Školní vzdělávací program. pro nižší a vyšší stupeň Klvaňova gymnázia zpracovaný podle RVP ZV a RVP G. Vade mecum. (Pojď se mnou)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. pro nižší a vyšší stupeň Klvaňova gymnázia zpracovaný podle RVP ZV a RVP G. Vade mecum. (Pojď se mnou)"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro nižší a vyšší stupeň Klvaňova gymnázia zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Vade mecum (Pojď se mnou) Motto: Veni, puer, disce sapere. (Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti.) Jan Ámos Komenský 1

2 OBSAH 1 Identifikační údaje Předkladatel Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Nižší stupeň Vyšší stupeň Učební osnovy Nižší stupeň Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Občanská výchova Dějepis Matematika Informatika a výpočetní technika Zeměpis Fyzika Chemie Biologie Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Vyšší stupeň Hodnocení žáků Autoevaluace školy Přílohy Integrované vzdělávací obory Přehled realizace vzdělávacích oborů

3 1 Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název školy:, Kyjov, Komenského 549 Adresa: Komenského 549, Kyjov IČO: Rezortní identifikátor školy: Ředitelka školy: Mgr. Renáta Soukalová telefon: web: Koordinátoři pro tvorbu ŠVP: RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Mgr. Věra Minaříková Mgr. Lenka Selucká 1.2 Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání Osmiletý a čtyřletý vzdělávací program Denní forma vzdělávání 1.3 Zřizovatel Název: Jihomoravský kraj Adresa: Žerotínovo nám. 3/5, Brno Kontakty: Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje telefon: web: 1.4 Platnost dokumentu Pro nižší stupeň osmiletého gymnázia od Pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté studium od Mgr. Renáta Soukalová 3

4 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo založeno v roce Sídlí v budově v centru města. V současné době studuje na gymnáziu téměř 600 studentů v 16 třídách osmiletého a ve 4 třídách čtyřletého studia. Mezi významné absolventy patří např. plk. MUDr. Karel Macháček (lékař čsl. letců v R.A.F.), genmjr. Vladimír Nedvěd (velitel 311. bombardovací perutě R.A.F.), prof. PhDr. Oldřich Bělič, DrSc. (jazykovědec), prof. MUDr. et RNDr. Bohumil Sekla, DrSc. (zakladatel české lékařské genetiky), Miroslav Tichý (fotograf a malíř), armádní generál Sergej Ingr (ministr národní obrany československé exilové vlády v Londýně a vrchní velitel ozbrojených sil) nebo Josef Somr (herec ND v Praze). 2.2 Vybavení školy V budově školy se nachází 20 tříd a 16 odborných učeben (laboratoře a učebny biologie, fyziky, chemie, učebny hudební a výtvarné výchovy, multimediální učebny základů společenských věd, dějepisu a zeměpisu, 3 jazykové učebny, keramická dílna, knihovna a 2 učebny PC volně přístupné žákům i v době mimo výuky). Všechny učebny jsou vybaveny odpovídající didaktickou technikou, která se pravidelně modernizuje a rozšiřuje. Škola má v plánu v podkroví budovat další odborné učebny. Vyučující mají k dispozici kabinety s PC připojenými k internetu a na školní síť. Pohybovým aktivitám žáků slouží 2 tělocvičny. V areálu školy se nachází i hřiště s umělým povrchem a školní dvůr se stoly pro stolní tenis. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny s uzamykatelnými skříňkami, WC, sprchy). Součástí školy je i moderní kuchyně s jídelnou a školní bufet. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupce ředitelky a 37 pedagogů. Všichni vyučující mají požadovanou odbornou i pedagogickou způsobilost. Sbor je smíšený s mírnou převahou žen, věkově pestrý od mladších spolupracovníků po zkušené kolegy. Téměř jednu třetinu sboru tvoří absolventi tohoto gymnázia. 2.4 Charakteristika žáků je spádovou školu pro žáky ze širokého okolí (Bzenec, Ždánice, Archlebov, Bukovany, Dubňany, Kostelec apod.). Asi 30 % tvoří žáci z Kyjova. Úspěšnost žáků při přijímání na vysoké školy se v posledních letech pohybuje mezi 93 % 97 %. Spektrum škol, na nichž naši absolventi s úspěchem studují, je velmi široké od fakult ekonomických, filozofických, právnických, lékařských a pedagogických až k oborům technickým. Nadaní žáci dosahují významných úspěchů v krajských, a dokonce i celostátních a mezinárodních olympiádách, ve sportovních soutěžích a při získávání jazykových certifikátů v anglickém, německém a francouzském jazyce (úroveň B2 a C1 Společného evropského rámce). K dění ve škole se žáci mohou vyjádřit na schůzkách studentské rady, jichž se účastní výchovný poradce, na kterého se obracejí se svými připomínkami a požadavky. 4

5 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce sportovní projekty školy lyžařský kurz pro nižší a pro vyšší gymnázium výběrové lyžařské kurzy v zahraničí Rakousko cyklisticko-horolezecký kurz turnaje v košíkové, odbíjené, malé kopané sportovní den KGK 5

6 vícedenní zahraniční zájezdy Švédsko, Itálie, Benelux, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Anglie. kulturně-historické exkurze do Prahy pro maturitní ročníky kulturně-historické exkurze do Vídně každoročně pořádané akce seznamovací den pro nově přijaté studenty (primy + 1. ročník) majáles den otevřených dveří vánoční koncert v gymnaziální kapli (pro studenty, vyučující a pro veřejnost) maturitní ples 6

7 odborné exkurze Krásensko, Kralice, Tišnov, Dukovany mnoholetá činnost pěveckého sboru při KGK v rámci prevence proti sociálně patologickým jevům a drogové prevence pracují naši studenti jako Peer aktivisté na realizaci Peer programu nejen na naší škole, ale i na řadě ZŠ v Kyjově a okolí spolupráce s družebním rakouským městem Hollabrunn, které pravidelně spolufinancuje 14denní jazykový kurz němčiny pro naše žáky v Rakousku spolupráce s MU Brno partnerská škola Masarykovy univerzity v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání zapojení do projektů Sokrates a Comenius spolupráce s MZLU Brno Universita třetího věku 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty spolupráce s rodiči rodiče z jednotlivých tříd volí své zástupce do výboru SRPŠ členové výboru SRPŠ se scházejí 1x měsíčně SRPŠ je důležitým partnerem vedení školy SRPŠ se finančně spolupodílí na některých projektech gymnázia organizuje ples KGK a přispívá na celou řadu kulturních a sportovních akcí 7

8 nejméně 2x ročně se mohou rodiče (zákonní zástupci) na třídních schůzkách informovat o dění ve škole a o prospěchu žáků (o prospěchu se lze informovat prostřednictvím u i průběžně na základě vzájemné domluvy nebo je možné domluvit si individuální schůzku s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů) spolupráce s městem a s podniky MěÚ Kyjov Dny zdraví, monitorink dopravního zatížení Kyjov, pronájmy sportovních prostor MKS Kyjov návštěvy divadelních a filmových představení, ples KGK, kurz tance a společenského chování Městská Týden knihoven, účast na přednáškách pořádaných knihovnou knihovna TJ Jiskra pronájmy tělocvičen na turnaje spolupráce s kyjovskými podniky sponzorství akcí školy spolupráce s dobročinnými organizacemi každoročně se naši studenti zapojují do spolupráce s nadací Život dětem Srdíčkový den (pořadatelství) účastní se akcí pořádných organizací Adra, Bílá pastelka, Světluška spolupráce se školskou radou od roku 2005 je při škole zřízena šestičlenná školská rada, jejíž zasedání se stávají místem hledání možností dalšího rozvoje školy spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou seminář ŠMP spolupráce s klinickými psychology při řešení problémů hyperaktivity, bulimie, anorexie školení Peer aktivistů pro Peer program ve spolupráci PPP Veselí nad Moravou 8

9 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehož prioritou je připravit žáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách dle jejich výběru. Výuka je zaměřena na podporu všestranného rozvoje žáka, na výchovu k tvořivému i kritickému myšlení, logickému uvažování, na schopnost řešení problémů, na uvědomění si nutnosti dodržovat stanovená pravidla a především na motivaci k celoživotnímu učení, jakožto základu úspěšného profesního života. Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za jejich vzdělávání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole. Škola umožní žákům získat dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všeobecně vzdělávacích předmětech a hluboké odborné znalosti ve vybraných volitelných předmětech. ŠVP je zpracován podle RVP ZV pro nižší stupeň gymnázia a RVP G pro vyšší stupeň gymnázia. Nižší stupeň gymnázia zachovává standardní nabídku předmětů bez integrace, je však kladen důraz na mezipředmětové vztahy. Práce s žáky víceletého gymnázia je dlouhodobější než u čtyřletého studia, což vede k získávání trvalejších a hlubších pracovních návyků. Klima ve třídách žáky motivuje ke studiu a k dosahování lepších studijních výsledků. Díky dlouhodobější práci žáci také získávají lepší znalosti v cizích jazycích. Prvním cizím jazykem je anglický jazyk, další cizí jazyk si žáci volí ve třetím ročníku z aktuální nabídky. Zpravidla se jedná o německý, francouzský a ruský jazyk. Na vyšším gymnáziu pátý a šestý ročník osmiletého studia a první a druhý ročník čtyřletého studia slouží k vytváření jednotného všeobecného základu. Ten usnadní žákům výběr volitelných předmětů pro poslední dva ročníky studia. Nabídka volitelných předmětů je natolik široká, že žáci mají možnost výrazně profilovat své studium tak, aby byli dostatečně připraveni k přijímacím zkouškám a ke studiu zvoleného oboru na vysoké škole. Více než stoletá tradice Klvaňova gymnázia a vysoká prestiž, které se tato škola u široké veřejnosti těší, nás zavazují k tomu, abychom ji i nadále rozvíjeli a tím vytvářeli ještě úspěšnější a modernější vzdělávací instituci. Naší prioritou je i budování atmosféry důvěry a otevřenosti k názorům žáků. Jsou podporovány aktivity, které vycházejí od žáků a nejsou v rozporu s cíli gymnaziálního vzdělávání. 3.2 Profil absolventa - Žáci Klvaňova gymnázia jsou po absolvování čtvrtého ročníku osmiletého studia vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech. Zároveň jsou připraveni úspěšně absolvovat přijímací řízení potřebné k postupu do vyššího stupně osmiletého gymnázia. - Žáci Klvaňova gymnázia jsou po absolvování celého studia vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP G, a to ve všech vzdělávacích oblastech. Zároveň jsou nadstandardně vybaveni znalostmi převyšujícími požadavky RVP G v oblastech, které si zvolí formou volitelných předmětů pro předposlední a poslední ročník studia. 9

10 - Vzhledem k široké nabídce volitelných předmětů a bohatým možnostem profilace jsou žáci velmi dobře připraveni složit přijímací zkoušky na vybraný studijní obor vysoké školy a v tomto studiu také obstát. - Žáci disponují širokým všeobecným vzděláním a zároveň vzděláním obohaceným o hlubší poznání vybraných přírodních a humanitních věd, což jim v budoucnu umožňuje případnou změnu studia nebo profese. - Žáci jsou schopni se orientovat v běžném životě a aktivně se účastnit společenského, kulturního a politického dění. - Žáci během studia získají návyky a dovednosti potřebné pro jejich další profesní orientaci schopnost samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a nést odpovědnost za rizika s tím spojená, rozvoj schopností komunikace, konstruktivního řešení problémů a využívání informačních technologií, schopnost práce s více zdroji informací a týmové práce, schopnost vhodně a přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor, schopnost chápat nutnost celoživotního vzdělávání. - Žáci mají možnost složit v posledních ročnících studia některou z mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka. Jejich jazykové schopnosti a odborné znalosti a dovednosti jim zároveň umožňují studovat i na zahraničních vysokých školách. 3.3 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. Škola vybírá budoucí žáky na základě přijímacích zkoušek. Uchazeči o studium skládají zkoušku z matematiky a českého jazyka, obě zkoušky mají písemnou formu, každá část zkoušky je ohodnocena body. Náplň zkoušek je dána RVP ZV pro žáky studující 5. ročník ZŠ. Další bodové hodnocení obdrží uchazeči za studijní výsledky v předchozím studiu a za vynikající výsledky v mimoškolních činnostech. O přijetí uchazečů rozhoduje pořadí uchazečů, které je dáno součtem všech bodů (tj. body za přijímací zkoušku, předchozí studium a výsledky v mimoškolních činnostech) V případě rovnosti bodů přihlíží škola k dalším kritériím. Uchazeči o studium, u nichž byla diagnostikována specifická porucha učení nebo mají zvláštní potřeby vyplývající z jejich zdravotního stavu, mají průběh přijímacích zkoušek upraven. Přesné informace o organizaci přijímacích zkoušek a kritériích, podle kterých jsou uchazeči přijímáni, jsou zveřejňovány na internetových stránkách a na veřejně přístupných místech v budově školy. Na internetových stránkách a v ročence školy jsou publikovány přijímací zkoušky z předcházejícího roku. 10

11 3.4 Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitní zkoušky se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT Povinnou zkouškou ve společné části maturitní zkoušky je zkouška z - českého jazyka (písemná a ústní) - cizího jazyka (písemná a ústní) Volitelnou zkoušku ve společné části maturitní zkoušky mohou žáci skládat z předmětů - matematika - informačně technologický základ - přírodovědně technický základ - společenskovědní základ Maturitní zkoušku v profilové části lze skládat z povinných předmětů daných učebním plánem s výjimkou tělesné výchovy. Jednou ze zkoušek profilové části je zkouška z cizího jazyka. Zkoušky profilové části mají ústní formu. Pravidla pro nepovinné zkoušky jsou stejná jako pravidla pro volitelné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky. 3.5 Výchovné a vzdělávací strategie Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit žáky souborem klíčových kompetencí na takové úrovni, která absolventům gymnázia usnadní jak další vzdělávání na VŠ, tak i vstup na trh práce. V rámci výchovně vzdělávacího procesu budou utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence všemi pedagogy následujícími postupy, metodami a formami práce: KOMPETENCE K UČENÍ o Učitelé využívají různé metody výuky, od klasických až po moderní (samostatné a týmové projekty, využívání didaktické techniky ). o Žáky vedeme k poznání, že k pochopení učiva je třeba dostatečné množství znalostí. o Žáky vedeme k hodnocení práce vlastní i jiných žáků. o Učíme žáky plánovat a organizovat krátkodobou i dlouhodobou činnost. o Klademe důraz na práci s textem, čtení s porozuměním; vyhledávání informací a jejich kritické posouzení. o Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. o Učitel žákům doporučuje další vzdělávací aktivity (kurzy, sledování televize, rozhlasu, novin, odborných časopisů ). o Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ o Učíme žáky chápat problém jako výzvu. o Na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů. o Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá, i originální řešení problémů a svá řešení dokázali obhájit. o Žáci jsou vedeni ke komplexnímu využívání znalostí a zkušeností získaných ve škole i mimo ni. 11

12 o Při výuce motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života. o Starší žáci připravují aktivity pro mladší spolužáky. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ o Žáky vedeme k rozvíjení komunikativních dovedností v mateřském i cizím jazyce. o Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd i ročníků. o Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé chování žáků. o Dbáme na kultivovanost ústního i písemného projevu žáků. o Učíme žáky obhajovat svůj vlastní názor, vhodnou formou argumentovat a zároveň respektovat názory jiných. o Vedeme žáky k využívání všech dostupných informačních a komunikačních prostředků a technologií. o Vedeme žáky ke zdravému, přiměřenému sebeprosazení v komunikaci i kolektivu. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ o Do vyučovacích hodin vhodně zařazujeme skupinovou práci. o Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, učíme je základům kooperace a týmové práce. o Vedeme žáky k odmítání projevů rasismu, xenofobie a nacionalismu, a také všeho, co narušuje dobré mezilidské vztahy. o Připravujeme žáky na řešení obtížných a rizikových situací. KOMPETENCE OBČANSKÉ o Žáky seznamujeme s právními normami ovlivňujícími běžný život. o Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. o Vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů (národnostních, kulturních, náboženských ). o Vedeme žáky k ochraně životního prostředí a chápání ekologických souvislostí (třídění odpadu, úspora energií ) o Vedeme žáky k loajalitě ke skupině, škole, obci a státu. KOMPETENCE PRACOVNÍ o Žáci se seznamují s využíváním laboratorních přístrojů a zařízení. o Vedeme žáky k uplatňování získaných teoretických znalostí v praxi. o Žáci jsou schopni analyzovat problém a samostatně navrhnout pracovní postup k jeho řešení. 3.6 Zabezpečení potřebami výuky žáků se speciálními vzdělávacími Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se mohou účastnit výchovně vzdělávacího procesu prostřednictvím individuální integrace. Při vzdělávání uplatňují učitelé individuální přístup, těmto žákům jsou také nabízeny konzultace. V případě potřeby lze individuálně integrovanému žákovi stanovit individuální studijní plán (bližší podmínky jsou uvedeny ve vyhláškách č. 73/2005 Sb. a č. 62/2007 Sb.). Pomoc při identifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami poskytuje škole Pedagogicko psychologická poradna. Zákonní zástupci žáků se studijními problémy, u kterých je předpoklad ke specifické poruše učení, jsou o této skutečnosti včas informováni a ve vzájemné spolupráci je hledáno řešení. 12

13 3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Při studiu je věnována individuální péče žákům s nadáním, především prostřednictvím jejich zapojení do různých soutěží a metodickou pomocí při řešení náročnějších úkolů. Pravidelně jsou velmi kvalitní výsledky v olympiádách z matematiky, fyziky a chemie, ale i v jazykových soutěžích. Pro studenty vyššího stupně gymnázia nadané v matematice je organizován kroužek Matematické olympiády. Mimořádně nadaný žák může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu nebo může být přeřazen do vyššího ročníku (bližší podmínky jsou uvedeny ve vyhláškách č. 73/2005 Sb. a č. 62/2007 Sb.). 13

14 3.8 Začlenění průřezových témat Název PT Název TO prima sekunda tercie 1 Rozvoj schopností poznávání ČJ, M, IVT, F, VV ČJ, F, VV ČJ, VV ČJ, FJ, OV, VV 2 Sebepoznání a sebepojetí AJ, VV, TV VV, TV NJ, RJ, F, TV ČJ, AJ, RJ, OV, TV 3 Seberegulace a sebeorganizace OV, TV TV TV OV, TV 4 Psychohygiena OV 5 Kreativita Osobnostní a 6 Poznávání lidí sociální výchova OSV 7 Mezilidské vztahy Výchova demokratického občana VDO 3 4 IVT, VV, HV, TV ČJ, VV, TV ČJ, HV, TV ČJ, OV, HV, TV OV AJ FJ, OV NJ, OV ČJ, NJ, FJ, RJ, OV, Z ČJ AJ, OV 8 Komunikace 9 kvarta Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 14 ČJ, OV, IVT, Z, TV ČJ, AJ, IVT, HV, TV ČJ, AJ, NJ, FJ, RJ, Z, TV ČJ, NJ, RJ, TV OV, HV, TV HV, TV HV, TV HV, TV OV, IVT, Z IVT OV, IVT OV, IVT, VV OV, VV, TV VV, TV ČJ, AJ, TV ČJ, OV, D, VV, TV OV OV Z OV ČJ, OV, D D OV D OV D OV, D, Z ČJ, D

15 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá ČJ, AJ, Z Objevujeme Evropu a 2 svět D, Z, VV ČJ, AJ, NJ, FJ, RJ, IVT, Z FJ, OV, D D, Z, HV ČJ, OV, D, VV, HV ČJ, D, HV 1 Kulturní diference OV AJ, OV, Z, ČJ, RJ, Z HV AJ, NJ, OV, Z OV, D ČJ, Z ČJ ČJ, Z OV, BI 3 Etnický původ D D 4 Multikulturalita D, IVT ČJ, OV, D, ČJ, D IVT Princip sociálního smíru a solidarity D 1 Ekosystémy Mediální výchova MV OV, D, BI ČJ, D 5 Environmentální výchova EV NJ, FJ, RJ, Z 3 Jsme Evropané 2 Lidské vztahy Multikulturní výchova MKV HV Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k přírodě Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálního sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 15 RJ, OV, D, BI OV Z, VV, BI Z, BI D, Z, BI F, CH F F, BI Z, BI D, CH, BI D, IVT, Z, CH, VV AJ, FJ, OV, D, CH, BI TV CH, TV TV OV, CH, VV, BI, TV IVT M ČJ, IVT FJ, OV IVT IVT ČJ Z, BI IVT VV ČJ, IVT HV VV OV, D, HV IVT, TV IVT, TV IVT, TV ČJ, IVT, VV, TV IVT, TV TV IVT, Z, TV TV

16 4 Učební plán 4.1 Nižší stupeň Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Občanská výchova Dějepis Matematika Informatika a VT Zeměpis Fyzika Chemie Biologie Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Volitelný předmět prima 5 4 sekunda tercie kvarta celkem Pozn. Čísla v tabulce udávají týdenní počet vyučovacích hodin daného vyučovacího předmětu v jedné třídě příslušného ročníku. Český jazyk a literatura Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura z RVP ZV. Cizí jazyk Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Daným jazykem je Anglický jazyk. Další cizí jazyk Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Další cizí jazyk z RVP ZV. Žáci si volí další jazyk buď Německý jazyk nebo Francouzský jazyk nebo Ruský jazyk. Žáci si volí daný jazyk na celou dobu studia. Občanská výchova Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Výchova k občanství z RVP ZV, vzdělávací obsah tematického okruhu Svět práce z oboru Člověk a svět práce z RVP ZV a část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví z RVP ZV. Dějepis Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Dějepis z RVP ZV. Matematika Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. 16

17 Informatika a výpočetní technika Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Informační a komunikační technologie z RVP ZV a vzdělávací obsah tematického okruhu Využití digitálních technologií z oboru Člověk a svět práce z RVP ZV. Zeměpis Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Zeměpis (Geografie) z RVP ZV. Fyzika Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsahu oboru Fyzika z RVP ZV a část vzdělávacího obsahu tematického okruhu Práce s laboratorní technikou z oboru Člověk a svět práce z RVP ZV. V kvartě může být hodina dělena a výuka může být realizována ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny. Chemie Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Chemie z RVP ZV a část vzdělávacího obsahu tematického okruhu Práce s laboratorní technikou z oboru Člověk a svět práce z RVP ZV. V tercii může být hodina dělena a výuka může být realizována ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny. Biologie Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Přírodopis z RVP ZV, část vzdělávacího obsahu tematického okruhu Práce s laboratorní technikou z oboru Člověk a svět práce z RVP ZV a část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví z RVP ZV. V kvartě může být hodina dělena a výuka může být realizována ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny. Hudební výchova Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Hudební výchova z RVP ZV. Výtvarná výchova Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Výtvarná výchova z RVP ZV. Tělesná výchova Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova z RVP ZV a část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví z RVP ZV. Volitelný předmět Žáci si vybírají jeden předmět z následující nabídky: Anglická konverzace Komunikační výchova Matematický seminář Přírodovědný seminář Seminář z IVT Sportovní hry 4.2 Vyšší stupeň Bude dopracováno ve školním roce 2007/2008, popř. 2008/

18 5 Učební osnovy 5.1 Nižší stupeň Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura z RVP ZV. V předmětu Český jazyk a literatura jsou realizovány některé tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Předmět Český jazyk a literatura je vyučován na nižším stupni osmiletého gymnázia po celé čtyři roky. Časová dotace je rozšířena o jednu hodinu z disponibilní časové dotace na celkový počet 17 hodin. Ročník prima sekunda tercie kvarta Hodinová dotace Výuka probíhá bez dělení na menší skupiny a převážně v kmenových třídách. Je podporována účast žáků v různých soutěžích a kulturních aktivitách souvisejících s výukou českého jazyka a literatury. Na předmět Český jazyk a literatura navazuje volitelný předmět Komunikační výchova (pro sekundu, tercii a kvartu). Žák získává schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných. Interpretace uměleckých textů přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život. Dovednosti, které si žáci v rámci předmětu osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ o Učitel vede žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů a k jejich třídění. o Žáci si samostatně připravují referáty, mluvní cvičení, slohové práce apod. o Žáci správně aplikují získané znalosti např. v pravopise. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ o Učitel společně s žáky vytváří algoritmy řešení, které potom slouží jako pomůcka při řešení úloh obdobných. o Žáci srozumitelně formulují svůj názor na rozebíraný text a navrhují řešení. o Na vhodných úkolech žáci rozvíjejí své tvůrčí schopnosti. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ o Učitel dbá na věcně správné, výstižné a kultivované vyjadřování žáků. o Žáci aktivně spolupracují s ostatními spolužáky při diskusích. o Žáci prezentují výsledky své samostatné práce před kolektivem a obhajují svá řešení. 18

19 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ o Učitel organizuje práci ve skupinách. o Učitel vede žáky k tolerantnímu chování. o Při návštěvách kulturních institucí si žáci upevňují správné návyky slušného chování. KOMPETENCE OBČANSKÉ o Učitel motivuje žáky k pozitivnímu zájmu o kulturní dědictví. o Žáci se aktivně zapojují do kulturního dění. o Žáci se na základě znalosti tvorby autorů různých národů a kultur lépe orientují v multikulturním světě. KOMPETENCE PRACOVNÍ o Učitel vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro psaní a čtení. 19

20 Český jazyk a literatura - prima ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, MEZIPŘED. VZTAHY, POZNÁMKY Jazyková výchova Tvarosloví Správně třídí slovní druhy, skloňuje podle vzorů, pracuje s Pravidly českého pravopisu a se Slovníkem spisovné češtiny podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa Skladba Určí jednotlivé větné členy, rozliší větu jednoduchou od souvětí větné členy, věta jednoduchá, souvětí OSV 8 - verbální sdělování Zvuková stránka jazyka Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova hlásky, spisovná výslovnost Obecné výklady o českém jazyce Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, využívá znalostí o jazykové normě v komunikačních situacích jazyk a jeho útvary, jazykověda a její složky OSV 8 - verbální sdělování Rozlišuje projev mluvený a psaný, umí srozumitelně komunikovat Úvod k výuce slohu OSV 8 - verbální sdělování Dokáže správně vyplnit a napsat tiskopis Vyplňování jednoduchých tiskopisů Volí správné stylistické prostředky Jednoduché komunikační žánry vzkaz, inzerát, objednávka, zpráva, oznámení, SMS Umí se vhodně vyjadřovat v osobním a úředním dopise Dopis Rozlišuje druhy popisu, volí správný postup a jazykové prostředky, člení na odstavce, správně využívá odborné názvy, dokáže vytvořit jednoduchý pracovní postup nebo návod, zvládne recept Vyhledá hlavní myšlenku, umí pracovat s hesly Popis popis budovy, postavy, krajiny, popis pracovního postupu Výtah a výpisek Komunikační a slohová výchova Sestaví dějovou posloupnost, zvládne osnovu, umí reprodukovat děj, volí vhodné Vypravování jazykové prostředky 20

21 Literární výchova Seznamuje se s vybranými osobnostmi a událostmi časově je zařadí a zhodnotí jejich význam Žák rozlišuje literaturu uměleckou a věcnou významné osobnosti a historické události v literatuře D, VV VMEGS 3 - kořeny evropské civilizace Rozpozná příznakové použití jazykových prostředků Vyhledává a pojmenovává v textu některé jazykové prostředky (přirovnání, obrazné pojmenování, personifikaci, zvukové prostředky ap.) Rozlišuje řeč vypravěče a postav, er a ich formu Charakterizuje literární postavy literární umělecké prostředky (jazyk, struktura) Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších próza a poezie Rozlišuje základní literární druhy a žánry přiměřené věku Uvede jejich výrazné představitele lyrika, epika, drama lyrické a epické žánry VMEGS 1 - život dětí v jiných zemích Přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku Reprodukuje přečtený text Vlastními slovy jednoduše interpretuje smysl díla tvořivé činnosti s literárním textem OSV 1 - cvičení dovednosti zapamatování literatura věcná a odborná Začíná s výcvikem vyhledávání informací OSV 1 - cvičení smyslového vnímání exkurze v knihovně čtenářský deník návštěva filmového nebo divadelního představení 21

VZDĚLÁNÍ DO ŽIVOTA 2 GYMNÁZIUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VZDĚLÁNÍ DO ŽIVOTA 2 GYMNÁZIUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Aktualizace k 1. září 2013 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3. Charakteristika

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program pro 1. až 4. ročník osmiletého všeobecného gymnázia Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, sady 28. října 1, Břeclav ŠVP osmileté všeobecné studium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium č.j. ŠVP-GFP-03/2014 platný od 1. 11. 2014 1 OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 B. CHARAKTERISTIKA

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost od 1. 9. 2007 ----------------------------- Mgr. Pavel Kubínek ředitel školy Základní verze (platná od 1. 9. 2007)

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO EVROPU ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro základní

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA, TÁBOR, NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 860 390 01 TÁBOR KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, č.j. 27002/2005-22 (upravené verze č.j. MSMT-2647/2013-210)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně Základní škola sv. Voršily v Praze Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název ŠVP: RADOST Zpracován podle programu: RVP ZV Gymnázium Platí pro primu až kvartu osmiletého gymnázia Zaměření studia: všeobecné studium Program platí

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Obsah 1. Identifikační údaje... 6 1.1 Předkladatel... 6 1.2 Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání...

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Šestileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Šestileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Šestileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, ŠVP, Šestileté všeobecné studium Šestileté všeobecné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Název ŠVP Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Motivační název: Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou Školní vzdělávací program byl vytvořen podle

Více