ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO VYCHOVATELE A PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO VYCHOVATELE A PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU"

Transkript

1 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO VYCHOVATELE A PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným zkouškám, které platí od do odvolání. Zkoušející mohou některé okruhy rozšířit a v konzultacích se studenty precizovat. Předměty závěrečné zkoušky: - obhajoba závěrečné práce - pedagogika - psychologie - volitelná metodika zájmové činnosti (tělesná výchova, literární výchova, pracovní výchova, hudební výchova, výtvarná výchova) Poznámka: Uveřejňujeme zejména okruhy problémů, které jsou předmětem zkoušky. Pedagogika 1. Pedagogika a její předmět. Biologická a sociální determinace výchovy. Socializace a cíle výchovy. Východiska výchovy (filozofická, společenská, systémová). 2. Cíle výchovy, vzory a ideály. Hodnoty a postoje - druhy hodnot. Hodnotová orientace, hodnoty a výchova. 3. Výchovný proces - znaky a charakteristiky. Zásady a metody výchovy. 4. Obsah výchovy a výchova mravní: cíle, obsah - rozdělení, proces, metody, formy a prostředky mravní výchovy. Kázeň a problematika jejího utváření. 5. Obsah výchovy a výchova estetická: cíle a obsah, specifické formy a prostředky estetické výchovy. Estetická výchova jako proces a komplexní jev. 6. Obsah výchovy a výchova rozumová (vědecká a světonázorová): proces poznání a jeho realizace prostřednictvím učebních plánů, učebních osnov a výchova rodinná, školní a mimoškolní. 7. Obsah výchovy a výchova tělesná: cíle a úkoly, obsah tělesné výchovy školní a mimoškolní. 8. Výchova pracovní a technická: pojetí, cíle, obsah. Výchova profesní a volba povolání. 9. Rodinná výchova: cíle, pojetí a specifika. Znaky a funkce rodiny. Role otce a matky. Zákon o rodině. Spolupráce školy a rodiny, rodičovské organizace. 10. Mimoškolní výchova a pedagogika volného času: cíle, pojetí a specifika. Česká VVS a mimoškolní výchova. 11. Dětské a mládežnické organizace, tělovýchovné jednoty: pojetí a cíle, organizace, vývoj dětského a mládežnického hnutí a současný stav. 12. Proces vedení žákovských sociálních skupin: diagnostika, rozhodování - projektování a realizace obsahu výchovy.

2 13. Nároky na osobnost pedagogického pracovníka - vychovatele. Osobnostní a profesní typologie. Příprava pedagoga na plnění výchovných rolí a funkcí. 14. Výchovně-vzdělávací instituce a jejich řízení: etapy a funkce, pedagogické principy, vedení lidí a usměrňování jejich aktivit, seberegulace. 15. Výchova jako společenský a systémový jev. Vytváření, rozvíjení a fungování systému výchovy za využití sepersystémového, intersystémového, intrasystémového a transsystémového vnímání záměrné výchovy. Časopisecká: Pedagogika, Pedagogická orientace, Pedagogická revue, Učitelské listy, Vychovávatel. Blížkovský, B., Systémová pedagogika. Ostrava: Amosium Cipro, M., Dialektika výchovy. Praha: SPN Jůva, V., Všestranná výchova. Praha: SPN Kraus, B., Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus Kučerová, S., Člověk, hodnoty, výchova. Prešov: Možný, I., Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství Mrhač, J., Teorie a praxe školského managementu řízení výchovy a vzdělávání. Ostrava: CDV PdF OU, ISBN Mrhač, J., Poznámky a teze k základním pedagogickým kategoriím a pojmům.ostrava: CDV PdF OU, Průcha, J., Moderní pedagogika. Praha: Portál Spousta, V., Krása, umění a výchova. Brno: Paido Spousta, V., Základní výchovné činnosti třídního učitele. Brno: Paido Střelec, S., Kapitoly z teorie a metodiky výchovy. Brno: Paido Úloha rodičů ve školských systémech zemí EU. Praha: ÚIV Vybrané spisy J. A. Komenského. I-IV díl. Praha: SPN Psychologie 1. Vymezení psychologie jako vědní discipliny, systém psychologických věd 2. Determinace lidské psychiky 3. Osobnost, její struktura, zaměřenost osobnosti 4. Pojem a podstata psychického vývoje, vývojové zákonitosti 5. Periodizace psychického vývoje, charakteristika vývojových období 6. Vývoj motoriky, intelektu, řeči, vůle, emotivity, utváření osobnosti, dětská hra, dětská kresba 7. Proces socializace, průběh socializace, sociální učení, sociální komunikace 8. Člověk a kultura, sociální percepce a sociální podmíněnost vnímání 9. Sociální skupina, klasifikace skupin, skupinová dynamika, role, status, pozice, normy 10. Charakteristiky motivovaného chování, zátěžové situace, konflikt, frustrace, stres 11. Postoje, klasifikace postojů, změny postojů 12. Pojem učení, struktura a průběh učení, druhy učení, individuální zvláštnosti učení 13. Motivace a učení, emocionální aspekty učení, transfer, zpětná vazba, hodnocení 14. Pedagogicko psychologická charakteristika žáka 15. Osobnost učitele 2

3 1. ČÁP, J.: Psychologie výchovy a vyučování, Praha, KU, FONTANA, D.: Psychologie ve školní praxi, Praha, Portál, HOMOLA, M. et al.: Obecná psychologie, Olomouc, UP, HOMOLA, M, et al.: Psychologie osobnosti, Olomouc, UP, NAKONEČNÝ, M.: Encyklopedie obecné psychologie, Praha, Academia, NAKONEČNÝ, M.: Psychologie osobnosti, Praha, Academia, NAKONEČNÝ, M.: Sociální psychologie, Praha, Academia, ŠVANCARA, J.: Kompendium vývojové psychologie, Praha, SPN, VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Praha, KU, Volitelná metodika zájmové činnosti ve vztahu k tělesné výchově 1. Kinantropologie. 2. Pohybová aktivita jako základní determinanta vývoje člověka. 3. Druhy tělocvičné aktivity, cíle, úkoly. 4. Tělesná cvičení. 5. Motorický výkon, výkonnost, zdatnost, zdravotně orientovaná zdatnost. 6. Pohybové schopnosti. 7. Pohybové dovednosti. 8. Volný čas a jeho využití v současných podmínkách života. 9. Tělovýchovný proces (TVP)jako subsystém výchovy. 10. Motorické učení. 11. Výchovné působení v TVP. 12. Osobnost vychovatele se sportovním zaměřením. 13. Osobnost klienta v podmínkách zájmových forem TVP. 14. Podmínky TVP. 15. Projekt jako hlavní činitel TVP. 16. Teoretické základy sportovního tréninku (ST). 17. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže 18. Organizace a řízení tělesné výchovy a sportu. APELT, K., HORÁKOVÁ, D., NOVOTNÝ. Názvosloví pro cvičitele. 1. vyd. Praha: Olympia, s. ČELIKOVSKÝ, S. aj. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. 1. vyd. Praha: SPN, s. ISBN ČELIKOVSKÝ, S., TEPLÝ, Z. Kritéria kvality tělovýchovného procesu. Praha: Akta UK Gymnica 20, str DANĚK, K.,TEPLÝ, Z. Neodpočívejte v pokoji aneb umění rekreace. 1. vyd. Praha: Olympia, s. DOBRÝ, L. Didaktické základy sportovního tréninku. 1. vyd. Praha: Olympia, DOVALIL, J. Malá encyklopedie sportovního tréninku. 1.vyd. Praha: Olympia, s. 3

4 DOVALIL, J., CHOUTKOVÁ, B. Abeceda tréninku chlapců a děvčat. 1. vyd. Praha: Olympia, s. FRÖMEL,K. Vyučovací jednotka tělesné výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, lomouc: Univerzita Palackého, s. CHOUTKA, M., DOVALIL,J. Sportovní trénink. 2. vyd. Praha: Olympia, s. GAJDA, V., ZVOLSKÁ, J. Úvod do statistických metod. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta, s. GAJDA, V. Příklady ze statistiky. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, s. ISBN HABR, J. Systémové aspekty modelování v oblasti řízení. In FLEK, M. Metodologické Problémy výzkumu budoucnosti. Sportpropag Praha: 1983, str HANUŠ, R., JIRÁSEK, I. Výchova v přírodě. 1.vyd. Olomouc: Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého, s. HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže I. (obecná část). Praha: Univerzita Karlova, s. HOŠEK, V., RYCHTECKÝ, A. Motorické učení. Praha: SPN HRČKA, J., DRDÁCKÁ, B. Rekreační tělesná výchova a sport. 1. vyd. Bratislava, JUNGER, J. Didaktika športu pre všetkých. 1. vyd. Košice: Univerzita J. P. Bellu, KNÍŽETOVÁ, V., KOS, B. Strečink, relaxace,dýchání. 1. vyd. Praha: Olympia, s. KOMENDA, S., KLEMENTA, S. Analýza náhodného v pedagogickém experimentu a praxi. 1. vyd. Praha: SPN, 1981, 316 s. KYRALOVÁ, M., MATOUŠOVÁ, M. Zdravotní tělesná výchova: 2. část. 1. vyd., Praha: ONYX, 1996, 175 s. ISBN MATOUŠOVÁ, M., aj. Zdravotní tělesná výchova.: 1. část 1. vyd. Praha: Sport pro všechny, s. MĚKOTA, K., KOVÁŘ, R. Motorické testy v tělesné výchově. 1.vyd. Praha: SPN RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, s. SVOBODA, B. Sportovní výchova mládeže. 1. vyd.praha: Olympia, SÝKORA, F. aj. Telesná výchova a šport.1. vyd. Bratislava: F.R.&G. spol. s r.o., 1995, 402 s. ISBN TEPLÝ, Z. Pohybová rekreace.1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. VÁŽANSKÝ, M. Volný čas a pedagogika zážitku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. Volitelná metodika zájmové činnosti ve vztahu k literární výchově 1. a) Literární výchova její úkoly a cíle. b) Žánrová skladba literatury pro děti a mládež; specifické rysy literatury pro děti a mládež. 2. a) Literární věda a její členění; genologie, problematika literárních druhů a žánrů. b) Charakteristika folklorních žánrů literatury pro děti a mládež; sběratelé a vydavatelé folkloru. 3. a) Kompozice literárního díla, kompoziční principy a postupy. b) Autorská pohádka (žánrová charakteristika, klasifikace, znaky pohádky, sběratelé a převypravovatelé). 4. a) Formální výstavba umělecké prózy z hlediska vypravěčského. b) Moderní autorská pohádka (žánrová charakteristika, vývoj žánru, světoví a čeští 4

5 představitelé). 5. a) Práce s postavou a jazykem literárního díla. b) Pověst (žánrová charakteristika, klasifikace, sběratelé a převypravovatelé pověstí). 6. a) Versologie (základy teorie verše), zvuková rovina básnického díla (rytmus, metrum, rým, intonace). b) Poezie pro děti a mládež (základní znaky, charakteristika sládkovsko-hrubínovského typu poezie, představitelé). 7. a) Uplatnění jazykových rovin v básnickém díle (rovina zvuková, stylistická, lexikální), práce s přímými a obraznými pojmenováními (básnické figury a tropy). b) Poezie pro děti a mládež (základní znaky, charakteristika nezvalovsko-halasovského typu poezie, představitelé). 8. a) Fáze a metody literárněvýchovného procesu. b) Bajka (charakteristika žánru, vývoj, světoví a čeští představitelé). 9. a) Příprava na práci s literárním textem. b) Příběhová próza s dětským hrdinou (žánrová charakteristika, vývoj do r. 1945, představitelé). 10. a) Interpretace básnického textu, vztah interpretace k výraznému přednesu. b) Příběhová próza s dětským hrdinou (žánrová charakteristika, vývoj od r. 1945, představitelé). 11. a) Motivace v literární výchově, motivace ke čtenářství, rozvoj dětského čtenářství, spolupráce s knihovnou; ilustrace literárního díla, práce s ilustrací. b) Próza s dívčí hrdinkou (žánrová charakteristika, vývoj žánru, představitelé). 12. a) Charakteristika estetických dovedností čtenářských, reprodukčních, přednesových a tvořivých; práce s osnovou. b) Próza s historickou tematikou (žánrová charakteristika, vývoj žánru, představitelé). 13. a) Filmové a televizní adaptace, výchova filmového, televizního a divadelního diváka. b) Dobrodružná próza (žánrová charakteristika, vývoj žánru, představitelé). 14. a) Uplatnění mezipředmětových vztahů v literární výchově; dramatizace textu. b) Próza s přírodní tematikou (žánrová charakteristika, vývoj žánru, představitelé). 15. a) Dětské časopisy a práce s nimi, literární beseda. b) Literatura faktu a uměleckonaučná literatura pro děti a mládež (encyklopedie, cestopisy, biografie). Ke zkoušce je nutno předložit seznam prostudované odborné literatury a seznam četby. Cenek, S. (1979): Úvod do literární výchovy. Praha. Hoffmann, B. a kol. (1985): Interpretace literárních textů ve škole. Praha. Holešovský, F. (1982): Glosy k vývoji české ilustrace pro děti. Praha: Albatros. Holešovský, F. (1997): Ilustrace pro děti. Praha: Albatros. Hoznauer, M. (1993): Dobrodružství s literaturou. Praha. Jurčo, J. Obert, V. (1984): Didaktika literatúry. Bratislava. Kostečka, J. Beránková, E. (1992): Přečtěte si s námi. Praha: SPN. Machytka, J. a kol. (1979): Literárněvýchovné interpretace. Praha. Nezkusil, V. Chaloupka, O. (1979): Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. Praha: Albatros. Nezkusil, V. (1983): Studie z poetiky literatury pro děti a mládež. Praha: Albatros. Obert, V. (1990): Kapitoly z didaktiky literatúry. Nitra. 5

6 Urbanová, S. (1990): Historický vývoj žánrů literatury pro děti. Ostrava: FF OU. Urbanová, S. (1996): Děti a literatura. Ostrava: FF OU. Urbanová, S. Rosová, M. (2002): Žánry, osobnosti, díla. Ostrava: FF OU. Urbanová, S. (1998): Žánry, osobnosti, díla. Ostrava: FF OU. Volitelná metodika zájmové činnosti ve vztahu k pracovní výchově 1. Cíle a úkoly zájmové činnosti, funkce volného času. 2. Charakteristické znaky zájmů, jejich formování a rozvoj. 3. Jak chápeme tvořivost, tvořivou činnost, tvořivý proces a jeho jednotlivé fáze. 4. Charakterizujte tvořivé schopnosti a vlastnosti tvořivé osobnosti. 5. Vyjmenujte metody podporující vytváření tvořivých dovednosti a na příkladech demonstrujte způsoby jejich osvojování. 6. Jak charakterizujeme technickou představivost, technickou tvořivost a technické myšlení u dítěte staršího školního věku. 7. Popište prvky problémové metody, jak lze aplikovat metodu černé schránky v zájmové technické činnosti. 8. Charakterizujte didaktické zásady uplatňované v technické zájmové činnosti. 9. Popište technologické vlastnosti dřeva a plastů a specifické metodické postupy při jejich opracování. 10. Technologické vlastnosti papíru, textilu, kovů a jejich využití v zájmové technické činnosti. 11. Charakterizujte základní elektrotechnické veličiny, elektronické součástky a zdroje elektrické energie, které se využívají v zájmové technické činnosti. 12. Stejnosměrný a střídavý elektrický proud, jejich vlastnosti a charakteristiky. 13. V čem spočívá význam materiálně didaktických prostředků, uveďte příklady jejich využití v zájmové technické činnosti. 14. Pracovní výchova a její vliv na rozvoj osobnosti dítěte. 15. Technologické vlastnosti plastů, jejich způsoby opracování a využití v zájmové činnosti. 16. Polovodičové součástky, jejich významné vlastnosti, využití v zájmové technické činnosti. 17. Technologie pájení kovů, druhy pájek a tavidel. 18. Prostředky a metody používané k povrchové úpravě dřeva a kovů. HLAVSA, J. aj: Psychologické problémy výchovy k tvořivosti. Praha: SPN, HLAVSA, J., JURČOVÁ, M.: Psychologické metody zjišťovania tvorivosti. Bratislava: SPN, HLAVSA, J.: Psychologické metody výchovy k tvořivosti. Praha: SPN, LANDA, P.: Patent na rozum. Praha: Albatros, LERNER, I. J.: Didaktické základy metod výuky. Praha: SPN, OPAVA, Z.: Elektřina kolem nás. Praha:, Albatros, 1985 PITKOVÁ, S.: Umět si hrát. Praha, SPN, RAMBOUSEK, V.: Technické výukové prostředky. Praha: SPN, 1992 RYCHLÍKOVÁ, B.: Materiály a technologie. Ostrava, PdF, 1989 ŠEDÝ, V.: Práce se dřevem. Praha SPN, ŠRAIT, P.: Od krystalky k modelům s tranzistory. Praha,SNTL,1985. WIMMER, M.: Jak rozvíjet technickou tvořivost. Praha: Práce,

7 Volitelná metodika zájmové činnosti ve vztahu k hudební výchově 1. Hudba jako cíl a prostředek zájmové hudební činnosti: co je to hudba, co vyjadřuje hudba, z čeho se dělá hudba ( hudební řeč výrazové prostředky hudby), hudební činnosti (pěvecké, instrumentální, hudebně pohybové, poslechové). 2. Působení hudby, význam a funkce hudby v lidském životě. 3. Muzikoterapie. 4. Hudba ve výchovných a školských zařízeních, intencionální a funkcionální hudební výchova. 5. Metodika pěvecké činnosti modelové situace. 6. Metodika hudebně pohybové činnosti modelové situace v pojetí improvizační hudebně pohybové hry. 7. Metodika hry na orffovské hudební nástroje instrumentální doprovody písní, improvizace. 8. Poslech hudby dramaturgie hudebních pořadů. 9. Hudební pořady v masmédiích obsahová a metodická inspirace. 10. Metodická inspirace z hospitací ve výchovných zařízeních (hodnocení záznamů z praxe). 11. Inspirace získané individuálním studiem odborné a metodické literatury (doložit přehledem prostudovaných informačních zdrojů dle vlastní volby a profesního zaměření) Obsah a pojetí závěrečné zkoušky 1. Student prokáže znalosti (viz okruhy k závěrečné zkoušce) a dovednost aplikace teorie do modelových situací výchovné praxe (10 písemně zpracovaných projektů realizovaných v praxi, doplněných hodnocením reflexí pedagogické efektivity). 2. Hudebně praktická prezentace studenta (dovednost pěvecká, instrumentální, hudebně pohybová a poslechová) vychází z hudebních činností obsažených v předložených projektech student prokáže, že hudební materii a činnosti po stránce muzikantské ovládá. 3. Předmětem diskuse jsou též aktuální hudební zájmy studenta (receptivní, aktivní), další sebevzdělávací aspirační snahy (hudební, hudebně pedagogické) a hodnocení absolvovaného studijního programu Metodika zájmové hudební činnosti. Bartoš, J. Z.: Breviář posluchače hudby. Praha: Práce Bernstein, L.: O hudbě (videozáznamy 25 pořadů). Burlas, L.: Teoria hudební výchovy (kapitola Muzikoterapie). Prešov Daniel, L.: Metodika HV. Ostrava: Montanex Holzknecht, V. ad.: Kniha o hudbě. Praha: Orbis Hurník, I.: Umění poslouchat hudbu (Soubor gramofonových desek). Praha: Supraphon Hurník, I. Eben, P.: Česká Orffova škola I. III. díl. Praha: Supraphon Jurkovič, P.: Instrumentální soubor na ZŠ. Praha: SPN Sedlák, F.: Didaktika hudební výchovy pro 1. st. ZŠ. Praha: SPN Stiborová, Z.: Cvičení z didaktiky HV pro 1. st. ZŠ. Ostrava: PdF OU Stiborová, Z.: Hudebně pohybové hry. Ostrava: PdF OU Hudební literatura (učebnice, zpěvníky, publikace, MC, CD nahrávky) např. autorů J. Herdena, P. Jurkoviče, P. Jistela, M. Střeláka, I. Hurníka, K. Bednáře, M. Beránka ad. 7

8 Hudební pořady v ČT (např. To nejlepší z klasiky) a z ČR 3 stanice Vltava (např. Sluchátko neděle 9,00 hod.). Metodické příručky a další zvukové a tištěné pomocné materiály pro mateřské školy a pro 1. st. ZŠ. Popularizační publikace vydavatelství Portál. Volitelná metodika zájmové činnosti ve vztahu k výtvarné výchově 1. První setkání učitele a žáků ve výtvarné výchově (aplikace do podmínek praxe). 2. Pojetí, principy a cíle výtvarné výchovy (aplikace do podmínek praxe). 3. Úkoly a obsahy ve výtvarné výchově (aplikace do podmínek praxe). 4. Druhy činností ve výtvarné výchově (aplikace do podmínek praxe). 5. Organizační formy a organizace výtvarných činností žáků (aplikace do podmínek praxe). 6. Metody ve výtvarné výchově (aplikace do podmínek praxe). 7. Kresebné techniky a materiály a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 8. Malířské techniky a materiály a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 9. Prostorové techniky a materiály a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 10. Grafika, dělení, výrazové možnosti a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 11. Keramika, dělení, výrazové možnosti a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 12. Kombinované techniky kresby a malby a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 13. Výtvarné aktivity v přírodě. Aktivity týkající se kresby, malby a prostoru a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 14. Prezentace výtvarných děl, výstavy, návštěva galerií a jejich využití v praktických činnostech s dětmi. 15. Vytvoření vlastního projektu výtvarné práce s dětmi. Doporučená literatura Hazuková, H.: Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově 1. Pedagogická fakulta UK, 1994 Hazuková, H.: Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově 2. Pedagogická fakulta UK, 1994 Hejný, J.: Kresba,malba,grafika pro uč.1.st.zš. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, Roeselová, V.: Řady a projekty ve výtvarné výchově. Sarah. Praha, Sztablová, D.: K některým otázkám pedagogické praxe posluchačů oboru učitelství primární školy ve výtvarné výchově. OU, Zhoř, I.: Klíče k sochám.praha, Albatros,

9 9

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství)

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství) Upozorňujeme autory bakalářských prací na povinnost odevzdat na katedře školní a sociální pedagogiky písemné zadání, které musí mj. obsahovat i překlad názvu práce do angličtiny. Dále upozorňujeme, že

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

TEORIE A PRAXE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU - ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

TEORIE A PRAXE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU - ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Edice: Mimořádné formy studia Číslo: 60 TEORIE A PRAXE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU - ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Studijní opora Autor: doc.

Více

Katedra výtvarné výchovy

Katedra výtvarné výchovy Katedra výtvarné výchovy Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zajišťuje profesní přípravu studentů učitelství pro mateřské školy v předmětech a předmětových oblastech výtvarná

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní vzdělávací program dvojjazyčného gymnázia Ústavní Praha 8 / ŠVP DG Ústavní Praha 8 - č. j.: 17 280/2009-23/ Šestiletý vzdělávací program oboru: 79 41 K / 610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Centrum dalšího vzdělávání HUDEBNÍ VÝCHOVA. Metodika zájmové činnosti.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Centrum dalšího vzdělávání HUDEBNÍ VÝCHOVA. Metodika zájmové činnosti. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Centrum dalšího vzdělávání Edice: Mimořádné formy studia Číslo: 59 HUDEBNÍ VÝCHOVA Metodika zájmové činnosti Studijní opora Autor: doc. PaedDr. Zora Stiborová,

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie Okruhy ke SBZ z předmětu Pedagogika Pro studijní obor Pedagogika volného času 1. Pedagogika jako věda Vymezení pojmu pedagogika. Znaky pedagogiky jako vědy. Návaznost a přesah pedagogiky do ostatních vědních

Více

Hodinová dotace. 1.ročník 2. ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 8+1 8 7+1 6+1 6+1 4 4 4 3+1

Hodinová dotace. 1.ročník 2. ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 8+1 8 7+1 6+1 6+1 4 4 4 3+1 5.Učební osnovy Český jazyk Výuka předmětu Český jazyk probíhá ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ve všech devíti ročnících základní školy. Mateřský jazyk a jazyková komunikace má ve výchovně

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN ODĚVU Obor vzdělání: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Úvodní identifikační údaje Název

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Čtyřletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Čtyřletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Čtyřletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Kód a název oboru:

Více

Rámcový vzdělávací program pro specializaci dramatická výchova oboru Pedagogické lyceum.

Rámcový vzdělávací program pro specializaci dramatická výchova oboru Pedagogické lyceum. JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Obor Divadlo a výchova Rámcový vzdělávací program pro specializaci dramatická výchova oboru Pedagogické lyceum. Diplomová

Více

VZDĚLÁNÍ DO ŽIVOTA 2 GYMNÁZIUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VZDĚLÁNÍ DO ŽIVOTA 2 GYMNÁZIUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Aktualizace k 1. září 2013 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3. Charakteristika

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více