DŮSTOJNOST ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮSTOJNOST ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ"

Transkript

1 DŮSTOJNOST ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ A V NEMOCI Viola Svobodová Úvod: Proč přemýšlíme o důstojnosti člověka na půdě zdravotníků, když je to spíše otázka filozofická či etická? Jednou ze zásad hospicové péče je totiž garance důstojnosti nemocných a jejich blízkých. Abychom mohli naplnit tuto garanci v praxi, je třeba porozumět vlastnímu pojmu důstojnosti. Řadu námětů, jak chápat důstojnost člověka, poskytuje současná lékařská etika či personalistická filozofie (Rotter, 1999; Munzarová, 2006). Mnohem konkrétnější náplň pojmu lidské důstojnosti však poskytuje bezprostřední kontakt s lidmi, kteří prožívají závěrečnou etapu života a také kontakt s těmi, kteří s nemocnými tyto situace prožívají. Z doprovázení těchto lidí se rodily myšlenky, které budeme prezentovat v této přednášce. Přednáška má tyto části: I. V čem spočívá důstojnost člověka II. Proč někteří lidé nevnímají hodnotu svého života, svou důstojnost? III. Jak pomoci znovu nalézt či objevit vědomí lidské důstojnosti u lidí, kteří pocit důstojnosti ztratili? IV. Otázky k diskusi. V. Závěr V ČEM SPOČÍVÁ DŮSTOJNOST ČLOVĚKA? Pro naše chápání důstojnosti člověka měla velký přínos studie prof. Kalvacha a pracovníků mobilního hospice Cesta domů (Kalvach, 2005) Uvedeme zde některé z jejich závěrů: Lidé různých skupin téměř ztotožňovali důstojnost s úctou, kterou prokazuje člověk člověku. Pokud se člověku dostává dost úcty, může vnímat svůj život jako hodnotný a roste Projekt CZ.1.07/3.1.00/ Další vzdělávání v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

2 jeho schopnost poznávat svou důstojnost a také smysl svého života. Mohli bychom se tedy pokusit definovat důstojnost jako hodnotu života, kterou člověk zakouší ze vztahu úcty od jiného člověka. Důležité je tedy poznání, že pro rozpoznání své důstojnosti potřebujeme žít ve vztazích s jinými lidmi a to ve vztazích úcty. Můžeme rozpoznat dvojí typ úcty: Úcta, která vyplývá z toho, co člověk ve svém životě dosáhl a za co si podle svého mínění zasluhuje uznání, ocenění, obdiv apod. Je to úcta zasloužená. Kalvachova skupina rozpoznává na základě této úcty tři typy důstojnosti: 1. Důstojnost zásluh - člověk dosáhne určitého postavení, které všichni uznávají. Postaví dům nebo dokáže něco objevit či vytvořit - namaluje obraz, vytvoří sochu apod. Svými schopnostmi získá bohatství, zařídí si pohodlí, zabezpečí hmotně rodinu, atd. Skupina mladých respondentů v uvedené studii vypovídala, že mají pocit, že si tuto důstojnost ještě nevydobyli. Osoby středního věku se obávaly, že důstojnost tohoto typu ztratí odchodem do důchodu. 2. Důstojnost mravní síly člověk má své ideály a své cíle, své hodnoty. Když je dokáže naplňovat a obhajovat i za ztížených podmínek, má pocit vlastní důstojnosti. 3. Důstojnost osobní identity znamená obvykle pocit vyrovnané lidské osobnosti s dobrými vztahy vůči druhým lidem a respektem ve společnosti. Člověk je schopen vytvářet smysluplný obraz svého života i sebe samého. Je schopen o sobě rozhodovat a druzí to uznávají. Cítí se svobodný ve svém jednání a není ohrožen ve svém soukromí. Důležitý je i pocit zdraví. Podobné postoje zaujímá i Adolf Slabý, jeden z našich předních odborníků z pastorální medicíny. (Slabý, 1991). Slabý soudí, že lidská osoba má určitý svůj systém potřeb, které všechny pociťuje jako hodnoty, má své určité cíle ve svém osobním životě, nebo také ve společnosti, a tím si více, nebo méně uvědomuje své povinnosti i odpovědnost, aby

3 dosáhla konečný cíl svého života. Když se to člověku daří naplňovat, pociťuje svůj život jako hodnotný a důstojný. Pokud jsou tyto potřeby, cíle a povinnosti naplněny, představují dobrou kvalitu života. Nedosahují se najednou, ale postupně. Nemají však jen narůstající tendenci, ale vzhledem k povaze uvedených dober, můžeme o ně během života i přijít a také přicházíme a to nejen v nemoci a ve stáří. Respondenti seniorského věku se v Kalvachově studii vyjadřovali se smutkem, že jsou vnímání, jako by byli vždy staří, vždy neschopní, vždy nemocní, vždy senilní a dementní že nikdo se jich nezeptá na jejich plodné mládí apod. a prožívali to jako vnitřní bolest. Jiným typem úcty je úcta daná zadarmo, úcta nezasloužená. Kalvachova studie z ní vyvozuje 4. typ důstojnosti, vlastní jenom člověku, tzv. Menschenwürde (lidská důstojnost ve vlastním slova smyslu). Tento typ důstojnosti odkazuje k nezcizitelné hodnotě lidské bytosti. Menschenwürde je chápána jako univerzální hodnota lidské bytosti. Tento aspekt důstojnosti dává opodstatnění mravního požadavku úcty vůči všem lidským bytostem, bez ohledu na jejich sociální, duševní, či tělesný stav. Mnozí z naší generace respektují či si jen povrchně pamatují biblické Desatero. Čtvrté přikázání hovoří o úctě k rodičům: Cti otce svého i matku svou. Nejsou uvedeny žádné podmínky, za kterých mají, nebo nemusí, děti rodiče ctít. Znamená to, že je mají ctít bez podmínek. Ctít je, i když nejsou vždy dokonalí, když neumí zacházet s mobilem a počítačem, když se kvalita jejich života stářím zhoršuje, i když jsou nemocní, zmatení či zcela bezmocní. Přestože už nepodávají žádný výkon, jsou hodni cti právě proto, že jsou pro dítě nezastupitelní a jedineční, že je to jeho otec, jeho matka. Z těchto příkladů vyplývá, že úcta je postoj založený na nezištnosti. Nezištnost znamená, v tomto případě, přijmout matku a otce takové, jací jsou. A ač nejsou dokonalí a jsou třeba slabí, méně vzdělaní, nebo méně charakterní než my, přesto je

4 respektujeme proto, že jako rodiče jsou pro nás jedineční. Jak rosteme a poznáváme jejich slabosti, může tento postoj vyžadovat určitou námahu a někdy až oběť. To znají hlavně ti, kdo se starají už o své staré a nemohoucí rodiče Tak jak je pro mě jedinečná moje matka a můj otec, tak jsem i já jedinečná pro ně. A vlastně je jedinečný každý člověk, a to pro vztah ke druhému či k druhým. (Malý princ a květina) Každý z nás je jedinečný i po stránce biologické. Tato jedinečnost je dána unikátní a neopakovatelnou kombinací lidských genů, i přes jejich podobnost s geny jiných organismů. Každý člověk je originální bytostí, která nemá obdoby. Každý člověk má cenu originálu. A my víme, že se originály nesrovnávají, jsou cenné samy o sobě, dokonce i v případě, když jsou poškozené. Jsme ochotni dát nemalé částky za jejich restauraci a pro povzbuzení nás starších většinou čím jsou starší, tím jsou cennější. Důstojnost, která vyplývá z této ceny každého člověka, je trvalou, neměnnou a nezcizitelnou hodnotou každého člověka. Uvědomujeme si samozřejmě, jak je těžké respektovat každého člověka i s jeho nedostatky, jak je namáhavé být ke každému za všech okolností tolerantní a jak je náročné mu pak projevovat úctu. Pro názornost si představme, že procházíme kolem ležícího opilce na ulici. Proto v souvislosti s úctou hovoříme o nezištnosti. Projevy úcty vyžadují z naší strany odhodlání k určité oběti a k ní je třeba motivace a svobodného rozhodnutí. Člověk dává a nic za to neočekává. Dá se říci, že toto je projev lásky k bližnímu, a to lásky bez podmínky. Papež Jan Pavel II. napsal (1991), že v tomto smyslu je mezi cti a miluj pevné pouto a úcta je jen jiná forma lásky. A právě proto, že se úcta dává zadarmo, může člověka, kterému je věnována, proměňovat. Takovouto úctu potřebují všichni lidé, protože jen na jejím základě se může rozvíjet jejich osobnost. Proto bychom měli tuto úctu dávat všem, kdo jsou kolem nás. A samozřejmě i my potřebujeme takovou úctu přijímat od druhých lidí, resp. přijímat lásku od našich blízkých. Příklad: Naše dcera se nám jevila ještě v předškolním věku jako velice šikovná. V první třídě se jí však moc nedařilo psát rovné čárky, za což jsme ji plísnili. Její reakcí na naši nespokojenost bylo to, že se začala bát školy a učitelka nám vzkázala,

5 že nejeví o školu zájem. Rozhodla jsem se, že se budu o dceru starat já sama (ne s manželem) a snažila jsem se ji chválit tam, kde se jí dařilo. O totéž jsem požádala učitelku. Za krátkou dobu dcera přímo rozkvetla a problémy s psaním i školou přestaly. Až později jsme pochopili, že prožívala naši lásku jako lásku s podmínkou: když bude pěkně psát, budeme ji mít rádi. Až láska bez podmínky jí umožnila růst podle jejích schopností. Člověk potřebuje uznání celé své osobnosti, včetně své minulosti. Člověk, coby tvor společenský potřebuje, aby mu druzí přiznali určitý respekt a tím mu dali oprávnění k sebeúctě. Lidé se vyvíjejí a zrají také díky působení ostatních lidí, především pak prostřednictvím zvnitřnění a předjímání toho, jak na ně ostatní nahlížejí. Je -li člověk odříznut od společnosti třeba pro své stáří nebo nemoc, stále obtížněji si udržuje sebeúctu. Pojetí lidské osoby a její jedinečnosti také zdůrazňuje hledisko procesuálního vývoje, v jehož průběhu mohou vznikat zcela neočekávané nové kvality (Slabý, 1991). Definice lidské osoby nevyžaduje, aby jedinec zde a nyní fungoval jako inteligentní, svobodný a morální člen společnosti vždyť i člověk nemorální se může obrátit. Lidská osoba je charakterizována i možností něco vykonat, někým se stát, někoho si zamilovat, vyrůst, změnit se k dobrému a prospěšnému. Příklad: Víme, že Einstein nebyl dobrý žák. Kdybychom ho odsoudili pro jeho neprospívání ve škole, byli bychom přišli o geniálního vědce. U žádného člověka nejsou všechny jeho vlohy v určitém přítomném okamžiku plně rozvinuty, nýbrž se více nebo méně rozvíjejí během celého života, a to také ve vztahu k blízkým a k celé lidské společnosti. Pro člověka je velmi důležité, aby v životě dospěl k jakémusi sebepotvrzení, že je jedinečný člověk, s jedinečným posláním. To není pýcha, to je základ pro vnímání hodnoty svého života, pro hledání jeho smyslu a pro svůj osobnostní růst. Aby k tomuto sebepotvrzení dospěl, musí poznávat bezpodmínečnou lásku svých nejbližších a bezpodmínečnou úctu lidí kolem. Ne všichni lidé si totiž jsou vědomi své hodnoty, i když ji všichni vlastní. V předcházejících úvahách jsme dospěli k poznání, že každý z nás je jedinečný. To není jen tím, že máme každý originální sadu genů. I v našich genech je určitý potenciál, který se

6 rozvine našim úsilím v to, kým se můžeme a máme stát. Věda to popisuje jako souhru genů a prostředí. Křesťané věří, že člověk je stvořen Bohem a dostal od něho nesmrtelnou duši, která zakládá jedinečnost člověka stvořeného k Božímu obrazu. S každým člověkem Bůh počítá ve svém plánu a každý člověk je pro něho má cenný a vzácný: Hle, vyryl jsem si tě na dlaně svých rukou (Iz 49,16). Do každého člověka vložil něco vzácného, originálního v biblickém jazyku jsou to třeba hřivny (Mt 25, 14-30). Tyto vlohy má každý člověk rozvíjet a za to, co dosáhne vlastní snahou, vlastním úsilím, si také zasluhuje úctu. Na tomto místě chci připomenout sice útlou, ale obsažnou knížku rakouského morálního teologa Hanse Rottera: Důstojnost lidského života (Vyšehrad, 1999), která sice svým záběrem přesahuje náš praktický pohled, ale základní postoje se shodují. PROČ NĚKTEŘÍ LIDÉ NEVNÍMAJÍ SVOU DŮSTOJNOST, HODNOTU SVÉHO ŽIVOTA? Ne všichni měli to štěstí poznat bezpodmínečnou lásku v rodině nebo v partnerských vztazích, totiž ten důležitý vklad, který by jim dal pocítit, že jsou pro někoho vzácní a důležití, a že tedy jejich život má smysl. Došli jsme k závěru, že důstojnost člověka (lidské osoby) je trvalou, neměnnou a nezcizitelnou vlastností každého člověka a ta zůstává i tehdy, když si jí člověk není vědom ( a pokud se jí sám nezřekne). Tato lidská důstojnost (hodnota života, Menschenwürde) se nemůže ztotožňovat s kvalitou života. Kvalita života je na rozdíl od základní hodnoty lidského života, jak jsme již uvedli, velmi proměnlivá. Jednotlivý člověk může zcela pravdivě vnímat při dobré kvalitě života svůj život jako hodnotný a při špatné kvalitě života svůj život jako nehodnotný. Ve skutečnosti je to však jen jeho pocit, který on však pravdivě prožívá. Atributy kvality života představují příjemnou a dobrou i žádoucí nadstavbu základní hodnoty života. Můžeme však o ně přijít a také o ně přicházíme - třeba ve stáří a v nemoci - a to pak vede k pocitu snížené lidské důstojnosti. Tento pocit může vyústit do deprese, agresivity či do zoufalství. Příčiny ztráty pocitu hodnoty života:

7 Pokud nemocní poznávali svou hodnotu ve společenském postavení a v radosti z tvůrčí práce, ztrácí ji často zjištěním nevyléčitelné choroby. Svou nemoc vnímají jako omezení, jako osobní selhání, ztrácejí sebeúctu a domnívají se, že přišli i o úctu druhých lidí. Trápí je, že nemohou pokračovat ve své práci, že něco nedokončí. Mohou k tomu přistoupit i výčitky svědomí, že se už nemohou postarat o svou rodinu. Stydí se za svou nemohoucnost. Pocit nepotřebnosti a pocit, že jsou zátěží pro nejbližší, jsou pro ně velice deprimující, a to je často důvodem, proč se utíkají do nemocnice. Člověku záleží na tom, jak vypadá v očích lidí, na jejich hodnocení a když onemocní, trpí tím, že už nebude mít cenu v očích druhých lidí. Nemocní se trápí tím, že nedokážou zvládnout nové situace, že nejsou hrdinové, jak si to o sobě mysleli dříve, stydí se za svůj smutek a pláč. Pocit zahanbení narůstá i tím, že ošetřovatelé se nesnaží vcítit se do jejich problémů, nejsou ochotni je povzbuzovat. Lidská důstojnost nemocných je narušována fyzickými zásahy na jejich tělesnosti: mohou to být třeba ošklivé popáleniny, amputace, vývody, cévky, závislost na technických pomůckách. Nepochybně k tomu přispívá i klesající tělesná výkonnost ve stáří, ztráta sluchu, zraku, sexuality, vrásky na čele, imobilita. Nemocné trápí jejich vzhled, ztráta kontroly nad tělesnými funkcemi, atd. K deprivaci lidské důstojnosti také přispívají citové a psychologické újmy, problémy ve vztazích v rodině, duchovní problémy, omezování osobní svobody, ztráta respektu, snížení možnosti rozhodování, snížení možnosti zapojit se do okolního dění, neschopnost ovládat technologie (polohovací postel, pojízdné křeslo), dále osamělost, únava, sešlost, senilita, chudoba atd. Další zdroje narušování lidské důstojnosti nemocných představují negativní jevy v ošetřovatelské péči, jako je např. nevhodné oslovování, zacházení s dospělým pacientem jako s dítětem, používání vulgárních výrazů, nedostatek intimity např. na toaletě, při koupání a převlékání. Nemocní mohou strádat také tím, že je ošetřující personál nenechá pro jejich pomalost podílet se na osobní hygieně, což vede k pocitům méněcennosti a ponížení. Mnozí si jsou vědomi nerovného vztahu, závislosti na zdravotnickém personálu, když jsou ignorovány jejich potřeby a jsou ponižovaní, může je to uvádět až do zoufalství. Jestliže je některý z těchto aspektů ve zdravotnické péči přítomen, nemocní to mohou vnímat jako přehlížení, degradaci, trapnost, a z toho narůstá pocit zbytečnosti, pocit ztráty smyslu života.

8 Stejné pocity může nemocný prožívat z nevhodného jednání rodiny: rodina za něho hovoří s lékařem, rodina sděluje lékaři jeho anamnézu, rodina sděluje ošetřujícímu personálu pacientovy obtíže. Tak ho vlastně prohlašují za bezprávného a neschopného vyjádřit vlastní myšlenky. Jak to může prospívat pocitům jeho lidské důstojnosti? Nemocní jsou velmi citliví na fráze. Když odcházíme z pokoje těžce nemocného člověka, nemůžeme bezmyšlenkovitě popřát krásný den nebo mějte se krásně. To by bylo výrazem naší povrchní starosti o něj, nevšímavosti k jeho stavu a také neúcty k jeho zápasu se slabostmi či bolestmi. Jak často zaznívá z našich úst: vy na zlé věci nemyslete, vy se z toho určitě dostanete, každý máme nějaké to své trápení, všechno zlé je k něčemu dobré, jen odvahu, to zase přejde, nemáme právo o Bohu pochybovat, Bůh tě musí milovat, když tě vybral nést takové břemeno, apod. Nemocní, kteří nejsou již schopni ovládnout své tělesné funkce, bývají za to často peskováni, a to někdy i nevybíravými slovy, místo toho, aby byli povzbuzeni, že to nic nemění na našem vztahu k nim. JAK POMOCI ZNOVU NALÉZT ČI OBJEVIT VĚDOMÍ LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI U LIDÍ, KTEŘÍ POCIT DŮSTOJNOSTI ZTRATILI? Při doprovázení nemocných se znovu a znovu přesvědčujeme o tom, že lidé, kteří si vybudovali sebeúctu vlastní zásluhou a netěžili z lásky a úcty ze strany jiných lidí, mají zcela reálný pocit ztráty lidské důstojnosti, když se dostaví choroba, slabost a nemohoucnost. Dostanou-li se do krizové situace, nevidí z ní žádné východisku a začnou dokonce volat po ukončení života. Za dobu téměř deseti let mé služby v hospici jsem se setkala se stovkami vážně nemocných a trpících lidí. Z nich pouze asi 15 hovořilo o eutanazii. Záměrně říkám hovořilo, protože to byla skutečně jen slova. Jestliže jsme s nimi znovu probrali jejich aktuální problémy, ujistili je o tom, že jejich bolest umíme ošetřit a že se o ně budeme rádi starat, tak už o eutanazii nehovořili. Ještě účinněji byla krize zažehnána dobrou ošetřovatelskou a sesterskou péčí, léčbou symptomů nemoci a zejména rozpletením vztahových problémů a zranění.

9 Příklad: Dlouhodobě nemocná paní jednoho rána naléhavě žádala, abychom jí píchli injekci, ať už to trápení skončí. Věděli jsme, že její fyzická bolest je ošetřena. Stačilo si k ní sednout, projevit účast na jejím trápení a přestala injekci žádat. Po chvíli mlčení začala mluvit sama. Kdysi pečovala o svého muže, který měl rakovinu. Byl nerudný jak já teď, říkala. Za nic nepoděkoval, všechno bylo špatně, co jsem udělala, vůbec neviděl, že už padám únavou, jak kolem něho chodím ve dne v noci a tak jsem mu jednou ani vodu nepodala. A začala plakat. Jasně se vyjevily pocity viny a výčitek svědomí, ukázala svou velkou vnitřní duchovní bolest. I když nebyla věřící, souhlasila s rozhovorem s knězem a po tomto rozhovoru nalezla pokoj. Umírala v klidu a tiše, doprovázena svým synem. Lidé, kteří se dostali do životní krize, nerozpoznávají hodnotu svého života a mohou tedy volat po eutanazii. Žádost o eutanazii není žádost o ukončení života, ale prosba o pomoc k lepší kvalitě života. Jestliže jsou ujištěni o našem zájmu o ně a přesvědčí se, že aspoň nám na nich záleží, tak se jim vědomí hodnoty vlastního života vrátí a smýšlejí jinak. Těmto nemocným může však pomoci pouze ten, kdo v nich stále vidí lidskou bytost, hodnou úcty a dokáže jim to dát najevo, bez ohledu na jejich tělesný, duševní, duchovní a sociální stav. Tady vidím nezastupitelnou úlohu nás zdravotníků ve službě nemocným, kteří z důvodů momentální krize resignovali na úctu ke svému životu. Je zpravidla v našich silách pomoci nemocnému tuto jeho lidskou hodnotu obnovit. To je vlastně náš pozitivní boj proti eutanazii. Názorným příkladem byla ona pacientka, která volala po eutanazii. Po rozhovoru s knězem a po setkání se synem si mě zavolala a řekla mi: Paní doktorko, jsem vám vděčná, že jste mi tu injekci včera nedali Pro zachování důstojnosti je důležité přiznat každému člověku svobodu. Svoboda rozhodování je jednou ze základních komponent vnitřní hodnoty člověka. Pokud ji respektujeme, respektujeme člověka. Jestliže ji nerespektujeme, jednáme s člověkem jako s věcí. A to je nemorální.

10 Kdybychom nutili lidi dělat něco proti jejich vůli, protože my chceme dosáhnout nějaký cíl i třeba léčebný, zbavovali bychom je jejich svobody. Pacientovi, kterého trápí dušnost z důvodu pleurálního výpotku rakovinného původu, navrhujeme punkci výpotku. Upozorníme ho však, jaké nepříjemnosti výkon obnáší; ale zato může přinést zlepšení dýchání, tj. úlevu v jeho aktuálních potížích. Musíme mluvit i o případném riziku. Rozhodneli se pacient výkon nepodstoupit, máme jeho rozhodnutí bez výčitek respektovat. Může se nám zdát, že dobro, které chceme udělat, je hodnotnější, než respektování jeho práva na svobodnou volbu. Kdybychom mu ale nařizovali, aby podstoupil něco, co nechce, jednali bychom s ním jako s prostředkem k dosažení našeho léčebného cíle. Jednali bychom s ním jako s věcí, ale ne se svobodným člověkem, který má právo o sobě rozhodovat. Jak tedy řešit konflikt svobody člověka a životně důležitou invazí? Jsme povinni nemocného poučit tak, aby se svobodně mohl rozhodnout pro to, co mu doporučujeme. To znamená věnovat mu čas a trpělivě vysvětlit všechno, co potřebuje vědět. Případně ho povzbudit, že budeme v jeho blízkosti. A když se rozhodne proti našemu doporučení, nesmíme mu to mít za zlé. (A můžeme mu to i říct.) Je pravdou, že když jsem kdykoli byla přesvědčena o tom, že takovým zákrokem nemocnému pomohu, i když to zpočátku nemocný odmítal, po vysvětlení, třeba i opakovaném, jak mu chci pomoci a co bude zákrok obnášet, souhlasil svobodně s provedením zákroku. Jestliže dovolujeme lidem říci ne naší léčbě, našemu doporučení a tak je respektujeme, dáváme jim najevo, že si je vážíme. Jsem přesvědčena, že i tak přispíváme k růstu sebeúcty nemocných. Nemocní mají právo žít v prostředí lásky, aby mohli znovu rozpoznat hodnotu a smysl svého života. K tomu potřebují, abychom jim umožnili co nejčastější kontakt s jejich blízkými a přáteli. Dozvíme-li se o nějaké překážce v těchto vztazích, máme jim diskrétně tyto problémy pomoci vyřešit. Příklad: Pečovali jsme o jednoho mladého muže, který byl ve své nemoci velmi statečný. Byl spokojený s naší péčí a byli jsme přesvědčeni, že je se svou nemocí i

11 smrtí smířen. Sociální pracovnice si však všimla, že neinformoval matku o své nemoci. Domnívali jsme se, že je něco v jejich vztahu narušeno. Podařilo se nám kontaktovat jeho matku a s pacientovým souhlasem ji pozvat na návštěvu a podat jí informaci o jeho stavu. Měla jsem příležitost se s touto paní setkat. Překvapilo mne, že nemluvila o žádném problému mezi ní a synem, ale jen ho chválila, jaký byl usilovný a zdatný. Od jeho devíti let jej vychovávala sama a byla hrdá, že z něho vychovala čestného člověka, kterého si lidé váží. Když jsem se setkala s tím nemocným mladým mužem, tak jsem mu řekla, že jsem už dlouho nepotkala matku, která by byla tak hrdá na svého syna, jako jeho matka. Zpozorněl. Tak jsem mu postupně říkala vše pozitivní, co o něm matka řekla. Jemu nejdříve zčervenaly oči, a pak se rozplakal jako dítě. Když se vyplakal, řekl mi, že to všechno je pro něho největším překvapením jeho života. Domníval se, že byl pro matku celý život jen břemenem, že pro ni nic neznamenal. Že se snažil celý život, aby jí to vynahradil, ale nepoznal, že by ji něco potěšilo. Při další návštěvě jsem matce doporučila, aby všechno, co mi sdělila o svém synovi, řekla i jemu osobně. Ti dva lidé si poprvé v životě řekli, co pro sebe znamenají a že se vždy měli rádi. Mladý muž mi po té další návštěvě matky řekl, že teprve nyní poznal, že celý jeho život měl cenu a smysl. U tohoto příběhu se mi vybavuje výrok E. Frankla (Lékařská péče o duši, 2006): Smysl našemu životu dávají velké okamžiky, které v životě prožijeme. Jeden takový velký okamžik, který prožijeme v závěru našeho života, může dát zpětně smysl celému našemu životu. Na počátku hospitalizace nemocný nechtěl žádnou psychologickou ani duchovní pomoc. Až po jeho pohřbu jsem se dověděla, že po té, co se smířil s matkou, se také smířil s Bohem. Vztahová oblast je oblast hluboce duchovní, vždyť v této oblasti jsme také schopni prožívat vztah s Bohem. Když se člověk smíří s lidmi, otevírá se mu často cesta ke vztahu s Bohem, nebo někdy naopak, když se smíří s Bohem, snadno se usmíří s lidmi. V každém případě, když se člověku zřítil dům jeho životních hodnot, mělo by být naší lidskou povinností pomoci mu tento dům znovu postavit třeba i skrze lásku svých blízkých. Nemocní potřebují rozpoznávat naši úctu.

12 Často jsem si kladla otázku, jakým způsobem mohu milovat lidi kolem sebe. Na tuto otázku jsem našla odpověď. Úcta to je forma lásky. Tímto způsobem projevováním úcty můžeme milovat lidi kolem sebe a tedy i nemocné, kterým chceme sloužit. A to není málo, když si uvědomíme, jakou vynalézavost a oběti to od nás vyžaduje, abychom dokázali překonat své přirozené postoje k slabosti jiných, k jejich nepříjemným projevům atd. Skrze naši úctu můžeme nemocným dopomoci k tomu, aby i přes všechny potíže zakoušeli, že jsou aspoň pro nás jedineční. Již jsme se zmínili, jak mocný účinek má pouhé oslovení, podání ruky a naslouchání. A také náš zájem o jeho předcházející život, aktivity a koníčky. Nasloucháním vlastně necháváme zaznít v jeho srdci všechno dobré v jeho životě. Každý člověk představuje originální příběh. Příklad: Měli jsme v hospici na přechodnou dobu jednoho člověka s Alzheimerovou chorobou. Nedal se s ním navázat žádný hlubší kontakt, stále jen chodil s aktovkou na vlak, utíkal z hospice na ulici, snědl třeba tři obědy po sobě a nevěděl, že jedl. Pro ošetřující personál to byl zkrátka velmi náročný pacient, který vyžadoval neustále individuální péči. Při jedné příležitosti jsem se ho zeptala, čím byl. Řekl, že byl lesním inženýrem. Překvapila mne jeho odpověď, odložila jsem práci a celou hodinu mi na mé otázky docela lucidně vyprávěl o své dřívější práci. A viděla jsem, že byl šťastný. Znovu žil svůj životní příběh. Naše úcta a láska blízkých věnována zadarmo může člověka proměňovat. Ztráta pocitu osobní důstojnosti se často projevuje agresivitou nemocného. Takový nemocný potřebuje spíše náš citlivý přístup než psychiatrické ošetření. Příklad: Měli jsme jednoho pacienta, který byl vulgární nejen slovem, ale i jednáním. Obtěžoval sestry, škrábal je, plival po nich, kousal, kopal, házel po nich léky. Bylo nepříjemné na ten pokoj chodit, natož chodit tam s úsměvem. Vzájemně jsme se k tomu ale povzbuzovali. V týmu jsme se dověděli, že ho manželka dala do hospice proto, že pro velké bolesti v zádech už nezvládala o něj pečovat. Po rozhovoru s psychologem vyšlo najevo, že nemocný se domnívá, že ho manželka do hospice už odložila a měl jí to za zlé. Byl vnitřně zraněný, pro něho to byla duchovní bolest. Cítil se vyřazený, bezmocný a bezcenný. Když jsme to zjistili, hledali jsme řešení. S manžely jsme se

13 domluvili tak, že nemocný půjde na čas domů, manželce pomůžou sestry z domácího hospice, ona si urychleně vyřídí lázně a po dobu lázní se nemocný k nám opět vrátí. Vrátil se tedy na čas domů. Když přišel podruhé, už byl vulgární jen slovně. V tu dobu měl narozeniny a celý ošetřovatelský tým mu přišel blahopřát. Zazpívali jsme mu, zarecitovali, dali kytku, přáníčko a od děvčat dostal na čelo pusu. Nemocný si najednou připadal, že je pro nás výjimečný, jedinečný. Nalezl svou ztracenou důstojnost a to ho postupně proměnilo. Po dřívější aroganci nebylo ani památky. Jeho pocit ztráty hodnoty života byl překonán tím, že se mu dostalo projevů úcty od nás a projevu lásky od manželky. Aby tedy nemocní neztráceli pocit své důstojnosti, je třeba respektovat jejich soukromí, dát jim možnost svobodného rozhodování o sobě, respektovat jejich přirozený stud, neuvádět je do situací, kdy by je mohla zahanbit či ponižovat jejich nemohoucnost. Péče o kvalitu života: Víme, že pro pocit hodnoty života má také velký význam kvalita života. Ve spolupráci se zdravotníky a dobrovolníky se zprostředkovávají nemocným, pokud jsou ještě schopní, možnosti něco tvořit, později se jim nabízí možnost ještě něco hezkého prožívat (poslouchat hudbu, naslouchat čtení dobrovolníků, účast na nějakém kulturním pořadu konaném přímo v zařízení, možnost jít ven na posteli nebo na křesle, a také duchovní prožitky s čtením Božího slova, nebo účast na mši svaté, rozhovory s různými kompetentními osobami apod.) Když se mohou nemocní s někým sdílet, přispívá to také k pocitu hodnoty života. Důstojná smrt Podobně, jako má člověk právo na důstojný život, má také právo na důstojnou smrt. Je to taková smrt, při které pokračuje úcta k člověku. Někteří se domnívají, že důstojná smrt je předčasné ukončení života, umírající lidé to ale vnímají jinak. Ze zkušeností ošetřujícího personálu víme, že si umírající lidé přejí ticho, absenci utrpení a přítomnost blízkých lidí. Hospic garantuje nemocným, že nikdo v posledních chvílích nebude sám. Umožňuje tedy pobyt blízkých lidí a přátel u lůžka nemocného, a to po neomezenou dobu, tak jak si to přeje nemocný.

14 Jak projevovat úctu a lásku umírajícímu člověku? Jsou to především vizuální a fyzické kontakty, kterými nemocnému sdělujeme, že jsme mu nablízku. Můžeme ho držet za ruku, dívat se na jeho obličej, případně ho i slovně ujistit o naší účasti. Důležitá je také starost o čistotu a vytvoření příjemného prostředí, které nemocnému může připomenout domov. Věřícímu člověku můžeme nabídnout společnou modlitbu, případně se za umírajícího mohou přítomní modlit. Když se později setkáváme s pozůstalými, vyjadřují nám vděčnost za to, že mohli strávit s jejich blízkými poslední chvíle života, i když se jim to zpočátku zdálo zbytečné, protože nemocní byli už v agonii. Rodinu i přátele nemocného povzbuzujeme, aby uvěřili, že umírající mohou ještě cítit stisk ruky, pohlazení a mohou slyšet slova díků, prosby o odpuštění, že mohou vnímat, že jsou milováni. Někteří z pozůstalých se slzami díků potvrzují, že skutečně zakusili takovou komunikaci s umírajícími, kteří pak odcházeli ze života v pokoji. Takové rozloučení s umírajícími se hluboce vpečetí do srdce pozůstalých a zanechává na ně trvalou vzpomínku. Stává se, že kolem umírajícího není nikdo z příbuzných a přátel. Snažíme se, aby s ním byl aspoň někdo z ošetřovatelského týmu nebo někdo z dobrovolníků. Nejsou to nějaké profesionální plačky, ale lidé zralí, kteří mají zkušenosti s touto formou doprovázení a jsou sami se skutečností smrti vyrovnáni. Nestačí tedy jen mít soucitné srdce či prožitek podobné bolesti. Ti mohou snad chápat bolest těch druhých, ale pokud z ní sami nenašli východisko, těžko mohou pomoci druhým. Mnozí to také proto dlouho v této službě nevydrží. Považuji za velmi důležité, aby pro členy ošetřovatelského týmu nebyla lidská důstojnost jen prázdným pojmem. Osvědčilo se nám hovořit o těchto otázkách na schůzkách týmu, svědčit si navzájem o zkušenostech s prožíváním doprovázení nemocných i o setkáváních s pozůstalými. Je třeba se také navzájem sdílet o radostech a starostech denního života a povzbuzovat se. Připomněli jsme si již několikrát, že úcta je jen jiná forma lásky. K tomu chci dodat jedno důležité doporučení, které dobře znají křesťané je: Miluj bližního svého jako sám sebe (Mk 12,31) Jestliže nebudeme mít my úctu k sobě samému, jestliže si nebudeme sami sebe vážit, a to i ve chvílích, kdy se nám zjevně nedaří v rodině, v práci a jinde, nedokážeme předat úctu ani našim nemocným a ani sobě navzájem

15 Otázky k zamyšlení 1. Je člověk vždy svobodný a schopný se správně rozhodovat? Může svobodně disponovat svým životem, i když nepoznává hodnotu, smysl a důstojnost svého života, ukončit ho? 2. Mohou zdravotníci za určitých okolností život ukončit? 3. Jak chránit hodnotu a důstojnost života? Závěr: Důstojnost můžeme definovat jako hodnotu života, kterou člověk poznává ve vztahu úcty od druhého člověka. Když člověk svým přičiněním dosahuje určitých dober a hodnot v životě, určité kvality života, zaslouží si za to úctu a to přispívá k pocitu hodnoty života i vlastní důstojnosti. Pokud ale člověk staví hodnotu svého života pouze na kvalitě svého života a na úctě zasloužené, která z toho vyplývá, ve chvíli krize v životě, resp. v době nevyléčitelné nemoci, kdy o kvalitu života přichází, ztrácí pocit hodnoty života. Je to jen jeho pocit, i když skutečný, a zdravotníci to nesmí ztratit ze zřetele. Ten člověk potřebuje pomoc, protože v tu chvíli nerozpoznává, že jeho život má stálou neměnnou hodnotu, vyplývající z jeho jedinečnosti. Jak říká Munzarová, (2011) je rozdíl mezi hodnotou člověka ve smyslu důstojnosti jedinečné osoby a hodnoty ve smyslu pouhé užitečnosti. Sami si musíme být vědomi toho, že důstojnost člověka není závislá od toho, co lidé cítí, ani co uznává mravní kultura té které společnosti, ale vyrůstá z obecného pojetí lidství. Nezáleží ani na tom, v jakém stavu se nachází tělo, duch, či duše jednotlivého člověka. Každý člověk je jedinečný, to potvrzují objevy posledních let v genetice, kdy byla přečtena lidská dědičná informace. Každý člověk je originál a má tedy cenu originálu. Jsme

16 originálem po tělesné i duchovní stránce, a tuto hodnotu člověk neztrácí ani v době nevyléčitelné nemoci a bezmocnosti, ani v žádné životné krizi. On to sice nemusí vnímat, ale přitom tu hodnotu originálu stále má. Je možno tedy mu ji znovu ukázat, nebo ho k znovunalezení hodnoty svého života přivést. Poznali jsme určité možnosti, jak můžeme pomoci nemocným v této krizi, která se může projevit i zoufalstvím nebo depresí a agresivitou. Důležité je pro nemocného vytvořit prostředí, v němž pozná lásku svých blízkých a naši úctu. To mu může pomoci rozpoznat svou jedinečnost, smysl svého života a často i smysl utrpení, které prožívá a trvalou hodnotu svého života. Současně je třeba pečovat o co nejlepší kvalitu života nemocného až do konce. To všechno pomáhá nemocnému vybojovat svůj vnitřní zápas nad depresí a dospět ke smíření se svou nemocí, event. blížícím se koncem života. Aby zdravotníci mohli druhým v této oblasti pomáhat, musí si být sami vědomi důstojnosti a hodnoty svého vlastního života. Odkazy, citace: Campbell Ross: Potřebuji tvou lásku, Praha, Návrat, 1992 Frankl Emil Viktor.: Vůle ke smyslu, Brno, Cesta, 2006 Frankl Emil Viktor.: Lékařská péče o duši, Brno, Cesta, 2006 Jan Pavel II: Dopis křesťanským rodinám, Řím, u svatého Petra, 1994 Kalvach, Zdeněk: Respektování lidské důstojnosti, Praha, Cesta domů, 2004 Munzarová Marta: Důstojnost člověka v bolesti, v utrpení a v umírání. Brno, Causa subitačasopis pro lékaře v praxi, 2011 Peck.Scott M: Odmítnutí duše, Praha, Pragma, 2001 Rotter Hans: Důstojnost lidského života, Praha, Vyšehrad, 1999 Saint-Exupéry Antoine, Malý princ, Praha, Albatros, 1977

17 Slabý Adolf: Pastorální medicína a zdravotnická etika, Praha, Karolinum, 1991 Strobel Lee: Kauza víra, Praha, Návrat domů, 2004 Biblické citáty z ekumenické bible. Celý tým hospice sv. Alžběty

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

Klinická a etická rozhodování v závěru života. O. Sláma, MOU Brno

Klinická a etická rozhodování v závěru života. O. Sláma, MOU Brno Klinická a etická rozhodování v závěru života O. Sláma, MOU Brno Proč vznikají v závěru života klinická a etická dilemata? Cílem medicíny je odstranit nemoc, prodloužit život, zmírnit utrpení Lidský život

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Odloučené pracoviště při nemocnici Školní řád Mateřské školy Článek 1. Úkol školy Mateřská škola při nemocnici poskytuje speciální

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt? Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová V soutěž ěži i Mladé ěži i Mladé fronty fronty Dnes (2007) Dnes (2007) Studenti tou čtou

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

Eutanázie Smrt Smrt (mors ) je individuáln lní zánik organismu, teda také člověka. Každému, kdo se zrodí,, je do vínku v dána d také smrt. Život člověka je podmíněn n smrtí a smrt je podmínkou života.

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli?

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli? JEDNORÁZOVÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ V MZM CÍL Zjistit v návaznosti na předchozí Výzkum návštěvníků 55+ další aspekty související s návštěvou seniorů v muzeu a také jejich případný

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Sokolov. Michal 18 let

Sokolov. Michal 18 let Sokolov Michal 18 let Michal studuje na střední škole maturitní obor. V posledním půl roce u něho došlo k výraznému zhoršení prospěchu. Vyučující ho do té doby považovali za nadprůměrného žáka. V posledním

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

ZAJIŠTĚNÍ KLINICKÉ PASTORAČNÍ PÉČE VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC

ZAJIŠTĚNÍ KLINICKÉ PASTORAČNÍ PÉČE VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC ZAJIŠTĚNÍ KLINICKÉ PASTORAČNÍ PÉČE VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Bc. et Bc. Miroslava Tobia Matějková Podle Mezinárodních akreditačních standardů pro nemocnice mají všechny nemocnice mít vytvořený postup,

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více