U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA"

Transkript

1 U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

2 My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese declaration_of_conformity. Copyright 2004 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage a N-Gage QD jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. This product includes software licensed from Symbian Ltd Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Stac, LZS, 1996, Stac, Inc., Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No , , , , and Other patents pending. Hi/fn, LZS, , Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No , , , , and Other patents pending. Part of the software in this product is Copyright ANT Ltd All rights reserved. m-router Connectivity Components Intuwave Limited. All rights reserved. ( US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia. Kontrola exportu Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem exportních omezení nebo zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno vydání CS

3 Obsah PRO VA I BEZPEÈNOST... 7 Zaèínáme Instalace SIM karty a baterie...10 Nabíjení baterie...12 Zapnutí herní konzole...12 Tlaèítka a èásti pøístroje...13 O displeji...14 Zámek klávesnice...14 Vlo¾ení herní nebo pamì»ové karty...14 Vyjmutí pamì»ové karty...15 Hraní hry...16 Úspora energie pøi hraní...16 Spu¹tìní hry pro více hráèù...16 Správce her - Správa dat her...16 Zálohování a obnovení dat her...17 N-Gage Arena launcher...17 Ne¾ pou¾ijete N-Gage Arena launcher...18 Pøipojení k N-Gage Arena...18 Registrace a pøihlá¹ení...19 Aktualizování aplikace N-Gage Arena launcher...19 Nápovìda...19 Tipy pro úèelné pou¾ití...20 Tato herní konzole Pøizpùsobení herní konzole...21 Klávesové zkratky v pohotovostním re¾imu...22 Základní indikátory v pohotovostním re¾imu...22 Správa pamìti...23 Zobrazení vyu¾ití pamìti...23 Uvolnìní pamìti...24 Nástroj pamì»ové karty...24 Formátování pamì»ové karty...25 Zálohování a obnovení informací...25 Odemknutí pamì»ové karty...25 Ovládání hlasitosti...26 Telefon Volání...27 Zrychlená volba telefonního èísla...28 Konferenèní hovor (sí»ová slu¾ba)...28 Pøijmutí nebo odmítnutí hovoru...29 Slu¾ba pro hovory na lince (sí»ová slu¾ba)...29 Volby v prùbìhu hovoru...29 Pøesmìrování hovorù (sí»ová slu¾ba)...30 Protokol - Výpis volání a protokol...30 Výpis posledních hovorù

4 Délka hovorù...31 Ceny hovorù (sí»ová slu¾ba)...31 Poèítadlo GPRS...32 Zobrazení obecného protokolu...33 Nastavení protokolu...33 Adresáø SIM a dal¹í slu¾by SIM karty...34 Nastavení...35 Zmìna nastavení...35 Nastavení pøístroje...35 Obecné...35 Pohotovostní re¾im...36 Displej...36 Nastavení hovoru...36 Nastavení pøipojení...38 O datových spojeních a pøístupových bodech...38 Vytvoøení pøístupového bodu...39 Pøístupové body...39 GPRS...42 Datové volání...42 Datum a èas...42 Zabezpeèení...43 Pøístroj a SIM...43 Správa certifikátù...44 Blok. hovorù (sí»ová slu¾ba)...46 Sí»...47 Nastavení pøíslu¹enství...47 Kontakty (Telefonní seznam)...48 Ukládání jmen a tel. èísel - Vytvoøení a upravení kontaktní karty Kopírování kontaktù mezi SIM kartou a pamìtí pøístroje Pøidání vyzvánìcího tónu ke kontaktní kartì nebo skupinì Hlasová volba Pøidání hlasového záznamu k tel. èíslu Volání vyslovením hlasového záznamu Vytvoøení skupin kontaktù Odebrání èlenù ze skupiny Obrázky...52 Obrázky - Zobrazení obrázkù Otisk obrazovky Zmìna nastavení aplikace Otisk obrazovky Videopøehrávaè Pøijmutí videoklipu ve zprávì Zprávy...55 Psaní textu Tradièní zadávání textu Prediktivní vkládání textu - Slovník Kopírování textu do schránky Psaní a odeslání zpráv Nastavení potøebná pro multimediální zprávy

5 Nastavení potøebná pro el. po¹tu...61 Pøijaté - pøijímání zpráv...61 Pøijmutí multimediálních objektù...61 Pøijímání log, tónù, vizitek, polo¾ek kalendáøe a nastavení...62 Pøijímání zpráv slu¾by...63 Mé slo¾ky...63 Schránka...63 Otevøení schránky...63 Naètení zpráv el. po¹ty ze vzdálené schránky...64 Vymazání zpráv el. po¹ty...65 Odpojení od schránky...65 K odeslání - Zprávy èekají na odeslání...66 Zobrazení zpráv v SIM kartì...66 Informaèní slu¾ba (sí»ová slu¾ba)...67 Pøíkaz slu¾by...67 Nastavení zpráv...67 Nastavení pro textové zprávy...67 Nastavení pro multimediální zprávy...68 Nastavení potøebná pro el. po¹tu...70 Nastavení pro zprávy slu¾by...72 Nastavení pro Informaèní slu¾bu (sí»ová slu¾ba)...72 Nastavení slo¾ky Ostatní...72 Profily Zmìna profilu...73 Pøizpùsobení profilù...74 Kalendáø a Úkoly Vytvoøení záznamu v kalendáøi...75 Typy zobrazení kalendáøe...76 Úkoly - Seznam úkolù...77 Extra Kalkulaèka...78 Skladatel...78 Konvertor - konverze jednotek...79 Nastavení základní mìny a smìnných kurzù...80 Poznámky...80 Hodiny...81 Nastavení budíku...81 Rekordér...81 Jdi na...82 Pøidání zástupcù...82 Web Základní kroky pøi pøístupu na web...83 Naètení nastavení v textové zprávì...83 Ruèní zadání informací o nastavení...84 Zobrazení Zálo¾ky...84 Postup pøipojení...84 Zabezpeèení spojení...85 Procházení...85 Ukonèení spojení...86 Vymazání mezipamìti

6 Nastavení pro web...86 Aplikace a Správce...87 Poznámky k instalování aplikací a softwaru...87 Aplikace (Java )...88 Instalování aplikace...88 Hlavní zobrazení Aplikace...88 Nastavení aplikace...89 Správce - Instalování a odebírání softwaru...89 Instalace softwaru...89 Odebrání softwaru...90 Mo¾nosti pøipojení...91 Pøipojení pøes Bluetooth...91 Nastavení Bluetooth...92 Odesílání dat pøes Bluetooth...92 Autentifikované pøístroje Pøijímání dat pøes Bluetooth Vypnutí Bluetooth Pøipojení poèítaèe pøes Bluetooth Pou¾ití CD-ROMu Informace o bateriích...95 Nabíjení a vybíjení PÉÈE A ÚDR BA...95 DOPLÒKOVÉ BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE...96 Rejstøík

7 PRO VA I BEZPEÈNOST Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být nebezpeèné nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou u¾ivatelskou pøíruèku. ZAPNÌTE BEZPEÈNÌ Nezapínejte pøístroj tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik ru¹ivých vlivù a jiného nebezpeèí. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si v¾dy nechte volné ruce pro øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována pøedev¹ím bezpeènosti silnièního provozu. RU IVÉ VLIVY V¹echny bezdrátové pøístroje mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci. VYPNÌTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH Dodr¾ujte v¹echna omezení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení pøístroj v¾dy vypnìte. VYPNÌTE V LETADLE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Bezdrátové pøístroje mohou v letadle zpùsobit ru¹ivé vlivy. VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte pøístroj u èerpací stanice. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hoølavin. VYPNÌTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDÌNY TRHACÍ PRÁCE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Pøístroj nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde jsou provádìny trhací práce. POU ÍVEJTE ROZUMNÌ Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvìtleno v dokumentaci k produktu. Zbyteènì se nedotýkejte antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento produkt mù¾e pouze kvalifikovaný personál. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. ODOLNOST PROTI VODÌ Tento pøístroj není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte jej v suchu. ZÁLO NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat nebo zapisovat v¹echny dùle¾ité informace. 7

8 PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je pøístroj zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Opakovaným tisknutím vyma¾te displej a vra»te se do úvodního stavu. Zadejte èíslo tísòové linky a stisknìte. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nedostanete svolení. O TOMTO PØÍSTROJI Bezdrátový pøístroj popisovaný v této pøíruèce je schválen pro pou¾ití v sítích EGSM 900 a GSM Podrobnìj¹í informace o sítích získáte od va¹eho provozovatele slu¾eb. Pøi pou¾ívání funkcí tohoto pøístroje dodr¾ujte v¹echny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních. Sí»ové slu¾by Upozornìní: Abyste mohli pou¾ívat libovolnou funkci tohoto pøístroje, kromì budíku, musí být pøístroj zapnutý. Nezapínejte pøístroj, pokud pou¾ití bezdrátového pøístroje mù¾e zpùsobit ru¹ivé vlivy nebo vznik nebezpeèí. Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající slu¾bu. Provoz mnoha funkcí tohoto pøístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto Sí»ové slu¾by nemusejí být dostupné ve v¹ech sítích nebo musíte pøed jejich pou¾itím uzavøít specifické dohody s va¹ím provozovatelem slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb vám mù¾e dát dal¹í pokyny pro jejich pou¾ití a vysvìtlit zpùsob jejich placení. Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ití Sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusejí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù a slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb mù¾e po¾adovat, aby ve va¹em pøístroji byly nìkteré funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto dùvodu se nezobrazí v nabídce menu 8

9 Pøíslu¹enství, baterie a nabíjeèky Pøed pou¾itím nabíjeèky s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento pøístroj je urèen pro pou¾ití pøi napájení z ACP-12 a LCH-12. Upozornìní: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto konkrétním modelem. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk a mù¾e být i nebezpeèné. Informace o dostupnosti schválených pøíslu¹enství získáte u svého prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáhnìte za konektor, nikoliv za kabel. Tento pøístroj a jeho pøíslu¹enství mohou obsahovat malé souèásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dìtí. 9

10 Zaèínáme Zaèínáme Instalace SIM karty a baterie Poznámka: Pøed sejmutím krytu v¾dy vypnìte napájení a odpojte nabíjeèku nebo jiný pøístroj. Pøístroj v¾dy ukládejte a pou¾ívejte pouze s obìma kryty nainstalovanými. Ukládejte v¹echny SIM karty mimo dosah malých dìtí. Informace o dostupnosti a pou¾ití slu¾eb SIM karty získáte od prodejce SIM karty. Tím mù¾e být provozovatel slu¾eb, operátor sítì nebo jiný prodejce. 1 Polo¾te herní konzoli zadní stranou k sobì, stisknìte pojistku (1) a odsuòte kryt ve smìru ¹ipky. 2 Dr¾ák SIM karty uvolnìte odsunutím ve smìru ¹ipky (2) a pak jej otevøete (3). 10

11 3 Do dr¾áku vlo¾te SIM kartu (4). Zajistìte, aby zkosený roh SIM karty smìøoval nahoru z dr¾áku a pozlacené kontakty karty byly obráceny na plochu konektorù v pøístroji. Zaèínáme 4 Zavøete dr¾ák SIM karty (5) a zajistìte jej na místo (6). 5 Vlo¾te baterii (7). 6 Nasaïte zadní kryt. 11

12 Zaèínáme Nabíjení baterie 1 Otevøete západku oznaèenou ikonou. Pøipojte kabel nabíjeèky do herní konzole (8). 2 Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Sloupec indikátoru stavu nabití baterie se zaène pohybovat. Herní konzoli je mo¾né pou¾ívat i pøi nabíjení. Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik minut, ne¾ se zobrazí indikátor nabíjení. 3 Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíjeèku nejprve od herní konzole a poté od zásuvky el. napìtí. Zapnutí herní konzole Podr¾te stisknutý vypínaè (9). Vyzve-li herní konzole k zadání PIN kódu, zadejte jej (zobrazí se jako ****) a stisknìte OK. PIN kód je obyèejnì dodán se SIM kartou. Vyzve-li herní konzole k zadání zamykacího kódu, zadejte jej (zobrazí se jako ****) a stisknìte OK. Z výroby je zamykací kód nastaven na Viz Pøístroj a SIM na str. 43. Tento pøístroj má vestavìnou anténu. Poznámka: Stejnì jako u jiných radiofrekvenèních pøístrojù, nedotýkejte se zbyteènì antény, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e pøístroj bude pro provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi provozu pøístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a doba provozu. NORMÁLNÍ POLOHA: Dr¾te telefon tak, aby anténa smìøovala nahoru pøes rameno. 12

13 Tlaèítka a èásti pøístroje 1 Mikrofon je na boku. 2 Ovládací tlaèítko pro hraní her a pohyb. 3 Tlaèítko OK volí, potvrzuje aaktivuje. 4 Tlaèítko Menu otevøe hlavní menu. 5 Reproduktor je vzadu. 6 Slot pro pamì»ovou nebo herní kartu. 7 a a jsou primární herní klávesy. 8 Vypínaè je na boku. 9 Sluchátko. 10 Tlaèítko Úpravy otevøe pøi upravování textu seznam pøíkazù, napøíklad Kopírovat, Vyjmout a Vlo¾it. 11 Tlaèítko Smazat pro odstranìní polo¾ek nebo textu. 12 Konektor nabíjeèky. 13 Konektor headsetu. Zaèínáme Upozornìní: Pøi pou¾ívání headsetu mù¾e být ovlivnìna va¹e schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepou¾ívejte headset, pokud to mù¾e ohrozit va¹i bezpeènost. 13

14 Zaèínáme O displeji Na displeji se mù¾e objevit malé mno¾ství jasných, nebarevných nebo prázdných bodù. To je charakteristické pro tento typ displeje. Nìkteré displeje mohou obsahovat pixely, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu. Tip! Stisknìte jednou, zvolte Zamknout klávesy a OK. Zámek klávesnice Zámek klávesnice pou¾ijte k zabránìní následkù nechtìného stisknutí kláves. Zamknutí: V pohotovostním re¾imu stisknìte a. Je-li klávesnice zamknutá, na displeji se zobrazí. Odemknutí: Stisknìte a. Je-li umo¾nìno automatické spu¹tìní her, vlo¾ením herní karty do herní konzole se klávesnice automaticky odemkne. I kdy¾ je aktivní zámek klávesnice, je mo¾né uskuteènit hovory na oficiální èísla tísòových linek naprogramovaná v pøístroji. Zadejte èíslo tísòové linky a stisknìte. Vlo¾ení herní nebo pamì»ové karty Ukládejte v¹echny herní a pamì»ové karty mimo dosah malých dìtí. V tomto pøístroji pou¾ívejte pouze kompatibilní multimediální karty (MMC). Ostatní pamì»ové karty, napøíklad Secure Digital (SD), se nevejdou do slotu pro MMC kartu a nejsou kompatibilní s tímto pøístrojem. Pou¾ití nekompatibilní pamì»ové karty mù¾e po¹kodit pamì»ovou kartu i pøístroj a data ulo¾ená na nekompatibilní pamì»ové kartì mohou být po¹kozena. Pro svou herní konzoli mù¾ete zakoupit rùzné N-Gage hry. Ka¾dá N-Gage hra je dodána na samostatné pamì»ové kartì (MMC) chránìné proti zápisu. Data hry, napøíklad skóre, jsou ukládána do pamìti herní konzole, nikoli na herní kartu N-Gage. Informace o rùzných hrách získáte od výrobce hry nebo na 14

15 Abyste získali dal¹í místo pro ukládání souborù, mù¾ete si koupit kompatibilní pamì»ové karty (MMC). Viz Nástroj pamì»ové karty na str Otevøete slot karty (1). 2 Vlo¾te herní nebo pamì»ovou kartu (2). Upozoròujeme, ¾e se vlo¾ením herní nebo pamì»ové karty ukonèí v¹echny otevøené aplikace v pøístroji. 3 Zavøete slot karty. Tip! Nechcete-li, aby se hra automaticky spustila po vlo¾ení herní karty, otevøete Nástroje Nastavení Pøístroj Obecné a nastavte Autom. spu¹tìní hry na Vypnuto. Zaèínáme Vlo¾íte-li herní kartu, hra se automaticky spustí. Rovnì¾ ikona hry je automaticky pøidána jako poslední polo¾ka v hlavním menu. Informace ulo¾ené na pamì»ové kartì jsou v rùzných aplikacích indikovány ikonou. Vyjmutí pamì»ové karty Dùle¾ité: Nevyjímejte kartu za provozu, pokud v pravém horním rohu displeje bliká ikona. Vyjmutí pamì»ové karty za provozu mù¾e po¹kodit pamì»ovou kartu i pøístroj a data ulo¾ená na pamì»ové kartì. Stisknìte a zvolte Vyjmout pam. kartu (k dispozici jen v pøípadì, ¾e je vlo¾ena pamì»ová karta). 4 Poèkejte, dokud se nezobrazí text Pamì»ovou kartu je nyní mo¾né vyjmout, a poté vyjmìte kartu. Tip! Podrobnìj¹í informace o dostupných hrách a nastavení her získáte na 15

16 Zaèínáme Tip! Je-li zasunuta herní karta, spus»te hru stisknutím v pohotovostním re¾imu. Hraní hry Vlo¾te herní kartu, viz Vlo¾ení herní nebo pamì»ové karty na str. 14. Hra se spustí automaticky. Tím se rovnì¾ odemkne klávesnice. Poznámka: Pøed vyjmutím herní karty z herní konzole ukonèete hru. Pro hraní her mù¾ete primárnì pou¾ít tlaèítka pro hry a. Ostatní klávesy mohou být pou¾ity v závislosti na typu hry. Postupujte podle pokynù dodaných ke høe. Poznámka: Hraní her spotøebovává energii baterie. Provozní doba herní konzole se tak sni¾uje. Úspora energie pøi hraní Jas displeje mù¾ete sní¾it stisknutím a zvolením Nástroje Nastavení Pøístroj Displej Jas. Zvolte Volby Zmìnit. Pøi hraní her pou¾ijte k poslechu tónù headset. Nepou¾íváte-li Bluetooth, deaktivujte jej. Spu¹tìní hry pro více hráèù Nìkteré hry je mo¾né hrát v re¾imu pro dva nebo více hráèù s u¾ivateli kompatibilních pøístrojù, kteøí mají stejnou hru. Hra probíhá pøes Bluetooth pøipojení. Pøed spu¹tìním hry pro více hráèù ovìøte kompatibilitu nastavení Bluetooth na pøístrojích. Viz Pøipojení pøes Bluetooth na str. 91. Informace o spu¹tìní hry, rùzných úrovních a dal¹ích funkcích, viz pokyny dodané ke høe. Správce her - Správa dat her Chcete-li spravovat soubory her, stisknìte a zvolte Nástroje Spr. her. Mù¾ete odstranit nepotøebné soubory nebo zálohovat a obnovit soubory prostøednictvím pamì»ové karty. 16

17 Chcete-li zobrazit detaily souboru hry, napøíklad typ a velikost, vyhledejte po¾adovaný soubor a zvolte Volby Detaily souboru, nebo procházejte detaily tlaèítky a. Chcete-li odstranit soubor, vyhledejte jej a zvolte Volby Odstranit. Chcete-li zmìnit vzhled Správce her a upravit zpùsob seskupení a tøídìní souborù, stisknìte Volby Nastavení. Zálohování a obnovení dat her Chcete-li zálohovat data hry z pamìti herní konzole do pamì»ové karty, vyberte po¾adovaný soubor a zvolte Volby Zálohovat. Chcete-li obnovit data hry z pamì»ové karty do pamìti herní konzole, zvolte Volby Obnovit z karty. Vyhledejte soubor, který chcete obnovit, a zvolte Volby Obnovit. Tip! Do pamì»ové karty mù¾ete zálohovat soubory hry, napøíklad skóre, a poté pou¾ít funkci obnovení pro zkopírování souborù do jiného kompatibilního pøístroje. Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování, pøená¹ení nebo posílání nìkterých obrázkù, vyzvánìcích tónù a jiného obsahu. Chránìné soubory jsou v detailech souboru oznaèeny jako Nepøenosné a nelze je pou¾ít v jiných pøístrojích. Soubory oznaèené jako Pøenosné mohou být pou¾ity v jiných kompatibilních pøístrojích. Volby v hlavním zobrazení Správce her: Detaily souboru, Odstranit, Zálohovat, Obnovit z karty, Oznaèit/Odznaèit, Nastavení, Nápovìda a Konec. Typy souborù her: Data hry - Soubory vy¾adované k hraní hry, napøíklad zvuky hry. Doplòky hry - Doplòkové soubory hry, napøíklad dal¹í úrovnì. U¾ivatelská data - Soubory ulo¾ené pøi høe, napøíklad skóre a dosa¾ené kontrolní body. Zaèínáme N-Gage Arena launcher N-Gage Arena launcher je aplikace, která umo¾òuje pøímý pøístup z herní konzole do komunity N-Gage Arena. Èlenové komunity N-Gage Arena mohou vzájemnì komunikovat, stahovat exkluzivní obsah, pøistupovat k celosvìtovým tabulkám poøadí èlenù, pøipojovat se k turnajùm a získávat hry, novinky o komunitì a je¹tì mnohem více. Tip! Podrobnìj¹í informace o slu¾bì N-Gage Arena, vèetnì her, aktivit a podpory, naleznete na stránce 17

18 Zaèínáme Tip! Chcete-li ovìøit va¹e pøístupové body nebo definovat nastavení pro pøístupový bod, stisknìte a zvolte Nástroje Nastavení Pøipojení Pøístupové body. Ne¾ pou¾ijete N-Gage Arena launcher Abyste mohli pou¾ívat N-Gage Arena launcher, musíte objednat slu¾bu GPRS. Informace o dostupnosti a objednání slu¾by GPRS získáte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Upozoròujeme, ¾e GPRS spojení a datové pøenosy mohou být zpoplatnìny samostatnì. Budete rovnì¾ muset mít definován pøístupový bod k internetu (IAP) v herní konzoli. Nastavení pøístupového bodu k internetu mù¾ete pøijmout ve speciální zprávì od operátora sítì nebo provozovatele slu¾by, nebo jej mù¾ete zadat manuálnì. V herní konzoli mù¾e být rovnì¾ pøístupový bod k internetu nastaven provozovatelem slu¾by. Nastavení pøístupového bodu k internetu i nastavení WAPu, MMS a el. po¹ty mù¾ete objednat v sekci podpory na webové stránce N-Gage na adrese Nastavení bude do herní konzole doruèeno v podobì textové zprávy. Pøi ukládání nastavení postupujte podle pokynù uvedených ve zprávì. Odkazy k národním webovým stránkám N- Gage v rùzných jazycích jsou k dispozici na adrese Pøipojení k N-Gage Arena K N-Gage Arena se mù¾ete pøipojit tøemi zpùsoby: Pou¾ijte N-Gage Arena launcher v herní konzoli. Stisknìte a zvolte N-Gage Arena. Z kompatibilního PC: Otevøete webovou stránku N-Gage Arena na adrese Pøi hraní hry N-Gage Arena. V menu hry zvolte N-Gage Arena. N-Gage Arena launcher a webová stránka umo¾òují pøístup ke v¹em funkcím a aktivitám dostupným ve slu¾bì N-Gage Arena. Menu ve høe poskytuje pøístup k funkcím a obsahu týkajícím se hrané hry. 18

19 Registrace a pøihlá¹ení Chcete-li pou¾ívat funkce a zúèastòovat se aktivit v N-Gage Arena, musíte se stát registrovaným èlenem komunity N-Gage Arena. Pøihla¹ovací úèet mù¾ete vytvoøit a zaregistrovat buï pøes PC na webové stránce, nebo pomocí herní konzole z aplikace N-Gage Arena launcher. V prùbìhu registrace budete po¾ádáni o zvolení u¾ivatelského jména a hesla. Po zaregistrování se mù¾ete pøihlásit do N-Gage Arena pod svým u¾ivatelským jménem a heslem. Zaèínáme Aktualizování aplikace N-Gage Arena launcher Pravidelnì budou vydávány aktualizované verze aplikace N-Gage Arena launcher. Po ka¾dém pøihlá¹ení herní konzolí k N-Gage Arena si aplikace zjistí, jestli není aktualizace k dispozici. Je-li nalezena aktualizace, budete dotázáni, zda ji chcete stáhnout nebo ne. Nìkteré aktualizace aplikace N-Gage Arena launcher jsou vy¾adované a nìkteré jsou pouze volitelné. Poznámka: Nepotvrdíte-li sta¾ení vy¾adované aktualizace, nemù¾ete aplikaci N-Gage Arena launcher dále pou¾ívat. Nápovìda Herní konzole má funkci nápovìdy, ke které máte pøístup z kterékoli aplikace po zvolení Volby Nápovìda. Pøíklad: Chcete-li zobrazit pokyny pro vytvoøení kontaktní karty: zaènìte vytváøet kontaktní kartu a zvolte Volby Nápovìda. Pøi ètení pokynù mù¾ete pøepínat mezi Nápovìdou a aplikací otevøenou na pozadí podr¾ením stisknutého tlaèítka. Stejné téma Nápovìdy mù¾ete otevøít po stisknutí a zvolení Extra Nápovìda Kontakty Vytváøení kontaktních karet. Obrázek 1 Nápovìda v pøístroji. 19

20 Zaèínáme Obrázek 2 Pøepínání mezi aplikacemi. Tipy pro úèelné pou¾ití Abyste pøepínali mezi otevøenými aplikacemi, podr¾te stisknuté tlaèítko. Viz obr. 2. Poznámka: Je-li v herní konzoli málo volné pamìti, pøístroj mù¾e nìkteré aplikace ukonèit. Pøed ukonèením aplikace pøístroj ulo¾í v¹echna neulo¾ená data. Pøi oznaèování polo¾ky ji vyberte a stisknìte souèasnì a. Abyste oznaèili nìkolik polo¾ek, podr¾te stisknuté a souèasnì stisknìte nebo. Vedle zvolených polo¾ek se zobrazí znaèka. Výbìr ukonèíte tak, ¾e nejprve uvolníte tlaèítko a poté uvolníte. Po zvolení v¹ech po¾adovaných polo¾ek je mù¾ete pøesunout nebo odstranit. V nìkterých situacích se po stisknutí zobrazí krátký seznam voleb s dostupnými hlavními pøíkazy pro dané zobrazení. 20

21 Tato herní konzole Pøizpùsobení herní konzole Chcete-li zmìnit obrázek, který je na displeji zobrazen v pohotovostním re¾imu, zvolte Nástroje Nastavení Pøístroj Pohotovostní re¾im Tapeta a vyberte Ano. Viz obr. 3. Chcete-li zmìnit pou¾itou barevnou paletu, zvolte Nástroje Nastavení Pøístroj Displej Barevná paleta. Chcete-li zmìnit funkce výbìrových kláves v pohotovostním re¾imu, zvolte Nástroje Nastavení Pøístroj Pohotovostní re¾im Levá výbìrová kl. nebo Pravá výbìrová kl.. Viz obr. 3. Chcete-li zmìnit zobrazení hodin v pohotovostním re¾imu, zvolte Nástroje Nastavení Nastavení data a èasu Typ hodin Analogové nebo Digitální. Chcete-li zmìnit pozdrav, obrázek nebo animaci, zvolte Nástroje Nastavení Pøístroj Obecné Pozdrav nebo logo. Chcete-li zmìnit pou¾itý spoøiè displeje, zvolte Nástroje Nastavení Pøístroj Displej Spoøiè displeje. Chcete-li zmìnit vyzvánìcí tóny a tóny kláves, zvolte Nástroje Profily. Je-li zvolen profil Normální, je v navigaèním øádku místo názvu profilu zobrazeno dne¹ní datum. Viz Profily na str. 73. Chcete-li pøíteli pøiøadit urèitý vyzvánìcí tón, zvolte Kontakty. Viz str. 49. Abyste zmìnili uspoøádání hlavního menu, zvolte v hlavním menu Volby Pøesunout, Pøesun. do slo¾ky nebo Nová slo¾ka. Ménì èasto pou¾ívané aplikace mù¾ete pøesunout do slo¾ek a naopak, èasto pou¾ívané aplikace mù¾ete ze slo¾ek pøesunout do hlavního Menu. Obrázek 3 Pohotovostní re¾im. Tato herní konzole 21

22 Tato herní konzole Klávesové zkratky v pohotovostním re¾imu Abyste pøepínali mezi otevøenými aplikacemi, podr¾te stisknuté. Pro zmìnu profilu stisknìte krátce a zvolte profil. Chcete-li zamknout klávesnici, stisknìte a. Pro zahájení hry, je-li zasunuta herní karta, stisknìte. Chcete-li otevøít seznam posledních volaných èísel, stisknìte. Chcete-li se pøipojit k webu, podr¾te stisknuté. Viz Základní kroky pøi pøístupu na web na str. 83. Základní indikátory v pohotovostním re¾imu - Ve slo¾ce Pøijaté v aplikaci Zprávy je jedna nebo nìkolik novì pøijatých zpráv. - Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika hlasových zpráv. Viz Volání hlasové schránky (sí»ová slu¾ba) na str Ve slo¾ce K odeslání je pøipravena zpráva k odeslání pøíjemci. Viz str Je zobrazeno, pokud Ohlá¹. pøích. hovoru je nastaveno na Tichý a Tón ohlá¹ení zprávy na Vypnutý. Viz Profily na str Klávesnice pøístroje je zamknutá. Viz Zámek klávesnice na str Indikuje aktivní budík. Viz Hodiny na str Mù¾ete volat pouze prostøednictvím linky 2 (sí»ová slu¾ba). - V¹echny hovory do herní konzole jsou pøesmìrovány na jiné èíslo. Pou¾íváte-li dvì telefonní linky, je indikátor pro pøesmìrování na první lince a na druhé lince. Viz "Pou¾itá linka (sí»ová slu¾ba)" na str Probíhá ètení nebo zápis na pamì»ovou kartu. nebo - K pøístroji je pøipojen headset nebo smyèka. 22

23 - Je aktivní datové volání. - Je aktivní vysokorychlostní datové volání. - Zobrazeno místo indikátoru intenzity signálu (v pohotovostním re¾imu zobrazeno v levém horním rohu displeje), pokud je aktivní GPRS spojení. Viz GPRS na str Zobrazeno, pokud je GPRS spojení pøeru¹eno, napøíklad v prùbìhu hlasového volání. - Je aktivní faxové volání. - Je aktivní Bluetooth. Upozoròujeme, ¾e pøi datovém pøenosu pøes Bluetooth je zobrazeno. Viz Pøipojení pøes Bluetooth na str. 91. Správa pamìti Mnoho funkcí herní konzole pou¾ívá pamì» pro ukládání dat. Mezi tyto funkce patøí hry, kontakty, zprávy, obrázky a vyzvánìcí tóny, kalendáø a úkoly, dokumenty a sta¾ené aplikace. Velikost volné pamìti závisí na mno¾ství dat ulo¾ených v pamìti herní konzole. Pro roz¹íøení pamìti mù¾ete pou¾ít pamì»ovou kartu. Pamì»ové karty umo¾òují opakovaný zápis, tak¾e data mù¾ete ukládat i odstraòovat. Zmen¹uje-li se místo v pamìti herní konzole, mù¾ete na pamì»ovou kartu pøesunout rùzné soubory. Poznámka: Na herní kartu není mo¾né ukládat data, proto¾e je chránìna proti zápisu. Herní karta obsahuje data, která není mo¾né pøepisovat. Tato herní konzole Zobrazení vyu¾ití pamìti Informace o ulo¾ených datech v herní konzoli a o potøebì pamìti pro rùzné skupiny dat získáte po otevøení aplikace Nástroje Správce a zvolení Volby Detaily pamìti Pamì» telefonu. Chcete-li zobrazit velikost volné pamìti v herní konzoli, vyberte polo¾ku Volná pamì». Máte-li v herní konzoli vlo¾enu pamì»ovou kartu a chcete-li zobrazit její vyu¾ití a volné místo, otevøete Nástroje Pamì» a zvolte Volby Detaily pamìti. Obrázek 4 Vyu¾ití místa na pamì»ové kartì. 23

24 Tato herní konzole Uvolnìní pamìti Instalování velkého poètu her nebo ulo¾ení velkého mno¾ství obrázkù mù¾e znaènì vyu¾ít dostupnou pamì». Herní konzole vás upozorní na nedostatek volného místa. Chcete-li uvolnit pamì», pøesuòte nìkteré hry, obrázky nebo jiné polo¾ky na pamì»ovou kartu. Mù¾ete rovnì¾ odstranit nìkteré polo¾ky, napøíklad poznámky kalendáøe, mìøièe volání, poèítadla cen hovorù, skóre her a ostatní data, která ji¾ nebudete potøebovat. Chcete-li odstranit data, otevøete odpovídající aplikaci. Dal¹í polo¾ky, které mù¾ete odstranit pøi uvolòování pamìti: Instalované hry, které ji¾ nebudete potøebovat, Zprávy ze slo¾ek Pøijaté, Koncepty a Odeslané v aplikaci Zprávy, Naètené zprávy el. po¹ty z pamìti herní konzole, Ulo¾ené XHTML nebo WML stránky a obrázky v aplikaci Obrázky. Nástroj pamì»ové karty Volby v Pamì»ové kartì: Záloh. pam. pøístr., Obnovit z karty, Formát. pam. kartu, Název pamì». karty, Nastavit heslo, Zmìnit heslo, Odstranit heslo, Odemk. pam. kartu, Detaily pamìti, Nápovìda a Konec. Stisknìte a zvolte Nástroje Pamì». Pamì»ovou kartu mù¾ete pou¾ít napøíklad pro ukládání sta¾ených her a aplikací. Mù¾ete ji rovnì¾ pou¾ít pro zálohování informací z pamìti herní konzole a obnovování informací do herní konzole. Viz Vlo¾ení herní nebo pamì»ové karty na str. 14 a Vyjmutí pamì»ové karty na str. 15. Ukládejte v¹echny pamì»ové karty mimo dosah malých dìtí. Dùle¾ité: Nevyjímejte kartu za provozu, pokud v pravém horním rohu displeje bliká ikona. Vyjmutí pamì»ové karty za provozu mù¾e po¹kodit pamì»ovou kartu i pøístroj a data ulo¾ená na pamì»ové kartì. V tomto pøístroji pou¾ívejte pouze kompatibilní multimediální karty (MMC). Ostatní pamì»ové karty, napøíklad Secure Digital (SD), se nevejdou do slotu pro MMC kartu a nejsou kompatibilní s tímto pøístrojem. Pou¾ití nekompatibilní pamì»ové karty mù¾e po¹kodit pamì»ovou kartu i pøístroj a data ulo¾ená na nekompatibilní kartì mohou být po¹kozena. 24

25 Formátování pamì»ové karty Dùle¾ité: Formátováním pamì»ové karty se v¹echna data na kartì trvale odstraní. Nìkteré pamì»ové karty jsou ji¾ pøedem naformátovány. Ostatní je tøeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování pamì»ové karty získáte od prodejce. Zvolte Volby Formát. pam. kartu. Potvrïte formátování zvolením Ano. Po dokonèení formátování zadejte název pamì»ové karty a stisknìte OK. Zálohování a obnovení informací Chcete-li zálohovat informace z pamìti herní konzole do pamì»ové karty, zvolte Volby Záloh. pam. pøístr.. Chcete-li obnovit informace z pamì»ové karty do pamìti herní konzole, zvolte Volby Obnovit z karty. Odemknutí pamì»ové karty Abyste ochránili pamì»ovou kartu pøed neoprávnìným pou¾itím, mù¾ete jí nastavit heslo. Heslo je ulo¾eno v herní konzoli a dokud budete pamì»ovou kartu pou¾ívat ve stejném pøístroji, nemusíte jej znovu zadávat. Pokud chcete pamì»ovou kartu pou¾ít v jiné herní konzoli, budete po¾ádáni o zadání hesla. Zvolte Volby Nastavit heslo, Zmìnit heslo nebo Odstranit heslo. U ka¾dé z tìchto voleb budete po¾ádáni o zadání a potvrzení hesla (max. 8 znakù). Poznámka: Po odstranìní hesla je pamì»ová karta odemknuta a je mo¾né ji pou¾ít v libovolném pøístroji bez nutnosti zadávání hesla. Odemknutí pamì»ové karty Vlo¾íte-li do herní konzole jinou pamì»ovou kartu chránìnou heslem, budete vyzváni k zadání hesla karty. Chcete-li kartu odemknout, zvolte Volby Odemk. pam. kartu. Tip! Chcete-li pøejmenovat pamì»ovou kartu, otevøete menu Pamì»ová karta a zvolte Volby Název pamì». karty. Tato herní konzole 25

26 Tato herní konzole Obrázek 5 Navigaèní øádek ukazuje pou¾itý reproduktor. Ovládání hlasitosti V prùbìhu aktivního hovoru nebo pøi poslechu tónu zvý¹íte nebo sní¾íte hlasitost stisknutím nebo. Reproduktor umo¾òuje hovoøit do pøístroje a poslouchat jej z krátké vzdálenosti, bez nutnosti dr¾et jej u ucha. Mù¾ete jej napøíklad nechat polo¾ený na stole. Reproduktor najdete na obrázku Tlaèítka a èásti pøístroje na str. 13. Chcete-li v prùbìhu hovoru pøepnout na reproduktor, zvolte Volby Aktiv. reproduktor. Aplikace pracující se zvukem, napøíklad Skladatel a Rekordér, pou¾ívají reproduktor standardnì. Dùle¾ité: Pou¾íváte-li reproduktor, nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e zvuk je velmi hlasitý. Chcete-li vypnout reproduktor v prùbìhu aktivního hovoru nebo pøi poslechu hudby, zvolte Volby Aktivovat telefon. 26

27 Telefon Volání 1 V pohotovostním re¾imu zadejte telefonní èíslo vèetnì pøedèíslí. Stisknutím odstraníte èíslo. Pøi mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní pøístupový kód) a poté zadejte kód zemì, pøedèíslí (bez první èíslice 0) a tel. èíslo. 2 Stisknutím telefonní èíslo vytoèíte. 3 Stisknutím ukonèíte hovor (nebo zru¹íte pokus o navázání hovoru). Poznámka: Stisknutí v¾dy ukonèí hovor, i kdy¾ je aktivní jiná aplikace. Tip! V pohotovostním re¾imu otevøete stisknutím seznam posledních 20 tel. èísel, která jste volali nebo se pokou¹eli volat. Vyberte po¾adované èíslo a stisknutím jej vytoète. Volání s pomocí Kontaktù Stisknìte a zvolte Kontakty. Vyhledejte po¾adované jméno. Nebo zadejte první písmeno jména do pole Hledat. Zobrazí se odpovídající kontakty. Stisknutím vytoète èíslo. Volání hlasové schránky (sí»ová slu¾ba) Hlasovou schránku mù¾ete v pohotovostním re¾imu volat podr¾ením stisknutého tlaèítka. Vyzve-li herní konzole k zadání èísla hlasové schránky (obdr¾íte od provozovatele slu¾eb), zadejte jej a stisknìte OK. Viz rovnì¾ Pøesmìrování hovorù (sí»ová slu¾ba) na str. 30. Ka¾dá telefonní linka mù¾e mít své vlastní èíslo hlasové schránky, viz "Pou¾itá linka (sí»ová slu¾ba)" na str. 37. Tip! Chcete-li nastavit hlasitost v prùbìhu hovoru, stisknìte pro zvý¹ení nebo pro sní¾ení hlasitosti. Tip! Chcete-li zmìnit tel. èíslo své hlasové schránky, stisknìte a zvolte Nástroje Hlasová schránka a zvolte Volby Zmìnit èíslo. Zadejte èíslo (získáte jej u operátora) a stisknìte OK. Telefon 27

28 Telefon Obrázek 6 Konferenèní hovor se dvìma úèastníky. Zrychlená volba telefonního èísla 1 Stisknìte, zvolte Nástroje Zr. volba a pøiøaïte tel. èíslo nìkterému tlaèítku zrychlené volby ( - ). je rezervováno pro hlasovou schránku. 2 Otevøete Nástroje Nastavení Hovor a nastavte Zrychlená volba na Zapnutá. 3 Volání: V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko zrychlené volby, dokud se nezahájí vytáèení èísla. Konferenèní hovor (sí»ová slu¾ba) 1 Zavolejte prvnímu úèastníkovi. 2 Zavolejte dal¹ímu úèastníkovi zvolením Volby Nový hovor. Zadejte nebo vyhledejte tel. èíslo a stisknìte OK. První hovor je automaticky dr¾en. 3 Po pøijmutí nového hovoru volanou osobou pøipojte prvního úèastníka do konferenèního hovoru. Zvolte Volby Konference. Chcete-li pøidat do hovoru dal¹ího úèastníka, opakujte krok 2 a poté zvolte Volby Konference Pøidat do konf.. Pøístroj podporuje konferenèní hovory s maximálnì ¹esti úèastníky, vèetnì vás. Chcete-li s jedním z úèastníkù hovoøit samostatnì: Zvolte Volby Konference Soukromì. Vyhledejte po¾adovaného úèastníka a stisknìte Soukromí. Konferenèní hovor je v herní konzoli pøepnut do dr¾ení. Ostatní úèastníci mohou pokraèovat v konferenèním hovoru. Po skonèení soukromého rozhovoru zvolte Volby Pøidat do konf. a vra»te se do konferenèního hovoru. Chcete-li odpojit nìkterého úèastníka, zvolte Volby Konference Odpojit úèastníka, vyhledejte úèastníka a zvolte Odpojit. 4 Pro ukonèení aktivního konferenèního hovoru stisknìte. 28

29 Pøijmutí nebo odmítnutí hovoru Chcete-li pøijmout pøíchozí hovor, stisknìte. Stisknutím hovor ukonèíte. Nechcete-li hovor pøijmout, stisknìte. Volající usly¹í tón obsazené linky. Je-li k pøístroji pøipojen kompatibilní headset, mù¾ete pøijmout a ukonèit hovor stisknutím tlaèítka na headsetu. Stisknete-li Ticho, bude zti¹en pouze vyzvánìcí tón. Poté mù¾ete buï pøijmout, nebo odmítnout hovor. Tip! Je-li aktivována funkce Pøesmìrování hovorù Je-li obsazeno, napøíklad do hlasové schránky, zpùsobí odmítnutí pøíchozího hovoru jeho pøesmìrování. Viz Pøesmìrování hovorù (sí»ová slu¾ba) na str. 30. Slu¾ba pro hovory na lince (sí»ová slu¾ba) Je-li funkce Slu¾ba hovorù na lince aktivována, bude vás sí» upozoròovat na nový pøíchozí hovor i v pøípadì, ¾e ji¾ jeden hovor provádíte. Chcete-li zmìnit nastavení, stisknìte a zvolte Nástroje Nastavení Nastavení hovoru Hovor na lince: Viz rovnì¾ str Pro pøijmutí hovoru na lince (v prùbìhu hovoru) stisknìte. První hovor je dr¾en. Pro pøepínání mezi dvìma hovory stisknìte Pøepnout. 2 Pro ukonèení aktivního hovoru stisknìte. Volby v prùbìhu hovoru Mnoho voleb, které mù¾ete pou¾ít v prùbìhu hovoru, jsou sí»ové slu¾by. V prùbìhu hovoru stisknìte Volby pro pøístup k nìkterým z následujících funkcí: Ticho nebo Nahlas, Ukonèit akt. hovor, Ukonèit v¹e, Do poøadí nebo Pøijmout, Nový hovor, Konference, Soukromí, Odpojit úèastníka, Pøijmout a Odmítnout. Pøepnout pro pøepnutí mezi aktivním a dr¾eným hovorem, Pøepojit pro pøipojení pøíchozího nebo dr¾eného hovoru k aktivnímu hovoru a odpojení se od hovorù. Tip! Informace o nastavení tónù herní konzole pro rùzná prostøedí a rùzné situace, napøíklad kdy¾ chcete, aby pøístroj nevydával tóny, viz Profily na str. 73. Telefon 29

30 Telefon Tip! Tóny DTMF pøidejte k tel. èíslu nebo do polí Telefonní èíslo èi DTMF kontaktní karty. Odeslat DTMF pro odeslání øetìzcù kmitoètových tónù, napøíklad hesel nebo èísel bankovních úètù. Zadejte sled DTMF tónù nebo jej vyhledejte v Kontaktech. Opakovaným stisknutím vytvoøíte: *, p (pauza) nebo w (èekat). Stisknutím vytvoøíte #. Stisknutím OK po¹lete tón. Tip! Hovory mù¾ete pøesmìrovat napøíklad do své hlasové schránky. Tip! Chcete-li zobrazit seznam odeslaných zpráv, stisknìte a zvolte Zprávy Odeslané. Pøesmìrování hovorù (sí»ová slu¾ba) 1 Chcete-li pøesmìrovat pøíchozí hovory na jiné èíslo, stisknìte a zvolte Nástroje Pøesmìr. hov.. Podrobnìj¹í informace získáte u poskytovatele slu¾by. 2 Zvolte nìkterou z voleb pøesmìrování, napøíklad zvolte Je-li obsazeno pro pøesmìrování hlasových hovorù, pokud je va¹e tel. èíslo obsazeno nebo kdy¾ odmítnete pøíchozí hovor. 3 Zvolte Volby Aktivovat pro zapnutí pøesmìrování, Zru¹it pro vypnutí pøesmìrování, Ovìøit stav pro ovìøení stavu pøesmìrování nebo Zru¹it v¹ech. pøesm. pro zru¹ení v¹ech aktivních pøesmìrování. Viz Základní indikátory v pohotovostním re¾imu na str. 22. Poznámka: Ve stejnou chvíli nemù¾ete mít aktivní funkci blokování i pøesmìrování pøíchozích hovorù. Viz Blok. hovorù (sí»ová slu¾ba) na str. 46. Protokol - Výpis volání a protokol Chcete-li monitorovat telefonní hovory, textové zprávy nebo datová spojení registrovaná herní konzolí, stisknìte, zvolte Nástroje Protokol a stisknìte. Obecný protokol je mo¾né filtrovat tak, aby byl zobrazen pouze urèitý typ události. Na základì informací z protokolu je mo¾né vytvoøit nové kontaktní karty. Pøipojení do vzdálené schránky, ke støedisku multimediálních zpráv nebo na XHTML èi WML stránky je v obecném protokolu komunikace zobrazeno jako datové volání nebo GPRS spojení. 30

31 Výpis posledních hovorù Chcete-li monitorovat tel. èísla nepøijatých a pøijatých hovorù nebo volaná èísla, stisknìte a zvolte Nástroje Protokol Poslední hov.. Herní konzole registruje nepøijaté a pøijaté hovory pouze v pøípadì, ¾e sí» podporuje tuto funkci, pøístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Smazání seznamù posledních hovorù - Chcete-li smazat v¹echny seznamy posledních hovorù, zvolte v hlavním zobrazení funkce Poslední hovory Volby Smazat posl. hov.. Jestli¾e chcete vymazat jen nìkterý ze seznamù posledních hovorù, otevøete po¾adovaný seznam a zvolte Volby Smazat seznam. Pokud chcete vymazat jednotlivou polo¾ku, otevøete výpis, vyhledejte polo¾ku a stisknìte. Délka hovorù Chcete-li monitorovat pøibli¾nou délku trvání aktivního hovoru, stisknìte a zvolte Nástroje Protokol Délka hovorù. Poznámka: Skuteèná doba trvání hovorù uvedená na faktuøe od va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb se mù¾e li¹it v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování atd. Vymazání mìøièù délky hovoru - Zvolte Volby Vynulovat mìøièe. Pro tuto operaci je vy¾adován zamykací kód, viz Zabezpeèení na stranì 43. Jestli¾e chcete vymazat jednotlivou polo¾ku, vyhledejte ji a stisknìte. Ceny hovorù (sí»ová slu¾ba) Chcete-li zjistit pøibli¾nou cenu pøíchozích a odchozích hovorù, stisknìte a zvolte Nástroje Protokol Cena hovorù. Ceny hovorù jsou zobrazeny pro ka¾dou SIM kartu zvlá¹». Poznámka: Skuteèná èástka za hovory a slu¾by uvedená na faktuøe od va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb se mù¾e li¹it v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, daních atd. Tip! Je-li v pohotovostním re¾imu na displeji zobrazeno upozornìní na nepøijatý hovor, otevøete seznam nepøijatých hovorù stisknutím Ukázat. Chcete-li zavolat zpìt, vyhledejte jméno nebo tel. èíslo a stisknìte. Tip! Chcete-li mít v prùbìhu aktivního hovoru zobrazenu informaci o jeho délce, otevøete Nástroje Protokol a zvolte Volby Nastavení Zobr. trvání hovoru Ano. Telefon 31

32 Telefon Slovník: Limit ceny hovorù - Je mo¾né volat jen tehdy, pokud není pøekroèen pøedem nastavený kredit (limit ceny hovorù) a nacházíte se v síti, která funkci limit ceny hovorù podporuje. V prùbìhu hovoru i v pohotovostním re¾imu je na displeji uveden poèet zbývajících jednotek. Po vyèerpání jednotek se na displeji zobrazí text Dosa¾en limit ceny hovoru. Limit ceny hovoru nastavený provozovatelem slu¾by Vá¹ provozovatel slu¾by mù¾e omezit cenu hovorù na urèitou hodnotu vyjádøenou v jednotkách nebo penìzích. Informace o limitování cen hovoru a cenách jednotek získáte u provozovatele slu¾by. Chcete-li zmìnit nastavení Zobrazovat ceny v, mù¾e být vy¾adován kód PIN2, viz Zabezpeèení, na str. 43. Nastavení vlastního limitu ceny hovoru 1 Zvolte Volby Nastavení Limit ceny hovoru Zapnutý. 2 Herní konzole vyzve k zadání poètu jednotek limitu. Pro tuto operaci mù¾e být vy¾adován PIN2 kód. Je-li dosa¾en zadaný limit ceny hovoru, poèítadlo se zastaví na maximální hodnotì a na displeji se zobrazí text Vynulujte v¹echna poèítadla cen hovorù. Abyste mohli volat, otevøete Volby Nastavení Limit ceny hovoru Vypnutý. Pro tuto operaci je vy¾adován PIN2 kód, viz Zabezpeèení, Pøístroj a SIM na str. 43. Vymazání poèítadel cen hovorù - zvolte Volby Vynulovat èítaèe. Pro tuto operaci je vy¾adován PIN2 kód, viz Zabezpeèení, Pøístroj a SIM na str. 43. Jestli¾e chcete vymazat jednotlivou polo¾ku, vyhledejte ji a stisknìte. Poznámka: Je-li limit jednotek nebo penìz vyèerpán, mù¾e být povoleno volání pouze na oficiální èísla tísòových linek naprogramovaná ve va¹em pøístroji. Poèítadlo GPRS Chcete-li zjistit mno¾ství dat odeslaných a pøijatých v prùbìhu GPRS spojení, stisknìte a zvolte Nástroje Protokol Èítaè GPRS. Poplatky za GPRS pøipojení mohou být napøíklad odvozeny od mno¾ství pøijatých a odeslaných dat. 32

33 Zobrazení obecného protokolu Abyste otevøeli obecný protokol, stisknìte, zvolte Nástroje Protokol a stisknìte. V obecném protokolu mù¾ete pro ka¾dou událost komunikace zobrazit jméno pøíjemce nebo odesílatele, tel. èíslo, název provozovatele slu¾by nebo pøístupový bod. Dílèí události, jako napø. textové zprávy odeslané ve více èástech nebo GPRS spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Poznámka: Pøi odesílání zpráv se na displeji mù¾e zobrazit text "Odeslána". Tím je indikováno, ¾e zpráva byla odeslána pøístrojem na èíslo støediska zpráv naprogramované ve va¹em pøístroji. Neznamená to, ¾e zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemcem. Podrobnìj¹í informace o slu¾bách zpráv získáte u va¹eho provozovatele slu¾eb. Filtrování protokolu: Zvolte Volby Filtr. Vyhledejte filtr a stisknìte Zvolit. Vymazání obsahu protokolu: Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, Výpis posledních hovorù a Výpis doruèení zpráv, zvolte Volby Smazat protokol. Potvrïte operaci stisknutím Ano. Poèítadlo a mìøiè pøipojení GPRS: Chcete-li zobrazit mno¾ství pøenesených dat (mìøeno v kilobytech) a dobu trvání pøipojení GPRS, vyhledejte událost s ikonou pøístupového bodu a zvolte Volby Zobrazit detaily. Nastavení protokolu Zvolte Volby Nastavení. Trvání protokolu - Události komunikace zùstávají v pamìti herní konzole po nastavenou dobu, po které jsou automaticky vymazány (z dùvodu uvolnìní pamìti). Poznámka: Pokud zvolíte Bez protokolu, ve¹kerý obsah protokolu, Výpis posledních hovorù a Výpis doruèení zpráv bude vymazán. Ikony: pro pøíchozí, pro odchozí a pro nepøijaté události komunikace. Obrázek 7 Události v obecném protokolu. Telefon 33

34 Telefon Volby v adresáøi SIM karty: Otevøít, Volat, Nový kontakt SIM k., Upravit, Odstranit, Oznaèit/ Odznaèit Kopír. do Kontaktù, Má èísla, Detaily SIM karty, Nápovìda a Konec. Informace o funkcích Délka hovorù, Zobrazovat ceny v a Limit ceny hovoru, viz pøedchozí odstavce Délka hovorù a Ceny hovorù (sí»ová slu¾ba) této kapitoly. Adresáø SIM a dal¹í slu¾by SIM karty Stisknìte a zvolte Nástroje Adr. SIM, abyste zobrazili jména a tel. èísla ulo¾ená na SIM kartì. V adresáøi SIM mù¾ete pøidat, upravit nebo kopírovat èísla ke Kontaktùm a mù¾ete je pou¾ít pro volání. Chcete-li pou¾ít dal¹í funkce, které mù¾e va¹e SIM karta nabízet, stisknìte a zvolte Nástroje. Viz rovnì¾: Kopírování kontaktù mezi SIM kartou a pamìtí pøístroje, na str. 49, "Potvrzení akcí SIM karty" na str. 44, "Nastavení volání povolených èísel" na str. 44 a Zobrazení zpráv v SIM kartì na str

35 Nastavení Zmìna nastavení 1 Stisknìte a zvolte Nástroje Nastavení. 2 Vyhledejte skupinu nastavení a stisknutím ji otevøete. 3 Vyhledejte nastavení, které chcete zmìnit, a stisknìte. Nastavení Nastavení pøístroje Obecné Autom. spu¹tìní hry - Abyste umo¾nili automatické spu¹tìní hry po vlo¾ení kompatibilní herní karty (chránìné proti zápisu) do herní konzole, zvolte Zapnuto. Jazyk pøístroje - Zmìnou jazyka textù zobrazovaných na displeji bude ovlivnìn i formát data, èasu a pou¾itý oddìlovaè, napøíklad ve výpoètech. Automatický volí jazyk podle informací na SIM kartì. Po zmìnì jazyka textù zobrazovaných na displeji se herní konzole restartuje. Poznámka: Zmìna nastavení v menu Jazyk pøístroje nebo Jazyk psaní se projeví ve v¹ech aplikacích herní konzole a zmìna zùstává aktivní a¾ do následující zmìny nastavení jazyka. Jazyk psaní - Zmìna jazyka ovlivní dostupná písmena a speciální znaky pøi psaní textu a pou¾itý slovník prediktivního vkládání textu. Slovník - pro nastavení prediktivního vkládání textu na Zapnutý nebo Vypnutý pro v¹echny editory v herní konzoli. Slovník prediktivního vkládání textu není k dispozici pro v¹echny jazyky. Obrázek 8 Nastavení jasu displeje. 35

36 Nastavení Obrázek 9 Spoøiè displeje se rovnì¾ zmìní, pokud indikuje poèet nových zpráv nebo nepøijatých hovorù. Pozdrav nebo logo - Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí pøi ka¾dém zapnutí herní konzole. Zvolte: Výchozí, aby byl pou¾it výchozí obrázek, Text, abyste napsali pozdrav (max. 50 písmen) nebo Obrázek, abyste zvolili fotografii nebo obrázek ze slo¾ky Obrázky. Orig. nast. pøístroje - Nìkterá nastavení mù¾ete vrátit na pùvodní hodnoty. Pro pou¾ití této funkce je vy¾adován zamykací kód. Viz Zabezpeèení, Pøístroj a SIM na str. 43. Po resetování nastavení mù¾e herní konzoli trvat del¹í dobu ne¾ se opìt zapne. Dokumenty a soubory nejsou ovlivnìny. Pohotovostní re¾im Tapeta - Chcete-li nastavit obrázek na pozadí v pohotovostním re¾imu, zvolte Ano. Levá výbìrová kl. a Pravá výbìrová kl. - Mù¾ete zmìnit pøíkazy, které se v pohotovostním re¾imu zobrazí nad levou a pravou výbìrovou klávesou. Upozoròujeme, ¾e nemù¾ete vytvoøit pøíkaz k aplikaci, kterou jste nainstalovali dodateènì. Displej Jas - Pro zmìnu jasu displeje (svìtlej¹í nebo tmav¹í). Barevná paleta - Pro zmìnu barevného schématu pou¾itého pro zobrazování na displeji. Prodl. spoøièe disp. - Spoøiè displeje je aktivován po uplynutí nastavené prodlevy. Spoøiè displeje - Zvolte, co bude zobrazeno v øádku spoøièe: Datum a èas nebo napsaný Text. Nastavení hovoru Odesl. mého identif. (sí»ová slu¾ba) - Chcete-li nastavit, aby va¹e tel. èíslo bylo zobrazeno (Ano) nebo nebylo zobrazeno (Ne) volané osobì. Pøípadnì tato hodnota mù¾e být nastavena operátorem nebo provozovatelem slu¾by, pokud si tuto funkci objednáte (Nastaveno sítí). 36

37 Èekání hovoru (sí»ová slu¾ba) - Zvolte: Aktivovat - vy¾ádáte v síti aktivování slu¾by, Zru¹it - vy¾ádáte v síti deaktivování slu¾by, nebo Ovìøit stav pro zji¹tìní, zda je funkce aktivní nebo není. Aut. opak. vytáèení - Zvolte Zapnuté a pøístroj po neúspì¹ném pokusu o navázání hovoru provede je¹tì maximálnì deset dal¹ích pokusù o navázání hovoru. Stisknutím ukonèíte automatické volání. Informace o hovoru - Aktivujte toto nastavení, pokud chcete, aby herní konzole krátce zobrazila orientaèní informace o trvání posledního hovoru. Pro zobrazení cen musí být pro va¹i SIM kartu aktivován Limit ceny hovoru. Viz Ceny hovorù (sí»ová slu¾ba) na str. 32. Zrychlená volba - Zvolte Zapnutá, aby bylo mo¾né tel. èísla pøiøazená tlaèítkùm zrychlené volby ( - ) vytáèet podr¾ením stisknutého tlaèítka. Viz rovnì¾ Zrychlená volba telefonního èísla na str. 28. Pøíjem v¹emi kl. - Zvolte Zapnutý, abyste mohli pøijmout pøíchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlaèítka, mimo, a. Pou¾ívaná linka (sí»ová slu¾ba) - Toto nastavení je zobrazeno pouze pokud SIM karta podporuje dvì pøedplacená tel. èísla, tedy dvì linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete pou¾ít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je mo¾né pøijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Pokud to SIM karta podporuje, mù¾ete volbì linky zabránit zvolením Zmìna linky Nepovolit. Pro provedení zmìny tohoto nastavení je vy¾adován PIN2 kód. Poznámka: Zvolíte-li Linka 2, ale nemáte tuto sí»ovou slu¾bu objednánu, nemù¾ete volat. Tip! Chcete-li zmìnit nastavení pro pøesmìrování hovorù, stisknìte a zvolte Nástroje Pøesmìr. hov.. Viz Pøesmìrování hovorù (sí»ová slu¾ba) na str. 30. Tip! Pro pøepínání mezi tel. linkami v pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko. Nastavení 37

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-38 shoduje s ustanoveními následující

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 CS 9237290 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport 9248519 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N80 INTERNET EDITION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020 9236482 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-30 shoduje s ustanoveními následující

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9233115 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 9237290 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-94 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

Uživatelská příručka. Nokia N76-1

Uživatelská příručka. Nokia N76-1 Uživatelská příručka Nokia N76-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-135 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. Nokia N77-1

Uživatelská příručka. Nokia N77-1 Uživatelská příručka Nokia N77-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-194 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9237225 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-13 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte 9205314 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC)

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) 9208866 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-396 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer 9355896 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-2 shoduje s ustanoveními

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia 9207220 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek SU-33W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4 9357312 Issue 4 U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9310693 5. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9245865 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-20 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

1. vydání CS, 9251974

1. vydání CS, 9251974 Nokia N95-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-159 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140 9231667 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM Ericsson GA628 Mobilní telefon pro provoz v síti GSM U ivatelská pøíruèka CS Druhé vydání (kvìten 1997) Tuto pøíruèku vydává spoleènost Ericsson Mobile Communications AB bez záruky. Zdokonalení a zmìny

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Seznámení s produktem

Seznámení s produktem Seznámení s produktem Nokia, Nokia Connecting People a Navi Bars jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu

Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu Issue 2 CS Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS Nokia for Business Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA V pamìti pøístroje, na disku CD-ROM nebo pamì»ové kartì dodané s pøístrojem a na internetu

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV Digitální bezdrátový telefon Typové oznaèení: KX-TCD735CXM Návod k obsluze 2 4 5 6 9 7 8 0 1 3 DIGITAL GHI 7 4 1 TUV 0 5 2 ABC DEF JKL MNO 8 9 PQRS WXYZ 6 3 R Identifikace volajícího PØED POUŽITÍM SI POZORNÌ

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník e W in P hon Uživatelská prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník Instalace aplikace WinPhone - stavový øádek INSTALACE APLIKACE WINPHONE Spuštìní instalace: 1. Spus te systém Windows (pokud již nebìží).

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více