Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ"

Transkript

1 Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ

2 DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu: SZÚ, ČR Koordinace spolu s : EuroHealthNet, Brusel Celkový rozpočet EURO Cíl: podpořit provádění konkrétních aktivit k ovlivnění sociálních ekonomických determinant na úrovni EU a zúčastněných partnerských zemí Výsledky: publikace, internetový portál přehledové zprávy: o existujících národních mechanismech a strategiích a jejich ekonomických analýzách ( cost efectiveness), provedení 3 inovativních pilotních studiíí ( Dánsko, Maďarsko, Slovinsko), Hlasy z terénu - rozhovory s politiky, 16 akcí v různých zemích k ovlivnění SED, závěrečná konference v Bruselu - prezentace výsledků

3 Nerovnosti ve zdraví strategické dokumenty I EU Společně pro zdraví- Strategie pro EU , Bílá kniha, 2008, Rozhodnutí Rady EU implementace: Program veřejného zdraví Solidarita ve zdraví SNÍŽENÍ NEROVNOSTI V OBLASTI ZDRAVÍ V EU, 2009, Sdělení komise, implementace: Společné akce v rámci programu veřejného zdraví lities_en.htm

4 Nerovnosti ve zdraví - strategické dokumenty II WHO Komise pro SED : CLOSING THE GAP IN A GENERATION, 2008, zpráva implementace - bilaterární programy WHO VB Marmot review Review of Health Inequalities Post 2010 in England ČR Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdraví populace, cíl č , Nařízení vlády, implementace: Národní program zdraví, projekty podpory zdraví Rámcová pozice - Dokument a pracovní skupina, gesce MZ, implementace Solidarity ve zdraví EK

5 Zdroje dat Eurostat Eurobarometer WHO databáze OECD Rok boje proti chudobě

6 Chudoba a vyloučení - definice Chudoba absolutní, extrémní ( EU, definice 1995) : závažné strádání v zajišťování základních lidských potřeb ( jídlo, voda, bydlení, vzdělání, informace) Chudoba relativní ( 1975, Rada Evropy): Lidé jsou chudí, když jim jejich příjmy a zdroje nedovolují mít stejný životní standart typický pro společnost, ve které žijí. Sociální vyloučení proces, kterým jsou jednotlivci tlačeni na okraj společnosti a jej jim bráněno se do ní začlenit, protože nemají dostatečné prostředky ( finanční, znalostní, rozhodovací) Lidé nemohou dělat věci, které ostatní berou jako samozřejmost. Cítí se bezmocni a neschopni řídit svůj každodenní život

7 Chudoba - příčiny Studie Eurobarometru č. 237, 2007 Lidé v EU si myslí, že chudoba je způsobena: Nespravedlivou společností 37% Vlastní leností a nedostatkem vůle ( 20%) Nešťastnou náhodou nebo shodou okolností ( 19%) Je to nevyhnutelná součást vývoje ( 13%)

8 Nerovnosti Ekonomické: příjem, disponibilní příjem, Sociální: různé skupiny nemají stejný sociální status, základ vyloučenosti ve všech oblastech. Zdravotní: rozdíly ve zdraví v různých skupinách populace způsobené různými socio- ekonomickými faktory podmínkami, ve kterých lidé žijí a pracují např. Nerovnosti v příjmu Nerovnosti ve spotřebě Nerovnosti na trhu práce Nerovnosti pohlaví Nerovnosti menšin

9 Nerovnosti v příjmech ukazatel sociální soudržnosti Poměr mezi příjmem části populace s nejnižším a nejvyšším příjmem ( dolních a horních 20%) Průměr EU je 5 nejvyšší příjem je pětkrát vyšší než příjem nejnižší ( Německo, Polsko, Irsko) Největší nerovnost : Rumunsko 7,8 Lotyšsko, Portugalsko 6 Itálie, UK 5.5 Nejmenší: Slovinsko 3.3 Švédsko, ČR, Slovensko 3.5 Není pravda, že v nových zemích EU je situace vždy horší

10 Nerovnosti v příjmech: věk, pohlaví Nejmenší nerovnosti v platech žen a mužů: Itálie, Malta Největší: Estonsko, Rakousko, ČR Nejmenší nerovnosti v příjmech věkových skupin: 18-24, 25-49, 50-64: ČR, Bulharsko, Kypr, Malta*, Litva, Rumunsko Největší ( v neprospěch 18-24): Dánsko, Švédsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Belgie

11 Nerovnosti v příjmech další ukazatelé Čím větší rozdíl mezi průměrným a nejčastějším platem tím nerovnější země: Lotyšsko, Portugalsko Rozdíl mezi průměrným výdělkem v průmyslu a službách a minimálním platem ( pokud je legislativně stanovený). Dánsko, Německo, Itálie, Kypr, Rakousko, Finsko, Švédsko nemají Malta, Lucembursko, Francie a Slovensko : minimální mzda kolem 50% průměrného platu v průmyslu a ve službách ČR, Polsko, Lotyšsko : kolem 32% ( dolní příčky tabulky EU) Příjmy v různých typech domácností: nejnižší: rodiny s jedním rodičem a dětmi

12

13

14 Nerovnosti ve výdajích EU Domácnosti s nižším příjmem ( dolních 20%) vydávají největší procento za základní potřeby: bydlení a jídlo 55%, zatímco s vyšším ( horních 20%) pouze 37%. Na cestování, dovolenou, kulturu, sport, restaurace, hotely : 25% domácnosti s nižšími příjmy, s vyššími 44%

15 Nerovnosti na trhu práce Lisabonský cíl v r % obyvatelstva let zaměstnáno EU %, ženy 59% ( Lisabonský cíl 60%), muži 73% ČR % ( ženy 58%) Nejvyšší zaměstnanost žen : Dánsko, Švédsko, Holandsko - více než 70% Lisabonský cíl % zaměstnanost osob ve věku EU %, ČR 48% ( 34% ženy, 62%) Nejvíce zaměstnaných v této věkové skupině : Estonsko, Švédsko ( x různé demografické poměry)

16 Nerovnosti pohlaví Indikátor rozdílu ve výdělcích : procento hrubé hodinové mzdy mužů 17,5 % v EU Největší rozdíl Estonsko (30%), Rakousko (26%) ČR ( 24%) Nejmenší : Malta ( 5 %) a Itálie ( 4%) Největší rozdíly v sektorech: finanční, zdravotní a sociální ( s převahou ženských zaměstnanců) Nejmenší : doprava, skladování, komunikace a stavebnictví ( typicky mužská zaměstnání)

17 Nerovnosti pohlaví Zastoupení žen ve vyšších pozicích v EU 49% odborníků Střední a vyšší management, soudnictví 33% Nejvyšší: parlamenty: 24%, Švédsko 48%, ČR 18% 2008 Důvody práce na zkrácený úvazek: Ženy: péče o děti, další osoby, domácnost Muži: nemohou najít jinou práci a jiné důvody

18

19 Nerovnosti menšin Zaměstnanost migrantů z EU zemí v EU 70% ČR 76% z ostatních v EU 59% ČR 69% Zaměstnanost migrantů a domácí populace: EU: o 3.3 procentních bodů nižší Největší rozdíl Dánsko ( 15 procentních bodů) Pozitivní rozdíl: zaměstnanost mezi migranty je vyšší než mezi domácí populací: Slovensko, Polsko, Maďarsko.ČR

20

21

22 Žádosti o azyl Každá sedmá žádost v EU je zamítnuta Nejvíce ČR ( 85%), Francii a Irsku Nejméně Dánsko ( 35%), na Maltě a v Polsku Souvislost se zaměstnaností migrantů ( předchozí tabulka)

23 Riziko chudoby Indikátor spojující několik ekonomických charakteristik Různé prahy: procento průměrného přijmu po přidání sociálních dávek, nejčastěji 60% Průměr v EU 17% (6 %) lidí v chudobě ČR 10% ( 2%) V ČR nejrizikovější: žena se základním vzděláním, žijící v nájemním bytě, nezaměstnaná ( viz tabulka)

24

25

26

27

28 Chudoba a věk EU ( práh chudoby 60%): Děti do 17 let :20% Senioři 65 +: 22% 18 64: 17% ČR Děti do 17 let : 16% Senioři : 8% 18 64: 9% Domácnosti ČR Osamělý rodič s dětmi 37% x Dva dospělí, dvě děti 8%

29 Chudoba a mladí dospělí EU 20% mladých let Dánsko 28% ČR 13% Opatrná interpretace: největší riziko v zemích, kde se mladí brzy osamostatňují, mohou si dovolit vlastní bydlení. Malé riziko se vyskytuje v zemích, kde mladí žijí dlouho u rodičů a tím se podílí na jejich příjmech. Důvody proč to tak je: protože si to nemohou finančně dovolit ( 44%), nedostatečná nabídka dostupného bydlení ( 28%), chtějí komfort bez zodpovědnosti (16%), musejí podporovat své rodiče finančně ( 4%) Zdroj: Eurobarometr studie č. 202, 2007

30 Chudoba a zaměstnaní EU 8% zaměstnaných v riziku chudoby ČR 3% Důvody: nedobrovolná práce na zkrácený úvazek, nízké platy, změny v rodinné situaci

31

32 Chudoba a stáří EU 22% žen, 17% mužů 65+ Největší rozdíl: Baltské státy, Slovinsko, Bulharsko Nejmenší: Lucembursko, Francie, Holandsko Malta jediný stát, kde starší ženy mají menší riziko chudoby než muži ČR: 3% muži, 8% ženy Viz tabulka

33

34 Chudoba a materiální strádání Ekonomické těžkosti trvalá zátěž: nucená neschopnost ( spíše než osobní volba) zaplatit: Neočekávané výdaje, týdenní dovolenou mimo domov, platit závazky, půjčky, hypotéky, účty), jídlo z masa nebo ryb každý den, dostatečně topit, mít pračku, telefon, televizi, auto EU: 17% materiálně strádá, nejvíce v nových členských zemích Polsko, Maďarsko 30%, Lotyšsko a Rumunsko 50%,Bulharsko 75%, nejméně v Lucembursku, severských státech a Holandsku ČR: méně než 20%

35 Nerovnosti ve zdraví Očekávaná délka života a ukazatel zdravých roků ( bez zdravotních omezení) Vyrovnává délku života mezi muži a ženami

36

37 Nerovnosti ve zdraví subjektivní zdraví S rostoucím příjmem se subjektivní zdraví zlepšuje. Respondenti, jejichž domácnost vykazuje průměrný měsíční příjem do Kč na osobu, hodnotili své zdraví téměř 5x častěji jako špatné než respondenti s příjmem domácnosti nad Kč na osobu. (2002) Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Výběrové šetření o zdravotním stavučeské populace ( HIS) 2002

38

39 Závěr Aktivity ke snížení zdravotních nerovností: cílené, na základě důkladných analýz respektující specifickou situaci jednotlivých států. EU může ovlivňovat nerovnosti mezi státy ne uvnitř států ČR: analyzovat EU údaje, doplnit vlastním šetřením, využít dosavadní ( např. HIS), stanovit indikátory Sociální nerovnosti se odrážejí ve zdravotních a naopak

40 Závěr : Jak je na tom ČR Jedna z nejrovnějších zemí v EU v oblasti chudoby, sociální vyloučenosti Pozitiva: velmi malý rozdíl mezi příjmy nejchudších a nejbohatších nejméně osob v riziku chudoby nejvíce osob se středním vzděláním nejméně dětí předčasně ukončující vzdělání vysoká zaměstnanost migrantů nejmenší riziko chudoby pro 65+ ( zejména muže) nejmenší riziko chudoby pro zaměstnané Negativa: velmi vysoký rozdíl v platech mezi muži a ženami nízké zastoupení žen v parlamentu velmi velký rozdíl v ekonomické zátěži rodin s jedním rodičem a dětmi oproti ostatním typům domácností a tím vyšší ohrožení chudobou pro děti z těchto rodin vysoká materiální deprivace a ekonomický stres

41 Závěr 3 Chudobou a nerovnostmi ohrožená skupina v ČR na základě prezentované studie ( Eurostat, 2010, Combating poverty and social exclusion) Osamělí rodiče Pracující ženy Ženy 65+ Děti z rodin s jedním rodičem

42 Děkuji za pozornost

43

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů Drahomíra Fischlová VÚPSV Praha 2005

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Evropa pro všechny generace

Evropa pro všechny generace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 21.5.1999 COM(1999)221 final SDĚLENÍ KOMISE Evropa pro všechny generace Podpora prosperity a mezigenerační solidarity Obsah Stručné shrnutí... 2 1. Úvod: Demografický

Více

Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání 1 / marta vohlídalová. výzkum

Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání 1 / marta vohlídalová. výzkum 5 Zdroj: http://www.oecd.org/document/31/0,2340, en_26 49_37455_33710751_1_1_1_37455, 00.html 6 Toto zdánlivě iracionální jednání žen je však výsledkem složitého komplexu mechanismů a procesů reprodukce

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře Projekt programu Moderní společnost a její proměny MS-07-03 Vzdělávání, výzkum a vývoj jako klíčové faktory rozvoje společnosti a ekonomiky II. komponenta Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách*

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* JANA TEMELOVÁ, JAKUB NOVÁK, LUCIE POSPÍŠILOVÁ, NINA DVOŘÁKOVÁ** Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Služby pro domácnosti. Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním

Služby pro domácnosti. Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním Služby pro domácnosti Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním Služby pro domácnosti Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním VÚPSV,

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více