(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)"

Transkript

1 Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění MEZI: (1) [ ] dat. nar. [ ], bytem [ ], číslo účtu [ ] (dále jen Úvěrující ); (2) [ ] dat. nar. [ ], bytem [ ], číslo účtu [ ] (dále jen Úvěrovaný ) (Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) a (3), zastoupená Mgr. Davidem Satke, jednatelem (dále jen Administrátor ). VZHLEDEM K TOMU, ŽE: (A) (B) (C) (D) Úvěrující a Úvěrovaný se prostřednictvím internetového portálu dohodli na uzavření této Smlouvy, a to tak, že Úvěrovaný přijal nabídku Úvěrujícího, který reagoval na poptávku Úvěrovaného, na poskytnutí Úvěru (jak je tento pojem definovaný níže). Úvěrující si přeje poskytnout Úvěrovanému Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou. Úvěrovaný si přeje obdržet Úvěr a vrátit jej spolu s úroky za podmínek stanovených touto Smlouvou. Strany si přejí k administraci svých smluvních vztahů, Úvěru a prováděných plateb využít služeb Administrátora v souladu s touto Smlouvou. BYLO DOHODNUTO následující: 1. DEFINICE A VÝKLAD 1.1 Definice. Pokud z kontextu této Smlouvy jednoznačně neplyne něco jiného, mají níže uvedené pojmy uváděné v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem následující význam: Celková splatná částka znamená částku ve výši [ ] Kč (slovy: [ ]) skládající se z Úvěru a Celkového úroku; Celkový úrok znamená částku ve výši [ ] Kč (slovy: [ ]) celkem zaplacenou Úvěrovaným na úrocích po Dobu trvání; Doba trvání znamená dobu [ ] měsíců, po které trvá splácení Úvěru; Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; Odkládací podmínky znamená předložení originálů následujících dokumentů: 1

2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Výpis z insolvenčního rejstříku; Výpis z centrální evidence exekucí; Kopie občanského průkazu; Doklad o adrese bydliště (platba SIPO, faktura za telefon, faktura za elektřinu, faktura za plyn, faktura za vodné a stočné); Blankosměnka; [Potvrzení o výši příjmů; Výpis z registrů dlužníků (bankovního registru dlužníků BRKI; nebankovního registru dlužníků (NRKI); Ručitelské prohlášení; a Zástavní smlouva.] Počet splátek znamená celkový počet měsíčních splátek Úvěru v počtu [ ]. Pracovní den znamená den, ve kterém banky v České republice poskytují běžné služby veřejnosti; Smlouva znamená tuto smlouvu o úvěru; Splátka znamená pravidelnou měsíční splátku Úvěru a Úroků ve výši [ ] Kč (slovy: [ ]); Účet splátek znamená účet č / 2010 vedený u Fio banky, a.s.; Účet úvěru znamená účet č / 2010 vedený u Fio banky, a.s.; Úroky znamená úroky ve výši [ ] % p.a.; Úvěr znamená finanční prostředky ve výši [ ] Kč (slovy: [ ]); Variabilní symbol znamená variabilní symbol [ ] identifikující platby podle této Smlouvy; 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 2.1 Úvěrující se zavazuje Úvěrovanému poskytnout v jeho prospěch Úvěr a ten tímto žádá o poskytnutí částky ve výši Úvěru. 2.2 Úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit spolu s Úroky. 3. POSKYTNUTÍ ÚVĚRU 3.1 Úvěrující převede finanční prostředky na Účet úvěru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů, po obdržení stejnopisu uzavřené a účinné Smlouvy. Administrátor převede finanční prostředky v souladu s touto Smlouvou Úvěrovanému na jeho účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 Pracovních dnů od přijetí Úvěru na Účet úvěru. Den, kdy dojde k připsání Úvěru na účet Úvěrovaného, je dnem poskytnutí Úvěru. 3.2 Podmínkou poskytnutí Úvěru je splnění Odkládacích podmínek Úvěrovaným. 3.3 [Úvěrující si přeje vyloučit účast v Zajišťovacím fondu (jak je definován ve Všeobecných obchodních podmínkách).] 3.4 U převodu finančních prostředků na Účet úvěru je Úvěrující povinen uvádět variabilní symbol, kterým je číslo této Smlouvy. Platby neoznačené variabilním symbolem mohou být považovány za neuhrazené. 3.5 Připsáním Úvěru na Účet úvěru je závazek Úvěrujícího poskytnout finanční prostředky splněn. Poskytnutí jakýchkoliv dalších prostředků Úvěrujícím Úvěrovanému musí být předmětem další samostatné smlouvy, opakovaná čerpání Úvěru ani čerpání dalších prostředků není možné. 4. SPLÁCENÍ ÚVĚRU 4.1 Úvěrovaný splatí Úvěrujícímu Úvěr spolu s Úroky prostřednictvím Splátek, přičemž jednotlivé Splátky 2

3 jsou splatné vždy 20. den v měsíci, přičemž první Splátka je splatná v 20. den následujícího měsíce po poskytnutí Úvěru. 4.2 Splátky jsou placeny bezhotovostně převodem na Účet splátek. Připsáním Splátky na Účet splátek je povinnost Úvěrovaného vůči Úvěrujícímu k zaplacení Splátky splněna. Administrátor převede Úvěrujícímu finanční prostředky v souladu s touto Smlouvou na jeho účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 Pracovních dnů od jejího připsání na Účet splátek. 4.3 U všech plateb podle této Smlouvy je Úvěrovaný povinen uvádět variabilní symbol, kterým je číslo této Smlouvy. Platby neoznačené variabilním symbolem mohou být považovány za neuhrazené. 4.4 Úvěrovaný je povinen zaplatit Splátky tak, aby byly nejpozději v den splatnosti připsány na Účet splátek. Veškeré došlé platby na Účet splátek plynoucí z této Smlouvy se nejdříve přiřazují na odměnu a náhradu hotových výdajů Administrátora, následně na smluvní pokutu, na Úroky, a nakonec na měsíční splátky Úvěru. 4.5 V případě prodlení Úvěrovaného s úhradou jakékoliv Splátky (její části) přesahujícího 10 dnů, se 11. dnem konsolidují (přirůstají) dosud nezaplacené Úroky a jistina Úvěru a celá takto konsolidovaná částka se stává splatnou, ledaže Úvěrující neoznámí písemně Úvěrovanému a Administrátorovi jinak. Ke konsolidaci jistiny a Úroků dále dochází vždy k 1. dni každého měsíce až do zaplacení. 4.6 Pro případ prodlení Úvěrovaného s úhradou jakýchkoliv plateb dle této Smlouvy je Úvěrovaný vedle smluveného Úroku povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 0,4% denně z dlužné částky, a to až do úplného zaplacení dlužné částky. V případě, že Úvěrovaný zaplatí veškeré dlužné částky do 10. kalendářních dnů od počátku prodlení, nárok na smluvní pokutu podle tohoto odstavce zaniká. Úvěrující má nárok na náhradu škody ve výši převyšující zaplacenou smluvní pokutu. 4.7 Úvěrovaný je oprávněn kdykoli předčasně splatit nesplacenou část Úvěru. V tomto případě je však povinen nahradit Úvěrujícímu náklady vzniklé s předčasným splacením, a to ve výši 2% z předčasně splacené části Úvěru. O úmyslu předčasně splatit Úvěr musí Úvěrovaný Administrátora informovat písemně nejméně 30 dní předem a Administrátor mu potvrdí přesnou výši částky předčasného splacení. 4.8 Úvěrovaný může na písemnou žádost kdykoliv obdržet tabulku umoření obsahující výpis již proběhlých plateb a zbývající částku Úvěru. Žádost lze opakovat nejdříve po uplynutí 30 dnů. Výpis se zasílá v elektronické podobě na ovou adresu Úvěrovaného, a to zdarma. Na žádost Úvěrovaného lze po předchozím uhrazení nákladů Administrátora na poštovné a odměny za vyhotovení ve výši 200 Kč zaslat výpis v listinné podobě na adresu Úvěrovaného. 5. PROHLÁŠENÍ STRAN 5.1 Úvěrovaný prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy řádně zvážil svou majetkovou situaci a možnosti splácení. Úvěrovaný bere na vědomí, že Administrátor ani Úvěrující nemohou přiměřenost smluvních podmínek Úvěru posuzovat a ověřovat. 5.2 Úvěrovaný prohlašuje, že veškeré informace, které poskytl Úvěrujícímu a Administrátorovi jsou pravdivé, správné a úplné a že nezamlčel žádnou skutečnost, při jejíž znalosti by se Úvěrující nebo Administrátor rozhodl Smlouvu neuzavřít. 5.3 Úvěrovaný i Úvěrující prohlašují, že čísla jejich účtů uvedená v záhlaví této Smlouvy jsou správná a úplná. 5.4 Úvěrovaný i Úvěrující prohlašují, že mají plnou svéprávnost, že ohledně nich nebylo zahájeno insolvenční řízení ani nejsou splněny podmínky pro podání insolvenčního návrhu a že proti nim není vedena ani nehrozí exekuce nebo výkon rozhodnutí, ledaže o tom před uzavřením Smlouvy výslovně informovali druhou Stranu. 5.5 Úvěrovaný prohlašuje, že nečiní majetková vydání nepřiměřená jeho finanční situaci, možnostem a majetkovým poměrům, že proti němu není vedeno žádné soudní řízení ani takové řízení nehrozí, ledaže o tom před uzavřením Smlouvy výslovně informoval druhou Stranu. 5.6 Úvěrující prohlašuje, že Úvěr není poskytován v rámci jeho podnikatelské činnosti. 5.7 V případě, že Úvěrující a/nebo Úvěrovaný je ženatý nebo vdaná, prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá se souhlasem druhého manžela a závazek z této Smlouvy se stane součástí společného jmění manželů. 3

4 6. INFORMAČNÍ POVINNOST 6.1 Úvěrovaný je povinen včas a pravdivě informovat Administrátora písemně či em o všech skutečnostech významných pro uzavření Smlouvy a v průběhu jejího plnění i o skutečnostech rozhodných pro splácení Úvěru. 6.2 Úvěrující a Administrátor jsou oprávněni si před podpisem této Smlouvy telefonicky či písemně ověřit úplnost a správnost údajů uvedených Úvěrovaným. Úvěrovaný jim tímto dává k takovému ověření svůj souhlas. 7. POSTAVENÍ ADMINISTRÁTORA 7.1 Účet úvěru a Účet splátek jsou vedeny bankou na jméno a náklady Administrátora. 7.2 Administrátor má právo na odměnu a další platby, které mu náleží ve výši a za podmínek stanovených dále v této Smlouvě. 7.3 Administrátor nepřebírá žádná rizika spojená s poskytnutím Úvěru, resp. uzavřením této Smlouvy ani nezaručuje návratnost prostředků. Případné riziko spojené s poskytnutím Úvěru i riziko spojené s jeho přijetím (zejm. přiměřenost úroků, splatnosti apod.) jsou výsledkem rozhodnutí Úvěrovaného a Úvěrujícího uzavřít smlouvu o úvěru v návaznosti na výsledek internetové aukce a Administrátor nemůže žádným způsobem kontrolovat vzniklá rizika a přiměřenost smluvních podmínek. 7.4 Administrátor přijímá od Úvěrovaného veškeré platby podle této Smlouvy. Tyto platby přijímá vlastním jménem avšak na účet Úvěrujícího (tj. za účelem jejich zaslání Úvěrujícímu). 7.5 Administrátor má vůči Úvěrujícímu nárok na úhradu odměny za administraci a správu Úvěru ve výši 1% z nesplacené části Celkové splatné částky za každý započatý rok trvání této Smlouvy. Nárok na odměnu dle předchozí věty je za první rok trvání této Smlouvy splatný dnem uzavření Smlouvy (a bude vypočten z celé Celkové splatné částky) a poté vždy k 1. dni dalších let trvání této Smlouvy. Úvěrující souhlasí s tím, aby si Administrátor částku odpovídající odměně započetl vůči jakékoli platbě podle odstavce 4.2 Smlouvy. 7.6 Úvěrovaný je povinen uhradit Administrátorovi náhradu hotových výdajů, a to: (a) (b) za poštovné v paušální výši 140 Kč; za pořízení výpisů z registru Centrální evidence exekucí ve výši 60 Kč za jeden výpis. Vždy bude pořízen alespoň jeden výpis. Pokud z něj bude vyplývat, že na Úvěrovaného je vedena jedna nebo více exekucí, bude pořízen další výpis pro každou exekuci; Nárok na úhradu této náhrady hotových výdajů vzniká Administrátorovi dnem uzavření této Smlouvy. 7.7 Administrátor má nárok na jednorázovou odměnu od Úvěrovaného za uskutečnění aukce a zprostředkování úvěru ve výši 4,5 % z Úvěru, minimální částka odměny je 600 Kč. Nárok na odměnu dle tohoto odstavce vzniká dnem uzavření této Smlouvy. 7.8 Úvěrovaný souhlasí s tím, aby si Administrátor částky uvedené v odstavcích 7.6 a 7.7 strhnul z jakékoli platby podle odstavce 3.1 Smlouvy. Úvěrovaný tedy tímto bere na vědomí, že provedené platby budou sníženy o tyto částky. 7.9 V případě prodlení se zaplacením Splátky si Administrátor vyhrazuje právo, nikoli však povinnost, zaslat Úvěrovanému jménem Úvěrujícího upomínku na zaplacení dlužné částky. Úvěrovaný je povinen uhradit Administrátorovi náklady na vyhotovení a zaslání upomínky ve výši 300,-Kč. Úvěrovaný hradí Administrátorovi nejvýše jednu upomínku na jednu Splátku V případě, že Úvěrující obdrží přímo od Úvěrovaného jakékoli plnění v souvislosti s touto Smlouvou, nebo s plněním z titulu zajištění Úvěru, je povinen o tom okamžitě písemně uvědomit Administrátora a zaslat toto přijaté plnění na Účet splátek, a to nejpozději do 15 dnů od jeho obdržení od Úvěrovaného. V případě porušení této povinností je povinen Úvěrující zaplatit Administrátorovi smluvní pokutu ve výši 20% z Úvěru. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Administrátora na náhradu škody, ani na odměnu dle této Smlouvy. 4

5 8. SMĚNEČNÉ UJEDNÁNÍ 8.1 Úvěrovaný vystavil současně s podpisem této Smlouvy vlastní blankosměnku nikoli na řad Úvěrujícího, která je v době svého vystavení nevyplněna v údaji a) směnečná suma a b) datum splatnosti, přičemž v ostatních nevyjmenovaných podstatných směnečných náležitostech považují Strany vystavenou směnku za řádně doplněnou. 8.2 V případě, že dojde k zesplatnění Úvěru, Úvěrovaný uděluje Úvěrujícímu právo doplnit směnku v chybějících údajích následujícím způsobem: i) v údaji směnečné sumy částku až do výše odpovídající splatné avšak nezaplacené dlužné částky dle této Smlouvy (tj. Úvěru, Úroků, smluvních pokut a dalš ích plateb), a ii) v údaji splatnosti kterýkoli den následující po zesplatnění Úvěru, avšak nejpozději den, ve který uplyne 1 (jeden) rok od konce Doby trvání. 8.3 Dojde-li ke splnění veškerých závazků Úvěrovaného dle této Smlouvy, zavazuje se Úvěrující (případně prostřednictvím Administrátora) směnku vrátit Úvěrovanému nebo mu jinak prokázat zničení směnky, a to do 14 dnů od zaplacení všech závazků dle této Smlouvy. 9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 9.1 Tato Smlouva byla uzavřena na základě ustanovení Občanského zákoníku a řídí se právními předpisy České republiky. 9.2 Kdykoli je to možné, každé ustanovení Smlouvy bude vykládáno takovým způsobem, aby bylo platné a vymahatelné podle příslušných obecně závazných právních předpisů České republiky. Bude -li některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, toto ustanovení bude neplatné nebo nevymahatelné pouze v rozsahu této neplatnosti nebo nevykonatelnosti, a ostatní ustanovení Smlouvy budou nadále plně platná a vymahatelná. V případě takovéto neplatnosti nebo nevymahatelnosti budou Strany spolu s Administrátorem jednat v dobré víře, aby se dohodli na změnách nebo doplňcích Smlouvy, jež jsou nezbytné k dosažení záměru Smlouvy ve světle takovéto neplatnosti nebo nevymahatelnosti. 9.3 V této Smlouvě den znamená kalendářní den, pokud není stanoveno jinak. 9.4 Práva a povinnosti Stran a Administrátora se řídí touto Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří její nedílnou součást. 9.5 Strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a Administrátora a že uskuteční veškeré právní jednání, která se ukáží být nezbytná pro realizaci právních jednání a jiných kroků předvídaných touto Smlouvou. Závazek součinnosti s e vztahuje pouze na takové jednání, které přispějí či mají přispět k dosažení účelu této Smlouvy. 9.6 Pokud se kterákoli Strana nebo Administrátor vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty p ro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoli jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 9.7 Úvěrovaný není oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku vůči pohledávce Úvěrujícího nebo Administrátora, která vznikla podle této Smlouvy. 9.8 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými Stranami a Administrátorem. 9.9 Každá ze Stran nese své náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, ledaže není stanoveno jinak Strany mají právo odstoupit od této Smlouvy v rozsahu vůči Administrátorovi do 14 dnů od jejího uzavření. Strany nicméně souhlasí s tím, aby Administrátor začal s plněním (tj. zprostředkování Úvěru) již ve lhůtě pro odstoupení. Administrátor má právo na odměnu a další platby dle této Smlouvy za jednání provedené do účinnosti odstoupení. 5

6 9.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž každá Strana a Administrátor obdrží po jednom (1) stejnopisu. Všechny stejnopisy mají platnost originálu Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami a Administrátorem. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany a Administrátor vlastnoruční podpisy: Úvěrující: Úvěrovaný: Administrátor: Manžel / manželka úvěrovaného: Jméno: Mgr. David Satke Funkce: jednatel Jméno: 6

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo 2012299047. I.

Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo 2012299047. I. Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo 2012299047 I. Smluvní strany Jméno a příjmení: Datum narození: 0. 0. 2000 Adresa:,,

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLUVNÍ STRANY & Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená dle ustanovení 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění Smluvní strany icom Vision Holding, a.s. IČO 24729353 se

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800 KUÍ1SP08GAGS1 t -^^ 5Íli k. VY (DODATKU) Z V-al ť : :,to rok L J_. fj; r' otjb > I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. rijna 117, 702 18 Ostrava zastoupen: afeni uiaueuofeii 'UIS^AON t&sabssoat

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. Zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, v platném znění mezi Společností Výstaviště České Budějovice a.s.,

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany Smlouva o zápůjčce č. 14 I. Smluvní strany obchodní společnost MMH group s. r. o., IČO: 02619865, se sídlem v Brně město, Dvořákova 588/13, PSČ: 602 00, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 2 Strana 1 o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji Smluvní strany Moravskoslezský kraj Prokešovo

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1.2 1 Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: 1.1 Vydlužitel znamená fyzickou osobu,

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014

ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 206882, jejímž jménem jedná Roman Bohuslav, jednatel společnosti jako úvěrující

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Spolek Místní akční skupina Stolové hory tímto prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči třetím osobám.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Spolek Místní akční skupina Stolové hory tímto prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči třetím osobám. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ název: sídlo: Masarykovo náměstí 98, 54954, 549 54 Police nad Metují IČO: 22741453 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. L 8158 Spolek tímto

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více