodou tlustého klienta je jeho specializace na dané úkony a optimalizace pro komunikaci s úložištěm. Proto je práce s tlustým klientem efektivnější než s klientem tenkým, neboť reaguje okamžitě a poskytuje plnou funkcionalitu, kterou nabízí daný systém pro správu dokumentů. Nevýhodou tlustého klienta je nutnost instalace klienta na uživatelskou stanici a jeho konfigurace na instanci DMS. IBM Content Manager nabízí tlustého nativního klienta pouze pro operační systém Windows. Jelikož se tento klient připojuje přímo k databázi Library Serveru, je potřeba, aby na koncové stanici, kde je klient nainstalován, byla zajištěna konektivita k potřebné databázi. Na stanicích s nainstalovaným a nakonfigurovaným Windows klientem je také možno využít Open Document Management API, které umožňuje přímou spolupráci některých kancelářských aplikací se systémy pro správu 13 Client (computing) [online]. 2007, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/client_(computing)>

24 dokumentů. 14 Otevírání dokumentů v kancelářských aplikacích přímo ze systémů pro správu dokumentů a jejich následné ukládání tamtéž značně zefektivňuje práci s dokumenty uloženými v úložišti. Další výhodou tohoto tlustého klienta je přítomnost speciálního prohlížeče dokumentů, ve kterém je možno přidávat a upravovat anotace, které se následně ukládají odděleně od samotného dokumentu a jsou na něm využita vlastní oprávnění, takže může být nastaveno, kdo může tyto grafické poznámky (stejně tak, jako je to možné u textových dokumentů) prohlížet nebo upravovat. V dnešní době jsou ale tlustí klienti používáni jen velmi zřídka právě kvůli nutnosti tyto klienty instalovat na koncové stanice. Stále se však používají na místech, kde je velmi důležitá rychlá a efektivní práce se systémem. Typickým příkladem využití těchto klientů je skenovací pracoviště, kde jsou převáděny příchozí papírové dokumenty do elektronické podoby a jsou ukládány do systémů pro správu dokumentů. Jelikož nejsou tito klienti tak často používáni, značné množství systémů pro správu dokumentů již ani tlusté klienty nenabízí. Tenký klient Výhodou tenkých klientů je, že nemají narozdíl od tlustých žádné požadavky na instalaci specializovaných programů na klientský počítač. Zapotřebí je pouze internetový prohlížeč. S rozvojem internetových prohlížečů a zlepšujícími se možnostmi webových stránek jsou zlepšovány i možnosti takovýchto klientů. Aby mohli tencí klienti poskytovat všechnu funkcionalitu systémů pro správu obsahu, často využívají Java Appletů, ve kterých je možno implementovat více funkcionality s efektivnějším ovládáním, než pouze pomocí samotných webových stránek. Nevýhodou tenkých klientů je fakt, že nejsou všechny internetové prohlížeče kompatibilní a je potřeba určitou funkcionalitu implementovat rozdílně pro různé internetové prohlížeče. V praxi to znamená, že je jen několik oficiálně podporovaných internetových prohlížečů a v ostatních není funkcionalita těchto klientů zaručena. Jednou z možností tenkého klienta pro IBM Content Manager je webový klient eclient, což je aplikace běžící na aplikačním serveru a komunikující s IBM Content Manager pomocí jeho API. Zdrojové soubory i samotná aplikace jsou součástí 14 ZHU, Wei-Dong, et al.: Content Manager Implementation and Migration Cookbook. [s.l.] : [s.n.], s. ISBN strana

25 nadstavby Information Integrator for Content, která mimo jiné zpřístupňuje API pro IBM Content Manager. Další možností tenkého klienta pro produkt IBM Content Manager, který je s tímto produktem dodáván, jsou portlety na webový portál. Tyto portlety mají velmi podobné rozhraní eclienta a stejně tak i funkcionalitu. Tento klient využívá stejného napojení na IBM Content Manager jako eclient. Nejnovější variantou tenkého klienta je nové prostředí umožňující napojení nejen na IBM Content Manager, ale i na několik dalších produktů od této společnosti. Je jím IBM WEB interface for Content Management, který je převážně označován jako WEBi. Tento klient využívá nové, dnes velmi moderní technologie jako jsou prvky AJAX, čímž lze jeho rozhraní zahrnout mezi Web 2.0 prostředí. Administrační klient Administrace v produktu IBM Content Manager probíhá pomocí vlastní aplikace administračního klienta, který je dostupný na všech operačních systémech, na kterých je tento produkt podporován. Administrační klient však může být nainstalován na vzdáleném počítači na rozdílném operačním systému než je spravovaná instance produktu. Zároveň je možné spravovat více instancí z jednoho administračního klienta. V tomto klientu probíhají všechny administrační úkony systému. Administrace je zde rozdělena na několik částí: parametry Library Serveru, konfigurace Resource Managerů, autorizace, autentikace, datový model a správa procesů. V ostatních systémech může být ale administrace také součástí některých tenkých klientů. Například FileNet Content Manager má značnou část administrace integrovanou do tenkého klienta jménem Workplace. Ovšem samotný administrační klient tohoto systému je dostupný pouze pro operační systém Windows formou Snap-in do Microsoft Management Console

26

27 2. Možnosti integrace Jelikož komplexní systémy pro správu dokumentů v organizacích začínají být tím důležitější, čím je společnost větší, je nezbytné, aby se tyto systémy daly bez problémů zakomponovat do již existující firemní infrastruktury a dokázaly s ní spolupracovat Autentikace Jeden z velmi častých a pochopitelných požadavků je centrální správa uživatelů a jejich práv k systémům v celé organizaci. Aby to bylo možné, musí způsob centrální správy uživatelů podporovat všechny aplikace ve společnosti. To je řešeno převážně pomocí adresářových služeb, jejichž nejčastější využití je právě pro seznam uživatelů a jejich ověřování, existuje ale i mnoho aplikací adresářových služeb využitých například pro evidenci majetku. Takových systémů je velké množství, z čehož vyplývá potřeba unifikovaného přístupu k těmto službám. Jedním z takových unifikovaných přístupů je dnes nejrozšířenější protokol LDAP vycházející původně ze standardů řady X.500. Tato sada standardů byla příliš náročná na implementaci, měla příliš velké požadavky na systém poskytující tyto protokoly, a také kladla nadměrné požadavky na přenos informací po síti. 15 Právě kvůli příliš velkému záběru celé množiny protokolů z X.500 vznikla jejich značně odlehčená varianta Lightweight Directory Access Protokol. Tento protokol však není pouze podmnožinou, ale implementuje i další funkcionalitu. Protokol LDAP je podporován většinou systémů pro správu dokumentů. Jeho využití v těchto systémech slouží především k autentikaci uživatelů přistupujících k systému. Konkrétní využití se ale liší v jednotlivých případech DMS. Například jsou autentikováni jen uživatelé, kteří patří do definovaného podstromu, nebo skupiny. Řízení oprávnění jednotlivých uživatelů se ale řídí uvnitř systémů pro správu dokumentů. 15 LDAP AND X.500 [online]. 2007, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.x500standard.com/index.php?n=participate.ldapx500>

28 2.2. Systémy jednotného přihlášení S rostoucí velikostí organizace se zvyšuje počet využívaných systémů. Pokud všechny systémy využívají adresářové služby, je uživatel zbaven nutnosti pamatovat si množství různých hesel. Přesto ale ke své práci zpravidla potřebuje větší počet systémů a do každého se musí jednotlivě přihlásit. Proto byla vyvinuta schopnost systémů využívat metody jednotného přihlášení. To v praxi znamená, že pokud systém podporuje tuto schopnost, stačí se přihlásit do jednoho systému a při přístupu do ostatních systémů se již uživatel nemusí přihlašovat, ale je přihlášen automaticky. Pokud aplikace používané v organizaci podporují systém jednotného přihlášení, velmi se tak zvyšuje uživatelský komfort a uživatel si ani nemusí být vědom, že používá více systémů. Systémy pro správu dokumentů určené velkým korporacím tedy využívají systému jednotného přihlášení z důvodu zefektivnění a zlepšení uživatelského komfortu Portál Pokud uživatel přistupuje ke každému systému pomocí jiné aplikace, z jiného klienta, přes jinou webovou stránku, nebude chtít tolik systémy využívat. Právě díky tomu existuje snaha umístit všechny aplikace na jedno místo, kde by uživatel nalezl vše, co potřebuje. To se velmi často realizuje pomocí webových portálů. Webový portál je jednotné aplikační rozhraní pro poskytování unifikovaného uživatelského prostředí. Tyto portály umožňují jednoduchou a efektivní personalizaci podle přání každého uživatele bez nutnosti dalšího programování. Portálové webové stránky jsou tvořeny takzvanými portlety, což jsou vpodstatě okna s určitou minimální definovanou funkcionalitou a několika povinnými stavy. Portlety jsou navrženy tak, aby byla jednoduchá jejich vzájemná úzká spolupráce a jednoduchá znovupoužitelnost v rámci jiných částí aplikace. Portály jsou dnes často využívány pro jejich vysokou užitnou hodnotu, neboť poskytují snadný mechanismus pro rychlý vývoj vlastních potřeb a jejich okamžité začlenění na portálu. Portál tedy může velmi přehledně sjednocovat velké množství zcela různorodých a nezávislých systémů

29 Největší množství portálů je dnes založeno na technologii Java a je kompatibilní s Java Portlet Specification 16, které definuje vhodný model pro vývojáře portletů. Vzhledem k rozšířenosti této specifikace je taktéž velké množství již předpřipravených portletů pro rozličné systémy Vyhledávání Při existenci mnoha různých úložišť ve společnosti velmi značně narůstá doba, kterou potřebuje uživatel k nalezení potřebného dokumentu. Jednak není vyhledávání jednotné, takže se uživatelé nejprve musí zorientovat, aby byli schopni vyhledávací aplikaci používat. Dále díky časté redundanci systémů je potřeba vybrat správné úložiště. Navíc má zpravidla každý systém jinou syntaxi pro vyhledávání a používání zástupných znaků. Pro zjednodušení vyhledávání dokumentů a informací napříč co možná nejvíce systémy ve společnosti, byly vyvinuty systémy jednotného vyhledávání umožňující jediným dotazem prohledat zdroje ve všech úložištích využívaných ve společnosti. Tyto systémy velmi značně urychlily a zjednodušily nalezení požadovaných dokumentů. Jelikož nalezení potřebného dokumentu je velmi častá činnost zaměstnanců ve velkých korporacích, mohou tyto systémy ušetřit mnoho času, a tím pádem zefektivnit práci každého zaměstnance. Všechny tyto systémy pracují na stejném principu a to naindexování dokumentů ze zdrojových systémů podle zadaných kritérií. Indexování je vytvořením indexu pro data ve zdrojových systémech. V tomto indexu je následně možno velmi efektivně vyhledávat i při značném množství dokumentů. Pokud tyto systémy podporují formát právě analyzovaného dokumentu, dokáží taktéž naindexovat jeho vlastní obsah a nejenom popisné informace, což je neocenitelná pomoc při vyhledávání. Velmi užitečná je také následná analýza získaného obsahu, díky které je například možné automaticky dokument zařadit do určité skupiny dokumentů a vytvářet tak přehlednou strukturu, nebo rozpoznat jazyk, ve kterém je dokument napsán. Často je užitečnou pomocí také podpora skloňování slov v rámci vyhledávání a zařazení synonym daného 16 Introducing Java Portlet Specifications: JSR 168 and JSR 286 [online]. 2007, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://developers.sun.com/portalserver/reference/techart/jsr168/>

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant JAK NA PAPERLESS Petr Dolejší Senior Solution Consultant PAPERLESS CO TO VLASTNĚ JE Wikipedia - Paperless představuje fungování, kde je odstraněno nebo výrazně omezeno používání papíru. Toho se dosáhne

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

DATA ULOŽENÁ NA VĚČNÉ ČASY. (ICZ DESA / Microsoft Azure) Mikulov 8. 9. 2015 Michal Matoušek (ICZ) / Václav Koudele (Microsoft)

DATA ULOŽENÁ NA VĚČNÉ ČASY. (ICZ DESA / Microsoft Azure) Mikulov 8. 9. 2015 Michal Matoušek (ICZ) / Václav Koudele (Microsoft) DATA ULOŽENÁ NA VĚČNÉ ČASY (ICZ DESA / Microsoft Azure) Mikulov 8. 9. 2015 Michal Matoušek (ICZ) / Václav Koudele (Microsoft) ICZ DESA - Důvěryhodná elektronická spisovna a archiv ICZ DESA - Důvěryhodná

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p.

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Datové schránky konec obálek s pruhy László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií

PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií Softwarový produkt PHOTO-ON je především určen k evidenci, zařazování a archivaci statického obrazového materiálu např. fotografie, obrazová dokumentace

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy

Datové schránky konec obálek s pruhy Datové schránky konec obálek s pruhy Petr Stiegler Ředitel sekce rozvoje služeb a e-governmentu Česká pošta s.p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p.

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. ČESKÁ POŠTA A DATOVÉ SCHRÁNKY Česká pošta bude provozovatelem systému na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra.

Více

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Petr Oplátek Vedoucí týmu spisové služby ICZ a.s. Zákony a jejich změny Schváleno Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Centrální portál knihoven a knihovní systémy Petr Žabička, v Brně Obsah 1. Centrální portál knihoven 2. Agregace metadat 3. Standard Z39.83 4. Identity uživatelů 5. Online platby Centrální portál knihoven

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Datové služby sdružení CESNET http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Jakub Šesták 5. 12. 2014 1. ročník navazujícího

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Integrace datových služeb vědecko- výukové

Integrace datových služeb vědecko- výukové České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Software Engineering & Networking Projekt Fondu rozvoje sdružení CESNET- 513/2014/1 HS: 13144 / 830 / 8301442C Integrace datových služeb vědecko-

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK Lucia Tesařová (ÚVT UK) Školení uživatelů, Praha 8. 4. 2013 Osnova Datová schránka Obecné informace Systém spisové služby UK Přihlášení Nastavení Příjem dokumentů

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 9 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 1. Obecná informace 1.1. Účel veřejné zakázky Projekt Czech POINT v současné

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. Česká pošta a datové schránky Česká pošta je na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra provozovatelem informačního

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

V praxi se může jednat například o procesní instrukce, pracovní instrukce a podobný druh dokumentace.

V praxi se může jednat například o procesní instrukce, pracovní instrukce a podobný druh dokumentace. Aplikace pro správu dokumentace malého rozsahu Řešení pro správu dokumentace malého rozsahu je vhodné pro správu dokumentace v rozsahu desítek až stovek dokumentů. Je vhodné pro pracovní skupiny, které

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Nový obchodní rejstřík. Tisková konference 12. 3. 2012

Nový obchodní rejstřík. Tisková konference 12. 3. 2012 Tisková konference 12. 3. 2012 Hlavní cíle projektu Upravit informační systém obchodního rejstříku v návaznosti na vznik tzv. základních registrů (účinnost zákona o základních registrech od 1. 7. 2012)

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

ECM. Jaroslava Klegová

ECM. Jaroslava Klegová ECM Jaroslava Klegová Obsah přednášky Definice Historie Produkty Komponenty Implementace a rizika Trendy Co pro vás znamená ECM? Co znamená ECM pro mne? Enterprise Content Management = Správa podnikového

Více

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Roman Zemánek ICZ a. s. 10.6.2010 DOKUMENT TCK - Důvěryhodná elektronická spisovna DŮVĚRNOST Pro zákazníky 1 Obsah: 1. Motivace pro

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Lotus Symposium 2011. Jak zvládat velké množství dat v Lotus Notes? Jiří Balcar VUMS LEGEND, spol. s r.o. 2011 IBM Corporation

Lotus Symposium 2011. Jak zvládat velké množství dat v Lotus Notes? Jiří Balcar VUMS LEGEND, spol. s r.o. 2011 IBM Corporation Lotus Symposium 2011 Jak zvládat velké množství dat v Lotus Notes? Jiří Balcar VUMS LEGEND, spol. s r.o. 2011 IBM Corporation Kontrolní otázky Máte ve firmě mnoho dokumentů? Ukládáte je bezpečně? Máte

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ Tisková řešení Září 2008 Aleš Povolný, Xerox CZ Xerox MFD s podporou EIP Výkon MFD v office oblasti Až 101 PPM B&W Až 60 PPM v barvě Kopírování Nová funkce: kopírování dokladů Faxování Fax přes Print Driver

Více

Filozofie systému. Verze 2.0.x

Filozofie systému. Verze 2.0.x SAS MD-110 Filozofie systému Verze 2.0.x SAS MD-110 Filozofie systému Chcete-li provádět efektivní administraci pobočkových ústředen MD-110, zcela určitě zjistíte, že pouhé vytvoření pobočky na ústředně

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více