Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19"

Transkript

1 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

2 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období (kalendářní rok) Po skončení zdaňovacího období je třeba vypořádat svou daňovou povinnost k dani z příjmů fyzických osob. Dochází tak k výpočtu roční daně ze všech typů příjmů spadajících do daně z příjmu k zúčtování měsíčních záloh na daň k zúčtování měsíčního daňového zvýhodnění. k uplatnění ročních slev na dani a odpočtů ze základu daně 2

3 Jak vypořádat svou daňovou povinnost A) zaměstnanec má povinnost podat si daňové přiznání B) zaměstnanec nemá povinnost podat si daňové přiznání, tak může požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně 3

4 Kdy má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání Zaměstnanec je povinen sám podat daňové přiznání na finančním úřadu příslušném podle místa trvalého bydliště v případě, že: dosáhl celkového roční ho příjmu vyšší než ,- Kč, u něhož se zvyšuje daň o solidární zvýšení daně v uplynulém kalendářním roce měl příjmy od více zaměstnavatelů současně a tito zaměstnavatelé sráželi měsíční zálohy na daň měl pouze jednoho zaměstnavatele (nebo více zaměstnavatelů postupně), ale měl další zdanitelné příjmy, (např. příjmy z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu ) vyšší než Kč za rok je daňovým nerezident emčr (zpravidla se jedná o cizince), který požaduje při výpočtu roční daně zohlednit daňové zvýhodnění na vyživované děti nebo slevu na dani z důvodu vyživované manželky, z důvodu částečné nebo plné invalidity nebo z důvodu vlastnictví průkazu ZTP/P. - viz strana 11 měl příjmy na území ČR i příjmy ze zahraničí měl příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které nejsou vyňaty ze zdanění měl příjmy ze závislé činnosti i jiné zdanitelné příjmy ze zahraničí 4

5 Daňové přiznání NOVĚ: Daňové přiznání za rok 2014 může podat i poplatník, který v roce 2014 uzavřel s některým zaměstnavatelem dohodu o provedení práce a nepodepsal u něj prohlášení k dani. V případě, že měl v některém měsíci příjem do 10000,- Kč, danil se mu tento příjem srážkovou daní. Tuto srážkovou daň si nově může poplatník započíst v rámci svého daňového přiznání na svém příslušném finančním úřadě. Zaměstnavatel mu pro tyto účely vydá potvrzení. Srážkovou daň nelze započítat v rámci ročního zúčtování daně prováděného zaměstnavatelem (byť třeba jinak poplatník splnil podmínky pro provedení ročního zúčtování). 5

6 Kdy může zaměstnanec požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně zaměstnanec nemá povinnost podat si daňové přiznání zaměstnanec měl v tomto roce pouze příjmy ze závislé činnosti (tj. ze zaměstnání) buď pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů, ale postupně za sebou - ne současně, a u všech těchto zaměstnavatelů podepsal prohlášení k dani Není možné překrytí pracovních poměrů: např. při ukončení předchozího pracovního poměru dne a nástupu do nového zaměstnání dne již je povinnost podat daňové přiznání, nelze provést roční zúčtování daní. Zaměstnanec zároveň neměl jiné příjmy vyšší než Kč za rok. Zaměstnanec dosáhl v některých měsících příjem pro solidární zvýšení daně, ale celkově v roce 2014 nedosáhl výše úhrnu zdanitelných příjmů ,- Kč (ať již u jednoho nebo u více zaměstnavatelů v roce postupně) - změna oproti

7 Zaměstnanec, který splňuje podmínky pro provedení ročního zúčtování, má možnost: Požádat UCB, jako svého posledního zaměstnavatele v roce 2014( mzdová účtárna UCB spočte roční daň a případný přeplatek vyšší než 50,- Kč vrátí ve mzdě za březen) nedoplatek na dani se v případě ročního zúčtování nevybírá Nebo se rozhodne sám si podat daňové přiznání (případný přeplatek mu zašle finanční úřad) nedoplatek na dani uhradí finančnímu úřadu nepožádat o roční zúčtování daně ani nepodat daňové přiznání (neobdrží případný přeplatek daně) 7

8 Jak požádat o roční zúčtování daně Pro žádost o roční zúčtování daně za rok 2014 zaměstnanec vyplní stranu 3 a 4 tiskopisu Prohlášení poplatníka, ve kterém vyplnil svůj nárok na slevy pro rok 2014 na straně 1 a 2 viz návod str. 8 a 9 Roční zúčtování daně zpracuje zaměstnavatel na základě vyplněného prohlášení k dani a dokladů pro nárok na slevy na dani a odpočty ze základu daně, Doklady musí mít datum vystavení nejpozději a UCB je obdrží nejpozději

9 Jak vyplnit žádost o provedení ročního zúčtování (3.strana prohlášení,kde jste vyplňovali stranu 1 a 2 pro rok 2014) pokud NEŽÁDÁTE o provedení ročního zúčtování, uvést pouze 2014 NEŽÁDÁM a zbytek stránky nevyplňovat pokud ŽÁDÁTE o provedení ročního zúčtování, uvést: 2014 v políčkách 1. a 2. pod sebou. Máte-li první sloupec vyplněn z předchozího roku, vyplňujete 2. nebo 3. sloupec. Bod 3: v případě, že jste po celý rok 2014 pracovali v UCB, uvést do kolonky a) údaj 2014 pokud jste nastoupili až v průběhu roku 2014, vyplnit kolonku b) takto: vždy uvést období od do a veškeré zaměstnavatele, přiložit originál Potvrzení o zdanitelných příjmech z těchto předchozích zaměstnání Je možné použít i údaj nezaměstnaný. Např.: nezaměstnaný název předch. zaměstnavatele název předch. zaměstnavatele V případě uplatnění úroků z úvěru na bytové potřeby vyplňte 2014 a tabulku dole. 9

10 Jak vyplnil žádost o provedení ročního zúčtování (4. strana prohlášení, kde jste vyplňovali stranu 1 a 2 pro rok 2014) uplatnění manželky/manžela bez příjmů nebo s příjmem do Kč (v případě, že jste o slevu na manželku dosud nežádal, musíte doložit kopii oddacího listu) Vyplňte v případě, že uplatňujete některou z položek. Pokud uplatňujete poprvé, je třeba doložit informace a příslušné dokumenty (viz násl. strana). Potvrdíte pravdivost údajů za zdaň. období 2014 (i když nežádáte o roční zúčtování!), datum do a Váš podpis 10

11 Doklady k uplatnění nezdanitelných částí základu daně 1. Všechna POTVRZENÍ musí být vždy ORIGINÁL. Poskytnutí daru Potvrzení o přijetí daru s uvedeným účelem daru Daňově uznatelným je dar nejméně 1000,- Kč, max. do výše 15 % základu daně. Odpočty úroků úvěr ze stavebního spoření, hypoteční úvěr Potvrzení o zaplacených úrocích v roce 2014 Při prvním uplatnění odpočtu u zaměstnavatele, u kterého žádáte roční zúčtování, nebo při změně úvěru je nutno navíc doložit dokumenty: a) smlouva o úvěru (kopie) b) výpis z listu vlastnictví nebo potvrzení právnické osoby o trvání členství a užívání bytu (ORIGINÁL) c) kolaudační rozhodnutí po dokončení výstavby - kopie d) kupní smlouva e) doklad o trvalém bydlišti f) příp. další dokumenty na vyžádání - dle konkrétní situace Penzijní připojištění Potvrzení penzijního fondu o zaplacených vlastních příspěvcích v roce 2014 (částka nad Kč) Při prvním uplatnění odpočtu u zaměstnavatele, u kterého žádáte roční zúčtování, nebo při změně smlouvy je nutno doložit kopii smlouvy. 11

12 Doklady k uplatnění nezdanitelných částí základu daně 2. Životní pojištění Potvrzení o pojistném zaplaceném v roce 2014 Při prvním uplatnění odpočtu u zaměstnavatele, u kterého žádáte o roční zúčtování, nebo změně pojišťovny či smlouvy je nutno navíc doložit kopii pojistné smlouvy s vyznačenou částkou na soukromé životní pojištění. V případě změny pojišťovny nutno doložit novou smlouvu. Výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) musí být ve smlouvě sjednána nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v tom kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let. Členské příspěvky člena odborové organizace Potvrzení o výši zaplacených příspěvků Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání Potvrzení o zaplacení 12

13 Nová sleva na dani od 2014 Sleva za umístění dítěte - 35bb Zákona o dani z příjmů Poplatník může uplatnit slevu na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti v předškolním věku Slevu lze uplatnit pouze na dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a musí se jednat o dítě vyživované tj. o dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů anebo o dítě druhého z manželů, s výjimkou vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Maximální výše slevy za každé vyživované dítě je limitována výší minimální mzdy platné k 1. lednu příslušného zdaňovacího období, i pokud zde bylo dítě umístěno jen po část roku. Pro rok 2014 je to Kč. Poplatník vyplní Přílohu k prohlášení k dani k dispozici na intranetu Nárok na slevu doloží poplatník potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v tomto zařízení 13

14 Náležitosti potvrzení zařízení péče o děti Dle ustanovení 38l odst. 2 písm. f) ZDP potvrzení musí obsahovat jméno vyživovaného dítěte poplatníka a celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil. Nad rámec povinných náležitostí potvrzení doporučujeme, aby potvrzení též obsahovalo následující informace: které zařízení potvrzení vydává, jméno a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu vyživovaného dítěte, celková výše vynaložených výdajů za umístění dítěte v příslušném zdaňovacím období tzv. školkovné (takovým výdajem však není úhrada stravného za dítě), jméno poplatníka, kterému se potvrzení vydává, razítko zařízení a podpis osoby oprávněné k vydání potvrzení Vzor potvrzení k dispozici na intranetu 14

15 Podmínky pro zpracování ročního zúčtování daně daňovým nerezidentům ČR Daňovému nerezidentu ČR (obvykle občan jiného státu než ČR byť s trvalým pobytem v ČR) může zaměstnavatel provést roční zúčtování daně, ale může uplatnit pouze slevu na poplatníka a slevu na studium. Dokladem pro zaměstnavatele o tom, že daný zaměstnanec je daňovým rezidentem ČR, je pouze potvrzení o daňovém domicilu Potvrzení o daňovém domicilu v ČR vydá příslušný Finanční úřad dle místa bydliště v ČR. Bez prokázání podmínek daňového rezidenství v ČR Finanční úřad tento daňový domicil nevystaví. Prokázání podmínek pro vystavení daňového domicilu - např. a) kde má osoba stálý byt b) kde (ve kterém státu) má osoba středisko zájmů (kde se zdržuje jeho rodina) atd. V případě, že zaměstnanec nedoloží potvrzení, že byl v roce 2014 rezidentem ČR do a požaduje uplatnit jiné slevy a odpočty než výše uvedené, nebude mu roční zúčtování provedeno a podá si daňové přiznání u svého příslušného Finančního úřadu 15

16 Vyplnění prohlášení na rok 2015 zde si uplatníte slevy od !! (1. strana formuláře prohlášení, ve kterém jste uplatňovali slevy na dani pro rok 2014, - vzor 22 nebo 23 - vyplňují pouze zaměstnanci, kteří neuplatňují daňové zvýhodnění na dítě v 2015) Zkontrolujte osobní údaje, případně uveďte změny na str. 2 uvést rok 2015 a přeškrtnout nehodící se údaj vyplnit důchod / důchody (donést potvrzení o pobírání na rok 2015 s aktuálním datem, v průběhu měsíce ledna 2015) v případě vlastního studia vyplnit: 2015, pokud studium má trvat celý rok, příp. konkrétní měsíce za text od-do Děti nevyplňujte kdo uplatňuje zvýhodnění na děti, musí vyplnit pro rok 2015 nové prohlášení vzor 24 16

17 (2. strana prohlášení, vzor č. 22) Manžel/manželka se již nevyplňuje Pobírání starobního důchodu se již nevyplňuje uvést změny, k nimž došlo během roku 2014 např. změna bydliště, ukončení daňového zvýhodnění na vyživované dítě, rozvod, sňatek - nahlašte také na HR centrum UCB potvrzení pravdivosti údajů uvést: na zdaň. období 2015 datum nejpozdější Podpis 17

18 Podpis prohlášení na rok 2015 v případě uplatňování daňového zvýhodnění na děti (1. strana prohlášení, nutno vyplnit nový vzor č. 24) vyplnit hlavičku s osobními údaji uvést rok 2015 a přeškrtnout nehodící se údaj vyplnit důchod / důchody (donést potvrzení o pobírání na rok 2015 s aktuálním datem, v průběhu měsíce ledna 2015) v případě vlastního studia vyplnit: 2015, pokud studium má trvat celý rok, příp. konkrétní měsíce za text od-do pokud uplatňujete daňové zvýhodnění na děti, vyplnit všechny děti a jejich pořadí (Doklady: nezletilé dítě stačí kopie rodného listu, zletilé (nad 18 let věku, maximálně do 26 let věku) vždy při začátku školního roku doložit potvrzení školy; dále potvrzení ze zaměstnání manžela(ky), /pokud došlo ke změně zaměstnavatele v průběhu roku/ že toto zvýhodnění neuplatňuje (pokud nemá zaměstnavatele, stačí čestné prohlášení) Vyplnit nezletilé děti do 18 let, na které uplatňujete daňové zvýhodnění Vyplnit zletilé děti nad 18 let do 26 let, na které uplatňujete daňové zvýhodnění 18

19 (2. strana prohlášení, nový vzor č. 24) uvést vyživované děti s průkazem ZTP/P uvést manžela/manželku nebo druha/družku v případě, že tato osoba uplatňuje daňové zvýhodnění na některé děti ze společně hospodařící domácnosti a uvést jejího zaměstnavatele, který vystavuje potvrzení o uplatňování/neuplatňování daňového zvýhodnění uvést změny, k nimž došlo během roku 2014 např. změna bydliště, ukončení daňového zvýhodnění na vyživované dítě, rozvod, sňatek uvést změny v počtu a pořadí vyživovaných dětí, v případě, že k nim dojde v průběhu roku 2015 potvrzení pravdivosti údajů uvést: na zdaň. období 2015 datum nejpozdější Podpis 19

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Démonia DIS 2/2014 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013

Démonia DIS 2/2014 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013 O B S A H: 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013 2/ PŘEDKLÁDÁNÍ TISKOPISŮ VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ A

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015 1 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti řeší ustanovení 6 zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP). Příjmy ze závislé činnosti jsou: A) plnění v podobě 1.

Více

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 č.

Více

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

Daňové zvýhodnění v roce 2015

Daňové zvýhodnění v roce 2015 Daňové zvýhodnění v roce 2015 Zákonem č. 267/2014 Sb., byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též: ZDP). Jde o velice obsáhlou novelu, která má celkem

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 č.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Jak si poradit s daňovým přiznáním

Jak si poradit s daňovým přiznáním OPřiznání 1/E06 6.2.2006 14:09 Stránka 1 Příloha týdeníku Ekonom 6/2006 Jak si poradit s daňovým přiznáním Rychle se blíží konec března a s ním termín podání daňového přiznání za rok 2005. Při jeho vyplňování

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2015 METIS Praha, spol. s r.o. 30. 1. 2015 Obsah Tuzemské cestovní

Více

5. Zúčtování se zaměstnanci

5. Zúčtování se zaměstnanci 5. Zúčtování se zaměstnanci Obsah kapitoly: odměna zaměstnance za práci písemnosti a evidence práce a mezd mzda, složky mzdy výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, částky k výplatě srážky z mezd (povinné, dobrovolné)

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v obchodní společnosti Renáta Kozáková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 17. 1. 2012 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 17. 1. 2012 Milan LOŠŤÁK 2012 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 17. 1. 2012 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více