Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo 2012299047. I."

Transkript

1 Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo I. Smluvní strany Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa:,, Číslo účtu: (dále v této smlouvě jako "úvěrující nebo věřitel") a Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa:,, Číslo účtu: (dále v této smlouvě jako "úvěrovaný nebo dlužník") a HM Capital Partners s.r.o. IČ: se sídlem: Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, (dále v této smlouvě jako "zprostředkovatel") II. Předmět smlouvy 2.1 Úvěrující se zavazuje poskytnout úvěrovanému peněžní prostředky do částky uvedené v této smlouvě a v termínech uvedených v této smlouvě a úvěrovaný se zavazuje peněžité prostředky vrátit a zaplatit úroky. Zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet za úplatu činnost prostřednictvím webového portálu aby měl dlužník a věřitel příležitost uzavřít smlouvu tak, že zadají požadované údaje do internetového formuláře, na základě kterých bude probíhat aukce úvěru, přičemž si věřitel vybírá dlužníka a dlužník akceptuje nebo odmítá nabídky věřitele. 2.2 Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí touto smlouvu, občanským zákoníkem a zvláštními ustanoveními zákonů o spotřebitelských smlouvách. Strana 1 z 9

2 III. Úvěr 3.1 Úvěrující se zavazuje poskytnout úvěrovanému následující jednorázový bezhotovostní úvěr: Částka (celková výše úvěru nebo jistina): Kč Úrok ročně: 20 % RPSN: 28,31 % Pravidelná měsíční splátka: 1 526,87 Kč Počet splátek: 24 Doba trvání úvěru: 24 měsíců Celková částka splatná dlužníkem: ,00 Kč Celková výše úroků: 1 840,00 Kč 3.2 Platební údaje: Variabilní symbol pro identifikaci veškerých plateb: Účet pro poskytnutí půjčky: /2010, specifický symbol 100 Účet pro splátky: /2010, specifický symbol 200 Účet pro sankční platby: /2010, specifický symbol 300 Splatnost splátky: 20. dne v měsíci Splatnost první splátky: 20. dne následujícího měsíce po poskytnutí úvěru IV. Základní práva a povinnosti úvěrujícího a úvěrovaného 4.1 Úvěrující poskytne úvěrovanému částku úvěru tak, že ji převede do pěti dnů od podpisu smlouvy na účet zprostředkovatele pro poskytnutí půjčky. Ode dne připsání na zvláštní účet zprostředkovatele, který je platební institucí malého rozsahu, je úvěr poskytnut úvěrovanému. Zprostředkovatel převede částku úvěrovanému na jeho účet uvedený v čl. 1 nejpozději do tří pracovních dnů ode dne splnění podmínek této smlouvy a doručení všech smluvních podkladů podle čl a čl.4.11 této smlouvy. Za den poskytnutí úvěru se považuje den, kdy dojde k připsání částky úvěru na účet úvěrovaného. 4.2 Dlužník se zavazuje splácet peněžní prostředky ve splátkách podle čl. 3.1 této smlouvy, a to vždy k 20. dni měsíce, přičemž první splátka je splatná 20. dne následujícího měsíce po poskytnutí úvěru. Splátky jsou placeny bezhotovostně na účet pro splátky uvedený v čl Připsáním na účet zprostředkovatele je povinnost dlužníka vůči věřiteli splněna a připsané prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu. Zprostředkovatel převede splátky na účet věřitele uvedený v čl. 1 nejpozději do čtyř pracovních dnů od připsání splátky na zvláštní účet zprostředkovatele. 4.3 U všech plateb uvádí dlužník i věřitel variabilní symbol, kterým je číslo smlouvy, a specifický symbol, který označuje druh platby v souladu s čl Platby neoznačené variabilním a specifickým symbolem mohou být považovány za neuhrazené. 4.4 Dlužník je povinen zaplatit splátky tak, aby byly nejpozději v den splatnosti připsány na účet zprostředkovatel. 4.5 V případě prodlení dlužníka s úhradou jakékoliv splátky (její části) je dlužník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % denně z dlužné částky (tj. součet nesplacené jistiny úvěru s přirostlými úroky) až do úplného zaplacení dlužné částky, přičemž smluvní pokuta je splatná vždy k 20. dni kalendářního měsíce. V případě prodlení dlužníka je dlužník povinen uhradit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 350 Kč za každé zaslání upomínky jakožto paušální náhradu nákladů za Strana 2 z 9

3 zaslání upomínky, která je splatná do 5 dnů po odeslání upomínky. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody. Upomínky nesmí být zasílány častěji než jednou za měsíc v rámci jednoho úvěrového poměru. 4.6 V případě prodlení dlužníka s úhradou jakékoliv splátky (její části) je dlužník povinen uhradit zákonný úrok z prodlení ve výši dvoutýdenní reposazby ČNB zvýšený o 8% bodů z dlužné částky (tj. součet nesplacené jistiny úvěru s přirostlými úroky) až do úplného zaplacení dlužné částky, přičemž úrok z prodlení je splatný vždy k 20. dni kalendářního měsíce. 4.7 V případě prodlení dlužníka s hrazením splátek po dobu delší 30 dnů si dlužník a věřitel sjednávají, že se stává splatnou celá dlužná částka - ztráta výhody splátek. Dlužník je povinen uhradit dlužnou částku a příslušenství do 5 dnů poté, co nastane skutečnost uvedená v předchozí větě. Věřitel je dále oprávněn uplatnit u dlužníka ztrátu výhody splátek v případě, kdy bude zjištěno, že dlužník při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčel. Dlužník je povinen uhradit dlužnou částku a příslušenství do 5 dnů poté, co u něho věřitel uplatnil ztrátu výhody splátek podle předchozí věty. Věřitel podpisem této smlouvy výslovně zmocňuje zprostředkovatele k uplatnění ztráty výhody splátek dle předchozí věty tohoto článku. Zesplatnění dle věty první tohoto odstavce i uplatnění ztráty výhody splátek dle věty třetí tohoto odstavce je pro účely této smlouvy dále označováno jen jako zesplatnění úvěru. Dlužník je povinen při zesplatnění úvěru uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové dlužné částky jakožto paušální náhradu nákladů věřiteli. 4.8 Dlužník je povinen před přijetím nabídky na poskytnutí úvěru v rámci aukčního systému podrobně si prostudovat informační formulář sestavený dle přílohy č. 6 zákona o spotřebitelském úvěru. Tento formulář, který dlužník obdrží opětovně se smluvní dokumentací, je dlužník povinen opětovně prostudovat před podpisem smlouvy a podepsaný spolu se smluvní dokumentací zaslat zprostředkovateli. 4.9 Podmínkou poskytnutí úvěru je předložení úplných originálních dokumentů požadovaných věřitelem včetně případného zajištění, a to nejpozději v den uzavření smlouvy nebo se souhlasem věřitele a zprostředkovatele do 15 dnů poté. Požadované dokumenty jsou zobrazeny v profilu dlužníka na Pokud nejsou dlužníkem předloženy zprostředkovateli věřitelem požadované dokumenty, je zprostředkovatel oprávněn odmítnout zprostředkování úvěru a informovat o tom obě smluvní strany Dlužník je povinen spolu s podepsanou smluvní dokumentací, včetně příloh, a podepsaným informačním formulářem na vyžádání věřitele zaslat následující dokumenty: a) povinné přílohy - informační formulář b) přílohy na vyžádání věřitele předložené spolu s podepsanou smluvní dokumentací ba) doklady o příjmu: - potvrzení o výši příjmu potvrzené (vydané) zaměstnavatelem, - kopii daňového přiznání s razítkem příslušného FÚ za období specifikované věřitelem při zadání nabídky, - složenka, nebo výpis z účtu, dokladující přijetí platby důchodu či mateřské, bb) výpis z registru dlužníků: - SOLUS, zájmového sdruženi právnických osob, - CERD, Centrální registr dlužníků, - Výpis z bankovního registru dlužníků CBCB, a.s., - Výpis z nebankovního registru dlužníků CNCB, z.s.p.o., Strana 3 z 9

4 bc) doklady k zajištění úvěru, zejména: - zajišťovací blanko směnka (v případě, že se jedná o podnikatelský úvěr), - ručitelské prohlášení, - zástavní smlouva, - smlouva o zajišťovacím převodu práva, bd)ostatní doklady požadované věřitelem, zejména: - doklad o adrese, - výpis z účtu, - výpis z katastru nemovitostí, - výpis z evidence obyvatel, - kopie druhého dokladu totožnosti, - doklad o uzavření životního a úrazového pojištění. c) přílohy na vyžádání věřitele předložené do 15 dnů od podepsání smluvní dokumentace ca) uznání závazku cb) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti 4.11 V případě, že je sjednáno zajištění úvěru dlužníka zástavní smlouvou, posouvá se termín pro poskytnutí úvěru až do okamžiku, kdy bude zprostředkovateli doručena kopie návrhu na vklad zástavního práva s prezenčním razítkem příslušného katastrálního úřadu a vyznačena plomba na příslušném LV. V případě, že je sjednáno zajištění podle čl. 10 písm. c) této smlouvy, posouvá se termín poskytnutí úvěru až do okamžiku, kdy bude zprostředkovateli zaslána příloha podle písm. ca) nebo cb) této smlouvy Dlužník může od této smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího podpisu. V takovém případě je povinen vrátit věřiteli celou částku sjednaného úvěru ve lhůtě třiceti dnů ode dne odeslání odstoupení převodem na účet zprostředkovatele a to tak, že částka vrácená dlužníkem musí odpovídat sjednané částce úvěru. Věřitel má dále nárok na úroky za dobu, po kterou měl dlužník částku k dispozici, přičemž výše úroku odpovídá poměrné výši úroků dle této smlouvy, pokud by k odstoupení nedošlo Dlužník je oprávněn kdykoli předčasně splatit nesplacenou část úvěru. V tomto případě je však povinen nahradit věřiteli náklady vzniklé s předčasným splacením, a to ve výši 0,5% z předčasně splacené části úvěru a nejvýše do výše úroku, který by dlužník zaplatil od předčasného splacení až do konce trvání úvěru Úvěr bude poskytnut i bez žádosti dlužníka ve lhůtách uvedených v odstavci 4.1 této smlouvy. Připsáním částky na účet dlužníka podle této smlouvy je závazek věřitele poskytnout peněžní prostředky splněn. Poskytnutí jakýchkoliv dalších prostředků věřitelem dlužníkovi musí být předmětem další samostatné smlouvy, opakovaná čerpání úvěru ani čerpání dalších prostředků není možné Odměna za zprostředkování a správu úvěru náleží zprostředkovateli Dlužník je povinen včas a pravdivě informovat zprostředkovatele písemně či em o všech skutečnostech významných pro uzavření smlouvy o úvěru a v průběhu jejího plnění i o skutečnostech rozhodných pro splácení úvěru Dlužník je povinen před podpisem této smlouvy řádně zvážit svou majetkovou situaci a možnosti splácení, zejména je povinen ověřit si přiměřenost nabízených smluvních podmínek včetně výše úroku a RPSN. Dlužník bere na vědomí, že zprostředkovatel nemůže přiměřenost smluvních podmínek úvěru posuzovat a ověřovat. Strana 4 z 9

5 4.18 Věřitel je povinen si před podpisem této smlouvy telefonicky či písemně ověřit úplnost a správnost údajů uvedených v této smlouvě a rovněž všech požadovaných dokumentů podle čl této smlouvy. Dlužník tímto dává věřiteli k takovému ověření svůj souhlas. Věřitel je povinen si před podpisem smlouvy ověřit v insolvenčním rejstříku, který je veřejně dostupný na zda ohledně dlužníka není vedeno insolvenční řízení, prohlášen konkurs nebo oddlužení. Tuto kontrolu si je věřitel povinen průběžně provádět po celou dobu trvání tohoto úvěru Věřitel je povinen poskytnout zprostředkovateli požadované informace k poskytnutí úvěru, k vymáhání splátek a k zaslání plateb přijatých od dlužníka. V. Prohlášení dlužníka a věřitele 5.1 Dlužník prohlašuje, že veškeré informace, které poskytl věřiteli a zprostředkovateli jsou pravdivé, správné a úplné a že nezamlčel žádnou skutečnost, při jejíž znalosti by se věřitel nebo zprostředkovatel rozhodl smlouvu neuzavřít. Dlužník dále prohlašuje, že nejedná v tísni nebo pod nátlakem. 5.2 Dlužník i věřitel prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že ohledně nich nebylo zahájeno insolvenční řízení ani nejsou splněny podmínky pro podání insolvenčního návrhu a že proti nim není vedena ani nehrozí exekuce nebo výkon rozhodnutí. 5.3 Dlužník prohlašuje, že nečiní majetková vydání nepřiměřená jeho finanční situaci, možnostem a majetkovým poměrům, že proti němu není vedeno žádné soudní nebo rozhodčí řízení ani takové řízení nehrozí. 5.4 Dlužník podpisem této smlouvy potvrzuje, že před jejím podpisem obdržel Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, seznámil se s informacemi v něm uvedenými a rozumí jim. VI. Osobní údaje 6.1 Podpisem této smlouvy věřitel a dlužník udělují zprostředkovateli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů ) se zpracováním svých osobních údajů (dále jen osobní údaje ), a to za účelem plnění předmětu této smlouvy, za účelem správy úvěru a ochrany oprávněných zájmů smluvních stran, zprostředkování, pro evidenční, kontrolní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti zprostředkovatele, a to na dobu neurčitou, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv zprostředkovatele. 6.2 Zprostředkovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zejména bude zpracování osobních údajů zahrnovat jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci. 6.3 Dlužník dává zprostředkovateli souhlas se sdílením osobních údajů v jiných informačních systémech za účelem zamezení obchodních ztrát věřitele nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak porušujících smlouvy, za účelem výkonu práv a povinností věřitele a zprostředkovatele. 6.4 Dlužník dává zprostředkovateli souhlas se získáváním informací o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k řádnému posouzení podmínek smlouvy o úvěru, a to z databází osob, které se zabývají zpracováním takových údajů. 6.5 Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresu, telefon, ová Strana 5 z 9

6 adresa, rodné číslo a další údaje týkající se finanční situace dlužníka uvedené v dotazníku sloužícím jako podklad pro zahájení aukce úvěru. 6.6 Dlužník souhlasí s tím, aby jeho osobní data byla zprostředkovatelem předána věřiteli. 6.7 Věřitel souhlasí s tím, aby jeho osobní data byla zprostředkovatelem předána dlužníkovi. 6.8 Věřitel a dlužník podpisem prohlašují, že poskytují osobní údaje dobrovolně a mají právo na přístup k osobním údajům za úhradu vzniklých nákladů a na základě písemné žádosti a jsou si vědomi toho, že souhlas s poskytnutím osobních údajů je možno kdykoliv písemně odvolat. 6.9 Dlužník i věřitel potvrzují, že mají bydliště v České republice a současně potvrzují, že nejsou politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu Dlužník zasílá kopii svého občanského průkazu / cestovního pasu či jiného dokladu totožnosti, čímž uděluje souhlas s pořízením kopie podle 2 odst. 6 zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, resp. podle 2 odst. 3 zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, a to pro účely jeho identifikace v souladu s právními předpisy. VII. Další informace o úvěru 7.1 Pojištění není povinné, případné zajištění se řídí požadavky věřitele v závislosti na výsledku aukce. Smlouvy a jiné zajišťovací dokumenty jsou zobrazeny v profilu dlužníka na internetovém portálu 7.2 Dlužník může na písemnou žádost kdykoliv obdržet tabulku umoření obsahující výpis již proběhlých plateb a zbývající částku. Žádost lze opakovat nejdříve po uplynutí 30 dnů. Výpis se zasílá v elektronické podobě na ovou adresu dlužníka, a to zdarma. Na žádost dlužníka lze vydat i výpis v papírové podobě, po uhrazení nákladů na poštovné a odměny za vyhotovení ve výši 350 Kč dlužníkem. 7.3 Věřitel ani zprostředkovatel nevede účty a nevybírá poplatky za vedení účtu. Bankovní účet pro zasílání plateb je veden bankou na jméno zprostředkovatele. Náklady na jeho vedení jsou obecnými náklady zprostředkovatele. 7.4 Veškeré došlé platby na účty zprostředkovatele plynoucí z této smlouvy se nejdříve přiřazují na odměnu a náhradu hotových výdajů zprostředkovatele, následně na smluvní pokutu, následně na úrok, a nakonec na měsíční splátky úvěru. 7.5 V případě sporu, jež se týká spotřebitelského úvěru, se může dlužník obrátit na finančního arbitra za podmínek stanovených právními předpisy. Možnost věřitele domáhat se zaplacení dlužné částky u soudu tím není dotčena. Orgánem dozoru je Česká obchodní inspekce. 7.6 Věřitel ani zprostředkovatel nevytváří kapitál z přijatých plateb, splacení úvěru vytvořením kapitálu není možné. 7.7 Dlužník bere tímto na vědomí, že v případě nesplácení úvěru a jeho následného soudního vymáhání mohou dlužníkovi vzniknout náklady, které bude tvořit náhrada nákladů soudního řízení. Tyto náklady soudního a exekučního řízení hradí v plné výši dlužník. 7.8 V případě zesplatnění úvěru, zprostředkovatel kontaktuje (písemně či telefonicky) věřitele a Strana 6 z 9

7 navrhne mu způsob vymáhání a to buď soudní, nebo mimosoudní cestou. Po odsouhlasení způsobu vymáhání věřitelem, zašle zprostředkovatel věřiteli s návrhem plné moci k vymáhání. Věřitel plnou moc podepíše a zašle na adresu zprostředkovatele. Věřitel je povinen na výzvu zprostředkovatele v případě soudního vymáhání uhradit soudní poplatek, který se po vymožení dluhu vrací zpět věřiteli. 7.9 Zprostředkovatel ani advokát nehradí za věřitele jakékoliv soudní nebo správní poplatky spojené s vymáháním dlužné částky ani nenesou riziko neúspěchu ve sporu. VIII. Základní práva a povinnosti zprostředkovatele 8.1 Zprostředkovatel má právo na odměnu, a další platby, které mu přináleží ve výši a za podmínek stanovených dále v této smlouvě. 8.2 Zprostředkovatel má právo si před podpisem smlouvy o úvěru telefonicky či písemně ověřit úplnost a správnost údajů uvedených ve smlouvě o úvěru a rovněž všech požadovaných dokumentů podle čl této smlouvy. Dlužník dává zprostředkovateli k takovému ověření svůj souhlas. 8.3 Zprostředkovatel nepřebírá žádná rizika spojená poskytnutím úvěru, resp. uzavřením této smlouvy ani nezaručuje návratnost prostředků. Vzhledem k distančnímu systému uzavření smluv, zprostředkovatel nekontroluje údaje uvedené shora v této smlouvě, pouze zjišťuje, zda byl dodržen požadavek úředního ověření podpisů. Případné riziko spojené s poskytnutím úvěru i riziko spojené s jejím přijetím (zejm. přiměřenost úroků, splatnosti apod.) jsou výsledkem rozhodnutí dlužníka a věřitele uzavřít smlouvu o úvěru v návaznosti na výsledek internetové aukce a zprostředkovatel nemůže žádným způsobem kontrolovat vzniklá rizika a přiměřenost smluvnících podmínek. 8.4 V případě ukončení činnosti zprostředkovatele nebo jeho nečinnosti po dobu delší než 30 dní, přecházejí veškeré povinnosti dlužníka, které od takové chvíle vůči zprostředkovateli má nebo bude mít, na věřitele. Věřitel musí o tomto dlužníka do 10. dne ode dne, kdy se o tomto dozvěděl, písemně informovat. 8.5 V případě porušení povinností zprostředkovatele daných mu touto smlouvou, je zprostředkovatel povinen věřiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané částky úvěru dle pododstavce Zprostředkovatel po dobu čerpání úvěrů bude mít v úschově notářský zápis vyhotovený dlužníkem nebo uznání závazku. Věřitel je oprávněn požádat o zaslání kopie notářského zápisu, přičemž zprostředkovatel je povinen tuto povinnost splnit ve lhůtě 10 dnů. V případě zesplatnění úvěru je zprostředkovatel povinen na žádost věřitele vydat mu notářský zápis nebo uznání závazku do 10 pracovních dnů po obdržení písemné žádosti. IX. Platby zprostředkovatele 9.1 Zprostředkovatel přijímá od dlužníka pro věřitele splátky úvěru a smluvní pokuty. Tyto platby přijímá vlastním jménem avšak na účet věřitele (tj. za účelem jejich zaslání věřiteli). Splátky úvěru a smluvní pokuty určené pro věřitele vyplácí zprostředkovatel věřiteli neprodleně po jejich obdržení, nejpozději do čtyř pracovních dnů od připsání částky na účet zprostředkovatele.v případě opoždění zprostředkovatele, náleží věřiteli za každý započatý den prodlení smluvní pokuta ve výši 0,3 % denně z dlužné částky až do úplného zaplacení dlužné částky. 9.2 Zprostředkovatel má vůči věřiteli nárok na úhradu odměny za zprostředkování a správu úvěru ve výši 1 % z nesplacené části celkové částky splatné dlužníkem dle čl. 3.1 této smlouvy za každý započatý rok trvání této smlouvy. Nárok na odměnu dle předchozí věty za první rok trvání této smlouvy je splatný dnem uzavření smlouvy o úvěru a bude vypočten z celkové částky poskytnutého Strana 7 z 9

8 úvěru a poté vždy k 1. dni dalšího roku trvání této smlouvy z aktuálně neuhrazené části celkové částky splatné dlužníkem k 1. dni daného roku. Věřitel zmocňuje zprostředkovatele k tomu, aby si částku odpovídající odměně započetl z jakékoli splátky připsané dlužníkem na účet zprostředkovatele. 9.3 Dlužník je povinen uhradit zprostředkovateli náhradu hotových výdajů, a to za poštovné v paušální výši 220,- Kč a za pořízení 1 výpisů z registru Centrální evidence exekucí ve výši 120,- Kč. Nárok na úhradu této náhrady hotových výdajů vzniká zprostředkovateli dnem uzavření této smlouvy. Dlužník zmocňuje zprostředkovatele k tomu, aby si tyto částky započetl z částky úvěru obdržené od věřitele na účet uvedený v čl Dlužník tedy tímto bere na vědomí, že sjednaná částka úvěru mu bude zprostředkovatelem snížena o tyto částky. 9.4 Zprostředkovatel má nárok na jednorázovou odměnu od dlužníka za uskutečnění aukce a zprostředkování úvěru ve výši 5 % z celkové částky úvěru podle čl. 3.1 této smlouvy. Nárok na odměnu dle tohoto odstavce vzniká dnem uzavření této smlouvy. Dlužník zmocňuje zprostředkovatele k tomu, aby si tuto částku započetl z částky úvěru obdržené od věřitele na účet uvedený v pododstavci 3.2 této smlouvy. Dlužník tímto bere na vědomí, že sjednaná částka úvěru mu bude zprostředkovatelem snížena o tuto odměnu. 9.5 V případě prodlení se zaplacením splátky si zprostředkovatel vyhrazuje právo, nikoli však povinnost, zaslat dlužníkovi jménem věřitele upomínku na zaplacení dlužné částky, a to maximálně jedou za měsíc. Dlužník je povinen uhradit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 350,- Kč jako paušální náhradu nákladů na vyhotovení a zaslání jedné upomínky. 9.6 Zprostředkovatel dále přijímá smluvní pokuty, odměnu a jiné platby vyplývající ze smlouvy o úvěru a ze zákonných předpisů, které rozděluje a přeposílá věřiteli v souladu s touto smlouvu. 9.7 Odměna zprostředkovatele a náhrada hotových výdajů zprostředkovatele jsou splatné na účet pro sankční platby uvedený v této smlouvě. 9.8 V případě zesplatnění úvěru podle čl. 4.7 této smlouvy, má zprostředkovatel vůči dlužníkovi nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z celkové nesplacené částky úvěru jakožto paušální náhradu nákladů za předčasné ukončení správy úvěru. Tato smluvní pokuta je splatná nejpozději do 5 dnů po té, co věřitel uplatní ztrátu výhody splátek podle článku 4.7 této smlouvy. 9.9 V případě, že věřitel obdrží přímo od dlužníka jakékoliv plnění, v souvislosti s touto smlouvu, nebo s plněním z titulu zajištění úvěru, je povinen okamžitě o tom uvědomit písemně zprostředkovatele a zaslat toto přijaté plnění na účet zprostředkovatele uvedený v čl. 3.2 této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od jeho obdržení od dlužníka. V případě, porušení této povinností je povinen věřitel zaplatit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 20 % ze sjednané částky úvěru dle pododstavce 3.1. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody. X. Závěrečná ustanovení 10.1 Tato smlouva a právní vztah touto smlouvou založený se řídí českým právem. Veškeré spory z této smlouvy, budou rozhodovány obecným soudem příslušným dle místa sídla zprostředkovatele Veškerá doručení v souvislosti s touto smlouvy nebo se smlouvou o úvěru se budou uskutečňovat písemně a to na adresy uvedené v čl. 1 této smlouvy. Písemnost určená dlužníkovi nebo věřiteli se považuje za doručenou 3 dny po odeslání doporučenou poštou na příslušnou adresu. Dlužník a věřitel se zavazují komunikovat zásadně prostřednictvím zprostředkovatele. Písemná forma doručení dlužníkovi a věřiteli je zachována i v případě zaslání elektronické pošty ( u) na ovou adresu uvedenou při registraci na internetovém portálu přičemž zpráva Strana 8 z 9

9 je považována za doručenou dojitím do elektronické schránky, tedy i v případě, že si dlužník či věřitel ovou poštu nevybere Smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, přičemž alespoň jeden stejnopis obsahuje úředně ověřené podpisy. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise a jeden stejnopis s úředně ověřenými podpisy obdrží zprostředkovatel Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomi výše úvěru a výše úrokové sazby, kterou považují za přiměřenou v daných poměrech. Úvěrovaný prohlašuje, že je dostatečně zkušeným, znalým, aby posoudil přiměřenost úrokové míry a přiměřenost zajištění a utvrzení dluhu. Úvěrovaný taktéž prohlašuje, že tuto smlouvu neuzavírá ani v rozrušení či jiné složité situaci a uzavírá ji po důkladném rozmyšlení a zvážení všech možných následků včetně nesplácení úvěrů či důsledků prodlení a zesplatnění úvěru.dále účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné a pravé vůle, nebyla sepsána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a nebyla sepsána ani v lehkomyslnosti, na důkaz čehož připojují své podpisy. V, dne Věřitel V, dne Dlužník Ověřený podpis V, dne Zprostředkovatel: HM Capital Partners s.r.o. Strana 9 z 9

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLUVNÍ STRANY & Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Aplikace znamená software provozovaný na zařízeních Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany Smlouva o zápůjčce č. 14 I. Smluvní strany obchodní společnost MMH group s. r. o., IČO: 02619865, se sídlem v Brně město, Dvořákova 588/13, PSČ: 602 00, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 1 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce

Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce účinné od 1.11.2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen Obchodní podmínky ) firmou František

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%.

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí na Vás být vedena exekuce,

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více