Školní vzdělávací program. pro nižší a vyšší stupeň Klvaňova gymnázia zpracovaný podle RVP ZV a RVP G. Vade mecum. (Pojď se mnou)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. pro nižší a vyšší stupeň Klvaňova gymnázia zpracovaný podle RVP ZV a RVP G. Vade mecum. (Pojď se mnou)"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro nižší a vyšší stupeň Klvaňova gymnázia zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Vade mecum (Pojď se mnou) Motto: Veni, puer, disce sapere. (Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti.) Jan Ámos Komenský 1

2 OBSAH 1 Identifikační údaje Předkladatel Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Nižší stupeň Vyšší stupeň Učební osnovy Nižší stupeň Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Občanská výchova Dějepis Matematika Informatika a výpočetní technika Zeměpis Fyzika Chemie Biologie Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Vyšší stupeň Hodnocení žáků Autoevaluace školy Přílohy Integrované vzdělávací obory Přehled realizace vzdělávacích oborů

3 1 Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název školy:, Kyjov, Komenského 549 Adresa: Komenského 549, Kyjov IČO: Rezortní identifikátor školy: Ředitelka školy: Mgr. Renáta Soukalová telefon: web: Koordinátoři pro tvorbu ŠVP: RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Mgr. Věra Minaříková Mgr. Lenka Selucká 1.2 Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání Osmiletý a čtyřletý vzdělávací program Denní forma vzdělávání 1.3 Zřizovatel Název: Jihomoravský kraj Adresa: Žerotínovo nám. 3/5, Brno Kontakty: Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje telefon: web: 1.4 Platnost dokumentu Pro nižší stupeň osmiletého gymnázia od Pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté studium od Mgr. Renáta Soukalová 3

4 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo založeno v roce Sídlí v budově v centru města. V současné době studuje na gymnáziu téměř 600 studentů v 16 třídách osmiletého a ve 4 třídách čtyřletého studia. Mezi významné absolventy patří např. plk. MUDr. Karel Macháček (lékař čsl. letců v R.A.F.), genmjr. Vladimír Nedvěd (velitel 311. bombardovací perutě R.A.F.), prof. PhDr. Oldřich Bělič, DrSc. (jazykovědec), prof. MUDr. et RNDr. Bohumil Sekla, DrSc. (zakladatel české lékařské genetiky), Miroslav Tichý (fotograf a malíř), armádní generál Sergej Ingr (ministr národní obrany československé exilové vlády v Londýně a vrchní velitel ozbrojených sil) nebo Josef Somr (herec ND v Praze). 2.2 Vybavení školy V budově školy se nachází 20 tříd a 16 odborných učeben (laboratoře a učebny biologie, fyziky, chemie, učebny hudební a výtvarné výchovy, multimediální učebny základů společenských věd, dějepisu a zeměpisu, 3 jazykové učebny, keramická dílna, knihovna a 2 učebny PC volně přístupné žákům i v době mimo výuky). Všechny učebny jsou vybaveny odpovídající didaktickou technikou, která se pravidelně modernizuje a rozšiřuje. Škola má v plánu v podkroví budovat další odborné učebny. Vyučující mají k dispozici kabinety s PC připojenými k internetu a na školní síť. Pohybovým aktivitám žáků slouží 2 tělocvičny. V areálu školy se nachází i hřiště s umělým povrchem a školní dvůr se stoly pro stolní tenis. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny s uzamykatelnými skříňkami, WC, sprchy). Součástí školy je i moderní kuchyně s jídelnou a školní bufet. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupce ředitelky a 37 pedagogů. Všichni vyučující mají požadovanou odbornou i pedagogickou způsobilost. Sbor je smíšený s mírnou převahou žen, věkově pestrý od mladších spolupracovníků po zkušené kolegy. Téměř jednu třetinu sboru tvoří absolventi tohoto gymnázia. 2.4 Charakteristika žáků je spádovou školu pro žáky ze širokého okolí (Bzenec, Ždánice, Archlebov, Bukovany, Dubňany, Kostelec apod.). Asi 30 % tvoří žáci z Kyjova. Úspěšnost žáků při přijímání na vysoké školy se v posledních letech pohybuje mezi 93 % 97 %. Spektrum škol, na nichž naši absolventi s úspěchem studují, je velmi široké od fakult ekonomických, filozofických, právnických, lékařských a pedagogických až k oborům technickým. Nadaní žáci dosahují významných úspěchů v krajských, a dokonce i celostátních a mezinárodních olympiádách, ve sportovních soutěžích a při získávání jazykových certifikátů v anglickém, německém a francouzském jazyce (úroveň B2 a C1 Společného evropského rámce). K dění ve škole se žáci mohou vyjádřit na schůzkách studentské rady, jichž se účastní výchovný poradce, na kterého se obracejí se svými připomínkami a požadavky. 4

5 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce sportovní projekty školy lyžařský kurz pro nižší a pro vyšší gymnázium výběrové lyžařské kurzy v zahraničí Rakousko cyklisticko-horolezecký kurz turnaje v košíkové, odbíjené, malé kopané sportovní den KGK 5

6 vícedenní zahraniční zájezdy Švédsko, Itálie, Benelux, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Anglie. kulturně-historické exkurze do Prahy pro maturitní ročníky kulturně-historické exkurze do Vídně každoročně pořádané akce seznamovací den pro nově přijaté studenty (primy + 1. ročník) majáles den otevřených dveří vánoční koncert v gymnaziální kapli (pro studenty, vyučující a pro veřejnost) maturitní ples 6

7 odborné exkurze Krásensko, Kralice, Tišnov, Dukovany mnoholetá činnost pěveckého sboru při KGK v rámci prevence proti sociálně patologickým jevům a drogové prevence pracují naši studenti jako Peer aktivisté na realizaci Peer programu nejen na naší škole, ale i na řadě ZŠ v Kyjově a okolí spolupráce s družebním rakouským městem Hollabrunn, které pravidelně spolufinancuje 14denní jazykový kurz němčiny pro naše žáky v Rakousku spolupráce s MU Brno partnerská škola Masarykovy univerzity v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání zapojení do projektů Sokrates a Comenius spolupráce s MZLU Brno Universita třetího věku 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty spolupráce s rodiči rodiče z jednotlivých tříd volí své zástupce do výboru SRPŠ členové výboru SRPŠ se scházejí 1x měsíčně SRPŠ je důležitým partnerem vedení školy SRPŠ se finančně spolupodílí na některých projektech gymnázia organizuje ples KGK a přispívá na celou řadu kulturních a sportovních akcí 7

8 nejméně 2x ročně se mohou rodiče (zákonní zástupci) na třídních schůzkách informovat o dění ve škole a o prospěchu žáků (o prospěchu se lze informovat prostřednictvím u i průběžně na základě vzájemné domluvy nebo je možné domluvit si individuální schůzku s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů) spolupráce s městem a s podniky MěÚ Kyjov Dny zdraví, monitorink dopravního zatížení Kyjov, pronájmy sportovních prostor MKS Kyjov návštěvy divadelních a filmových představení, ples KGK, kurz tance a společenského chování Městská Týden knihoven, účast na přednáškách pořádaných knihovnou knihovna TJ Jiskra pronájmy tělocvičen na turnaje spolupráce s kyjovskými podniky sponzorství akcí školy spolupráce s dobročinnými organizacemi každoročně se naši studenti zapojují do spolupráce s nadací Život dětem Srdíčkový den (pořadatelství) účastní se akcí pořádných organizací Adra, Bílá pastelka, Světluška spolupráce se školskou radou od roku 2005 je při škole zřízena šestičlenná školská rada, jejíž zasedání se stávají místem hledání možností dalšího rozvoje školy spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou seminář ŠMP spolupráce s klinickými psychology při řešení problémů hyperaktivity, bulimie, anorexie školení Peer aktivistů pro Peer program ve spolupráci PPP Veselí nad Moravou 8

9 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehož prioritou je připravit žáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách dle jejich výběru. Výuka je zaměřena na podporu všestranného rozvoje žáka, na výchovu k tvořivému i kritickému myšlení, logickému uvažování, na schopnost řešení problémů, na uvědomění si nutnosti dodržovat stanovená pravidla a především na motivaci k celoživotnímu učení, jakožto základu úspěšného profesního života. Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za jejich vzdělávání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole. Škola umožní žákům získat dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všeobecně vzdělávacích předmětech a hluboké odborné znalosti ve vybraných volitelných předmětech. ŠVP je zpracován podle RVP ZV pro nižší stupeň gymnázia a RVP G pro vyšší stupeň gymnázia. Nižší stupeň gymnázia zachovává standardní nabídku předmětů bez integrace, je však kladen důraz na mezipředmětové vztahy. Práce s žáky víceletého gymnázia je dlouhodobější než u čtyřletého studia, což vede k získávání trvalejších a hlubších pracovních návyků. Klima ve třídách žáky motivuje ke studiu a k dosahování lepších studijních výsledků. Díky dlouhodobější práci žáci také získávají lepší znalosti v cizích jazycích. Prvním cizím jazykem je anglický jazyk, další cizí jazyk si žáci volí ve třetím ročníku z aktuální nabídky. Zpravidla se jedná o německý, francouzský a ruský jazyk. Na vyšším gymnáziu pátý a šestý ročník osmiletého studia a první a druhý ročník čtyřletého studia slouží k vytváření jednotného všeobecného základu. Ten usnadní žákům výběr volitelných předmětů pro poslední dva ročníky studia. Nabídka volitelných předmětů je natolik široká, že žáci mají možnost výrazně profilovat své studium tak, aby byli dostatečně připraveni k přijímacím zkouškám a ke studiu zvoleného oboru na vysoké škole. Více než stoletá tradice Klvaňova gymnázia a vysoká prestiž, které se tato škola u široké veřejnosti těší, nás zavazují k tomu, abychom ji i nadále rozvíjeli a tím vytvářeli ještě úspěšnější a modernější vzdělávací instituci. Naší prioritou je i budování atmosféry důvěry a otevřenosti k názorům žáků. Jsou podporovány aktivity, které vycházejí od žáků a nejsou v rozporu s cíli gymnaziálního vzdělávání. 3.2 Profil absolventa - Žáci Klvaňova gymnázia jsou po absolvování čtvrtého ročníku osmiletého studia vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech. Zároveň jsou připraveni úspěšně absolvovat přijímací řízení potřebné k postupu do vyššího stupně osmiletého gymnázia. - Žáci Klvaňova gymnázia jsou po absolvování celého studia vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP G, a to ve všech vzdělávacích oblastech. Zároveň jsou nadstandardně vybaveni znalostmi převyšujícími požadavky RVP G v oblastech, které si zvolí formou volitelných předmětů pro předposlední a poslední ročník studia. 9

10 - Vzhledem k široké nabídce volitelných předmětů a bohatým možnostem profilace jsou žáci velmi dobře připraveni složit přijímací zkoušky na vybraný studijní obor vysoké školy a v tomto studiu také obstát. - Žáci disponují širokým všeobecným vzděláním a zároveň vzděláním obohaceným o hlubší poznání vybraných přírodních a humanitních věd, což jim v budoucnu umožňuje případnou změnu studia nebo profese. - Žáci jsou schopni se orientovat v běžném životě a aktivně se účastnit společenského, kulturního a politického dění. - Žáci během studia získají návyky a dovednosti potřebné pro jejich další profesní orientaci schopnost samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a nést odpovědnost za rizika s tím spojená, rozvoj schopností komunikace, konstruktivního řešení problémů a využívání informačních technologií, schopnost práce s více zdroji informací a týmové práce, schopnost vhodně a přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor, schopnost chápat nutnost celoživotního vzdělávání. - Žáci mají možnost složit v posledních ročnících studia některou z mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka. Jejich jazykové schopnosti a odborné znalosti a dovednosti jim zároveň umožňují studovat i na zahraničních vysokých školách. 3.3 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. Škola vybírá budoucí žáky na základě přijímacích zkoušek. Uchazeči o studium skládají zkoušku z matematiky a českého jazyka, obě zkoušky mají písemnou formu, každá část zkoušky je ohodnocena body. Náplň zkoušek je dána RVP ZV pro žáky studující 5. ročník ZŠ. Další bodové hodnocení obdrží uchazeči za studijní výsledky v předchozím studiu a za vynikající výsledky v mimoškolních činnostech. O přijetí uchazečů rozhoduje pořadí uchazečů, které je dáno součtem všech bodů (tj. body za přijímací zkoušku, předchozí studium a výsledky v mimoškolních činnostech) V případě rovnosti bodů přihlíží škola k dalším kritériím. Uchazeči o studium, u nichž byla diagnostikována specifická porucha učení nebo mají zvláštní potřeby vyplývající z jejich zdravotního stavu, mají průběh přijímacích zkoušek upraven. Přesné informace o organizaci přijímacích zkoušek a kritériích, podle kterých jsou uchazeči přijímáni, jsou zveřejňovány na internetových stránkách a na veřejně přístupných místech v budově školy. Na internetových stránkách a v ročence školy jsou publikovány přijímací zkoušky z předcházejícího roku. 10

11 3.4 Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitní zkoušky se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT Povinnou zkouškou ve společné části maturitní zkoušky je zkouška z - českého jazyka (písemná a ústní) - cizího jazyka (písemná a ústní) Volitelnou zkoušku ve společné části maturitní zkoušky mohou žáci skládat z předmětů - matematika - informačně technologický základ - přírodovědně technický základ - společenskovědní základ Maturitní zkoušku v profilové části lze skládat z povinných předmětů daných učebním plánem s výjimkou tělesné výchovy. Jednou ze zkoušek profilové části je zkouška z cizího jazyka. Zkoušky profilové části mají ústní formu. Pravidla pro nepovinné zkoušky jsou stejná jako pravidla pro volitelné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky. 3.5 Výchovné a vzdělávací strategie Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit žáky souborem klíčových kompetencí na takové úrovni, která absolventům gymnázia usnadní jak další vzdělávání na VŠ, tak i vstup na trh práce. V rámci výchovně vzdělávacího procesu budou utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence všemi pedagogy následujícími postupy, metodami a formami práce: KOMPETENCE K UČENÍ o Učitelé využívají různé metody výuky, od klasických až po moderní (samostatné a týmové projekty, využívání didaktické techniky ). o Žáky vedeme k poznání, že k pochopení učiva je třeba dostatečné množství znalostí. o Žáky vedeme k hodnocení práce vlastní i jiných žáků. o Učíme žáky plánovat a organizovat krátkodobou i dlouhodobou činnost. o Klademe důraz na práci s textem, čtení s porozuměním; vyhledávání informací a jejich kritické posouzení. o Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. o Učitel žákům doporučuje další vzdělávací aktivity (kurzy, sledování televize, rozhlasu, novin, odborných časopisů ). o Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ o Učíme žáky chápat problém jako výzvu. o Na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů. o Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá, i originální řešení problémů a svá řešení dokázali obhájit. o Žáci jsou vedeni ke komplexnímu využívání znalostí a zkušeností získaných ve škole i mimo ni. 11

12 o Při výuce motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života. o Starší žáci připravují aktivity pro mladší spolužáky. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ o Žáky vedeme k rozvíjení komunikativních dovedností v mateřském i cizím jazyce. o Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd i ročníků. o Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé chování žáků. o Dbáme na kultivovanost ústního i písemného projevu žáků. o Učíme žáky obhajovat svůj vlastní názor, vhodnou formou argumentovat a zároveň respektovat názory jiných. o Vedeme žáky k využívání všech dostupných informačních a komunikačních prostředků a technologií. o Vedeme žáky ke zdravému, přiměřenému sebeprosazení v komunikaci i kolektivu. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ o Do vyučovacích hodin vhodně zařazujeme skupinovou práci. o Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, učíme je základům kooperace a týmové práce. o Vedeme žáky k odmítání projevů rasismu, xenofobie a nacionalismu, a také všeho, co narušuje dobré mezilidské vztahy. o Připravujeme žáky na řešení obtížných a rizikových situací. KOMPETENCE OBČANSKÉ o Žáky seznamujeme s právními normami ovlivňujícími běžný život. o Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. o Vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů (národnostních, kulturních, náboženských ). o Vedeme žáky k ochraně životního prostředí a chápání ekologických souvislostí (třídění odpadu, úspora energií ) o Vedeme žáky k loajalitě ke skupině, škole, obci a státu. KOMPETENCE PRACOVNÍ o Žáci se seznamují s využíváním laboratorních přístrojů a zařízení. o Vedeme žáky k uplatňování získaných teoretických znalostí v praxi. o Žáci jsou schopni analyzovat problém a samostatně navrhnout pracovní postup k jeho řešení. 3.6 Zabezpečení potřebami výuky žáků se speciálními vzdělávacími Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se mohou účastnit výchovně vzdělávacího procesu prostřednictvím individuální integrace. Při vzdělávání uplatňují učitelé individuální přístup, těmto žákům jsou také nabízeny konzultace. V případě potřeby lze individuálně integrovanému žákovi stanovit individuální studijní plán (bližší podmínky jsou uvedeny ve vyhláškách č. 73/2005 Sb. a č. 62/2007 Sb.). Pomoc při identifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami poskytuje škole Pedagogicko psychologická poradna. Zákonní zástupci žáků se studijními problémy, u kterých je předpoklad ke specifické poruše učení, jsou o této skutečnosti včas informováni a ve vzájemné spolupráci je hledáno řešení. 12

13 3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Při studiu je věnována individuální péče žákům s nadáním, především prostřednictvím jejich zapojení do různých soutěží a metodickou pomocí při řešení náročnějších úkolů. Pravidelně jsou velmi kvalitní výsledky v olympiádách z matematiky, fyziky a chemie, ale i v jazykových soutěžích. Pro studenty vyššího stupně gymnázia nadané v matematice je organizován kroužek Matematické olympiády. Mimořádně nadaný žák může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu nebo může být přeřazen do vyššího ročníku (bližší podmínky jsou uvedeny ve vyhláškách č. 73/2005 Sb. a č. 62/2007 Sb.). 13

14 3.8 Začlenění průřezových témat Název PT Název TO prima sekunda tercie 1 Rozvoj schopností poznávání ČJ, M, IVT, F, VV ČJ, F, VV ČJ, VV ČJ, FJ, OV, VV 2 Sebepoznání a sebepojetí AJ, VV, TV VV, TV NJ, RJ, F, TV ČJ, AJ, RJ, OV, TV 3 Seberegulace a sebeorganizace OV, TV TV TV OV, TV 4 Psychohygiena OV 5 Kreativita Osobnostní a 6 Poznávání lidí sociální výchova OSV 7 Mezilidské vztahy Výchova demokratického občana VDO 3 4 IVT, VV, HV, TV ČJ, VV, TV ČJ, HV, TV ČJ, OV, HV, TV OV AJ FJ, OV NJ, OV ČJ, NJ, FJ, RJ, OV, Z ČJ AJ, OV 8 Komunikace 9 kvarta Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 14 ČJ, OV, IVT, Z, TV ČJ, AJ, IVT, HV, TV ČJ, AJ, NJ, FJ, RJ, Z, TV ČJ, NJ, RJ, TV OV, HV, TV HV, TV HV, TV HV, TV OV, IVT, Z IVT OV, IVT OV, IVT, VV OV, VV, TV VV, TV ČJ, AJ, TV ČJ, OV, D, VV, TV OV OV Z OV ČJ, OV, D D OV D OV D OV, D, Z ČJ, D

15 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá ČJ, AJ, Z Objevujeme Evropu a 2 svět D, Z, VV ČJ, AJ, NJ, FJ, RJ, IVT, Z FJ, OV, D D, Z, HV ČJ, OV, D, VV, HV ČJ, D, HV 1 Kulturní diference OV AJ, OV, Z, ČJ, RJ, Z HV AJ, NJ, OV, Z OV, D ČJ, Z ČJ ČJ, Z OV, BI 3 Etnický původ D D 4 Multikulturalita D, IVT ČJ, OV, D, ČJ, D IVT Princip sociálního smíru a solidarity D 1 Ekosystémy Mediální výchova MV OV, D, BI ČJ, D 5 Environmentální výchova EV NJ, FJ, RJ, Z 3 Jsme Evropané 2 Lidské vztahy Multikulturní výchova MKV HV Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k přírodě Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálního sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 15 RJ, OV, D, BI OV Z, VV, BI Z, BI D, Z, BI F, CH F F, BI Z, BI D, CH, BI D, IVT, Z, CH, VV AJ, FJ, OV, D, CH, BI TV CH, TV TV OV, CH, VV, BI, TV IVT M ČJ, IVT FJ, OV IVT IVT ČJ Z, BI IVT VV ČJ, IVT HV VV OV, D, HV IVT, TV IVT, TV IVT, TV ČJ, IVT, VV, TV IVT, TV TV IVT, Z, TV TV

16 4 Učební plán 4.1 Nižší stupeň Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Občanská výchova Dějepis Matematika Informatika a VT Zeměpis Fyzika Chemie Biologie Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Volitelný předmět prima 5 4 sekunda tercie kvarta celkem Pozn. Čísla v tabulce udávají týdenní počet vyučovacích hodin daného vyučovacího předmětu v jedné třídě příslušného ročníku. Český jazyk a literatura Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura z RVP ZV. Cizí jazyk Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Daným jazykem je Anglický jazyk. Další cizí jazyk Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Další cizí jazyk z RVP ZV. Žáci si volí další jazyk buď Německý jazyk nebo Francouzský jazyk nebo Ruský jazyk. Žáci si volí daný jazyk na celou dobu studia. Občanská výchova Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Výchova k občanství z RVP ZV, vzdělávací obsah tematického okruhu Svět práce z oboru Člověk a svět práce z RVP ZV a část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví z RVP ZV. Dějepis Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Dějepis z RVP ZV. Matematika Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. 16

17 Informatika a výpočetní technika Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Informační a komunikační technologie z RVP ZV a vzdělávací obsah tematického okruhu Využití digitálních technologií z oboru Člověk a svět práce z RVP ZV. Zeměpis Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Zeměpis (Geografie) z RVP ZV. Fyzika Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsahu oboru Fyzika z RVP ZV a část vzdělávacího obsahu tematického okruhu Práce s laboratorní technikou z oboru Člověk a svět práce z RVP ZV. V kvartě může být hodina dělena a výuka může být realizována ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny. Chemie Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Chemie z RVP ZV a část vzdělávacího obsahu tematického okruhu Práce s laboratorní technikou z oboru Člověk a svět práce z RVP ZV. V tercii může být hodina dělena a výuka může být realizována ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny. Biologie Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Přírodopis z RVP ZV, část vzdělávacího obsahu tematického okruhu Práce s laboratorní technikou z oboru Člověk a svět práce z RVP ZV a část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví z RVP ZV. V kvartě může být hodina dělena a výuka může být realizována ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny. Hudební výchova Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Hudební výchova z RVP ZV. Výtvarná výchova Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Výtvarná výchova z RVP ZV. Tělesná výchova Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova z RVP ZV a část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví z RVP ZV. Volitelný předmět Žáci si vybírají jeden předmět z následující nabídky: Anglická konverzace Komunikační výchova Matematický seminář Přírodovědný seminář Seminář z IVT Sportovní hry 4.2 Vyšší stupeň Bude dopracováno ve školním roce 2007/2008, popř. 2008/

18 5 Učební osnovy 5.1 Nižší stupeň Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura z RVP ZV. V předmětu Český jazyk a literatura jsou realizovány některé tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. Předmět Český jazyk a literatura je vyučován na nižším stupni osmiletého gymnázia po celé čtyři roky. Časová dotace je rozšířena o jednu hodinu z disponibilní časové dotace na celkový počet 17 hodin. Ročník prima sekunda tercie kvarta Hodinová dotace Výuka probíhá bez dělení na menší skupiny a převážně v kmenových třídách. Je podporována účast žáků v různých soutěžích a kulturních aktivitách souvisejících s výukou českého jazyka a literatury. Na předmět Český jazyk a literatura navazuje volitelný předmět Komunikační výchova (pro sekundu, tercii a kvartu). Žák získává schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných. Interpretace uměleckých textů přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život. Dovednosti, které si žáci v rámci předmětu osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ o Učitel vede žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů a k jejich třídění. o Žáci si samostatně připravují referáty, mluvní cvičení, slohové práce apod. o Žáci správně aplikují získané znalosti např. v pravopise. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ o Učitel společně s žáky vytváří algoritmy řešení, které potom slouží jako pomůcka při řešení úloh obdobných. o Žáci srozumitelně formulují svůj názor na rozebíraný text a navrhují řešení. o Na vhodných úkolech žáci rozvíjejí své tvůrčí schopnosti. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ o Učitel dbá na věcně správné, výstižné a kultivované vyjadřování žáků. o Žáci aktivně spolupracují s ostatními spolužáky při diskusích. o Žáci prezentují výsledky své samostatné práce před kolektivem a obhajují svá řešení. 18

19 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ o Učitel organizuje práci ve skupinách. o Učitel vede žáky k tolerantnímu chování. o Při návštěvách kulturních institucí si žáci upevňují správné návyky slušného chování. KOMPETENCE OBČANSKÉ o Učitel motivuje žáky k pozitivnímu zájmu o kulturní dědictví. o Žáci se aktivně zapojují do kulturního dění. o Žáci se na základě znalosti tvorby autorů různých národů a kultur lépe orientují v multikulturním světě. KOMPETENCE PRACOVNÍ o Učitel vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro psaní a čtení. 19

20 Český jazyk a literatura - prima ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, MEZIPŘED. VZTAHY, POZNÁMKY Jazyková výchova Tvarosloví Správně třídí slovní druhy, skloňuje podle vzorů, pracuje s Pravidly českého pravopisu a se Slovníkem spisovné češtiny podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa Skladba Určí jednotlivé větné členy, rozliší větu jednoduchou od souvětí větné členy, věta jednoduchá, souvětí OSV 8 - verbální sdělování Zvuková stránka jazyka Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova hlásky, spisovná výslovnost Obecné výklady o českém jazyce Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, využívá znalostí o jazykové normě v komunikačních situacích jazyk a jeho útvary, jazykověda a její složky OSV 8 - verbální sdělování Rozlišuje projev mluvený a psaný, umí srozumitelně komunikovat Úvod k výuce slohu OSV 8 - verbální sdělování Dokáže správně vyplnit a napsat tiskopis Vyplňování jednoduchých tiskopisů Volí správné stylistické prostředky Jednoduché komunikační žánry vzkaz, inzerát, objednávka, zpráva, oznámení, SMS Umí se vhodně vyjadřovat v osobním a úředním dopise Dopis Rozlišuje druhy popisu, volí správný postup a jazykové prostředky, člení na odstavce, správně využívá odborné názvy, dokáže vytvořit jednoduchý pracovní postup nebo návod, zvládne recept Vyhledá hlavní myšlenku, umí pracovat s hesly Popis popis budovy, postavy, krajiny, popis pracovního postupu Výtah a výpisek Komunikační a slohová výchova Sestaví dějovou posloupnost, zvládne osnovu, umí reprodukovat děj, volí vhodné Vypravování jazykové prostředky 20

21 Literární výchova Seznamuje se s vybranými osobnostmi a událostmi časově je zařadí a zhodnotí jejich význam Žák rozlišuje literaturu uměleckou a věcnou významné osobnosti a historické události v literatuře D, VV VMEGS 3 - kořeny evropské civilizace Rozpozná příznakové použití jazykových prostředků Vyhledává a pojmenovává v textu některé jazykové prostředky (přirovnání, obrazné pojmenování, personifikaci, zvukové prostředky ap.) Rozlišuje řeč vypravěče a postav, er a ich formu Charakterizuje literární postavy literární umělecké prostředky (jazyk, struktura) Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších próza a poezie Rozlišuje základní literární druhy a žánry přiměřené věku Uvede jejich výrazné představitele lyrika, epika, drama lyrické a epické žánry VMEGS 1 - život dětí v jiných zemích Přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku Reprodukuje přečtený text Vlastními slovy jednoduše interpretuje smysl díla tvořivé činnosti s literárním textem OSV 1 - cvičení dovednosti zapamatování literatura věcná a odborná Začíná s výcvikem vyhledávání informací OSV 1 - cvičení smyslového vnímání exkurze v knihovně čtenářský deník návštěva filmového nebo divadelního představení 21

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více