Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Reální 5, Ostrava, t. č kl. 385, kl. 428

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Reální 5, Ostrava, t. č kl. 385, kl. 428"

Transkript

1 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Reální 5, Ostrava, t. č kl. 385, kl. 428 Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vám nabízí studium v rámci celoživotního vzdělávání realizovaného mimo rámec studijních programů podle 60 zákona č. 111/1998 Sb. v následujících oborech mimořádného studia. Naše návrhy respektují zákon č. 563/2004 Sb. MŠMT ze dne 24. září 2004 O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a tomu odpovídající Vyhlášku č. 317/2005 Sb. a jsou aktualizovány pro studijní rok 2006/ Doplňující pedagogické studium: 1.1 pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ (DPS-VVP) 1.2 pro učitele odborných předmětů (DPS-UOP) 1.3 pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku (DPS-PV a OV) 1.4 pro vychovatele a pedagogy volného času (DPS-Vy) 1.5 speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku a vychovatele (DPS-SpP) 2 Rozšiřující studium: 2.1 speciální pedagogiky pro absolventy vysokých škol učitelského směru (nebo jiné VŠ s doplňujícím pedagogickým studiem) 2.2 školní tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (určeno absolventům vysokých škol učitelského směru) 2.3 občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ 2.4 hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ 2.5 hudební výchovy pro střední školy 2.6 učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ 3 Specializační studium: 3.1 pro vedoucí pedagogické pracovníky školský management 3.2 pro výchovné poradce (ZŠ a SŠ) 3.3 jazykového vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ - jazyk anglický 3.4 sociální pedagogiky - prevence a resocializace (blíže viz další pokyny na str. 10) 3.5 kultury řeči a umění komunikace 3.6 koordinátor informačních a komunikačních technologií (ICT) 3.7 hlasové a pěvecké výchovy a nonverbální komunikace 3.8 asistent pedagoga (AP)

2 Zahájení studia: září - říjen (viz dále). Přijímací řízení pro doplňující, rozšiřující a specializační studium: výběrové řízení na základě předložené přihlášky a požadované dokumentace (absolventi SŠ ověřenou kopii maturitního vysvědčení, absolventi VŠ ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, doklad o zaplacení administrativního poplatku). Uchazeči o studium speciální pedagogiky rozšiřující pro absolventy VŠ doloží foniatrické a logopedické vyšetření. Školné: všechny uvedené druhy studia se platí - blíže viz další informace. Zasílání přihlášek (tiskopis přihlášky k VŠ studiu): na adresu centra do 20. března Administrativní poplatek: 300,- Kč Banka: ČNB Ostrava Účet: /0710 Variabilní symbol: Konstantní symbol: 379 Spojová pošta: Ostrava Další informace: Internet na str. dále v Učitelských novinách, ve školských zpravodajích a v denním tisku.

3 1.1 Doplňující pedagogické studium pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ (společenské i přírodní vědy) DPS-VVP Předpoklady: absolutorium vysoké školy neučitelského směru. Obsah studia: respektuje obecné požadavky na získání pedagogické způsobilosti k vyučování na základních a středních školách. Zahrnuje filozofické, psychologické, sociologické a biologické základy výchovy a vzdělávání, obecně didaktickou a oborově didaktickou teoretickou i praktickou přípravu a přípravu k výkonu pedagogické profese v rámci systému řízení školy viz příloha UP. Závěr studia: závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné práce, pedagogika, psychologie a didaktika společenských věd a přírodních věd dle zaměření). Ukončení: absolventi obdrží osvědčení o pedagogické způsobilosti vyučovat na základních a středních školách (v souladu se získaným vysokoškolským vzděláním společenskovědních a přírodovědných předmětů). Školné: Kč za celé studium (splátky budou rozděleny po ročnících). Organizace výuky: výuka probíhá v sobotu - 7 až 8krát za semestr. Garant studia: Mgr. Alexandra Tomášová 1.2 Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů (DPS-UOP) Předpoklady: absolutorium vysoké školy neučitelského směru. Obsah studia: respektuje obecné požadavky na získání pedagogické způsobilosti k vyučování na základních a středních školách. Zahrnuje filozofické, psychologické, sociologické a biologické základy výchovy a vzdělávání, obecně didaktickou a oborově didaktickou teoretickou i praktickou přípravu a přípravu k výkonu pedagogické profese v rámci systému řízení školy viz příloha UP. Závěr studia: závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné práce, pedagogika, psychologie a oborová didaktika). Ukončení: absolventi obdrží osvědčení o pedagogické způsobilosti vyučovat odborným předmětům na středních školách ve vztahu ke své odborné vysokoškolské kvalifikaci. Školné: Kč za celé studium (splátky budou rozděleny po ročnících). Organizace výuky: výuka probíhá v sobotu - 7 až 8krát za semestr. Garant studia: Mgr. Alexandra Tomášová

4 1.3 Doplňující pedagogické studium pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku dříve mistři odborné výchovy (DPS-PV a OV) Předpoklady: absolutorium střední školy (maturita a praxe v oboru). Informace o přijetí: do 31. května, písemně Obsah studia: rozvíjení všeobecné učitelské způsobilosti a zejména způsobilosti pedagogicko-psychologické za zdůraznění didaktiky praktického vyučování a odborného výcviku - viz příloha učebního plánu. Závěr studia: závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné práce, pedagogika, psychologie, didaktika praktického vyučování nebo odborného výcviku). Ukončení: absolventi obdrží osvědčení o pedagogické způsobilosti (absolvent získal pedagogickou způsobilost k praktickému vyučování na středních školách v oboru své středoškolské kvalifikace). Školné: Kč za celé studium (splátky budou rozděleny po ročnících). Organizace výuky: výuka probíhá v sobotu - 8 až 9krát za semestr. Garant studia: doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc. 1.4 Doplňující pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času (DPS-Vy) Předpoklady: absolutorium střední školy (maturita, praxe související se zájmovými aktivitami při vedení dětí a mládeže). Obsah studia: rozvíjení všeobecné, odborné a zejména pedagogickopsychologické způsobilosti za zdůraznění rozvoje osobnosti prostřednictvím mimoškolních zájmových aktivit vedoucích k formování a rozvíjení člověka využitím rozumové, mravní, estetické, pracovní a tělesné výchovy - viz příloha učebního plánu. Závěr studia: závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné práce, pedagogika, psychologie, volitelná metodika zájmové činnosti). Ukončení: absolventi obdrží osvědčení o pedagogické způsobilosti (absolvent získal pedagogickou způsobilost pro výkon funkce vychovatele a pedagoga volného času). Školné: Kč za celé studium (splátky budou rozděleny po ročnících). Organizace výuky: výuka probíhá v sobotu - 8 až 9krát za semestr. Garant studia: doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.

5 1.5 Doplňující pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku a vychovatele (DPS-SpP) Předpoklady: absolvování střední školy (maturita), praxe ve výchovně vzdělávacích zařízeních a doplňující pedagogické studium pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku a vychovatelství (dříve DPS-MOV). Rozsah studia: 3 semestry. Obsah studia: účastníci budou seznámeni s problematikou speciální pedagogiky a s využitím jejího předmětu pro vytváření základních profesních dovedností (práce s handicapovanou mládeží). Učební plán obsahuje následující předměty: systémové pojetí výchovy a nové směry v pedagogice, patopsychologii, základy speciální pedagogiky, etopedii, psychopedii, logopedii, somatopedii, surdopedii, tyflopedii, poruchy učení a chování, řízení výchovně vzdělávacích institucí - viz příloha učebního plánu. Závěr studia: závěrečná zkouška ze základů speciální pedagogiky a obhajoba závěrečné písemné práce. Ukončení: absolventi obdrží osvědčení. Školné: Kč za celé studium (splátky budou rozděleny po ročnících). Organizace výuky: výuka probíhá v sobotu - 8 až 9krát za semestr. Garant studia: doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc., doc. PhDr. J. Kysučan, CSc. 2.1 Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro absolventy vysokých škol učitelského směru (nebo jiné VŠ s doplňujícím pedagogickým studiem) Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru (neučitelského směru s doplňujícím pedagogickým studiem), tři až pět let pedagogické praxe. Rozsah studia: 6 semestrů. Obsah studia: jde o rozšiřující vysokoškolské učitelské studium o obor speciální pedagogika, které je určeno učitelům ve speciálních zařízeních. Ve třetím ročníku studia jsou vždy otevřeny pouze dvě z následujících tří specializací: psychopedie, logopedie, specifické poruchy učení (viz příloha učebního plánu). Posluchač volí jednu specializaci. Závěr studia: závěrečná zkouška spojená s obhajobou závěrečné práce a se zkouškou z volitelné specializace. Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení jako doplněk k vysokoškolskému diplomu s uvedením rozšiřujícího oboru. Školné: Kč (splátky budou rozděleny po ročnících).

6 Organizace výuky: 1. ročník - pátek, 2. a 3. ročník - středa (vždy od hodin). Garant studia: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. 2.2 Rozšiřující studium školní tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru (popř. neučitelského směru s doplňujícím pedagogickým studiem, 2-3 roky pedagogické praxe). Obsah studia: studium je určeno pro učitele vyučující neaprobovaně školní tělesnou výchovu, nebo ty učitele, kteří si svoji pedagogickou způsobilost hodlají rozšířit o další obor. Rozšiřující studium učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ je orientováno na osvojení základů teoreticko-vědního poznání v oblasti kinantropologie a didakticko-praktických disciplín, tvořících základy odborné způsobilosti vyučování školní tělesné výchovy - viz příloha učebního plánu. Závěr studia: obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška - blíže bude specifikováno během studia. Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení jako doplněk k vysokoškolskému diplomu s uvedením rozšiřujícího oboru. Školné: Kč za celé studium (mimořádné formy - kurzy turistiky a zimního pobytu v přírodě budou hrazeny mimo uvedenou částku). Vzhledem k výši nákladům je možno studium uhradit ve dvou splátkách. První splátka Kč musí být zaplacena k 1.9. Organizace studia: výuka bude probíhat pravděpodobně v pátek a sobotu (bude upřesněno při zahájení studia). Garant studia: RNDr. Pavel Ludva, katedra tělesné výchovy PdF OU, Varenská č. 40, Ostrava, t. č Rozšiřující studium občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ Předpoklady: ukončené vzdělání učitelského směru (popř. neučitelského směru s doplňujícím pedagogickým studiem a 2-3 roky pedagogické praxe). Obsah studia: studium je určeno pro učitele, kteří neaprobovaně vyučují občanskou výchovu, nebo pro ty učitele, kteří si svoji pedagogickou způsobilost

7 chtějí rozšířit o další obor. Studium je doporučeno i stávajícím učitelům občanské výchovy v rámci aktualizace obsahu předmětu v souladu s novými sociálně politickými a kulturními trendy a v souladu s novými přístupy v pedagogice. Rozšiřující studium občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ se zaměří především na společenskovědní základ studia (sociologii, politologii, filozofii, soudobé dějiny, právní předpisy ve školství) a bude doplněn o speciální oborovou didaktiku viz příloha učebního plánu na webových stránkách CDV PdF OU. Závěr studia: závěrečná zkouška a obhajoba písemné závěrečné práce, jejíž téma bude blíže specifikováno při zadávání (témata budou upřesněna po vzájemné dohodě mezi vedoucím práce a studujícím). Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení jako doplněk k vysokoškolskému diplomu s uvedením rozšiřujícího oboru. Školné: Kč za celé studium (splátky budou rozděleny po ročnících). Organizace studia: výuka bude probíhat v pátek a sobotu (podle potřeb studujících bude upřesněno na začátku studia). Garant studia: doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc., vedoucí katedry společenských věd PdF OU, Podlahova 3, Ostrava-M. Hory, t. č Rozšiřující studium hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru (popř. neučitelského směru s doplňujícím pedagogickým studiem), hudební sluch a dovednosti hry na klasický hudební nástroj na úrovni absolutoria I. cyklu ZUŠ. Obsah studia: studium je určeno pro učitele vyučující neaprobovaně školní hudební výchovu, nebo pro ty učitele, kteří si svoji pedagogickou způsobilost hodlají rozšířit o další obor. Rozšiřující studium učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ je orientováno na rozvoj hudebnosti na osvojení základní hudebněodborné (teoretické a praktické) a hudebně-didaktické způsobilosti - viz učební plán. Závěr studia: státní závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška - blíže bude specifikována během studia, umělecký výkon - pěvecký či instrumentální, znalosti z oblasti hudebně odborné a hudebně didaktické). Ukončení studia: absolvent obdrží osvědčení jako doplněk k vysokoškolskému diplomu s uvedením rozšiřujícího oboru. Školné: Kč za celé studium (splátky budou rozděleny po ročnících). Organizace studia: výuka bude probíhat pravděpodobně v pátek a sobotu (bude upřesněno při zahájení studia).

8 Garant studia: doc. PaedDr. Zora Stiborová, CSc., katedra hudební výchovy PdF OU, Sokolská 17, Ostrava, tel Rozšiřující studium hudební výchovy pro střední školy Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru (popř. neučitelského směru s doplňujícím pedagogickým studiem), hudební schopnosti, dovednosti a znalosti na úrovni absolutoria II. cyklu ZUŠ. Obsah studia: studium je určeno pro učitele vyučující neaprobovaně školní hudební výchovu, nebo pro ty učitele, kteří si svoji pedagogickou způsobilost hodlají rozšířit o další obor. Rozšiřující studium učitelství hudební výchovy pro střední školy je orientováno na rozvíjení hudebně-odborných, teoretických a praktických základů a na osvojení hudebně-didaktických a s nimi souvisejících disciplín - viz učební plán. Závěr studia: státní závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška - umělecký pěvecký a instrumentální výkon, znalosti z oblasti hudebněodborné a hudebně-didaktické, blíže bude specifikováno během studia). Ukončení studia: absolvent obdrží osvědčení jako doplněk k vysokoškolskému diplomu s uvedením rozšiřujícího oboru. Školné: Kč za celé studium (splátky budou rozděleny po ročnících). Organizace studia: výuka bude probíhat pravděpodobně v pátek a sobotu (bude upřesněno při zahájení studia). Garant studia: prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc., katedra hudební výchovy PdF OU, Sokolská 17, Ostrava, tel Rozšiřující studium učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru (popř. neučitelského směru s doplňujícím pedagogickým studiem). Obsah studia: studium je zaměřeno na získání znalostí z hlavních matematických disciplín potřebných pro učitele matematiky na 2. stupni ZŠ (Algebra, Geometrie, Matematická analýza, Pravděpodobnost a statistika) a získání patřičných dovedností řešení matematických úloh a aplikačních poznatků didaktiky matematiky. Závěr studia: obhajoba závěrečné práce a závěrečná zkouška.

9 Ukončení studia: absolvent obdrží osvědčení jako doplněk k vysokoškolskému diplomu s uvedením rozšiřujícího oboru. Školné: Kč za celé studium (splátky budou rozděleny po ročnících). Organizace studia: výuka bude probíhat pravděpodobně v pátek odpoledne nebo v sobotu (bude upřesněno při zahájení studia). Garant studia: Doc. RNDr. Pavel Květoň, CSc., katedra matematiky s didaktikou, Čs. legií 9, Ostrava, tel.: , Specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky školský management (V současné době v akreditačním řízení) Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru (popř. jiná VŠ s doplňujícím pedagogickým studiem). Rozsah studia: 4 semestry (5 modulů). Obsah studia: respektuje 7 Vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a 164 školského zákona 561/2004 Sb. Je tvořen pěti obsahovými moduly: I. Teorie a praxe školského managementu, II. Právo, III. Ekonomika a finanční management, IV. Řízení pedagogického procesu, V. Vedení lidí. Závěr studia: závěrečná zkouška spojená s obhajobou závěrečné práce a odborné zkoušky (řízení výchovy a vzdělávání), která zahrnuje znalosti všech studovaných modulů. Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení o absolvování pro vedoucí pedagogické pracovníky. Školné: Kč za celé studium (splátky budou rozděleny po ročnících). Organizace výuky: výuka bude probíhat pravděpodobně v pátky co 14 dnů. Garant studia: doc. PhDr. Josef Malach, CSc., Mgr. Alexandra Tomášová. 3.2 Specializační studium pro výchovné poradce (ZŠ a SŠ) Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru, popř. vysokoškolské vzdělání neučitelského směru s doplňujícím pedagogickým studiem, 2-3 roky učitelské praxe.

10 Obsah studia: Je tvořen čtyřmi základními moduly: 1. právo a školské předpisy pro VP, 2. teorie a organizace výchovného poradenství, metodika, práce výchovného poradce, 3. Kariérové poradenství, 4. Poradenská praxe. V rámci těchto modulů jsou zařazeny dílčí disciplíny, jejichž přehled je uveden v učebním plánu studia. Moduly 1 3 jsou zakončeny zkouškou. Závěr studia: závěrečná zkouška spojená s obhajobou závěrečné písemné práce. Ukončení: absolventi obdrží osvědčení o způsobilosti vykonávat funkci výchovného poradce na ZŠ (SŠ). Školné: Kč za celé studium (splátky budou rozděleny po ročnících). Organizace výuky: výuka bude probíhat v pátek od 8.00 do hodin - 6krát za semestr. Garant studia: Mgr. Alexandra Tomášová 3.3 Specializační jazykové vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ - jazyk anglický Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ. Podávání přihlášek: do 20. března 2006 na předepsaných tiskopisech (součástí přihlášky jsou i kopie o absolvování jazykových kurzů). Obsah studia: jazyková a didaktická příprava pro výuku anglického jazyka v primární škole. Pozornost bude věnována zejména zvyšování komunikativní kompetence v anglickém jazyce a v didaktice jazykového vyučování. Závěr studia: státní závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné práce, zkouška z praktického jazyka a didaktiky výuky anglického jazyka na primárním stupni). Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení o rozšíření specializace jako doplněk k vysokoškolskému diplomu. Školné: Kč za celé studium (splátky budou rozděleny po ročnících). Organizace výuky: výuka bude probíhat v pátek (popř. v sobotu). Garant studia: Mgr. Marta Šigutová, M.A., doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc. 3.4 Specializační studium sociální pedagogiky - prevence a resocializace (Studium je určeno zejména pro pracovníky institucí a zařízení pro resocializaci, prevenci a odhalování sociálně patologických jevů a činů, např. Policie ČR, municipálních policií, výchovných zařízení pro děti, mládež i dospělé.) Předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání.

11 Rozsah studia: 4 semestry kombinovaného studia v režimu placeného kurzu (obsah je shodný s obsahem studia oboru); 2 semestry kombinovaného studia (bez úhrady) podle studijního plánu bakalářského studia příslušného oboru. Obsah studia: Studium oboru sociální pedagogika na PdF OU je realizováno v souladu s 60 Celoživotního vzdělávání zákona 147/2001, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.O vysokých školách a Řádem celoživotního vzdělávání na Ostravské univerzitě. Zahrnuje filozofické, psychologické, pedagogické, andragogické a sociologické disciplíny, na něž navazují právnické, kriminologické a kriminalistické odborné předměty. Bližší přehled studovaných předmětů obsahuje učební plán - viz příloha. Specializační studium představuje první fázi projektu získání vysokoškolského vzdělání v tomto oboru a je uskutečňováno jako celoživotní vzdělávání za úhradu. Druhou fází je studium oboru se statutem řádného studenta VŠ v kombinované formě směřující k získání titulu bakalář. Výstupem z první fáze je získání osvědčení pro výkon činností sociálně pedagogického charakteru, včetně prevence, identifikace, vyšetřování a analýz sociálně-patologických jevů. Výstupem z druhé fáze je získání bakalářského vzdělání v oboru Sociální pedagogika na PdF Ostravské univerzity. O přijetí do druhé fáze studia rozhodne děkan fakulty na základě dosažených studijních výsledků první fáze studia. Závěr studia: 1. fáze studia: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce, která může být základem práce bakalářské. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování studia; 2. fáze: závěrečná bakalářská zkouška a obhajoba bakalářské práce; absolventi získají titul bakalář v oboru Sociální pedagogika. Školné: za každý semestr v první fázi studia Kč. Organizace výuky: výuka bude probíhat v sobotu (7-8krát za semestr). Garant studia: doc. PhDr. Josef Malach, CSc., Mgr. Alexandra Tomášová 3.5 Specializační studium kultura řeči a umění komunikace Předpoklady: absolvování střední školy (maturita), popř. i VŠ je nespornou výhodou, není však podmínkou (diplom). Rozsah studia: 2 semestry. Obsah studia: kurz je určen těm zájemcům, kteří se zajímají o moderní mluvenou i psanou komunikaci a chtějí se sami zdokonalit v kultuře vyjadřování a umění komunikace. Studium zahrnuje jak nezbytnou teoretickou průpravu adeptů, tak praktický nácvik, který je směrován především ke komunikaci mluvené, a to s ohledem na její verbální i neverbální složky.výklady obsahují rovněž základní poučení o češtině jako národním jazyku, směrech jeho vývoje a současném stavu. Součástí kurzu jsou odborné vstupy logopeda a psychologa.

12 Závěr studia: obhajoba pěti- až desetistránkové vlastní závěrečné práce spojená s odbornou rozpravou. Ukončení: absolventi obdrží osvědčení o absolvování. Školné: Kč za celé studium. Organizace studia: pátky jednou za dva týdny, dopolední lekce od 8.30 hodin, odpoledne závěr v hodin. Garant studia: prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc., katedra jazyka českého a literatury s didaktikou PdF OU, Čs. legií 9, Ostrava 1, t. č ; kontakt také prostřednictvím sekretářky katedry, t. č Koordinátor informačních a komunikačních technologií (ICT) Předpoklady: je určen aktivním pedagogům, kteří mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru nebo odborné vzdělání a doplňující pedagogické studium. Posluchač nemusí mít zaměření na informační technologie, může to být učitel libovolné kombinace. Studium vychází z projektu Státní informační politiky ve vzdělávání MŠMT ČR. Rozsah studia: 2 semestry. Obsah studia: Řízení lidských zdrojů, Psychohygiena v práci s lidmi, Andragogika, Didaktika výpočetní techniky, Počítačem podporovaná výuka, Počítače, operační systémy, počítačové sítě, Informační a počítačová gramotnost. (Blíže viz učební plán na webových stránkách CDV PdF OU od ) Závěr studia: vypracování samostatné práce zahrnující všechny uvedené předměty. Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení o získání kvalifikace koordinátora ICT. Školné: Kč. Organizace výuky: výuka bude v odpoledních hodinách (popř. v sobotu). Garant studia: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. 3.7 Specializační studium hlasové a pěvecké výchovy a nonverbální komunikace Předpoklady: absolvování střední školy (maturita), vysoké školy (diplom). Podávání přihlášek: do konce února na předepsaných tiskopisech. Informace o přijetí: do 20. března 2006 na předepsaných tiskopisech. Rozsah studia: 2 semestry. Obsah studia: studium je určeno všem těm, kteří se chtějí zdokonalit v kultuře a hygieně hlasového a pěveckého projevu a umění nonverbální komunikace.

13 Důraz je kladen především na praktické činnosti, teoretické principy jsou bezprostředně aplikovány do praxe - viz učební plán. Závěr studia: závěrečná zkouška (odborná diskuse spojená s obhajobou závěrečné práce a pěvecký výkon). Ukončení: absolventi obdrží osvědčení a absolvování studia. Školné: Kč za celé studium. Organizace studia: výuka bude probíhat v pátek a v sobotu (bude upřesněno při zahájení studia). Garant studia: Mgr. Josef Fryščák, katedra hudební výchovy PdF OU, Sokolská 17, Ostrava, tel Asistent pedagoga (AP) Předpoklady: středoškolské vzdělání s maturitou na gymnáziu, střední odborné škole, středním odborném učilišti. Podávání přihlášek: do konce února na předepsaných tiskopisech. Informace o přijetí: do 20. března 2006 na předepsaných tiskopisech. Rozsah studia: 2 semestry. Obsah studia: studenti získají informace o základních a hraničních pedagogických a psychologických vědách, které se zásadní měrou podílejí na záměrně vedeném výchovně vzdělávacím procesu ve výchově školní, ale i rodinné a mimoškolní. Obsahem je i systém vedení žáka opírající se o základní právní předpisy a o spolupráci s příslušnými pracovníky pomáhajících profesí (poradny, státní správa, policie). Závěr studia: závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné práce, zkouška z pedagogiky a psychologie). Ukončení: absolventi obdrží osvědčení o získání pedagogicko-psychologických předpokladů pro práci s dětmi mladšího, středního a staršího školního věku pod vedením zkušených pedagogů. Školné: Kč za celé studium. Organizace výuky: výuka probíhá v sobotu 7 8krát za semestr. Garant: doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc. K přihlášce přiložte kopii o zaplacení administrativního poplatku - blíže viz informace v Učitelských novinách (listopad 2004), které se týkají Pedagogické fakulty OU. Výše tohoto poplatku pro st. r. 2005/2006 byla stanovena na 300,- Kč.

14 Administrativní poplatek: 300,- Kč Banka: ČNB Ostrava Účet: /0710 Variabilní symbol: Konstantní symbol: 379 Spojová pošta: Ostrava

Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia:

Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia: Centrum dalšího vzdělávání při PdF Reální 5, 701 03 Ostrava, t. č. 61 60 385, 61 60 412 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Akreditované pracoviště

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz AKADEMICKÝ ROK 2006-2007 STUDIJNÍ OBORY PREZENČNÍHO STUDIA ( DENNÍ STUDIUM ) bakalářské (3 roky):! Informační technologie ve vzdělávání! Rekreologie!

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků Čj. MSMT-21271/2017-5 Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků metodický materiál k procesu posuzování

Více

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 http://dokumenty.osu.cz/pdf/czv/programy-kurzy-pdf-czv.pdf

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ. Bakalářská studia jednooborová (tříleté studium)

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ. Bakalářská studia jednooborová (tříleté studium) NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ Vysvětlivky (Forma studia): prezenční (denní) studium, KS kombinované (dříve dálkové) studium Bakalářská studia jednooborová (tříleté studium) Tělesná výchova a sport Rekreologie,

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Program: B 7507 Specializace v pedagogice

Program: B 7507 Specializace v pedagogice Informace o studijních oborech garantovaných ÚPSS Pracovníci ústavu zajišťují výuku veškerých teoretických pedagogických disciplín v přípravě učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě,

Více

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů:

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů: Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 412/2006

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2016

CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2016 NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2016 PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je vzdělávací institucí akreditovanou

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

V případě chybného zadání specifického symbolu nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška převedena do přijímacího řízení.

V případě chybného zadání specifického symbolu nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška převedena do přijímacího řízení. Přihlášku ke kombinovanému studiu oboru Školský managemet le podat elektronickou formou pomocí tv. e-přihlášky (odesílání e-přihlášek je aktivní od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012), veřejněné na internetové

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE)

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE) MASARYKŮVÚSTAVVYŠŠÍCHSTUDIÍČVUTVPRAZE Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT vpraze vyhlašuje mimořádné kolopřijímacíhořízeníprobakalářskýstudijníprogramspecializacevpedagogice, studijní obor

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016

Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016 Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta Nabídka programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016 Ostrava 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Rozšiřující studium... 3 2.1 Rozšiřující studium

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze d 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Změna: 412/2006 Sb. Změna: 329/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2012-2013

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2012-2013 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2012-2013 Ostrava 2011 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze d 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, www stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Pedagogická fakulta. Absolventi se uplatní v běžných i alternativních mateřských školách a specializovaných zařízeních pro děti předškolního věku.

Pedagogická fakulta. Absolventi se uplatní v běžných i alternativních mateřských školách a specializovaných zařízeních pro děti předškolního věku. Pedagogická fakulta Specializace v pedagogice - Sbormistrovství chrámové hudby, Bc (B7507) Studium připravuje vedoucí především chrámových sborů a ředitele kůrů k provozování liturgické a duchovní hudby.

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017 Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2016/2017 Bakalářské studium Všeobecná sestra prezenční a kombinovaná forma Písemný test ze znalostí uchazeče

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna:

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více