Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015"

Transkript

1 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, Náměšť na Hané, IČ : , zastoupen ředitelem organizace Ing. Lubošem Boxanem /v textu této smlouvy dále jen poskytovatel/ 2. Uživatel(ka): Jméno a příjmení: Narozen(a): Bydliště: /v textu smlouvy dále jen uživatel/ zastoupený(á) - opatrovníkem (jméno, příjmení datum narození, bydliště); - zmocněncem podle 91 odst. (6) zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb., v platném znění, za kterého jedná pověřený zaměstnanec úřadu obce s rozšířenou působností, dle sídla DS FRANTIŠEK, tj. Magistrát města Olomouce, pí II. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory ze strany poskytovatele a využívání této pobytové sociální služby ze strany uživatele, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle ustanovení 49 - Domov pro seniory poskytuje pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. /v textu této smlouvy dále jen smlouva/

2 III. Rozsah poskytování sociální služby 1. Smlouva stanovuje všechny důležité aspekty poskytování sociální služby a je uzavřena dle potřeb uživatele a v souladu s možnostmi poskytovatele. 2. Smlouva upravuje vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem služby a stanovuje práva a povinnosti obou stran. 3. Poskytovatel se zavazuje za stanovenou úplatu poskytovat uživateli pobytovou sociální službu, v souladu s 49 odst. (2), dle výše uvedeného zákona o sociálních službách, v tomto rozsahu: a) ubytování b) stravování c) úkony péče 4. Uživateli mohou být poskytovány další služby - fakultativní, dle podmínek stanovených vnitřními předpisy poskytovatele (vnitřní směrnice č. 11). Nabídka a ceník fakultativních služeb je přílohou č. 3 smlouvy. 5. Rozsah a specifikace pobytové sociální služby je sjednán na základě individuálních potřeb uživatele služeb a to v příloze č. 1 smlouvy Sjednání zakázky-rozsah a průběh poskytování sociální služby. 6. Osobní cíle uživatele, potřeby a podpora k jejich dosažení jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. Tyto jsou dále vyhodnocovány a zaznamenávány prostřednictvím individuálního plánování. 7. Poskytovatel zajišťuje uživateli zdravotní péči, v souladu s 36, dle výše uvedeného zákona o sociálních službách, prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají v případě zdravotní a ošetřovatelské péče odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. 8. Uživatel bere na vědomí, že jeho právo na volbu ošetřujícího, či odborného lékaře není dotčeno. IV. Ubytování 1. Poskytovatel poskytuje uživateli ubytování v: - 2 lůžkovém průchozím pokoji - 3 lůžkovém pokoji se šatní skříní umístěnou na chodbě - 2 lůžkovém pokoji se šatní skříní umístěnou na chodbě - 3 lůžkovém pokoji standard se společným sociálním zařízením - 2 lůžkovém pokoji standard se společným sociálním zařízením - 2 lůžkovém pokoji manželském s výhradním použitím přilehlého WC. 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě závažnější změny zdravotního stavu, změnit způsob ubytování a tedy i cenu za ubytování s tím, že o této změně předem informuje uživatele. 3. Pokoj je standardně vybaven následujícím zařízením: polohovací postel, skříň, toaletní stolek, noční stolek, židle nebo křeslo, zrcadlo. Zároveň lze pokoj doplnit o vlastní

3 obrázky, fotografie apod. Rozměrnější věci, s ohledem na prostor pokoje, po dohodě s poskytovatelem. 4. Pokoj lze po dohodě vybavit vlastním rozhlasovým nebo televizním přijímačem. Poplatky za ně hradí uživatel, dle platné vyhlášky o rozhlasových a televizních poplatcích. Uživatel také platí paušální poplatek za spotřebu elektrické energie jako fakultativní činnost, dle platného ceníku fakultativních služeb, uvedeného v příloze č. 3 smlouvy. 5. Uživatel se zavazuje nechat provést a uhradit revizi vlastních spotřebičů. 6. Mimo vlastního pokoje může uživatel společně s ostatními využívat obvyklým způsobem společné prostory domu seniorů: a) jídelnu b) koridor c) zahradu d) terapeutickou místnost v suterénu e) společná sociální zařízení f) halu v přízemí a klidovou zónu v I. poschodí hlavní budovy A g) výtah v hlavní budově A h) terasu v I. poschodí hlavní budovy A i) odpočinkový kout v I. patře budovy B j) schodišťovou sedačku v budově B 7. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatelů spojených s užíváním těchto prostor. 8. Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování a k užívání řádně; v těchto prostorách nesmí bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny. V případě zaviněné škody způsobené uživatelem na majetku poskytovatele, zavazuje se uživatel tuto škodu v plné výši uhradit. 9. Cena za ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud (s výjimkou částečné úhrady za vlastní přijímače, dle čl. IV., bodu 4.), úklid, praní, žehlení, drobné úpravy ložního, osobního prádla a ošacení. Cena je specifikována v kapitole IX, bodu 2. a 3. smlouvy. V. Stravování 1. Uživateli bude poskytnuta strava: - normální (racionální) - šetřící - diabetická - nutriční výživa 2. Uživateli je poskytována celodenní strava v denním rozložení: snídaně, přesnídávka, oběd, odpolední svačina, večeře, případně druhá večeře u diabetických diet, s výjimkou situace, kdy uživatel není schopen přijímat klasickou stravu. V tomto případě má uživatel právo stravu neodebírat. 3. Stravování probíhá na základě a dle Vnitřních pravidel Domu seniorů a podle předem zveřejněného jídelníčku, který připravuje stravovací komise. 4. Stravu šetřící a diabetickou stanovuje lékař a může být v průběhu poskytování služby z jeho rozhodnutí změněna, o čemž je vyhotoven písemný záznam.

4 5. Úhrada a způsob úhrady za stravování jsou dojednány v článku č. IX. smlouvy. VI. Úkony péče 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživatelům, kromě výše uvedeného ubytování a stravování, tyto základní činnosti: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - aktivizační činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 2. Specifikace činnosti jednotlivých úkonů péče je stanovena při zahájení poskytování pobytové sociální služby, dle čl. VI., bodu 1. Specifikace je uvedena v příloze č. 1 smlouvy. 3. V průběhu poskytování pobytové sociální služby může být rozsah specifikace úkonů péče změněn a to na základě potřeb uživatele, v rámci individuálního plánování služby. 4. Poskytovatel provádí jmenované služby podle Standardů ošetřovatelské péče, sleduje hodnocení zdravotního stavu a vede ošetřovatelskou dokumentaci. 5. Uživatel je povinen dodržovat doporučení lékaře a zdravotnických pracovníků a užívat předepsané léky. V případě odmítnutí léčby je proveden o této skutečnosti záznam, který uživatel (nebo jeho zástupce), podepíše. Zároveň je uživatel poučen o důsledcích svého rozhodnutí. 6. Doplatky za předepsané léky hradí uživatel ze svých prostředků. 7. Uživatel hradí dle 7, bodu (2)., zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, veškerou péči svým příspěvkem na péči v plné výši, a to od podpisu smlouvy nebo ode dne přiznání nároku na příspěvek, pokud tento den nastane později. 8. Úhrada a způsob úhrady za poskytovanou péči jsou dojednány v čl. č. IX smlouvy. VII. Fakultativní služby 1. Poskytovatel zabezpečuje uživatelům mimo poskytnutí základní sociální služby dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, také další služby, tzv. fakultativní, které jsou poskytovány nad rámec základní služby a jsou zpoplatněny. Ty může každý uživatel využívat podle svých přání a potřeb. Fakultativní činnosti jsou hrazeny podle platného ceníku, který je umístěn na všech vývěskách domu seniorů a jsou přílohou č. 3 smlouvy. Fakultativní služby jsou zahrnuty ve Vnitřní směrnici č Pravidla pro využívání a úhradu fakultativních služeb, které jsou součástí přílohy č. 2 smlouvy Vnitřní pravidla Domu seniorů František. 2. Jedná se o následující služby: - doprava služebním automobilem - umožnění používání vlastních přijímačů - donáška knih z veřejné knihovny - zajišťování mimořádných nákupů (*) - založení vkladních knížek a manipulace s nimi (vklady, výběry) - zajištění telefonního kontaktu jak z pevné linky (O2), tak i mobilu (Vodafone)

5 - zasílání hotovosti poštovní poukázkou. (*) DS zajišťuje pro potřeby imobilních a obtížně pohyblivých uživatelů nákupy formou donášky objednaného zboží z místních obchodů a lékárny, a to 1 x týdně ve středu, v rámci poskytování služby. Za mimořádné jsou považovány nákupy nad rámec základních, tedy hromadně zajišťovaných nákupů, s výjimkou akutního zajištění lékařem indikovaných léků (např. antibiotika). 3. Zprostředkováváme také služby kadeřnické a pedikérské dle ceníku dodavatele-provozovatele. VIII. Místo a čas poskytování sociální služby 1. Služby ve sjednaném rozsahu, dle čl. III.-VI. smlouvy, jsou zajišťovány a poskytovány poskytovatelem pobytové sociální služby v Domě seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, Komenského 291, Náměšť na Hané, Služby sjednané v čl. III.- VI. smlouvy se poskytují 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti smlouvy. 3. Čas poskytované podpory vychází z individuálních potřeb uživatele a sjednává se v rámci přílohy č. 1smlouvy. IX. Zahájení pobytové služby, výše úhrady a způsob platby 1. Poskytovatel a uživatel se dohodli na zahájení pobytové služby dnem.. 2. Úhrada v měsíci zahájení od....do.. činí celkem..kč, z toho: - za pobyt Kč - za stravu.kč - za pnp.kč. 3. S účinností od úhrada za pobyt činí Kč/den, za stravu....kč/den. Celkem činí úhrada za pobyt a stravu Kč/měsíc. 4. S účinností od hradí uživatel poskytované úkony péče, dle výše přiznaného příspěvku na péči a to.kč/měsíc. 5. Uživatel a poskytovatel se dohodli, že úhrada za ubytování a stravu bude hrazena: - Formou hromadného výplatního seznamu ČSSZ - Formou trvalého příkazu na účet poskytovatele: /0100, variabilním symbolem je RČ uživatele, bez lomítka a ve zprávě pro příjemce napsat jméno uživatele služby. - Na pokladně ekonomického úseku. 6. Vyúčtování měsíční úhrady uživatele předloží poskytovatel na vyžádání uživatele. 7. Uživatel je povinen při nástupu doložit poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu v případě, že jeho příjem nepostačuje k plné úhradě ceny za službu. Výši takového příjmu je uživatel dále povinen doložit vždy při jeho změně. Oznámení o změně musí poskytovateli doložit nejpozději do 8 pracovních dnů od provedení změny. Pokud uživatel zamlčí skutečnou výši svého příjmu, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle dodatečně zjištěné skutečné výše příjmu.

6 8. Uživatel je také povinen nahlásit mimořádný příjem, kterým by mohl doplatit úhradu poskytovateli. 9. Pokud uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravování podle odst. 3. tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstane částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se alikvotně sníží, stanovená částka bude uvedena ve smlouvě v článku č. IX. smlouvy. 10. Úhrada za kalendářní měsíc je standardně stanovena jako období 30 dní. 11. Úhrada za ubytování a stravu je splatná k rukám poskytovatele, a to vždy do konce kalendářního měsíce. 12. Při vyplácení důchodů formou hromadné výplatní listiny je zůstatek důchodu uživateli vyplácen vždy 15. dne v měsíci na základě společné výplatní listiny, kde je přehledně uvedena výše důchodu, úhrada a zůstatek důchodu. Tato výplata je prováděna proti podpisu uživatele. 13. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny cen za ubytování a stravování při realizaci změny zákonných norem formou číslovaného písemného dodatku k této smlouvě a uživatel souhlasí s takto stanovenou změnou. 14. Uživatel je povinen zaplatit poskytovateli za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 15. Činnosti sjednané jako fakultativní hradí uživatel zpětně za uplynulý měsíc na základě výkazu Čerpání fakultativních služeb nejpozději do 20. dne měsíce následujícího. 16. Vratky za předem odhlášený pobyt (přes noc) mimo zařízení, jsou vyúčtovány a vráceny 15. den následujícího měsíce společně s výplatou důchodů. Jedná se o vrácení finanční částky v hodnotě stravovací jednotky. 17. Příspěvek na péči je v případě nepřítomnosti vrácen uživateli poměrnou částí za dobu, po kterou je příjemcem příspěvku, ale pobývá mimo dům seniorů. Pro jeho vrácení platí obdobná pravidla jako v případě vratek za stravovací jednotku, tedy 15. dne následujícího měsíce po vyúčtování. X. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem při poskytování sociální služby 1. Uživatel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy seznámen s Vnitřními pravidly domu seniorů (Domácí řád, Stížnosti a jejich řešení, Fakultativní služby), ve kterém je mu pobytová sociální služba, podle této smlouvy poskytována. 2. Dojde-li ze strany uživatele k porušení Vnitřních pravidel (Domácího řádu) pro poskytování pobytové sociální služby domu seniorů, lze smlouvu o poskytování pobytové sociální služby ze strany poskytovatele ukončit dle podmínek uvedených v čl. č. XI. smlouvy. 3. V průběhu poskytování služby se poskytovatel řídí Listinou základních práv a svobod a Kodexem pracovníků Domu seniorů František. XI. Ukončení smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1. Smlouva o poskytování pobytové sociální služby může být ukončena dohodou poskytovatele a uživatele k dohodnutému datu.

7 2. Obě smluvní strany (poskytovatel, uživatel) mohou smlouvu vypovědět, a to v následujících případech: 2.1 Uživatel může smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je měsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po obdržení výpovědi. 2.2 Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z následujících důvodů: a) uživatel opakovaně porušuje Vnitřní pravidla (Domácí řád) pro poskytování pobytové sociální služby domu seniorů František. b) uživatel zvláště hrubým způsobem narušil soužití uživatelů. Za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména např. napadení jiného uživatele nebo pracovníka poskytovatele, týrání, krádež, verbální agresivita, vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného uživatele nebo pracovníka poskytovatele, nadměrné používání alkoholických nápojů, vymáhání peněz, šikanování apod. c) uživatel hrubě porušuje své povinnosti v oblasti úhrad za služby, vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména: - zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, mající vliv na úhradu poskytovaných služeb. Jedná se o případ, kdy uživatel neměl dostačující prostředky na úhradu za poskytované služby a platil tzv. sníženou úhradu a svou změnu výše příjmu nenahlásil nebo zamlčel. - nezaplacení úhrady stanovené v čl. IX. smlouvy, a to i její jednotlivé části (např. fakultativní činnosti), ve dvou po sobě následujících obdobích. d) U uživatele došlo k změnám potřeb v takovém rozsahu, že je poskytovatel není schopen zajistit poskytovanou pobytovou sociální službou. e) Uživatel pobývá mimo dům seniorů nepřetržitě 30 dnů, takže další poskytování pobytové sociální služby se jeví jako neúčelné. To neplatí v případě hospitalizace nebo pobytu ve zdravotnickém zařízení. 3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v bodě 2., a), b), c) a e) je 3 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po předání výpovědi uživateli. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. Uživateli budou prostřednictvím sociálního poradenství poskytnuty informace o alternativních sociálních službách. 4. V případě ukončení pobytu dle bodu. 2. d), kdy u uživatele došlo ke změnám jeho potřeb, které nemůže poskytovatel zajistit, budou uživateli poskytnuty informace o alternativních sociálních službách prostřednictvím sociálního poradenství. XII. Ochrana osobních a citlivých údajů 1. Poskytování osobních a citlivých údajů třetím osobám se řídí vnitřními pravidly vnitřní směrnicí č. 31 Ochrana osobních údajů. 2. Mezi osobní údaje patří údaje vedoucí k identifikaci uživatele (jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, číslo občanského průkazu, apod.), mezi citlivé údaje patří údaje o financích, příjmech, majetkových poměrech, zdravotním stavu, úředních rozhodnutích apod. 3. Uživatel dává výslovný souhlas k tomu, aby pověření pracovníci DS František (ředitel, sociální pracovník, ekonomka, vrchní sestra a všeobecné sestry) mohli používat uživatelovy osobní údaje a vedli nezbytné osobní a citlivé údaje o jeho osobě a to zejména za účelem:

8 - zpracovávání ošetřovatelské dokumentace - zpracovávání sociální dokumentace - spolupráce s institucemi (zdravotní pojišťovny, ČSSZ, MMO, příslušné Úřady práce, samosprávné orgány obcí, soudy apod.) při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatele. 4. V souladu s ustanovením 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se poskytovatel zavazuje, že veškeré osobní a citlivé údaje uživatele budou shromažďovány a zpracovávány pro potřeby spojené se zajištěním pobytu v DS František. Tyto údaje nebudou zpřístupněny, či sdělovány nepovolaným osobám a nebudou použity jinak než k uvedenému účelu v čl. XII. bodu 3. smlouvy. 5. Uživatel může uvést osobu nebo osoby, kteří prostřednictvím poskytovatele mohou být informováni v případě vážného ohrožení zdraví uživatele nebo při mimořádné situaci. Osoby nebo okruh osob může uvést v příloze č. 1smlouvy. 6. Uživatel může uvést osobu nebo osoby, kteří budou oprávněni k přijímaní telefonických informací o jeho zdravotním stavu na základě sděleného hesla. Osoby a heslo bude uvedeno v příloze č. 1 smlouvy. 7. Zveřejňování fotografií zachycující činnost uživatele při volnočasových aktivitách, pro prezentaci Domu seniorů František v informačních materiálech, na webových stránkách a na nástěnkách v areálu DS se provádí pouze se souhlasem uživatele. Souhlas nebo nesouhlas je uveden v příloze č. 1 smlouvy. XIII. Doba platnosti smlouvy 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti datem podpisu oběma smluvními stranami. 2. Platnost je sjednána na dobu neurčitou od data podpisu oběma smluvními stranami a uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného. 3. Platnost smlouvy je ukončena uplynutím výpovědní lhůty, dohodnutým datem nebo z jiných objektivních důvodů (např. zrušení registrace poskytovatele služeb nebo úmrtí uživatele). 4. Ukončení smlouvy je podmíněno vyrovnáním veškerých závazků a pohledávek nebo písemným návrhem řešení se způsobem úhrady závazků uživatele vůči poskytovateli. 5. K ukončení smlouvy může dojít také dohodou obou stran s tím, že podmínkou je vyrovnání, dle bodu 4 tohoto článku a dohodnutý termín ukončení smlouvy. XIV. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. 2. Součástí smlouvy jsou přílohy č Smlouva může být měněna pouze písemnou formou číslovanými dodatky a ukončena rovněž písemně. 4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, že ji neuzavřely v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran. 5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

9 V Náměšti na Hané dne uživatel (jméno, příjmení) nebo za poskytovatele opatrovník, zmocněnec Ing. Luboš Boxan ředitel Domu seniorů František Přílohy Smlouvy: 1. Sjednání zakázky- rozsah a průběh poskytování sociální služby 2. Vnitřní pravidla DS František (Domácí řád, Stížnosti a jejich řešení a Fakultativní služby) 3. Nabídka a ceník fakultativních činností 4. Ceník služeb DS František

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva č. /2013/S o poskytování pobytové sociální služby. I. Smluvní strany

Smlouva č. /2013/S o poskytování pobytové sociální služby. I. Smluvní strany Smlouva č. /2013/S o poskytování pobytové sociální služby I. Smluvní strany 1) Poskytovatel : Domov Sluníčko, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace se sídlem Syllabova 2886/19, Ostrava - Vítkovice

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou (dále jen

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ uzavřená, v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 49

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto 1) Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem IČO: 42727219 zastoupené: ředitelem Ing. Lubošem Halenkovským (dále jen "Poskytovatel") 2) pan/paní nar. bytem (dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Níže uvedeného dne a roku uzavřeli: Pan: Mgr. Koverdynská Marie narozená: 2.5.1937 rodné číslo: 375502/017 bydliště: Na Štěbetce

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, XX/RRRR Domov pro seniory Dobřichovice zřizovatel hlavní město Praha Brunšov 365, 252 31 Všenory tel.: 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166 IČ: 708 758 80, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu 2001580034/6000

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Domov pro seniory Pohoda, příspěvková organizace s právní subjektivitou se sídlem Budějovická 159, 384 11 Netolice, IČ 70947571, zastoupená

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: trvalé bydliště: datum narození: v textu této smlouvy dále jen Uživatel a Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 2) Česká společnost

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy: příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 48 a 91 citovaného zákona

Více

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva č.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..(jméno a příjmení), nar... (datum narození), rodné číslo...., bydliště.... (adresa), v textu

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne V souladu se zákonem č. 108/2006 Sbírky, o sociálních službách, podle 49 a 91 cit. zákona mezi 1) SLEZSKOU HUMANITOU, obecně prospěšná společnost se sídlem:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově pro seniory. č...

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově pro seniory. č... Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č... Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách ve znění doplňků Níže

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče dle 91 č. 108/2006 Sb.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče dle 91 č. 108/2006 Sb. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče dle 91 č. 108/2006 Sb. I. Smluvní strany Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou IČ: 00875058 Tel: 325 637 304 Fax: 325 637 450 dále jen poskytovatel, zastoupený

Více

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, 432 01 Kadaň S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (í) XXXX, narozen

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne, paní/panem.trvalé bydliště zástupcem členem

Více

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory č.j. XX/XX/201X/XX Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXXX narozena X.X.19XX, r.č. bydliště Domov důchodců

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno: %KLIENT Datum narození: %DATNAR Bydliště: %TBYDULICE, %TBYDPSC, %TBYDOBEC rodné číslo: %RC dále v textu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb SMLOUVA o poskytování sociálních služeb mezi Diecézní charitou Plzeň,, K Nábřeží 14, 350 02 Cheb, Tel: 354 422 262, IČO: 4977403, zastoupenou na základě plné moci ředitele DCHP Mgr. Alenou Samuelovou,

Více

Smlouva o poskytování služby

Smlouva o poskytování služby Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1) Pan (paní): Bydliště: Zastoupen(a) opatrovníkem: v textu této smlouvy dále jen uživatel služby a 2) Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Londýnská

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

VZOR - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok /číslo protokolu

VZOR - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok /číslo protokolu VZOR - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok /číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podle příslušných ustanoveních dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto S M L O U V A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ S ÚSMĚVEM V Z O R Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 1. Poskytovatel:, Domov s úsměvem Sídlo: Slavkov u Brna, Zlatá hora, 684 01 IČ: 60721901 DIČ:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR

Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Níže uvedeného dne, měsíce a roku pan (paní): nar.: bydliště: (v textu této smlouvy dále jen klient ) a Domov seniorů TGM, příspěvková organizace se sídlem Pod

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná podle 49 cit. zák. číslo xxx-x/xxx/xx

Smlouvu o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná podle 49 cit. zák. číslo xxx-x/xxx/xx 1) Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb Ke Školce 1070, 252 19 Rudná IČO: 697 85 007 Zastoupený: ředitelkou Mgr. Ivanou Šimkovou (dále jen Poskytovatel ) a 2) Paní xxxxxx Bydliště: xxxxxxxxxxxx

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově na Dómském pahorku

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově na Dómském pahorku FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Domov na Dómském pahorku domov pro seniory, týdenní stacionář Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice Tel: 417 770 011, 417 770 013, fax: 417 770 021, e-mail: ds@fchltm.cz, web:

Více

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ust. 40 a ust. 91 zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění prováděcích předpisů (dále

Více