Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice tel. : , fax: , NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008 Předkládá : Mgr. Iveta Matušíková, Ph.D., h. doc., statutární zástupkyně ředitele Schválil: H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., MBA, ředitel V Kunovicích, dne

2 Obsah A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ B) PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ C) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY D) ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY E) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ F) PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ G) ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH H) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ I) ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY - 2 -

3 A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Název školy: Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Sídlo: Osvobození 699, Kunovice Odloučená pracoviště: Kunovice, Na Záhonech Kunovice, Náměstí Svobody Kunovice, Osvobození 861 Zřizovatel: H.prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., MBA Adresa zřizovatele: Javorová 1522, Veselí nad Moravou Jméno ředitele školy: H.prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., MBA Zástupce ředitele: Mgr. Iveta Matušková, Ph.D., h.doc. Kontakt na zařízení: Tel.: Fax: Web: Jméno pracovníka pro informace: JUDr. Oldřich Dosoudil Datum zřízení (založení) školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Školská rada: Byla zřízena dne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění. Školská rada pracovala ve složení : Mgr. Iveta Matušková, Ph.D., h.doc./jmenovaná zřizovatelem/, Lucie Klimszová / zvolená studenty VOŠP/ a JUDr. Oldřich Dosoudil /zvolený pedagogickými pracovníky školy/. Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Vyšší odborná škola - kapacita: 2000 studentů Typ školy Počet tříd Počet studentů k Počet studentů na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet studentů na přepočt. ped. prac. VOŠ ,25 5,56 20 Při škole nejsou žádná mimoškolní ani občanská sdružení

4 B) PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Vyučované obory ve školním roce 2007/2008 Vyučované obory ve školním roce 2007/2008 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Součást školy Studium při zaměstnání Počet studentů k Ukončilo ZZ Ukončilo MZ DÁ VE EX DÁ VE EX DÁ VE EX Právo komerční N/ Inovace vzdělávacích programů Veškeré náplně odborných právnických předmětů byly inovovány s ohledem na probíhající sbližování práva ČR a EU. Tato inovace probíhala průběžně a má dopad i na zaměstnavatele našich studentů. Dále probíhala inovace v důsledku přijetí nových zákonů a podstatných novel stávajících zákonů Poslaneckou sněmovnou ČR na něž škola pohotově reagovala a doplňovala tak příslušné vzdělávací programy. Způsob zabezpečení odborné praxe, resp. odborného výcviku, přehled pracovišť a počtu umístěných studentů Odborná praxe se řídila platnými učebními plány a rámcovým tématickým plánem na školní rok 2007/2008. Studenti oboru Komerční právo si zajišťují praxi ve firmách, obchodních společnostech a organizacích státní a veřejné správy. Škola s těmito institucemi a studenty uzavírá dohody o výkonu řízené praxe a pracoviště studenta průběžně hodnotí. Celkem externí odbornou praxi vykonávalo k studentů ročníku. Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Bylo posíleno zavádění prvků distančního studia a e-learningových technologií. Značná pozornost byla věnována výuce cizích jazyků. Důraz byl kladen na tvorbu elektronických učebních textů a taktéž na zavádění plošného elektronického testování

5 Materiální vybavení školy V odborných učebnách byl posílen provoz LAN ethernetových sítí. V kabinetech a provozních místnostech školy bylo rozšířeno pokrytí bezdrátovou sítí WiFi 2,4 GHz a zdvojnásoben počet připojených míst LAN. V dalším období plánujeme restrukturalizaci páteřních sítí zvláště na počítačových učebnách Je nutné dokončení reinstalace serveru na instalace PC z LAN a přepracovat systém připojení uživatelů připojujících se k bezdrátové síti. Knihovna a její elektronické služby pro potřeby školy Škola i nadále věnuje trvalou pozornost rozšiřování knižního fondu o nové knižní tituly, časopisy a další materiály ke studiu. Výrazně se rozšířil studijní fond na elektronické bázi (elektronické učební texty, videonahrávky, apod.). Knihovna je řízena speciálním knihovním systémem, který se postupně zdokonaluje s cílem zajistit co nejpružnější výpůjční systém a podřízení se odbornému zájmu a potřebám jak studentů, tak i učitelů VOŠP. Všechny informační zdroje (knihovna, elektronické učební texty, evidence odborných textů, rešerše literatury, výzkum a další) jsou plně dostupné všem studentům a učitelům. Knihovna, studovna Přírůstek knihovního fondu za rok 1053 Knihovní fond celkem Počet odebíraných titulů periodik: - fyzicky - elektronicky (odhad)/4 Otevírací doba za týden 1 (fyzicky) Po Pá So, Ne Počet absenčních výpůjček/ Počet uživatelů / Počet studijních míst 15 Počet svazků umístěných ve volném výběru

6 1) Rozumí se počet otevíracích hodin týdně toho provozu vysokoškolské knihovny, který má nejdelší otevírací dobu. Otevírací doby jednotlivých provozů se nesčítají! Termínem fyzicky se rozumí osobní návštěva knihovny, nikoli elektronická komunikace. 2) Včetně prolongace. 3) Uvádějí se zaregistrovaní uživatelé k , tj. fyzické nebo právnické osoby zaregistrované v knihovně, které jsou oprávněné půjčovat si dokumenty z jejího fondu (domů nebo prezenčně) a které během vykazovaného období byly nově zaregistrovány nebo jejich registrace byla obnovena. 4) Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje Vývoj přírůstků knih Spolupráce s vysokými školami, praxí a zahraničními partnery Vyšší odborná škola právní, s.r.o. úzce spolupracuje s Evropským polytechnickým institutem, s.r.o. Kunovice především v oblasti výzkumu a publikace. V rámci spolupráce s EPI, s.r.o. se vyučující zúčastnili vnitřního vzdělávacího systému, jehož cílem bylo budovat u učitelů nové kompetence odborné, didaktické a informační

7 C) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 Stav k Fyzické osoby Přepočtené úvazky interní pracovníci 4 1,3 externí pracovníci 21 2,13 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 Jméno, příjmení, titul Funk ce Úvaz ek Dosažené vzdělání JUDr. Antonín Blažek Učitel 0,1 Univerzita J. E. Purkyně v Brně, fakulta právnická, obor právo PhDr. Milan Brázda Učitel 0,3 Univerzita J. E. Purkyně v Brně, filozofická fakulta, obor učitelství pedagogika-občanská nauka Bc. Petra Dámová Učitel 0,2 Masarykova univerzita v Brně,Fakulta pedagogická, obor učitelství cizích jazyků pro základní školy - angličtina JUDr. Oldřich Dosoudil Učitel 0,2 Univerzita Karlova Praha, fakulta právnická, Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků Ing. Juraj Dubovec, PhD. Učitel 0,01 Vysoká škola dopravy a spojů, obor provoz a ekonomika železniční dopravy, Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků PhDr. Ivan Gosiorovský Učitel 0,1 Univerzita Komenského v Bratislavě, filozofická fakulta, obor pedagogika Ing. Tibor Hlačina Učitel 0,1 Vojenská akademie A. Zápotockého Vyškov fakulta velitelskoorganizátorská, Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků Mgr. Danuška Hofmannová Učitel 0,1 Univerzita J. E. Purkyně v Brně, fakulta pedagogická, obor ruský jazyk - tělesná výchova Ing. Eva Hrabinová Učitel 0,2 Masarykova univerzita v Brně, ekonomicko správní fakulta, obor obchodní podnikání Ing. Jitka Hrušková Učitel 0,1 Vysoká škola báňská v Ostravě, fakulta ekonomická, obor ekonomika průmyslu JUDr. František Hurbiš Učitel 0,1 Vysoká škola sboru národní bezpečnosti fakulta vyšetřování, obor právo, Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků Mgr. Danuše Jetelinová Učitel 0,1 Univerzita J. E. Purkyně, fakulta filosofická, učitelství škol II. cyklu čeština a ruština Ing. Robert Jurča Učitel 0,1 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně fakulta managementu a ekonomiky, Ped. praxe

8 obor management a ekonomika, Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků Mgr. Eleonóra Kochanová Učitel 0,2 Univerzita Komenského v Bratislavě, filozofická fakulta, obor pedagogika, státní zkouška z jazyka ruského a německého Oldřich Kratochvíl, Honorary professor, Ing., Dr.h.c. Učitel 0,1 VŠ dopravní, fakulta strojní a elektrotechnická, obor zabezpečovací a oznamovací technika v dopravě, Doplňující pedagogické studium V současné době MBA studium na Rushmore University v USA. Ing. Petr Matušík Učitel 0,1 Vysoká škola báňská Ostrava, univerzita Ostrava, obor elektrotechnika, Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků Mgr. Iveta Matušíková Učitel 0,2 Ostravská univerzita, fakulta filozofická, obor učitelství jazyk anglický jazyk francouzský. V současné době doktorandské studium na Rushmore University v USA. Miroslav Mlček Učitel 0,01 Jazyková škola v Brně, státní jazyková zkouška z jazyka anglického Bc. Lenka Sokolová Učitel 0,1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice, obor Finance a daně, studuje Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Učitel 0,01 Vysoká škola dopravní v Žilině, fakulta provozu a ekonomiky dopravy, odbor provoz a ekonomika železniční dopravy, Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků JUDr. Karel Šabata Učitel 0,1 Masarykova univerzita v Brně, právnická fakulta, obor právo, Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků Ing. Pavel Trávníček Učitel 0,1 Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, státní zkouška z jazyka německého, Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků PhDr. Jaroslav Valenta Učitel 0,1 Univerzita J. E. Purkyně v Brně, fakulta filozofická JUDr. Radomíra Veselá Učitel 0,1 Univerzita J. E. Purkyně, fakulta právnická, obor právo, studuje Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc. Učitel 0,1 Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda v Bratislavě, fakulta vojenskopedagogická, obor vědecký komunizmus

9 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: V uplynulém školním roce na naší škole působili: Pracovníci v důchodovém věku Ing. Tibor Hlačina Mgr. Danuška Hofmannová JUDr. František Hurbiš Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc. Věková struktura pedagogických pracovníků: Věk Počet pracovníků do 30 let 5 od 30 do 40 let 3 od 40 do 50 let 5 od 50 do 60 let 8 nad 60 let 4 Požadovaná aprobovannost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2006/2007 V % Požadovaný stupeň vzdělání 96 Aprobovanost výuky 72 Účast pedagogických pracovníků na seminářích, konferencích a další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Seznam seminářů a konferencí Vyučující, kteří absolvovali ve školním roce 2006/07 informační gramotnost Z: JUDr. Radomíra Veselá Vyučující, kteří absolvovali ve školním roce 2006/07 informační gramotnost P: PhDr. Ivan Gosiorovský Mgr. Iveta Matušíková Bc. Lenka Sokolová - 9 -

10 Přehled konferencí a seminářů vyučujících ve školním roce 2006/2007 Název semináře Jméno Místo Datum Č. 1 PhDr. Ivan Gosiorovský Evropská integrace pro Zlín pedagogy s posílením aktivačních metod ve výuce 2 Bc. Lenka Sokolová Změny účetní a daňové Praha legislativy 3 PhDr. Milan Brázda Seminář Výchovné Brno poradenství v nových souvislostech 4 Bc. Lenka Sokolová Pokyn č. D 300 Brno uplatňování zákona o daních z příjmů 5 Mgr. Iveta Matušíková Maturitní zkouška obecný Otrokovice modul 6 PhDr. Ivan Gosiorovský Maturitní zkouška občanský základ Otrokovice PhDr. Ivan Gosiorovský Školení metodiků Pardubice aktivizačních metod ve výuce 8 PhDr. Milan Brázda Asociace vyšších Praha odborných škol 9 Bc. Lenka Sokolová Jak učit personální písemnosti Olomouc

11 D) ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Základní údaje o hospodaření Vyšší odborné školy právní, s.r.o. Kunovice za období školní roku 2006/2007. Hlavním příjmem Vyšší odborné školy právní, s.r.o. jsou dotace poskytované soukromé škole dle počtu studentů a příjmy z úhrad školného. Celkové příjmy za období školního roku 2006/2007 Celkem ,-- z toho dotace (dle aktuálního počtu studentů) ,-- školné ,-- Školné se hradí ve čtvrtletních splátkách. Výška školného pro školní rok 2006/2007 byla stanovena na částku Kč 1400,-- /měsíc. Celkové výdaje za období školního roku 2006/2007 Investiční výdaje: 0,-- Neinvestiční výdaje celkem ,-- z toho: - mzdy pracovníků ,-- - zákonné odvody ,-- - ostatní provozní náklady ,-- (provozní náklady zahrnují, nájemné budov, pronájem počítačové sítě, internet atd.) Neinvestiční náklady hrazené z dotace (dle skutečného stavu studentů) činily za školní rok 2006/2007 částku Kč ,-- Peněžní prostředky jsou vynakládány v průběhu roku přednostně na úhradu závazků k zaměstnancům, k orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a na úhradu závazků z obchodních vztahů zajišťující běžný provoz soukromé školy a na výchovu a vzdělávání

12 E) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Studenti přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2007/2008: Přehled přijímacího řízení pro školní rok 2007/2008: VOŠP, s.r.o. obor Právo komerční dálková forma studia Přihlášeni Přijati CELKEM K přijímacímu řízení se nedostavilo: 38 Žádný student nepodal žádost o přezkoumání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu. Přijímací řízení proběhlo podle připraveného projektu v souladu s platnou vyhláškou. Žádné závady se nevyskytly. Všichni účastníci přijímacího řízení byli předem seznámeni s dokumentací uchazečů a zúčastnili se přijímacího řízení, které proběhlo formou ústních pohovorů. Pro školní rok 2007/2008 byli přijímáni studenti pouze pro dálkovou formu oboru Právo komerční. Zápis studentů VOŠP Další údaje: Přestupy v rámci prvních ročníků VOŠ ve školním roce 2007/2008 (obory a počty studentů): - žádný případ nenastal. Přehled o studentech přijatých do vyššího ročníku na základě rozhodnutí ředitele VOŠ (obory a počty studentů): - žádný případ nenastal

13 F) PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ O UKONČENÍ STUDIA - ABSOLUTORIUM Obhaj. Obhaj. Odb.blok Odb. blok Cizí jazyk Cizí jazyk Celkové V/O hodnocení číslo ot. hodnocení číslo ot. hodnocení hodnocení 1 Púdelková Miriam 2/ P 2 Hodeková Monika 1/ PV 3 Machálková Andrea 2/ P 4 Tomčalová Vladimíra 2/ P 5 Zaisová Renata 2/ P 6 Vařeková Ilona 2/ PV 7 Nováková Dagmar 2/ P 8 Mavropoulu Vangela Dagmar 2/ PV 9 Kišacová Alena 2/ P 10 Kucinová Kateřina 1/ P 11 Rusnáková Jarmila 1/ PV 12 Králová Iveta 1/ PV 13 Vozárová Darina 1/ P 14 Beníková Alžběta 1/ P 15 Salitrníková Jitka 2/ P 16 Krejča Viktor 2/ P 17 Krejča Tomáš 2/ P 18 Vaidiš Stanislav 2/ P 19 Jirková Radoslava 1/ P 20 Křepelová Leona 1/ PV V Kunovicích dne: Podpisy členů komise: předseda: místopředseda: Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. JUDr. Oldřich Dosoudil JUDr. Ivana Pazderská JUDr. Radomíra Veselá Miroslav Mlček Andrew Allan Napthine JUDr. František Hurbiš tajemník: JUDr. Přemysl Michlálek

14 Informační zpráva o průběhu Abiturientských zkoušek na Vyšší odborné škole právní, s.r.o. Abiturientské zkoušky v oboru Právo komerční na Vyšší odborné škole právní, s.r.o. v Kunovicích se uskutečnily dne před jmenovanou komisí. Komise zkoušela a hodnotila odborné a jazykové znalosti studentů a posoudila jejich odborné a komunikační dovednosti při obhajobě absolventské práce. Zhodnocení jednotlivých částí zkoušky: 1. Obhajoba absolventských prací Práce až na výjimky byly orientovány na praktické využití. Lze jich využít pro začínající podnikatele a také pro fyzické osoby k různým žádostem u státních organizací (živnostenské úřady, bankovní domy apod.) 2. Odborný blok Studenti přistupovali k závěrečné zkoušce odpovědně. Jejich přípravu hodnotí komise kladně. Průběh zkoušky měl velmi dobrou úroveň. 3. Cizí jazyky Studenti prokázali přiměřené znalosti cizího jazyka včetně odborné terminologie. Lepší znalosti prokázali studenti, u kterých je evidentní praktické používání jazyka. Úroveň ostatních byla standardní. Slabší znalosti prokázali studenti, kteří na školu nastupovali jako začátečníci v daném jazyku. Zkoušek se zúčastnilo 20 studentů. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v příloze. Komise konstatovala, že byly dodržené všechny náležitosti, které jsou vyžadované předpisy pro abiturientské zkoušky, a odbornou úroveň absolventů hodnotila jako velmi dobrou. Všichni zkoušející přistupovali ke zkouškám velmi odpovědně, byl dodržen časový harmonogram a zkoušky proběhly hladce a v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání. V Kunovicích dne Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. předseda komise

15 ÚDAJE O INTEGROVANÝCH STUDENTECH Studenti integrovaní ve třídách ve školním roce 2007/2008 pod tabulkou uvést případný komentář k problematice integrace a výchovně vzdělávací práce s handicapovanými studenty. Druh postižení: Ročník Počet studentů Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení - 0 S vadami řeči - 0 Tělesné postižení - 0 S kombinací postižení - 0 S vývojovými poruchami učení - nevedeno

16 G) ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (včetně publikační činnosti) Publikační činnost Autor Název titulu Rok ISBN PhDr. Milan Brázda Psychologie Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc. Politologie JUDr. František Hurbiš Právo EU Ing. Juraj Dubovec, PhD., Ing. Tibor Hlačina Podniková ekonomika JUDr. Karel Šabata Trestní právo hmotné Kolektiv autorů Sborník - Vysoká škola jako facilitátor JUDr. Přemysl Michálek Právo sociálního zabezpečení X JUDr. František Hurbiš Právo EU prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc., Ing. Petr Matušík Základy podnikového informačního systému Ing. Juraj Dubovec, PhD., Ing. Tibor Hlačina Podniková ekonomika prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc., Honorary professor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Bezdrátové počítačové sítě Ing. R. Jurča, Ing. M. Zálešák Kreslení elektrotechnických značek Honorary professor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Výroční zpráva Prof. Genadij Smirnov, Honorary Международная professor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. конкурентоспособность Spolupráce školy a dalších subjektů, včetně mezinárodní spolupráce Dohody o spolupráci: - Asociace vyšších odborných škol - Svaz účetních a.s. - Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR - Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Bánská Bystrica - Vysoké učení technické v Brně - Sdružení škol vyššího studia EVOS - Česká společnost pro systémovou integraci

17 H) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Poslední inspekce provedená ČŠI na naší škole proběhla v roce

18 I) ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY Na začátku školního roku 2007/08 si učitelé a studenti stanovili následující cíle: 1. Plné zavedení elektronických učebních textů a elektronických kontrolních testů do výuky. 2. Využití nejmodernějších pedagogických metod a postupů do výuky. 3. Pokračovat v práci na budování jedinečnosti oboru a vize školy. 4. Posílit a prosazovat žádoucí kulturu školy. 5. Pokračovat v přechodu na ekosociální pojetí celého výchovně vzdělávacího procesu. 6. Plné propojení výuky s praxí. Pedagogický sbor i studenti se na konci školního roku shodli, že cíle tento tým splnil. Ve školním roce 2008/09 bude hlavním cílem: 1. Zapojit studenty VOŠP do celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o. 2. Pokračovat v budování systému e-learningových učebních textů a elektronických testů. 3. Posílit činnost školy a její zaměření pro praktické potřeby zaměstnavatelů našich studentů. 4. Zapojit učitele do výzkumné činnosti. 5. Zpracovat a připravit k úspěšné reakreditaci vyučované studijní obory. 6. Posílit právní vědomí studentů a pokročit v naplňování vize školy. Datum zpracování zprávy : Tato výroční zpráva byla projednána Školskou radou VOŠP dne Podpis ředitele a razítko školy:

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více