~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:"

Transkript

1 ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění za předpokladu, že písemně v části III Prohlášení, vyplní zdaňovací období za které chce od zaměstnavatele provést roční vyúčtování. III. Žádám o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění a o provedení výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Za zdaňovací období 2013 Za zdaňovací období XY Za zdaňovací období XY Poplatník tak může učinit pokud měl za uplynulé zdanitelné období příjem pouze ze své hlavní závislé činnosti tj. u svého hlavního zaměstnavatele. Z uvedeného jasně vyplývá, že o roční zúčtování nemohou požádat zaměstnanci a příjemci funkčních požitků, kteří mají s tímto hlavním zaměstnáním ještě další souběžné příjmy a to buď z pracovněprávních vztahů ( další sjednání dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce u jiného zaměstnavatele), nebo příjmy z podnikání, příjmy z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku z nichž se daň nesráží, a další ostatní příjmy, pokud nejsou od daně osvobozeny a pokud úhrn těchto příjmů činil za rok více než Kč 6 000,--. Tiskopis potvrzení o zdanitelných příjmech: Tak jak je uvedeno v předchozím odstavci nemůže se poplatník žádat o roční zúčtování daně, kde má jiné příjmy ve zdaňovacím období, než příjmy z hlavní závislé činnosti, ale má povinnost provést si roční zúčtování sám. Pro tyto účely mu zaměstnavatel vystaví na žádost pouze tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech, kdy údaje uvedené v tomto tiskopise budou sloužit jako nápočet k dalším příjmům. Tentýž tiskopis vystaví vždy poslední zaměstnavatel poplatníka, u kterého tento končí pracovní poměr v průběhu kalendářního roku. Zde platí pravidlo, že o roční zúčtování daně ze závislé činnosti si může poplatník žádat vždy u posledního zaměstnavatele, u kterého měl zdanitelný příjem k Příklad č. 26: Zaměstnanec byl v roce 2013 zaměstnán u prvního zaměstnavatele od 1.1. do Při ukončení pracovního poměru mu byl vydán kromě zápočtového listu,

2 ~ 2 ~ také tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech. Od se poplatník (bývalý zaměstnanec) přihlásil na úřad práce, kde byl evidován až do konce kalendářního roku. Znamená to, že neměl po zbývající část roku žádný zdanitelný příjem ze závislé činnosti. Kdo mu provede roční zúčtování daně? Řešení: Pokud si bývalý poplatník (nyní uchazeč o zaměstnání) požádá posledního zaměstnavatele o roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti, musí mu toto zúčtování poslední zaměstnavatel provést. Poznámka : Zmiňovaný tiskopis vydává příslušné Ministerstvo financí. Je samozřejmě možné používat i produkty výpočetní techniky, pokud budou co do obsahu a formátu totožné s předepsaným tiskopisem. Příklad č. 27: Zaměstnanec skončil pracovní poměr u zaměstnavatele A k Ten mu vydal Potvrzení o zdanitelných příjmech. K zaměstnavateli B nastoupil ihned 1.4., avšak jeho zaměstnání trvalo jen do I zaměstnavatel B mu vydal Potvrzení o zdanitelných příjmech. K poslednímu zaměstnavateli C nastoupil od 1.8., kde pracuje dosud, tj. do konce kalendářního období..poplatník u tohoto posledního zaměstnavatele C požádal o roční zúčtování daně. Zaměstnavatel však na něm požaduje doložení tiskopisů Potvrzení o zdanitelných příjmech od posledních dvou předešlých zaměstnavatelů tj. A a B. Je postup posledního zaměstnavatele v souladu s daňovými předpisy? Řešení: Pokud si zaměstnanec požádá posledního zaměstnavatele o roční zúčtování daně je zaměstnavatel povinen toto zúčtování provést za předpokladu, že má k dispozici přehled o zúčtovaných příjmech a sražených přímých daních ( SZ,ZP a záloha daň ) za celý kalendářní rok. V případě, že poplatník nedoloží tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech od bývalých zaměstnavatelů A a B, nemůže mu poslední zaměstnavatel roční zúčtování provést. Závazné termíny předkládání podkladů vztahující se k ročnímu zúčtování daně poplatníkem daně svému plátci (zaměstnavateli). Výsledek ročního zúčtování: Pokud si tedy poplatník vyplní odd. III Prohlášení poplatníka.., musí doložit ( pokud má ) nejpozději do svému zaměstnavateli doklady pro zúčtování ročních záloh a daňového zvýhodnění. Jedná se o možnost ponížit si základ daně o tzv. nezdanitelné částky ze základu daně a to ve smyslu ust. 15 odst. 1, 3-8, ZDP. Na základě těchto předložených dokladů, provede zaměstnavatel roční vyúčtování tak, aby zjištěný výsledek mohl poplatníkovi zúčtovat do výplaty

3 ~ 3 ~ nejpozději do tj. v březnové výplatě. Nepředloží-li poplatník tyto doklady do shora uvedeného termínu roční zúčtování plátce daně neprovede. Výsledek ročního zúčtování: a) Poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti : Poplatníkovi, který si neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, vrátí plátce daně jako kladný rozdíl mezi zálohově sraženou daní a daní vypočtenou tj. roční daní sníženou o slevy na dani do shora uvedeného termínu tj. do březnové výplaty, pokud tento rozdíl činí více než 50 Kč. Případný nedoplatek z ročního zúčtování se poplatníkovi nesráží! b) Poplatník, uplatňující si daňové zvýhodnění : Poplatníkovi, který uplatňuje daňové zvýhodnění na děti, poskytne mu plátce daně slevu na dítě (děti) maximálně do výše daně vypočtené a snížené o slevy na dani podle 35ba. Je-li pak nárok na daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň snížená o slevy, má poplatník nárok na vyplacení daňového bonusu, za předpokladu, že úhrn příjmů ze závislé činnosti, ze kterých se roční zúčtování provádí, dosáhl alespoň šestinásobek minimální mzdy což činí Kč ,-. Tam, kde sice úhrn příjmů ze závislé činnosti nedosáhl alespoň Kč ,-, poplatník na vyplacené daňové bonusy v kalendářních měsících, v nichž úhrn jeho příjmů dosáhl alespoň poloviny minimální mzdy Kč 4 000,- nárok neztrácí. V případě, kdy je u poplatníka s příjmem alespoň Kč ,-, úhrn částek vyplacených na měsíčních daňových bonusech vyšší než daňový bonus, sníží plátce daně o přeplacenou částku na daňovém bonusu vypočtenou částku přeplatku na dani po slevě sníží se o tuto částku přeplatek z ročního zúčtování. Jestli-že je úhrn částek vyplacených na měsíčních daňových bonusech nižší než daňový bonus, zvýší plátce daně o nevyplacenou částku na daňovém bonusu vypočtenou částku přeplatku na dani po slevě výsledkem bude doplatek na daňovém bonusu. Poplatník má nárok na daňový bonus pokud jeho výše činí alespoň Kč 100, maximálně však do výše Kč ,-. NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ PODLE 15 ZDP V SOUVISLOSTI S ROČNÍM ZÚČTOVÁNÍM A DOKLADY V RÁMCI JEJICH PROKAZOVÁNÍ: 1) Nezdanitelné částky darů pro vymezené účely 15 odst. 1 ZDP: Jedná se o dary, které poplatník v průběhu zdaňovacího období poskytl: a) právnickým osobám např. na : -- financování vědy, výzkumu, vývoje, kultury, školství, sportu, zdravotnictví,

4 ~ 4 ~ -- nadace, spolky, charitu, církve, politické strany a hnutí, -- odstraňování živelných pohrom na území ČR, požární ochranu, -- ochrana životního prostředí, zvířat, ekologie. -- samostatnou kapitolu tvoří dar pro zdravotnické účely ve formě bezpříspěvkového dárcovství krve, kdy jeden odběr se ohodnocuje částkou Kč 2 000,-. b) fyzické osobě např. na : -- financování zdravotnického nebo školského zařízení, -- ochrana opuštěných zvířat, nebo financování těchto zařízení. c) fyzické osobě, která je poživatelem invalidního důchodu, nebo byla poživatelem invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu, nebo je nezletilým dítětem závislým na péči jiné osoby podle zákona o sociálních službách a to na : -- zdravotnické prostředky do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami, -- rehabilitační a kompenzační pomůcky nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, -- majetek usnadňující těmto osobám vzdělávání a zařazení do zaměstnání uplatnění. Výše darů za zdanitelné období: Úhrn darů není omezen, avšak pro účely hranice uznatelnosti je minimální výše daru Kč 1 000,- a maximálně 10% z celoročního základu daně. Od je 15%!!!!!!!!!!! Znamená to, že uplatnění daru ve výši uvedeného mini maxu, lze odečíst od základu daně jen dar poskytnutý ve zdaňovacím období za které se provádí roční zúčtování. Příklad č. 28 : Zaměstnanec (poplatník) měl roční vyměřovací základ Pojistné za zaměstnavatele bylo 34% z této částky tj. Základ daně byl stanoven na Poplatník daroval na ekologii a zdravotnictví celkem Může mu zaměstnavatel uznat plnou částku? ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč Řešení : V rámci ročního vyúčtování je uznatelná částka daru pouze do max. 10% ze základu daně, což je částka ,--. Poplatníkovi se tak může ponížit zaklad daně pouze o uvedenou částku 10% ze základu daně.

5 ~ 5 ~ Dokladování darů: Jak již bylo řečeno nejpozději do musí poplatník předložit zaměstnavateli veškeré doklady týkající se poskytnutého daru, tzn. např. ( útržek složenky, výpis z účtu, darovací smlouvu, potvrzení o bezpříspěvkovém dárcovství krve, u daru pro fyzickou osobu kromě darovací smlouvy ještě skutečnost, že se jedná o dar poskytnutý invalidní osobě ). Pozn: Z pohledu dokladovosti, musí být jasně patrno, že se skutečně jedná o poskytnutí daru! a ne o zaplacení např. nějakého poplatku viz. úkon ve zdravotnickém zařízení, atd. Zrekapitulujeme-li si co tedy musí být z účetního dokladu patrno lze vše charakterizovat do těchto bodů : -- kdo dar poskytl, -- komu byl dar poskytnut, -- účel daru, -- výše daru, -- datum, kdy byl dar poskytnut. 2) Odpočet nezdanitelné částky z titulu placení úroků z úvěrů ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru 15 odst.3 ZDP: Příslušné úroky z úvěrů lze odečíst pouze tam, kde se jedná o úvěr v případě, že: A) jde o úrok ze stavebního spoření u stavební spořitelny, B) jde o úrok z hypotečního úvěru u banky, C) jde o úrok z poskytnutého úvěru na financování bytových potřeb (nesmí se jednat o výstavbu, koupi, přestavbu nemovitosti za účelem podnikání, či pronájmu). D ) jde o úrok z úvěru, který je poskytnut pro bytovou potřebu, kterou se pro tyto účely daně z příjmu rozumí : a) výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu, změna stavby, b) koupě pozemku, kdy musí být zahájena výstavba nejpozději do 4 let, c) koupě bytového domu, rodinného domu a to i rozestavěného, či bytu, d) splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě, jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu či domu, e) údržba a změna stavby domu bytu, nebo bytu ve vlastnictví, f) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců, je-li předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného se získáním bytu, domu, nebo splacení předhypotečního úvěru hypotečním úvěrem, g) úhrada za převod členských práv a povinností družstva za účelem nájmu či převodu bytu na jiné užívání ( do vlastnictví ).

6 ~ 6 ~ Výše, podmínky uplatňování a způsob dokladování: Výše: Maximální uznatelná výše úroku pro odpočet je částka Kč ,--. Uplatňování úroku z úvěru: Úroky z úvěru může uplatňovat : a) jeden z účastníků smlouvy, b) zletilí účastníci smlouvy rovným dílem, kdy v obou případech musí být zapsáni v úvěrové smlouvě a musí být též vlastníky k předmětné nemovitosti. Poznámka k bodu b) - vlastník nebo spoluvlastník k předmětné nemovitosti: Jedna z podmínek pro uplatnění úroků z úvěrů v rámci ročního zúčtování je i skutečnost, že účastník smlouvy musí být k nemovitosti vlastník nebo alespoň spoluvlastník. Bytové potřeby ve vlastnictví musí poplatník v roce nabytí vlastnit alespoň ke konci zdaňovacího období a v letech následujících po celé zdaňovací období. Dále pak poplatník musí bytovou potřebu, pokud je dokončena, užívat k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Z uvedeného jasně vyplývá, že poplatník nelze využít případnou nemovitost k jiným účelům např. účelům komerčním. a) hypoteční či jinou smlouvu, ze které bude patrno : - kdo úvěr poskytl banka, spořitelna, zahraniční banka, stavební spořitelna, - o jaký úvěr se jednalo jasný účel poskytnutého úvěru tj. např. úvěr ze staveb. spoření, hypoteční úvěr, překlenovací úvěr, předhypoteční úvěr, atd. - komu byl úvěr poskytnut účastník smlouvy = dlužník, spoludlužník, účastník, klient - kdy byl úvěr poskytnut. b) výpis z katastru nemovitostí, c) potvrzení o skutečně zaplacených úrocích. Příklad č. 29: Zaměstnanec si vzal úvěr, na nákup bytu pro svoji dceru. Dcera se stala vlastníkem k dané nemovitosti zápisem do katastru. Může si zaměstnanec poplatník, kterému byl úvěr poskytnut uplatňovat úroky z tohoto úvěru? Řešení: S ohledem, že zaměstnanec jen splňoval určitá kritéria (finanční záruky) pro poskytnutí úvěru, ale nestal se vlastníkem, nemůže si uplatňovat úroky z úvěru.

7 ~ 7 ~ Příklad č. 30: Zaměstnanec si prostřednictvím úvěru koupil byt, ke kterému je vlastníkem, za účelem řešení bytové situace pro svého syna, který tento byt bude trvale obývat. Bude mít nárok na odpočet úroků z tohoto úvěru, když tento byt sám neobývá? Řešení: Zaměstnanec poplatník bude mít nárok na odpočet úroků z úvěru, neboť splnil veškeré podmínky dané ZDP, neboť se stal vlastníkem bytu, který je využíván pro trvalé bytové potřeby jeho syna. 3) Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který zaplatí na své penzijní připojištění více než Kč 6 000,-- na rok v roce Jedná se o penzijní připojištění se státním příspěvkem, kdy pokud bude zaplaceno poplatníkem více jak Kč 6000,-- na rok, může si tuto částku nad Kč 6 000,-- uplatňovat jako nezdanitelnou část ze základu daně. Maximální uznatelná částka činí Kč ,-. Poznámka: Ideální úhrada pro dosažení maximálního odpočtu je částka Kč ,-- na rok. a) poplatník předloží smlouvu o penzijním připojištění a každým rokem pak b) předloží potvrzení o skutečně zaplaceném penzijním připojištění. 4) Odpočet nezdanitelné částky u poplatníka, který platí pojistné na soukromé životní pojištění : Jedná se o soukromé životní pojištění, které zahrnuje tři druhy pojištění : -- na dožití určitého věku, -- na smrt a dožití určitého věku, -- na důchodové pojištění. Dále musí být u tohoto pojištění splněny tři základní podmínky: -- pojistná smlouva je sjednaná mezi zaměstnancem a pojišťovnou a nikoliv mezi zaměstnavatelem a pojišťovnou ve prospěch třetí osoby - zaměstnance, -- v této smlouvě je sjednána výplata pojistného plnění až po uplynutí 60 kalendářních měsících (5 letech) a současně -- vypovězení této smlouvy nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Maximální uznatelná částka zaplaceného pojistného činí Kč ,-. a) pojistnou smlouvu, b) potvrzení o skutečně zaplaceném pojistném.

8 ~ 8 ~ ZMĚNY PŘI ODPOČTU NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ PODLE 15 odst. 5 ZDP PRO ROK 2013 Roční zúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2013 v roce 2014 : Nově se odečte od zaplaceného příspěvku poplatníka na penzijní pojištění a doplňkové pojištění celkem Kč ,-, avšak z úhrnu zaplacených příspěvků se nově odečte Kč ,-. ( V roce 2012 to bylo Kč 6 000,- ). Z uvedeného vyplývá, že si poplatník může uplatnit zaplacené příspěvky na doplňkové spoření jako nezdanitelnou část základu daně i v ročním zúčtování záloh u zaměstnavatele. 5) Odpočet nezdanitelné částky při placení členských příspěvků členem odborové organizace. Jedná se o situaci, kdy uznatelná roční částka zaplacených členských příspěvků odborářem činí 1,5% z hrubé mzdy (vyměřovacího základu), nejvýše však částka Kč 3 000,- za rok. Poznámka : Z uvedeného vyplývá, že v praxi půjde o situace uplatnění maximální výše což je částka Kč 3 000,- Poplatník předkládá plátci potvrzení odborové organizace o výši zaplaceného příspěvku, za uplynulé zdaňovací období. 6) Nezdanitelná částka úhrada poplatníka za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání: Od základu daně lze odečíst úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování výsledků dalšího vzdělávání, ( zákon 179/2006 Sb.) pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle 24 ZDP s příjmy podle 7 ( např. z podnikání ). Tato částka činí max. Kč ,-, u poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením je to částka Kč ,- a s těžším zdravotním postižením částka Kč ,-. Poplatník předkládá plátci potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. V souvislosti s ročním zúčtováním daně ze závislé činnosti jen připomínám další odpočet v rámci roční slevy a to je odpočet na manžela ve výši Kč ,--.

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Démonia DIS 2/2014 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013

Démonia DIS 2/2014 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013 O B S A H: 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013 2/ PŘEDKLÁDÁNÍ TISKOPISŮ VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ A

Více

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: III. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl. I Zákon č. 586/1992

Více

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015 1 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti řeší ustanovení 6 zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP). Příjmy ze závislé činnosti jsou: A) plnění v podobě 1.

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Čj. 32320/11-31 Pokyn GFŘ D - 6 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 č.

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Daň z příjmu osob v závislé činnosti v České republice a optimalizace systému stanovení daně ve firmě XY. Jolana Pechová

Daň z příjmu osob v závislé činnosti v České republice a optimalizace systému stanovení daně ve firmě XY. Jolana Pechová Daň z příjmu osob v závislé činnosti v České republice a optimalizace systému stanovení daně ve firmě XY Jolana Pechová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o dani z příjmů osob

Více

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby Lucie Nedbálková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem bylo optimalizovat daňovou

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky Changes in Natural Person Income taxation in the CZ and thein consequences

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION

Více

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce 1 Úvod Toto daňové minimum přináší pohled na různé způsoby vykonávání výdělečné činnosti fyzickou osobou a s tím spojené daňové odvody., ať už jde o daň z příjmu nebo o zdravotní, resp. sociální pojištění.

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ INCOMES OF AUTHORS

Více