Dějepis 6. ročník Vzdělávací obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dějepis 6. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Dějepis 6. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Úvod do předmětu dějiny jako sdělení minulých věků žijícím generacím Osa času, pojmy minulost, současnost a budoucnost Žák uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje soustřeďovány a orientuje se v časové ose, zná pojem archeologie, vykopávky, rozliší pojmy minulost-současnost-budoucnost Život v pravěku Živočišní předchůdci člověka (opočlověk) Rozliší opočlověka na obrázcích, popíše způsob jejich života a obživy, pomůcky které používali k získávání potravy Ukázky z knih J.Augusty a E.Štorcha apod. Říjen Listopad Prosinec Sběračsko-lovecký způsob života (doba kamenná) Počátky zemědělství Doba bronzová Doba železná Keltové Shrnutí učiva o pravěku Vysvětlí název doba kamenná, charakterizuje život pravěkých lovců - způsob obživy, výrobu nástrojů a zbraní (některé jmenuje), dorozumívání, popíše nové dovednosti (zpracování kůží a výrobu jednoduchého ošacení, tvorbu uměleckých předmětů ), podle obrázku popíše tábořiště pravěkých lidí, pravěká zvířata S dopomocí učitele rozliší pojmy starší a mladší doba kamenná za užití časové přímky, charakterizuje život prvních zemědělců uvede příklady pěstovaných plodin a chovaných zvířat, způsob obdělávání půdy, používané nástroje, vysvětlí pojem keramika (keramické nádoby), popíše obydlí prvních zemědělců Popíše pravděpodobný způsob objevu kovů, jmenuje kovy měď a cín, vysvětlí, co je bronz (za užití pojmu slitina), jednoduše popíše způsob výroby kovových předmětů a některé výrobky jmenuje, popíše způsob získávání ohně v pravěku a jeho význam pro život lidí Uvede výhody železa oproti bronzu, jmenuje některé výrobky, jednoduše popíše způsob rozlišování jednotlivých kultur podle pohřbívání mrtvých (zná pojem mohyly, popelnicová pole) a podle tvaru a zdobení keramických nádob Ví, že na našem území žili Keltové, jednoduše popíše keltské město a způsob života Keltů, jejich dovednosti (hrnčířský kruh), ví, že Keltové používali první peníze na našem území

2 Leden Nejstarší civilizace - starověk Vznik státu a písma (1 hod) Blízký Východ (1 hod) Rozliší pojmy pravěk a starověk, s dopomocí ukáže na mapě, kde ležely první státy (Asie, Afrika), ví, kdo řídí stát. Jednoduše popíše vývoj písma (obrázkové, klínové), s dopomocí ukáže na mapě státy Blízkého východu (Mezopotámie, Babylon, Persie, Palestina). Zná pojem Sumerové, ví, že vynalezli hrnčířský kruh, vůz. Zná pojmy Bible, Židé, křesťanství. Únor Březen Egypt přírodní podmínky a způsob obživy obyvatelstva Kulturní přínos Egypta Starověká Indie, Čína (1 hod) Řecko život v Řecku Na mapě ukáže Egypt a řeku Nil, vysvětlí význam záplav a zavlažování půdy pro rolníky v Egyptě, jednoduše popíše způsob života v pravěkém Egyptě a vysvětlí pojmy otrok, faraon, kněží, jednoduše charakterizuje náboženství, s pomocí učitele určí na časové přímce příslušné období Uvede příklady památek starého Egypta (pojmy pyramida, sfinga), jednoduše vysvětlí, proč Egypťané mumifikovali své mrtvé, zná pojem papyrus, ví, že Egypťané používali písmo (hieroglyfy) S dopomocí ukáže státy na mapě, jednoduše popíše způsob života, zná nejdůležitější čínské vynálezy (papír, kompas, střelný prach), zná pojem čínská zeď. Na mapě ukáže Řecko, jednoduše popíše život ve starověkém Řecku, jednoduše charakterizuje náboženství (pojmy Olymp, Zeus), s pomocí učitele určí na časové přímce příslušné období Staré řecké báje a pověsti Zná některé antické báje a pověsti a stručně je reprodukuje, zná a jmenuje některé hrdiny a události antických bájí a ví o přesahu bájí do současnosti (Achillova pata, sysifovská práce, siréna, silný jako Herkules atp.) E.Petiška Staré řecké báje a pověsti Duben Městský stát Sparta Objasní pojem městský stát, popíše život ve starověké Spartě a poukáže na jeho zvláštnosti, objasní vznik a tradici olympijských her Květen Městský stát Atény Umění starověkého Řecka Popíše život v Aténách a srovná jej se Spartou, jednoduše charakterizuje význam vzdělání pro obyvatele Atén a jednoduše vyloží princip demokratického uspořádání v Aténách Uvede příklady památek v Řecku a přesahy starověkých dějin Řecka do současnosti (maratónský běh, demokracie, olympijské hry ) PT-VDO/4a Starověký Řím Na mapě ukáže Řím, uvede legendu o jeho vzniku, jednoduše popíše život ve starověkém Římě, jmenuje některé významné památky, s pomocí učitele určí na časové přímce příslušné období Římská říše Vysvětlí pojem římská říše, zná pojem provincie, římské legie, zná jméno nejvýznamnějšího panovníka (Caesar)

3 Červen Opakování učiva Vznik křesťanství Jednoduše vyloží pojem křesťanství jako víru v jednoho boha a stručně popíše legendu o životě a smrti Ježíše Krista, ví, že křesťané byli zpočátku v římské říši pronásledováni, zná pojem bible, chápe rok 0 jako počátek letopočtu a určí jej na časové přímce, zná pojem před naším letopočtem

4 Dějepis 7. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Opakování učiva ze 6.ročníku Život v pravěku Starověký Egypt, Řecko Řím, počátky křesťanství Příchod Slovanů Velké stěhování národů Popíše přesuny národů na našem území za užití pojmů Keltové, Germáni, Slované, vysvětlí pojem kočovný kmen a určí, který kmen Slovany napadl, uvede kupce Sáma jako sjednotitele Slovanů a vítěze nad Avary, zná pojem Sámova říše I.Olbracht Ze starých letopisů Říjen Velkomoravská říše Slované Život starých Slovanů Velkomoravská říše Stručně reprodukuje pověst o příchodu Slovanů, uvede jméno praotec Čech, s pomocí učitele určí na časové přímce příslušné období Jednoduše charakterizuje způsob života starých Slovanů obydlí, způsob obživy, náboženství, popíše slovanské hradiště a jeho význam Určí, kde se nalézala Velkomoravská říše, jmenuje některá hradiště a knížata, uvede předměty charakteristické pro období Velké Moravy, uvede příčiny zániku říše, zná a stručně reprodukuje pověst o Svatoplukovi A.Jirásek Staré pověsti české Listopad Cyrilometodějská mise Uvede náboženství vyznávané na Velké Moravě, jednoduše vysvětlí důvody knížete Rostislava k pozvání Konstantina a Metoděje, zná letopočet 863, uvede přínos mise pro rozvoj jazyka, písma a vzdělanosti Počátky českého státu Počátky českého státu - Přemyslovci Vlastními slovy stručně reprodukuje pověst o Přemyslovi a Libuši, uvede Bořivoje jako prvního historicky doloženého českého knížete, jednoduše popíše vznik českého státu sjednocením kmenů Svatý Václav Jednoduše popíše příčiny konfliktu mezi Václavem a Boleslavem a jeho důsledky, vysvětlí význam sv.václava jako patrona českého státu O životě na vesnici Popíše život lidí na vesnici, jejich činnosti, pěstované rostliny, některá řemesla, vysvětlí pojem nevolník a jeho povinnosti

5 Prosinec Románský sloh Charakterizuje prvky románského slohu, uvede příklady románských staveb, zná pojem rotunda Leden Rozmach českého státu za Přemyslovců a Lucemburků Knížata a králové Václav III., Jan Lucemburský Uvede panovníky Přemysla Otakara I.a II. a vysvětlí jejich význam za užití pojmů dědičný titul krále, Zlatá bula sicilská, král železný a zlatý, zná letopočet 1212, jednoduše vyloží pojem kolonisté a kolonizace a uvede, jakým způsobem to ovlivnilo historii našeho regionu Popíše smrt Václava III. jako posledního Přemyslovce, rozumí pojmu rod vymřel po meči, zná letopočet 1306, stručně popíše život Jana Lucemburského a jeho důsledky pro český stát O rytířích a turnajích Popíše způsob života rytíře, rytířské turnaje, zná pojem erb Život na hradech Jednoduše popíše hrad a jeho části, zná pojmy vyšší šlechta (feudálové), nižší šlechta, poddaní a jednoduše charakterizuje jejich postavení, ví, že ve vesnici Sovinec stojí rozsáhlý zachovaný středověký hrad Karel IV. otec vlasti Demonstruje na konkrétních příkladech význam Karla IV., vyjmenuje některé památky z doby jeho slávy, uvede založení univerzity, ví o příbuzenské linii Přemyslovců a Karla IV. Únor Život středověké společnosti Kláštery, křesťanská církev Život ve městě Trhy, placení a platidla Jednoduše popíše život v klášterech a uvede jejich význam v životě středověké společnosti (vzdělanost, péče o nemocné..), jednoduše vysvětlí pojmy církev, křesťanství, vysvětlí pojem desátek a uvede další zdroje bohatství církve, popíše příčiny nespokojenosti ve společnosti (pojem odpustky) Popíše středověké město a život jeho obyvatel, vysvětlí pojmy městská samospráva, měšťané a řemeslníci, jmenuje některá řemesla a městská práva Popíše výměnný obchod a vznik platidel, jednoduše vysvětlí vznik pojmů platit a trh, vyjmenuje některá platidla užívaná ve středověku, vysvětlí využití objevu stříbra v Čechách Březen Gotický sloh Charakterizuje prvky gotického slohu, uvede příklady gotických staveb, ví o gotickém výtvarném umění, s pomocí obrázků popíše zařízení domácnosti z doby gotické Návštěva městského muzea historické sbírky dokumentující ranné a středověké osídlení města a regionu Oblékání a strava Ví, jak se lidé té doby oblékali stravovali, uvede jednoduché příklady Doba husitských válek Mistr Jan Hus Jednoduše vysvětlí pojmy kacíř, reforma, papež, popíše život a smrt Jana Husa a jednoduše vysvětlí jeho učení, zná letopočet 1415

6 Duben Počátek husitských válek Václav IV. Husité a křižáci Jednoduše popíše příčiny vzniku husitských válek ve vazbě na učení Mistra J.Husa, vysvětlí pojem husité, ví co je přijímání pod obojí, jednoduše popíše průběh první pražské defenestrace jako počátku husitských válek, stručně popíše vznik Tábora a život v něm, uvede jméno Jan Žižka z Trocnova Stručně popíše způsob života a vlády Václava IV., jeho vztah k církvi a k husitům, ví, kdo byl císař Zikmund Jednoduše vysvětlí pojmy křížová výprava, křižáci, husitští hejtmané, uvede některé bitvy z husitských válek a jejich výsledek Květen Jak Husité válčili Bitva u Lipan Jiří z Poděbrad Jmenuje husitské zbraně, vysvětlí pojem vozová hradba, jednoduše popíše husitskou taktiku na příkladu konkrétní bitvy (u Sudoměře, na Vítkově ) Vysvětlí pojem panská jednota a charakterizuje její význam pro jednotu husitů, stručně popíše bitvu u Lipan a její důsledky, jmenuje Jana Roháče z Dubé jako posledního husitského hejtmana, zná pojem bratříci Popíše význam Jiřího z Poděbrad pro uklidnění poměrů v Čechách, ví, že byl zvolen králem, popíše jeho snahy o evropskou spolupráci Červen Čeští bratři Zná jméno Petr Chelčický a jednoduše charakterizuje jeho základní myšlenky, vysvětlí pojem čeští bratři Opakování učiva

7 Dějepis 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Opakování učiva 7.ročníku Příchod Slovanů, Velkomoravská říše Český stát, Přemyslovci a Lucemburkové Mistr Jan Hus, husitství Říjen POZDNÍ STŘEDOVĚK I. Kryštof Kolumbus Poznávání světa Život v období renesance Zámořské objevy Porovná některé původní představy lidí o vzniku Země, vysvětlí, co mělo vliv na změnu těchto představ (užije pojmy dálkový obchod, vynález knihtisku), uvede nový názor na tvar a pohyb Země Charakterizuje prvky renesančního slohu, uvede, jak se renesance projevila v umění a stavebnictví, s pomocí obrázků popíše zařízení domácnosti, popíše změny v životě šlechty a měšťanů, jmenuje některé renesanční umělce Vysvětlí důvody, proč lidé hledali námořní cestu do Asie, uvede kdo a jak objevil Ameriku, zná letopočet 1492, vysvětlí vznik názvů Amerika a Indiáni, uvede plodiny, které byly přivezeny do Evropy, stručně popíše důsledky objevení Ameriky pro původní obyvatele, vysvětlí pojem otrok Listopad II. Nástup Habsburků Vznik habsburské říše Doba Rudolfa II. Bitva na Bílé hoře Popíše ohrožení Evropy Turky, stručně vysvětlí okolnosti zvolení Ferdinanda I. českým králem, uvede název nového státního útvaru a popíše způsob vlády nového panovníka Popíše dobu vlády Rudolfa II, zná pojem alchymista, jednoduše reprodukuje některou z pověstí rudolfinské Prahy (např. O Golemovi); vysvětlí význam listiny Majestát a ví, že v rámci křesťanství existují různá náboženství: katolíci nekatolíci (protestanté) Jednoduše popíše příčiny a průběh bitvy na Bílé hoře, vysvětlí pojmy české stavy, žoldnéřské vojsko, třicetiletá válka, zná letopočet 1620, vysvětlí důsledky bitvy pro české země (užije pojmy poprava českých pánů, zabavení majetku a vyhnání ze země, konec náboženské svobody)

8 Dějepis 8. ročník Časový Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Jan Amos Komenský Uvede jméno J.A.Komenského, zná jeho stručný životopis, vysvětlí proč je nazýván učitelem národů a jednoduše vyjádří jeho základní pedagogické myšlenky Leden Doba pobělohorská Odboj nevolníků proti útlaku Uvede jakým útlakem trpěli poddaní, vyjmenuje a jednoduše vysvětlí, jaké povinnosti měli nevolníci vůči vrchnosti, stručně popíše čarodějnické procesy v našem regionu Vysvětlí příčiny selských povstání a jejich průběh, ví o průběhu chodského povstání Baroko Charakterizuje prvky barokního slohu, jednoduše popíše barokní sochařství, pozná varhanní barokní hudbu, vysvětlí pojem lidové umění, lidový umělec; uvede jméno místního rodáka Jana Kryštofa Handkeho jako významného moravského barokního malíře a ví, kde v Rýmařově si můžeme prohlédnout jeho dílo, ví, že ve vesnici Ruda je barokní křížová cesta Vycházka kaple V Lipkách Únor NOVOVĚK III. Osvícenectví Novověk změny v zemědělství a ve výrobě zboží S pomocí učitele určí na časové přímce počátek novověku, vysvětlí pojem trojpolní systém hospodaření a popíše změny, ke kterým došlo v zemědělství počátkem novověku, popíše způsob práce v řemeslnických dílnách a porovná jej se způsobem výroby zboží v manufakturách PT-EV/1g Doba osvícenectví Uvede, čím se liší doba osvícenectví od doby pobělohorské, jmenuje dva naše významné osvícenecké panovníky, vyjmenuje jejich tři nejdůležitější reformy a jednoduše vyloží jejich význam Březen Selská rebelie 1775 Rozvoj dopravy, průmyslová a zemědělská revoluce Vysvětlí příčinu selské rebelie, stručně popíše střetnutí u Chlumce nad Cidlinou a jeho důsledky pro vzbouřené sedláky Popíše změny v zemědělství na počátku 19.století (získávání nové půdy, střídavé hospodaření, ruchadlo), popíše změny v průmyslu (vynález a využití parního stroje, zavádění strojů do výroby, vznik továren), stručně charakterizuje změny v dopravě PT-EV/1g

9 Dějepis 8. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Duben IV. Národní buditelství Palacký a obraz národního obrození Zná pojem národní obrození a vysvětlí jej jako odpor proti poněmčování a snahu o záchranu českého jazyka, uvede jména J.Dobrovský, J.Jungmann, F.Palacký, J.K.Tyl a stručně charakterizuje jejich činnost a její význam Duben Rok 1848 Hospodářský rozvoj po roce 1848 Česká kultura koncem 19.století Jmenuje požadavky pražských občanů vůči císaři, stručně popíše průběh událostí roku 1848 v Praze a výsledek jednání říšského sněmu ve Vídni Uvede, které předchozí události umožnily hospodářský rozvoj a jmenuje ta odvětví průmyslu, která se nejvíce rozvíjela, popíše změnu ve skladbě obyvatelstva, pracovní podmínky dělníků a způsoby jejich odporu proti zaměstnavatelům (pojmy stávky, politická strana) Vysvětlí pojem Rakousko-Uhersko, charakterizuje česko-německé vztahy té doby, popíše rozkvět české kultury a vzdělanosti 2.poloviny 19.století, jmenuje některé významné osobnosti české kultury, stručně popíše události vztahující se k národnímu divadlu Technické vynálezy Květen V.Konec říše Habsburků Světové kolonie Začátek první světové války Zápisník první světové války Uvede kdy a která energie se u nás uplatnila v širším měřítku, popíše její využití, uvede jméno F.Křižík, jmenuje některé technické vynálezy a jejich využití; uvede jméno místního rodáka Karla Schinzela, vynálezce barevné fotografie, ví, kde stojí jeho rodný dům Vysvětlí pojem kolonie, uvede státy, které vlastnily nejvíce kolonií, některé kolonie jmenuje, popíše chování dobyvatelů v koloniích a význam kolonií pro mateřské státy, uvede příklady boje za nezávislost kolonií Uvede příčiny vzniku 1.SV, popíše záminku k jejímu rozpoutání, zná letopočet 1914, jmenuje státy bojujících stran a rozdělí je podle spojenectví za užití pojmů Trojspolek, Dohoda Stručně popíše průběh 1.SV, uvede nové typy zbraní a jejich použití, vysvětlí pojem zákopová válka Vycházka Edrovice, rodný dům K.Schinzela Červen Opakování učiva ročníku (časová rezerva)

10 Dějepis 9. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Opakování učiva 8.ročníku Zámořské objevy, Bílá hora, J.A.Komenský, doba pobělohorská, osvícenectví, průmyslová revoluce, národní obrození, 1.světová válka Říjen Vznik ČSR, první republika T. G. Masaryk Má základní poznatky o životě T. G. Masaryka, vysvětlí jeho význam Konec první světové války Stručně charakterizuje válečnou situaci roku 1918, uvede důvody, proč čeští a slovenští vojáci odmítali válčit a jakým způsobem se vyhýbali boji, popíše, jak jejich nespokojenost s válkou vyvrcholila, některou vzpouru jmenuje Vznik samostatné republiky Popíše život civilního obyvatelstva za války a okolnosti vyhlášení ČSR, uvede datum a jméno T.G.Masaryka jako prezidenta, stručně popíše jeho zahraniční aktivity vedoucí ke vzniku ČSR, jmenuje jeho nejbližší spolupracovníky, vyjmenuje, z jakých územních celků nový stát vznikl a skladbu jeho obyvatelstva, vysvětlí pojem národnostní menšina PT-MKV/2b PT-MKV/3a Listopad Československé legie Jak se žilo v první republice Hospodářská krize Uvede, kdo tvořil čs.legie, kde a jakým způsobem vznikaly, uvede místa bojů čs.legií, stručně charakterizuje situaci v Rusku roku 1917 (užije pojmy revoluce, svržení cara, demokratická vláda, bolševici, V.I..Lenin, občanská válka), popíše situaci čs.legií za občanské války a jejich cestu do vlasti Jmenuje a charakterizuje jednotlivé společenské vrstvy na vesnici a ve městě, porovná jejich životní úroveň, popíše situaci na slovenském venkově a na Podkarpatské Rusi, charakterizuje ČSR za 1.republiky (stav demokracie, péče o občany, kultura) Jmenuje 3 největší strany v republice a stručně je charakterizuje, popíše vznik KSČ, uvede jak se v ČSR projevovala světová hospodářská krize a jakým způsobem reagovali nespokojení obyvatelé, jmenuje opatření, kterými se stát snažil zmírnit dopady krize Nebezpečí fašismu Jmenuje stranu, která se ve 30.letech dostala v Německu k moci a jejího vůdce, popíše, jak se nacisté chovali (vysvětlí pojmy cenzura tisku, rozpuštění politických stran, pronásledování vědců a umělců, pálení knih, nadřazenost německé rasy, zbavení občanských práv a vyhlazování Židů, koncentrační tábory), charakterizuje situaci v ČSR stavbu pohraničních pevností, situaci v Sudetech a vyzbrojování sudetských Němců, jejich konflikty s českým obyvatelstvem, založení sudetoněmecké strany, Konrád Henlein PT-MKV/2c PT-MKV/3c

11 Dějepis 9. ročník Časový Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Druhá světová válka Dr.Edvard Beneš Má základní poznatky o životě E.Beneše, vysvětlí jeho význam Mnichovská zrada Život za okupace Popíše situaci v čs.pohraničí roku 1938, vysvětlí pojem mobilizace a uvede, kdy byla vyhlášena, jmenuje zástupci kterých států se účastnili jednání v Mnichově a vysvětlí, o čem zde jednalo, uvede datum , výsledek jednání a postoj české vlády, vysvětlí, jaké důsledky měl mnichovský diktát pro ČSR (situace v armádě, odsun českého obyvatelstva z pohraničí) Popíše obsazení ČSR německým vojskem, uvede datum , vysvětlí pojem protektorát a popíše situaci v protektorátu zatýkání demokraticky smýšlejících lidí, koncentrační tábory (jmenuje Terezín, Osvětim), vyvražďování Židů a Romů (pojem holocaust), stručně charakterizuje hospodářskou situaci Říše a vysvětlí, k čemu sloužil zákon o totálním nasazení, uvede odtržení Slovenska a vytvoření samostatného státu podporujícího nacisty PT-MKV/5a PT-VDO/4a Leden Život za okupace Domácí odboj proti fašistům Zahraniční odboj Osvobození republiky Popíše německý teror v protektorátu, atentát na R.Heydricha a jeho důsledky vysvětlí pojmy stanné právo, vypálení Lidic (Ležáků, Javoříčka), uvede, jakým způsobem bojovali občané proti okupaci (užije pojmy odbojové organizace, letáky, ilegální časopisy, sabotáže), jednoduše vysvětlí pojem partyzánský oddíl, charakterizuje způsob partyzánského boje, ví o Slovenském národním povstání Jednoduše vysvětlí pojem zahraniční odboj a uvede, kdo jej tvořil, rozliší západní a východní odboj a stručně je charakterizuje Stručně popíše průběh pražského povstání, uvede datum jako konec 2.SV, ví, že ČSR osvobodily armády USA a Sovětského svazu a která území republiky to byla, uvede, kde se odehrávaly nejtěžší boje s německou armádou na našem území (jmenuje boje o Dukelský průsmyk a Ostravskou operaci)

12 Dějepis 9. ročník Časový Únor Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Kalendář 2.světové války Zná nejdůležitější mezníky 2.SV a stručně vysvětlí jejich vliv na průběh války - obsazení Polska, napadení Sovětského svazu, vstup USA do války, bitva u Stalingradu, otevření druhé fronty, kapitulace Německa, svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki, kapitulace Japonska Důsledky 2. světové války Stručně charakterizuje důsledky války z celosvětového hlediska, popíše nové hranice ČSR a zná poválečné uspořádání v Evropě, jednoduše vysvětlí pojmy Norimberský proces, potrestání válečných zločinců, odsun německého obyvatelstva Březen Sudety historie regionu Seznámí se s poválečnou historií regionu, stručně popíše, jak probíhal odsun německého obyvatelstva a vysvětlí jeho důsledky pro náš region PT-MKV/2a Poválečný vývoj v ČSR Klement Gottwald Převrat v únoru 1948 Období stalinismu Život v socialistickém státě Má základní poznatky o životě K.Gottwalda, vysvětlí jeho význam Uvede, o co usilovali českoslovenští komunisté po válce a o koho se opírali, popíše situaci po volbách v roce 1946, stručně popíše průběh událostí v únoru 1948 za užití pojmů demise, lidové milice, znárodnění Jednoduše vysvětlí pojmy stalinismus, politický proces, zná jméno Milada Horáková, popíše, jak stalinistický režim zasáhl život obyvatel, uvede, na jaké dva nepřátelské bloky byla rozdělena Evropa Stručně popíše, k jakým změnám docházelo po skončení stalinismu, vysvětlí pojem združstevňování a jeho příčiny, zná jména dalších prezidentů (A.Zápotocký, A.Novotný), vysvětlí pojem socialistický stát

13 Dějepis 9. ročník Časový Duben Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Rok 1968, okupace ČSSR Alexandr Dubček Pražské jaro Okupace ČSSR sovětskou armádou Má základní poznatky o životě A.Dubčeka, vysvětlí jeho význam Popíše uvolňování politických poměrů v ČSSR roku 1968, charakterizuje 60.léta jako dobu kulturního rozkvětu, uvede jména významných představitelů kultury, sportu, vědy (J.Menzel Oscar, J.Heyrovský Nobelova cena, E.Zátopek, divadlo Semafor ) Stručně popíše události srpna 1968 a jejich důsledky (užije pojem okupace, totalitní režim), zná jména J.Palach a J.Zajíc a vysvětlí, proč se upálili, ví, že J.Zajíc pocházel z Moravskoslezského kraje Květen Období normalizace Uvede, kterými způsoby a prostředky upevňovali komunisté svou moc po roce 1968 (užije pojmy cenzura sdělovacích prostředků, zákaz činnosti, tajná policie ), vysvětlí pojem železná opona a uvede, z jakých důvodů nesměli lidé volně cestovat do zahraničí, jmenuje G.Husáka jako hlavní osobu normalizace Soudobé dějiny Václav Havel, Charta 77 Má základní poznatky o životě V.Havla, jednoduše vysvětlí pojem Charta 77 a její význam pro další vývoj v ČSSR, popíše, jak občané vyjadřovali svůj odpor k totalitní státní moci Sametová revoluce Vysvětlí pojem sametová revoluce, uvede, která událost stála na jejím počátku a kdo byl vůdčí silou revoluce, stručně popíše průběh událostí, vysvětlí pojmy demonstrace a generální stávka, uvede, čeho revoluce dosáhla, jmenuje V.Havla jako nekomunistického prezidenta Nové společenské poměry v Evropě Uvede, ve kterých státech střední Evropy došlo k obdobným revolučním změnám jako u nás a jednoduše vysvětlí, co jim předcházelo, uvede jako datum rozdělení Československa na dva samostatné státy Českou a Slovenskou republiku a jednoduše vysvětlí důvody, které k němu vedly Červen Souhrnné opakování učiva dějepisu Současná situace v ČR, v Evropě a ve světě Má přehled o aktuální politické situaci v ČR, zná nejdůležitější aktuální události v Evropě a ve světě, pokusí se určit jejich příčiny a odhadnout možné důsledky, vyhledá informace v denním tisku, na internetu

14

15

16

17

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 210 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět: DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) povinný

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis. Vzdělávání směřuje

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

Maturitní otázky z dějepisu

Maturitní otázky z dějepisu Maturitní otázky z dějepisu 1. Pravěk a starověké orientální státy (antropogeneze, základní dělení pravěku, neolitická revoluce, podmínky pro vznik státu; první státy v Mezopotámii, Egyptě, Indii a Číně;

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost 5.5 Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět dějepis je koncipován na základě očekávaných výstupů vzdělávacího oboru

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Člověk a společnost. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a společnost. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a společnost HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a společnost 2

Více

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické

Více

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE VY_12_INOVACE_D.6.A.01 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Na která hlavní období dělíme lidské dějiny? 2/ Základní kaménky, s jejichž pomocí skládáme mozaiku dějin, nazýváme

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Úvod Kapitoly z českých dějin do roku 1918 dvojúrovňově základním stupni kapitol, podkapitol a oddílů bezpodmínečně nutné V části pro zájemce

Úvod Kapitoly z českých dějin do roku 1918 dvojúrovňově základním stupni kapitol, podkapitol a oddílů bezpodmínečně nutné V části pro zájemce 3 Obsah Úvod 1 Počátky a vrchol české státnosti ve středověku 1.1 České země před příchodem Slovanů 1.2 Příchod Slovanů na území českých zemí a Sámova říše 1.3 Velká Morava (9. 10. století) 1.4 Počátky

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více