Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,"

Transkript

1 Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

2 Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého Ústav pedagogiky a sociálních studií?

3 Olomouc

4 Olomouc nádherné historické město bohatý kulturní život krásný kraj a okolní příroda příležitost k získávání zkušeností na stážích a praxích v různých institucích široké možnosti zájmového vzdělávání příjemná studentská atmosféra města

5 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého

6 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Univerzita Palackého druhá nejstarší univerzita v českých zemích tradice, zázemí pro studenty, vysoká vědecká a pedagogická úroveň, dobré jméno v České republice i v zahraničí Pedagogická fakulta UP největší pedagogická fakulta v České republice bohatá nabídka studijních oborů, erudovaní odborníci, otevřenost aktuálním výzvám ve výchově a vzdělávání

7 Ústav pedagogiky a sociálních studií

8 Ústav pedagogiky a sociálních studií univerzitní pracoviště s dlouholetou tradicí vysoce kvalifikovaní pedagogové s hlubokou znalostí teorie i praxe vstřícný a přátelský přístup ke studentům zajímavé studijní obory učitelského i neučitelského zaměření v prezenční i kombinované formě ve stupni bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském

9 Nabízíme Vám zajímavé studium dle Vaší volby, ale také možnost

10 účastnit se vědeckých konferencí a sympozií

11 obohatit své znalosti při mimořádných přednáškách a seminářích

12 navštívit různá zařízení a instituce při exkurzích a hospitacích

13 získat praxi v práci s dětmi

14 vyzkoušet si výzkumnou práci ve studentském vědeckém kroužku

15 spřátelit se se zahraničními studenty

16 poznat výchovné a vzdělávací instituce v zahraničí

17 garanti oborů Péče o naše studenty sociálně právní poradna psychologická poradna Centrum pomoci handicapovaným

18 Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce 2012/2013

19 Akreditované studijní obory na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Bakalářské obory Navazující magisterské obory Pedagogické asistentství (KS) Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy Vychovatelství Pedagogika sociální práce Pedagogika veřejná správa Řízení volnočasových aktivit Pedagogika sociální práce Pedagogika veřejná správa Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (Bc., KS)

20 Návaznost a prostupnost oborů na Ústavu pedagogiky a sociálních studií všechny obory jsou nabízeny ve formě prezenční ( denní studium ) i kombinované ( dálkové studium ) každý bakalářský obor má pokračování v navazujícím magisterském oboru (je však možno obor i změnit při splnění určitých podmínek jsou obory vzájemně prostupné) výjimkou z výše uvedeného je: obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (je realizován pouze v bakalářském stupni a pouze v kombinované formě, lze z něj však pokračovat v navazujícím magisterském studiu na jiném oboru garantovaném Ústavem pedagogiky a sociálních studií) obor Pedagogické asistentství (tento bakalářský obor se v akademickém roce 2012/2013 bude realizovat pouze v kombinované formě)

21 Bakalářské studijní obory Bakalářské studijní obory (tříleté obory směřující k získání titulu Bc.)

22 Bakalářské studijní programy a obory B 7501 Pedagogika Pedagogika sociální práce Pedagogika veřejná správa B 7505 Vychovatelství Vychovatelství B 7507 Specializace v pedagogice Pedagogické asistentství (pouze v kombinované formě) Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (pouze v kombinované formě)

23 Obsah bakalářských studijních oborů Každý studijní obor je tvořen: modulem disciplín společného základu získání obecných kompetencí modulem profilových disciplín získání odborných kompetencí součástí modulu profilových disciplín jsou i povinné praxe

24 Státní závěrečné zkoušky u bakalářských studijních oborů Analogicky k obsahu studijních oborů se státní závěrečné zkoušky skládají z následujících částí: pedagogika a základy psychologie (modul disciplín společného základu) profilová část státní závěrečné zkoušky (modul profilových disciplín) obhajoba bakalářské práce

25 Modul disciplín společného základu pedagogické disciplíny obecná pedagogika, obecná didaktika, teorie výchovy, základy pedagogické diagnostiky, speciální pedagogika, sociální pedagogika, základy andragogiky, historické proměny výchovy, vzdělávací politika psychologické disciplíny obecná psychologie, vývojová psychologie, sociální psychologie všeobecné disciplíny filosofie, sociologie, základy ekonomie, právní propedeutika, právo, úvod do antropologie, metodologie empirického výzkumu, základy statistiky a analýza výzkumných dat, informační technologie, cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk)

26 Modul disciplín společného základu Po absolvování modulu disciplín společného základu bude absolvent schopen: určit, definovat a vysvětlit základní společenské procesy a významné pedagogické problémy současnosti u nás i v dalších zemích EU analyzovat, interpretovat a porovnávat nejvýznamnější společenskovědní teorie objasnit strukturu psychiky člověka a pracovat s ní využívat poznatků psychologických disciplín a aplikovat je v oblasti edukace určit, definovat a vysvětlit základní právní pojmy, obecnou strukturu práva a mechanismy jeho výkonu popsat a objasnit institucionalizované postupy výchovně vzdělávacího procesu reflektovat aktuální problémy edukace jako celoživotního procesu podílet se na organizaci a realizaci výzkumu edukační reality a na evaluaci pedagogické činnosti vyvodit, obhájit a rozvíjet zásady zdravého životního stylu u dětí a dospělých definovat a dodržovat zásady komunikace a asertivity v edukačním procesu pokračovat a rozvíjet své znalosti ve studiu v navazujícím magisterském programu

27 Pedagogické asistentství* (studijní program B 7507 Specializace v pedagogice) Absolvent bakalářského studia bude kvalifikován pro výkon funkcí asistenta pedagoga jako výchovného pracovníka, pedagogického asistenta či asistenta, a to v rámci následujících institucí: základní školy střední školy a vyšší odborné školy pedagogická a poradenská centra a střediska (např. PPP) Studium absolventa neopravňuje k výkonu učitelské profese, protože nemá učitelskou způsobilost není kvalifikovaným učitelem. Absolvent může vykonávat pomocné výchovné práce. *V akademickém roce 2012/2013 otevíráme tento obor pouze v kombinované formě studia.

28 Pedagogické asistentství (studijní program B 7507 Specializace v pedagogice) Profilové disciplíny: školská administrativa a dokumentace školy, didaktická technika, pedeutologie a osobnost učitele, školská legislativa, pedagogická evaluace, dětská práva, praxe, prevence sociálně patologických jevů, projektování vzdělávacích programů, marketingová komunikace školy Státní závěrečná zkouška: pedagogika a základy psychologie obhajoba bakalářské práce technologie provozu a organizace školy

29 Vychovatelství (studijní program B 7505 Vychovatelství) Absolvent bakalářského studia bude kvalifikován pro výkon funkce vychovatele ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních: školní družiny a školní kluby střediska volného času domovy mládeže a internáty Absolvent se může uplatnit také jako vychovatel ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy (např. dětský domov, diagnostický ústav, výchovný ústav ), pokud si doplní vzdělání studiem v oblasti speciální pedagogiky.

30 Vychovatelství (studijní program B 7505 Vychovatelství) Profilové disciplíny: základy pedagogiky volného času, komunikativní dovednosti, základy první pomoci, zážitková pedagogika, multikulturní výchova, sociální práce s mládeží, metodika her a zábavních činností, praxe, zimní a letní výcvikový kurz, praxe v letním dětském táboře Státní závěrečná zkouška: pedagogika a základy psychologie obhajoba bakalářské práce sociální pedagogika

31 Pedagogika sociální práce (studijní program B 7501 Pedagogika) Absolvent bakalářského studia bude kvalifikován pro výkon funkce sociálního pracovníka na pozici řadového zaměstnance, a to v rámci následujících institucí: orgány státní správy a samosprávy (sociální odbory či referáty sociálních věcí příslušných úřadů, správy sociálního zabezpečení ) zařízení sociálních služeb (ústavy sociální péče, azylové domy, domovy pro matky s dětmi, domovy pro seniory ) školská zařízení ústavní a ochranné výchovy (dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, střediska výchovné péče ) služby a zařízení zdravotní péče nestátní instituce zaměřené na poradenskou, sociálně právní, humanitární a jinou činnost

32 Pedagogika sociální práce (studijní program B 7501 Pedagogika) Profilové disciplíny: sociální politika, teorie a metody sociální práce, sociální poradenství, sociální gerontologie, právo sociálního zabezpečení, sociální deviace, kazuistický seminář, komunikativní dovednosti Součástí studia je absolvování praxe v rozsahu 400 hodin. Státní závěrečná zkouška: pedagogika a základy psychologie obhajoba bakalářské práce sociální práce a její právní aspekty

33 Pedagogika veřejná správa (studijní program B 7501 Pedagogika) Absolvent bakalářského studia bude kvalifikován pro práci v širokém spektru organizací veřejné správy a k jednání s klienty všech věkových a sociálních skupin, s klienty různých etnik i s jedinci, kteří vykazují odchylky od normy společenského chování a jednání, a to v rámci následujících institucí: školské odbory krajské úřady, městské úřady organizace sociální správy policie ČR, bezpečnostní sbory, soudy

34 Pedagogika veřejná správa (studijní program B 7501 Pedagogika) Profilové disciplíny: obchodní právo, správní právo, trestní právo, kriminologie, kriminalistika, základy účetnictví, daňové systémy, sociální deviace, demografie, praxe, český politický systém, demokracie a evropanství Státní závěrečná zkouška: pedagogika a základy psychologie obhajoba bakalářské práce právní a správní aspekty veřejné správy

35 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (studijní program B 7507 Specializace v pedagogice) Absolvent bakalářského studia bude mít odbornou kvalifikaci potřebnou pro práci na pozici učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku, a to v rámci následujících institucí: střední odborné školy střední odborná učiliště a praktické školy Učitel odborného výcviku však musí být také absolventem vzdělávacího programu středního vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu a je ukončen výučním listem (podle zákona o pedagogických pracovnících).

36 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (studijní program B 7507 Specializace v pedagogice) Profilové disciplíny: didaktika praktického vyučování a odborného výcviku, pozorování a analýza výuky, ergonomie, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, první pomoc, řízení výchovných a vzdělávacích institucí, praxe, didaktika dospělých Státní závěrečná zkouška: pedagogika a základy psychologie obhajoba bakalářské práce didaktika praktického vyučování a odborného výcviku

37 Navazující magisterské studijní obory (dvouleté obory směřující k získání titulu Mgr. určené pro absolventy bakalářského studia)

38 Navazující magisterské studijní programy a obory B 7501 Pedagogika Pedagogika sociální práce Pedagogika veřejná správa B 7505 Vychovatelství Řízení volnočasových aktivit B 7510 Učitelství pro SŠ a VOŠ Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy

39 Obsah navazujících magisterských studijních oborů Každý studijní obor je tvořen: modulem disciplín společného základu získání obecných kompetencí modulem profilových disciplín získání odborných kompetencí součástí modulu profilových disciplín jsou i povinné praxe

40 Státní závěrečné zkoušky u navazujících magisterských studijních oborů Analogicky k obsahu studijních oborů se státní závěrečné zkoušky skládají z následujících částí: pedagogika a psychologie (modul disciplín společného základu) profilová část státní závěrečné zkoušky (modul profilových disciplín) obhajoba diplomové práce

41 Modul disciplín společného základu pedagogické disciplíny pedagogická diagnostika, soudobé teorie vzdělávání, integrální andragogika, srovnávací pedagogika, dějiny české školy a pedagogiky, seminář k diplomové práci psychologické disciplíny pedagogická psychologie, poruchy psychického vývoje, základy duševní hygieny všeobecné disciplíny obecný management, komunikace, profesní etika, praktikum empirického výzkumu

42 Modul disciplín společného základu Po absolvování modulu disciplín společného základu bude absolvent schopen: diagnostikovat vzdělávací potřeby subjektů v edukačním prostředí formulovat koncepční a praktické vize k edukační činnosti koncipovat, realizovat, zpracovávat a interpretovat výzkumná šetření realizovat a řídit proces evaluace a autoevaluace ve školách a školských zařízeních vytvářet a realizovat vzdělávací projekty popsat strukturu a mechanismy fungování organizací zajišťujících pedagogické činnosti pojmenovat a objasnit obecné zásady řízení a implementovat je v praxi prohlubovat své profesní kvality v rámci doktorského studijního programu nebo celoživotního vzdělávání

43 Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ (studijní program B 7510 Učitelství pro SŠ a VOŠ) Absolvent navazujícího magisterského studia bude kvalifikován pro práci na pozici učitele pedagogiky pro střední školy nebo vyšší odborné školy a dále pro výkon funkcí pedagoga, poradce či konzultanta v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v rámci následujících institucí: střední školy a vyšší odborné školy pedagogická a poradenská centra a střediska (např. PPP) služby a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

44 Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ (studijní program B 7510 Učitelství pro SŠ a VOŠ) Profilové disciplíny: didaktika pedagogiky, tvorba kurikula, filosofie výchovy, aktivizační metody ve výuce, řešení edukačních problémů, klima školy, praxe, alternativní a inovativní vzdělávání, pedagogická psychologie pro učitele Státní závěrečná zkouška: pedagogika a psychologie obhajoba diplomové práce didaktika pedagogiky a psychologie

45 Řízení volnočasových aktivit (studijní program B 7505 Vychovatelství) Absolvent navazujícího magisterského studia bude kvalifikován pro výkon funkcí pedagoga volného času a manažera v následujících institucích: školská zařízení pro zájmové vzdělávání kulturní a vzdělávací zařízení mimo resort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR občanská sdružení a nestátní organizace působící v oblasti volnočasových aktivit dětí, mládeže, dospělých i seniorů

46 Řízení volnočasových aktivit (studijní program B 7505 Vychovatelství) Profilové disciplíny: pedagogika volného času, veřejné finance, teorie a metodika zájmového vzdělávání, formy a organizace činnosti zařízení zájmového vzdělávání, volný čas dospělých a seniorů, projektové řízení a fundraising, personální management, výcvik asertivního chování, muzeopedagogika Státní závěrečná zkouška: pedagogika a psychologie obhajoba diplomové práce řízení volnočasových aktivit

47 Pedagogika sociální práce (studijní program B 7501 Pedagogika) Absolvent navazujícího magisterského studia bude kvalifikován pro výkon funkce sociálního pracovníka, a to zvláště na pozici specialisty a řídícího pracovníka v rámci následujících institucí: orgány státní správy a samosprávy zařízení sociálních služeb školská zařízení ústavní a ochranné výchovy nestátní instituce zaměřené na poradenskou, sociálně právní, humanitární a jinou činnost

48 Pedagogika sociální práce (studijní program B 7501 Pedagogika) Profilové disciplíny: management sociální práce, standardy kvality sociální práce, supervize, projektové řízení a fundraising, trh práce a politika zaměstnanosti, krizová intervence, sociální práce v trestní justici, azylová politika a péče Součástí studia je absolvování praxe v rozsahu 200 hodin. Státní závěrečná zkouška: pedagogika a psychologie obhajoba diplomové práce sociální práce, její řízení a právní rámec

49 Pedagogika veřejná správa (studijní program B 7501 Pedagogika) Absolvent navazujícího magisterského studia bude kvalifikován pro výkon funkcí specialisty a řídícího pracovníka, a to v rámci následujících institucí veřejné správy: krajské úřady městské úřady úřady práce organizace sociální správy policie ČR, bezpečnostní sbory soudy

50 Pedagogika veřejná správa (studijní program B 7501 Pedagogika) Profilové disciplíny: projektové řízení a fundraising, dějiny správy, personální management, správní právo pro veřejnou správu, etnické menšiny a skupiny, šikana na pracovišti, mezinárodní právo, komunitní práce, veřejná správa na úseku školství Státní závěrečná zkouška: pedagogika a psychologie obhajoba diplomové práce veřejná správa, její řízení a právní aspekty

51 Informace o podmínkách přijímacího řízení do studijních oborů garantovaných a realizovaných na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2012/2013

52 Bakalářské studium (tříleté obory směřující k získání titulu Bc.) určeno pro absolventy středoškolského studia zakončeného maturitní zkouškou

53 Bakalářské studium podmínky přijetí ke studiu úspěšné absolvování středoškolského studia a maturitní zkoušky úspěšné absolvování testu studijních předpokladů Přesné požadavky a ukázky testů:

54 Bakalářské studium test studijních předpokladů test studijních předpokladů je určen všem uchazečům o bakalářské studium v případě, že uchazeč v daném roce podá více přihlášek ke studiu na PdF UP, píše test studijních předpokladů pouze jednou a jeho výsledky jsou započítány do přijímacího řízení na všechny studijní obory

55 Bakalářské studium test studijních předpokladů Výsledek testu studijních předpokladů ověřuje předpoklady uchazeče k vysokoškolskému studiu na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, a to především v následujících oblastech: úroveň myšlení a usuzování základní orientace v tématech a problematice společenských věd všeobecný a kulturní přehled kompetence komunikativní (v českém jazyce) základy počítačové gramotnosti

56 Bakalářské studium test studijních předpokladů Realizace testu studijních předpokladů: test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají délka trvání testu je 60 minut k vyhodnocení testu studijních předpokladů je použit odpovědní formulář, který je strojově snímán a anonymně zpracován

57 Bakalářské studium test studijních předpokladů Jak uspět v testu studijních předpokladů: připravit se s využitím doporučené literatury: Kolektiv. Odmaturuj z dějepisu 1. Brno : Didaktis, Kolektiv. Odmaturuj z dějepisu 2. Brno : Didaktis, Kolektiv. Odmaturuj ze společenských věd. Brno : Didaktis, ZUBÍKOVÁ, Z., DRÁBOVÁ, R. Společenské vědy v kostce. Havlíčkův Brod : Fragment, sledovat aktuální kulturně společenské a politické dění

58 Navazující magisterské studium (dvouleté obory směřující k získání titulu Mgr.) určeno pro absolventy bakalářského studia

59 Navazující magisterské studium podmínky přijetí ke studiu úspěšné absolvování bakalářského studia úspěšné absolvování testů prostupnosti ověřujících odborné kompetence absolventů bakalářského studia Přesné požadavky a ukázky testů:

60 Navazující magisterské studium podmínky přijetí ke studiu U přijímací zkoušky uchazeč předloží: úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (v případě již ukončeného bakalářského studia) potvrzení studijního oddělení své fakulty (v případě ještě probíhajícího bakalářského studia)

61 Navazující magisterské studium testy prostupnosti Testy prostupnosti se skládají ze dvou částí: test z pedagogicko-psychologických disciplín test z profilových disciplín Podrobnější informace včetně okruhů k testům a doporučené literatury budou zavěšeny od ledna 2012 na webových stránkách Pedagogické fakulty UP a na webových stránkách Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

62 Chcete se dovědět více? Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Palackého a Pedagogická fakulta UP nabídka studijních oborů přihláška ke studiu ukázky testů

63 Chcete se dovědět více? Můžete oslovit také garanty jednotlivých oborů: Pedagogické asistentství Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ PhDr. Linda Švrčinová (klapka 5170) Vychovatelství Řízení volnočasových aktivit Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. (klapka 5166) Pedagogika sociální práce PhDr. Helena Skarupská, Ph.D. (klapka 5510)

64 Chcete se dovědět více? Můžete oslovit také garanty jednotlivých oborů: Pedagogika veřejná správa PhDr. Zuzana Tichá, Ph.D. (klapka 5168) Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D. (kl. 5169) Telefonní číslo: klapka

65

66 Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, děkujeme za pozornost a přejeme Vám mnoho úspěchů v přijímacím řízení. Těšíme se na setkání s Vámi v akademickém roce 2012/2013.