Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad"

Transkript

1 vědecká monografie VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad Zielona Góra 2011

2 Zielona Góra 2011 Ediční rada: Krzystof Urbanowski (przewodniczący) Marian Adamski, Andrzej Maciejewski, Janusz Matkowski, Maria Fic, Bohdan Halczak, Zdzisław Wołk, Michał Drab, Anna Walicka, Beata Gabryś, Rafał Ciesielski, Ryszard Błażyński (sekretarz) Recenze: Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.Dr. Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. Vědecká redakce: Jana Doležalová, Jana Ondráková, Inetta Nowosad Autoři: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. (7., 10. kap.) PhDr. Jan Hábl, Ph.D. (13. kap.) Mgr. Jiří Haviger, Ph.D. (6. kap.) PhDr. Slávka Hlásna, Ph.D. (1., 2. kap.) Mgr. Kamil Janiš, ml. (8. kap.) Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D. (6. kap.) Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. (5. kap.) Mgr. Irena Loudová (3. kap.) Mgr. Jindra Novotná (5. kap.) Doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. (7., 11. kap.) Petra Poláková (7. kap.) PhDr. Kateřina Soudná (12. kap.) PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. (4. kap.) PhDr. Věra Tauchmanová, M.A. (9. kap.) Projekt okładki: Maria Wawrzyniak Skład: Václava Hamplová Copyright by Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 2010 Publikace vznikla za podpory mezinárodního grantu ESF,,Kvalita školy kvalita života žáka ERA_IP_23_2010/2 a v rámci specifického výzkumu IG 2125/2010,,Kvalita života studentů vybraných pedagogických fakult. 2 ISBN VYDAVATELSTVÍ ZIELONOGÓRSKÉ UNIVERZITY Zielona Góra; ul. Podgórna 50, tel../fax (068) Druk: Zaklad Poligraficzny UZ

3 Úvod...9 ČÁST I Vymezení základních pojmů 1. kapitola Kvalita a kvalita života Kvalita Kvalita života Rozsah poňatia kvality života Základné determinanty, ovplyvňujúce kvalitu života jedinca v spoločnosti Prístupy k meraniu a skúmaniu kvality života Chápanie kvality života ČÁST II Výzkumy kvality života ve vzdělávacích kontextech 2. kapitola Kvalita života vo výchove a vzdelávaní Kvalita života v oblasti edukácie Kvalita života žiaka v triede Kvalita života žiaka v škole a spokojnosť žiaka so školou Faktory ovplyvňujúce percepciu kvality života žiaka v triede a v škole Zisťovaní kvality života žiaka v triede 3. kapitola Kvalita života pohledem žáků 2. stupně základní školy Polysémantičnost pojmu kvalita života Kvalita života v dosavadních empirických výzkumech Náš empirický výzkum a jeho problematika Analýza dění v ohniskové skupině Dotazníkové šetření Závěr 3

4 Zielona Góra kapitola Kvalita života u dětí pocházejících z odlišného sociokulturního prostředí Cíle výzkumného šetření Metodologie výzkumu Vzorek respondentů Etapy práce v ohniskové skupině Analýza obrazových indikátorů kvality života Pořadí obrázků dle indexu váhy obrázků Analýza interakce v ohniskové skupině Diskuse k dynamické interakci 5. kapitola Sociální potřeba autonomie a kvalita života Kvalita života a sociální potřeby Potřeba autonomie Empirické šetření 6. kapitola Kvalita výuky a efektivita vlastního učení očima studentů Univerzity Hradec Králové Potřeby současné doby Východiska: poznatky o efektivním učení Empirické šetření 7. kapitola Kvalita života studentů pedagogických fakult Zkoumání kvality života Východiska empirického šetření Cíle, metody a průběh empirického šetření Výsledky empirického šetření 8. kapitola Zvýšení kvality života seniorů pomocí pohybových aktivit Pohybové aktivity, zdraví a edukace u seniorů Teoretická východiska Současný stav předkládané problematiky Vlastní realizované výzkumné šetření Aktivity pro seniory a náměty k diskusi 9. kapitola Výuka anglického jazyka na univerzitě třetího věku Celoživotní vzdělávání a kvalita života Univerzity třetího věku Zkušenosti s výukou cizích jazyků u seniorů 4

5 ČÁST III Některé možnosti intervenčních zásahů 10. kapitola Kvalita života žáků v didaktických souvislostech Kvalita školy a kvalita života žáků Kurikulum jeho tvorba a úpravy ve prospěch kvality života žáků a školy Didaktický systém prvků výuky na pozadí kvality života žáků při výuce Produkty výchovně vzdělávací činnosti gramotnost a její vztah ke kvalitě života žáků 11. kapitola Učitelské kompetence a problematika hodnocení žákovského výkonu Učitelské kompetence Hodnocení jako jeden z prostředků utváření kvality života žáků Chyby a školní neúspěch žáka příčiny a následky 12. kapitola Čas, rytmus a kvalita života aneb nepromarnit ani minutu Lidské bytí, čas a kvalita života Lidské vnímání času Čas v polaritách rytmus Vnímání rytmu v dětství Chronos a kairos v pohádkách Chronos a kairos v rodině Čas v utváření osobnosti Rytmus jako součást vědomí sounáležitosti Pojem času a rytmu v teorii vývojových potřeb Čas a rytmus jako součást klimatu školy ČÁST IV Historické kontexty kvality života 13. kapitola Duchovní dimenze kvalitního života: Princip ne/samosvojnosti v Komenského biografii Nesamosvojnost jako duchovní dimenze kvalitního života Kořeny nesamosvojnosti Aktivní překonávání samosvojnosti 5

6 Zielona Góra 2011 Závěr Summary Summaries of individual chapters

7 Introduction... 9 PART I Definition of basic concepts Chapter 1 Quality and quality of life PART II Researches into quality of life in educational contexts Chapter 2 Quality of life in education Chapter 3 Quality of life perceived by junior high school pupils Chapter 4 The quality of life in minorities childrens Chapter 5 Social need of autonomy and quality of life Chapter 6 Academic training quality and learning efficiency from the perspective of the students of the University of Hradec Králové Chapter 7 Quality of life of students of pedagogical faculties

8 Zielona Góra 2011 Chapter 8 Raising the quality of life of old people with the help of physical activities Chapter 9 Teaching of English language at The University of the Third Age PART III Some possibilities of intervention Chapter 10 Quality of life of pupils in didactic contexts Chapter 11 Teacher competences and problems of assessing pupil performance Chapter 12 Time, rhythm and quality of life PART IV Historical contexts of quality of life Chapter 13 Spiritual dimensions of high-quality life: A principle of so-called ne/samosvojnost in Komenský s biography Summary English summary Summaries of individual chapters

9 ÚVOD Uvědomujeme si význam kvality života pro zdraví jednotlivců i celé společnosti, a proto se ve své odborné činnosti zaměřujeme na tuto oblast. Náš zájem souvisí též s naším působením na pedagogických fakultách, na kterých připravujeme budoucí učitele a vzděláváme rovněž učitele z pedagogické praxe v rámci jejich celoživotního vzdělávání. Ti všichni se podílejí nebo budou podílet na utváření kvality života žáků. Naším úkolem je seznámit je s touto problematikou a zprostředkovat jim nové vědomosti a poznatky. Kvalita života jako objekt poznání je relativně nová oblast zkoumání, kterou je potřeba dále prohlubovat, zkvalitňovat a upřesňovat. Podmínky života se neustále mění, s nimi se mění i kvalita života lidí. Také z tohoto důvodu je zapotřebí tento jev podrobně studovat. Na počátku výzkumů kvality života byla zkoumána kvalita života lidí nemocných a handicapovaných. Kvalita života žáka a studenta ve školním prostředí se začala intenzivně zkoumat až v posledních letech. Touto odbornou knihou chceme přispět k této problematice a odhalit další rozměry a souvislosti mezi faktory a podmínkami kvality života. Zveřejňujeme zde své aktuální poznatky o tomto fenoménu získané pomocí teoretického i empirického bádání. Vycházíme z dosavadního poznání v této oblasti a chceme jej obohatit o vlastní, dosud nepublikované poznatky. Zaměřujeme se především na kvalitu života žáků a studentů učitelství, ale zmiňujeme také kvalitu života seniorů, neboť i oni se aktivně zapojují do aktuálního dění vzdělávacích situací. Odborná kniha je koncipována do čtyř částí, které pokrývají dle našeho názoru čtyři důležité oblasti dané problematiky. V první části jsou definovány výchozí pojmy kvalita, kvalita života, kvalita života žáka. Jejich charakteristika, jakož i charakteristika faktorů a podmínek, které utvářejí kvalitu života, jsou provedeny na základě konfrontace různých autorů a informačních zdrojů. Druhá část je věnována výzkumům kvality života žáků a studentů (i seniorů), jejichž metodologie je jak nově koncipována (a ověřena), tak přejata ze za- 9

10 Zielona Góra 2011 hraničí. Zajímavé a přínosné jsou nejen metody výzkumu, ale též výsledky, které přinášejí hlubší porozumění problému a na které je třeba reagovat následnými opatřeními v podmínkách vzdělávání. Sledují nejen pedagogická hlediska, ale též psychologické aspekty tohoto jevu. Ve třetí části monografie předkládáme impulsy k možným prostředkům a cestám ke zlepšení kvality života v pedagogické praxi. Věnujeme se faktorům, které ovlivňují kvalitu života žáků a studentů. Jejich poznání může přispět ke komplexnějším zásahům do podmínek stávající praxe. Upozorňujeme například na promyšlené a komplexní opatření prostřednictvím prvků didaktického systému v procesu výuky, které by mělo být zohledňováno při tvorbě, revizi a úpravách školních vzdělávacích programů. Jsou také zmíněny čas a rytmus jako faktory, jimž je třeba věnovat pozornost při utváření podmínek pro kvalitu života žáků. Texty dokládají složitost tohoto fenoménu. Formu intervenčních zásahů mohou mít dle našeho názoru i úpravy dalšího vzdělávání učitelů. I když je tomuto tématu v monografii ponechán nevelký prostor, jsme si vědomi, že by si zasloužil samostatnou publikaci. Poslední, čtvrtá část monografie je věnována historickým kontextům kvality života. Dotváří hloubku poznání a porozumění tématu tím, že přináší výklad pojetí kvality života J. A. Komenského. K sepsání této publikace významně přispěla mezinárodní spolupráce v rámci grantového projektu ERA_IP_23_2010/2 a mezi evropskými pedagogickými fakultami v programu Erasmus. Klady této společné práce vidíme nejen v podnětech pro zpracování tématu, ale též v možnosti tuto odbornou knihu vydat. Rozmanitost odborného zaměření autorů koresponduje, jak se domníváme, s multidimenziálností tohoto fenoménu. Publikace je určena odborné veřejnosti zabývající se kvalitou života. Jménem autorů odborné knihy Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad 10

11 ČÁST I VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 11

12 Zielona Góra kapitola KVALITA A KVALITA ŽIVOTA Quality and quality of life Náš výber spracovania problematiky ovplyvnilo aj to, že v ostatnom čase je nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách celospoločensky diskutovanou témou aj kvalita z rôznych hľadísk kvalita života, kvalita života spoločnosti, zlepšenie kvality života ľudí s rôznymi ochoreniami, kvalita výroby, výrobkov, kvalita vody, kvalita ciest, kvalita vzdelávania, morálna kvalita, kvalita dopravy, kvalita služieb, kvalita riadenia, kvalita životného prostredia, atď. V predloženej publikácii sa prioritne sústredíme na kvalitu, kvalitu školy a kvalitu života v podmienkach školy a triedy, a preto považujeme za potrebné najskôr definovať pojmy, ktoré budeme používať pri rozpracovávaní tejto problematiky. Kvalita V prvom rade pojem kvalita. Kvalita (lat.: qualitas = vlastnosť, príznačný znak) alebo akosť je súhrn (najmä charakteristických) vlastností niečoho alebo niekoho; odpoveď na otázku aký je?. V technike a ekonómii v súčasnosti platí najmä definícia podľa normy ISO 9000: Kvalita je stupeň splnenia požiadaviek súborom inherentných znakov. Ako kvalita sa často neodborne označuje aj len dobrá akosť. (Dostupné na: Ďalej pojem kvalita alebo bytostné určenie je vo filozofii podstatná určenosť veci, vzhľadom na ktorú je danou a nie inou vecou. Kvalita je úzko spätá s bytím veci, má vnútorný vzťah k povahe veci. Dôležitým významovým útvarom, v ktorom sa kvalita manifestuje vo vedomí, je kategória kvality. Účelné je rozlišovať aspoň dve chápania pojmu: 12

13 1. Podľa Aristotela: Kvalita je to, podľa čoho sa objekt, alebo jav nazýva. 2. Podľa Hegela: Kvalita je podstatná určenosť objektov a javov; je to súhrn vlastností, príznakov, zvláštností, ktoré robia daný objekt a jav tým a nie iným objektom a javom. Podľa Hegelovho chápania kvality je primerané a účelné vysvetľovať aj kvalitu produkcie, t.j. kvalitu priebehu a výsledkov akýchkoľvek transformačných procesov takto: Kvalita produkcie - súhrn vlastností, príznakov, zvláštností produkčných procesov a ich výsledkov, prejavujúci sa v danom okolí a čase príznačnými funkciami. Študovať kvalitu produkcie si vyžaduje zasadiť ju do konkrétneho okolia a času, vyjasniť jej účelové funkcie aj poslanie a ciele štúdia, vytvoriť tomu zodpovedajúci model kvality a podľa potrieb cieľov štúdia experimentovať s jeho premennými charakteristikami. (Dostupné na: (filozofia). Pri skutočne komplexnom pohľade na pojem kvalita by bolo chybou opomenúť chápanie kvality v šachu - je to rozdiel medzi hodnotou veže a ľahkej figúry. Hráč, ktorý vymenil svoju ľahkú figúru za súperovu vežu, získal kvalitu. Naopak súper kvalitu stratil alebo obetoval. Obeť kvality sa v šachovej praxi vyskytuje pomerne často. V mnohých pozíciách je totiž strelec alebo jazdec silnejší ako veža. V minulosti sa často považoval strelec za o niečo silnejšiu figúru ako jazdec a rozdiel medzi nimi sa označoval ako malá kvalita. (Dostupné na: Aj podľa Křivohlavého (2002) je slovo kvalita odvodené od latinského základu qualitas kvalita či qualis aký. Kvalita teda znamená akosť, hodnotu (všeobecne napr. dobrá až prvotriedna alebo naopak zlá hodnota) - t.j. charakteristická črta, ktorou sa daný jav odlišuje ako celok od iného celku (napr. život jedného človeka od života druhého človeka). Obdržálek Horváthová a kol. (2004) definujú kvalitu ako žiadúcu (optimálnu) úroveň práce vo vzťahu k dosahovaným výsledkom. Z definície vyplýva, že nie je možné zisťovať, merať a hodnotiť kvalitu práce bez ohľadu na produkty, ktoré sa touto činnosťou prezentujú. Podľa Rosa (1999) je pojem kvalita vnímaný predovšetkým ako excelentnosť, druh perfekcionalizmu, úspech v súťaži, pripravenosť a schopnosť (plniť úlohy, dosahovať ciele...), schopnosť uspokojiť požiadavky zákazníka, fi- 13

14 Zielona Góra 2011 nančná úspešnosť. V súvislosti s takýmto ponímaním slova kvalita pripomíname, že Slovensko nezaostáva v nastúpenom trende orientácie spoločnosti na kvalitu vo všetkých jej aspektoch. Vznikla tu a pôsobí Slovenská spoločnosť pre kvalitu (SSK), ktorá sa zaoberá problematikou noriem a certifikátov kvality, systémami manažérstva kvality, meraním spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a meraním výkonnosti organizácie, softvérovými možnosťami podpory kvality, novými možnosťami a smernicami v európskych prístupoch ku kvalite. Aby bolo jednoduchšie získať podrobnejšie informácie z oblasti kvality, bol vytvorený Národný informačný systém kvality a je dostupný na : Pripomíname opäť, že zisťovanie kvality podlieha obsahu kvality ako takej a to tak, že niektoré koncepty je možné porovnať na základe numerickej kvantifikácie napr. pre kvalitu vody, produktov máme určené normy a parametre a tieto je možné meraním zistiť, avšak mnohé obsahy kvality sú výhradne subjektívne, napr. kvalita života, morálna kvalita a podobne, takže je možné predpokladať vyskytujúce sa nejednoznačnosti už len v názoroch na meranie kvality v týchto podobách. V našej publikácii však budeme pojem kvalita chápať ako akosť, hodnotu života jedinca a budeme sa sústrediť na problematiku kvality života človeka, špecifikovanú predovšetkým na kvalitu života školy a kvalitu života žiaka v škole a v triede. Kvalita života V záujme hierarchického usporiadania pojmov považujeme za potrebné najskôr objasniť, čo pojmom kvalita života označujeme a ako je definovaná kvalita života. Křivohlavý (2001) definuje kvalitu života s ohľadom na spokojnosť daného človeka s dosahovaním cieľov, určujúcich smerovanie jeho života. Bergsma a Engel (1988, In KŘIVOHLAVÝ, 2002) považujú kvalitu života za výsledok objektívneho úsudku - porovnávania a zvažovania viacerých hodnôt. Kvalita je zážitkovým (experienciálnym) vzťahom, reflexiou (výsledkom zamyslenia sa) nad vlastnou existenciou. Je nesúrodým porovnaním a motiváciou (hybnou silou) žiť. Dušková, Dvořáková, Svobodová (2006, In 14

15 MURGAŠ, 2007) považujú kvalitu života za multidisciplinárny fenomén s najvyššou mierou komplexity. Týka sa ľudskej existencie a zmyslu bytia. Na jej vyjadrenie používame indikátory a index ako agregát indikátorov. Nemčeková a Žiaková (1997) uvádzajú interpretáciu Paloutziana a Ellisona (1982), ktorí chápu kvalitu života jedinca ako subjektívne prežívanie, osobný zmysel (person s sense of quality of life), ktorý úzko súvisí s uspokojením v sociálnych vzťahoch. Ďalej autorky vyslovujú úvahu: ak je kritériom kvality života celková pohoda (well being) vo všetkých oblastiach ľudského života, potom hodnotenie kvality života by mohlo spočívať v posúdení - určitej dynamiky a hierarchického usporadúvania ľudských potrieb jedinca, vznikajúcich na úrovni somatickej, psychickej, sociálnej i duchovnej; - možnosti ich uspokojovania. Kvalita života teda, podľa názoru Nemčekovej a Žiakovej (1997), na jednej strane obsahuje v určitých vonkajších, objektívnych okolnostiach a situáciách, ktoré determinujú život človeka, na strane druhej (a predovšetkým) je v tom, ako človek určité životné zmeny a zlomy zvláda, ako ich prežíva, zvýznamňuje, akú hodnotu im pripisuje. Nie v poslednej miere je dôležité, k čomu ho tieto zmeny motivujú, ako korešpondujú s jeho životnými ambíciami a cieľmi, alebo ako im protirečia. Zelina (1999) použil definovanie kvality života podľa OSN pomocou troch nasledujúcich znakov: 1. Zdravie človeka a zdravotná starostlivosť o ľudí v štáte. Vyjadruje sa pomocou množstva finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na hlavu človeka, pomocou priemernej dĺžky života mužov a žien a pod. 2. Vzdelanie národa. Na vyjadrenie a porovnanie kvality života v závislosti od kvality vzdelania, berú sa do úvahy základné štatistické čísla, akými sú: Počet negramotných obyvateľov štátu. Primárna gramotnosť sa vyjadruje pomocou počtu ľudí, ktorí vedia čítať, počítať a písať, častejšie pomocou počtu ľudí, ktorí to nevedia; druhá gramotnosť je jazyková gramotnosť koľko ľudí ovláda cudzí jazyk niekedy sa uvádza aj tretia gramotnosť, a to je schopnosť komunikovať cez počítače, kde sa vyjadruje počet počítačov na hlavu ná- 15

16 Zielona Góra 2011 roda alebo počet žiakov a študentov ovládajúcich počítač na definovanej úrovni a pod. Počet maturantov v národe alebo počet maturantov z daného populačného ročníka. Ďalším znakom vzdelanosti národa ako predpokladu kvality života je počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí. 3. Kúpna sila obyvateľstva sa operacionalizuje do sumy peňazí, potrebných na nákup definovaného spotrebného koša. Kvalita života, podľa Blaška (2008) je výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych podmienok, týkajúcich sa ľudského a spoločenského rozvoja. Na jednej strane ju tvoria objektívne podmienky na dobrý život a na strane druhej subjektívne prežívanie dobrého života. Objektívna stránka kvality života je o napĺňaní sociálnych a kultúrnych potrieb v závislosti od materiálneho dostatku, spoločenskej akceptácie jednotlivca a fyzického zdravia. V rámci zisťovania stavu objektívnej kvality života sa tak uplatňujú indikátory z oblasti demokracie a participatívnosti, ekonomickej spravodlivosti, zdravia a vzdelania a bezpečnosti. Ako ďalej píše Blaško (2008) kvalita života nie je priamo úmerná výške hrubého domáceho produktu. Na subjektívne prežívanie dobrého života majú podstatný vplyv faktory ako sú materiálny dostatok jednotlivca, zdravie, výkonnosť, súkromie, bezpečnosť, spoločenská akceptácia, emocionálne nasýtenie. Subjektívna kvalita života je o dobrom životnom pocite, pohode a spokojnosti s vecami okolo nás. Na meranie sa používajú údaje získavané prostredníctvom prieskumov verejnej mienky. Stratégia ľudského rozvoja sa zasadzuje o celkový progres spoločnosti, ktorý umožní ľuďom žiť dlhší, zdravší a plnohodnotnejší život. Základnými znakmi kvality života, podľa autora, sú: zdravie a dlhý život; primerané vzdelanie; kúpna sila obyvateľstva; zamestnateľnosť a práca; sociálne vzťahy a rodina; životné prostredie a bývanie, ale aj iné celospoločenské hodnoty (sloboda, demokracia, bezpečnosť, morálka, láska). Gerson (1976, In KUORELAHTIM, 1998) vymedzuje kvalitu života ako úroveň sociálneho života a jeho šírku (versatility), a to tak, ako ju percipujú jed- 16

17 notliví členovia spoločnosti. Človek má obyčajne celkovú, holistickú predstavu o kvalite svojho života. Je to pocit pohody (well-being) a potešenia v danom období života a v danom prostredí. Prirodzene, dôraz je na želanej pozitívnej kvalite života - ide o pocit spokojnosti, šťastia. Na druhej strane môže existovať pocit nespokojnosti, nešťastia, negatívne city. Je teda zrejmé, že pohľad na kvalitu života sa môže meniť - často tá istá osoba svoj názor na šťastie, spokojnosť, zdravie mení pod vplyvom okolností, času či skúseností. Počas choroby si najviac ceníme zdravie, v období vyhrotenej situácie na pracovisku alebo v rodine je pre nás najvyššou hodnotou spokojnosť a pocit pohody, ktoré chceme opätovne vniesť do nášho života. Vychádzajúc z vyššie uvedených definícií môžeme povedať, že percipovanie kvality života človeka ovplyvňujú mnohé okolnosti tie, ktoré môže nemôže ovplyvniť, zmeniť, a jej hodnotenie je podmienené vekom, pohlavím, charakterovými vlastnosťami človeka, jeho hodnotovým systémom, mierou zvládania negatívnych vplyvov a mnohých ďalších. Zohľadňujúc už uvedené definície a v súlade s Nemčekovou a Žiakovou (1997) môžeme konštatovať, že obsah kategórie kvality života je v našej i zahraničnej literatúre vzťahovaný k medicínskym, sociálnym, emocionálnym i duchovným faktorom a z toho vyplynulo aj vymedzovanie zložiek kvality života, ktoré vychádzalo najskôr z definície zdravia. Čo je to zdravie? Zdravie definuje Křivohlavý (2001) ako celkový (telesný, psychický, sociálny a duchovný) stav človeka, ktorý mu umožňuje dosahovať optimálnu kvalitu života a nie je prekážkou podobnému snaženiu iných ľudí. Podľa kritérií zdravia, ktoré uvádza WHO, kvalita života zahŕňa: fyziologické funkcie; psychický stav spolu s kognitívnou a emočnou zložkou; ekonomicko-finančnú vyváženosť v živote; integritu somatických a psychických faktorov, ktoré umožňujú adaptáciu na fyzickú aj psychickú záťaž; pohodu vzťahov v sociálnych interakciách. 17

18 Zielona Góra 2011 Pri definovaní pojmu zdravie nachádzame snahy zdôrazniť úzky vzťah medzi zdravím a kvalitou života človeka. Toto odborníci rešpektujú a ponímanie kvality života rozširujú o psychickú a sociálnu pohodu. Naprieklad Kane (1987) k týmto faktorom, ako základnú podmienku kvality života, pridáva funkčnú kapacitu ide o schopnosti, ktoré podmieňujú nezávislú realizáciu bežných fyzických a psychických činností ako mobilita, vnímanie zmyslami, zdolávanie stresu, pamäť a ostatné kognitívne funkcie. Postupne sa vymedzovanie pojmu kvalita života rozširuje zo 4 na 15 zložiek, napr. pridaním schopnosti plniť požiadavky zamestnania, primeranej sociálnej interakcie apod. (KONDÁŠ, 1994). Kvalitou života sa ľudstvo zaoberá od čias antiky. V počiatkoch záujmu možno rozlíšiť dva smery. Jeden duchovný, náboženský smer sa zaoberal dobrým, múdrym životom, druhý filozofický smer rozlišoval dobrý a zlý život. Aristoteles považoval šťastie za túžbu po najvyššej blaženosti eudaimonii, ktorá mu bola najvyšším osobným i politickým dobrom. Antický mysliteľ kládol dôraz na mravnú (etickú) dimenziu charakteru šťastného človeka (KŘIVO- HLAVÝ, 2004; 2007). Podľa Oškovej, Staneka a Laluhu (2005, In MURGAŠ, 2007) imanentnou súčasťou ľudských dejín je úsilie o zlepšenie života, o jeho zdokonalenie a vyššiu kvalitu. Podľa Murgaša (2007) skúmanie kvality života začalo okolo roku 1960, kedy v USA vyšla správa prezidentskej komisie o národných cieľoch. V roku 1966 vydal Bauer knihu o sociálnych indikátoroch, analyzujúcu dopad výskumu vesmíru na kvalitu života v Spojených štátoch (Potůček, 2002, cit. podľa Murgaša, 2007). Orientácia spoločnosti v druhej polovici 20. storočia na blahobyt, ziskovosť a konzumný spôsob života bola jej značnou časťou odmietnutá a do popredia sa v rámci záujmu o skúmanie nemateriálnych hodnôt dostala kvalita života ako komplexný, multidisciplinárny pojem. Ako píše Kováč (2000) za počiatok seriózneho empirického prístupu ku kvalite života sú, podľa severoamerických zdrojov, štúdie v 70. rokoch 20. storočia pre potreby OECD odmerať v jednotlivých krajinách tzv. social wellbeing (spoločenská pohoda) v slovenskej odbornej terminológii vyjadrené pojmami pohoda alebo subjektívna pohoda. 18

19 Od zisťovania spoločenskej pohody prešli odborníci k meraniu úrovne kvality života, ktorého výsledky od roku 1990 predstavujú každoročným zostavením svetového rebríčka kvality života. Svetový rebríček kvality života prezentujú autori výročnej správy Rozvojového programu OSN (UNPD) zostavujú s približne 170 krajín sveta. Použitý systém merania kvality života v roku 1990 vypracoval už nežijúci pakistanský ekonóm Mahbúb ul Hak. Index využívaný pri vypracúvaní spomínanej správy sa pokúša merať široké kategórie: vzdelávanie, očakávaná dĺžka života a príjem na osobu. Napriek tomu, že najvyššie priečky patria bohatým krajinám, podľa autorov správy, len príjem na osobu nie je dostatočným kritériom na meranie kvality života obyčajných ľudí. Táto správa hodnotila aj plnenie cieľov, stanovených Miléniovým summitom OSN v roku 2000 a to: znížiť na polovicu počet ľudí, ktorí majú na živobytie denne menej ako dolár, zabezpečiť všetkým základné vzdelanie, obmedziť detskú úmrtnosť, zvrátiť postup choroby AIDS. (HN, TASR, 2002) Z hľadiska našej práce je zaujímavé aj snaženie WHO 1, ktorá sa od roku 1982 usiluje o komplexný prístup ku kvalite života interkultúrnym projektom WHOQOL (World Health Organisation Quality of Life Svetová zdravotnícka organizácia Kvalita života). WHOQOLgroup(1993, 1994, 1997; dostupné na a definovala kvalitu života ako ponímanie vlastného miesta v živote v kontexte s kultúrnymi a hodnotovými systémami, v ktorých ľudia žijú a ich vzťah k vlastným zámerom, očakávaniam, normám a obavám. Je to rozsah telesného a psychického zdravia, stupeň nezávislosti, sociálnych vzťahov a vzťahov k prostrediu, v duchovnej oblasti vzťah k náboženstvu a osobná viera jedinca (tabuľka č.1). 1 WHO - World Health Organisation Svetová zdravotnícka organizácia je jednou zo špecializovaných organizácií systému Organizácie spojených národov (OSN). Za deň vzniku WHO je považovaný 7. apríl 1948, keď Ústavu WHO ratifikoval potrebný počet štátov (medzi nimi bolo aj vtedajšie Československo). 19

20 Zielona Góra 2011 Tabuľka č. 1 Oblasti a prvky kvality života podľa WHOQOL Oblasti kvality života človeka: Prvky kvality života človeka: I. Fyzické zdravie 1. Bolesť a ťažkosti. 2. Energia a únava. 3. Spánok a odpočinok. II. Psychické zdravie 4. Pozitívne pocity. 5. Názory, vzdelanie, pamäť, koncentrácia. 6. Sebahodnotenie. 7. Fyzický sebaobraz. 8. Negatívne city. III. Stupeň nezávislosti 9. Pohyblivosť. 10. Činnosti každodenného života. 11. Závislosť od liekov a zdravotníckych pomôcok. 12. Pracovný výkon. IV. Sociálne vzťahy 13. Osobné vzťahy. 14. Sociálna opora. 15. Sexuálne aktivity. V. Prostredie 16. Osobná bezpečnosť a istota. 17. Domáce prostredie. 18. Finančné zdroje. 19. Zdravotná a sociálna starostlivosť dostupnosť a kvalita. 20. Príležitosť získavať nové informácie a skúsenosti. 21. Trávenie voľného času, rekreácie. 22. Fyzikálne prostredie (nečistoty, hlučnosť, doprava, klíma). 23. Preprava. VI. Duchovná oblasť 24. Spiritualita / náboženstvo / osobná viera. Dodatok Celková kvalita života a zdravia 20

21 Z obsahu kvality života vo svojich prácach upriamujú pozornosť Nemčeková a Žiaková (1997) na mieru uspokojenia potrieb, ktorá sa odráža v celkovej pohode človeka a je determinantom kvality jeho života, Kondáš (1994) na životnú spokojnosť, ktorý nadobudol vysokú frekvenciu v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, Křivohlavý (2001) na sociálnu oporu chápanú ako jeden z najdôležitejších pozitívnych faktorov, ktorý modifikuje nepriaznivý vplyv negatívnych životných situácií na psychický a fyzický zdravotný stav človeka, na jeho pohodu (well-being) a na kvalitu jeho života, Pelikán (1997) píše o šťastí, ktorým je uvedomené si subjektívne prežívanie spokojnosti so životom, sprevádzané častejšími a intenzívnejšími pozitívnymi emocionálnymi stavmi. A čím sa vyznačuje šťastná osobnosť? Mareš (2002) v súvislosti s kvalitou života tvrdí, že podľa súčasných trendov sa šťastná osobnosť vyznačuje: prítomnosťou pozitívnych emócií; absenciou negatívnych emócií; spokojnosťou so svojim doterajším životom ako celkom. Podľa nášho názoru z vyššie uvedeného vyplýva, že je žiadúce uvažovať o kvalite života ako o multifaktoriálnom pojme, pri ktorého skúmaní je potrebné vymedziť rozsah záujmu, ako o tom píšeme v nasledujúcej podkapitole. Rozsah poňatia kvality života Ak by sme hovorili o problematike kvality života a zamerali by sme sa len na zdravotný stav človeka, zvolili by sme z celej problematiky kvality života len jej čiastkovú oblasť. Viacerí autori sa zhodujú v tom, že kvalitu života je možné ponímať ako viacdimenzionálny pojem. Napr. Bergsma a Engel (In KŘIVOHLAVÝ, 2002) vidia možnosti ponímať celú problematiku v troch odlišných sférach: v makrorovine, mezorovine a personálnej rovine. V makrorovine sú nastolené otázky kvality života veľkých spoločenských celkov, napr. danej krajiny, kontinentu a pod. Problematika kvality života sa tak stáva súčasťou základných politických úvah (viď problematika boja s epidémiami, hladomorom, chudobou, genocídou, terorizmom, ale i otázka in- 21

22 Zielona Góra 2011 vestícií do infraštruktúr a špeciálne zdravotníctva, stanovenie obsahu základnej výchovy a pod.). V mezorovine ide, podľa Bergsmu a Engela (1988) o otázky kvality života v tzv. malých sociálnych skupinách, napr. v škole, nemocnici, domove dôchodcov, dome opatrovateľských služieb, podniku a pod. Ide tu nielen o rešpekt k morálnej hodnote života človeka, ale i o otázky sociálnej klímy, vzájomných vzťahov medzi ľuďmi (napr. v tíme lekárov, opatrovateliek a pod.) otázky neuspokojovania a uspokojovania (frustrácie a satiácie) základných potrieb každého člena danej spoločenskej skupiny, existenciu tzv. sociálnej opory (social support system), zdieľanie hodnôt (existencia humanitných hodnôt v danej skupine a ich hierarchia) a pod. V personálnej rovine je definovaná kvalita života najjednoznačnejšie. Je ňou život človeka - pacienta, lekára či kohokoľvek iného, týka sa každého samostatne. Pri stanovení kvality života ide o osobné subjektívne hodnotenie zdravotného stavu, bolesti, spokojnosti, nádejí a pod. Každý v tejto dimenzii sám hodnotí kvalitu vlastného života. Do hry vstupujú osobné hodnoty jedinca, jeho predstavy, poňatia, nádeje, očakávania, presvedčenia a pod. Z psychologického hľadiska pristupuje ku kvalite života Kováč (2000) a rozlišuje tri úrovne: bazálnu, mezoúroveň a metaúroveň. Bazálnu úroveň by sme mohli nazvať všeľudskou, keďže jej kritériá by sa mali uplatňovať na jednotlivcov celého ľudstva, bez ohľadu na stupeň vývoja tých ktorých etník. V nej možno kvalitu života posúdiť podľa týchto šiestich kritérií: dobrý somatický stav, vývin jedinca vo funkčnej rodine, psychické fungovanie v norme, primerané materiálno-sociálne zabezpečenie, nadobudnutie návykov a spôsobilosti potrebných na prežitie, životodarné okolie. Mezoúroveň, ktorú možno označiť ako špecificky civilizačnú, tvorí (v priamej nadväznosti na komponenty bazálnej úrovne) prinajmenšom týchto šesť komponentov: pevné zdravie, priaznivé sociálne začlenenie, úroveň civilizačného rozvoja, priateľský environment, stupeň získaných znalostí a kompetencií, zážitky životnej spokojnosti pohody. Netreba azda zdôrazňovať, že tieto kritériá kvality života môžu mať veľmi odlišnú hodnotu v závislosti od stupňa vývoja spoločenstva (krajiny), v ktorej jednotlivec žije. Preto na rozdiel od teo- 22

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D.

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života obecně Normativní kategorie vyjádření optimální úrovně života Porovnání života se žádoucí úrovní existence Jaká je norma pro konstatování, že

Více

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ v rámci projektu PHARE 2003 RLZ opatření 2.1 Program podpory aktivit zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jaroslava Kočová KNIHY Š, M. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. 208 s. ISBN 978-80-7367-551-6. Komplexně pojaté monografické dílo na téma Zájmové vzdělávání

Více

Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku

Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku 1 2 Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014 Recenze Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Učebnica pre vysoké školy. Žilina: EUROKODEX. 152 s. ISBN 978-80-8155-013-3.

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Vysoká škola Karla Engliše a.s. Periodica Academica. číslo 1 / ročník V / 2010. Opera Collegii Karel Englis

Vysoká škola Karla Engliše a.s. Periodica Academica. číslo 1 / ročník V / 2010. Opera Collegii Karel Englis Vysoká škola Karla Engliše a.s. Periodica Academica číslo 1 / ročník V / 2010 Opera Collegii Karel Englis Obsah stránka Miloš Čambál, Lucia Baňasová: Aplikácia kompetenčných modelov v podmienkach priemyselných

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

KONTAKT. 1/2006 vol. VIII

KONTAKT. 1/2006 vol. VIII KONTAKT 1/2006 vol. VIII REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Dylevský Ivan Odpovědný redaktor: Dolista Josef Technický redaktor: Ježková Eva Balogh Zoltan (HU), Brocking Bortfed (D), Watkins Diane (UK), Fedke Christop

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Ročník 8 Číslo 2 2006. Editorial (Dylevský I.)... 205 Editorial (Dolista J.)... 207

Ročník 8 Číslo 2 2006. Editorial (Dylevský I.)... 205 Editorial (Dolista J.)... 207 Ročník 8 Číslo 2 2006 OBSAH Editorial (Dylevský I.)... 205 Editorial (Dolista J.)... 207 PERSONALIA Profesor MUDr. Miloš Velemínský, CSc. jubilujúci (Novotný J.)... 209 OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetrovateľstvo

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Školská sociálna práca. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Školská sociálna práca. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Foto: roman Baláž Školská sociálna práca 2 2013 ročník 13 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci ve spolupráci s Fakultou sociálních

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

mimořádné vydání Media4u Magazine

mimořádné vydání Media4u Magazine 7. ročník X2/2010 mimořádné vydání Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován

Více

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O. KUNOVICE SBORNÍK PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STUDENTSKÉ 2008 24 leden, Kunovice, Česká Republika Kolektiv

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Adra, o. s., foto: eva palkovičová Dobrovolnictví a sociální práce 4 2011 ročník 11 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci na vydávání

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

Series D. Scientific Papers 25 (3/2012) of the University of Pardubice Faculty of Economics and Administration

Series D. Scientific Papers 25 (3/2012) of the University of Pardubice Faculty of Economics and Administration Series D Scientific Papers 25 (3/2012) of the University of Pardubice Faculty of Economics and Administration SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy

Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše predstavy ALPINE Bau CZ Jiráskova 613/13 757 43 Valašské Meziříčí Česká Republika Praha Hradec Králové sídla závodů a středisek Právní forma: Společnost s ručením

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Sborník referátů z mezinárodního semináře TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ Brno, 7. září 2010 Oldřich Šimoník (ed.) BRNO 2010 Seminář byl pořádán

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ RECENZE ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ Dita Janderková RECENZE KNIHY P, Š. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál, 2011. 213 s. ISBN 978-80-7367-990-3. Publikace, kterou právě otvíráme, se zabývá

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum. Sborník příspěvků z konference

Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum. Sborník příspěvků z konference Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum Sborník příspěvků z konference Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 17. - 18. září 2012, Soběslav 1 Hestia Sobeslav

Více

Jednoduše geniální. rýchlejšie ako ostatní. Úvod Úvod. Svetová kvalita. Světová kvalita. FXP-Turbo

Jednoduše geniální. rýchlejšie ako ostatní. Úvod Úvod. Svetová kvalita. Světová kvalita. FXP-Turbo Svetová kvalita Dietzel Univolt je viac ako 65 rokov významným pojmom v elektroinštalačnej technike. Už krátko po založení firmy bola odbornému svetu predstavená prvá elektroinštalačná ochranná rúrka z

Více

Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012

Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum Sborník příspěvků z konference Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 (17.-18. září 2012, Soběslav) Evropský rok aktivního

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PSYCHOLOGICA 37 2007 SUPPLEMENTUM

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PSYCHOLOGICA 37 2007 SUPPLEMENTUM ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PSYCHOLOGICA 37 2007 SUPPLEMENTUM ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PSYCHOLOGICA 37 SUPPLEMENTUM KVALITATIVNÍ

Více

Rok 2015 ročník 19. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015

Rok 2015 ročník 19. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015 Rok 2015 ročník 19 1 Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015 1 Milí přátelé, S každým novým dnem se těšíme na teplé sluneční paprsky. Ale v mnoha

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

č. 70 I rok 2014/5774 Menšiny a většiny

č. 70 I rok 2014/5774 Menšiny a většiny č. 70 I rok 2014/5774 Revue SKŽ R e v u e S p o l e č n o s t i k ř e s ť a n ů a Ž i d ů Menšiny a většiny EDITORIAL OBSAH Vydává: SKŽ/katedra religionistiky ETF p. schr. 529, Černá 9, 110 00 Praha 1

Více

Demografické metody a analýzy:

Demografické metody a analýzy: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Demografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populace RNDr. Renata Klufová, Ph.D. Ing. Zuzana Poláková, Ph.D. 2010 2, Recenzenti:

Více

Vzdělávání a rozvoj seniorů. Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.)

Vzdělávání a rozvoj seniorů. Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.) Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013 Vychází v rámci projektu Visegrad Fund Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství

Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství Sborník příspěvků ze čtvrté mezinárodní konference Mezinárodní konference se uskutečnila

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Kým začne leto. dvořák hager & partners advokátska kancelária NEWSLETTER 2 2015

Kým začne leto. dvořák hager & partners advokátska kancelária NEWSLETTER 2 2015 advokátska kancelária Kým začne leto CZ: Změna posuzování spotřebitelských soutěží ze strany ministerstva financí SK: Lex Váhostav dobrá správa pre veriteľov? EU: Rozsudek k odebrání řidičských oprávnění

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost SOUČASNÁ ŠKOLA - "DÍLNA LIDSKOSTI"? Uherský Brod, 27. - 28. 3. 2014 PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek 27. 3. 2014 8:30 9:30 Prezence 9:30 9:45 Zahájení konference 9:45 10:45 Hlavní referáty I 10:45 11:15 Cesta

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání Neformální vzdělávání Brno, ICM Vaňkovka 13. 2. 2012 Zpracovala: Mgr. Kristína Vanková (vankova.kristina@gmail.com) Význam lidského kapitálu a klíčových kompetencí Ľudský kapitál je definovaný Armostrongom

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013

Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Posudek habilitační práce JUDr. PhDr. Ing. Michaela Simana, Ph.D., DEA : Prejudiciálné konanie podľa práva Európskej únie, Bratislava 2013 Předsedou Vědecké rady Fakulty práva Panevropské vysoké školy,

Více

LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ OBLOHA NA DLANI. Nabídka vzdělávacích programů LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ

LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ OBLOHA NA DLANI. Nabídka vzdělávacích programů LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ Projekt Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 OBLOHA NA DLANI LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ Nabídka vzdělávacích programů EURÓPSKA ÚNIA

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Druhý ročník je úspěšně za námi

Druhý ročník je úspěšně za námi 2 Druhý ročník je úspěšně za námi Během loňského podzimu jsme do světa vypustili první Závěrečnou zprávu & Evaluaci projektu Věda má budoucnost. Necelý rok poté můžeme svědomitě říci, že ani v druhém ročníku

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

1/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

1/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1/2011 Praha, leden 2011 Roč. 57 (99) Číslo 1 str. 1 24 Cena 24, Kč 1, Obrázky

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více