ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO VYCHOVATELE A PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO VYCHOVATELE A PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU"

Transkript

1 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO VYCHOVATELE A PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným zkouškám, které platí od do odvolání. Zkoušející mohou některé okruhy rozšířit a v konzultacích se studenty precizovat. Předměty závěrečné zkoušky: - obhajoba závěrečné práce - pedagogika - psychologie - volitelná metodika zájmové činnosti (tělesná výchova, literární výchova, pracovní výchova, hudební výchova, výtvarná výchova) Poznámka: Uveřejňujeme zejména okruhy problémů, které jsou předmětem zkoušky. Pedagogika 1. Pedagogika a její předmět. Biologická a sociální determinace výchovy. Socializace a cíle výchovy. Východiska výchovy (filozofická, společenská, systémová). 2. Cíle výchovy, vzory a ideály. Hodnoty a postoje - druhy hodnot. Hodnotová orientace, hodnoty a výchova. 3. Výchovný proces - znaky a charakteristiky. Zásady a metody výchovy. 4. Obsah výchovy a výchova mravní: cíle, obsah - rozdělení, proces, metody, formy a prostředky mravní výchovy. Kázeň a problematika jejího utváření. 5. Obsah výchovy a výchova estetická: cíle a obsah, specifické formy a prostředky estetické výchovy. Estetická výchova jako proces a komplexní jev. 6. Obsah výchovy a výchova rozumová (vědecká a světonázorová): proces poznání a jeho realizace prostřednictvím učebních plánů, učebních osnov a výchova rodinná, školní a mimoškolní. 7. Obsah výchovy a výchova tělesná: cíle a úkoly, obsah tělesné výchovy školní a mimoškolní. 8. Výchova pracovní a technická: pojetí, cíle, obsah. Výchova profesní a volba povolání. 9. Rodinná výchova: cíle, pojetí a specifika. Znaky a funkce rodiny. Role otce a matky. Zákon o rodině. Spolupráce školy a rodiny, rodičovské organizace. 10. Mimoškolní výchova a pedagogika volného času: cíle, pojetí a specifika. Česká VVS a mimoškolní výchova. 11. Dětské a mládežnické organizace, tělovýchovné jednoty: pojetí a cíle, organizace, vývoj dětského a mládežnického hnutí a současný stav. 12. Proces vedení žákovských sociálních skupin: diagnostika, rozhodování - projektování a realizace obsahu výchovy.

2 13. Nároky na osobnost pedagogického pracovníka - vychovatele. Osobnostní a profesní typologie. Příprava pedagoga na plnění výchovných rolí a funkcí. 14. Výchovně-vzdělávací instituce a jejich řízení: etapy a funkce, pedagogické principy, vedení lidí a usměrňování jejich aktivit, seberegulace. 15. Výchova jako společenský a systémový jev. Vytváření, rozvíjení a fungování systému výchovy za využití sepersystémového, intersystémového, intrasystémového a transsystémového vnímání záměrné výchovy. Časopisecká: Pedagogika, Pedagogická orientace, Pedagogická revue, Učitelské listy, Vychovávatel. Blížkovský, B., Systémová pedagogika. Ostrava: Amosium Cipro, M., Dialektika výchovy. Praha: SPN Jůva, V., Všestranná výchova. Praha: SPN Kraus, B., Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus Kučerová, S., Člověk, hodnoty, výchova. Prešov: Možný, I., Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství Mrhač, J., Teorie a praxe školského managementu řízení výchovy a vzdělávání. Ostrava: CDV PdF OU, ISBN Mrhač, J., Poznámky a teze k základním pedagogickým kategoriím a pojmům.ostrava: CDV PdF OU, Průcha, J., Moderní pedagogika. Praha: Portál Spousta, V., Krása, umění a výchova. Brno: Paido Spousta, V., Základní výchovné činnosti třídního učitele. Brno: Paido Střelec, S., Kapitoly z teorie a metodiky výchovy. Brno: Paido Úloha rodičů ve školských systémech zemí EU. Praha: ÚIV Vybrané spisy J. A. Komenského. I-IV díl. Praha: SPN Psychologie 1. Vymezení psychologie jako vědní discipliny, systém psychologických věd 2. Determinace lidské psychiky 3. Osobnost, její struktura, zaměřenost osobnosti 4. Pojem a podstata psychického vývoje, vývojové zákonitosti 5. Periodizace psychického vývoje, charakteristika vývojových období 6. Vývoj motoriky, intelektu, řeči, vůle, emotivity, utváření osobnosti, dětská hra, dětská kresba 7. Proces socializace, průběh socializace, sociální učení, sociální komunikace 8. Člověk a kultura, sociální percepce a sociální podmíněnost vnímání 9. Sociální skupina, klasifikace skupin, skupinová dynamika, role, status, pozice, normy 10. Charakteristiky motivovaného chování, zátěžové situace, konflikt, frustrace, stres 11. Postoje, klasifikace postojů, změny postojů 12. Pojem učení, struktura a průběh učení, druhy učení, individuální zvláštnosti učení 13. Motivace a učení, emocionální aspekty učení, transfer, zpětná vazba, hodnocení 14. Pedagogicko psychologická charakteristika žáka 15. Osobnost učitele 2

3 1. ČÁP, J.: Psychologie výchovy a vyučování, Praha, KU, FONTANA, D.: Psychologie ve školní praxi, Praha, Portál, HOMOLA, M. et al.: Obecná psychologie, Olomouc, UP, HOMOLA, M, et al.: Psychologie osobnosti, Olomouc, UP, NAKONEČNÝ, M.: Encyklopedie obecné psychologie, Praha, Academia, NAKONEČNÝ, M.: Psychologie osobnosti, Praha, Academia, NAKONEČNÝ, M.: Sociální psychologie, Praha, Academia, ŠVANCARA, J.: Kompendium vývojové psychologie, Praha, SPN, VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Praha, KU, Volitelná metodika zájmové činnosti ve vztahu k tělesné výchově 1. Kinantropologie. 2. Pohybová aktivita jako základní determinanta vývoje člověka. 3. Druhy tělocvičné aktivity, cíle, úkoly. 4. Tělesná cvičení. 5. Motorický výkon, výkonnost, zdatnost, zdravotně orientovaná zdatnost. 6. Pohybové schopnosti. 7. Pohybové dovednosti. 8. Volný čas a jeho využití v současných podmínkách života. 9. Tělovýchovný proces (TVP)jako subsystém výchovy. 10. Motorické učení. 11. Výchovné působení v TVP. 12. Osobnost vychovatele se sportovním zaměřením. 13. Osobnost klienta v podmínkách zájmových forem TVP. 14. Podmínky TVP. 15. Projekt jako hlavní činitel TVP. 16. Teoretické základy sportovního tréninku (ST). 17. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže 18. Organizace a řízení tělesné výchovy a sportu. APELT, K., HORÁKOVÁ, D., NOVOTNÝ. Názvosloví pro cvičitele. 1. vyd. Praha: Olympia, s. ČELIKOVSKÝ, S. aj. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. 1. vyd. Praha: SPN, s. ISBN ČELIKOVSKÝ, S., TEPLÝ, Z. Kritéria kvality tělovýchovného procesu. Praha: Akta UK Gymnica 20, str DANĚK, K.,TEPLÝ, Z. Neodpočívejte v pokoji aneb umění rekreace. 1. vyd. Praha: Olympia, s. DOBRÝ, L. Didaktické základy sportovního tréninku. 1. vyd. Praha: Olympia, DOVALIL, J. Malá encyklopedie sportovního tréninku. 1.vyd. Praha: Olympia, s. 3

4 DOVALIL, J., CHOUTKOVÁ, B. Abeceda tréninku chlapců a děvčat. 1. vyd. Praha: Olympia, s. FRÖMEL,K. Vyučovací jednotka tělesné výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, lomouc: Univerzita Palackého, s. CHOUTKA, M., DOVALIL,J. Sportovní trénink. 2. vyd. Praha: Olympia, s. GAJDA, V., ZVOLSKÁ, J. Úvod do statistických metod. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta, s. GAJDA, V. Příklady ze statistiky. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, s. ISBN HABR, J. Systémové aspekty modelování v oblasti řízení. In FLEK, M. Metodologické Problémy výzkumu budoucnosti. Sportpropag Praha: 1983, str HANUŠ, R., JIRÁSEK, I. Výchova v přírodě. 1.vyd. Olomouc: Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého, s. HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže I. (obecná část). Praha: Univerzita Karlova, s. HOŠEK, V., RYCHTECKÝ, A. Motorické učení. Praha: SPN HRČKA, J., DRDÁCKÁ, B. Rekreační tělesná výchova a sport. 1. vyd. Bratislava, JUNGER, J. Didaktika športu pre všetkých. 1. vyd. Košice: Univerzita J. P. Bellu, KNÍŽETOVÁ, V., KOS, B. Strečink, relaxace,dýchání. 1. vyd. Praha: Olympia, s. KOMENDA, S., KLEMENTA, S. Analýza náhodného v pedagogickém experimentu a praxi. 1. vyd. Praha: SPN, 1981, 316 s. KYRALOVÁ, M., MATOUŠOVÁ, M. Zdravotní tělesná výchova: 2. část. 1. vyd., Praha: ONYX, 1996, 175 s. ISBN MATOUŠOVÁ, M., aj. Zdravotní tělesná výchova.: 1. část 1. vyd. Praha: Sport pro všechny, s. MĚKOTA, K., KOVÁŘ, R. Motorické testy v tělesné výchově. 1.vyd. Praha: SPN RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, s. SVOBODA, B. Sportovní výchova mládeže. 1. vyd.praha: Olympia, SÝKORA, F. aj. Telesná výchova a šport.1. vyd. Bratislava: F.R.&G. spol. s r.o., 1995, 402 s. ISBN TEPLÝ, Z. Pohybová rekreace.1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. VÁŽANSKÝ, M. Volný čas a pedagogika zážitku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. Volitelná metodika zájmové činnosti ve vztahu k literární výchově 1. a) Literární výchova její úkoly a cíle. b) Žánrová skladba literatury pro děti a mládež; specifické rysy literatury pro děti a mládež. 2. a) Literární věda a její členění; genologie, problematika literárních druhů a žánrů. b) Charakteristika folklorních žánrů literatury pro děti a mládež; sběratelé a vydavatelé folkloru. 3. a) Kompozice literárního díla, kompoziční principy a postupy. b) Autorská pohádka (žánrová charakteristika, klasifikace, znaky pohádky, sběratelé a převypravovatelé). 4. a) Formální výstavba umělecké prózy z hlediska vypravěčského. b) Moderní autorská pohádka (žánrová charakteristika, vývoj žánru, světoví a čeští 4

5 představitelé). 5. a) Práce s postavou a jazykem literárního díla. b) Pověst (žánrová charakteristika, klasifikace, sběratelé a převypravovatelé pověstí). 6. a) Versologie (základy teorie verše), zvuková rovina básnického díla (rytmus, metrum, rým, intonace). b) Poezie pro děti a mládež (základní znaky, charakteristika sládkovsko-hrubínovského typu poezie, představitelé). 7. a) Uplatnění jazykových rovin v básnickém díle (rovina zvuková, stylistická, lexikální), práce s přímými a obraznými pojmenováními (básnické figury a tropy). b) Poezie pro děti a mládež (základní znaky, charakteristika nezvalovsko-halasovského typu poezie, představitelé). 8. a) Fáze a metody literárněvýchovného procesu. b) Bajka (charakteristika žánru, vývoj, světoví a čeští představitelé). 9. a) Příprava na práci s literárním textem. b) Příběhová próza s dětským hrdinou (žánrová charakteristika, vývoj do r. 1945, představitelé). 10. a) Interpretace básnického textu, vztah interpretace k výraznému přednesu. b) Příběhová próza s dětským hrdinou (žánrová charakteristika, vývoj od r. 1945, představitelé). 11. a) Motivace v literární výchově, motivace ke čtenářství, rozvoj dětského čtenářství, spolupráce s knihovnou; ilustrace literárního díla, práce s ilustrací. b) Próza s dívčí hrdinkou (žánrová charakteristika, vývoj žánru, představitelé). 12. a) Charakteristika estetických dovedností čtenářských, reprodukčních, přednesových a tvořivých; práce s osnovou. b) Próza s historickou tematikou (žánrová charakteristika, vývoj žánru, představitelé). 13. a) Filmové a televizní adaptace, výchova filmového, televizního a divadelního diváka. b) Dobrodružná próza (žánrová charakteristika, vývoj žánru, představitelé). 14. a) Uplatnění mezipředmětových vztahů v literární výchově; dramatizace textu. b) Próza s přírodní tematikou (žánrová charakteristika, vývoj žánru, představitelé). 15. a) Dětské časopisy a práce s nimi, literární beseda. b) Literatura faktu a uměleckonaučná literatura pro děti a mládež (encyklopedie, cestopisy, biografie). Ke zkoušce je nutno předložit seznam prostudované odborné literatury a seznam četby. Cenek, S. (1979): Úvod do literární výchovy. Praha. Hoffmann, B. a kol. (1985): Interpretace literárních textů ve škole. Praha. Holešovský, F. (1982): Glosy k vývoji české ilustrace pro děti. Praha: Albatros. Holešovský, F. (1997): Ilustrace pro děti. Praha: Albatros. Hoznauer, M. (1993): Dobrodružství s literaturou. Praha. Jurčo, J. Obert, V. (1984): Didaktika literatúry. Bratislava. Kostečka, J. Beránková, E. (1992): Přečtěte si s námi. Praha: SPN. Machytka, J. a kol. (1979): Literárněvýchovné interpretace. Praha. Nezkusil, V. Chaloupka, O. (1979): Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. Praha: Albatros. Nezkusil, V. (1983): Studie z poetiky literatury pro děti a mládež. Praha: Albatros. Obert, V. (1990): Kapitoly z didaktiky literatúry. Nitra. 5

6 Urbanová, S. (1990): Historický vývoj žánrů literatury pro děti. Ostrava: FF OU. Urbanová, S. (1996): Děti a literatura. Ostrava: FF OU. Urbanová, S. Rosová, M. (2002): Žánry, osobnosti, díla. Ostrava: FF OU. Urbanová, S. (1998): Žánry, osobnosti, díla. Ostrava: FF OU. Volitelná metodika zájmové činnosti ve vztahu k pracovní výchově 1. Cíle a úkoly zájmové činnosti, funkce volného času. 2. Charakteristické znaky zájmů, jejich formování a rozvoj. 3. Jak chápeme tvořivost, tvořivou činnost, tvořivý proces a jeho jednotlivé fáze. 4. Charakterizujte tvořivé schopnosti a vlastnosti tvořivé osobnosti. 5. Vyjmenujte metody podporující vytváření tvořivých dovednosti a na příkladech demonstrujte způsoby jejich osvojování. 6. Jak charakterizujeme technickou představivost, technickou tvořivost a technické myšlení u dítěte staršího školního věku. 7. Popište prvky problémové metody, jak lze aplikovat metodu černé schránky v zájmové technické činnosti. 8. Charakterizujte didaktické zásady uplatňované v technické zájmové činnosti. 9. Popište technologické vlastnosti dřeva a plastů a specifické metodické postupy při jejich opracování. 10. Technologické vlastnosti papíru, textilu, kovů a jejich využití v zájmové technické činnosti. 11. Charakterizujte základní elektrotechnické veličiny, elektronické součástky a zdroje elektrické energie, které se využívají v zájmové technické činnosti. 12. Stejnosměrný a střídavý elektrický proud, jejich vlastnosti a charakteristiky. 13. V čem spočívá význam materiálně didaktických prostředků, uveďte příklady jejich využití v zájmové technické činnosti. 14. Pracovní výchova a její vliv na rozvoj osobnosti dítěte. 15. Technologické vlastnosti plastů, jejich způsoby opracování a využití v zájmové činnosti. 16. Polovodičové součástky, jejich významné vlastnosti, využití v zájmové technické činnosti. 17. Technologie pájení kovů, druhy pájek a tavidel. 18. Prostředky a metody používané k povrchové úpravě dřeva a kovů. HLAVSA, J. aj: Psychologické problémy výchovy k tvořivosti. Praha: SPN, HLAVSA, J., JURČOVÁ, M.: Psychologické metody zjišťovania tvorivosti. Bratislava: SPN, HLAVSA, J.: Psychologické metody výchovy k tvořivosti. Praha: SPN, LANDA, P.: Patent na rozum. Praha: Albatros, LERNER, I. J.: Didaktické základy metod výuky. Praha: SPN, OPAVA, Z.: Elektřina kolem nás. Praha:, Albatros, 1985 PITKOVÁ, S.: Umět si hrát. Praha, SPN, RAMBOUSEK, V.: Technické výukové prostředky. Praha: SPN, 1992 RYCHLÍKOVÁ, B.: Materiály a technologie. Ostrava, PdF, 1989 ŠEDÝ, V.: Práce se dřevem. Praha SPN, ŠRAIT, P.: Od krystalky k modelům s tranzistory. Praha,SNTL,1985. WIMMER, M.: Jak rozvíjet technickou tvořivost. Praha: Práce,

7 Volitelná metodika zájmové činnosti ve vztahu k hudební výchově 1. Hudba jako cíl a prostředek zájmové hudební činnosti: co je to hudba, co vyjadřuje hudba, z čeho se dělá hudba ( hudební řeč výrazové prostředky hudby), hudební činnosti (pěvecké, instrumentální, hudebně pohybové, poslechové). 2. Působení hudby, význam a funkce hudby v lidském životě. 3. Muzikoterapie. 4. Hudba ve výchovných a školských zařízeních, intencionální a funkcionální hudební výchova. 5. Metodika pěvecké činnosti modelové situace. 6. Metodika hudebně pohybové činnosti modelové situace v pojetí improvizační hudebně pohybové hry. 7. Metodika hry na orffovské hudební nástroje instrumentální doprovody písní, improvizace. 8. Poslech hudby dramaturgie hudebních pořadů. 9. Hudební pořady v masmédiích obsahová a metodická inspirace. 10. Metodická inspirace z hospitací ve výchovných zařízeních (hodnocení záznamů z praxe). 11. Inspirace získané individuálním studiem odborné a metodické literatury (doložit přehledem prostudovaných informačních zdrojů dle vlastní volby a profesního zaměření) Obsah a pojetí závěrečné zkoušky 1. Student prokáže znalosti (viz okruhy k závěrečné zkoušce) a dovednost aplikace teorie do modelových situací výchovné praxe (10 písemně zpracovaných projektů realizovaných v praxi, doplněných hodnocením reflexí pedagogické efektivity). 2. Hudebně praktická prezentace studenta (dovednost pěvecká, instrumentální, hudebně pohybová a poslechová) vychází z hudebních činností obsažených v předložených projektech student prokáže, že hudební materii a činnosti po stránce muzikantské ovládá. 3. Předmětem diskuse jsou též aktuální hudební zájmy studenta (receptivní, aktivní), další sebevzdělávací aspirační snahy (hudební, hudebně pedagogické) a hodnocení absolvovaného studijního programu Metodika zájmové hudební činnosti. Bartoš, J. Z.: Breviář posluchače hudby. Praha: Práce Bernstein, L.: O hudbě (videozáznamy 25 pořadů). Burlas, L.: Teoria hudební výchovy (kapitola Muzikoterapie). Prešov Daniel, L.: Metodika HV. Ostrava: Montanex Holzknecht, V. ad.: Kniha o hudbě. Praha: Orbis Hurník, I.: Umění poslouchat hudbu (Soubor gramofonových desek). Praha: Supraphon Hurník, I. Eben, P.: Česká Orffova škola I. III. díl. Praha: Supraphon Jurkovič, P.: Instrumentální soubor na ZŠ. Praha: SPN Sedlák, F.: Didaktika hudební výchovy pro 1. st. ZŠ. Praha: SPN Stiborová, Z.: Cvičení z didaktiky HV pro 1. st. ZŠ. Ostrava: PdF OU Stiborová, Z.: Hudebně pohybové hry. Ostrava: PdF OU Hudební literatura (učebnice, zpěvníky, publikace, MC, CD nahrávky) např. autorů J. Herdena, P. Jurkoviče, P. Jistela, M. Střeláka, I. Hurníka, K. Bednáře, M. Beránka ad. 7

8 Hudební pořady v ČT (např. To nejlepší z klasiky) a z ČR 3 stanice Vltava (např. Sluchátko neděle 9,00 hod.). Metodické příručky a další zvukové a tištěné pomocné materiály pro mateřské školy a pro 1. st. ZŠ. Popularizační publikace vydavatelství Portál. Volitelná metodika zájmové činnosti ve vztahu k výtvarné výchově 1. První setkání učitele a žáků ve výtvarné výchově (aplikace do podmínek praxe). 2. Pojetí, principy a cíle výtvarné výchovy (aplikace do podmínek praxe). 3. Úkoly a obsahy ve výtvarné výchově (aplikace do podmínek praxe). 4. Druhy činností ve výtvarné výchově (aplikace do podmínek praxe). 5. Organizační formy a organizace výtvarných činností žáků (aplikace do podmínek praxe). 6. Metody ve výtvarné výchově (aplikace do podmínek praxe). 7. Kresebné techniky a materiály a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 8. Malířské techniky a materiály a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 9. Prostorové techniky a materiály a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 10. Grafika, dělení, výrazové možnosti a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 11. Keramika, dělení, výrazové možnosti a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 12. Kombinované techniky kresby a malby a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 13. Výtvarné aktivity v přírodě. Aktivity týkající se kresby, malby a prostoru a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 14. Prezentace výtvarných děl, výstavy, návštěva galerií a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 15. Vytvoření vlastního projektu výtvarné práce s dětmi. Doporučená literatura Hazuková, H.: Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově 1. Pedagogická fakulta UK, 1994 Hazuková, H.: Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově 2. Pedagogická fakulta UK, 1994 Hejný, J.: Kresba,malba,grafika pro uč.1.st.zš. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, Roeselová, V.: Řady a projekty ve výtvarné výchově. Sarah. Praha, Sztablová, D.: K některým otázkám pedagogické praxe posluchačů oboru učitelství primární školy ve výtvarné výchově. OU, Zhoř, I.: Klíče k sochám.praha, Albatros,

9 9

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM 2009 Čestmír Serafín, Martin Havelka Název studijního předmětu: Speciálně didaktické

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU

METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU O b s a h LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2 LITERÁRNÍ SEMINÁŘ 4 METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU 5 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 7 LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ (KCD/LTPDA) Vymezení předmětu: povinný Hodinový

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Typy literárněvýchovného působení v MŠ:

Typy literárněvýchovného působení v MŠ: Typy literárněvýchovného působení v MŠ: Předčítání knih (příběhů) bez navazujících činností (za odměnu, před spaním ). Předčítání jako motivace k jiným než literárněvýchovným aktivitám. setkávání s literárním

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská)

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) Část státní závěrečné zkoušky: Studijní program: Studijní obory: Učitelská způsobilost Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova Aplikované pohybové aktivity

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů Inovace obsahu a forem výuky v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/18.0020 Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě studia

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská)

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) Část státní závěrečné zkoušky: Studijní program: Studijní obory: Učitelství předmětu tělesná výchova Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova Tělesná výchova

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

V E R O N I K A H O R Á K O V Á

V E R O N I K A H O R Á K O V Á Edukace jako proces V E R O N I K A H O R Á K O V Á Náplň prezentace Vyučování a učení v tělesné výchově, motorické učení Učení a motorické učení Pedagogické základy motorického učení Obsah učiva a jeho

Více

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Témata profilové maturitní zkoušky Předmět: Didaktika hudební výchovy Školní rok: 2016/2017 Třída: 4.A, 3.H Obor studia: Předškolní a mimoškolní pedagogika 1. * Vývoj evropské hudby do konce 16.století

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Struktura pedagogických disciplín

Struktura pedagogických disciplín Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Struktura pedagogických disciplín (seminární práce ze semináře k úvodu do pedagogiky a základům pedagogického myšlení) Vypracovala: Romana Gottvaldová UČO

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Reální 5, Ostrava, t. č kl. 385, kl. 428

Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Reální 5, Ostrava, t. č kl. 385, kl. 428 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Reální 5, 701 03 Ostrava, t. č. 597 460 kl. 385, kl. 428 Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vám nabízí studium v rámci celoživotního

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

HUDEBNÍ PEDAGOGIKA A JEJÍ SYSTEMATIZACE HUDEBNÍ DIDAKTIKA JAKO VĚDECKÁ DISPIPLÍNA

HUDEBNÍ PEDAGOGIKA A JEJÍ SYSTEMATIZACE HUDEBNÍ DIDAKTIKA JAKO VĚDECKÁ DISPIPLÍNA HUDEBNÍ PEDAGOGIKA A JEJÍ SYSTEMATIZACE HUDEBNÍ DIDAKTIKA JAKO VĚDECKÁ DISPIPLÍNA Hudební pedagogika = věda o hudební výchově rozhraní sfér hudební pedagogiky a hudební výchovy Hudební pedagogika může

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám )

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám ) Zpracovaly: Michaela Kovářová, UČO 142994 Darina Haličková, UČO 143008 1. PEDAGOGIKA ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

Pojetí figury ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ

Pojetí figury ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Pojetí figury ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více