4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis"

Transkript

1 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti, a které se promítly do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen zejména na moderní dějiny, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. K pochopení historických dějů a jevů je nutné rozvíjet časové a prostorové představy žáků. Je třeba vést žáky k poznání, že historie není uzavřenou minulostí, ale její důsledky nás provázejí v současnosti. Významně se uplatňuje zřetel k dějinám regionu, znalost osobností i památek. Při práci s dětmi je důležitý individuální přístup a přiměřené tempo při probírání nové látky. Práce s mapou je pro žáky velmi obtížná, vyžaduje nápomoc pedagoga. Důležité je používání vizuálních, ale i prostorových pomůcek (kartičky, tabulky, obrázky). Vhodné jsou manipulace doplňováním, vyhledáváním, spojováním, zaškrtáváním jednotlivých pojmů. Opakování učiva je třeba naplánovat s náležitou přehledností požadavků a ověřením porozumění zadání. Alternativou zkoušení mohou být dějepisné soutěže a kvízy. 2. Časové a organizační vymezení předmětu Předmět Dějepis je vyučován na II. stupni Základní školy od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 2 vyučovací hodiny za týden. V 9. ročníku je využita 1 disponibilní hodina. Časová dotace předmětu Dějepis u dětí, které jsou vzdělávány podle vzdělávacího programu ZŠ LMP je na II. stupni od 7. do 9. ročníku 1 hodina týdně. Vyučovací hodina Dějepisu může být realizována v počítačové učebně za použití internetu, nebo i mimo areál školy návštěvou muzea, galerie či výstavy. Informace mohou být čerpány z různých zdrojů, např. promítání filmů s historickou tematikou. 3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků 319

2 Kompetence k učení učitel: - vyhledává a třídí informace o probíraných oblastech - seznamuje žáky s běžně užívanými termíny a uvádí je do souvislostí - vytváří pozitivní vztah k učení - klade důraz na porozumění při práci s historickým materiálem - rozvíjí zájem žáků o současnost a minulost vlastního národa Kompetence k řešení problémů učitel: - vnímá nejrůznější společenské problémy v jejich vývoji a přemýšlí o jejich příčinách - získává orientaci v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních i ekonomických faktech tvořících rámec každodenního života - při řešení problémů objevuje spojitosti s historií - hledá paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnává je v evropském a celosvětovém měřítku Kompetence komunikativní učitel: - uplatňuje vhodné prostředky komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a k přiměřenému obhajování práv - vyjadřuje své názory na společenské dění - vede žáky k odolnosti vůči myšlenkové manipulaci - umí naslouchat a porozumět argumentaci druhých - formuluje a vyjadřuje myšlenky v historicky logickém sledu Kompetence sociální a personální 320

3 učitel: - chápe potřebu spolupráce se spolužáky při řešení určitého úkolu - je odpovědný za kvalitu společné práce - uvědoměle přijímá určité role ve skupině - vytváří příjemnou atmosféru v kolektivu - má ohleduplnost a úctu při jednání s druhými lidmi Kompetence občanské učitel: - přijímá základní principy na kterých spočívají zákony a společenské normy - formuje úctu žáků k vlastnímu národu a rozvíjí respekt ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i společenství - aktivně zapojuje žáky do kulturního dění - má schopnost vcítit se do situace jiného člověka, příp. osobnosti známé z historie Kompetence pracovní učitel: - využívá znalostí a zkušeností získaných při výuce historie v zájmu rozvoje každého žáka a v přípravě na budoucí povolání - vede žáky k ochraně kulturních a společenských hodnot - chápe podstatu, cíl a riziko povolání 4. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Hodnoty, postoje, praktická etika - vlastní a cizí postoje a hodnoty, jejich projevy v chování lidí zejm. za 2. světové války (holocaust, ) Výchova demokratického občana 321

4 Občan, občanská společnost a stát - stoletá válka, vznik USA Listina základních práv a svobod, občanská práva, revoluční rok 1848, sjednocení Evropy, mezinárodní organizace, totalitní režimy, rasismus, holocaust, ideologie, občanská společnost Formy participace občanů v politickém životě - volební systém, formy vlády, vznik Československa Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie, despocie, tyranie, řecký městský stát, Velká Francouzská revoluce, Napoleonova vojenská diktatura, politické změny po 1. světové válce, 2. světové válce, na přelomu 80. a 90. let, ústavy, zákony Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá - kulturní odkaz starověkých států, zvyky a tradice jednotlivých národů, objevné plavby Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace, starověké státy, stěhování národů, formování evropských států, křížové výpravy, mírové poselství Jiřího z Poděbrad, osvícenství, uspořádání světa po jednotlivých válkách, vznik SN, integrační proces EU Multikulturní výchova Kulturní diference - člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky kalokaghatia v Řecku Lidské vztahy - náboženství, sbližování a prolínání kult. vlivů v období helénismu, náš etnický původ, předsudky, stereotypy katolické církve, husitství, poznávání jiných kultur, mezinárodní solidarita Etnický původ - rovnocennost etnických skupin, Islámský svět, rasová diskriminace, otrokářství, antisemitismus Princip sociálního smíru a solidarity 322

5 - diskriminace, předsudky vůči etnickým skupinám za 2. světové války a otázka lidských práv Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí - průmyslová revoluce, demografický vývoj, vynálezy a objevy Mediální výchova Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy (propaganda, vliv politiky na média,..) 323

6 Učební osnovy ZŠ Předmět: Dějepis Ročník: 6. ZŠ Žák: Úvod do vyučování dějepisu - vysvětlí cíl a způsob poznávání historie, Význam zkoumání dějin Prameny poznání dějin úkoly archívů, muzeí, knihoven a galerií - orientuje se na časové ose a v historické Měření času Ov čas mapě Fy měření času - vyjmenuje dějinné epochy Z práce s mapou Žák: Pravěk - charakterizuje současnou teorii vzniku Teorie vzniku světa a člověka Př člověk světa a člověka (náboženský pohled, Darwinova teorie) - stručně popíše vývoj člověka od sběračů Doba kamenná Pv nástroje a po lovce a zemědělce, jejich materiální a duchovní kulturu zbraně - uvědomí si význam zpracování kovů pro Doba bronzová lidskou společnost Doba železná - uvede příklady pravěkých kultur a archeol. památek Archeologické naleziště v našich zemích Z práce s mapou na našem území Žák: Starověk - vysvětlí vliv přírodních podmínek na vznik prvních civilizací Starověká Mezopotámie Z světadíly VMEGS - Evropa a svět nás zajímá Starověký Egypt Ov náboženství - dokáže je vyhledat na mapě Ostatní státy Předního východu Vv - umění - popíše způsob života a přínos prvních Starověká Indie civilizací (objev písma, vynálezy, základy Starověká Čína věd a umění) - charakterizuje kulturní odkaz starověkých civilizací Žák: Starověké Řecko - charakterizuje význam kolébek řecké Minojská a mykénská kultura Z Středomoří VMEGS - jsme Evropané civilizace 324

7 Předmět: Dějepis Ročník: 6. ZŠ Žák: - objasní úlohu bájí, pověstí Homérská společnost Čj řecké báje a pověsti - zdůvodní příčiny vzestupu území Řecka Velká řecká kolonizace Z světadíly (kolonizace, vliv kultury a obchodu) - popíše vznik městských států a dokáže Řecký městský stát Athény, Sparta Ov demokracie VDO - principy demokracie jako formy vlády srovnat odlišnosti vývoje v Aténách a ve a způsobu rozhodování Spartě - vysvětlí na konkrétních případech přínos Řecko-perské války starověkého Řecka a jeho osobností v Literatura, náboženství, umění a vzdělanost některých oblastech lidské činnosti MkV - kulturní diference, lidské vztahy (architektura, výtvarné umění, literatura, Vv řecké umění hry a sport, divadlo, filosofie, věda) Olympijské hry Tv hry a sport - poukáže na význam Alexandra Alexandr Veliký a helénismus Makedonského ve světových dějinách - seznámí se 7 divy světa 7 divů světa Žák: Starověký Řím - popíše vzestup významu Apeninského poloostrova a založení Říma Počátky Říma Čj římské báje - charakterizuje vznik republiky, boj o Sjednocení Itálie samostatnost - popíše s pomocí mapy územní rozsah Punské války Z práce s mapou římské říše - vysvětlí příčiny krize republiky a vzniku Krize římské republiky Ov formy vlády VDO - principy demokracie jako formy vlády triumvirátu Čj řečnictví a způsobu rozhodování - charakterizuje význam osobnosti Gaius Julius Caesar Caesara (politický vzestup, expanzivní politika) Římské císařství - seznámí se s kulturním odkazem Vzdělanost, věda, literatura, náboženství a Vv - umění Etrusků a Římanů umění - popíše význam křesťanství pro utváření evropské kultury Vznik křesťanství Ov náboženství - srovná odlišnosti ve vývoji střední a jižní Evropy, charakterizuje typy interakce Střední Evropa a její kontakty s antickým světem Z- práce s mapou 325

8 Předmět: Dějepis Ročník: 6. ZŠ Žák: - popíše starověký Řím na vrcholu moci a Krize a zánik Římské republiky VMEGS - jsme Evropané důvody jeho pádu - objasní vliv římské kultury na evropskou civilizaci 326

9 Předmět: Dějepis Ročník: 7. ZŠ Žák: Středověk - osvojí si periodizaci středověku Žák: Raný středověk - popíše změnu mapy Evropy po příchodu Stěhování národů Z mapa VMEGS - jsme Evropané nových etnik a zavádění křesťanství - porovnává západoevropskou, slovanskou a Franská říše a islámskou kulturu Arabská říše a počátky islámu Ov - náboženství MkV - etnický původ - seznámí se s uspořádáním společnosti Byzantská říše Vv byzantské a raně feudálního státu, formování Kyjevská Rus arabské umění národních států Anglie a Normané - charakterizuje první státní útvary na Avaři a Sámova říše Čj první našem území (Sámova říše, Velká Morava, Velkomoravská říše písemné památky, Český stát) české pověsti, - vymezí úlohu křesťanství a víry v životě První přemyslovská knížata kroniky středověkého člověka Ov - národ, vlast, - uvědomí si duchovní odkaz patronů českých zemí čeští církevní patroni - seznámí se se státotvornou úlohou Sjednocení Polska panovnických dynastií Počátky Uherského státu První čeští králové - popíše vznik zemědělství, řemesel a měst Hospodářství, společnost a kultura Vv - románský sloh - ilustruje postavení vrstev středověké společnosti - uvede příklady románské kultury na našem našem území Žák: Vrcholný středověk - charakterizuje záminky a cíle křížových Křížové výpravy Z práce s mapou VMEGS - jsme Evropané výprav 327

10 Předmět: Dějepis Ročník: 7. ZŠ Žák: - charakterizuje významná období vývoje Poslední Přemyslovci Ov osobnosti českého státu (období vlády posledních českých dějin Přemyslovců, dobu vlády Karla IV. a Český stát za vlády Lucemburků Čj kroniky, Václava IV.) doba Karla IV. - seznámí se s osobnostmi stoleté války Stoletá válka Z práce s mapou VDO - občan, občanská společnost a stát - seznámí se s Listinou práv a svobod - charakterizuje hospodářství, společnost a Hospodářské poměry, společnost a kultura Vv gotické umění způsob života jednotlivých vrstev společnosti vrcholného středověku - uvede nejvýznamnější gotické památky - jmenuje významná literární díla středověku - objasní úlohu měst - seznámí se s problémy, které vedly ke Husitství (Jan Hus, Jan Žižka) Hv gotická hudba, MkV - lidské vztahy kritice církve a vyústily v českou reformaci husitské písně - uvědomí si přínos Mistra Jana Husa a Čj Hus, rozvoj Jana Žižky vzdělání - vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život Žák: Pozdní středověk - objasní a srovná vývoj v jednotlivých státech Východní Evropa ve vrcholném a pozdním Z mapa Evropy Evropy středověku (Ruské knížectví, Stát německých rytířů, Litevská říše) - pochopí složité období vlády Jiřího z Vláda Jiřího z Poděbrad Čj cestopisy VMEGS - jsme Evropané Poděbrad - charakterizuje období jagellonské Jagellonci na českém trůně - uvědomí si politickou situaci v českém státě před nástupem Habsburků - uvede příklady renesančních památek Italská renesance Vv renesanční umění 328

11 Žák: Raný novověk - osvojí si periodizaci novověku - vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka Žák: Na prahu nového věku - popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky Objevné plavby a jejich důsledky Z - světadíly MkV - lidské vztahy VMEGS - Evropa a svět nás zajímá - seznámí se s významnými přestaviteli objevných plaveb - seznámí se s pojmem reformace, jejími příčinami a cíli Reformace v Evropě Ov typy států, složky státní moci - učí se chápat postavení českých zemí Nástup Habsburků na český trůn v habsburské monarchii i v podmínkách Evropy - rozdělení na katolický a reformační blok - charakterizuje znaky renesančního slohu Renesance v Českých zemích Vv, Hv renesance v Českých zemích, uvede příklady významných kulturních památek - chápe důsledky náboženské Třicetiletá válka MkV - lidské vztahy nesnášenlivosti - charakterizuje průběh třicetileté války 329

12 Předmět: Dějepis Ročník: 8. ZŠ - osvojí si pojmy parlamentarismus, absolutismus a konstituční monarchie Anglická revoluce - seznámí se s hospodářskými poměry, Hospodářské poměry po třicetileté válce Čj J. A. Komenský náboženským útlakem a emigrací (J. A. Komenský) - učí se rozpoznávat rysy barokní kultury Barokní kultura a osvícenství Vv, Hv baroko Žák: Historický vývoj na konci 17. a v 18. stol. - objasní hospodářské a kulturní změny v Rozvoj vědy a společnosti Fy vynálezy EV - lidské aktivity a problémy životního Evropě prostředí - chápe význam osvícenství jako Osvícenský absolutismus v Evropě VMEGS - jsme Evropané významného myšlenkového předělu (Francie, Rusko) 330

13 Předmět: Dějepis Ročník: 8. ZŠ Žák: - ujasní si pojem osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josef II. - popíše reformy Marie Terezie a Josefa II. - pozná základní znaky jednotlivých Společnost a kultura Vv klasicismus kulturních stylů - chápe pojem kolonie, uvědomí si význam boje za svobodu Vznik Spojených států amerických Z - světadíly VDO - občan, občanská společnost a stát Žák: Zrození moderní doby - porovná jednotlivé fáze VFR, uvede její požadavky Velká francouzská revoluce Z mapa VDO - principy demokracie jako formy vlády - charakterizuje vládu Napoleona Bonaparte Napoleonská epopej Ov formy vlády, a způsobu rozhodování ústava - objasní příčiny konečné porážky Napoleona Evropa po Vídeňském kongresu - charakterizuje dílo a odkaz významných Národní obrození Čj národní obrození osobností našich zemí - chápe národní obrození jako jev celoevropský, jehož výsledkem je utvoření novodobých národů - uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako Průmyslová revoluce Fy vynálezy EV - lidské aktivity a problémy životního předpoklad a katalyzátor společenských prostředí změn - vysvětlí rozdílné tempo modernizace Kultura první poloviny 19. století Vv - umění - porovná jednotlivé fáze utváření novodobého Revoluční rok 1848 VDO - občan, občanská společnost a stát českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů Politické a společenské změny Žák: začátkem 2. poloviny 19. století - klasifikuje příčiny občanské války v USA Občanská válka v USA Ov ústava VDO - občan, občanská společnost a stát 331

14 Předmět: Dějepis Ročník: 8. ZŠ Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Žák: - seznámí se s úsilím o vytvoření Sjednocení Itálie Z mapy MkV - etnický původ jednotlivých národních celků Sjednocení Německa - charakterizuje způsob vlády Františka Bachovský absolutismus Josefa - specifikuje příčiny vzniku Rakousko- Vznik Rakousko-Uherska Uherska a situaci před 1. světovou válkou - sleduje vývoj občanských práv v Evropě Boj za občanská práva, vznik politických stran, politické proudy Ov občanská práva, ústava - charakterizuje hlavní politické proudy - seznámí se kulturou 19. století Kultura v poslední polovině 19. století Vv - umění VDO - občan, občanská společnost a stát Moderní dějiny Vývoj ve světě a v Českých zemích Žák: v letech charakterizuje soupeření mezi Z světadíly, práce s mapou velmocemi Svět v poslední třetině 19. století na přelomu 19. a 20. století Imperialismus a kolonialismus - jmenuje země, které tvoří TROJDOHODU Cesta ke světové válce VMEGS - jsme Evropané a TROJSPOLEK - specifikuje příčiny 1. světové války První světová válka - na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a uvědomí si význam diplomacie 332

15 Předmět: Dějepis Ročník: 9. ZŠ Očekávané výstupy - kompetence Nejnovější dějiny Žák: Svět po 1. světové válce - s pomocí mapy popíše proměnu Evropy vyplývající z versailleského systému Učivo (obsah) Poválečné uspořádání Evropy a světa,úloha USA ve světě Mezipř. vztahy Průřezová témata Z- práce s mapou - popíše důsledky 1. světové války - charakterizuje jednotlivé totalitní režimy Vývoj v Rusku na začátku 20. století komunismus a jeho představitelé - učí se chápat okolnosti vzniku Vznik Československa Ov osobnosti VDO - formy participace občanů v samostatné ČSR, její vnitřní a zahraniční 1. republiky politickém životě situaci v období první republiky - seznámí se s osobnostmi, které se zasloužily o vznik republiky Svět a Československo v letech Žák: VDO - principy demokracie jako formy - rozezná klady a nedostatky Situace ve světě po 1. světové válce vlády demokratických systémů a způsobu rozhodování - orientuje se v období 1. ČSR Ov - politické strany Československo v období 1. republiky - chápe pojem "černý pátek" Světová hospodářská krize - charakterizuje fašismus a jeho Ohrožení Československa fašismem Ov - rasismus představitele - vysvětlí následky mnichovského diktátu - zhodnotí postavení ČSR v dané době a Kultura, školství a věda Čj - osobnosti jeho sociální, politické, hospodářské a Vv, Hv - umění 1. kulturní prostředí pol. 20. století VMEGS - jsme Evropané 333

16 Předmět: Dějepis Ročník: 9. ZŠ Žák: Druhá světová válka - odhalí souvislosti vzniku 2. světové války Okolnosti vzniku a začátek 2. světové války MkV - lidské vztahy - na příkladech popíše antisemitismus MkV - etnický původ a rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv OSV - hodnoty, postoje a praktická etika - seznámí se se situací v ČSR za Ovládnutí Československa Německem Čj propaganda 2. republiky a protektorátu - charakterizuje průběh 2. světové války Průběh 2. světové války Fy, Ch zbraně - uvědomí si důsledky holocaustu Holocaust MkV - princip sociálního smíru a solidarity - seznámí se s domácím i zahraničním Boj Čechů proti německé okupaci VMEGS - jsme Evropané odbojem a učí se úctě k odkazu účastníků odboje - charakterizuje konec 2. světové války Jednání o uspořádání světa po skončení Z mapa světa VDO - principy demokracie jako formy vlády 2. světové války a způsobu rozhodování Svět a Československo v Žák: 2. polovině 20. století - seznámí se s mezinárodní politikou Mezinárodněpolitické změny po 2. světové Ov mezinárodní VDO - občan, občanská společnost a stát 2. poloviny 20. století válce, Studená válka organizace, - chápe poválečný vývoj ČSR, který vyústil v Poválečné uspořádání Československa mezinárodní vztahy únorové události chápe možnost různé interpretace historických faktů a nutnost kritického přístupu k interpretacím - charakterizuje vznik a problémy existence Hlavní vývojové rysy západních států Z - mapy VMEGS - jsme Evropané bipolárního světa - popíše mechanismus rozpadu koloniálních říší a vznik samostatných států Rozpad koloniálního systému Z- mapy - seznámí se s euroatlantickou Sovětský svaz a jeho sféry vlivu EV - lidské aktivity a problémy životního hospodářskou a vojenskou spoluprácí prostředí - seznámí se s postavením ČSSR v Nastolení komunistické moci v mezinárodních souvislostech Československu Normalizace Kultura, umění, věda a zábava Vv, Hv - umění Tv - sport, zábava 334

17 Předmět: Dějepis Ročník: 9. ZŠ Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Žák: Pohledy na svět na konci 20. století - zdůvodní postupný rozpad východního VDO - principy demokracie jako formy Politické změny na přelomu 80. a 90. let Ov - demokracie vlády bloku rozkladem komunistických systémů a způsobu rozhodování - seznámí se s vnitřní situací v naší republice Sametová revoluce a vznik ČR VMEGS - jsme Evropané v roce 1989 a s vývojem v 90. letech - popíše vznik ČR - chápe vliv médií na každodenní život a Třetí průmyslová revoluce Fy automatizace EV - lidské aktivity a problémy životního politické dění prostředí - ujasní si začlenění ČR do integračního procesu (vstup do EU, NATO)vysvětlí mocenské a politické důvody -posoudí postavení rozvojových zemí -orientuje se v základních problémech současného světa Pohled na Evropu a její sjednocování (EU, NATO) Problémy současnosti Ov EU, integrace MV - fungování a vliv médií ve společnosti 335

18 Učební osnovy ZŠ LMP Předmět: Dějepis Ročník: 7. LMP Žák by měl: Počátky lidské společnosti - chápat smysl tohoto předmětu Úvod do předmětu - pochopit význam dějin jako sdělení Historické prameny minulosti žijícím generacím Archeologie - vysvětlit pojem archeolog, způsob jeho práce a význam pro současnost Žák by měl: Život v pravěku Čj - četba úryvku EV - základní podmínky života - má představu o rozdílech způsobu života pravěkých a současných lidí -podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní předměty -umět rozdělit tuto dobu podle kovů, Způsob života z knihy této doby z kterých byly předměty vyrobeny Hmotná a duchovní kultura - znát rozdíl mezi lovcem a sběračem Náboženství - vysvětlit počátky zemědělství - popsat způsob života lidí v pravěku - znát význam náboženství, uctívání bohů - být seznámen s rozvojem kultury Žák by měl: -charakterizovat život v době nestarších civilizací -znát souvislost mezi přírodními podmínkami a vývojem starověkých států Starověk Z - orientace na - říci rozdíly hospodářského, politického, Nejstarší civilizace - Egypt, Řecko, Řím mapě, poloha společenského, náboženského Způsob života těchto států a kulturního vývoje Kultura, historické památky - vysvětlit vznik písma, rozvoj kultury Písmo - znát významné osobnosti - poznat známé historické památky Žák by měl: Středověk a křesťanství Čj - ukázka písma, MkV - lidské vztahy - znát důvody velkého stěhování, příchod Příchod Slovanů seznámení v literární a život Slovanů, vznik Sámové říše Velkomoravská říše výchově s českými - vysvětlit vznik Velkomoravské říše Konstantin a Metoděj pověstmi - vědět, kdo to byli Konstantin a Metoděj, Románská kultura jaký byl jejich náboženský a kulturní přínos Počátky vzniku českého státu - znát počátky vzniku českého státu, 336

19 Svatého Václava a Přemyslovce - poznat znaky románské kultury Předmět: Dějepis Ročník: 7. LMP Žák by měl: Český stát za vlády Lucemburků Vv - kresba histor. - charakterizovat život na vesnici, ve městě a Přemyslovců památky, kterou - poznat sloh románský, renesanční, Změny ve společnosti nechal postavit gotický podle rozdílu ve způsobu Rozvoj měst Karel IV. provedení stavby, oblékání, kultury Karel IV. - vysvětlit způsob placení od výměnného Pv - výroba peněz, obchodu až po ražení peněz hra na obchod - znát úlohu a postavení církve -být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské - vědět, kdo to byl Karel IV., jeho význam pro český národ, rozvoj vzdělání a kultury - umět vyjmenovat a poznat památky, které jsou spojeny s osobností Karla IV. Žák by měl: Husitství Čj - čtení úryvku OSV - mezilidské vztahy - vědět, kdo to byli Jan Hus, Jan Žižka, Významné osobnosti z knihy z doby Prokop Holý, Jiří z Poděbrad husitské - znát příčiny, průběh i důsledky husitských válek Hv - ukázka písně - umět objasnit, jaký byl život za vlády Kdož sú boží Jiřího z Poděbrad bojovníci 337

20 Předmět: Dějepis Ročník: 8. LMP Žák by měl: Pozdní středověk Z - orientace na - být seznámen s rozdílnými názory Kryštof Kolumbus mapě, plavby na vznik světa Objevy a vynálezy - chápat vliv důležitých objevů, vynálezů, Nové civilizace P - podrobnější cestování na změnu způsobu života informace o nových - znát Kryštofa Kolumba, jeho zámořské plodinách cesty, objevování nových civilizací i jeho důsledky Žák by měl: Nástup Habsburků Čj - shlédnutí filmu - znát vznik habsburské říše, panovníky Rudolf II. Císařův pekař Ferdinanda I. a Rudolfa II. Bitva na Bílé hoře - pohovořit o rozvoji vědy a kultury J. A. Komenský Čj - seznámení za vlády Rudolfa II. Barokní kultura s jedním dílem - znát příčiny, průběh i důsledky bitvy J. A. Komenského na Bílé hoře - popsat život v zemi v době pobělohorské Vv - kresba Golema - vědět o životě a tvorbě J.A. Komenského u nás i v zahraničí - rozpoznat rysy barokní kultury Žák by měl: Novověk F - technické - pohovořit o změnách v zemědělství Osvícenství vynálezy a ve výrobě zboží Marie Terezie, Josef II. - vysvětlit pojem manufaktura Hospodářský a kulturní rozvoj - vědět, kdo to byli Marie Terezie, Josef II., Změny v dopravě jaké reformy prosadili - znát příčinu selských rebelií - mít přehled o hospodářském rozvoji, o průmyslové a zemědělské revoluci i o jejím vlivu na změnu způsobu života - vyjmenovat nové dopravní prostředky 338

21 Předmět: Dějepis Ročník: 8. LMP Žák by měl: Národní buditelství F - technické OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - vědět, kdo to byli Josef Dobrovský, Josef Významné osobnosti vynálezy Jungmann, František Palacký a jaký měli Rok 1848 význam pro český národ Hospodářský a kulturní rozvoj - mít základní poznatky o roku 1848 Technické vynálezy - mít přehled o hospodářském, politickém, kulturním rozvoji na konci 19. století - být seznámen s technickými vynálezy Žák by měl: Nejnovější dějiny Z - orientace na - vysvětlit pojem kolonie, jejich vznik Světové kolonie mapě, poloha míst, - znát příčiny, průběh i důsledky I.SV I. SV kde se bojovalo - být seznámen s bojovou technikou v I.SV používanou v I.SV 339

22 Předmět: Dějepis Ročník: 9. LMP Žák by měl: Nejnovější dějiny Z - orientace na VDO - občan, občanská společnost a stát - umět pohovořit o vzniku republiky Vznik Československé republiky T.G.Masaryk mapě, poloha míst, OSV - hodnoty, postoje, praktická etika - znát T. G. Masaryka Hospodářská krize kde se bojovalo VDO - principy demokracie jako formy - rozdělit tehdejší společenské vrstvy Nebezpečí fašismu v II.SV vlády a způsoby rozhodování podle majetku a způsobu života - objasnit příčiny hospodářské krize - znát E. Beneše - pochopit nebezpečí fašismu Žák by měl: Mnichovská zrada - vyjmenovat státy, které se zúčastnily Protektorát Čechy a Morava Mnichovské dohody II.SV - vědět, jaké následky to mělo pro ČR - pohovořit o životě za okupace - znát příčiny, průběh i důsledky II. SV - vysvětlit pojem holocaust - uvést způsoby domácího a zahraničního odboje Žák by měl: Vývoj po II.SV Ov - informace o EU - vědět o poválečném vývoji u nás Únor vyjmenovat pár politických stran té doby Totalitní režim - pochopit události roku 1948, následný Rok 1968 totalitní režim KSČ Období normalizace - vysvětlit události roku 1968, období Rok sametová revoluce normalizace Vznik České republiky - znát příčiny, průběh i důsledky Evropská unie sametové revoluce u nás - být seznámen s novými společenskými poměry v Evropě - vědět příčiny vzniku České republiky - mít základní informace o EU 340

23 341

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

8. ročník LMP NSP. 7. ročník LMP NSP. Středověk a křesťanství

8. ročník LMP NSP. 7. ročník LMP NSP. Středověk a křesťanství Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Vyučovací předmět Dějepis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis ze vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 9. ročník Kuklík, J., Kocián, J.: Dějepis Nejnovější dějiny (SPN 2000) Mandelová, H. a kol.: Dějiny 20.století (Kartografie Praha 2001)

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 6. ročník Rulf, J., Válková, V.: Dějepis Pravěk a starověk (SPN, 2000) Mandelová, H. a kol.: Pravěk, Starověk (Kartografie Praha 1995)

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, realizuje se také v muzeích, knihovnách, v kulturních objektech. Předmět je realizován v 6., 7., 8., 9.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Obsahem předmětu Dějepis je poznání historie v takové míře, aby náš žák vnímal kořeny společenských

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 6.2.5. Vyučovací předmět: DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 6.2.5. Vyučovací předmět: DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 6.2.5. Vyučovací předmět: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Charakteristika předmětu a kompetence předmětu: Cílové zaměření vzdělávací

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis 5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Hlavním posláním je rozvíjení vlastního historického

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 1 Dějepis Časová dotace 6. ročník 2 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Dějepis

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST. 5.5.1 Dějepis

5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST. 5.5.1 Dějepis 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací oblast Člověk a společnost je zařazena na 2. stupni základního vzdělávání. Vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické

Více

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodinu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

5.6 DĚJEPIS 5.6.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 DĚJEPIS 5.6.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 DĚJEPIS 5.6.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Dějepis je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a společnost, z níž tento

Více

5.4.2. Tabulace učebního plánu

5.4.2. Tabulace učebního plánu 5.4.2. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : DĚJEPIS Ročník: Kvinta Tématická oblast Úvod do studia historie Pravěk Význam historického poznání pro současnost Práce historika

Více

Člověk a společnost. Dějepis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a společnost. Dějepis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Dějepis 6. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy seznámit žáky s nejvýznamnějšími událostmi světových

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Dějepis nižší gymnázium

Dějepis nižší gymnázium Společně branou poznání Dějepis nižší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací předmět Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání

Více

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 6. uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány orientuje se na časové přímce

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Dějepis ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Základním posláním vzdělávacího oboru dějepis je vytvoření historického vědomí jedince nutného k uchování kontinuity historické paměti. Důležité

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu dějepis 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu: Dějepis je zařazen mezi všeobecně vzdělávací předměty a spolu s předměty občanská nauka, základy práva a psychologie tvoří společenskovědní

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS 5.5. 5.5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS: Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího oboru. Vybavuje žáka znalostmi

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis. Vzdělávání směřuje

Více

5.2.4.1. Dějepis. 5.2.4. Vzdělávací oblast Člověk a společnost

5.2.4.1. Dějepis. 5.2.4. Vzdělávací oblast Člověk a společnost 5.2.4. Vzdělávací oblast Člověk a společnost 5.2.4.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět Dějepis je jedním z předmětů vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis : : Charakteristika předmětu je zaměřen na: chápání a objevování skutečnosti orientace v historickém čase rozvoj vlastního historického vědomí orientace na časové ose a v historické mapě pochopení jednotlivých

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno. 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.2 Dějepis. Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Dějepis

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno. 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.2 Dějepis. Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Dějepis 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.2 Dějepis 4. Hodinová dotace Dějepis 2 2 1 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Dějepis RVP ZV. Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

6.13 Dějepis VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Člověk a společnost. Dějepis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.13 Dějepis VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Člověk a společnost. Dějepis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Dějepis 6.13 Dějepis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti.

Více

5.6. Vlastivěda 1 / 11

5.6. Vlastivěda 1 / 11 5.6. Vlastivěda obsah stránka 5.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.6.2. Začlenění průřezových témat 2 5.6.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.6.4. Formy a metody práce 3 5.6.5. Způsoby, formy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost 5.5 Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.5. Člověk a společnost Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje obory Dějepis a Výchova k občanství. Obsahově navazuje přímo na oblast Člověk

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 210 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět: DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Průřezová témata. Osobnostní a sociální výchova

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Průřezová témata. Osobnostní a sociální výchova I. Sekaniny1804 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaujímá mezi předměty významné místo,

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

Průřezová témata pro 6. ročník Dějepis

Průřezová témata pro 6. ročník Dějepis Průřezová témata pro 6. ročník Dějepis VMEGS3 Jsme Evropané: kořeny a zdroje evropské civilizace - co je to historický pramen, získávání informací o našich civilizacích z hmotných a písemných pramenů (žáci

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

6.6 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

6.6 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 6.6 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Předmět dějepis je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. Je povinný pro všechny žáky 6. 9. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Dějepis přispívá k rozumovému, citovému,

Více

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy průřezového tématu realizováno ve výuce vzdělávací oblasti/ oboru realizováno v rámci projektu realizováno

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.4.3 Vlastivěda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Vlastivěda realizovaný ve 2. vzdělávacím období na 1. stupni navazuje na učivo prvouky. Ve vlastivědě

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět dějepis je koncipován na základě očekávaných výstupů vzdělávacího oboru

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více