Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015"

Transkript

1 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, Náměšť na Hané, IČ : , zastoupen ředitelem organizace Ing. Lubošem Boxanem /v textu této smlouvy dále jen poskytovatel/ 2. Uživatel(ka): Jméno a příjmení: Narozen(a): Bydliště: /v textu smlouvy dále jen uživatel/ zastoupený(á) - opatrovníkem (jméno, příjmení datum narození, bydliště); - zmocněncem podle 91 odst. (6) zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb., v platném znění, za kterého jedná pověřený zaměstnanec úřadu obce s rozšířenou působností, dle sídla DS FRANTIŠEK, tj. Magistrát města Olomouce, pí II. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory ze strany poskytovatele a využívání této pobytové sociální služby ze strany uživatele, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle ustanovení 49 - Domov pro seniory poskytuje pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. /v textu této smlouvy dále jen smlouva/

2 III. Rozsah poskytování sociální služby 1. Smlouva stanovuje všechny důležité aspekty poskytování sociální služby a je uzavřena dle potřeb uživatele a v souladu s možnostmi poskytovatele. 2. Smlouva upravuje vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem služby a stanovuje práva a povinnosti obou stran. 3. Poskytovatel se zavazuje za stanovenou úplatu poskytovat uživateli pobytovou sociální službu, v souladu s 49 odst. (2), dle výše uvedeného zákona o sociálních službách, v tomto rozsahu: a) ubytování b) stravování c) úkony péče 4. Uživateli mohou být poskytovány další služby - fakultativní, dle podmínek stanovených vnitřními předpisy poskytovatele (vnitřní směrnice č. 11). Nabídka a ceník fakultativních služeb je přílohou č. 3 smlouvy. 5. Rozsah a specifikace pobytové sociální služby je sjednán na základě individuálních potřeb uživatele služeb a to v příloze č. 1 smlouvy Sjednání zakázky-rozsah a průběh poskytování sociální služby. 6. Osobní cíle uživatele, potřeby a podpora k jejich dosažení jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. Tyto jsou dále vyhodnocovány a zaznamenávány prostřednictvím individuálního plánování. 7. Poskytovatel zajišťuje uživateli zdravotní péči, v souladu s 36, dle výše uvedeného zákona o sociálních službách, prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají v případě zdravotní a ošetřovatelské péče odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. 8. Uživatel bere na vědomí, že jeho právo na volbu ošetřujícího, či odborného lékaře není dotčeno. IV. Ubytování 1. Poskytovatel poskytuje uživateli ubytování v: - 2 lůžkovém průchozím pokoji - 3 lůžkovém pokoji se šatní skříní umístěnou na chodbě - 2 lůžkovém pokoji se šatní skříní umístěnou na chodbě - 3 lůžkovém pokoji standard se společným sociálním zařízením - 2 lůžkovém pokoji standard se společným sociálním zařízením - 2 lůžkovém pokoji manželském s výhradním použitím přilehlého WC. 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě závažnější změny zdravotního stavu, změnit způsob ubytování a tedy i cenu za ubytování s tím, že o této změně předem informuje uživatele. 3. Pokoj je standardně vybaven následujícím zařízením: polohovací postel, skříň, toaletní stolek, noční stolek, židle nebo křeslo, zrcadlo. Zároveň lze pokoj doplnit o vlastní

3 obrázky, fotografie apod. Rozměrnější věci, s ohledem na prostor pokoje, po dohodě s poskytovatelem. 4. Pokoj lze po dohodě vybavit vlastním rozhlasovým nebo televizním přijímačem. Poplatky za ně hradí uživatel, dle platné vyhlášky o rozhlasových a televizních poplatcích. Uživatel také platí paušální poplatek za spotřebu elektrické energie jako fakultativní činnost, dle platného ceníku fakultativních služeb, uvedeného v příloze č. 3 smlouvy. 5. Uživatel se zavazuje nechat provést a uhradit revizi vlastních spotřebičů. 6. Mimo vlastního pokoje může uživatel společně s ostatními využívat obvyklým způsobem společné prostory domu seniorů: a) jídelnu b) koridor c) zahradu d) terapeutickou místnost v suterénu e) společná sociální zařízení f) halu v přízemí a klidovou zónu v I. poschodí hlavní budovy A g) výtah v hlavní budově A h) terasu v I. poschodí hlavní budovy A i) odpočinkový kout v I. patře budovy B j) schodišťovou sedačku v budově B 7. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatelů spojených s užíváním těchto prostor. 8. Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování a k užívání řádně; v těchto prostorách nesmí bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny. V případě zaviněné škody způsobené uživatelem na majetku poskytovatele, zavazuje se uživatel tuto škodu v plné výši uhradit. 9. Cena za ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud (s výjimkou částečné úhrady za vlastní přijímače, dle čl. IV., bodu 4.), úklid, praní, žehlení, drobné úpravy ložního, osobního prádla a ošacení. Cena je specifikována v kapitole IX, bodu 2. a 3. smlouvy. V. Stravování 1. Uživateli bude poskytnuta strava: - normální (racionální) - šetřící - diabetická - nutriční výživa 2. Uživateli je poskytována celodenní strava v denním rozložení: snídaně, přesnídávka, oběd, odpolední svačina, večeře, případně druhá večeře u diabetických diet, s výjimkou situace, kdy uživatel není schopen přijímat klasickou stravu. V tomto případě má uživatel právo stravu neodebírat. 3. Stravování probíhá na základě a dle Vnitřních pravidel Domu seniorů a podle předem zveřejněného jídelníčku, který připravuje stravovací komise. 4. Stravu šetřící a diabetickou stanovuje lékař a může být v průběhu poskytování služby z jeho rozhodnutí změněna, o čemž je vyhotoven písemný záznam.

4 5. Úhrada a způsob úhrady za stravování jsou dojednány v článku č. IX. smlouvy. VI. Úkony péče 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživatelům, kromě výše uvedeného ubytování a stravování, tyto základní činnosti: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - aktivizační činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 2. Specifikace činnosti jednotlivých úkonů péče je stanovena při zahájení poskytování pobytové sociální služby, dle čl. VI., bodu 1. Specifikace je uvedena v příloze č. 1 smlouvy. 3. V průběhu poskytování pobytové sociální služby může být rozsah specifikace úkonů péče změněn a to na základě potřeb uživatele, v rámci individuálního plánování služby. 4. Poskytovatel provádí jmenované služby podle Standardů ošetřovatelské péče, sleduje hodnocení zdravotního stavu a vede ošetřovatelskou dokumentaci. 5. Uživatel je povinen dodržovat doporučení lékaře a zdravotnických pracovníků a užívat předepsané léky. V případě odmítnutí léčby je proveden o této skutečnosti záznam, který uživatel (nebo jeho zástupce), podepíše. Zároveň je uživatel poučen o důsledcích svého rozhodnutí. 6. Doplatky za předepsané léky hradí uživatel ze svých prostředků. 7. Uživatel hradí dle 7, bodu (2)., zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, veškerou péči svým příspěvkem na péči v plné výši, a to od podpisu smlouvy nebo ode dne přiznání nároku na příspěvek, pokud tento den nastane později. 8. Úhrada a způsob úhrady za poskytovanou péči jsou dojednány v čl. č. IX smlouvy. VII. Fakultativní služby 1. Poskytovatel zabezpečuje uživatelům mimo poskytnutí základní sociální služby dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, také další služby, tzv. fakultativní, které jsou poskytovány nad rámec základní služby a jsou zpoplatněny. Ty může každý uživatel využívat podle svých přání a potřeb. Fakultativní činnosti jsou hrazeny podle platného ceníku, který je umístěn na všech vývěskách domu seniorů a jsou přílohou č. 3 smlouvy. Fakultativní služby jsou zahrnuty ve Vnitřní směrnici č Pravidla pro využívání a úhradu fakultativních služeb, které jsou součástí přílohy č. 2 smlouvy Vnitřní pravidla Domu seniorů František. 2. Jedná se o následující služby: - doprava služebním automobilem - umožnění používání vlastních přijímačů - donáška knih z veřejné knihovny - zajišťování mimořádných nákupů (*) - založení vkladních knížek a manipulace s nimi (vklady, výběry) - zajištění telefonního kontaktu jak z pevné linky (O2), tak i mobilu (Vodafone)

5 - zasílání hotovosti poštovní poukázkou. (*) DS zajišťuje pro potřeby imobilních a obtížně pohyblivých uživatelů nákupy formou donášky objednaného zboží z místních obchodů a lékárny, a to 1 x týdně ve středu, v rámci poskytování služby. Za mimořádné jsou považovány nákupy nad rámec základních, tedy hromadně zajišťovaných nákupů, s výjimkou akutního zajištění lékařem indikovaných léků (např. antibiotika). 3. Zprostředkováváme také služby kadeřnické a pedikérské dle ceníku dodavatele-provozovatele. VIII. Místo a čas poskytování sociální služby 1. Služby ve sjednaném rozsahu, dle čl. III.-VI. smlouvy, jsou zajišťovány a poskytovány poskytovatelem pobytové sociální služby v Domě seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, Komenského 291, Náměšť na Hané, Služby sjednané v čl. III.- VI. smlouvy se poskytují 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti smlouvy. 3. Čas poskytované podpory vychází z individuálních potřeb uživatele a sjednává se v rámci přílohy č. 1smlouvy. IX. Zahájení pobytové služby, výše úhrady a způsob platby 1. Poskytovatel a uživatel se dohodli na zahájení pobytové služby dnem.. 2. Úhrada v měsíci zahájení od....do.. činí celkem..kč, z toho: - za pobyt Kč - za stravu.kč - za pnp.kč. 3. S účinností od úhrada za pobyt činí Kč/den, za stravu....kč/den. Celkem činí úhrada za pobyt a stravu Kč/měsíc. 4. S účinností od hradí uživatel poskytované úkony péče, dle výše přiznaného příspěvku na péči a to.kč/měsíc. 5. Uživatel a poskytovatel se dohodli, že úhrada za ubytování a stravu bude hrazena: - Formou hromadného výplatního seznamu ČSSZ - Formou trvalého příkazu na účet poskytovatele: /0100, variabilním symbolem je RČ uživatele, bez lomítka a ve zprávě pro příjemce napsat jméno uživatele služby. - Na pokladně ekonomického úseku. 6. Vyúčtování měsíční úhrady uživatele předloží poskytovatel na vyžádání uživatele. 7. Uživatel je povinen při nástupu doložit poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu v případě, že jeho příjem nepostačuje k plné úhradě ceny za službu. Výši takového příjmu je uživatel dále povinen doložit vždy při jeho změně. Oznámení o změně musí poskytovateli doložit nejpozději do 8 pracovních dnů od provedení změny. Pokud uživatel zamlčí skutečnou výši svého příjmu, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle dodatečně zjištěné skutečné výše příjmu.

6 8. Uživatel je také povinen nahlásit mimořádný příjem, kterým by mohl doplatit úhradu poskytovateli. 9. Pokud uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravování podle odst. 3. tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstane částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se alikvotně sníží, stanovená částka bude uvedena ve smlouvě v článku č. IX. smlouvy. 10. Úhrada za kalendářní měsíc je standardně stanovena jako období 30 dní. 11. Úhrada za ubytování a stravu je splatná k rukám poskytovatele, a to vždy do konce kalendářního měsíce. 12. Při vyplácení důchodů formou hromadné výplatní listiny je zůstatek důchodu uživateli vyplácen vždy 15. dne v měsíci na základě společné výplatní listiny, kde je přehledně uvedena výše důchodu, úhrada a zůstatek důchodu. Tato výplata je prováděna proti podpisu uživatele. 13. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny cen za ubytování a stravování při realizaci změny zákonných norem formou číslovaného písemného dodatku k této smlouvě a uživatel souhlasí s takto stanovenou změnou. 14. Uživatel je povinen zaplatit poskytovateli za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 15. Činnosti sjednané jako fakultativní hradí uživatel zpětně za uplynulý měsíc na základě výkazu Čerpání fakultativních služeb nejpozději do 20. dne měsíce následujícího. 16. Vratky za předem odhlášený pobyt (přes noc) mimo zařízení, jsou vyúčtovány a vráceny 15. den následujícího měsíce společně s výplatou důchodů. Jedná se o vrácení finanční částky v hodnotě stravovací jednotky. 17. Příspěvek na péči je v případě nepřítomnosti vrácen uživateli poměrnou částí za dobu, po kterou je příjemcem příspěvku, ale pobývá mimo dům seniorů. Pro jeho vrácení platí obdobná pravidla jako v případě vratek za stravovací jednotku, tedy 15. dne následujícího měsíce po vyúčtování. X. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem při poskytování sociální služby 1. Uživatel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy seznámen s Vnitřními pravidly domu seniorů (Domácí řád, Stížnosti a jejich řešení, Fakultativní služby), ve kterém je mu pobytová sociální služba, podle této smlouvy poskytována. 2. Dojde-li ze strany uživatele k porušení Vnitřních pravidel (Domácího řádu) pro poskytování pobytové sociální služby domu seniorů, lze smlouvu o poskytování pobytové sociální služby ze strany poskytovatele ukončit dle podmínek uvedených v čl. č. XI. smlouvy. 3. V průběhu poskytování služby se poskytovatel řídí Listinou základních práv a svobod a Kodexem pracovníků Domu seniorů František. XI. Ukončení smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1. Smlouva o poskytování pobytové sociální služby může být ukončena dohodou poskytovatele a uživatele k dohodnutému datu.

7 2. Obě smluvní strany (poskytovatel, uživatel) mohou smlouvu vypovědět, a to v následujících případech: 2.1 Uživatel může smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je měsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po obdržení výpovědi. 2.2 Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z následujících důvodů: a) uživatel opakovaně porušuje Vnitřní pravidla (Domácí řád) pro poskytování pobytové sociální služby domu seniorů František. b) uživatel zvláště hrubým způsobem narušil soužití uživatelů. Za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména např. napadení jiného uživatele nebo pracovníka poskytovatele, týrání, krádež, verbální agresivita, vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného uživatele nebo pracovníka poskytovatele, nadměrné používání alkoholických nápojů, vymáhání peněz, šikanování apod. c) uživatel hrubě porušuje své povinnosti v oblasti úhrad za služby, vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména: - zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, mající vliv na úhradu poskytovaných služeb. Jedná se o případ, kdy uživatel neměl dostačující prostředky na úhradu za poskytované služby a platil tzv. sníženou úhradu a svou změnu výše příjmu nenahlásil nebo zamlčel. - nezaplacení úhrady stanovené v čl. IX. smlouvy, a to i její jednotlivé části (např. fakultativní činnosti), ve dvou po sobě následujících obdobích. d) U uživatele došlo k změnám potřeb v takovém rozsahu, že je poskytovatel není schopen zajistit poskytovanou pobytovou sociální službou. e) Uživatel pobývá mimo dům seniorů nepřetržitě 30 dnů, takže další poskytování pobytové sociální služby se jeví jako neúčelné. To neplatí v případě hospitalizace nebo pobytu ve zdravotnickém zařízení. 3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v bodě 2., a), b), c) a e) je 3 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po předání výpovědi uživateli. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. Uživateli budou prostřednictvím sociálního poradenství poskytnuty informace o alternativních sociálních službách. 4. V případě ukončení pobytu dle bodu. 2. d), kdy u uživatele došlo ke změnám jeho potřeb, které nemůže poskytovatel zajistit, budou uživateli poskytnuty informace o alternativních sociálních službách prostřednictvím sociálního poradenství. XII. Ochrana osobních a citlivých údajů 1. Poskytování osobních a citlivých údajů třetím osobám se řídí vnitřními pravidly vnitřní směrnicí č. 31 Ochrana osobních údajů. 2. Mezi osobní údaje patří údaje vedoucí k identifikaci uživatele (jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, číslo občanského průkazu, apod.), mezi citlivé údaje patří údaje o financích, příjmech, majetkových poměrech, zdravotním stavu, úředních rozhodnutích apod. 3. Uživatel dává výslovný souhlas k tomu, aby pověření pracovníci DS František (ředitel, sociální pracovník, ekonomka, vrchní sestra a všeobecné sestry) mohli používat uživatelovy osobní údaje a vedli nezbytné osobní a citlivé údaje o jeho osobě a to zejména za účelem:

8 - zpracovávání ošetřovatelské dokumentace - zpracovávání sociální dokumentace - spolupráce s institucemi (zdravotní pojišťovny, ČSSZ, MMO, příslušné Úřady práce, samosprávné orgány obcí, soudy apod.) při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatele. 4. V souladu s ustanovením 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se poskytovatel zavazuje, že veškeré osobní a citlivé údaje uživatele budou shromažďovány a zpracovávány pro potřeby spojené se zajištěním pobytu v DS František. Tyto údaje nebudou zpřístupněny, či sdělovány nepovolaným osobám a nebudou použity jinak než k uvedenému účelu v čl. XII. bodu 3. smlouvy. 5. Uživatel může uvést osobu nebo osoby, kteří prostřednictvím poskytovatele mohou být informováni v případě vážného ohrožení zdraví uživatele nebo při mimořádné situaci. Osoby nebo okruh osob může uvést v příloze č. 1smlouvy. 6. Uživatel může uvést osobu nebo osoby, kteří budou oprávněni k přijímaní telefonických informací o jeho zdravotním stavu na základě sděleného hesla. Osoby a heslo bude uvedeno v příloze č. 1 smlouvy. 7. Zveřejňování fotografií zachycující činnost uživatele při volnočasových aktivitách, pro prezentaci Domu seniorů František v informačních materiálech, na webových stránkách a na nástěnkách v areálu DS se provádí pouze se souhlasem uživatele. Souhlas nebo nesouhlas je uveden v příloze č. 1 smlouvy. XIII. Doba platnosti smlouvy 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti datem podpisu oběma smluvními stranami. 2. Platnost je sjednána na dobu neurčitou od data podpisu oběma smluvními stranami a uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného. 3. Platnost smlouvy je ukončena uplynutím výpovědní lhůty, dohodnutým datem nebo z jiných objektivních důvodů (např. zrušení registrace poskytovatele služeb nebo úmrtí uživatele). 4. Ukončení smlouvy je podmíněno vyrovnáním veškerých závazků a pohledávek nebo písemným návrhem řešení se způsobem úhrady závazků uživatele vůči poskytovateli. 5. K ukončení smlouvy může dojít také dohodou obou stran s tím, že podmínkou je vyrovnání, dle bodu 4 tohoto článku a dohodnutý termín ukončení smlouvy. XIV. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. 2. Součástí smlouvy jsou přílohy č Smlouva může být měněna pouze písemnou formou číslovanými dodatky a ukončena rovněž písemně. 4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, že ji neuzavřely v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran. 5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

9 V Náměšti na Hané dne uživatel (jméno, příjmení) nebo za poskytovatele opatrovník, zmocněnec Ing. Luboš Boxan ředitel Domu seniorů František Přílohy Smlouvy: 1. Sjednání zakázky- rozsah a průběh poskytování sociální služby 2. Vnitřní pravidla DS František (Domácí řád, Stížnosti a jejich řešení a Fakultativní služby) 3. Nabídka a ceník fakultativních činností 4. Ceník služeb DS František

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Pečovatelská služba OASA Opava

Pečovatelská služba OASA Opava Příloha č. 2 Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelská služba OASA Opava Vnitřní pravidla pro poskytování Účinnost od 15.7. 2011 Datum aktualizace 5: 1.5.2015 Adresa Poskytovatele sociální služby:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více