Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo 2012299047. I."

Transkript

1 Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo I. Smluvní strany Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa:,, Číslo účtu: (dále v této smlouvě jako "úvěrující nebo věřitel") a Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa:,, Číslo účtu: (dále v této smlouvě jako "úvěrovaný nebo dlužník") a HM Capital Partners s.r.o. IČ: se sídlem: Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, (dále v této smlouvě jako "zprostředkovatel") II. Předmět smlouvy 2.1 Úvěrující se zavazuje poskytnout úvěrovanému peněžní prostředky do částky uvedené v této smlouvě a v termínech uvedených v této smlouvě a úvěrovaný se zavazuje peněžité prostředky vrátit a zaplatit úroky. Zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet za úplatu činnost prostřednictvím webového portálu aby měl dlužník a věřitel příležitost uzavřít smlouvu tak, že zadají požadované údaje do internetového formuláře, na základě kterých bude probíhat aukce úvěru, přičemž si věřitel vybírá dlužníka a dlužník akceptuje nebo odmítá nabídky věřitele. 2.2 Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí touto smlouvu, občanským zákoníkem a zvláštními ustanoveními zákonů o spotřebitelských smlouvách. Strana 1 z 9

2 III. Úvěr 3.1 Úvěrující se zavazuje poskytnout úvěrovanému následující jednorázový bezhotovostní úvěr: Částka (celková výše úvěru nebo jistina): Kč Úrok ročně: 20 % RPSN: 28,31 % Pravidelná měsíční splátka: 1 526,87 Kč Počet splátek: 24 Doba trvání úvěru: 24 měsíců Celková částka splatná dlužníkem: ,00 Kč Celková výše úroků: 1 840,00 Kč 3.2 Platební údaje: Variabilní symbol pro identifikaci veškerých plateb: Účet pro poskytnutí půjčky: /2010, specifický symbol 100 Účet pro splátky: /2010, specifický symbol 200 Účet pro sankční platby: /2010, specifický symbol 300 Splatnost splátky: 20. dne v měsíci Splatnost první splátky: 20. dne následujícího měsíce po poskytnutí úvěru IV. Základní práva a povinnosti úvěrujícího a úvěrovaného 4.1 Úvěrující poskytne úvěrovanému částku úvěru tak, že ji převede do pěti dnů od podpisu smlouvy na účet zprostředkovatele pro poskytnutí půjčky. Ode dne připsání na zvláštní účet zprostředkovatele, který je platební institucí malého rozsahu, je úvěr poskytnut úvěrovanému. Zprostředkovatel převede částku úvěrovanému na jeho účet uvedený v čl. 1 nejpozději do tří pracovních dnů ode dne splnění podmínek této smlouvy a doručení všech smluvních podkladů podle čl a čl.4.11 této smlouvy. Za den poskytnutí úvěru se považuje den, kdy dojde k připsání částky úvěru na účet úvěrovaného. 4.2 Dlužník se zavazuje splácet peněžní prostředky ve splátkách podle čl. 3.1 této smlouvy, a to vždy k 20. dni měsíce, přičemž první splátka je splatná 20. dne následujícího měsíce po poskytnutí úvěru. Splátky jsou placeny bezhotovostně na účet pro splátky uvedený v čl Připsáním na účet zprostředkovatele je povinnost dlužníka vůči věřiteli splněna a připsané prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu. Zprostředkovatel převede splátky na účet věřitele uvedený v čl. 1 nejpozději do čtyř pracovních dnů od připsání splátky na zvláštní účet zprostředkovatele. 4.3 U všech plateb uvádí dlužník i věřitel variabilní symbol, kterým je číslo smlouvy, a specifický symbol, který označuje druh platby v souladu s čl Platby neoznačené variabilním a specifickým symbolem mohou být považovány za neuhrazené. 4.4 Dlužník je povinen zaplatit splátky tak, aby byly nejpozději v den splatnosti připsány na účet zprostředkovatel. 4.5 V případě prodlení dlužníka s úhradou jakékoliv splátky (její části) je dlužník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % denně z dlužné částky (tj. součet nesplacené jistiny úvěru s přirostlými úroky) až do úplného zaplacení dlužné částky, přičemž smluvní pokuta je splatná vždy k 20. dni kalendářního měsíce. V případě prodlení dlužníka je dlužník povinen uhradit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 350 Kč za každé zaslání upomínky jakožto paušální náhradu nákladů za Strana 2 z 9

3 zaslání upomínky, která je splatná do 5 dnů po odeslání upomínky. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody. Upomínky nesmí být zasílány častěji než jednou za měsíc v rámci jednoho úvěrového poměru. 4.6 V případě prodlení dlužníka s úhradou jakékoliv splátky (její části) je dlužník povinen uhradit zákonný úrok z prodlení ve výši dvoutýdenní reposazby ČNB zvýšený o 8% bodů z dlužné částky (tj. součet nesplacené jistiny úvěru s přirostlými úroky) až do úplného zaplacení dlužné částky, přičemž úrok z prodlení je splatný vždy k 20. dni kalendářního měsíce. 4.7 V případě prodlení dlužníka s hrazením splátek po dobu delší 30 dnů si dlužník a věřitel sjednávají, že se stává splatnou celá dlužná částka - ztráta výhody splátek. Dlužník je povinen uhradit dlužnou částku a příslušenství do 5 dnů poté, co nastane skutečnost uvedená v předchozí větě. Věřitel je dále oprávněn uplatnit u dlužníka ztrátu výhody splátek v případě, kdy bude zjištěno, že dlužník při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčel. Dlužník je povinen uhradit dlužnou částku a příslušenství do 5 dnů poté, co u něho věřitel uplatnil ztrátu výhody splátek podle předchozí věty. Věřitel podpisem této smlouvy výslovně zmocňuje zprostředkovatele k uplatnění ztráty výhody splátek dle předchozí věty tohoto článku. Zesplatnění dle věty první tohoto odstavce i uplatnění ztráty výhody splátek dle věty třetí tohoto odstavce je pro účely této smlouvy dále označováno jen jako zesplatnění úvěru. Dlužník je povinen při zesplatnění úvěru uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové dlužné částky jakožto paušální náhradu nákladů věřiteli. 4.8 Dlužník je povinen před přijetím nabídky na poskytnutí úvěru v rámci aukčního systému podrobně si prostudovat informační formulář sestavený dle přílohy č. 6 zákona o spotřebitelském úvěru. Tento formulář, který dlužník obdrží opětovně se smluvní dokumentací, je dlužník povinen opětovně prostudovat před podpisem smlouvy a podepsaný spolu se smluvní dokumentací zaslat zprostředkovateli. 4.9 Podmínkou poskytnutí úvěru je předložení úplných originálních dokumentů požadovaných věřitelem včetně případného zajištění, a to nejpozději v den uzavření smlouvy nebo se souhlasem věřitele a zprostředkovatele do 15 dnů poté. Požadované dokumenty jsou zobrazeny v profilu dlužníka na Pokud nejsou dlužníkem předloženy zprostředkovateli věřitelem požadované dokumenty, je zprostředkovatel oprávněn odmítnout zprostředkování úvěru a informovat o tom obě smluvní strany Dlužník je povinen spolu s podepsanou smluvní dokumentací, včetně příloh, a podepsaným informačním formulářem na vyžádání věřitele zaslat následující dokumenty: a) povinné přílohy - informační formulář b) přílohy na vyžádání věřitele předložené spolu s podepsanou smluvní dokumentací ba) doklady o příjmu: - potvrzení o výši příjmu potvrzené (vydané) zaměstnavatelem, - kopii daňového přiznání s razítkem příslušného FÚ za období specifikované věřitelem při zadání nabídky, - složenka, nebo výpis z účtu, dokladující přijetí platby důchodu či mateřské, bb) výpis z registru dlužníků: - SOLUS, zájmového sdruženi právnických osob, - CERD, Centrální registr dlužníků, - Výpis z bankovního registru dlužníků CBCB, a.s., - Výpis z nebankovního registru dlužníků CNCB, z.s.p.o., Strana 3 z 9

4 bc) doklady k zajištění úvěru, zejména: - zajišťovací blanko směnka (v případě, že se jedná o podnikatelský úvěr), - ručitelské prohlášení, - zástavní smlouva, - smlouva o zajišťovacím převodu práva, bd)ostatní doklady požadované věřitelem, zejména: - doklad o adrese, - výpis z účtu, - výpis z katastru nemovitostí, - výpis z evidence obyvatel, - kopie druhého dokladu totožnosti, - doklad o uzavření životního a úrazového pojištění. c) přílohy na vyžádání věřitele předložené do 15 dnů od podepsání smluvní dokumentace ca) uznání závazku cb) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti 4.11 V případě, že je sjednáno zajištění úvěru dlužníka zástavní smlouvou, posouvá se termín pro poskytnutí úvěru až do okamžiku, kdy bude zprostředkovateli doručena kopie návrhu na vklad zástavního práva s prezenčním razítkem příslušného katastrálního úřadu a vyznačena plomba na příslušném LV. V případě, že je sjednáno zajištění podle čl. 10 písm. c) této smlouvy, posouvá se termín poskytnutí úvěru až do okamžiku, kdy bude zprostředkovateli zaslána příloha podle písm. ca) nebo cb) této smlouvy Dlužník může od této smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího podpisu. V takovém případě je povinen vrátit věřiteli celou částku sjednaného úvěru ve lhůtě třiceti dnů ode dne odeslání odstoupení převodem na účet zprostředkovatele a to tak, že částka vrácená dlužníkem musí odpovídat sjednané částce úvěru. Věřitel má dále nárok na úroky za dobu, po kterou měl dlužník částku k dispozici, přičemž výše úroku odpovídá poměrné výši úroků dle této smlouvy, pokud by k odstoupení nedošlo Dlužník je oprávněn kdykoli předčasně splatit nesplacenou část úvěru. V tomto případě je však povinen nahradit věřiteli náklady vzniklé s předčasným splacením, a to ve výši 0,5% z předčasně splacené části úvěru a nejvýše do výše úroku, který by dlužník zaplatil od předčasného splacení až do konce trvání úvěru Úvěr bude poskytnut i bez žádosti dlužníka ve lhůtách uvedených v odstavci 4.1 této smlouvy. Připsáním částky na účet dlužníka podle této smlouvy je závazek věřitele poskytnout peněžní prostředky splněn. Poskytnutí jakýchkoliv dalších prostředků věřitelem dlužníkovi musí být předmětem další samostatné smlouvy, opakovaná čerpání úvěru ani čerpání dalších prostředků není možné Odměna za zprostředkování a správu úvěru náleží zprostředkovateli Dlužník je povinen včas a pravdivě informovat zprostředkovatele písemně či em o všech skutečnostech významných pro uzavření smlouvy o úvěru a v průběhu jejího plnění i o skutečnostech rozhodných pro splácení úvěru Dlužník je povinen před podpisem této smlouvy řádně zvážit svou majetkovou situaci a možnosti splácení, zejména je povinen ověřit si přiměřenost nabízených smluvních podmínek včetně výše úroku a RPSN. Dlužník bere na vědomí, že zprostředkovatel nemůže přiměřenost smluvních podmínek úvěru posuzovat a ověřovat. Strana 4 z 9

5 4.18 Věřitel je povinen si před podpisem této smlouvy telefonicky či písemně ověřit úplnost a správnost údajů uvedených v této smlouvě a rovněž všech požadovaných dokumentů podle čl této smlouvy. Dlužník tímto dává věřiteli k takovému ověření svůj souhlas. Věřitel je povinen si před podpisem smlouvy ověřit v insolvenčním rejstříku, který je veřejně dostupný na zda ohledně dlužníka není vedeno insolvenční řízení, prohlášen konkurs nebo oddlužení. Tuto kontrolu si je věřitel povinen průběžně provádět po celou dobu trvání tohoto úvěru Věřitel je povinen poskytnout zprostředkovateli požadované informace k poskytnutí úvěru, k vymáhání splátek a k zaslání plateb přijatých od dlužníka. V. Prohlášení dlužníka a věřitele 5.1 Dlužník prohlašuje, že veškeré informace, které poskytl věřiteli a zprostředkovateli jsou pravdivé, správné a úplné a že nezamlčel žádnou skutečnost, při jejíž znalosti by se věřitel nebo zprostředkovatel rozhodl smlouvu neuzavřít. Dlužník dále prohlašuje, že nejedná v tísni nebo pod nátlakem. 5.2 Dlužník i věřitel prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že ohledně nich nebylo zahájeno insolvenční řízení ani nejsou splněny podmínky pro podání insolvenčního návrhu a že proti nim není vedena ani nehrozí exekuce nebo výkon rozhodnutí. 5.3 Dlužník prohlašuje, že nečiní majetková vydání nepřiměřená jeho finanční situaci, možnostem a majetkovým poměrům, že proti němu není vedeno žádné soudní nebo rozhodčí řízení ani takové řízení nehrozí. 5.4 Dlužník podpisem této smlouvy potvrzuje, že před jejím podpisem obdržel Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, seznámil se s informacemi v něm uvedenými a rozumí jim. VI. Osobní údaje 6.1 Podpisem této smlouvy věřitel a dlužník udělují zprostředkovateli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů ) se zpracováním svých osobních údajů (dále jen osobní údaje ), a to za účelem plnění předmětu této smlouvy, za účelem správy úvěru a ochrany oprávněných zájmů smluvních stran, zprostředkování, pro evidenční, kontrolní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti zprostředkovatele, a to na dobu neurčitou, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv zprostředkovatele. 6.2 Zprostředkovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zejména bude zpracování osobních údajů zahrnovat jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci. 6.3 Dlužník dává zprostředkovateli souhlas se sdílením osobních údajů v jiných informačních systémech za účelem zamezení obchodních ztrát věřitele nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak porušujících smlouvy, za účelem výkonu práv a povinností věřitele a zprostředkovatele. 6.4 Dlužník dává zprostředkovateli souhlas se získáváním informací o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k řádnému posouzení podmínek smlouvy o úvěru, a to z databází osob, které se zabývají zpracováním takových údajů. 6.5 Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresu, telefon, ová Strana 5 z 9

6 adresa, rodné číslo a další údaje týkající se finanční situace dlužníka uvedené v dotazníku sloužícím jako podklad pro zahájení aukce úvěru. 6.6 Dlužník souhlasí s tím, aby jeho osobní data byla zprostředkovatelem předána věřiteli. 6.7 Věřitel souhlasí s tím, aby jeho osobní data byla zprostředkovatelem předána dlužníkovi. 6.8 Věřitel a dlužník podpisem prohlašují, že poskytují osobní údaje dobrovolně a mají právo na přístup k osobním údajům za úhradu vzniklých nákladů a na základě písemné žádosti a jsou si vědomi toho, že souhlas s poskytnutím osobních údajů je možno kdykoliv písemně odvolat. 6.9 Dlužník i věřitel potvrzují, že mají bydliště v České republice a současně potvrzují, že nejsou politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu Dlužník zasílá kopii svého občanského průkazu / cestovního pasu či jiného dokladu totožnosti, čímž uděluje souhlas s pořízením kopie podle 2 odst. 6 zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, resp. podle 2 odst. 3 zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, a to pro účely jeho identifikace v souladu s právními předpisy. VII. Další informace o úvěru 7.1 Pojištění není povinné, případné zajištění se řídí požadavky věřitele v závislosti na výsledku aukce. Smlouvy a jiné zajišťovací dokumenty jsou zobrazeny v profilu dlužníka na internetovém portálu 7.2 Dlužník může na písemnou žádost kdykoliv obdržet tabulku umoření obsahující výpis již proběhlých plateb a zbývající částku. Žádost lze opakovat nejdříve po uplynutí 30 dnů. Výpis se zasílá v elektronické podobě na ovou adresu dlužníka, a to zdarma. Na žádost dlužníka lze vydat i výpis v papírové podobě, po uhrazení nákladů na poštovné a odměny za vyhotovení ve výši 350 Kč dlužníkem. 7.3 Věřitel ani zprostředkovatel nevede účty a nevybírá poplatky za vedení účtu. Bankovní účet pro zasílání plateb je veden bankou na jméno zprostředkovatele. Náklady na jeho vedení jsou obecnými náklady zprostředkovatele. 7.4 Veškeré došlé platby na účty zprostředkovatele plynoucí z této smlouvy se nejdříve přiřazují na odměnu a náhradu hotových výdajů zprostředkovatele, následně na smluvní pokutu, následně na úrok, a nakonec na měsíční splátky úvěru. 7.5 V případě sporu, jež se týká spotřebitelského úvěru, se může dlužník obrátit na finančního arbitra za podmínek stanovených právními předpisy. Možnost věřitele domáhat se zaplacení dlužné částky u soudu tím není dotčena. Orgánem dozoru je Česká obchodní inspekce. 7.6 Věřitel ani zprostředkovatel nevytváří kapitál z přijatých plateb, splacení úvěru vytvořením kapitálu není možné. 7.7 Dlužník bere tímto na vědomí, že v případě nesplácení úvěru a jeho následného soudního vymáhání mohou dlužníkovi vzniknout náklady, které bude tvořit náhrada nákladů soudního řízení. Tyto náklady soudního a exekučního řízení hradí v plné výši dlužník. 7.8 V případě zesplatnění úvěru, zprostředkovatel kontaktuje (písemně či telefonicky) věřitele a Strana 6 z 9

7 navrhne mu způsob vymáhání a to buď soudní, nebo mimosoudní cestou. Po odsouhlasení způsobu vymáhání věřitelem, zašle zprostředkovatel věřiteli s návrhem plné moci k vymáhání. Věřitel plnou moc podepíše a zašle na adresu zprostředkovatele. Věřitel je povinen na výzvu zprostředkovatele v případě soudního vymáhání uhradit soudní poplatek, který se po vymožení dluhu vrací zpět věřiteli. 7.9 Zprostředkovatel ani advokát nehradí za věřitele jakékoliv soudní nebo správní poplatky spojené s vymáháním dlužné částky ani nenesou riziko neúspěchu ve sporu. VIII. Základní práva a povinnosti zprostředkovatele 8.1 Zprostředkovatel má právo na odměnu, a další platby, které mu přináleží ve výši a za podmínek stanovených dále v této smlouvě. 8.2 Zprostředkovatel má právo si před podpisem smlouvy o úvěru telefonicky či písemně ověřit úplnost a správnost údajů uvedených ve smlouvě o úvěru a rovněž všech požadovaných dokumentů podle čl této smlouvy. Dlužník dává zprostředkovateli k takovému ověření svůj souhlas. 8.3 Zprostředkovatel nepřebírá žádná rizika spojená poskytnutím úvěru, resp. uzavřením této smlouvy ani nezaručuje návratnost prostředků. Vzhledem k distančnímu systému uzavření smluv, zprostředkovatel nekontroluje údaje uvedené shora v této smlouvě, pouze zjišťuje, zda byl dodržen požadavek úředního ověření podpisů. Případné riziko spojené s poskytnutím úvěru i riziko spojené s jejím přijetím (zejm. přiměřenost úroků, splatnosti apod.) jsou výsledkem rozhodnutí dlužníka a věřitele uzavřít smlouvu o úvěru v návaznosti na výsledek internetové aukce a zprostředkovatel nemůže žádným způsobem kontrolovat vzniklá rizika a přiměřenost smluvnících podmínek. 8.4 V případě ukončení činnosti zprostředkovatele nebo jeho nečinnosti po dobu delší než 30 dní, přecházejí veškeré povinnosti dlužníka, které od takové chvíle vůči zprostředkovateli má nebo bude mít, na věřitele. Věřitel musí o tomto dlužníka do 10. dne ode dne, kdy se o tomto dozvěděl, písemně informovat. 8.5 V případě porušení povinností zprostředkovatele daných mu touto smlouvou, je zprostředkovatel povinen věřiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané částky úvěru dle pododstavce Zprostředkovatel po dobu čerpání úvěrů bude mít v úschově notářský zápis vyhotovený dlužníkem nebo uznání závazku. Věřitel je oprávněn požádat o zaslání kopie notářského zápisu, přičemž zprostředkovatel je povinen tuto povinnost splnit ve lhůtě 10 dnů. V případě zesplatnění úvěru je zprostředkovatel povinen na žádost věřitele vydat mu notářský zápis nebo uznání závazku do 10 pracovních dnů po obdržení písemné žádosti. IX. Platby zprostředkovatele 9.1 Zprostředkovatel přijímá od dlužníka pro věřitele splátky úvěru a smluvní pokuty. Tyto platby přijímá vlastním jménem avšak na účet věřitele (tj. za účelem jejich zaslání věřiteli). Splátky úvěru a smluvní pokuty určené pro věřitele vyplácí zprostředkovatel věřiteli neprodleně po jejich obdržení, nejpozději do čtyř pracovních dnů od připsání částky na účet zprostředkovatele.v případě opoždění zprostředkovatele, náleží věřiteli za každý započatý den prodlení smluvní pokuta ve výši 0,3 % denně z dlužné částky až do úplného zaplacení dlužné částky. 9.2 Zprostředkovatel má vůči věřiteli nárok na úhradu odměny za zprostředkování a správu úvěru ve výši 1 % z nesplacené části celkové částky splatné dlužníkem dle čl. 3.1 této smlouvy za každý započatý rok trvání této smlouvy. Nárok na odměnu dle předchozí věty za první rok trvání této smlouvy je splatný dnem uzavření smlouvy o úvěru a bude vypočten z celkové částky poskytnutého Strana 7 z 9

8 úvěru a poté vždy k 1. dni dalšího roku trvání této smlouvy z aktuálně neuhrazené části celkové částky splatné dlužníkem k 1. dni daného roku. Věřitel zmocňuje zprostředkovatele k tomu, aby si částku odpovídající odměně započetl z jakékoli splátky připsané dlužníkem na účet zprostředkovatele. 9.3 Dlužník je povinen uhradit zprostředkovateli náhradu hotových výdajů, a to za poštovné v paušální výši 220,- Kč a za pořízení 1 výpisů z registru Centrální evidence exekucí ve výši 120,- Kč. Nárok na úhradu této náhrady hotových výdajů vzniká zprostředkovateli dnem uzavření této smlouvy. Dlužník zmocňuje zprostředkovatele k tomu, aby si tyto částky započetl z částky úvěru obdržené od věřitele na účet uvedený v čl Dlužník tedy tímto bere na vědomí, že sjednaná částka úvěru mu bude zprostředkovatelem snížena o tyto částky. 9.4 Zprostředkovatel má nárok na jednorázovou odměnu od dlužníka za uskutečnění aukce a zprostředkování úvěru ve výši 5 % z celkové částky úvěru podle čl. 3.1 této smlouvy. Nárok na odměnu dle tohoto odstavce vzniká dnem uzavření této smlouvy. Dlužník zmocňuje zprostředkovatele k tomu, aby si tuto částku započetl z částky úvěru obdržené od věřitele na účet uvedený v pododstavci 3.2 této smlouvy. Dlužník tímto bere na vědomí, že sjednaná částka úvěru mu bude zprostředkovatelem snížena o tuto odměnu. 9.5 V případě prodlení se zaplacením splátky si zprostředkovatel vyhrazuje právo, nikoli však povinnost, zaslat dlužníkovi jménem věřitele upomínku na zaplacení dlužné částky, a to maximálně jedou za měsíc. Dlužník je povinen uhradit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 350,- Kč jako paušální náhradu nákladů na vyhotovení a zaslání jedné upomínky. 9.6 Zprostředkovatel dále přijímá smluvní pokuty, odměnu a jiné platby vyplývající ze smlouvy o úvěru a ze zákonných předpisů, které rozděluje a přeposílá věřiteli v souladu s touto smlouvu. 9.7 Odměna zprostředkovatele a náhrada hotových výdajů zprostředkovatele jsou splatné na účet pro sankční platby uvedený v této smlouvě. 9.8 V případě zesplatnění úvěru podle čl. 4.7 této smlouvy, má zprostředkovatel vůči dlužníkovi nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z celkové nesplacené částky úvěru jakožto paušální náhradu nákladů za předčasné ukončení správy úvěru. Tato smluvní pokuta je splatná nejpozději do 5 dnů po té, co věřitel uplatní ztrátu výhody splátek podle článku 4.7 této smlouvy. 9.9 V případě, že věřitel obdrží přímo od dlužníka jakékoliv plnění, v souvislosti s touto smlouvu, nebo s plněním z titulu zajištění úvěru, je povinen okamžitě o tom uvědomit písemně zprostředkovatele a zaslat toto přijaté plnění na účet zprostředkovatele uvedený v čl. 3.2 této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od jeho obdržení od dlužníka. V případě, porušení této povinností je povinen věřitel zaplatit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 20 % ze sjednané částky úvěru dle pododstavce 3.1. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody. X. Závěrečná ustanovení 10.1 Tato smlouva a právní vztah touto smlouvou založený se řídí českým právem. Veškeré spory z této smlouvy, budou rozhodovány obecným soudem příslušným dle místa sídla zprostředkovatele Veškerá doručení v souvislosti s touto smlouvy nebo se smlouvou o úvěru se budou uskutečňovat písemně a to na adresy uvedené v čl. 1 této smlouvy. Písemnost určená dlužníkovi nebo věřiteli se považuje za doručenou 3 dny po odeslání doporučenou poštou na příslušnou adresu. Dlužník a věřitel se zavazují komunikovat zásadně prostřednictvím zprostředkovatele. Písemná forma doručení dlužníkovi a věřiteli je zachována i v případě zaslání elektronické pošty ( u) na ovou adresu uvedenou při registraci na internetovém portálu přičemž zpráva Strana 8 z 9

9 je považována za doručenou dojitím do elektronické schránky, tedy i v případě, že si dlužník či věřitel ovou poštu nevybere Smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, přičemž alespoň jeden stejnopis obsahuje úředně ověřené podpisy. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise a jeden stejnopis s úředně ověřenými podpisy obdrží zprostředkovatel Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomi výše úvěru a výše úrokové sazby, kterou považují za přiměřenou v daných poměrech. Úvěrovaný prohlašuje, že je dostatečně zkušeným, znalým, aby posoudil přiměřenost úrokové míry a přiměřenost zajištění a utvrzení dluhu. Úvěrovaný taktéž prohlašuje, že tuto smlouvu neuzavírá ani v rozrušení či jiné složité situaci a uzavírá ji po důkladném rozmyšlení a zvážení všech možných následků včetně nesplácení úvěrů či důsledků prodlení a zesplatnění úvěru.dále účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné a pravé vůle, nebyla sepsána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a nebyla sepsána ani v lehkomyslnosti, na důkaz čehož připojují své podpisy. V, dne Věřitel V, dne Dlužník Ověřený podpis V, dne Zprostředkovatel: HM Capital Partners s.r.o. Strana 9 z 9

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 01062014 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. Smluvní strany: Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE Smluvní strany: Fast Cash a.s. se sídlem: Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00 IČ: 241 77 032 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. mezi smluvními stranami PRONTO CREDIT s.r.o., IČ 27525210, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1 PSČ: 702 00 IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více