uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, , Brno IČ: , DIČ: CZ společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6952, zastoupena: a, zmocněné osoby (dále jen úvěrující č. 1 ) a (dále jen "úvěrující č. 2 ) (Úvěrující č. 1 a úvěrující č. 2 dále společně též jen jako úvěrující ) a Jméno a příjmení / Název společnosti Adresa trvalého bydliště / Sídlo společnosti Rodné číslo / IČO Číslo klienta Kontaktní informace (dále jen úvěrovaný ) uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úvěrující č. 1 je podnikatelem s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Úvěrující č. 2 a úvěrující č. 3 jsou spotřebitelé. Úvěrovaný je podnikatelem. 2. Úvěrující č. 1, úvěrující č. 2 a úvěrující č. 3 mají zájem společně poskytnout úvěr dle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku, úvěrovanému, a to v celkové výši,- Kč za podmínek dle této smlouvy. 3. Úvěr je poskytován v rámci podnikatelské činnosti úvěrovaného, a ve prospěch úvěrovaného se tak nepoužijí ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele. Dluh z této smlouvy je zajišťován zástavním právem k nemovité věci. 4. Strany smluvily, že každý z úvěrujících je věřitelem jen svého dílu úvěru (a tedy úvěrovaní nejsou z této smlouvy oprávněni ani zavázáni společně a nerozdílně). 5. Část obsahu této smlouvy pro vztah mezi úvěrujícím č. 1 a úvěrovaným je určen Obchodními podmínkami úvěrujícího pro poskytování podnikatelských úvěrů (dále jen OP ) a Sazebníkem poplatků a odměn podnikatelský úvěr (dále jen SP ), obojí ze dne Článek 2 Poskytnutí úvěru 1. Úvěrující se zavazují, že úvěrovanému poskytnou na jeho žádost a v jeho prospěch úvěr do celkové výše,- Kč (slovy: korun českých), a to každý z úvěrujících následující díl úvěru: a) úvěrující č. 1 poskytne část úvěru do výše,- Kč (slovy: korun českých), b) úvěrující č. 2 poskytne část úvěru do výše,- Kč (slovy: korun českých).

2 2. Úvěr bude poskytnut na dobu měsíců ode dne předání peněz, za který strany považují okamžik odepsáním peněz z účtu prvního z úvěrujících. Poskytnutí úvěru, tj. výplata peněžní částky odpovídající úvěru bude provedena převedením na účet úvěrovaného č. vedený u (dále jen účet úvěrovaného ) pod variabilním symbolem. 3. Úvěr bude úvěrujícími převeden na účet úvěrovaného poté, kdy úvěrovaný doručí úvěrujícímu č. 1 originál výpisu z příslušného veřejného seznamu, tj. katastru nemovitosti, list vlastnictví č., vlastníka, pro katastrální území, obec, část obce, vedeného Katastrálním úřadem pro, katastrální pracoviště, se zapsaným zástavním právem zajištujícím příslušné díly dluhu úvěrovaného z této smlouvy ve prospěch jednotlivých úvěrujících dle uzavřené zástavní smlouvy. 3. Úvěrovaný se zavazuje vrátit úvěrujícím poskytnutý úvěr na účet úvěrujícího č. 1 č /0100, vedený společností Komerční banka, a.s. (dále je účet úvěrujícího č. 1 ), pod variabilním symbolem, formou pravidelných měsíčních splátek, které zahrnují splátku jistiny a úroku jednotlivých úvěrujících, a to dle splátkového kalendáře, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Výše splátky je do doby celkového vyčerpání úvěrového rámce stanovena jako maximální. 4. Po dni dočerpání celého úvěru zašle úvěrující č. 1 informaci úvěrovanému o ukončení čerpání a dále případně poskytne úvěrovanému nový splátkový kalendář s nově stanovenou výší splátky, který se stane součástí této smlouvy. 5. První splátka je splatná do dne v měsíci následujícím po odepsání peněžních prostředků z účtu úvěrujících. Další splátky jsou splatné v měsíčních intervalech každého dne v měsíci od první splátky až do úplného zaplacení. 6. Závazky úvěrovaného jsou splněny připsáním příslušných peněžních prostředků na účet úvěrujícího č. 1 ve lhůtě uvedené v této smlouvě. 7. Úvěrovaný se zavazuje platit každému z úvěrujících ode dne poskytnutí do dne vrácení peněžních prostředků úroky z dlužné částky ve výši % p.a. ČÁST B PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ÚVĚRUJÍCÍM Č. 1 Článek 3 Poskytnutí úvěru a smluvní odměny 1.Úvěrující č. 1 se zavazuje, že úvěrovanému poskytne z celkového úvěru část (díl) úvěru do výše,- Kč (slovy: korun českých); úvěr bude poskytnut za podmínek uvedených v části A, části B a části D této smlouvy a OP a SP. 2. Úvěrovaný se zavazuje zaplatit úvěrujícímu č. 1 za rezervaci finančních prostředků smluvní odměnu. Tato smluvní odměna (závazková provize) představuje částku % z výše části úvěru, který poskytuje úvěrující č. 1; tato smluvní odměna (závazková provize) je splatná v den čerpání úvěru nebo jeho první části a bude uhrazena dle čl. 7.3 OP, platných v den uzavření této smlouvy. Úvěrující č. 1 a úvěrovaný se dále dohodli, že úvěrovaný uhradí úvěrujícímu č. 1 poplatek za správu úvěru ve výši,- Kč (slovy: korun českých) měsíčně. Tento poplatek je splatný v den čerpání úvěru případně jeho první části a bude uhrazen dle čl. 7.3 OP. Úvěrující č. 1 a úvěrovaný se dále dohodli, že úvěrovaný uhradí úvěrujícímu č. 1 poplatek ve výši % z výše části úvěru, který poskytuje úvěrující č. 1 za využití služby VIP, která je specifikována čl. 5 této smlouvy. Tento poplatek je splatný v den čerpání úvěru případně jeho první části a bude uhrazen dle čl. 7.3 OP. Toto ujednání je platné pouze za předpokladu sjednání služby VIP, tedy zvolením písmen ANO v čl. 5 této smlouvy. Úvěrující č. 1 a úvěrovaný se dále dohodli, že úvěrovaný uhradí úvěrujícímu č. 1 poplatek ve výši % z výše části úvěru, který poskytuje úvěrující č. 1, za využití služby Superexpress, která je specifikována čl. 6 této smlouvy. Tento poplatek je splatný v den čerpání úvěru případně jeho první části a bude uhrazen dle čl. 7.3 OP. Toto ujednání je platné pouze za předpokladu sjednání služby Superexpress, tedy zvolením písmen ANO v čl. 6 této smlouvy. Úvěrující č. 1 a úvěrovaný se dále dohodli, že úvěrovaný uhradí úvěrujícímu č. 1 poplatek ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za využití služby Uzavření smlouvy mimo sídlo úvěrujícího, která je specifikována čl. 10 této smlouvy. Tento poplatek je splatný v den čerpání úvěru případně jeho první části a bude uhrazen dle čl. 7.3 OP. Toto ujednání je platné pouze za předpokladu sjednání služby Uzavření smlouvy mimo sídlo úvěrujícího, tedy zvolením písmen ANO v čl. 10 této smlouvy. Úvěrující č. 1 a úvěrovaný se dále dohodli, že úvěrovaný uhradí úvěrujícímu poplatek ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za zajištění podání každého jednoho návrhu na zápis práva do katastru nemovitostí. 3. Úvěrující č. 1 je oprávněn pohledávky dle čl. 3.2 této smlouvy započíst proti pohledávce úvěrovaného na výplatu úvěru jednostranným zápočtem, s čímž úvěrovaný souhlasí. S ohledem uvedené tedy bude úvěrovanému, za předpokladu, že požádá o čerpání celé výše úvěrového rámce, na účet úvěrovaného úvěrujícím č. 1 poukázána částka, která bude ponížena o uvedené smluvní poplatky, a jejíž konečná výše bude,-kč (slovy: korun českých). 4. Úvěrující č. 1 a úvěrovaný se dohodli, že částka uvedená v čl. 3.3 této smlouvy bude ponížena v případě částečného čerpání na základě dodatku/ů k této smlouvě. 5. Úvěrující č. 1 dále úvěrovaného seznámil se skutečností, že využije-li jakékoliv další zpoplatněné služby úvěrujícího č. 1 ještě před vyplacením úvěru nebo nesplní-li smluvní povinnost, za jejíž porušení může být úvěrujícímu č. 1 vzniknout nárok na smluvní pokutu, je úvěrující oprávněn i poplatky za tyto služby a případné smluvní pokuty započíst proti výplatě úvěru jednostranným zápočtem, s čímž úvěrovaný souhlasí. Článek 4 Fixace úrokové sazby 1. Úvěrující č. 1 a úvěrovaný sjednávají fixaci úrokové sazby uvedené v čl. 2.7 této smlouvy, a to na níže uvedenou dobu

3 (maximální doba fixace je stanovena na dobu, na kterou je úvěr poskytnut). 2. Možnost změny sazby úroku z části úvěru poskytované úvěrujícím č. 1, práva a povinnosti stran po uplynutí doby fixace, možnost stanovení nové fixace, způsob plynutí doby fixace a další práva a povinnosti úvěrujícího č. 1 a úvěrovaného související s fixací úroku z úvěru jsou upraveny v čl. 10 OP. Úvěrovaný prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s podmínkami fixace úrokové sazby, kterou poskytuje úvěrující č. 1. Celková doba fixace úrokové sazby (v měsících) je: Článek 5 Služba VIP 1. Úvěrující č. 1 a úvěrovaný se dohodly na možnosti poskytnutí služby VIP. 2. Poskytnutím služby VIP poskytuje úvěrující č. 1 úvěrovanému zvýhodněnou úrokovou sazbu. Zvýhodněná úroková sazba je o % procentního bodu nižší, než sazba uvedená v článku 2.7 této smlouvy, a činí tedy %. 3. Služba VIP je poskytována úvěrujícím č. 1 za poplatek, jehož výše činí % z výše části úvěru, který poskytuje úvěrující č. 1, a který je splatný v den čerpání úvěru. 4. V případě, že úvěrovaný kdykoli v průběhu trvání vztahů z této smlouvy se dostane do prodlení s úhradou splátek nebo jinak poruší své povinnosti plynoucí z této smlouvy vůči kterémukoliv z úvěrujících, je úvěrující oprávněn písemným sdělením stanovit úvěrovanému úrokovou sazbu v původně sjednané výši uvedené v článku 2.7 této smlouvy, tedy ve výši %. 5. Úvěrující č. 1 a úvěrovaný se dohodli následovně na poskytnutí služby VIP (poskytnutí služby VIP je nutné zvolit vypsáním písmen ANO pro volbu služby nebo vypsáním písmen NE pro volbu neposkytnutí služby): Služba VIP: Článek 6 Služba Superexpress 1. Úvěrující č. 1 a úvěrovaný se dohodli na možnosti poskytnutí služby Superexpress. 2. Poskytnutím služby Superexpress poskytne úvěrující úvěrovanému peněžní prostředky ve výši až 50% části úvěru, který poskytuje úvěrující č. 1, maximálně však ve výši ,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) do 5 pracovních dnů ode dne, kdy příslušný katastrální úřad vyznačí u dotčených nemovitostí plombu, tj. vyznačí, že práva jsou dotčena změnou zápisem zástavního práva ve prospěch úvěrujících. 3. Zbylá část peněžních prostředků bude převedena na účet úvěrovaného do 5 pracovních dní od splnění podmínek uvedených v článku 2.3 této smlouvy. 4. Služba Superexpress je poskytována úvěrujícím č. 1 za poplatek, jehož výše činí % z výše části úvěru, který poskytuje úvěrující č. 1. Poplatek je splatný v den čerpání úvěru 5. Úvěrující č. 1 a úvěrovaný se dohodli na poskytnutí služby Superexpress následovně: Pro poskytnutí služby Superexpress je nutné vypsat písmena ANO nebo písmena NE pro volbu neposkytnutí služby. 6. Úvěrující č. 1 si vyhrazuje právo službu neposkytnout, pokud je na úvěrovaného nebo zástavce nařízen výkon rozhodnutí, exekuce nebo je s nimi zahájeno insolvenční řízení.

4 Superexpres: ČÁST C PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ÚVĚRUJÍCÍM Č. 2 Článek 7 Poskytnutí úvěru úvěrujícím č. 2 Úvěrující č. 2 se zavazuje, že úvěrovanému poskytne z celkového úvěru část (díl) úvěru do výše,- Kč (slovy: korun českých); úvěr bude poskytnut za podmínek uvedených v části A, části C a části D této smlouvy. ČÁST D SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 9 Další společná ustanovení 1. Úvěrovaný může splatit celý úvěr před lhůtou splatnosti mimořádnou splátkou, pokud písemně informuje úvěrující alespoň jeden měsíc před plánovaným termínem předčasné splátky. Každý úvěrující je v takovém případě oprávněn požadovat poplatek za předčasné splacení ve výši součtu částky ,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) a součinu výše celkového sjednaného úvěrového rámce jistiny části úvěru, poskytovaný jednotlivým úvěrujícím, rozdílu sjednaného počtu celých let, které měl úvěr trvat a počtu celých let, po které byl úvěr splácen, sjednané roční sazby úroku z úvěru v procentních bodech dělené 100 a koeficientu 0,54623, snížený o jednu setinu součinu výše celkového sjednaného úvěrového rámce jistiny části úvěru poskytované jednotlivým úvěrujícím, koeficientu 1,25 a rozdílu čísla 3 a výše sazby Prague InterBank Offered Rate pro jeden rok v procentních bodech k 1. lednu příslušného kalendářního roku, ve kterém je úvěr předčasně splácen, tj. dle vzorce (Ú (SjD SpD) (RSÚ/100) 0,54623) (((3 PRIBOR 1R) 1,25 Ú)/100), kde Ú je výše celkového sjednaného úvěrového rámce jistiny úvěru, SjD je sjednaný počet celých let, které měl úvěr trvat, SpD sjednaný počet celých let, po které byl úvěr splácen, RSÚ je sjednaná roční sazba úroku z úvěru v procentních bodech, PRIBOR 1R je výše sazby Prague InterBank Offered Rate pro jeden rok v procentních bodech k 1. lednu příslušného kalendářního roku, ve kterém je úvěr předčasně splácen. (Příklad výpočtu výše poplatku za předčasné splacení je uveden na internetových stránkách úvěrujícího č. 1). 2. Strany smluvily strany, že při prodlení úvěrovaného s vrácením částky odpovídající výši alespoň dvou splátek kterémukoliv úvěrujícímu nebo jedné splátky po dobu delší než dva měsíce, je kterýkoliv z úvěrujících oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu nebo úvěr zesplatnit a požadovat, aby úvěrovaný splnil celý dluh všem úvěrujícím. Odstoupení jakéhokoliv úvěrujícího od této smlouvy nemá vliv na zajištění závazků z této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy nebo a výzva ke splacení úvěru (zesplatnění úvěru) musí být učiněny písemným právním jednáním adresovaným úvěrovanému. Odstoupení a zesplatnění úvěru je doručeno a nabývá účinnosti 5. den od odeslání zásilky s využitím provozovatele poštovních služeb, nebyla-li zásilka doručena dříve. 3. V případě, že jakýkoliv úvěrující uplatní právo na zesplatnění úvěru, je úvěrovaný povinen vrátit všem úvěrujícím celý úvěr, tj. neuhrazenou část jistiny úvěru, příslušenství a smluvní pokuty do 10 dnů ode dne účinnosti zesplatnění úvěru. Úvěrující jsou oprávněni požadovat úrok z úvěru až do doby skutečného splacení Úvěru a vedle toho zároveň úrok z prodlení z úroku z úvěru, poplatků a smluvních pokut. 4. Každý z úvěrujících je oprávněn požadovat úrok z prodlení ve smluvené výši 0,25 % denně z nesplacené výše části úvěru, který poskytuje ten z úvěrujících, který úrok z prodlení uplatňuje. Výpočet úroků provádějí úvěrující na bázi rok o 365 dnech a měsíc o skutečném počtu kalendářních dnů. Úrok z prodlení je splatný do 10 dnů po odeslání vyúčtování úvěrujícím úvěrovanému. 5. Pro případ prodlení úvěrovaného s úhradou jakéhokoliv finančního závazku vzniká tomu z úvěrujících, vůči kterému je úvěrovaný v prodlení, právo na smluvní pokutu ve výši 0,25 % z nesplacené výše části úvěru za každý den prodlení, až do úplného zaplacení všech závazků úvěrovaného vůči tomuto úvěrujícímu. Úvěrující jsou oprávněni pokutu snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti. Úvěrující nejsou oprávněni požadovat náhradu škody z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje tato smluvní pokuta. Tímto ustanovením není dotčeno právo úvěrujícího č. 1 na další smluvní pokuty a poplatky uvedené v OP a SP. 6. Úvěrující jsou oprávněni poskytnout úvěr úvěrovanému prostřednictvím úvěrujícího č. 1 převodem prostředků z účtu úvěrujícího č. 1. Úvěrovaný je povinen celý úvěr splácet úvěrujícím na účet úvěrujícího č. 1. Článek 10 Uzavření smlouvy mimo sídlo úvěrujícího 1. Strany se dohodly na možnosti poskytnutí služby Uzavření smlouvy mimo sídlo úvěrujícího. 2. Na žádost úvěrovaného je možné tuto smlouvu uzavřít mimo sídlo či bydliště úvěrujících. Služba Uzavření smlouvy mimo sídlo úvěrujícího je poskytována úvěrujícím č. 1 za poplatek, jehož výše činí 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých); poplatek je splatný v den čerpání úvěru.

5 3. Strany se dohodly následovně na poskytnutí služby Uzavření smlouvy mimo sídlo úvěrujícího (poskytnutí služby Uzavření smlouvy mimo sídlo úvěrujícího je nutné zvolit vypsáním písmen ANO pro volbu služby nebo vypsáním písmen NE pro volbu neposkytnutí služby): Úvěrovaný žádá o Uzavření smlouvy mimo sídlo úvěrujícího: Článek 11 Závěrečná ustanovení 1. OP, SP a splátkový kalendář jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, úvěrovaný se s jejich obsahem seznámil a souhlasí s ním. Úvěrovaný potvrzuje převzetí této smlouvy včetně OP, SP a splátkového kalendáře. Úvěrovaný prohlašuje, že všechna ustanovení OP v rozsahu čl. 1 až čl. 14 a SP výslovně přijímá. Znění OP a SP je možno též nalézt na dále na nebo v sídle úvěrujícího č Úvěrovaný souhlasí s tím, že úvěrující jsou oprávněni za úvěrovaného poskytnout plnění vůči jiným věřitelům. Bude-li některý z úvěrujících plnit dluh za úvěrovaného jinému věřiteli, může tento úvěrující na tomto jiném věřiteli požadovat před splněním nebo při něm, aby mu postoupil svoji pohledávku za úvěrovaným. 3. Obsah této smlouvy lze měnit jen právním jednáním v písemné nebo přísnější formě; možnost změnit obsah smlouvy i jinou formou strany vylučují. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý je originál. Jeden stejnopis je po uzavření této smlouvy předán každému z účastníků. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné a že veškeré údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a úplné. Smluvní strany si dohodly, že pokud na straně úvěrovaného vystupuje více osob, pak jsou tyto osoby zavázány společně a nerozdílně a úvěrující mohou požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoluúvěrovaných, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoluúvěrovaných. 5. Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují, že si přečetly všechny její podmínky, že porozuměly všem ustanovením smlouvy, OP a SP, že tato ujednání představují jejich svobodnou a vážnou vůli a že smlouva nebyla uzavřena pod hrozbou tělesného nebo duševního násilí ani v tísni. V Praze dne... Úvěrovaný V Praze dne... Úvěrující č. 1 - ACEMA Credit Czech, a.s. Zástupce: Funkce: zmocněná osoba Zástupce: Funkce: zmocněná osoba Za obchodní oddělení (jméno,příjmení)... V Praze dne... Úvěrující č. 2

6 Jméno a příjmení: Název produktu: Roční úroková sazba: % Úvěr. rámec:,-kč RPSN: % Splatnost (měsíců): Číslo splátky Datum Splátka Jistina Úrok Poplatek Nespl. jistina

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. mezi smluvními stranami PRONTO CREDIT s.r.o., IČ 27525210, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět podmínek Tyto Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank (dále

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) jsou vydány ve smyslu 273 zákona číslo 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen obchodní zákoník

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více