Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo 2012299047. I."

Transkript

1 Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo I. Smluvní strany Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa:,, Číslo účtu: (dále v této smlouvě jako "úvěrující nebo věřitel") a Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa:,, Číslo účtu: (dále v této smlouvě jako "úvěrovaný nebo dlužník") a HM Capital Partners s.r.o. IČ: se sídlem: Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, (dále v této smlouvě jako "zprostředkovatel") II. Předmět smlouvy 2.1 Úvěrující se zavazuje poskytnout úvěrovanému peněžní prostředky do částky uvedené v této smlouvě a v termínech uvedených v této smlouvě a úvěrovaný se zavazuje peněžité prostředky vrátit a zaplatit úroky. Zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet za úplatu činnost prostřednictvím webového portálu aby měl dlužník a věřitel příležitost uzavřít smlouvu tak, že zadají požadované údaje do internetového formuláře, na základě kterých bude probíhat aukce úvěru, přičemž si věřitel vybírá dlužníka a dlužník akceptuje nebo odmítá nabídky věřitele. 2.2 Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí touto smlouvu, občanským zákoníkem a zvláštními ustanoveními zákonů o spotřebitelských smlouvách. Strana 1 z 9

2 III. Úvěr 3.1 Úvěrující se zavazuje poskytnout úvěrovanému následující jednorázový bezhotovostní úvěr: Částka (celková výše úvěru nebo jistina): Kč Úrok ročně: 20 % RPSN: 28,31 % Pravidelná měsíční splátka: 1 526,87 Kč Počet splátek: 24 Doba trvání úvěru: 24 měsíců Celková částka splatná dlužníkem: ,00 Kč Celková výše úroků: 1 840,00 Kč 3.2 Platební údaje: Variabilní symbol pro identifikaci veškerých plateb: Účet pro poskytnutí půjčky: /2010, specifický symbol 100 Účet pro splátky: /2010, specifický symbol 200 Účet pro sankční platby: /2010, specifický symbol 300 Splatnost splátky: 20. dne v měsíci Splatnost první splátky: 20. dne následujícího měsíce po poskytnutí úvěru IV. Základní práva a povinnosti úvěrujícího a úvěrovaného 4.1 Úvěrující poskytne úvěrovanému částku úvěru tak, že ji převede do pěti dnů od podpisu smlouvy na účet zprostředkovatele pro poskytnutí půjčky. Ode dne připsání na zvláštní účet zprostředkovatele, který je platební institucí malého rozsahu, je úvěr poskytnut úvěrovanému. Zprostředkovatel převede částku úvěrovanému na jeho účet uvedený v čl. 1 nejpozději do tří pracovních dnů ode dne splnění podmínek této smlouvy a doručení všech smluvních podkladů podle čl a čl.4.11 této smlouvy. Za den poskytnutí úvěru se považuje den, kdy dojde k připsání částky úvěru na účet úvěrovaného. 4.2 Dlužník se zavazuje splácet peněžní prostředky ve splátkách podle čl. 3.1 této smlouvy, a to vždy k 20. dni měsíce, přičemž první splátka je splatná 20. dne následujícího měsíce po poskytnutí úvěru. Splátky jsou placeny bezhotovostně na účet pro splátky uvedený v čl Připsáním na účet zprostředkovatele je povinnost dlužníka vůči věřiteli splněna a připsané prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu. Zprostředkovatel převede splátky na účet věřitele uvedený v čl. 1 nejpozději do čtyř pracovních dnů od připsání splátky na zvláštní účet zprostředkovatele. 4.3 U všech plateb uvádí dlužník i věřitel variabilní symbol, kterým je číslo smlouvy, a specifický symbol, který označuje druh platby v souladu s čl Platby neoznačené variabilním a specifickým symbolem mohou být považovány za neuhrazené. 4.4 Dlužník je povinen zaplatit splátky tak, aby byly nejpozději v den splatnosti připsány na účet zprostředkovatel. 4.5 V případě prodlení dlužníka s úhradou jakékoliv splátky (její části) je dlužník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % denně z dlužné částky (tj. součet nesplacené jistiny úvěru s přirostlými úroky) až do úplného zaplacení dlužné částky, přičemž smluvní pokuta je splatná vždy k 20. dni kalendářního měsíce. V případě prodlení dlužníka je dlužník povinen uhradit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 350 Kč za každé zaslání upomínky jakožto paušální náhradu nákladů za Strana 2 z 9

3 zaslání upomínky, která je splatná do 5 dnů po odeslání upomínky. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody. Upomínky nesmí být zasílány častěji než jednou za měsíc v rámci jednoho úvěrového poměru. 4.6 V případě prodlení dlužníka s úhradou jakékoliv splátky (její části) je dlužník povinen uhradit zákonný úrok z prodlení ve výši dvoutýdenní reposazby ČNB zvýšený o 8% bodů z dlužné částky (tj. součet nesplacené jistiny úvěru s přirostlými úroky) až do úplného zaplacení dlužné částky, přičemž úrok z prodlení je splatný vždy k 20. dni kalendářního měsíce. 4.7 V případě prodlení dlužníka s hrazením splátek po dobu delší 30 dnů si dlužník a věřitel sjednávají, že se stává splatnou celá dlužná částka - ztráta výhody splátek. Dlužník je povinen uhradit dlužnou částku a příslušenství do 5 dnů poté, co nastane skutečnost uvedená v předchozí větě. Věřitel je dále oprávněn uplatnit u dlužníka ztrátu výhody splátek v případě, kdy bude zjištěno, že dlužník při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčel. Dlužník je povinen uhradit dlužnou částku a příslušenství do 5 dnů poté, co u něho věřitel uplatnil ztrátu výhody splátek podle předchozí věty. Věřitel podpisem této smlouvy výslovně zmocňuje zprostředkovatele k uplatnění ztráty výhody splátek dle předchozí věty tohoto článku. Zesplatnění dle věty první tohoto odstavce i uplatnění ztráty výhody splátek dle věty třetí tohoto odstavce je pro účely této smlouvy dále označováno jen jako zesplatnění úvěru. Dlužník je povinen při zesplatnění úvěru uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové dlužné částky jakožto paušální náhradu nákladů věřiteli. 4.8 Dlužník je povinen před přijetím nabídky na poskytnutí úvěru v rámci aukčního systému podrobně si prostudovat informační formulář sestavený dle přílohy č. 6 zákona o spotřebitelském úvěru. Tento formulář, který dlužník obdrží opětovně se smluvní dokumentací, je dlužník povinen opětovně prostudovat před podpisem smlouvy a podepsaný spolu se smluvní dokumentací zaslat zprostředkovateli. 4.9 Podmínkou poskytnutí úvěru je předložení úplných originálních dokumentů požadovaných věřitelem včetně případného zajištění, a to nejpozději v den uzavření smlouvy nebo se souhlasem věřitele a zprostředkovatele do 15 dnů poté. Požadované dokumenty jsou zobrazeny v profilu dlužníka na Pokud nejsou dlužníkem předloženy zprostředkovateli věřitelem požadované dokumenty, je zprostředkovatel oprávněn odmítnout zprostředkování úvěru a informovat o tom obě smluvní strany Dlužník je povinen spolu s podepsanou smluvní dokumentací, včetně příloh, a podepsaným informačním formulářem na vyžádání věřitele zaslat následující dokumenty: a) povinné přílohy - informační formulář b) přílohy na vyžádání věřitele předložené spolu s podepsanou smluvní dokumentací ba) doklady o příjmu: - potvrzení o výši příjmu potvrzené (vydané) zaměstnavatelem, - kopii daňového přiznání s razítkem příslušného FÚ za období specifikované věřitelem při zadání nabídky, - složenka, nebo výpis z účtu, dokladující přijetí platby důchodu či mateřské, bb) výpis z registru dlužníků: - SOLUS, zájmového sdruženi právnických osob, - CERD, Centrální registr dlužníků, - Výpis z bankovního registru dlužníků CBCB, a.s., - Výpis z nebankovního registru dlužníků CNCB, z.s.p.o., Strana 3 z 9

4 bc) doklady k zajištění úvěru, zejména: - zajišťovací blanko směnka (v případě, že se jedná o podnikatelský úvěr), - ručitelské prohlášení, - zástavní smlouva, - smlouva o zajišťovacím převodu práva, bd)ostatní doklady požadované věřitelem, zejména: - doklad o adrese, - výpis z účtu, - výpis z katastru nemovitostí, - výpis z evidence obyvatel, - kopie druhého dokladu totožnosti, - doklad o uzavření životního a úrazového pojištění. c) přílohy na vyžádání věřitele předložené do 15 dnů od podepsání smluvní dokumentace ca) uznání závazku cb) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti 4.11 V případě, že je sjednáno zajištění úvěru dlužníka zástavní smlouvou, posouvá se termín pro poskytnutí úvěru až do okamžiku, kdy bude zprostředkovateli doručena kopie návrhu na vklad zástavního práva s prezenčním razítkem příslušného katastrálního úřadu a vyznačena plomba na příslušném LV. V případě, že je sjednáno zajištění podle čl. 10 písm. c) této smlouvy, posouvá se termín poskytnutí úvěru až do okamžiku, kdy bude zprostředkovateli zaslána příloha podle písm. ca) nebo cb) této smlouvy Dlužník může od této smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího podpisu. V takovém případě je povinen vrátit věřiteli celou částku sjednaného úvěru ve lhůtě třiceti dnů ode dne odeslání odstoupení převodem na účet zprostředkovatele a to tak, že částka vrácená dlužníkem musí odpovídat sjednané částce úvěru. Věřitel má dále nárok na úroky za dobu, po kterou měl dlužník částku k dispozici, přičemž výše úroku odpovídá poměrné výši úroků dle této smlouvy, pokud by k odstoupení nedošlo Dlužník je oprávněn kdykoli předčasně splatit nesplacenou část úvěru. V tomto případě je však povinen nahradit věřiteli náklady vzniklé s předčasným splacením, a to ve výši 0,5% z předčasně splacené části úvěru a nejvýše do výše úroku, který by dlužník zaplatil od předčasného splacení až do konce trvání úvěru Úvěr bude poskytnut i bez žádosti dlužníka ve lhůtách uvedených v odstavci 4.1 této smlouvy. Připsáním částky na účet dlužníka podle této smlouvy je závazek věřitele poskytnout peněžní prostředky splněn. Poskytnutí jakýchkoliv dalších prostředků věřitelem dlužníkovi musí být předmětem další samostatné smlouvy, opakovaná čerpání úvěru ani čerpání dalších prostředků není možné Odměna za zprostředkování a správu úvěru náleží zprostředkovateli Dlužník je povinen včas a pravdivě informovat zprostředkovatele písemně či em o všech skutečnostech významných pro uzavření smlouvy o úvěru a v průběhu jejího plnění i o skutečnostech rozhodných pro splácení úvěru Dlužník je povinen před podpisem této smlouvy řádně zvážit svou majetkovou situaci a možnosti splácení, zejména je povinen ověřit si přiměřenost nabízených smluvních podmínek včetně výše úroku a RPSN. Dlužník bere na vědomí, že zprostředkovatel nemůže přiměřenost smluvních podmínek úvěru posuzovat a ověřovat. Strana 4 z 9

5 4.18 Věřitel je povinen si před podpisem této smlouvy telefonicky či písemně ověřit úplnost a správnost údajů uvedených v této smlouvě a rovněž všech požadovaných dokumentů podle čl této smlouvy. Dlužník tímto dává věřiteli k takovému ověření svůj souhlas. Věřitel je povinen si před podpisem smlouvy ověřit v insolvenčním rejstříku, který je veřejně dostupný na zda ohledně dlužníka není vedeno insolvenční řízení, prohlášen konkurs nebo oddlužení. Tuto kontrolu si je věřitel povinen průběžně provádět po celou dobu trvání tohoto úvěru Věřitel je povinen poskytnout zprostředkovateli požadované informace k poskytnutí úvěru, k vymáhání splátek a k zaslání plateb přijatých od dlužníka. V. Prohlášení dlužníka a věřitele 5.1 Dlužník prohlašuje, že veškeré informace, které poskytl věřiteli a zprostředkovateli jsou pravdivé, správné a úplné a že nezamlčel žádnou skutečnost, při jejíž znalosti by se věřitel nebo zprostředkovatel rozhodl smlouvu neuzavřít. Dlužník dále prohlašuje, že nejedná v tísni nebo pod nátlakem. 5.2 Dlužník i věřitel prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že ohledně nich nebylo zahájeno insolvenční řízení ani nejsou splněny podmínky pro podání insolvenčního návrhu a že proti nim není vedena ani nehrozí exekuce nebo výkon rozhodnutí. 5.3 Dlužník prohlašuje, že nečiní majetková vydání nepřiměřená jeho finanční situaci, možnostem a majetkovým poměrům, že proti němu není vedeno žádné soudní nebo rozhodčí řízení ani takové řízení nehrozí. 5.4 Dlužník podpisem této smlouvy potvrzuje, že před jejím podpisem obdržel Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, seznámil se s informacemi v něm uvedenými a rozumí jim. VI. Osobní údaje 6.1 Podpisem této smlouvy věřitel a dlužník udělují zprostředkovateli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů ) se zpracováním svých osobních údajů (dále jen osobní údaje ), a to za účelem plnění předmětu této smlouvy, za účelem správy úvěru a ochrany oprávněných zájmů smluvních stran, zprostředkování, pro evidenční, kontrolní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti zprostředkovatele, a to na dobu neurčitou, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv zprostředkovatele. 6.2 Zprostředkovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zejména bude zpracování osobních údajů zahrnovat jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci. 6.3 Dlužník dává zprostředkovateli souhlas se sdílením osobních údajů v jiných informačních systémech za účelem zamezení obchodních ztrát věřitele nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak porušujících smlouvy, za účelem výkonu práv a povinností věřitele a zprostředkovatele. 6.4 Dlužník dává zprostředkovateli souhlas se získáváním informací o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k řádnému posouzení podmínek smlouvy o úvěru, a to z databází osob, které se zabývají zpracováním takových údajů. 6.5 Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresu, telefon, ová Strana 5 z 9

6 adresa, rodné číslo a další údaje týkající se finanční situace dlužníka uvedené v dotazníku sloužícím jako podklad pro zahájení aukce úvěru. 6.6 Dlužník souhlasí s tím, aby jeho osobní data byla zprostředkovatelem předána věřiteli. 6.7 Věřitel souhlasí s tím, aby jeho osobní data byla zprostředkovatelem předána dlužníkovi. 6.8 Věřitel a dlužník podpisem prohlašují, že poskytují osobní údaje dobrovolně a mají právo na přístup k osobním údajům za úhradu vzniklých nákladů a na základě písemné žádosti a jsou si vědomi toho, že souhlas s poskytnutím osobních údajů je možno kdykoliv písemně odvolat. 6.9 Dlužník i věřitel potvrzují, že mají bydliště v České republice a současně potvrzují, že nejsou politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu Dlužník zasílá kopii svého občanského průkazu / cestovního pasu či jiného dokladu totožnosti, čímž uděluje souhlas s pořízením kopie podle 2 odst. 6 zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, resp. podle 2 odst. 3 zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, a to pro účely jeho identifikace v souladu s právními předpisy. VII. Další informace o úvěru 7.1 Pojištění není povinné, případné zajištění se řídí požadavky věřitele v závislosti na výsledku aukce. Smlouvy a jiné zajišťovací dokumenty jsou zobrazeny v profilu dlužníka na internetovém portálu 7.2 Dlužník může na písemnou žádost kdykoliv obdržet tabulku umoření obsahující výpis již proběhlých plateb a zbývající částku. Žádost lze opakovat nejdříve po uplynutí 30 dnů. Výpis se zasílá v elektronické podobě na ovou adresu dlužníka, a to zdarma. Na žádost dlužníka lze vydat i výpis v papírové podobě, po uhrazení nákladů na poštovné a odměny za vyhotovení ve výši 350 Kč dlužníkem. 7.3 Věřitel ani zprostředkovatel nevede účty a nevybírá poplatky za vedení účtu. Bankovní účet pro zasílání plateb je veden bankou na jméno zprostředkovatele. Náklady na jeho vedení jsou obecnými náklady zprostředkovatele. 7.4 Veškeré došlé platby na účty zprostředkovatele plynoucí z této smlouvy se nejdříve přiřazují na odměnu a náhradu hotových výdajů zprostředkovatele, následně na smluvní pokutu, následně na úrok, a nakonec na měsíční splátky úvěru. 7.5 V případě sporu, jež se týká spotřebitelského úvěru, se může dlužník obrátit na finančního arbitra za podmínek stanovených právními předpisy. Možnost věřitele domáhat se zaplacení dlužné částky u soudu tím není dotčena. Orgánem dozoru je Česká obchodní inspekce. 7.6 Věřitel ani zprostředkovatel nevytváří kapitál z přijatých plateb, splacení úvěru vytvořením kapitálu není možné. 7.7 Dlužník bere tímto na vědomí, že v případě nesplácení úvěru a jeho následného soudního vymáhání mohou dlužníkovi vzniknout náklady, které bude tvořit náhrada nákladů soudního řízení. Tyto náklady soudního a exekučního řízení hradí v plné výši dlužník. 7.8 V případě zesplatnění úvěru, zprostředkovatel kontaktuje (písemně či telefonicky) věřitele a Strana 6 z 9

7 navrhne mu způsob vymáhání a to buď soudní, nebo mimosoudní cestou. Po odsouhlasení způsobu vymáhání věřitelem, zašle zprostředkovatel věřiteli s návrhem plné moci k vymáhání. Věřitel plnou moc podepíše a zašle na adresu zprostředkovatele. Věřitel je povinen na výzvu zprostředkovatele v případě soudního vymáhání uhradit soudní poplatek, který se po vymožení dluhu vrací zpět věřiteli. 7.9 Zprostředkovatel ani advokát nehradí za věřitele jakékoliv soudní nebo správní poplatky spojené s vymáháním dlužné částky ani nenesou riziko neúspěchu ve sporu. VIII. Základní práva a povinnosti zprostředkovatele 8.1 Zprostředkovatel má právo na odměnu, a další platby, které mu přináleží ve výši a za podmínek stanovených dále v této smlouvě. 8.2 Zprostředkovatel má právo si před podpisem smlouvy o úvěru telefonicky či písemně ověřit úplnost a správnost údajů uvedených ve smlouvě o úvěru a rovněž všech požadovaných dokumentů podle čl této smlouvy. Dlužník dává zprostředkovateli k takovému ověření svůj souhlas. 8.3 Zprostředkovatel nepřebírá žádná rizika spojená poskytnutím úvěru, resp. uzavřením této smlouvy ani nezaručuje návratnost prostředků. Vzhledem k distančnímu systému uzavření smluv, zprostředkovatel nekontroluje údaje uvedené shora v této smlouvě, pouze zjišťuje, zda byl dodržen požadavek úředního ověření podpisů. Případné riziko spojené s poskytnutím úvěru i riziko spojené s jejím přijetím (zejm. přiměřenost úroků, splatnosti apod.) jsou výsledkem rozhodnutí dlužníka a věřitele uzavřít smlouvu o úvěru v návaznosti na výsledek internetové aukce a zprostředkovatel nemůže žádným způsobem kontrolovat vzniklá rizika a přiměřenost smluvnících podmínek. 8.4 V případě ukončení činnosti zprostředkovatele nebo jeho nečinnosti po dobu delší než 30 dní, přecházejí veškeré povinnosti dlužníka, které od takové chvíle vůči zprostředkovateli má nebo bude mít, na věřitele. Věřitel musí o tomto dlužníka do 10. dne ode dne, kdy se o tomto dozvěděl, písemně informovat. 8.5 V případě porušení povinností zprostředkovatele daných mu touto smlouvou, je zprostředkovatel povinen věřiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané částky úvěru dle pododstavce Zprostředkovatel po dobu čerpání úvěrů bude mít v úschově notářský zápis vyhotovený dlužníkem nebo uznání závazku. Věřitel je oprávněn požádat o zaslání kopie notářského zápisu, přičemž zprostředkovatel je povinen tuto povinnost splnit ve lhůtě 10 dnů. V případě zesplatnění úvěru je zprostředkovatel povinen na žádost věřitele vydat mu notářský zápis nebo uznání závazku do 10 pracovních dnů po obdržení písemné žádosti. IX. Platby zprostředkovatele 9.1 Zprostředkovatel přijímá od dlužníka pro věřitele splátky úvěru a smluvní pokuty. Tyto platby přijímá vlastním jménem avšak na účet věřitele (tj. za účelem jejich zaslání věřiteli). Splátky úvěru a smluvní pokuty určené pro věřitele vyplácí zprostředkovatel věřiteli neprodleně po jejich obdržení, nejpozději do čtyř pracovních dnů od připsání částky na účet zprostředkovatele.v případě opoždění zprostředkovatele, náleží věřiteli za každý započatý den prodlení smluvní pokuta ve výši 0,3 % denně z dlužné částky až do úplného zaplacení dlužné částky. 9.2 Zprostředkovatel má vůči věřiteli nárok na úhradu odměny za zprostředkování a správu úvěru ve výši 1 % z nesplacené části celkové částky splatné dlužníkem dle čl. 3.1 této smlouvy za každý započatý rok trvání této smlouvy. Nárok na odměnu dle předchozí věty za první rok trvání této smlouvy je splatný dnem uzavření smlouvy o úvěru a bude vypočten z celkové částky poskytnutého Strana 7 z 9

8 úvěru a poté vždy k 1. dni dalšího roku trvání této smlouvy z aktuálně neuhrazené části celkové částky splatné dlužníkem k 1. dni daného roku. Věřitel zmocňuje zprostředkovatele k tomu, aby si částku odpovídající odměně započetl z jakékoli splátky připsané dlužníkem na účet zprostředkovatele. 9.3 Dlužník je povinen uhradit zprostředkovateli náhradu hotových výdajů, a to za poštovné v paušální výši 220,- Kč a za pořízení 1 výpisů z registru Centrální evidence exekucí ve výši 120,- Kč. Nárok na úhradu této náhrady hotových výdajů vzniká zprostředkovateli dnem uzavření této smlouvy. Dlužník zmocňuje zprostředkovatele k tomu, aby si tyto částky započetl z částky úvěru obdržené od věřitele na účet uvedený v čl Dlužník tedy tímto bere na vědomí, že sjednaná částka úvěru mu bude zprostředkovatelem snížena o tyto částky. 9.4 Zprostředkovatel má nárok na jednorázovou odměnu od dlužníka za uskutečnění aukce a zprostředkování úvěru ve výši 5 % z celkové částky úvěru podle čl. 3.1 této smlouvy. Nárok na odměnu dle tohoto odstavce vzniká dnem uzavření této smlouvy. Dlužník zmocňuje zprostředkovatele k tomu, aby si tuto částku započetl z částky úvěru obdržené od věřitele na účet uvedený v pododstavci 3.2 této smlouvy. Dlužník tímto bere na vědomí, že sjednaná částka úvěru mu bude zprostředkovatelem snížena o tuto odměnu. 9.5 V případě prodlení se zaplacením splátky si zprostředkovatel vyhrazuje právo, nikoli však povinnost, zaslat dlužníkovi jménem věřitele upomínku na zaplacení dlužné částky, a to maximálně jedou za měsíc. Dlužník je povinen uhradit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 350,- Kč jako paušální náhradu nákladů na vyhotovení a zaslání jedné upomínky. 9.6 Zprostředkovatel dále přijímá smluvní pokuty, odměnu a jiné platby vyplývající ze smlouvy o úvěru a ze zákonných předpisů, které rozděluje a přeposílá věřiteli v souladu s touto smlouvu. 9.7 Odměna zprostředkovatele a náhrada hotových výdajů zprostředkovatele jsou splatné na účet pro sankční platby uvedený v této smlouvě. 9.8 V případě zesplatnění úvěru podle čl. 4.7 této smlouvy, má zprostředkovatel vůči dlužníkovi nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z celkové nesplacené částky úvěru jakožto paušální náhradu nákladů za předčasné ukončení správy úvěru. Tato smluvní pokuta je splatná nejpozději do 5 dnů po té, co věřitel uplatní ztrátu výhody splátek podle článku 4.7 této smlouvy. 9.9 V případě, že věřitel obdrží přímo od dlužníka jakékoliv plnění, v souvislosti s touto smlouvu, nebo s plněním z titulu zajištění úvěru, je povinen okamžitě o tom uvědomit písemně zprostředkovatele a zaslat toto přijaté plnění na účet zprostředkovatele uvedený v čl. 3.2 této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od jeho obdržení od dlužníka. V případě, porušení této povinností je povinen věřitel zaplatit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 20 % ze sjednané částky úvěru dle pododstavce 3.1. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody. X. Závěrečná ustanovení 10.1 Tato smlouva a právní vztah touto smlouvou založený se řídí českým právem. Veškeré spory z této smlouvy, budou rozhodovány obecným soudem příslušným dle místa sídla zprostředkovatele Veškerá doručení v souvislosti s touto smlouvy nebo se smlouvou o úvěru se budou uskutečňovat písemně a to na adresy uvedené v čl. 1 této smlouvy. Písemnost určená dlužníkovi nebo věřiteli se považuje za doručenou 3 dny po odeslání doporučenou poštou na příslušnou adresu. Dlužník a věřitel se zavazují komunikovat zásadně prostřednictvím zprostředkovatele. Písemná forma doručení dlužníkovi a věřiteli je zachována i v případě zaslání elektronické pošty ( u) na ovou adresu uvedenou při registraci na internetovém portálu přičemž zpráva Strana 8 z 9

9 je považována za doručenou dojitím do elektronické schránky, tedy i v případě, že si dlužník či věřitel ovou poštu nevybere Smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, přičemž alespoň jeden stejnopis obsahuje úředně ověřené podpisy. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise a jeden stejnopis s úředně ověřenými podpisy obdrží zprostředkovatel Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomi výše úvěru a výše úrokové sazby, kterou považují za přiměřenou v daných poměrech. Úvěrovaný prohlašuje, že je dostatečně zkušeným, znalým, aby posoudil přiměřenost úrokové míry a přiměřenost zajištění a utvrzení dluhu. Úvěrovaný taktéž prohlašuje, že tuto smlouvu neuzavírá ani v rozrušení či jiné složité situaci a uzavírá ji po důkladném rozmyšlení a zvážení všech možných následků včetně nesplácení úvěrů či důsledků prodlení a zesplatnění úvěru.dále účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné a pravé vůle, nebyla sepsána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a nebyla sepsána ani v lehkomyslnosti, na důkaz čehož připojují své podpisy. V, dne Věřitel V, dne Dlužník Ověřený podpis V, dne Zprostředkovatel: HM Capital Partners s.r.o. Strana 9 z 9

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

2. Vydlužitel se zavazuje zápůjčku dle této smlouvy přijmout a za dále sjednaných podmínek ji zapůjčiteli vrátit i úrokem.

2. Vydlužitel se zavazuje zápůjčku dle této smlouvy přijmout a za dále sjednaných podmínek ji zapůjčiteli vrátit i úrokem. Smlouva o zápůjčce číslo smlouvy: P16040002 Variabilní symbol pro úhrady: 16040002 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Strana první NZ.../ N / N o t á ř s k ý z á p i s Sepsaný dne [datum] ([datum slovy]), notářem, notářem se sídlem v kanceláři

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLUVNÍ STRANY & Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, (dále jen "Smluvní podmínky"). 1. Tyto

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: Kupní smlouva Prodávající:., Kupující:., Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: I. Prodávající prohlašuje, že v jeho vlastnictví

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru. (dále jen Smlouva o Úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru. (dále jen Smlouva o Úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru č.../ (dále jen Smlouva o Úvěru ) 1. IMMO Leasing, SE, IČ 242 47 014, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU4000080892 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Aplikace znamená software provozovaný na zařízeních Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení č.../. (dále jen Smlouva o Úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení č.../. (dále jen Smlouva o Úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení č.../. (dále jen Smlouva o Úvěru ) 1. IMMO Leasing, SE, IČ 242 47 014, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 1234567890 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

Varianta - fyzická osoba. ... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,

Varianta - fyzická osoba. ... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, 8423/OOP/2016-OOPM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Níže uvedeného dne uzavřely obchodní společnost obchodní firma: identifikační číslo: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u zastoupená: telefonní číslo:, email:

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:...

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:... 2889/ULN/2016-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3291/2016-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná...

Více

č. Ú Z S V M / / B J I M 1

č. Ú Z S V M / / B J I M 1 9043/BJI/2016-BJIM Č.j.: UZSVM/BJI/9173/2016-BJIM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Ing. Bc. Ota

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 41140/B/2016-HMSO Č.j.: UZSVM/B/32140/2016-HMSO Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10264/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor ekonomický oddělení rozpočtů Tvrdoň Vladimír Ing. (Vedoucí oddělení) Materiál pro

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádného zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 09.08.2016 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ)

Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ) 482/SPB/2017-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/602/2017-SPBM Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ) Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Věřitel, obchodní společnost Lucky Sveen s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova

Více

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany Smlouva o zápůjčce č. 14 I. Smluvní strany obchodní společnost MMH group s. r. o., IČO: 02619865, se sídlem v Brně město, Dvořákova 588/13, PSČ: 602 00, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru ) Obchodní firma: GO Invex Finance s.r.o. IČO: 05090792 se sídlem Zenklova 303/124, Libeň, 180 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku Městského

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVU č. UZSVM/OOP/8778/2016- OOPM

KUPNÍ SMLOUVU č. UZSVM/OOP/8778/2016- OOPM 8927/OOP/2016-OOPM Č.j.: UZSVM/OOP/8778/2016-OOPM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná na základě

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Tuto smlouvu o spotřebitelském úvěru (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník ) a ustanovení

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více