Ryzí (Au, Ag, Pt, Cu, ) Ve sloučeninách oxidy, sulfidy, halogenidy, uhličitany, sírany, )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ryzí (Au, Ag, Pt, Cu, ) Ve sloučeninách oxidy, sulfidy, halogenidy, uhličitany, sírany, )"

Transkript

1

2 Přechodnékovy = prvky skupiny Nemají zcela zaplněné d-orbitaly valenční vrstvy K tvorbě vazeb využity elektrony z valenční vrstvy (tj. el. konfigurace ns, (n-1)d, n=4-7) Velká rozmanitost oxidačních čísel, v některých komplexních sloučeninách i záporné hodnoty Většina sloučenin je barevná (absorpce světla) (ionty s plnými nebo prázdnými orbitaly jsou bb) Malé at. poloměry, vysoká hustota, vysoké tt a tv, tvrdost, pevnost, el. a tepelná vodivost

3 Výskyt a výroba Výskyt: Ryzí (Au, Ag, Pt, Cu, ) Ve sloučeninách oxidy, sulfidy, halogenidy, uhličitany, sírany, ) Těžba energeticky náročná Výroba (předchází jí separace tj. procesy zvyšující obsah kovu v surovině př. plavení, sedimentace, chem. reakce) Tepelný rozklad Redukce (uhlíkem, vodíkem, metalotermicky) Elektrolýza (pro elektropozitivní kovy)

4 Nejvýznamnějšíkovy Chrom Nejtvrdší elementární kov Mimořádně nízká reaktivita a vysoká chemická odolnost Stálý na vzduchu užití k pochromování Fe-předmětů Ferrochrom = slitina se železem (přidává se do ocelí vys. tvrdost a odolnost proti korozi) např. výroba lopatek turbín Slouč. v ox. stupni VI karcinogenní Slouč. v ox. stupni III neškodné (metabolismus cukrů)

5 Cr2O3 zelený (pigment do vodovek), amfoterní Vzniká termickým rozkladem dichromanu Cr2O7 2- (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 N 2 +Cr 2 O H 2 O (umělásopka) Cr(OH)3 šedozelená srženina Amfoterní: Cr(OH) HCl CrCl H 2 O Cr(OH) 3 +NaOH Na[Cr(OH) 4 ]

6 Mangan Stříbrolesklý tvrdý kov Nejvýznamnější ruda - MnO2 = burel Nejelektropozitivnější po s-kovech a Al Nejvýzn. ox. čísla II, IV, VII Užití složka ocelí, slitin - např. dural (Mn, Mg, Cu, Al) KMnO4 červenofialová krystalická látka dobře rozp. ve vedě Silné oxidační činidlo desinfekční prostředek (zdravotnictví, potravinářství, úprava pitné vody) Tepelným rozkladem vzniká kyslík 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2

7 Triáda železa

8 Železo Nejvýznamnější přechodný kov Měkký, kujný, stříbrolesklý 4. nejrozšířenější prvek na Zemi (po O, Si a Al) Výskyt: Ryzí výjimečně (meteoritický původ) Rudy: hematit (krevel) Fe2O3 magnetit Fe3O4 (FeO.Fe2O3) limonit (hnědel) 2Fe2O3. 3H2O pyrit FeS2 siderit (ocelek) FeCO3

9 hematit magnetit limonit siderit pyrit Meteorické železo

10 Rozpustné ve zředěných roztocích kyselin (HCl, H2SO4 ) za vzniku vodíku Fe + H2SO4 H2 + FeSO4 V koncentrované H2SO4 2Fe + 6H2SO4 (konc.) Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O V kyselině dusičné se pasivuje

11 VÝROBA: ve vysokých pecích redukcí rudy koksem

12 VSÁZKA = Fe-ruda + koks + vápenec (struskotvorná přísada) Kolem 900 C dochází k difúzi C do železa snižuje tt železa (nejnižší při 4,3% Fe) NÍSTĚJ = spodní část pece shromažďuje se zde surové železo Na povrchu surového železa je vrstva STRUSKY (obsahuje SiO2, CaO) chrání surové železo před zpětnou oxidací ODPICH = vypouštění surového železa a strusky

13 Surové Fe Obsahuje hodně příměsí (C, Si, Mn, P,.) Je křehké (dáno obsahem C) s vysokým obsahem C = LITINA, většina se ale zpracovává na OCEL (snížení obsahu C pod 2%) Výroba oceli V konvertorech příměsové prvky v surovém Fe jsou oxidovány vháněným vzduchem na oxidy, které se buď váží na vyzdívku konvertoru (SiO2) nebo unikají (CO2) V nístějových pecích zahřívány elektricky, k surovému Fe se přidá Fe-ruda, směs se taví, příměsové prvky se oxidují kyslíkem vázaným v oxidech Fe

14 Úprava vlastností oceli Tepelným zpracováním Kalení zahřátí a prudké ochlazení oceli vznik velmi tvrdé, ale křehké oceli Popouštění zahřátí a pomalé ochlazení oceli tvrdá a pružná ocel Legováním (přísadami) např. pružinováocel (Mn, Cr), nerezová ocel (Cr, Ni), vanadová ocel (V) Povrchovou úpravou vyhlazení povrchu, leštění

15 Největší výrobci oceli (Statistické údaje 2003 podle Handelsblat Die Welt in Zahlen 2005) Pořadí Země Mil.t/rok Pořadí Země Mil.t/rok 1 Čína 220,1 10 Itálie 26,7 2 Japonsko 110,5 11 Francie 19,8 3 USA 90,4 12 Taiwan 18,9 4 Rusko 62,7 13 Turecko 18,3 5 Jižní Korea 46,3 14 Španělsko 16,5 6 Německo 44,8 15 Kanada 15,9 7 Ukrajina 36,9 16 Mexiko 15,2 8 Indie 31,8 17 Anglie 13,3 9 Brazílie 31,1 18 Belgie 11,1 V ČR bylo v roce 2003 vyrobeno 6,7 mil. t surové oceli.

16 Sloučeniny Fe Především ox. čísla II, III (stabilnější konfigurace d 5 ) Fe 2+ - zelená barva barvení pivních lahví Fe 3+ - hnědá barva Železnaté soli jsou dobře rozpustné ve vodě, většinou jsou bezbarvé až světle zelené a snadno se oxidují na železité sloučeniny.

17 FeO Černý prášek, vzniká jako meziprodukt při výrobě Fe Při vyšších teplotách (nad 575 C) disproporcionuje 4FeO Fe + Fe3O4 FeSO4 Vzniká reakcí Fe s H2SO4 Z vodného roztoku krystalizuje jako heptahydrát = zelená skalice Užití: výroba inkoustu, hubení plevele, ochrana dřeva proti hnilobě

18 K 3 [Fe III (CN) 6 ] červenákrevnísůl Jedovatá (CN - jsou vázány slabě) 2K 3 [Fe III (CN) 6 ] + 3FeSO4 3K2SO4 + Fe II 3 [FeIII (CN) 6 ] 2 berlínská modř K 4 [Fe II (CN) 6 ]. 3H2O žlutákrevnísůl Stabilní 3K 4 [Fe II (CN) 6 ] + 4FeCl3 12KCl + Fe III 4 [FeII (CN) 6 ] 3 Turnbullova modř Fe(CO)5 Kapalný, velmi jedovatý, výbušný Výroba velmi čistého železa

19 Kobalt Modrý kov, málo reaktivní Odolnější vůči korozi než Fe Součást vit. B12 (kobalamin) nejčastěji se izoluje ze syrových jater) Významný pro krvetvorbu, nervový systém, tvorbu bun. membrán Nedostatek anémie, onemocnění nerv. soustavy, porucha růstu Výroba tvrdých slitin (speciální oceli výr. obráběcích strojů), barvení skla (CoO modré sklo)

20 Nikl 7. nejrozšířenější prvek na Zemi Výskyt: ryzí i ve sloučeninách Stříbrolesklý, kujný, tažný, za lab. teploty nereaktivní Vůči HNO3 se pasivuje Užití: Odolný proti působení hydroxidů alk. kovů výroba zařízení na výrobu NaOH Výroba akumulátorů Galvanické pokovení Katalyzátor při ztužování tuků Výroba slitin a ocelí (Monelův kov = 68%Ni, 32%Cu velmi odolný zařízení pro práci s F2) NiO zelené sklo

21 Platinovékovy Ru, Rh, Pd lehké platinové kovy Os, Ir Pt těžké platinové kovy

22 Obtížně tavitelné, odolné vůči kyselinám Ruthenium a osmium připomínají svými sloučeninami železo, rhodium a iridium kobalt Vyskytují se téměř vždy společně Užití: slitiny a katalyzátory Platina Kujná, tažná, v přírodě téměř vždy ryzí Užití: katalyzátory syntéz výroba šperků výroba chem. náčiní odolné vůči chemikáliím (Pt-kelímky, drátky pro plamenové zkoušky, )

23 Měď Měkký, načervenalý kov Dobrá vodivost výroba el. vodičů Výskyt: převážně ve sloučeninách chalkopyrit CuFeS2 kuprit Cu2O vzácně ryzí Biogenní prvek, nedostatek způsobuje anémii Slitiny: mosaz (Cu, Zn) bronz (Cu, Sn) dural

24 Ušlechtilý kov reaguje jen s oxidujícími kyselinami (konc. H2SO4, HNO3) Cu + 4HNO3 Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + 2H2O Stálá, na vzduchu se potahuje měděnkou CuCO 3.Cu(OH) 2 Sloučeniny nejstabilnější v ox. stupni II, často také I

25 CuSO4.5H2O skalice modrá Vzniká reakcí Cu s konc. kys. sírovou Bezvodý síran je bílý Užití: příprava měďnatých sloučenin součást fungicidních přípravků v zemědělství Cu(OH)2 Světle modrá sraženina Příprava: srážení měďnatých solí alkalickým hydroxidem

26 Stříbro Bílý, lesklý kov, tažný, kujný, nejlepší vodič tepla a proudu V přírodě vzácně ryzí, častěji ve sloučeninách argentit Ag2S Získává se jako vedlejší produkt při výrobě Cu, Pb, Zn (doprovází jejich rudy) Užití: výroba zrcadel, mincí, šperků elektrotechnika výroba fotograf. materiálů, CD, DVD příprava zubního amalgámu (slouč. s Hg) katalyzátor

27 Nejstabilnější sloučeniny v ox. č. I Reaguje pouze s oxidujícími kyselinami (viz. reakce Cu) AgNO3 Nejvýzn. sloučenina (příprava ostatních sloučeniny Ag) Bílá krystalická látka, dobře rozp. ve vodě V lékařství = lapis (kamínek určený k naleptávání a odstraňování některých kožních útvarů, vyroben z dusičnanu stříbrného)

28 AgCl, AgBr, AgI Citlivé na světlo rozklad za vyloučení kovového stříbra (užití ve fotografii) Čím více světla na vrstvu dopadne, tím víc Ag se vyloučí Odstraní se nezreagovaná sloučenina vzniká negativ

29 Zlato Měkký, žlutý kov, z kovů 11. skupiny je nejméně reaktivní, vynikající vodič Odolný vůči kyselinám i hydroxidům (rozpouští se v lučavce královské) Výskyt: především ryzí (těžba především rýžováním a z hornin chudých na zlato převod na amalgám) Užití: slitiny k výrobě šperků (zvýšení tvrdosti přídavkem stříbra) zubní lékařství Ryzost se udává v karátech čisté zlato má 24 karátů (ve šperkařství nejčastěji 14-ti karátové)

30 Sloučeniny před. v ox. st. III (také I) AuCl3 Vzniká rozpouštěním zlata v lučavce královské Užití: výroba Cassiova purpuru (jemně rozptýlené Au v kyselině cíničité) barvení skla rubínově červeně

31 12. skupina Zcela zaplněny d-orbitaly Podobné vlastnosti jako ostatní d-kovy Poměrně nízké tt zinek kadmium rtuť

32 Zinek V přírodě jen ve sloučeninách ZnS = sfalerit ZnO = zinkit Výroba 3 kroky: 1) převod ZnS na oxid pražením 2ZnS + 3O2 2ZnO + 2SO2 2) reakce se zřed. H2SO4 ZnO + H2SO4 ZnSO4 + H2O 3) elektrolýza síranu

33 Vlastnosti Biogenní prvek součást mnoha enzymů Neušlechtilý kov reaguje i s neoxidujícími kyselinami Zn + zřed. H2SO4 ZnSO4 + H2 Zn + konc. 2H2SO4 ZnSO4 + SO2 + H2O Amfoterní reaguje i s roztoky hydroxidů Zn + 2NaOH + 2H2O Na2 [Zn(OH)4] + H2 Užití: Galvanické pokovování (pozinkovaný plech), výroba slitin (mosaz), redukční činidlo

34 Sloučeniny ZnO bílý prášek (pigment zinková běloba) Amfoterní: ZnO + 2HCl ZnCl2 + H2O ZnO + 2NaOH + H2O Na2[Zn(OH)4] ZnSO4.7H2O (bílá skalice) Vzniká rozpouštěním Zn nebo ZnO v H2SO4 Pozn.: rozpustné zinečnaté sloučeniny jsou jedovaté!

35 Kadmium Výskyt: příměs v rudách zinku Neušlechtilý kov, reaguje i s neoxidujícími kyselinami (vývoj H2) Stříbrolesklý Sloučeniny kademnaté jsou mimořádně toxické (v lidském těle se hromadí v ledvinách a játrech, dochází k jejich selhání a nahrazení zinku v enzymech narušení metabolismu) CdS Žlutý prášek (pigment kadmiová žluť)

36 Rtuť Za lab. podmínek lesklá kapalina, velmi těkavá Ušlechtilý kov Ruda rumělka HgS Páry a sloučeniny jsou jedovaté (příznaky otravy slinění, červenání dásní, uvolňování zubů, křeče, nervové poruchy) Reaguje jen s oxidujícími kyselinami S některými kovy tvoří slitiny = AMALGÁMY (s Na, Ag, Au, Cu, Zn, Cd) Neslévá se s Fe, Co, Ni

37 Naleziště rtuti

38 Užití Náplně teploměrů Příprava amalgámů Zubní lékařství Hg+ Ag Likvidace Hg posypáním Zn nebo S amalgám se snadno odstraní

39 Sloučeniny Rtuťné(Hg 2I ) 2+ Dimerní, ionty spojené kovalentní vazbou Např. Hg2Cl2 kalomel - projímavé účinky (v lékařstvíse již nepoužívá, může být znečištěn HgCl2) RtuťnatéHg II Např. HgCl2 sublimát - prudký jed (smrt. dávka 20mg/kg), teratogenní Nejjedovatější jsou organokovové slouč. před. dimethylrtuť CH3-Hg-CH3 (smrt. dávka pro dospělého člověka je 0,1 ml)

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP

TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP Charakteristika: TECHNICKY VÝZNAMNÉ KOVY IV. VIII. B SKUPINY PSP přísadové kovy přísady do slitin a ocelí; již v malém množství zlepšují vlastnosti těchto materiálů (tvrdost, odolnost vůči korozi aj.)

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Přechodné kovy Učební texty pro střední školy součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Šárka Matoušková

Více

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Kovy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H n s n p He Li Be B C N O F Ne Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In

Více

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná Voda na zemi zaujímá prostor, který nazýváme hydrosféra oceány, moře, voda na povrchu Země (tekoucí, stojatá, led a sníh) a voda podzemní koloběh vody v přírodě : druhy vod : 1) podle obsahu minerálních

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu. Nekovy

Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu. Nekovy Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu - 1) nekovové C, S - 2) kovového charakteru metaloidy As, Sb, Bi - 3) kovové kovy Cu, Ag, Au, Fe, Pt, Ir, Pd Původ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní zájem

Více

Voda VY_32_INOVACE_363

Voda VY_32_INOVACE_363 Voda VY_32_INOVACE_363 na Zemi zaujímá prostor, který nazýváme hydrosféra oceány, moře, voda na povrchu Země (tekoucí, stojatá, led a sníh) a voda podzemní koloběh vody v přírodě : druhy vod : 1) podle

Více

Sbírka atraktivních úloh z anorganické chemie II

Sbírka atraktivních úloh z anorganické chemie II Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z anorganické chemie II Prvky bloku s, d a f a prvky skupiny bóru (prvky 1. až 13. skupiny) Tuto sbírku úloh sestavili Stanislav Luňák a Petr Šíma, učitelé Gymnázia

Více

JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU

JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU / JEDNODUCHÉ METODY IDENTIFIKACE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY KONZERVÁTORSKÉHO PRŮZKUMU Mgr Michal Mazík Ing Hana Grossmannová, PhD ÚVOD V rámci své praxe se konzervátoři-restaurátoři musí vypořádat

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ Doc.

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin.

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Co to jsou soli? Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Soli jsou nejvýznamnější iontové sloučeniny, které se ve velké míře vyskytují v zemské kůře. Jsou nejdůležitějším

Více

Cvičení z anorganické chemie I

Cvičení z anorganické chemie I Cvičení z anorganické chemie I H a prvky 14. až 18. skupiny Tuto sbírku úloh sestavili Stanislav Luňák a Petr Šíma Obsah: 0. Úvod... 1 1. Vodík, kyslík a voda... 2 2. Vzácné plyny... 9 3.Halogeny... 10

Více

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy S prvky 1. 2. skupiny mají valenční orbitalu s1 nebo 2e - typické z chem. hlediska nejreaktivnější kovy, protože mají nejmenší ionizační energii reaktivita roste spolu s rostoucím protonovým číslem Snadno

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Jan Janovec, Ph.D. TECHNICKÉ MATERIÁLY V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Jan Janovec, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra preprimárního a primárního vzdělávání technické

Více

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Milan Armstark Plzeň 2012 0 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně

Více

Chemické látky v domácnosti Malá příručka pro žáky ZŠ

Chemické látky v domácnosti Malá příručka pro žáky ZŠ Chemické látky v domácnosti Malá příručka pro žáky ZŠ Příručka byla zpracována žáky IX. ročníku ve školním roce 2008/2009 v rámci projektu: CZ.1.O7/1.1.01.0004. Přispějeme k ještě kvalitnější a modernější

Více

PŘEHLED TECHNICKY VÝZNAMNÝCH PRVKŮ, jejich zdrojů a použití

PŘEHLED TECHNICKY VÝZNAMNÝCH PRVKŮ, jejich zdrojů a použití Ag Al As galenit a tetraedrit; méně stříbro, akantit, Ag sulfosole, zlato (elektrum) aj. bauxity; málo nefelín, leucit, alunit; historicky kryolit hl. odpady po zpracování sulfidických rud fotografie (světlocitlivé

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

Příloha 3. Problematika emisí a monitoringu rtuti

Příloha 3. Problematika emisí a monitoringu rtuti Příloha 3 Problematika emisí a monitoringu rtuti EGÚ Praha Engineering, a.s. Areál výzkumných ústavů 190 11 Praha 9 - Běchovice Projekt Ministerstva životního prostředí VaV SM 9/14/04 MONITORING A HODNOCENÍ

Více

Chemie a technologie sloučenin chlóru a sodíku

Chemie a technologie sloučenin chlóru a sodíku Chemie a technologie sloučenin chlóru a sodíku 1. ÚVOD suroviny pro výrobu chlóru a dalších halogenidů Přes snahy o omezení výroby chloru však celosvětově roste jeho spotřeba a tudíž i výroba. V západní

Více