IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz"

Transkript

1 Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených s přípravou jednání a následnou archivací a zveřejňováním schválených usnesení. Všechny moduly systému IntraDoc jsou postaveny na platformě MS Windows tak, aby uživatelé mohli standardním a jednoduchým způsobem pracovat s daty, která jsou potřebná pro generování tisků. Tisky jsou z evidovaných dat generovány automaticky a vždy přesně ve formátu, který je na úřadu zaveden. Jednotlivé moduly systému IntraDoc mají společný základ a jejich vnější podoba je implementována na míru zvyklostem úřadu, a to včetně nastavení přístupů jednotlivých uživatelů k jednotlivým částem systému v různých fázích práce s daty a dokumenty. Podle potřeb zákazníka může systém IntraDoc pokrývat tyto oblasti: Příprava materiálu (návrhu) na jednání. Příprava programu jednání. Off-line studium materiálů připravených na jednání s archivací vlastních poznámek a vyhledáváním v historii. Příprava a evidence zápisu z jednání včetně propojení na různá hlasovací zařízení. Archivace a vyhledávání schválených usnesení. Příprava a zveřejnění materiálů i schválených usnesení. Evidence a sledování historie úkolů vyplývajících ze schválených usnesení. V oblasti samosprávy nasazení systému IntraDoc typicky pokrývá oblast jednání Rady a Zastupitelstva a obsahuje zpracování Návrhu materiálu, zařazení do Programu jednání, Zápis z průběhu jednání a Archivace schválených usnesení. Vyplývají-li ze schváleného usnesení úkoly, potom systém IntraDoc nabízí i evidenci těchto úkolů v celém rozsahu jejich plnění. Existuje možnost rozšíření systému IntraDoc o usnesení z jednání komisí a výborů, o usnesení z jednání valných hromad společností zřízených orgány samosprávy či k evidenci zápisu porad vedení úřadu. Systém IntraDoc poskytuje správu přístupů k údajům a dokumentům (může k nim přistupovat jen definovaný uživatel v režimu, který je mu přidělen). Systém IntraDoc nevede správu uživatelů, zde počítá s propojením s jinými systémy úřadu pro správu uživatelů (např. Active Directory, EOS, idirectory). Olomouc /10

2 Kromě běžné správy přístupů poskytuje systém IntraDoc také unikátní správu skupin uživatelů, které lze vytvářet bez ohledu na organizační strukturu úřadu a přidělovat k jednotlivým materiálům a dokumentům. Podrobnosti k jednotlivým oblastem Zvyklosti úřadů bývají natolik specifické, že nelze přesně a do detailu popsat jednotlivé pracovní postupy tak, aby byly platné pro všechny. Proto jsou popisy jednotlivých oblastí zaměřeny na obecný rámec s příklady z existujících řešení. Příprava materiálů Existující nasazení systému IntraDoc v oblasti samosprávy pokrývají na různé úrovni přípravu jednání Rady, Zastupitelstva, valných hromad a případně dalších orgánů. Modelovým příkladem je příprava materiálů pro jednání Rady úřadu. Běžně se pracuje s jednotlivými materiály, kterým je po schválení přiděleno číslo a ze kterých po schválení vyplývají usnesení včetně úkolů. Kromě standardních materiálů nabízí systém IntraDoc i další typy materiálů, například: 1. Informační materiál materiál, ze kterého nevyplývá žádné usnesení (na jednání se o něm nehlasuje), slouží pouze pro informaci účastníků jednání. 2. Majetkový materiál obsahuje více položek, o kterých se hlasuje jednotlivě a po schválení se rozpadne na více jednotlivých usnesení, každý s jiným číslem. Každá položka majetkového materiálu je určena pro jinou majetkovou položku s více možnými zájemci. 3. Dotační materiál podobně jako majetkový materiál obsahuje více položek, o kterých se hlasuje jednotlivě a po schválení se rozpadne na více jednotlivých usnesení, každý s jiným číslem. Od majetkového materiálu se liší rozsahem a obsahem evidovaných dat. Rozsah evidovaných dat v jednotlivých typech materiálů se může na úřadech lišit, společné jsou vždy: termín a číslo jednání, číslo materiálu (tisku), název materiálu, seznam předkladatelů a zpracovatelů včetně okruhu projednaných a zdůvodnění (důvodová zpráva). Pro návrhy jednotlivých usnesení to jsou: formulace (klíčové slovo, výrokové sloveso) a text (obsah). Ke každému materiálu lze evidovat libovolné množství tzv. příloh v libovolném formátu (dokumenty, tabulky, mapy, ) Olomouc /10

3 Pro operativní práci a potřebu nalezení dokumentu je vždy k dispozici vyhledávací formulář, ve kterém lze nastavit filtr jako kombinaci uvedených položek. Mezi vyhledanými materiály lze jednoduše přecházet. Během přípravy prochází materiál několika stavy. V různých stavech jsou osobám v různých rolích dostupné pouze vybrané operace s materiálem (prohlížení hlavičky, prohlížení celého materiálu, úprava materiálu, změna stavu materiálu apod.). Typickými stavy jsou: Rozpracováno, Připraveno k projednání, Vráceno pro doplnění, Doplněno, Archivováno. Přesné názvy, výčet stavů a přechody mezi nimi je vždy implementováno na míru úřadu. Ve stavu Připraveno k projednání může být vytvořena kopie materiálu tak, aby byla zachována verze pro budoucí kontrolu. Materiál lze také zrušit (revokovat) jiným materiálem nebo jednotlivým usnesením. Nezbytnou součástí přípravy materiálu je tisk. Systém IntraDoc používá pro generování výstupu aplikaci MS Word a obvykle nabízí nejméně dva tisky. První je pracovní tisk opatřený vodotiskem, do kterého si pracovník může např. dělat poznámky přímo v prostředí MS Wordu. Druhý je finální tisk, který je systémem IntraDoc zamknut tak, aby ho nebylo možné změnit. Kromě toho lze na míru zákazníkovi implementovat další tisky (např. seznam materiálů k termínu apod.). Tisky jsou VŽDY implementovány tak, aby v PLNÉ MÍŘE zachovaly formát, který byl používán před nasazením systému IntraDoc. Co stojí za zvláštní upozornění Důležitým rysem systému IntraDoc je možnost přípravy textových položek (zdůvodnění, obsah usnesení) s plným formátováním v prostředí textového editoru. Systém je možno nastavit tak, aby sada formátovacích operací byla omezena na nezbytné minimum (např. tučné Olomouc /10

4 písmo a kurzívu, jednoduché tabulky, odrážky a číslování, horní a dolní indexy), které zajistí, že na výsledném tisku bude jen to, co je na úřadu předepsáno. Jako jedna z důležitých funkcí je volba Nezveřejňovat. Znamená to, že pro vnitřní použití v úřadu jsou takové údaje viditelné, ale pro použití mimo úřad se tyto údaje nahrazují zástupnými znaky typické využití je při naplnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Příprava programu V návaznosti na přípravu jednotlivých materiálů mohou vybraní pracovníci úřadu připravovat program jednání. Do programu lze zařadit pouze ty materiály, které jsou v odpovídajícím stavu (Připraveno k projednání). Materiálům lze v rámci programu měnit pořadí, a pokud je to zvykem, pak i úroveň (bod programu a jeho část). V průběhu přípravy programu lze provést uzávěrku a vytvořit tak aktuální verzi. Tato poslední verze je pak veřejná a dostupná všem pracovníkům úřadu. Rozpracovaná verze programu není pro běžné pracovníky dostupná, pracují s ní pouze určení uživatelé. Počet verzí není omezen a lze také pracovat na programech více jednání. Jednotlivé body programu lze vytvářet jednak připojením materiálu, jednak jako samostatné body programu (zahájení, různé apod.). Mezi tyto body mohou patřit i tzv. materiály na stůl, jejichž příprava se nestihla vložit do systému IntraDoc. V rámci práce s programem jednání lze materiály tzv. stáhnout z programu jednání. Připojené materiály jsou včetně příloh plně dostupné přímo z programu. Součástí programu jsou tisky ve formátu, který je na úřadu používán. Jedná se jednak o pracovní tisk (tisk a aktuální verze bez čísel usnesení) a finální tisk, který je dostupný po konečné uzávěrce programu (včetně čísel jednotlivých usnesení). Po konečné uzávěrce budou vybraní pracovníci pokračovat zápisem z jednání. Olomouc /10

5 Co stojí za zvláštní upozornění Systém IntraDoc poskytuje jednoduchý způsob, jak lze připravené materiály na jednání předat účastníkům ke studiu včetně možnosti vlastních poznámek. Podle volby úřadu může pověřený pracovník využít několik způsobů: 1. První je vygenerování statického HTML balíčku, který lze vypálit na CD a předat ke studiu. Pověřený pracovník vygeneruje tento balíček jediným klepnutím myši. S HTML balíčkem se pracuje stejně jako se sadou vzájemně propojených webových stránek, které reprezentují program a jeho jednotlivé body včetně všech příloh, případně tento balíček zveřejnit na webových stránkách úřadu. 2. Druhý je samostatná Windows aplikace, jejíž součástí je kompletní program jednání se všemi materiály a přílohami. Pověřený pracovník opět jediným klepnutím myši vygeneruje balíček, který lze vypálit na CD. V tomto případě se z CD automaticky bez zásahu uživatele provede přenos do cílového počítače, na kterém tak postupně vzniká struktura se všemi jednáními, ve kterých je možno vyhledávat a díky jednoduchému textovému editoru je umožněno i vkládání poznámek. Alternativou vytváření CD je možnost stahovat si tyto připravené balíčky on-line přes internet. Olomouc /10

6 3. Možnost využít mobilní aplikaci, která v sobě obsahuje jak data určená pro širokou veřejnost (viz naplnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) tak data v nechráněné podobě pro vybrané uživatele. Olomouc /10

7 Příprava a evidence zápisu z jednání Současně s tvorbou programu vzniká i příprava zápisu z jednání. Aby bylo možné přejít k tvorbě zápisu, je potřeba udělat konečnou uzávěrku programu. Zvolený uživatel může ke každému bodu programu připojit zápis o průběhu projednávání bodu - zápis se skládá z položek Uvedl a Přizváni. Dále je zde možné evidovat krátký komentář k projednávání bodu, evidovat veškeré hlasování o bodu - a to buď jmenovitým hlasováním či jen jeho číselným vyjádřením, nakonec je možné evidovat závěrečnou poznámku. Existuje zde také definované rozhraní pro předávání dat mezi hlasovacím zařízením úřadu a systémem IntraDoc. Po konečné uzávěrce mohou vybraní pracovníci také provádět archivaci jednotlivých usnesení. Archivace a vyhledávání usnesení Po jednání provede pověřený pracovník archivaci jednotlivých usnesení. Tato archivace může být prováděna jak jednotlivě, tak hromadně. Systém IntraDoc počítá s automatizovanou podporou vzniku čísla usnesení, ale také s možností vyloučit materiály z archivace (nehlasovalo se o nich apod.). Součástí archivace je vygenerování finální elektronické podoby tisku, jeho uložení do archivu a zaindexování pro efektivní vyhledávání. Ve vyhledávání archivovaných usnesení je k dispozici algoritmus kombinující vyhledávání v jednotlivých položkách s tzv. fulltextem. Olomouc /10

8 Co stojí za zvláštní upozornění V rámci systému IntraDoc existuje samostatný archivní modul, který je k dispozici uživatelům na úřadu, kteří se jinak na přípravě materiálů nepodílí. Zde systém IntraDoc nabízí i možnost zaindexovat pro vyhledávání usnesení či materiály, které vznikly před jeho nasazením. Podmínkou je alespoň minimální unifikace formátu dokumentů (tisků). Pokud je tato podmínka splněna, pak jsou dokumenty předzpracovány originální procedurou na bázi sémantické analýzy a vyhledávání poskytuje stejné výsledky, jako pro dokumenty generované systémem IntraDoc. Olomouc /10

9 Příprava zveřejnění materiálů a usnesení Systém IntraDoc poskytuje dva způsoby, jak podpořit zveřejnění materiálů či schválených usnesení na webu úřadu. 1. První je opět založen na statickém HTML balíčku, který je ze systému jednoduchým způsobem vygenerován, a to včetně požadovaného grafického formátu. Tento balíček pak může administrátor webu pouze ručně umístit do existující struktury. 2. Pokud má úřad automatizovaný redakční (publikační) systém, pak druhou možností je export v požadované struktuře do tohoto systému (pokud to redakční systém umožňuje). Záleží pouze na zprostředkování dohody s dodavatelem redakčního systému ze strany úřadu. V tomto případě je zveřejnění nejrychlejší a z pohledu uživatelů i nejjednodušší. Evidence a správa úkolů Pro potřebu evidence úkolů ze schválených usnesení pak systém IntraDoc nabízí možnost podrobného sledování každého úkolu. Úkol může vzniknout automaticky (např. na základě formulace ukládá ) nebo ručním zavedením do systému. K úkolu lze přidělovat pracovníky a je evidována kompletní historie úkolu včetně stavu, v jakém se nachází. Pokud je to požadováno, může být se vznikem úkolu spojen vznik úkolu v kalendáři aplikace MS Outlook. Olomouc /10

10 Co stojí za zvláštní upozornění Pokud úřad používá jiný systém na sledování úkolů (např. typu HelpDesk), pak systém IntraDoc umožňuje pouze zaevidování úkolu a po dohodě s dodavatelem systému na sledování úkolů je proveden export do jeho systému. Opět záleží pouze na zprostředkování dohody s dodavatelem druhého systému. Technické poznámky Skupina aplikací IntraDoc je postavena nad inteligentním datovým úložištěm, což přináší výhody spojené s využitím efektivních vyhledávacích postupů a postupů pro uložení a zabezpečení dokumentů. Pokud úřad nemá svůj grafický manuál, pak je součástí nasazení systému provedení standardizace dokumentů (definované šablony, styly, hlavičky) tak, aby formát jednotlivých dokumentů byl jednotný a odpovídal požadavkům a zvyklostem na úřadu. Kromě dokumentů generovaných systémem IntraDoc lze evidovat přílohy, které nepodléhají standardizaci a mohou existovat v libovolném formátu (obrázky, mapy tabulky apod.). Hardwarové specifikace pro jednotlivé klientské stanice a servery musí splňovat doporučení společnosti Microsoft pro provoz jednotlivých systémů. Softwarové specifikace se předpokládají s nainstalovanými aktuálními opravami a servisními balíky. Pro provoz klientské části je požadován počítač s podporovanou verzí systému MS Windows včetně NET Framework. Pro provoz serverové části systému IntraDoc je požadován počítač se podporovanou verzí systému MS Windows Server s IIS a NET Framework. Pro provoz databáze je požadován MS SQL Server (včetně Express verze). Olomouc /10

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2012

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 2.10.2014 2014 Software602, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. K čemu vám poslouží... 4 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

www.spinesys.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz

www.spinesys.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz O Firmě Firma byla založena v roce 2011 což je jistě doba relativně nedávná, ale zároveň je třeba říct, že vznikla převzetím veškerých aktivit původního

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Manažerská informatika Efektivní komunikace a prezentace

Manažerská informatika Efektivní komunikace a prezentace VŠE v Praze Manažerská informatika Efektivní komunikace a prezentace Tomáš Kubálek 2014 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 Office 365... 7 1.1 K čemu slouží Microsoft Office 365... 7 1.2 Přehled aplikací Office

Více

Mapový portál pro MČ Praha 3

Mapový portál pro MČ Praha 3 Mapový portál pro MČ Praha 3 Analýza požadavků a návrh řešení Vypracoval: Marek Šmolík, Luboš Hovorka Počet stran: 29 Dne: 12. dubna 2012 Počet příloh: 2 Revize: 130, Zapsána v OR vedenémměstskýmsoudem

Více

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ JÁDRO systému KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT MEZISYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE PŘECENĚNÍ OBCHOD PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP SKLADOVÉ

Více

Uživatelská příručka k software Audit MV

Uživatelská příručka k software Audit MV Uživatelská příručka k software Audit MV OBSAH OBSAH... 1 1. ÚVOD DO SYSTÉMU... 4 1.1 Obecný úvod... 4 Informační systém Audit MV... 4 Příručka systému Audit MV... 4 1.2 Terminologie Lotus Notes... 4 Terminologie...

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

1. Logická struktura informační podpory

1. Logická struktura informační podpory SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Požadavky na funkcionalitu IT systému Informační podpora projektu Systém efektivního řízení lidských zdrojů Úřadu práce ČR Pro efektivní fungování personálních činností je nezbytnou

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému Veřejná zakázka zadávaná v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ

Více

ADVANTA 2.0 Popis řešení

ADVANTA 2.0 Popis řešení ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení projektové společnosti Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém řízení

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495 511 111 fax 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 Příloha č. 7 k zadávací dokumentaci Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů (popis stávajícího stavu) Obsah 1. Vývoj statistických

Více

České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD I 15 Správa číselníků Úroveň přístupu C České dráhy ČD I 15 Správa číselníků ČD Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 8.12.2004 č.j.: 62000771/2004-O26 Účinnost

Více

1 Klient systému. Spuštění systému

1 Klient systému. Spuštění systému 1 Klient systému Klient informačního systému modularis poskytuje základní rozhraní pro přístup ke všem funkcím a modulům informačního systému. Klient systému realizuje zasílání a příjem vzkazů, zasílání

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Uživatelská příručka systému SpS Lite Uživatelská příručka systému

Více