Dějepis 6. ročník Vzdělávací obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dějepis 6. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Dějepis 6. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Úvod do předmětu dějiny jako sdělení minulých věků žijícím generacím Osa času, pojmy minulost, současnost a budoucnost Žák uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje soustřeďovány a orientuje se v časové ose, zná pojem archeologie, vykopávky, rozliší pojmy minulost-současnost-budoucnost Život v pravěku Živočišní předchůdci člověka (opočlověk) Rozliší opočlověka na obrázcích, popíše způsob jejich života a obživy, pomůcky které používali k získávání potravy Ukázky z knih J.Augusty a E.Štorcha apod. Říjen Listopad Prosinec Sběračsko-lovecký způsob života (doba kamenná) Počátky zemědělství Doba bronzová Doba železná Keltové Shrnutí učiva o pravěku Vysvětlí název doba kamenná, charakterizuje život pravěkých lovců - způsob obživy, výrobu nástrojů a zbraní (některé jmenuje), dorozumívání, popíše nové dovednosti (zpracování kůží a výrobu jednoduchého ošacení, tvorbu uměleckých předmětů ), podle obrázku popíše tábořiště pravěkých lidí, pravěká zvířata S dopomocí učitele rozliší pojmy starší a mladší doba kamenná za užití časové přímky, charakterizuje život prvních zemědělců uvede příklady pěstovaných plodin a chovaných zvířat, způsob obdělávání půdy, používané nástroje, vysvětlí pojem keramika (keramické nádoby), popíše obydlí prvních zemědělců Popíše pravděpodobný způsob objevu kovů, jmenuje kovy měď a cín, vysvětlí, co je bronz (za užití pojmu slitina), jednoduše popíše způsob výroby kovových předmětů a některé výrobky jmenuje, popíše způsob získávání ohně v pravěku a jeho význam pro život lidí Uvede výhody železa oproti bronzu, jmenuje některé výrobky, jednoduše popíše způsob rozlišování jednotlivých kultur podle pohřbívání mrtvých (zná pojem mohyly, popelnicová pole) a podle tvaru a zdobení keramických nádob Ví, že na našem území žili Keltové, jednoduše popíše keltské město a způsob života Keltů, jejich dovednosti (hrnčířský kruh), ví, že Keltové používali první peníze na našem území

2 Leden Nejstarší civilizace - starověk Vznik státu a písma (1 hod) Blízký Východ (1 hod) Rozliší pojmy pravěk a starověk, s dopomocí ukáže na mapě, kde ležely první státy (Asie, Afrika), ví, kdo řídí stát. Jednoduše popíše vývoj písma (obrázkové, klínové), s dopomocí ukáže na mapě státy Blízkého východu (Mezopotámie, Babylon, Persie, Palestina). Zná pojem Sumerové, ví, že vynalezli hrnčířský kruh, vůz. Zná pojmy Bible, Židé, křesťanství. Únor Březen Egypt přírodní podmínky a způsob obživy obyvatelstva Kulturní přínos Egypta Starověká Indie, Čína (1 hod) Řecko život v Řecku Na mapě ukáže Egypt a řeku Nil, vysvětlí význam záplav a zavlažování půdy pro rolníky v Egyptě, jednoduše popíše způsob života v pravěkém Egyptě a vysvětlí pojmy otrok, faraon, kněží, jednoduše charakterizuje náboženství, s pomocí učitele určí na časové přímce příslušné období Uvede příklady památek starého Egypta (pojmy pyramida, sfinga), jednoduše vysvětlí, proč Egypťané mumifikovali své mrtvé, zná pojem papyrus, ví, že Egypťané používali písmo (hieroglyfy) S dopomocí ukáže státy na mapě, jednoduše popíše způsob života, zná nejdůležitější čínské vynálezy (papír, kompas, střelný prach), zná pojem čínská zeď. Na mapě ukáže Řecko, jednoduše popíše život ve starověkém Řecku, jednoduše charakterizuje náboženství (pojmy Olymp, Zeus), s pomocí učitele určí na časové přímce příslušné období Staré řecké báje a pověsti Zná některé antické báje a pověsti a stručně je reprodukuje, zná a jmenuje některé hrdiny a události antických bájí a ví o přesahu bájí do současnosti (Achillova pata, sysifovská práce, siréna, silný jako Herkules atp.) E.Petiška Staré řecké báje a pověsti Duben Městský stát Sparta Objasní pojem městský stát, popíše život ve starověké Spartě a poukáže na jeho zvláštnosti, objasní vznik a tradici olympijských her Květen Městský stát Atény Umění starověkého Řecka Popíše život v Aténách a srovná jej se Spartou, jednoduše charakterizuje význam vzdělání pro obyvatele Atén a jednoduše vyloží princip demokratického uspořádání v Aténách Uvede příklady památek v Řecku a přesahy starověkých dějin Řecka do současnosti (maratónský běh, demokracie, olympijské hry ) PT-VDO/4a Starověký Řím Na mapě ukáže Řím, uvede legendu o jeho vzniku, jednoduše popíše život ve starověkém Římě, jmenuje některé významné památky, s pomocí učitele určí na časové přímce příslušné období Římská říše Vysvětlí pojem římská říše, zná pojem provincie, římské legie, zná jméno nejvýznamnějšího panovníka (Caesar)

3 Červen Opakování učiva Vznik křesťanství Jednoduše vyloží pojem křesťanství jako víru v jednoho boha a stručně popíše legendu o životě a smrti Ježíše Krista, ví, že křesťané byli zpočátku v římské říši pronásledováni, zná pojem bible, chápe rok 0 jako počátek letopočtu a určí jej na časové přímce, zná pojem před naším letopočtem

4 Dějepis 7. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Opakování učiva ze 6.ročníku Život v pravěku Starověký Egypt, Řecko Řím, počátky křesťanství Příchod Slovanů Velké stěhování národů Popíše přesuny národů na našem území za užití pojmů Keltové, Germáni, Slované, vysvětlí pojem kočovný kmen a určí, který kmen Slovany napadl, uvede kupce Sáma jako sjednotitele Slovanů a vítěze nad Avary, zná pojem Sámova říše I.Olbracht Ze starých letopisů Říjen Velkomoravská říše Slované Život starých Slovanů Velkomoravská říše Stručně reprodukuje pověst o příchodu Slovanů, uvede jméno praotec Čech, s pomocí učitele určí na časové přímce příslušné období Jednoduše charakterizuje způsob života starých Slovanů obydlí, způsob obživy, náboženství, popíše slovanské hradiště a jeho význam Určí, kde se nalézala Velkomoravská říše, jmenuje některá hradiště a knížata, uvede předměty charakteristické pro období Velké Moravy, uvede příčiny zániku říše, zná a stručně reprodukuje pověst o Svatoplukovi A.Jirásek Staré pověsti české Listopad Cyrilometodějská mise Uvede náboženství vyznávané na Velké Moravě, jednoduše vysvětlí důvody knížete Rostislava k pozvání Konstantina a Metoděje, zná letopočet 863, uvede přínos mise pro rozvoj jazyka, písma a vzdělanosti Počátky českého státu Počátky českého státu - Přemyslovci Vlastními slovy stručně reprodukuje pověst o Přemyslovi a Libuši, uvede Bořivoje jako prvního historicky doloženého českého knížete, jednoduše popíše vznik českého státu sjednocením kmenů Svatý Václav Jednoduše popíše příčiny konfliktu mezi Václavem a Boleslavem a jeho důsledky, vysvětlí význam sv.václava jako patrona českého státu O životě na vesnici Popíše život lidí na vesnici, jejich činnosti, pěstované rostliny, některá řemesla, vysvětlí pojem nevolník a jeho povinnosti

5 Prosinec Románský sloh Charakterizuje prvky románského slohu, uvede příklady románských staveb, zná pojem rotunda Leden Rozmach českého státu za Přemyslovců a Lucemburků Knížata a králové Václav III., Jan Lucemburský Uvede panovníky Přemysla Otakara I.a II. a vysvětlí jejich význam za užití pojmů dědičný titul krále, Zlatá bula sicilská, král železný a zlatý, zná letopočet 1212, jednoduše vyloží pojem kolonisté a kolonizace a uvede, jakým způsobem to ovlivnilo historii našeho regionu Popíše smrt Václava III. jako posledního Přemyslovce, rozumí pojmu rod vymřel po meči, zná letopočet 1306, stručně popíše život Jana Lucemburského a jeho důsledky pro český stát O rytířích a turnajích Popíše způsob života rytíře, rytířské turnaje, zná pojem erb Život na hradech Jednoduše popíše hrad a jeho části, zná pojmy vyšší šlechta (feudálové), nižší šlechta, poddaní a jednoduše charakterizuje jejich postavení, ví, že ve vesnici Sovinec stojí rozsáhlý zachovaný středověký hrad Karel IV. otec vlasti Demonstruje na konkrétních příkladech význam Karla IV., vyjmenuje některé památky z doby jeho slávy, uvede založení univerzity, ví o příbuzenské linii Přemyslovců a Karla IV. Únor Život středověké společnosti Kláštery, křesťanská církev Život ve městě Trhy, placení a platidla Jednoduše popíše život v klášterech a uvede jejich význam v životě středověké společnosti (vzdělanost, péče o nemocné..), jednoduše vysvětlí pojmy církev, křesťanství, vysvětlí pojem desátek a uvede další zdroje bohatství církve, popíše příčiny nespokojenosti ve společnosti (pojem odpustky) Popíše středověké město a život jeho obyvatel, vysvětlí pojmy městská samospráva, měšťané a řemeslníci, jmenuje některá řemesla a městská práva Popíše výměnný obchod a vznik platidel, jednoduše vysvětlí vznik pojmů platit a trh, vyjmenuje některá platidla užívaná ve středověku, vysvětlí využití objevu stříbra v Čechách Březen Gotický sloh Charakterizuje prvky gotického slohu, uvede příklady gotických staveb, ví o gotickém výtvarném umění, s pomocí obrázků popíše zařízení domácnosti z doby gotické Návštěva městského muzea historické sbírky dokumentující ranné a středověké osídlení města a regionu Oblékání a strava Ví, jak se lidé té doby oblékali stravovali, uvede jednoduché příklady Doba husitských válek Mistr Jan Hus Jednoduše vysvětlí pojmy kacíř, reforma, papež, popíše život a smrt Jana Husa a jednoduše vysvětlí jeho učení, zná letopočet 1415

6 Duben Počátek husitských válek Václav IV. Husité a křižáci Jednoduše popíše příčiny vzniku husitských válek ve vazbě na učení Mistra J.Husa, vysvětlí pojem husité, ví co je přijímání pod obojí, jednoduše popíše průběh první pražské defenestrace jako počátku husitských válek, stručně popíše vznik Tábora a život v něm, uvede jméno Jan Žižka z Trocnova Stručně popíše způsob života a vlády Václava IV., jeho vztah k církvi a k husitům, ví, kdo byl císař Zikmund Jednoduše vysvětlí pojmy křížová výprava, křižáci, husitští hejtmané, uvede některé bitvy z husitských válek a jejich výsledek Květen Jak Husité válčili Bitva u Lipan Jiří z Poděbrad Jmenuje husitské zbraně, vysvětlí pojem vozová hradba, jednoduše popíše husitskou taktiku na příkladu konkrétní bitvy (u Sudoměře, na Vítkově ) Vysvětlí pojem panská jednota a charakterizuje její význam pro jednotu husitů, stručně popíše bitvu u Lipan a její důsledky, jmenuje Jana Roháče z Dubé jako posledního husitského hejtmana, zná pojem bratříci Popíše význam Jiřího z Poděbrad pro uklidnění poměrů v Čechách, ví, že byl zvolen králem, popíše jeho snahy o evropskou spolupráci Červen Čeští bratři Zná jméno Petr Chelčický a jednoduše charakterizuje jeho základní myšlenky, vysvětlí pojem čeští bratři Opakování učiva

7 Dějepis 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Opakování učiva 7.ročníku Příchod Slovanů, Velkomoravská říše Český stát, Přemyslovci a Lucemburkové Mistr Jan Hus, husitství Říjen POZDNÍ STŘEDOVĚK I. Kryštof Kolumbus Poznávání světa Život v období renesance Zámořské objevy Porovná některé původní představy lidí o vzniku Země, vysvětlí, co mělo vliv na změnu těchto představ (užije pojmy dálkový obchod, vynález knihtisku), uvede nový názor na tvar a pohyb Země Charakterizuje prvky renesančního slohu, uvede, jak se renesance projevila v umění a stavebnictví, s pomocí obrázků popíše zařízení domácnosti, popíše změny v životě šlechty a měšťanů, jmenuje některé renesanční umělce Vysvětlí důvody, proč lidé hledali námořní cestu do Asie, uvede kdo a jak objevil Ameriku, zná letopočet 1492, vysvětlí vznik názvů Amerika a Indiáni, uvede plodiny, které byly přivezeny do Evropy, stručně popíše důsledky objevení Ameriky pro původní obyvatele, vysvětlí pojem otrok Listopad II. Nástup Habsburků Vznik habsburské říše Doba Rudolfa II. Bitva na Bílé hoře Popíše ohrožení Evropy Turky, stručně vysvětlí okolnosti zvolení Ferdinanda I. českým králem, uvede název nového státního útvaru a popíše způsob vlády nového panovníka Popíše dobu vlády Rudolfa II, zná pojem alchymista, jednoduše reprodukuje některou z pověstí rudolfinské Prahy (např. O Golemovi); vysvětlí význam listiny Majestát a ví, že v rámci křesťanství existují různá náboženství: katolíci nekatolíci (protestanté) Jednoduše popíše příčiny a průběh bitvy na Bílé hoře, vysvětlí pojmy české stavy, žoldnéřské vojsko, třicetiletá válka, zná letopočet 1620, vysvětlí důsledky bitvy pro české země (užije pojmy poprava českých pánů, zabavení majetku a vyhnání ze země, konec náboženské svobody)

8 Dějepis 8. ročník Časový Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Jan Amos Komenský Uvede jméno J.A.Komenského, zná jeho stručný životopis, vysvětlí proč je nazýván učitelem národů a jednoduše vyjádří jeho základní pedagogické myšlenky Leden Doba pobělohorská Odboj nevolníků proti útlaku Uvede jakým útlakem trpěli poddaní, vyjmenuje a jednoduše vysvětlí, jaké povinnosti měli nevolníci vůči vrchnosti, stručně popíše čarodějnické procesy v našem regionu Vysvětlí příčiny selských povstání a jejich průběh, ví o průběhu chodského povstání Baroko Charakterizuje prvky barokního slohu, jednoduše popíše barokní sochařství, pozná varhanní barokní hudbu, vysvětlí pojem lidové umění, lidový umělec; uvede jméno místního rodáka Jana Kryštofa Handkeho jako významného moravského barokního malíře a ví, kde v Rýmařově si můžeme prohlédnout jeho dílo, ví, že ve vesnici Ruda je barokní křížová cesta Vycházka kaple V Lipkách Únor NOVOVĚK III. Osvícenectví Novověk změny v zemědělství a ve výrobě zboží S pomocí učitele určí na časové přímce počátek novověku, vysvětlí pojem trojpolní systém hospodaření a popíše změny, ke kterým došlo v zemědělství počátkem novověku, popíše způsob práce v řemeslnických dílnách a porovná jej se způsobem výroby zboží v manufakturách PT-EV/1g Doba osvícenectví Uvede, čím se liší doba osvícenectví od doby pobělohorské, jmenuje dva naše významné osvícenecké panovníky, vyjmenuje jejich tři nejdůležitější reformy a jednoduše vyloží jejich význam Březen Selská rebelie 1775 Rozvoj dopravy, průmyslová a zemědělská revoluce Vysvětlí příčinu selské rebelie, stručně popíše střetnutí u Chlumce nad Cidlinou a jeho důsledky pro vzbouřené sedláky Popíše změny v zemědělství na počátku 19.století (získávání nové půdy, střídavé hospodaření, ruchadlo), popíše změny v průmyslu (vynález a využití parního stroje, zavádění strojů do výroby, vznik továren), stručně charakterizuje změny v dopravě PT-EV/1g

9 Dějepis 8. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Duben IV. Národní buditelství Palacký a obraz národního obrození Zná pojem národní obrození a vysvětlí jej jako odpor proti poněmčování a snahu o záchranu českého jazyka, uvede jména J.Dobrovský, J.Jungmann, F.Palacký, J.K.Tyl a stručně charakterizuje jejich činnost a její význam Duben Rok 1848 Hospodářský rozvoj po roce 1848 Česká kultura koncem 19.století Jmenuje požadavky pražských občanů vůči císaři, stručně popíše průběh událostí roku 1848 v Praze a výsledek jednání říšského sněmu ve Vídni Uvede, které předchozí události umožnily hospodářský rozvoj a jmenuje ta odvětví průmyslu, která se nejvíce rozvíjela, popíše změnu ve skladbě obyvatelstva, pracovní podmínky dělníků a způsoby jejich odporu proti zaměstnavatelům (pojmy stávky, politická strana) Vysvětlí pojem Rakousko-Uhersko, charakterizuje česko-německé vztahy té doby, popíše rozkvět české kultury a vzdělanosti 2.poloviny 19.století, jmenuje některé významné osobnosti české kultury, stručně popíše události vztahující se k národnímu divadlu Technické vynálezy Květen V.Konec říše Habsburků Světové kolonie Začátek první světové války Zápisník první světové války Uvede kdy a která energie se u nás uplatnila v širším měřítku, popíše její využití, uvede jméno F.Křižík, jmenuje některé technické vynálezy a jejich využití; uvede jméno místního rodáka Karla Schinzela, vynálezce barevné fotografie, ví, kde stojí jeho rodný dům Vysvětlí pojem kolonie, uvede státy, které vlastnily nejvíce kolonií, některé kolonie jmenuje, popíše chování dobyvatelů v koloniích a význam kolonií pro mateřské státy, uvede příklady boje za nezávislost kolonií Uvede příčiny vzniku 1.SV, popíše záminku k jejímu rozpoutání, zná letopočet 1914, jmenuje státy bojujících stran a rozdělí je podle spojenectví za užití pojmů Trojspolek, Dohoda Stručně popíše průběh 1.SV, uvede nové typy zbraní a jejich použití, vysvětlí pojem zákopová válka Vycházka Edrovice, rodný dům K.Schinzela Červen Opakování učiva ročníku (časová rezerva)

10 Dějepis 9. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Opakování učiva 8.ročníku Zámořské objevy, Bílá hora, J.A.Komenský, doba pobělohorská, osvícenectví, průmyslová revoluce, národní obrození, 1.světová válka Říjen Vznik ČSR, první republika T. G. Masaryk Má základní poznatky o životě T. G. Masaryka, vysvětlí jeho význam Konec první světové války Stručně charakterizuje válečnou situaci roku 1918, uvede důvody, proč čeští a slovenští vojáci odmítali válčit a jakým způsobem se vyhýbali boji, popíše, jak jejich nespokojenost s válkou vyvrcholila, některou vzpouru jmenuje Vznik samostatné republiky Popíše život civilního obyvatelstva za války a okolnosti vyhlášení ČSR, uvede datum a jméno T.G.Masaryka jako prezidenta, stručně popíše jeho zahraniční aktivity vedoucí ke vzniku ČSR, jmenuje jeho nejbližší spolupracovníky, vyjmenuje, z jakých územních celků nový stát vznikl a skladbu jeho obyvatelstva, vysvětlí pojem národnostní menšina PT-MKV/2b PT-MKV/3a Listopad Československé legie Jak se žilo v první republice Hospodářská krize Uvede, kdo tvořil čs.legie, kde a jakým způsobem vznikaly, uvede místa bojů čs.legií, stručně charakterizuje situaci v Rusku roku 1917 (užije pojmy revoluce, svržení cara, demokratická vláda, bolševici, V.I..Lenin, občanská válka), popíše situaci čs.legií za občanské války a jejich cestu do vlasti Jmenuje a charakterizuje jednotlivé společenské vrstvy na vesnici a ve městě, porovná jejich životní úroveň, popíše situaci na slovenském venkově a na Podkarpatské Rusi, charakterizuje ČSR za 1.republiky (stav demokracie, péče o občany, kultura) Jmenuje 3 největší strany v republice a stručně je charakterizuje, popíše vznik KSČ, uvede jak se v ČSR projevovala světová hospodářská krize a jakým způsobem reagovali nespokojení obyvatelé, jmenuje opatření, kterými se stát snažil zmírnit dopady krize Nebezpečí fašismu Jmenuje stranu, která se ve 30.letech dostala v Německu k moci a jejího vůdce, popíše, jak se nacisté chovali (vysvětlí pojmy cenzura tisku, rozpuštění politických stran, pronásledování vědců a umělců, pálení knih, nadřazenost německé rasy, zbavení občanských práv a vyhlazování Židů, koncentrační tábory), charakterizuje situaci v ČSR stavbu pohraničních pevností, situaci v Sudetech a vyzbrojování sudetských Němců, jejich konflikty s českým obyvatelstvem, založení sudetoněmecké strany, Konrád Henlein PT-MKV/2c PT-MKV/3c

11 Dějepis 9. ročník Časový Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Druhá světová válka Dr.Edvard Beneš Má základní poznatky o životě E.Beneše, vysvětlí jeho význam Mnichovská zrada Život za okupace Popíše situaci v čs.pohraničí roku 1938, vysvětlí pojem mobilizace a uvede, kdy byla vyhlášena, jmenuje zástupci kterých států se účastnili jednání v Mnichově a vysvětlí, o čem zde jednalo, uvede datum , výsledek jednání a postoj české vlády, vysvětlí, jaké důsledky měl mnichovský diktát pro ČSR (situace v armádě, odsun českého obyvatelstva z pohraničí) Popíše obsazení ČSR německým vojskem, uvede datum , vysvětlí pojem protektorát a popíše situaci v protektorátu zatýkání demokraticky smýšlejících lidí, koncentrační tábory (jmenuje Terezín, Osvětim), vyvražďování Židů a Romů (pojem holocaust), stručně charakterizuje hospodářskou situaci Říše a vysvětlí, k čemu sloužil zákon o totálním nasazení, uvede odtržení Slovenska a vytvoření samostatného státu podporujícího nacisty PT-MKV/5a PT-VDO/4a Leden Život za okupace Domácí odboj proti fašistům Zahraniční odboj Osvobození republiky Popíše německý teror v protektorátu, atentát na R.Heydricha a jeho důsledky vysvětlí pojmy stanné právo, vypálení Lidic (Ležáků, Javoříčka), uvede, jakým způsobem bojovali občané proti okupaci (užije pojmy odbojové organizace, letáky, ilegální časopisy, sabotáže), jednoduše vysvětlí pojem partyzánský oddíl, charakterizuje způsob partyzánského boje, ví o Slovenském národním povstání Jednoduše vysvětlí pojem zahraniční odboj a uvede, kdo jej tvořil, rozliší západní a východní odboj a stručně je charakterizuje Stručně popíše průběh pražského povstání, uvede datum jako konec 2.SV, ví, že ČSR osvobodily armády USA a Sovětského svazu a která území republiky to byla, uvede, kde se odehrávaly nejtěžší boje s německou armádou na našem území (jmenuje boje o Dukelský průsmyk a Ostravskou operaci)

12 Dějepis 9. ročník Časový Únor Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Kalendář 2.světové války Zná nejdůležitější mezníky 2.SV a stručně vysvětlí jejich vliv na průběh války - obsazení Polska, napadení Sovětského svazu, vstup USA do války, bitva u Stalingradu, otevření druhé fronty, kapitulace Německa, svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki, kapitulace Japonska Důsledky 2. světové války Stručně charakterizuje důsledky války z celosvětového hlediska, popíše nové hranice ČSR a zná poválečné uspořádání v Evropě, jednoduše vysvětlí pojmy Norimberský proces, potrestání válečných zločinců, odsun německého obyvatelstva Březen Sudety historie regionu Seznámí se s poválečnou historií regionu, stručně popíše, jak probíhal odsun německého obyvatelstva a vysvětlí jeho důsledky pro náš region PT-MKV/2a Poválečný vývoj v ČSR Klement Gottwald Převrat v únoru 1948 Období stalinismu Život v socialistickém státě Má základní poznatky o životě K.Gottwalda, vysvětlí jeho význam Uvede, o co usilovali českoslovenští komunisté po válce a o koho se opírali, popíše situaci po volbách v roce 1946, stručně popíše průběh událostí v únoru 1948 za užití pojmů demise, lidové milice, znárodnění Jednoduše vysvětlí pojmy stalinismus, politický proces, zná jméno Milada Horáková, popíše, jak stalinistický režim zasáhl život obyvatel, uvede, na jaké dva nepřátelské bloky byla rozdělena Evropa Stručně popíše, k jakým změnám docházelo po skončení stalinismu, vysvětlí pojem združstevňování a jeho příčiny, zná jména dalších prezidentů (A.Zápotocký, A.Novotný), vysvětlí pojem socialistický stát

13 Dějepis 9. ročník Časový Duben Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Rok 1968, okupace ČSSR Alexandr Dubček Pražské jaro Okupace ČSSR sovětskou armádou Má základní poznatky o životě A.Dubčeka, vysvětlí jeho význam Popíše uvolňování politických poměrů v ČSSR roku 1968, charakterizuje 60.léta jako dobu kulturního rozkvětu, uvede jména významných představitelů kultury, sportu, vědy (J.Menzel Oscar, J.Heyrovský Nobelova cena, E.Zátopek, divadlo Semafor ) Stručně popíše události srpna 1968 a jejich důsledky (užije pojem okupace, totalitní režim), zná jména J.Palach a J.Zajíc a vysvětlí, proč se upálili, ví, že J.Zajíc pocházel z Moravskoslezského kraje Květen Období normalizace Uvede, kterými způsoby a prostředky upevňovali komunisté svou moc po roce 1968 (užije pojmy cenzura sdělovacích prostředků, zákaz činnosti, tajná policie ), vysvětlí pojem železná opona a uvede, z jakých důvodů nesměli lidé volně cestovat do zahraničí, jmenuje G.Husáka jako hlavní osobu normalizace Soudobé dějiny Václav Havel, Charta 77 Má základní poznatky o životě V.Havla, jednoduše vysvětlí pojem Charta 77 a její význam pro další vývoj v ČSSR, popíše, jak občané vyjadřovali svůj odpor k totalitní státní moci Sametová revoluce Vysvětlí pojem sametová revoluce, uvede, která událost stála na jejím počátku a kdo byl vůdčí silou revoluce, stručně popíše průběh událostí, vysvětlí pojmy demonstrace a generální stávka, uvede, čeho revoluce dosáhla, jmenuje V.Havla jako nekomunistického prezidenta Nové společenské poměry v Evropě Uvede, ve kterých státech střední Evropy došlo k obdobným revolučním změnám jako u nás a jednoduše vysvětlí, co jim předcházelo, uvede jako datum rozdělení Československa na dva samostatné státy Českou a Slovenskou republiku a jednoduše vysvětlí důvody, které k němu vedly Červen Souhrnné opakování učiva dějepisu Současná situace v ČR, v Evropě a ve světě Má přehled o aktuální politické situaci v ČR, zná nejdůležitější aktuální události v Evropě a ve světě, pokusí se určit jejich příčiny a odhadnout možné důsledky, vyhledá informace v denním tisku, na internetu

14

15

16

17

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

5.6 DĚJEPIS 5.6.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 DĚJEPIS 5.6.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 DĚJEPIS 5.6.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Dějepis je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a společnost, z níž tento

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

8. ročník LMP NSP. 7. ročník LMP NSP. Středověk a křesťanství

8. ročník LMP NSP. 7. ročník LMP NSP. Středověk a křesťanství Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Vyučovací předmět Dějepis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis ze vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

5.6. Vlastivěda 1 / 11

5.6. Vlastivěda 1 / 11 5.6. Vlastivěda obsah stránka 5.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.6.2. Začlenění průřezových témat 2 5.6.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.6.4. Formy a metody práce 3 5.6.5. Způsoby, formy

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 9. ročník Kuklík, J., Kocián, J.: Dějepis Nejnovější dějiny (SPN 2000) Mandelová, H. a kol.: Dějiny 20.století (Kartografie Praha 2001)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 6. ročník Rulf, J., Válková, V.: Dějepis Pravěk a starověk (SPN, 2000) Mandelová, H. a kol.: Pravěk, Starověk (Kartografie Praha 1995)

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou )

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou ) Hodnocení hodiny Jméno autora práce: Název práce: Zaměření, cíle práce: Věk žáků: Jaroslava Kmínková Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části Procvičení učiva 10 let Použité programy (SW): Ponškola

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Úvod do studia dějepisu Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně (viz poznámky) Objasní základní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.D.19 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Pravěk, starověk, středověk, novověk

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce)

VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce) VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Pravěk Kapitola o čase České země v pravěku 3 práce ve dvojicích přiřazování letopočtů staletí a tisíciletí samostatná práce vyhledávání

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Základním posláním vzdělávacího oboru dějepis je vytvoření historického vědomí jedince nutného k uchování kontinuity historické paměti. Důležité

Více

5.2.4.1. Dějepis. 5.2.4. Vzdělávací oblast Člověk a společnost

5.2.4.1. Dějepis. 5.2.4. Vzdělávací oblast Člověk a společnost 5.2.4. Vzdělávací oblast Člověk a společnost 5.2.4.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět Dějepis je jedním z předmětů vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vzdělávací

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Úvod do dějepisu; Pravěk; Starověk. Mapy a didaktické pomůcky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Úvod do dějepisu; Pravěk; Starověk. Mapy a didaktické pomůcky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Úvod do dějepisu; Pravěk; Starověk Prima 2 hodiny týdně Mapy a didaktické pomůcky Úvod do dějepisu Vysvětlí základní pojmosloví a charakterizuje

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Místo, kde žijeme

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Místo, kde žijeme VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA VLASTIVĚDA 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Místo, kde žijeme žák zná nejbližší

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Obsahem předmětu Dějepis je poznání historie v takové míře, aby náš žák vnímal kořeny společenských

Více

Dějepis - Prima. popíše základní přístupy k periodizaci dějin. jejich studia

Dějepis - Prima. popíše základní přístupy k periodizaci dějin. jejich studia - Prima Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo předmět

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu dějepis 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu: Dějepis je zařazen mezi všeobecně vzdělávací předměty a spolu s předměty občanská nauka, základy práva a psychologie tvoří společenskovědní

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Egypt 2. Řecko 3. T. G. Masaryk 4. Pracovní list -Rozvoj průmyslu v českých zemích v 19. století 5. Dějepisné domino I 6. Dějepisný test I 7. Křížovka opakování českých dějin - renesance 8. Dějepisné

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, realizuje se také v muzeích, knihovnách, v kulturních objektech. Předmět je realizován v 6., 7., 8., 9.

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více