DŮSTOJNOST ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮSTOJNOST ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ"

Transkript

1 DŮSTOJNOST ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ A V NEMOCI Viola Svobodová Úvod: Proč přemýšlíme o důstojnosti člověka na půdě zdravotníků, když je to spíše otázka filozofická či etická? Jednou ze zásad hospicové péče je totiž garance důstojnosti nemocných a jejich blízkých. Abychom mohli naplnit tuto garanci v praxi, je třeba porozumět vlastnímu pojmu důstojnosti. Řadu námětů, jak chápat důstojnost člověka, poskytuje současná lékařská etika či personalistická filozofie (Rotter, 1999; Munzarová, 2006). Mnohem konkrétnější náplň pojmu lidské důstojnosti však poskytuje bezprostřední kontakt s lidmi, kteří prožívají závěrečnou etapu života a také kontakt s těmi, kteří s nemocnými tyto situace prožívají. Z doprovázení těchto lidí se rodily myšlenky, které budeme prezentovat v této přednášce. Přednáška má tyto části: I. V čem spočívá důstojnost člověka II. Proč někteří lidé nevnímají hodnotu svého života, svou důstojnost? III. Jak pomoci znovu nalézt či objevit vědomí lidské důstojnosti u lidí, kteří pocit důstojnosti ztratili? IV. Otázky k diskusi. V. Závěr V ČEM SPOČÍVÁ DŮSTOJNOST ČLOVĚKA? Pro naše chápání důstojnosti člověka měla velký přínos studie prof. Kalvacha a pracovníků mobilního hospice Cesta domů (Kalvach, 2005) Uvedeme zde některé z jejich závěrů: Lidé různých skupin téměř ztotožňovali důstojnost s úctou, kterou prokazuje člověk člověku. Pokud se člověku dostává dost úcty, může vnímat svůj život jako hodnotný a roste Projekt CZ.1.07/3.1.00/ Další vzdělávání v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

2 jeho schopnost poznávat svou důstojnost a také smysl svého života. Mohli bychom se tedy pokusit definovat důstojnost jako hodnotu života, kterou člověk zakouší ze vztahu úcty od jiného člověka. Důležité je tedy poznání, že pro rozpoznání své důstojnosti potřebujeme žít ve vztazích s jinými lidmi a to ve vztazích úcty. Můžeme rozpoznat dvojí typ úcty: Úcta, která vyplývá z toho, co člověk ve svém životě dosáhl a za co si podle svého mínění zasluhuje uznání, ocenění, obdiv apod. Je to úcta zasloužená. Kalvachova skupina rozpoznává na základě této úcty tři typy důstojnosti: 1. Důstojnost zásluh - člověk dosáhne určitého postavení, které všichni uznávají. Postaví dům nebo dokáže něco objevit či vytvořit - namaluje obraz, vytvoří sochu apod. Svými schopnostmi získá bohatství, zařídí si pohodlí, zabezpečí hmotně rodinu, atd. Skupina mladých respondentů v uvedené studii vypovídala, že mají pocit, že si tuto důstojnost ještě nevydobyli. Osoby středního věku se obávaly, že důstojnost tohoto typu ztratí odchodem do důchodu. 2. Důstojnost mravní síly člověk má své ideály a své cíle, své hodnoty. Když je dokáže naplňovat a obhajovat i za ztížených podmínek, má pocit vlastní důstojnosti. 3. Důstojnost osobní identity znamená obvykle pocit vyrovnané lidské osobnosti s dobrými vztahy vůči druhým lidem a respektem ve společnosti. Člověk je schopen vytvářet smysluplný obraz svého života i sebe samého. Je schopen o sobě rozhodovat a druzí to uznávají. Cítí se svobodný ve svém jednání a není ohrožen ve svém soukromí. Důležitý je i pocit zdraví. Podobné postoje zaujímá i Adolf Slabý, jeden z našich předních odborníků z pastorální medicíny. (Slabý, 1991). Slabý soudí, že lidská osoba má určitý svůj systém potřeb, které všechny pociťuje jako hodnoty, má své určité cíle ve svém osobním životě, nebo také ve společnosti, a tím si více, nebo méně uvědomuje své povinnosti i odpovědnost, aby

3 dosáhla konečný cíl svého života. Když se to člověku daří naplňovat, pociťuje svůj život jako hodnotný a důstojný. Pokud jsou tyto potřeby, cíle a povinnosti naplněny, představují dobrou kvalitu života. Nedosahují se najednou, ale postupně. Nemají však jen narůstající tendenci, ale vzhledem k povaze uvedených dober, můžeme o ně během života i přijít a také přicházíme a to nejen v nemoci a ve stáří. Respondenti seniorského věku se v Kalvachově studii vyjadřovali se smutkem, že jsou vnímání, jako by byli vždy staří, vždy neschopní, vždy nemocní, vždy senilní a dementní že nikdo se jich nezeptá na jejich plodné mládí apod. a prožívali to jako vnitřní bolest. Jiným typem úcty je úcta daná zadarmo, úcta nezasloužená. Kalvachova studie z ní vyvozuje 4. typ důstojnosti, vlastní jenom člověku, tzv. Menschenwürde (lidská důstojnost ve vlastním slova smyslu). Tento typ důstojnosti odkazuje k nezcizitelné hodnotě lidské bytosti. Menschenwürde je chápána jako univerzální hodnota lidské bytosti. Tento aspekt důstojnosti dává opodstatnění mravního požadavku úcty vůči všem lidským bytostem, bez ohledu na jejich sociální, duševní, či tělesný stav. Mnozí z naší generace respektují či si jen povrchně pamatují biblické Desatero. Čtvrté přikázání hovoří o úctě k rodičům: Cti otce svého i matku svou. Nejsou uvedeny žádné podmínky, za kterých mají, nebo nemusí, děti rodiče ctít. Znamená to, že je mají ctít bez podmínek. Ctít je, i když nejsou vždy dokonalí, když neumí zacházet s mobilem a počítačem, když se kvalita jejich života stářím zhoršuje, i když jsou nemocní, zmatení či zcela bezmocní. Přestože už nepodávají žádný výkon, jsou hodni cti právě proto, že jsou pro dítě nezastupitelní a jedineční, že je to jeho otec, jeho matka. Z těchto příkladů vyplývá, že úcta je postoj založený na nezištnosti. Nezištnost znamená, v tomto případě, přijmout matku a otce takové, jací jsou. A ač nejsou dokonalí a jsou třeba slabí, méně vzdělaní, nebo méně charakterní než my, přesto je

4 respektujeme proto, že jako rodiče jsou pro nás jedineční. Jak rosteme a poznáváme jejich slabosti, může tento postoj vyžadovat určitou námahu a někdy až oběť. To znají hlavně ti, kdo se starají už o své staré a nemohoucí rodiče Tak jak je pro mě jedinečná moje matka a můj otec, tak jsem i já jedinečná pro ně. A vlastně je jedinečný každý člověk, a to pro vztah ke druhému či k druhým. (Malý princ a květina) Každý z nás je jedinečný i po stránce biologické. Tato jedinečnost je dána unikátní a neopakovatelnou kombinací lidských genů, i přes jejich podobnost s geny jiných organismů. Každý člověk je originální bytostí, která nemá obdoby. Každý člověk má cenu originálu. A my víme, že se originály nesrovnávají, jsou cenné samy o sobě, dokonce i v případě, když jsou poškozené. Jsme ochotni dát nemalé částky za jejich restauraci a pro povzbuzení nás starších většinou čím jsou starší, tím jsou cennější. Důstojnost, která vyplývá z této ceny každého člověka, je trvalou, neměnnou a nezcizitelnou hodnotou každého člověka. Uvědomujeme si samozřejmě, jak je těžké respektovat každého člověka i s jeho nedostatky, jak je namáhavé být ke každému za všech okolností tolerantní a jak je náročné mu pak projevovat úctu. Pro názornost si představme, že procházíme kolem ležícího opilce na ulici. Proto v souvislosti s úctou hovoříme o nezištnosti. Projevy úcty vyžadují z naší strany odhodlání k určité oběti a k ní je třeba motivace a svobodného rozhodnutí. Člověk dává a nic za to neočekává. Dá se říci, že toto je projev lásky k bližnímu, a to lásky bez podmínky. Papež Jan Pavel II. napsal (1991), že v tomto smyslu je mezi cti a miluj pevné pouto a úcta je jen jiná forma lásky. A právě proto, že se úcta dává zadarmo, může člověka, kterému je věnována, proměňovat. Takovouto úctu potřebují všichni lidé, protože jen na jejím základě se může rozvíjet jejich osobnost. Proto bychom měli tuto úctu dávat všem, kdo jsou kolem nás. A samozřejmě i my potřebujeme takovou úctu přijímat od druhých lidí, resp. přijímat lásku od našich blízkých. Příklad: Naše dcera se nám jevila ještě v předškolním věku jako velice šikovná. V první třídě se jí však moc nedařilo psát rovné čárky, za což jsme ji plísnili. Její reakcí na naši nespokojenost bylo to, že se začala bát školy a učitelka nám vzkázala,

5 že nejeví o školu zájem. Rozhodla jsem se, že se budu o dceru starat já sama (ne s manželem) a snažila jsem se ji chválit tam, kde se jí dařilo. O totéž jsem požádala učitelku. Za krátkou dobu dcera přímo rozkvetla a problémy s psaním i školou přestaly. Až později jsme pochopili, že prožívala naši lásku jako lásku s podmínkou: když bude pěkně psát, budeme ji mít rádi. Až láska bez podmínky jí umožnila růst podle jejích schopností. Člověk potřebuje uznání celé své osobnosti, včetně své minulosti. Člověk, coby tvor společenský potřebuje, aby mu druzí přiznali určitý respekt a tím mu dali oprávnění k sebeúctě. Lidé se vyvíjejí a zrají také díky působení ostatních lidí, především pak prostřednictvím zvnitřnění a předjímání toho, jak na ně ostatní nahlížejí. Je -li člověk odříznut od společnosti třeba pro své stáří nebo nemoc, stále obtížněji si udržuje sebeúctu. Pojetí lidské osoby a její jedinečnosti také zdůrazňuje hledisko procesuálního vývoje, v jehož průběhu mohou vznikat zcela neočekávané nové kvality (Slabý, 1991). Definice lidské osoby nevyžaduje, aby jedinec zde a nyní fungoval jako inteligentní, svobodný a morální člen společnosti vždyť i člověk nemorální se může obrátit. Lidská osoba je charakterizována i možností něco vykonat, někým se stát, někoho si zamilovat, vyrůst, změnit se k dobrému a prospěšnému. Příklad: Víme, že Einstein nebyl dobrý žák. Kdybychom ho odsoudili pro jeho neprospívání ve škole, byli bychom přišli o geniálního vědce. U žádného člověka nejsou všechny jeho vlohy v určitém přítomném okamžiku plně rozvinuty, nýbrž se více nebo méně rozvíjejí během celého života, a to také ve vztahu k blízkým a k celé lidské společnosti. Pro člověka je velmi důležité, aby v životě dospěl k jakémusi sebepotvrzení, že je jedinečný člověk, s jedinečným posláním. To není pýcha, to je základ pro vnímání hodnoty svého života, pro hledání jeho smyslu a pro svůj osobnostní růst. Aby k tomuto sebepotvrzení dospěl, musí poznávat bezpodmínečnou lásku svých nejbližších a bezpodmínečnou úctu lidí kolem. Ne všichni lidé si totiž jsou vědomi své hodnoty, i když ji všichni vlastní. V předcházejících úvahách jsme dospěli k poznání, že každý z nás je jedinečný. To není jen tím, že máme každý originální sadu genů. I v našich genech je určitý potenciál, který se

6 rozvine našim úsilím v to, kým se můžeme a máme stát. Věda to popisuje jako souhru genů a prostředí. Křesťané věří, že člověk je stvořen Bohem a dostal od něho nesmrtelnou duši, která zakládá jedinečnost člověka stvořeného k Božímu obrazu. S každým člověkem Bůh počítá ve svém plánu a každý člověk je pro něho má cenný a vzácný: Hle, vyryl jsem si tě na dlaně svých rukou (Iz 49,16). Do každého člověka vložil něco vzácného, originálního v biblickém jazyku jsou to třeba hřivny (Mt 25, 14-30). Tyto vlohy má každý člověk rozvíjet a za to, co dosáhne vlastní snahou, vlastním úsilím, si také zasluhuje úctu. Na tomto místě chci připomenout sice útlou, ale obsažnou knížku rakouského morálního teologa Hanse Rottera: Důstojnost lidského života (Vyšehrad, 1999), která sice svým záběrem přesahuje náš praktický pohled, ale základní postoje se shodují. PROČ NĚKTEŘÍ LIDÉ NEVNÍMAJÍ SVOU DŮSTOJNOST, HODNOTU SVÉHO ŽIVOTA? Ne všichni měli to štěstí poznat bezpodmínečnou lásku v rodině nebo v partnerských vztazích, totiž ten důležitý vklad, který by jim dal pocítit, že jsou pro někoho vzácní a důležití, a že tedy jejich život má smysl. Došli jsme k závěru, že důstojnost člověka (lidské osoby) je trvalou, neměnnou a nezcizitelnou vlastností každého člověka a ta zůstává i tehdy, když si jí člověk není vědom ( a pokud se jí sám nezřekne). Tato lidská důstojnost (hodnota života, Menschenwürde) se nemůže ztotožňovat s kvalitou života. Kvalita života je na rozdíl od základní hodnoty lidského života, jak jsme již uvedli, velmi proměnlivá. Jednotlivý člověk může zcela pravdivě vnímat při dobré kvalitě života svůj život jako hodnotný a při špatné kvalitě života svůj život jako nehodnotný. Ve skutečnosti je to však jen jeho pocit, který on však pravdivě prožívá. Atributy kvality života představují příjemnou a dobrou i žádoucí nadstavbu základní hodnoty života. Můžeme však o ně přijít a také o ně přicházíme - třeba ve stáří a v nemoci - a to pak vede k pocitu snížené lidské důstojnosti. Tento pocit může vyústit do deprese, agresivity či do zoufalství. Příčiny ztráty pocitu hodnoty života:

7 Pokud nemocní poznávali svou hodnotu ve společenském postavení a v radosti z tvůrčí práce, ztrácí ji často zjištěním nevyléčitelné choroby. Svou nemoc vnímají jako omezení, jako osobní selhání, ztrácejí sebeúctu a domnívají se, že přišli i o úctu druhých lidí. Trápí je, že nemohou pokračovat ve své práci, že něco nedokončí. Mohou k tomu přistoupit i výčitky svědomí, že se už nemohou postarat o svou rodinu. Stydí se za svou nemohoucnost. Pocit nepotřebnosti a pocit, že jsou zátěží pro nejbližší, jsou pro ně velice deprimující, a to je často důvodem, proč se utíkají do nemocnice. Člověku záleží na tom, jak vypadá v očích lidí, na jejich hodnocení a když onemocní, trpí tím, že už nebude mít cenu v očích druhých lidí. Nemocní se trápí tím, že nedokážou zvládnout nové situace, že nejsou hrdinové, jak si to o sobě mysleli dříve, stydí se za svůj smutek a pláč. Pocit zahanbení narůstá i tím, že ošetřovatelé se nesnaží vcítit se do jejich problémů, nejsou ochotni je povzbuzovat. Lidská důstojnost nemocných je narušována fyzickými zásahy na jejich tělesnosti: mohou to být třeba ošklivé popáleniny, amputace, vývody, cévky, závislost na technických pomůckách. Nepochybně k tomu přispívá i klesající tělesná výkonnost ve stáří, ztráta sluchu, zraku, sexuality, vrásky na čele, imobilita. Nemocné trápí jejich vzhled, ztráta kontroly nad tělesnými funkcemi, atd. K deprivaci lidské důstojnosti také přispívají citové a psychologické újmy, problémy ve vztazích v rodině, duchovní problémy, omezování osobní svobody, ztráta respektu, snížení možnosti rozhodování, snížení možnosti zapojit se do okolního dění, neschopnost ovládat technologie (polohovací postel, pojízdné křeslo), dále osamělost, únava, sešlost, senilita, chudoba atd. Další zdroje narušování lidské důstojnosti nemocných představují negativní jevy v ošetřovatelské péči, jako je např. nevhodné oslovování, zacházení s dospělým pacientem jako s dítětem, používání vulgárních výrazů, nedostatek intimity např. na toaletě, při koupání a převlékání. Nemocní mohou strádat také tím, že je ošetřující personál nenechá pro jejich pomalost podílet se na osobní hygieně, což vede k pocitům méněcennosti a ponížení. Mnozí si jsou vědomi nerovného vztahu, závislosti na zdravotnickém personálu, když jsou ignorovány jejich potřeby a jsou ponižovaní, může je to uvádět až do zoufalství. Jestliže je některý z těchto aspektů ve zdravotnické péči přítomen, nemocní to mohou vnímat jako přehlížení, degradaci, trapnost, a z toho narůstá pocit zbytečnosti, pocit ztráty smyslu života.

8 Stejné pocity může nemocný prožívat z nevhodného jednání rodiny: rodina za něho hovoří s lékařem, rodina sděluje lékaři jeho anamnézu, rodina sděluje ošetřujícímu personálu pacientovy obtíže. Tak ho vlastně prohlašují za bezprávného a neschopného vyjádřit vlastní myšlenky. Jak to může prospívat pocitům jeho lidské důstojnosti? Nemocní jsou velmi citliví na fráze. Když odcházíme z pokoje těžce nemocného člověka, nemůžeme bezmyšlenkovitě popřát krásný den nebo mějte se krásně. To by bylo výrazem naší povrchní starosti o něj, nevšímavosti k jeho stavu a také neúcty k jeho zápasu se slabostmi či bolestmi. Jak často zaznívá z našich úst: vy na zlé věci nemyslete, vy se z toho určitě dostanete, každý máme nějaké to své trápení, všechno zlé je k něčemu dobré, jen odvahu, to zase přejde, nemáme právo o Bohu pochybovat, Bůh tě musí milovat, když tě vybral nést takové břemeno, apod. Nemocní, kteří nejsou již schopni ovládnout své tělesné funkce, bývají za to často peskováni, a to někdy i nevybíravými slovy, místo toho, aby byli povzbuzeni, že to nic nemění na našem vztahu k nim. JAK POMOCI ZNOVU NALÉZT ČI OBJEVIT VĚDOMÍ LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI U LIDÍ, KTEŘÍ POCIT DŮSTOJNOSTI ZTRATILI? Při doprovázení nemocných se znovu a znovu přesvědčujeme o tom, že lidé, kteří si vybudovali sebeúctu vlastní zásluhou a netěžili z lásky a úcty ze strany jiných lidí, mají zcela reálný pocit ztráty lidské důstojnosti, když se dostaví choroba, slabost a nemohoucnost. Dostanou-li se do krizové situace, nevidí z ní žádné východisku a začnou dokonce volat po ukončení života. Za dobu téměř deseti let mé služby v hospici jsem se setkala se stovkami vážně nemocných a trpících lidí. Z nich pouze asi 15 hovořilo o eutanazii. Záměrně říkám hovořilo, protože to byla skutečně jen slova. Jestliže jsme s nimi znovu probrali jejich aktuální problémy, ujistili je o tom, že jejich bolest umíme ošetřit a že se o ně budeme rádi starat, tak už o eutanazii nehovořili. Ještě účinněji byla krize zažehnána dobrou ošetřovatelskou a sesterskou péčí, léčbou symptomů nemoci a zejména rozpletením vztahových problémů a zranění.

9 Příklad: Dlouhodobě nemocná paní jednoho rána naléhavě žádala, abychom jí píchli injekci, ať už to trápení skončí. Věděli jsme, že její fyzická bolest je ošetřena. Stačilo si k ní sednout, projevit účast na jejím trápení a přestala injekci žádat. Po chvíli mlčení začala mluvit sama. Kdysi pečovala o svého muže, který měl rakovinu. Byl nerudný jak já teď, říkala. Za nic nepoděkoval, všechno bylo špatně, co jsem udělala, vůbec neviděl, že už padám únavou, jak kolem něho chodím ve dne v noci a tak jsem mu jednou ani vodu nepodala. A začala plakat. Jasně se vyjevily pocity viny a výčitek svědomí, ukázala svou velkou vnitřní duchovní bolest. I když nebyla věřící, souhlasila s rozhovorem s knězem a po tomto rozhovoru nalezla pokoj. Umírala v klidu a tiše, doprovázena svým synem. Lidé, kteří se dostali do životní krize, nerozpoznávají hodnotu svého života a mohou tedy volat po eutanazii. Žádost o eutanazii není žádost o ukončení života, ale prosba o pomoc k lepší kvalitě života. Jestliže jsou ujištěni o našem zájmu o ně a přesvědčí se, že aspoň nám na nich záleží, tak se jim vědomí hodnoty vlastního života vrátí a smýšlejí jinak. Těmto nemocným může však pomoci pouze ten, kdo v nich stále vidí lidskou bytost, hodnou úcty a dokáže jim to dát najevo, bez ohledu na jejich tělesný, duševní, duchovní a sociální stav. Tady vidím nezastupitelnou úlohu nás zdravotníků ve službě nemocným, kteří z důvodů momentální krize resignovali na úctu ke svému životu. Je zpravidla v našich silách pomoci nemocnému tuto jeho lidskou hodnotu obnovit. To je vlastně náš pozitivní boj proti eutanazii. Názorným příkladem byla ona pacientka, která volala po eutanazii. Po rozhovoru s knězem a po setkání se synem si mě zavolala a řekla mi: Paní doktorko, jsem vám vděčná, že jste mi tu injekci včera nedali Pro zachování důstojnosti je důležité přiznat každému člověku svobodu. Svoboda rozhodování je jednou ze základních komponent vnitřní hodnoty člověka. Pokud ji respektujeme, respektujeme člověka. Jestliže ji nerespektujeme, jednáme s člověkem jako s věcí. A to je nemorální.

10 Kdybychom nutili lidi dělat něco proti jejich vůli, protože my chceme dosáhnout nějaký cíl i třeba léčebný, zbavovali bychom je jejich svobody. Pacientovi, kterého trápí dušnost z důvodu pleurálního výpotku rakovinného původu, navrhujeme punkci výpotku. Upozorníme ho však, jaké nepříjemnosti výkon obnáší; ale zato může přinést zlepšení dýchání, tj. úlevu v jeho aktuálních potížích. Musíme mluvit i o případném riziku. Rozhodneli se pacient výkon nepodstoupit, máme jeho rozhodnutí bez výčitek respektovat. Může se nám zdát, že dobro, které chceme udělat, je hodnotnější, než respektování jeho práva na svobodnou volbu. Kdybychom mu ale nařizovali, aby podstoupil něco, co nechce, jednali bychom s ním jako s prostředkem k dosažení našeho léčebného cíle. Jednali bychom s ním jako s věcí, ale ne se svobodným člověkem, který má právo o sobě rozhodovat. Jak tedy řešit konflikt svobody člověka a životně důležitou invazí? Jsme povinni nemocného poučit tak, aby se svobodně mohl rozhodnout pro to, co mu doporučujeme. To znamená věnovat mu čas a trpělivě vysvětlit všechno, co potřebuje vědět. Případně ho povzbudit, že budeme v jeho blízkosti. A když se rozhodne proti našemu doporučení, nesmíme mu to mít za zlé. (A můžeme mu to i říct.) Je pravdou, že když jsem kdykoli byla přesvědčena o tom, že takovým zákrokem nemocnému pomohu, i když to zpočátku nemocný odmítal, po vysvětlení, třeba i opakovaném, jak mu chci pomoci a co bude zákrok obnášet, souhlasil svobodně s provedením zákroku. Jestliže dovolujeme lidem říci ne naší léčbě, našemu doporučení a tak je respektujeme, dáváme jim najevo, že si je vážíme. Jsem přesvědčena, že i tak přispíváme k růstu sebeúcty nemocných. Nemocní mají právo žít v prostředí lásky, aby mohli znovu rozpoznat hodnotu a smysl svého života. K tomu potřebují, abychom jim umožnili co nejčastější kontakt s jejich blízkými a přáteli. Dozvíme-li se o nějaké překážce v těchto vztazích, máme jim diskrétně tyto problémy pomoci vyřešit. Příklad: Pečovali jsme o jednoho mladého muže, který byl ve své nemoci velmi statečný. Byl spokojený s naší péčí a byli jsme přesvědčeni, že je se svou nemocí i

11 smrtí smířen. Sociální pracovnice si však všimla, že neinformoval matku o své nemoci. Domnívali jsme se, že je něco v jejich vztahu narušeno. Podařilo se nám kontaktovat jeho matku a s pacientovým souhlasem ji pozvat na návštěvu a podat jí informaci o jeho stavu. Měla jsem příležitost se s touto paní setkat. Překvapilo mne, že nemluvila o žádném problému mezi ní a synem, ale jen ho chválila, jaký byl usilovný a zdatný. Od jeho devíti let jej vychovávala sama a byla hrdá, že z něho vychovala čestného člověka, kterého si lidé váží. Když jsem se setkala s tím nemocným mladým mužem, tak jsem mu řekla, že jsem už dlouho nepotkala matku, která by byla tak hrdá na svého syna, jako jeho matka. Zpozorněl. Tak jsem mu postupně říkala vše pozitivní, co o něm matka řekla. Jemu nejdříve zčervenaly oči, a pak se rozplakal jako dítě. Když se vyplakal, řekl mi, že to všechno je pro něho největším překvapením jeho života. Domníval se, že byl pro matku celý život jen břemenem, že pro ni nic neznamenal. Že se snažil celý život, aby jí to vynahradil, ale nepoznal, že by ji něco potěšilo. Při další návštěvě jsem matce doporučila, aby všechno, co mi sdělila o svém synovi, řekla i jemu osobně. Ti dva lidé si poprvé v životě řekli, co pro sebe znamenají a že se vždy měli rádi. Mladý muž mi po té další návštěvě matky řekl, že teprve nyní poznal, že celý jeho život měl cenu a smysl. U tohoto příběhu se mi vybavuje výrok E. Frankla (Lékařská péče o duši, 2006): Smysl našemu životu dávají velké okamžiky, které v životě prožijeme. Jeden takový velký okamžik, který prožijeme v závěru našeho života, může dát zpětně smysl celému našemu životu. Na počátku hospitalizace nemocný nechtěl žádnou psychologickou ani duchovní pomoc. Až po jeho pohřbu jsem se dověděla, že po té, co se smířil s matkou, se také smířil s Bohem. Vztahová oblast je oblast hluboce duchovní, vždyť v této oblasti jsme také schopni prožívat vztah s Bohem. Když se člověk smíří s lidmi, otevírá se mu často cesta ke vztahu s Bohem, nebo někdy naopak, když se smíří s Bohem, snadno se usmíří s lidmi. V každém případě, když se člověku zřítil dům jeho životních hodnot, mělo by být naší lidskou povinností pomoci mu tento dům znovu postavit třeba i skrze lásku svých blízkých. Nemocní potřebují rozpoznávat naši úctu.

12 Často jsem si kladla otázku, jakým způsobem mohu milovat lidi kolem sebe. Na tuto otázku jsem našla odpověď. Úcta to je forma lásky. Tímto způsobem projevováním úcty můžeme milovat lidi kolem sebe a tedy i nemocné, kterým chceme sloužit. A to není málo, když si uvědomíme, jakou vynalézavost a oběti to od nás vyžaduje, abychom dokázali překonat své přirozené postoje k slabosti jiných, k jejich nepříjemným projevům atd. Skrze naši úctu můžeme nemocným dopomoci k tomu, aby i přes všechny potíže zakoušeli, že jsou aspoň pro nás jedineční. Již jsme se zmínili, jak mocný účinek má pouhé oslovení, podání ruky a naslouchání. A také náš zájem o jeho předcházející život, aktivity a koníčky. Nasloucháním vlastně necháváme zaznít v jeho srdci všechno dobré v jeho životě. Každý člověk představuje originální příběh. Příklad: Měli jsme v hospici na přechodnou dobu jednoho člověka s Alzheimerovou chorobou. Nedal se s ním navázat žádný hlubší kontakt, stále jen chodil s aktovkou na vlak, utíkal z hospice na ulici, snědl třeba tři obědy po sobě a nevěděl, že jedl. Pro ošetřující personál to byl zkrátka velmi náročný pacient, který vyžadoval neustále individuální péči. Při jedné příležitosti jsem se ho zeptala, čím byl. Řekl, že byl lesním inženýrem. Překvapila mne jeho odpověď, odložila jsem práci a celou hodinu mi na mé otázky docela lucidně vyprávěl o své dřívější práci. A viděla jsem, že byl šťastný. Znovu žil svůj životní příběh. Naše úcta a láska blízkých věnována zadarmo může člověka proměňovat. Ztráta pocitu osobní důstojnosti se často projevuje agresivitou nemocného. Takový nemocný potřebuje spíše náš citlivý přístup než psychiatrické ošetření. Příklad: Měli jsme jednoho pacienta, který byl vulgární nejen slovem, ale i jednáním. Obtěžoval sestry, škrábal je, plival po nich, kousal, kopal, házel po nich léky. Bylo nepříjemné na ten pokoj chodit, natož chodit tam s úsměvem. Vzájemně jsme se k tomu ale povzbuzovali. V týmu jsme se dověděli, že ho manželka dala do hospice proto, že pro velké bolesti v zádech už nezvládala o něj pečovat. Po rozhovoru s psychologem vyšlo najevo, že nemocný se domnívá, že ho manželka do hospice už odložila a měl jí to za zlé. Byl vnitřně zraněný, pro něho to byla duchovní bolest. Cítil se vyřazený, bezmocný a bezcenný. Když jsme to zjistili, hledali jsme řešení. S manžely jsme se

13 domluvili tak, že nemocný půjde na čas domů, manželce pomůžou sestry z domácího hospice, ona si urychleně vyřídí lázně a po dobu lázní se nemocný k nám opět vrátí. Vrátil se tedy na čas domů. Když přišel podruhé, už byl vulgární jen slovně. V tu dobu měl narozeniny a celý ošetřovatelský tým mu přišel blahopřát. Zazpívali jsme mu, zarecitovali, dali kytku, přáníčko a od děvčat dostal na čelo pusu. Nemocný si najednou připadal, že je pro nás výjimečný, jedinečný. Nalezl svou ztracenou důstojnost a to ho postupně proměnilo. Po dřívější aroganci nebylo ani památky. Jeho pocit ztráty hodnoty života byl překonán tím, že se mu dostalo projevů úcty od nás a projevu lásky od manželky. Aby tedy nemocní neztráceli pocit své důstojnosti, je třeba respektovat jejich soukromí, dát jim možnost svobodného rozhodování o sobě, respektovat jejich přirozený stud, neuvádět je do situací, kdy by je mohla zahanbit či ponižovat jejich nemohoucnost. Péče o kvalitu života: Víme, že pro pocit hodnoty života má také velký význam kvalita života. Ve spolupráci se zdravotníky a dobrovolníky se zprostředkovávají nemocným, pokud jsou ještě schopní, možnosti něco tvořit, později se jim nabízí možnost ještě něco hezkého prožívat (poslouchat hudbu, naslouchat čtení dobrovolníků, účast na nějakém kulturním pořadu konaném přímo v zařízení, možnost jít ven na posteli nebo na křesle, a také duchovní prožitky s čtením Božího slova, nebo účast na mši svaté, rozhovory s různými kompetentními osobami apod.) Když se mohou nemocní s někým sdílet, přispívá to také k pocitu hodnoty života. Důstojná smrt Podobně, jako má člověk právo na důstojný život, má také právo na důstojnou smrt. Je to taková smrt, při které pokračuje úcta k člověku. Někteří se domnívají, že důstojná smrt je předčasné ukončení života, umírající lidé to ale vnímají jinak. Ze zkušeností ošetřujícího personálu víme, že si umírající lidé přejí ticho, absenci utrpení a přítomnost blízkých lidí. Hospic garantuje nemocným, že nikdo v posledních chvílích nebude sám. Umožňuje tedy pobyt blízkých lidí a přátel u lůžka nemocného, a to po neomezenou dobu, tak jak si to přeje nemocný.

14 Jak projevovat úctu a lásku umírajícímu člověku? Jsou to především vizuální a fyzické kontakty, kterými nemocnému sdělujeme, že jsme mu nablízku. Můžeme ho držet za ruku, dívat se na jeho obličej, případně ho i slovně ujistit o naší účasti. Důležitá je také starost o čistotu a vytvoření příjemného prostředí, které nemocnému může připomenout domov. Věřícímu člověku můžeme nabídnout společnou modlitbu, případně se za umírajícího mohou přítomní modlit. Když se později setkáváme s pozůstalými, vyjadřují nám vděčnost za to, že mohli strávit s jejich blízkými poslední chvíle života, i když se jim to zpočátku zdálo zbytečné, protože nemocní byli už v agonii. Rodinu i přátele nemocného povzbuzujeme, aby uvěřili, že umírající mohou ještě cítit stisk ruky, pohlazení a mohou slyšet slova díků, prosby o odpuštění, že mohou vnímat, že jsou milováni. Někteří z pozůstalých se slzami díků potvrzují, že skutečně zakusili takovou komunikaci s umírajícími, kteří pak odcházeli ze života v pokoji. Takové rozloučení s umírajícími se hluboce vpečetí do srdce pozůstalých a zanechává na ně trvalou vzpomínku. Stává se, že kolem umírajícího není nikdo z příbuzných a přátel. Snažíme se, aby s ním byl aspoň někdo z ošetřovatelského týmu nebo někdo z dobrovolníků. Nejsou to nějaké profesionální plačky, ale lidé zralí, kteří mají zkušenosti s touto formou doprovázení a jsou sami se skutečností smrti vyrovnáni. Nestačí tedy jen mít soucitné srdce či prožitek podobné bolesti. Ti mohou snad chápat bolest těch druhých, ale pokud z ní sami nenašli východisko, těžko mohou pomoci druhým. Mnozí to také proto dlouho v této službě nevydrží. Považuji za velmi důležité, aby pro členy ošetřovatelského týmu nebyla lidská důstojnost jen prázdným pojmem. Osvědčilo se nám hovořit o těchto otázkách na schůzkách týmu, svědčit si navzájem o zkušenostech s prožíváním doprovázení nemocných i o setkáváních s pozůstalými. Je třeba se také navzájem sdílet o radostech a starostech denního života a povzbuzovat se. Připomněli jsme si již několikrát, že úcta je jen jiná forma lásky. K tomu chci dodat jedno důležité doporučení, které dobře znají křesťané je: Miluj bližního svého jako sám sebe (Mk 12,31) Jestliže nebudeme mít my úctu k sobě samému, jestliže si nebudeme sami sebe vážit, a to i ve chvílích, kdy se nám zjevně nedaří v rodině, v práci a jinde, nedokážeme předat úctu ani našim nemocným a ani sobě navzájem

15 Otázky k zamyšlení 1. Je člověk vždy svobodný a schopný se správně rozhodovat? Může svobodně disponovat svým životem, i když nepoznává hodnotu, smysl a důstojnost svého života, ukončit ho? 2. Mohou zdravotníci za určitých okolností život ukončit? 3. Jak chránit hodnotu a důstojnost života? Závěr: Důstojnost můžeme definovat jako hodnotu života, kterou člověk poznává ve vztahu úcty od druhého člověka. Když člověk svým přičiněním dosahuje určitých dober a hodnot v životě, určité kvality života, zaslouží si za to úctu a to přispívá k pocitu hodnoty života i vlastní důstojnosti. Pokud ale člověk staví hodnotu svého života pouze na kvalitě svého života a na úctě zasloužené, která z toho vyplývá, ve chvíli krize v životě, resp. v době nevyléčitelné nemoci, kdy o kvalitu života přichází, ztrácí pocit hodnoty života. Je to jen jeho pocit, i když skutečný, a zdravotníci to nesmí ztratit ze zřetele. Ten člověk potřebuje pomoc, protože v tu chvíli nerozpoznává, že jeho život má stálou neměnnou hodnotu, vyplývající z jeho jedinečnosti. Jak říká Munzarová, (2011) je rozdíl mezi hodnotou člověka ve smyslu důstojnosti jedinečné osoby a hodnoty ve smyslu pouhé užitečnosti. Sami si musíme být vědomi toho, že důstojnost člověka není závislá od toho, co lidé cítí, ani co uznává mravní kultura té které společnosti, ale vyrůstá z obecného pojetí lidství. Nezáleží ani na tom, v jakém stavu se nachází tělo, duch, či duše jednotlivého člověka. Každý člověk je jedinečný, to potvrzují objevy posledních let v genetice, kdy byla přečtena lidská dědičná informace. Každý člověk je originál a má tedy cenu originálu. Jsme

16 originálem po tělesné i duchovní stránce, a tuto hodnotu člověk neztrácí ani v době nevyléčitelné nemoci a bezmocnosti, ani v žádné životné krizi. On to sice nemusí vnímat, ale přitom tu hodnotu originálu stále má. Je možno tedy mu ji znovu ukázat, nebo ho k znovunalezení hodnoty svého života přivést. Poznali jsme určité možnosti, jak můžeme pomoci nemocným v této krizi, která se může projevit i zoufalstvím nebo depresí a agresivitou. Důležité je pro nemocného vytvořit prostředí, v němž pozná lásku svých blízkých a naši úctu. To mu může pomoci rozpoznat svou jedinečnost, smysl svého života a často i smysl utrpení, které prožívá a trvalou hodnotu svého života. Současně je třeba pečovat o co nejlepší kvalitu života nemocného až do konce. To všechno pomáhá nemocnému vybojovat svůj vnitřní zápas nad depresí a dospět ke smíření se svou nemocí, event. blížícím se koncem života. Aby zdravotníci mohli druhým v této oblasti pomáhat, musí si být sami vědomi důstojnosti a hodnoty svého vlastního života. Odkazy, citace: Campbell Ross: Potřebuji tvou lásku, Praha, Návrat, 1992 Frankl Emil Viktor.: Vůle ke smyslu, Brno, Cesta, 2006 Frankl Emil Viktor.: Lékařská péče o duši, Brno, Cesta, 2006 Jan Pavel II: Dopis křesťanským rodinám, Řím, u svatého Petra, 1994 Kalvach, Zdeněk: Respektování lidské důstojnosti, Praha, Cesta domů, 2004 Munzarová Marta: Důstojnost člověka v bolesti, v utrpení a v umírání. Brno, Causa subitačasopis pro lékaře v praxi, 2011 Peck.Scott M: Odmítnutí duše, Praha, Pragma, 2001 Rotter Hans: Důstojnost lidského života, Praha, Vyšehrad, 1999 Saint-Exupéry Antoine, Malý princ, Praha, Albatros, 1977

17 Slabý Adolf: Pastorální medicína a zdravotnická etika, Praha, Karolinum, 1991 Strobel Lee: Kauza víra, Praha, Návrat domů, 2004 Biblické citáty z ekumenické bible. Celý tým hospice sv. Alžběty

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka.

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. FORMA A Když zahyne blízký Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. Tragická smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Dovolujeme si Vám nabídnout několik informací,

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Zdravotnická etika od A do Z

Zdravotnická etika od A do Z VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA INSTITUT GEOINFORMATIKY Zdravotnická etika od A do Z Marta Munzarová Radek Fujak GB3GIS01 Medicína ztrácí svou lidskou milosrdnou

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2012 Z čeho při prosazování mobilní paliativní péče vycházíme? z toho, že konec života do života patří a že bychom měli mít možnost volit kde

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

IPVZ DUCHOVNÍ PÉČE U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ

IPVZ DUCHOVNÍ PÉČE U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA BOHNICE IPVZ DUCHOVNÍ PÉČE U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ Mgr. Jan D. Došek Duchovní péče Nemoc a umírání vedou k naléhavějšímu kladení otázek o smysluplnosti života, platnosti hodnot a

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA ond aym ig R ton Ro s orth rw site OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme. DOMÁCÍ HOSPIC SV.

Více

Domácí hospic Domácí hospic Strom života

Domácí hospic Domácí hospic Strom života Domácí hospic Poskytuje své služby pacientům v pokročilých stádiích nevyléčitelných nemocí. Nemocnému a jeho pečujícím blízkým je tým domácího hospice k dispozici 24hodin denně 7 dní v týdnu. Cílem je

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Prarodič a krize v rodině

Prarodič a krize v rodině Prarodič a krize v rodině Motto Současný trend je žít od přítomnosti do budoucnosti, starší lidé mohou předat určité nepostradatelné historické souvislosti. Prarodiče připomínají, že jsme byli dětmi a

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Příjmení: Jméno, titul: ŽADATEL Rodné číslo: Rodné příjmení: Stav: Povolání (i dřívější): Adresa trvalého bydliště: PSČ: Adresa nynějšího pobytu:

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Práva nemocných dětí. Práva nemocných dětí. Hana Pinkavová

Práva nemocných dětí. Práva nemocných dětí. Hana Pinkavová Práva nemocných dětí Práva nemocných dětí Hana Pinkavová Práva dítěte: etapy poznávání dítěte a dětství z hlediska historického nejdůležitější mezníky ve vývoji lidských a především dětských práv: 1924

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Dotazníkové šetření spokojenosti se sociální pobytovou službou Domova důchodců Horní Planá. Vyhodnocení Dotazníků pro obyvatele Domova důchodců

Dotazníkové šetření spokojenosti se sociální pobytovou službou Domova důchodců Horní Planá. Vyhodnocení Dotazníků pro obyvatele Domova důchodců Dotazníkové šetření spokojenosti se sociální pobytovou službou Domova důchodců Horní Planá Vyhodnocení Dotazníků pro obyvatele Domova důchodců Horní Planá Vyplněných dotazníků bylo navráceno celkem 56,

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Příklad komunikace zařízení v transformaci

Příklad komunikace zařízení v transformaci Příklad komunikace zařízení v transformaci Následující text představuje materiál zpracovaný pracovníky zařízení zapojeného do přípravné fáze projektu Podpora transformace sociálních služeb. Dobře ilustruje,

Více

Změna není vždy jen o penězích, ale i o způsobu myšlení

Změna není vždy jen o penězích, ale i o způsobu myšlení 7 2 7:41 To je úlet holky co? Změna není vždy jen o penězích, ale i o způsobu myšlení 2015 Modrý kůň Kalendář na rok 2015 je inspirovaný kampaní, která se již tradičně koná u příležitosti Týdnů duševního

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více