vzdělávací kurzy pro veřejnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vzdělávací kurzy pro veřejnost"

Transkript

1 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah Cena 1. Jazyková výchova dítěte předškolního věku 10h 700,-Kč 2. Rozvoj poznání v předškolním věku 10h 700,-Kč 3. Hudební činnosti v dětském věku 20h 1500,-Kč 4. Dramatická výchova v dětském věku práce 20h 1200,-Kč s pohádkovými příběhy 5. Dramatická výchova v dětském věku práce s loutkou 20h 1300,-Kč 6. Pohybové aktivity v dětském věku 20h 1500,-Kč 7. Výtvarné a pracovní činnosti v dětském věku 20h 2000,-Kč 8. Metodika výuky anglického jazyka u dětí předškolního věku 15h 1400,-Kč V ceně kurzu je zahrnut studijní materiál pro účastníky a veškeré pomůcky potřebné k realizaci vzdělávacího programu. Kurz bude otevřen při minimální počtu 10 osob. Přihlášky: Řádně vyplněné přihlášky odesílejte poštou na adresu školy (Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1.máje 221, Kroměříž) nebo elektronicky na: do Přihláška je ke stažení na nebo ji lze osobně vyzvednout na sekretariátu školy nebo v MC Klubíčko Kroměříž. Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vítková (tel , klapka 106, Zahájení kurzu: Termín zahájení kurzu, podrobné informace o průběhu vzdělávacího programu a pokyny k zaplacení kurzovného (číslo účtu, variabilní symbol) oznámí škola účastníkům zařazeným do kurzu v dostatečném předstihu (srpen září 2010) na adresu uvedenou v přihlášce, upřednostňujeme elektronickou komunikaci. Kurzovné musí být zaplaceno před zahájením kurzu. Škola nezajišťuje pro účastníky kurzu ubytování ani stravování.

2 Časový harmonogram kurzu: Bude upřesněn v srpnu Předběžně se uvažuje o 2 vyučovacích hodinách týdně realizovaných v odpoledních hodinách, v případě výtvarných a pracovních činností o 4 setkání po 5 vyučovacích hodinách v sobotu. V případě většího počtu zájemců je možno se přizpůsobit požadavkům pracovní skupiny, proto uveďte v přihlášce Vaše preference. Osvědčení: Po splnění podmínek k ukončení vzdělávacího kurzu obdrží účastník Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Hlídání dětí: Během konání kurzu je možno zajistit hlídání dětí. Službu poskytuje MC Klubíčko Kroměříž. (Albertova 4062, Kroměříž, tel , Cena je 60Kč/ hod. / dítě. V přihlášce uveďte, zda máte zájem o tuto službu, popř. počet a věk dětí. Stručné anotace vzdělávacích kurzů: 1. Jazyková výchova dítěte předškolního věku Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický s převahou dovednostní části. Seznamuje frekventanty s možnostmi cílené výchovné práce dětí předškolního věku v oblasti jazykové výchovy a rozvoje komunikačních dovedností. Umožní orientaci v nabídce dostupné pedagogické literatury, zejména pak v oblasti jazykové výchovy a logopedie. Cílem je osvojení si základních metodických postupů jazykové výchovy pro individuální práci s dítětem či s malou skupinou a seznámení se s postupy vyvozování nových hlásek a s možnostmi logopedické nápravy. podmínky rozvíjení dětské řeči, diagnostika úrovně dětského vyjadřování, charakteristika předškolního věku: jazykové dovednosti slovní zásoba dětí, prostředky jazykově výchovné práce, pomůcky pro jazykovou výchovu, péče o výslovnost a zřetelnost mluvy dítěte: o rozvíjení dechové a hlasové složky řeči, o fonematický sluch a jeho rozvoj, o rozvíjení správné výslovnosti, rozvíjení slovní zásoby, osvojování a zdokonalování gramatické správnosti mluveného projevu, rozvíjení souvislého vyjadřování, vybrané okruhy z logopedie - vyvozování hlásek, interdisciplinární vztahy: rozvoj poznání - jazyková výchova - hudební výchova. 2. Rozvoj poznání v předškolním věku Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický s převahou dovednostní části. Seznamuje s možnostmi cílené výchovné práce s dětmi předškolního věku v oblasti rozvoje poznání. Naučí účastníky pracovat s pracovními listy zaměřenými na rozvoj poznání. Cílem je získat přehled, které oblasti poznání dítěte předškolního věku mají být rozvíjeny i jaký metodický postup volit při individuální práci s dítětem či s malou skupinou dětí. zvláštnosti poznávání dítěte předškolního věku, podmínky učení dítěte předškolního věku, metody a prostředky rozvíjení poznávacích činností v preprimárním vzdělávání, seznamování dětí s přírodou (rostliny, ovoce, zelenina, živočichové, lidské tělo, neživá příroda, počasí), poznávání sociálního prostředí (doma a v mateřské škole, lidé a jejich práce, kulturní

3 dědictví, hodnoty a tradice, předměty a jejich vlastnosti, časové vztahy, dopravní výchova), rozvoj elementární matematické gramotnosti v preprimárním vzdělávání, implementace elementárních kulturních a přírodovědných poznatků v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, analýza cílů předškolního vzdělávání odborná pedagogická literatura z oblasti rozvoje poznání dítěte. 3. Hudební činnosti v dětském věku Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický s převahou dovednostní části. Rozvíjí hudební kreativitu, estetické a rytmické cítění posluchačů, jejich hudební schopnosti a dovednosti. Poskytuje přehled o hudebních činnostech vhodných pro děti a mládež. Cílem je osvojení si základních metodických postupů pro realizaci hudebních činností. úvod do hudební nauky: notace v houslovém klíči, délky not, rytmus, metrum, hudební činnosti (pěvecké, instrumentální, poslechové, hudebně pohybové), hudební schopnosti (smysl pro sílu, výšku, barvu, dynamiku, pro rytmus), hudební hry a činnosti pro rozvoj hudebních schopností, říkadla: kritéria výběru říkadel, postup práce s říkadly, rytmizace říkadel, rytmické doprovody k říkadlům, hra na tělo a její využití při rytmickém výcviku a doprovodu říkadel, Orffův instrumentář, alternativní hudební nástroje: postup práce s instrumentářem a alternativními nástroji, možnosti jejich využití v hudebních činnostech a doprovodech říkadel, dětské písně: kritéria výběru písní s ohledem na věkovou skupinu, postup nácviku písně, hry s písní, rytmický doprovod písně, hudebně pohybové hry v dětských písních: pohybová průprava, tvorba pohybového doprovodu, dramatizace písně, metodický postup nácviku hudebně pohybového doprovodu k písním, poslechové činnosti: vhodné poslechové skladby, aktivizační činnosti při poslechu, metodika práce s poslechovými skladbami. 4. Dramatická výchova v dětském věku práce s pohádkovými příběhy Výuka je zaměřena na vytváření dovedností studentů využít pohádku a literární text k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí ve věku tří - šesti let. Frekventanti jsou zde metodicky vedeni k praktickému osvojení specifika metody nabízející dětem prožitek, aktivní jednání a poznávání, na jehož základě se vytváří zkušenost. V rámci pohádkového příběhu děti vstupují do rolí různých postav, rozehrávají fiktivní děje, hledají způsob překonávání konfliktní situace s možností hru zastavit, vrátit, volit lepší řešení. Prostřednictvím jednání svých postav v příběhu děti více porozumí nejen systému příčin a důsledku v rámci mezilidských vztahů, ale také lidským pocitům. Systematicky je rozvíjen pohyb a slovo jako prostředek sociální komunikace, rozvíjí se schopnost sdělovat a naslouchat. Cíleně je zde kladen důraz na vytváření pěkného vztahu dítěte k pohádkám, literatuře obecně. Příběh a pohádka ve světě dětí jako prostředek orientace v oblasti mezilidských vztahů 5. Dramatická výchova v dětském věku práce s loutkou Modul je zaměřený na práci frekventantů s pohádkovým textem, na budování jejich dovednosti oživit ho i pro nejmenší děti a sdělovat jeho nosné téma stylizovaně za pomoci divadelních prostředků. Studenti se seznámí s různými druhy loutek, s výrobou jednoduchých improvizovaných loutek, se způsobem inscenování krátkého divadelního tvaru pohádky pro děti 1-6 let za pomocí divadelních prostředků.

4 6. Pohybové aktivity v dětském věku Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický s převahou dovednostní části. Rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti, estetické a rytmické cítění posluchačů a jejich pohybovou kultivaci. Poskytuje přehled o pohybových aktivitách vhodných pro děti. Cílem je osvojení si základních metodických postupů pro realizaci pohybových aktivit s dětmi. názvosloví tělocvičných činností, pohybové dovednosti (nelokomoční, lokomoční, manipulační), zdravotní cviky (uvolňovací, protahovací, posilovací, rovnovážné, dechové, relaxační, vytrvalostní), u menších dětí s doprovodem říkadel, rytmická a taneční výchova, metodika nácviku lidových tanců, náčiní tradiční, netradiční, improvizované, psychomotorické základní přehled, způsob manipulace, využití v pohybových činnostech dětí, tělocvičné nářadí (lavička, koza, švédská bedna, trampolína, kladina, kruhy, žebříky atd.), jeho kombinace a využití v pohybových činnostech dětí; improvizované nářadí v přírodě a na hřišti, stavba cvičební jednotky, rozbor jejich částí, formy vedení částí cvičební jednotky, dopomoc a záchrana při všech tělovýchovných činnostech (v tělocvičně, v přírodě a na hřišti), cvičení v přírodě, základy lyžování, plavání, jízdy na kole, turistických činností. 7. Výtvarné a pracovní činnosti v dětském věku Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický s převahou dovednostní části. Rozvíjí výtvarnou kreativitu, estetické cítění, fantazii, výtvarné vyjadřování, orientaci v ploše i prostoru. Poskytuje přehled o výtvarných činnostech vhodných pro děti. Cílem je osvojení si základních metodických postupů pro realizaci výtvarných činností s dětmi. úvod do výtvarné nauky: kresba, malba, grafika, práce s papírem, textilem, přírodninou, modelování, úvod do pracovních činností: individuální práce dítěte, pracovní činnost dětí v kolektivu, pracovní a hygienické návyky u dětí při výtvarných činnostech, výtvarné činnosti (kreslení, malování, modelování, plošné a prostorové vyjadřování), výtvarné schopnosti (smysl pro tvar, barvu, rozvoj motoriky, pozorování, fantazie a výtvarného cítění), kresba a malba: základní tvarové pojetí a barevná skladba u dětí, grafika: jednoduché reprodukční techniky a otisky vhodné pro děti, práce s papírem: vytrhávání, skládání, papírová koláž a jednoduché papírové objekty vhodné pro děti, práce s textilem: jednoduché textilní aplikace vhodné pro děti, práce s přírodninou: jednoduché objekty z přírodnin vhodné pro děti, modelování: válečky, kuličky, jednoduché tvary z těsta, plastelíny a jedlých hmot vhodné pro děti, prezentace esteticko-výtvarných prostředků vhodných pro děti: ukázky filmů, pohádek (animovaných, loutkových, kreslených), výtvarných děl, ilustrací dětských knih rozvíjející fantazii a výtvarné cítění dítěte. 8. Metodika výuky anglického jazyka u dětí předškolního věku Cílem kurzu je uvést rodiče do problematiky metodiky výuky anglického jazyka v mateřské škole, pomoci jim získávat základní informace v oblasti jazykového vzdělávání předškoláků. základní principy jazykové výuky v předškolním věku, význam motivace při seznamování s angličtinou, výslovnost,

5 rozvoj tematické slovní zásoby (pozdravy, rodina, domov, prostředí, ve kterém dítě žije, jídlo, oblečení, zvířata, lidské tělo, roční období a svátky roku, barvy, základní číslovky), úloha hry při osvojování anglického jazyka, říkanky, písničky, rytmické hry, příběhy, pohádky a roleplay, práce s audovizuálním materiálem, spolupráce s rodiči, náměty pro rodiče, nové pojetí gramotnosti a angličtina (práce s počítačem).

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ RVP ZV LMP Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2014 1 OBSAH

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více