Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad"

Transkript

1 vědecká monografie VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad Zielona Góra 2011

2 Zielona Góra 2011 Ediční rada: Krzystof Urbanowski (przewodniczący) Marian Adamski, Andrzej Maciejewski, Janusz Matkowski, Maria Fic, Bohdan Halczak, Zdzisław Wołk, Michał Drab, Anna Walicka, Beata Gabryś, Rafał Ciesielski, Ryszard Błażyński (sekretarz) Recenze: Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.Dr. Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. Vědecká redakce: Jana Doležalová, Jana Ondráková, Inetta Nowosad Autoři: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. (7., 10. kap.) PhDr. Jan Hábl, Ph.D. (13. kap.) Mgr. Jiří Haviger, Ph.D. (6. kap.) PhDr. Slávka Hlásna, Ph.D. (1., 2. kap.) Mgr. Kamil Janiš, ml. (8. kap.) Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D. (6. kap.) Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. (5. kap.) Mgr. Irena Loudová (3. kap.) Mgr. Jindra Novotná (5. kap.) Doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. (7., 11. kap.) Petra Poláková (7. kap.) PhDr. Kateřina Soudná (12. kap.) PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. (4. kap.) PhDr. Věra Tauchmanová, M.A. (9. kap.) Projekt okładki: Maria Wawrzyniak Skład: Václava Hamplová Copyright by Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 2010 Publikace vznikla za podpory mezinárodního grantu ESF,,Kvalita školy kvalita života žáka ERA_IP_23_2010/2 a v rámci specifického výzkumu IG 2125/2010,,Kvalita života studentů vybraných pedagogických fakult. 2 ISBN VYDAVATELSTVÍ ZIELONOGÓRSKÉ UNIVERZITY Zielona Góra; ul. Podgórna 50, tel../fax (068) Druk: Zaklad Poligraficzny UZ

3 Úvod...9 ČÁST I Vymezení základních pojmů 1. kapitola Kvalita a kvalita života Kvalita Kvalita života Rozsah poňatia kvality života Základné determinanty, ovplyvňujúce kvalitu života jedinca v spoločnosti Prístupy k meraniu a skúmaniu kvality života Chápanie kvality života ČÁST II Výzkumy kvality života ve vzdělávacích kontextech 2. kapitola Kvalita života vo výchove a vzdelávaní Kvalita života v oblasti edukácie Kvalita života žiaka v triede Kvalita života žiaka v škole a spokojnosť žiaka so školou Faktory ovplyvňujúce percepciu kvality života žiaka v triede a v škole Zisťovaní kvality života žiaka v triede 3. kapitola Kvalita života pohledem žáků 2. stupně základní školy Polysémantičnost pojmu kvalita života Kvalita života v dosavadních empirických výzkumech Náš empirický výzkum a jeho problematika Analýza dění v ohniskové skupině Dotazníkové šetření Závěr 3

4 Zielona Góra kapitola Kvalita života u dětí pocházejících z odlišného sociokulturního prostředí Cíle výzkumného šetření Metodologie výzkumu Vzorek respondentů Etapy práce v ohniskové skupině Analýza obrazových indikátorů kvality života Pořadí obrázků dle indexu váhy obrázků Analýza interakce v ohniskové skupině Diskuse k dynamické interakci 5. kapitola Sociální potřeba autonomie a kvalita života Kvalita života a sociální potřeby Potřeba autonomie Empirické šetření 6. kapitola Kvalita výuky a efektivita vlastního učení očima studentů Univerzity Hradec Králové Potřeby současné doby Východiska: poznatky o efektivním učení Empirické šetření 7. kapitola Kvalita života studentů pedagogických fakult Zkoumání kvality života Východiska empirického šetření Cíle, metody a průběh empirického šetření Výsledky empirického šetření 8. kapitola Zvýšení kvality života seniorů pomocí pohybových aktivit Pohybové aktivity, zdraví a edukace u seniorů Teoretická východiska Současný stav předkládané problematiky Vlastní realizované výzkumné šetření Aktivity pro seniory a náměty k diskusi 9. kapitola Výuka anglického jazyka na univerzitě třetího věku Celoživotní vzdělávání a kvalita života Univerzity třetího věku Zkušenosti s výukou cizích jazyků u seniorů 4

5 ČÁST III Některé možnosti intervenčních zásahů 10. kapitola Kvalita života žáků v didaktických souvislostech Kvalita školy a kvalita života žáků Kurikulum jeho tvorba a úpravy ve prospěch kvality života žáků a školy Didaktický systém prvků výuky na pozadí kvality života žáků při výuce Produkty výchovně vzdělávací činnosti gramotnost a její vztah ke kvalitě života žáků 11. kapitola Učitelské kompetence a problematika hodnocení žákovského výkonu Učitelské kompetence Hodnocení jako jeden z prostředků utváření kvality života žáků Chyby a školní neúspěch žáka příčiny a následky 12. kapitola Čas, rytmus a kvalita života aneb nepromarnit ani minutu Lidské bytí, čas a kvalita života Lidské vnímání času Čas v polaritách rytmus Vnímání rytmu v dětství Chronos a kairos v pohádkách Chronos a kairos v rodině Čas v utváření osobnosti Rytmus jako součást vědomí sounáležitosti Pojem času a rytmu v teorii vývojových potřeb Čas a rytmus jako součást klimatu školy ČÁST IV Historické kontexty kvality života 13. kapitola Duchovní dimenze kvalitního života: Princip ne/samosvojnosti v Komenského biografii Nesamosvojnost jako duchovní dimenze kvalitního života Kořeny nesamosvojnosti Aktivní překonávání samosvojnosti 5

6 Zielona Góra 2011 Závěr Summary Summaries of individual chapters

7 Introduction... 9 PART I Definition of basic concepts Chapter 1 Quality and quality of life PART II Researches into quality of life in educational contexts Chapter 2 Quality of life in education Chapter 3 Quality of life perceived by junior high school pupils Chapter 4 The quality of life in minorities childrens Chapter 5 Social need of autonomy and quality of life Chapter 6 Academic training quality and learning efficiency from the perspective of the students of the University of Hradec Králové Chapter 7 Quality of life of students of pedagogical faculties

8 Zielona Góra 2011 Chapter 8 Raising the quality of life of old people with the help of physical activities Chapter 9 Teaching of English language at The University of the Third Age PART III Some possibilities of intervention Chapter 10 Quality of life of pupils in didactic contexts Chapter 11 Teacher competences and problems of assessing pupil performance Chapter 12 Time, rhythm and quality of life PART IV Historical contexts of quality of life Chapter 13 Spiritual dimensions of high-quality life: A principle of so-called ne/samosvojnost in Komenský s biography Summary English summary Summaries of individual chapters

9 ÚVOD Uvědomujeme si význam kvality života pro zdraví jednotlivců i celé společnosti, a proto se ve své odborné činnosti zaměřujeme na tuto oblast. Náš zájem souvisí též s naším působením na pedagogických fakultách, na kterých připravujeme budoucí učitele a vzděláváme rovněž učitele z pedagogické praxe v rámci jejich celoživotního vzdělávání. Ti všichni se podílejí nebo budou podílet na utváření kvality života žáků. Naším úkolem je seznámit je s touto problematikou a zprostředkovat jim nové vědomosti a poznatky. Kvalita života jako objekt poznání je relativně nová oblast zkoumání, kterou je potřeba dále prohlubovat, zkvalitňovat a upřesňovat. Podmínky života se neustále mění, s nimi se mění i kvalita života lidí. Také z tohoto důvodu je zapotřebí tento jev podrobně studovat. Na počátku výzkumů kvality života byla zkoumána kvalita života lidí nemocných a handicapovaných. Kvalita života žáka a studenta ve školním prostředí se začala intenzivně zkoumat až v posledních letech. Touto odbornou knihou chceme přispět k této problematice a odhalit další rozměry a souvislosti mezi faktory a podmínkami kvality života. Zveřejňujeme zde své aktuální poznatky o tomto fenoménu získané pomocí teoretického i empirického bádání. Vycházíme z dosavadního poznání v této oblasti a chceme jej obohatit o vlastní, dosud nepublikované poznatky. Zaměřujeme se především na kvalitu života žáků a studentů učitelství, ale zmiňujeme také kvalitu života seniorů, neboť i oni se aktivně zapojují do aktuálního dění vzdělávacích situací. Odborná kniha je koncipována do čtyř částí, které pokrývají dle našeho názoru čtyři důležité oblasti dané problematiky. V první části jsou definovány výchozí pojmy kvalita, kvalita života, kvalita života žáka. Jejich charakteristika, jakož i charakteristika faktorů a podmínek, které utvářejí kvalitu života, jsou provedeny na základě konfrontace různých autorů a informačních zdrojů. Druhá část je věnována výzkumům kvality života žáků a studentů (i seniorů), jejichž metodologie je jak nově koncipována (a ověřena), tak přejata ze za- 9

10 Zielona Góra 2011 hraničí. Zajímavé a přínosné jsou nejen metody výzkumu, ale též výsledky, které přinášejí hlubší porozumění problému a na které je třeba reagovat následnými opatřeními v podmínkách vzdělávání. Sledují nejen pedagogická hlediska, ale též psychologické aspekty tohoto jevu. Ve třetí části monografie předkládáme impulsy k možným prostředkům a cestám ke zlepšení kvality života v pedagogické praxi. Věnujeme se faktorům, které ovlivňují kvalitu života žáků a studentů. Jejich poznání může přispět ke komplexnějším zásahům do podmínek stávající praxe. Upozorňujeme například na promyšlené a komplexní opatření prostřednictvím prvků didaktického systému v procesu výuky, které by mělo být zohledňováno při tvorbě, revizi a úpravách školních vzdělávacích programů. Jsou také zmíněny čas a rytmus jako faktory, jimž je třeba věnovat pozornost při utváření podmínek pro kvalitu života žáků. Texty dokládají složitost tohoto fenoménu. Formu intervenčních zásahů mohou mít dle našeho názoru i úpravy dalšího vzdělávání učitelů. I když je tomuto tématu v monografii ponechán nevelký prostor, jsme si vědomi, že by si zasloužil samostatnou publikaci. Poslední, čtvrtá část monografie je věnována historickým kontextům kvality života. Dotváří hloubku poznání a porozumění tématu tím, že přináší výklad pojetí kvality života J. A. Komenského. K sepsání této publikace významně přispěla mezinárodní spolupráce v rámci grantového projektu ERA_IP_23_2010/2 a mezi evropskými pedagogickými fakultami v programu Erasmus. Klady této společné práce vidíme nejen v podnětech pro zpracování tématu, ale též v možnosti tuto odbornou knihu vydat. Rozmanitost odborného zaměření autorů koresponduje, jak se domníváme, s multidimenziálností tohoto fenoménu. Publikace je určena odborné veřejnosti zabývající se kvalitou života. Jménem autorů odborné knihy Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad 10

11 ČÁST I VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 11

12 Zielona Góra kapitola KVALITA A KVALITA ŽIVOTA Quality and quality of life Náš výber spracovania problematiky ovplyvnilo aj to, že v ostatnom čase je nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách celospoločensky diskutovanou témou aj kvalita z rôznych hľadísk kvalita života, kvalita života spoločnosti, zlepšenie kvality života ľudí s rôznymi ochoreniami, kvalita výroby, výrobkov, kvalita vody, kvalita ciest, kvalita vzdelávania, morálna kvalita, kvalita dopravy, kvalita služieb, kvalita riadenia, kvalita životného prostredia, atď. V predloženej publikácii sa prioritne sústredíme na kvalitu, kvalitu školy a kvalitu života v podmienkach školy a triedy, a preto považujeme za potrebné najskôr definovať pojmy, ktoré budeme používať pri rozpracovávaní tejto problematiky. Kvalita V prvom rade pojem kvalita. Kvalita (lat.: qualitas = vlastnosť, príznačný znak) alebo akosť je súhrn (najmä charakteristických) vlastností niečoho alebo niekoho; odpoveď na otázku aký je?. V technike a ekonómii v súčasnosti platí najmä definícia podľa normy ISO 9000: Kvalita je stupeň splnenia požiadaviek súborom inherentných znakov. Ako kvalita sa často neodborne označuje aj len dobrá akosť. (Dostupné na: Ďalej pojem kvalita alebo bytostné určenie je vo filozofii podstatná určenosť veci, vzhľadom na ktorú je danou a nie inou vecou. Kvalita je úzko spätá s bytím veci, má vnútorný vzťah k povahe veci. Dôležitým významovým útvarom, v ktorom sa kvalita manifestuje vo vedomí, je kategória kvality. Účelné je rozlišovať aspoň dve chápania pojmu: 12

13 1. Podľa Aristotela: Kvalita je to, podľa čoho sa objekt, alebo jav nazýva. 2. Podľa Hegela: Kvalita je podstatná určenosť objektov a javov; je to súhrn vlastností, príznakov, zvláštností, ktoré robia daný objekt a jav tým a nie iným objektom a javom. Podľa Hegelovho chápania kvality je primerané a účelné vysvetľovať aj kvalitu produkcie, t.j. kvalitu priebehu a výsledkov akýchkoľvek transformačných procesov takto: Kvalita produkcie - súhrn vlastností, príznakov, zvláštností produkčných procesov a ich výsledkov, prejavujúci sa v danom okolí a čase príznačnými funkciami. Študovať kvalitu produkcie si vyžaduje zasadiť ju do konkrétneho okolia a času, vyjasniť jej účelové funkcie aj poslanie a ciele štúdia, vytvoriť tomu zodpovedajúci model kvality a podľa potrieb cieľov štúdia experimentovať s jeho premennými charakteristikami. (Dostupné na: (filozofia). Pri skutočne komplexnom pohľade na pojem kvalita by bolo chybou opomenúť chápanie kvality v šachu - je to rozdiel medzi hodnotou veže a ľahkej figúry. Hráč, ktorý vymenil svoju ľahkú figúru za súperovu vežu, získal kvalitu. Naopak súper kvalitu stratil alebo obetoval. Obeť kvality sa v šachovej praxi vyskytuje pomerne často. V mnohých pozíciách je totiž strelec alebo jazdec silnejší ako veža. V minulosti sa často považoval strelec za o niečo silnejšiu figúru ako jazdec a rozdiel medzi nimi sa označoval ako malá kvalita. (Dostupné na: Aj podľa Křivohlavého (2002) je slovo kvalita odvodené od latinského základu qualitas kvalita či qualis aký. Kvalita teda znamená akosť, hodnotu (všeobecne napr. dobrá až prvotriedna alebo naopak zlá hodnota) - t.j. charakteristická črta, ktorou sa daný jav odlišuje ako celok od iného celku (napr. život jedného človeka od života druhého človeka). Obdržálek Horváthová a kol. (2004) definujú kvalitu ako žiadúcu (optimálnu) úroveň práce vo vzťahu k dosahovaným výsledkom. Z definície vyplýva, že nie je možné zisťovať, merať a hodnotiť kvalitu práce bez ohľadu na produkty, ktoré sa touto činnosťou prezentujú. Podľa Rosa (1999) je pojem kvalita vnímaný predovšetkým ako excelentnosť, druh perfekcionalizmu, úspech v súťaži, pripravenosť a schopnosť (plniť úlohy, dosahovať ciele...), schopnosť uspokojiť požiadavky zákazníka, fi- 13

14 Zielona Góra 2011 nančná úspešnosť. V súvislosti s takýmto ponímaním slova kvalita pripomíname, že Slovensko nezaostáva v nastúpenom trende orientácie spoločnosti na kvalitu vo všetkých jej aspektoch. Vznikla tu a pôsobí Slovenská spoločnosť pre kvalitu (SSK), ktorá sa zaoberá problematikou noriem a certifikátov kvality, systémami manažérstva kvality, meraním spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a meraním výkonnosti organizácie, softvérovými možnosťami podpory kvality, novými možnosťami a smernicami v európskych prístupoch ku kvalite. Aby bolo jednoduchšie získať podrobnejšie informácie z oblasti kvality, bol vytvorený Národný informačný systém kvality a je dostupný na : Pripomíname opäť, že zisťovanie kvality podlieha obsahu kvality ako takej a to tak, že niektoré koncepty je možné porovnať na základe numerickej kvantifikácie napr. pre kvalitu vody, produktov máme určené normy a parametre a tieto je možné meraním zistiť, avšak mnohé obsahy kvality sú výhradne subjektívne, napr. kvalita života, morálna kvalita a podobne, takže je možné predpokladať vyskytujúce sa nejednoznačnosti už len v názoroch na meranie kvality v týchto podobách. V našej publikácii však budeme pojem kvalita chápať ako akosť, hodnotu života jedinca a budeme sa sústrediť na problematiku kvality života človeka, špecifikovanú predovšetkým na kvalitu života školy a kvalitu života žiaka v škole a v triede. Kvalita života V záujme hierarchického usporiadania pojmov považujeme za potrebné najskôr objasniť, čo pojmom kvalita života označujeme a ako je definovaná kvalita života. Křivohlavý (2001) definuje kvalitu života s ohľadom na spokojnosť daného človeka s dosahovaním cieľov, určujúcich smerovanie jeho života. Bergsma a Engel (1988, In KŘIVOHLAVÝ, 2002) považujú kvalitu života za výsledok objektívneho úsudku - porovnávania a zvažovania viacerých hodnôt. Kvalita je zážitkovým (experienciálnym) vzťahom, reflexiou (výsledkom zamyslenia sa) nad vlastnou existenciou. Je nesúrodým porovnaním a motiváciou (hybnou silou) žiť. Dušková, Dvořáková, Svobodová (2006, In 14

15 MURGAŠ, 2007) považujú kvalitu života za multidisciplinárny fenomén s najvyššou mierou komplexity. Týka sa ľudskej existencie a zmyslu bytia. Na jej vyjadrenie používame indikátory a index ako agregát indikátorov. Nemčeková a Žiaková (1997) uvádzajú interpretáciu Paloutziana a Ellisona (1982), ktorí chápu kvalitu života jedinca ako subjektívne prežívanie, osobný zmysel (person s sense of quality of life), ktorý úzko súvisí s uspokojením v sociálnych vzťahoch. Ďalej autorky vyslovujú úvahu: ak je kritériom kvality života celková pohoda (well being) vo všetkých oblastiach ľudského života, potom hodnotenie kvality života by mohlo spočívať v posúdení - určitej dynamiky a hierarchického usporadúvania ľudských potrieb jedinca, vznikajúcich na úrovni somatickej, psychickej, sociálnej i duchovnej; - možnosti ich uspokojovania. Kvalita života teda, podľa názoru Nemčekovej a Žiakovej (1997), na jednej strane obsahuje v určitých vonkajších, objektívnych okolnostiach a situáciách, ktoré determinujú život človeka, na strane druhej (a predovšetkým) je v tom, ako človek určité životné zmeny a zlomy zvláda, ako ich prežíva, zvýznamňuje, akú hodnotu im pripisuje. Nie v poslednej miere je dôležité, k čomu ho tieto zmeny motivujú, ako korešpondujú s jeho životnými ambíciami a cieľmi, alebo ako im protirečia. Zelina (1999) použil definovanie kvality života podľa OSN pomocou troch nasledujúcich znakov: 1. Zdravie človeka a zdravotná starostlivosť o ľudí v štáte. Vyjadruje sa pomocou množstva finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na hlavu človeka, pomocou priemernej dĺžky života mužov a žien a pod. 2. Vzdelanie národa. Na vyjadrenie a porovnanie kvality života v závislosti od kvality vzdelania, berú sa do úvahy základné štatistické čísla, akými sú: Počet negramotných obyvateľov štátu. Primárna gramotnosť sa vyjadruje pomocou počtu ľudí, ktorí vedia čítať, počítať a písať, častejšie pomocou počtu ľudí, ktorí to nevedia; druhá gramotnosť je jazyková gramotnosť koľko ľudí ovláda cudzí jazyk niekedy sa uvádza aj tretia gramotnosť, a to je schopnosť komunikovať cez počítače, kde sa vyjadruje počet počítačov na hlavu ná- 15

16 Zielona Góra 2011 roda alebo počet žiakov a študentov ovládajúcich počítač na definovanej úrovni a pod. Počet maturantov v národe alebo počet maturantov z daného populačného ročníka. Ďalším znakom vzdelanosti národa ako predpokladu kvality života je počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí. 3. Kúpna sila obyvateľstva sa operacionalizuje do sumy peňazí, potrebných na nákup definovaného spotrebného koša. Kvalita života, podľa Blaška (2008) je výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych podmienok, týkajúcich sa ľudského a spoločenského rozvoja. Na jednej strane ju tvoria objektívne podmienky na dobrý život a na strane druhej subjektívne prežívanie dobrého života. Objektívna stránka kvality života je o napĺňaní sociálnych a kultúrnych potrieb v závislosti od materiálneho dostatku, spoločenskej akceptácie jednotlivca a fyzického zdravia. V rámci zisťovania stavu objektívnej kvality života sa tak uplatňujú indikátory z oblasti demokracie a participatívnosti, ekonomickej spravodlivosti, zdravia a vzdelania a bezpečnosti. Ako ďalej píše Blaško (2008) kvalita života nie je priamo úmerná výške hrubého domáceho produktu. Na subjektívne prežívanie dobrého života majú podstatný vplyv faktory ako sú materiálny dostatok jednotlivca, zdravie, výkonnosť, súkromie, bezpečnosť, spoločenská akceptácia, emocionálne nasýtenie. Subjektívna kvalita života je o dobrom životnom pocite, pohode a spokojnosti s vecami okolo nás. Na meranie sa používajú údaje získavané prostredníctvom prieskumov verejnej mienky. Stratégia ľudského rozvoja sa zasadzuje o celkový progres spoločnosti, ktorý umožní ľuďom žiť dlhší, zdravší a plnohodnotnejší život. Základnými znakmi kvality života, podľa autora, sú: zdravie a dlhý život; primerané vzdelanie; kúpna sila obyvateľstva; zamestnateľnosť a práca; sociálne vzťahy a rodina; životné prostredie a bývanie, ale aj iné celospoločenské hodnoty (sloboda, demokracia, bezpečnosť, morálka, láska). Gerson (1976, In KUORELAHTIM, 1998) vymedzuje kvalitu života ako úroveň sociálneho života a jeho šírku (versatility), a to tak, ako ju percipujú jed- 16

17 notliví členovia spoločnosti. Človek má obyčajne celkovú, holistickú predstavu o kvalite svojho života. Je to pocit pohody (well-being) a potešenia v danom období života a v danom prostredí. Prirodzene, dôraz je na želanej pozitívnej kvalite života - ide o pocit spokojnosti, šťastia. Na druhej strane môže existovať pocit nespokojnosti, nešťastia, negatívne city. Je teda zrejmé, že pohľad na kvalitu života sa môže meniť - často tá istá osoba svoj názor na šťastie, spokojnosť, zdravie mení pod vplyvom okolností, času či skúseností. Počas choroby si najviac ceníme zdravie, v období vyhrotenej situácie na pracovisku alebo v rodine je pre nás najvyššou hodnotou spokojnosť a pocit pohody, ktoré chceme opätovne vniesť do nášho života. Vychádzajúc z vyššie uvedených definícií môžeme povedať, že percipovanie kvality života človeka ovplyvňujú mnohé okolnosti tie, ktoré môže nemôže ovplyvniť, zmeniť, a jej hodnotenie je podmienené vekom, pohlavím, charakterovými vlastnosťami človeka, jeho hodnotovým systémom, mierou zvládania negatívnych vplyvov a mnohých ďalších. Zohľadňujúc už uvedené definície a v súlade s Nemčekovou a Žiakovou (1997) môžeme konštatovať, že obsah kategórie kvality života je v našej i zahraničnej literatúre vzťahovaný k medicínskym, sociálnym, emocionálnym i duchovným faktorom a z toho vyplynulo aj vymedzovanie zložiek kvality života, ktoré vychádzalo najskôr z definície zdravia. Čo je to zdravie? Zdravie definuje Křivohlavý (2001) ako celkový (telesný, psychický, sociálny a duchovný) stav človeka, ktorý mu umožňuje dosahovať optimálnu kvalitu života a nie je prekážkou podobnému snaženiu iných ľudí. Podľa kritérií zdravia, ktoré uvádza WHO, kvalita života zahŕňa: fyziologické funkcie; psychický stav spolu s kognitívnou a emočnou zložkou; ekonomicko-finančnú vyváženosť v živote; integritu somatických a psychických faktorov, ktoré umožňujú adaptáciu na fyzickú aj psychickú záťaž; pohodu vzťahov v sociálnych interakciách. 17

18 Zielona Góra 2011 Pri definovaní pojmu zdravie nachádzame snahy zdôrazniť úzky vzťah medzi zdravím a kvalitou života človeka. Toto odborníci rešpektujú a ponímanie kvality života rozširujú o psychickú a sociálnu pohodu. Naprieklad Kane (1987) k týmto faktorom, ako základnú podmienku kvality života, pridáva funkčnú kapacitu ide o schopnosti, ktoré podmieňujú nezávislú realizáciu bežných fyzických a psychických činností ako mobilita, vnímanie zmyslami, zdolávanie stresu, pamäť a ostatné kognitívne funkcie. Postupne sa vymedzovanie pojmu kvalita života rozširuje zo 4 na 15 zložiek, napr. pridaním schopnosti plniť požiadavky zamestnania, primeranej sociálnej interakcie apod. (KONDÁŠ, 1994). Kvalitou života sa ľudstvo zaoberá od čias antiky. V počiatkoch záujmu možno rozlíšiť dva smery. Jeden duchovný, náboženský smer sa zaoberal dobrým, múdrym životom, druhý filozofický smer rozlišoval dobrý a zlý život. Aristoteles považoval šťastie za túžbu po najvyššej blaženosti eudaimonii, ktorá mu bola najvyšším osobným i politickým dobrom. Antický mysliteľ kládol dôraz na mravnú (etickú) dimenziu charakteru šťastného človeka (KŘIVO- HLAVÝ, 2004; 2007). Podľa Oškovej, Staneka a Laluhu (2005, In MURGAŠ, 2007) imanentnou súčasťou ľudských dejín je úsilie o zlepšenie života, o jeho zdokonalenie a vyššiu kvalitu. Podľa Murgaša (2007) skúmanie kvality života začalo okolo roku 1960, kedy v USA vyšla správa prezidentskej komisie o národných cieľoch. V roku 1966 vydal Bauer knihu o sociálnych indikátoroch, analyzujúcu dopad výskumu vesmíru na kvalitu života v Spojených štátoch (Potůček, 2002, cit. podľa Murgaša, 2007). Orientácia spoločnosti v druhej polovici 20. storočia na blahobyt, ziskovosť a konzumný spôsob života bola jej značnou časťou odmietnutá a do popredia sa v rámci záujmu o skúmanie nemateriálnych hodnôt dostala kvalita života ako komplexný, multidisciplinárny pojem. Ako píše Kováč (2000) za počiatok seriózneho empirického prístupu ku kvalite života sú, podľa severoamerických zdrojov, štúdie v 70. rokoch 20. storočia pre potreby OECD odmerať v jednotlivých krajinách tzv. social wellbeing (spoločenská pohoda) v slovenskej odbornej terminológii vyjadrené pojmami pohoda alebo subjektívna pohoda. 18

19 Od zisťovania spoločenskej pohody prešli odborníci k meraniu úrovne kvality života, ktorého výsledky od roku 1990 predstavujú každoročným zostavením svetového rebríčka kvality života. Svetový rebríček kvality života prezentujú autori výročnej správy Rozvojového programu OSN (UNPD) zostavujú s približne 170 krajín sveta. Použitý systém merania kvality života v roku 1990 vypracoval už nežijúci pakistanský ekonóm Mahbúb ul Hak. Index využívaný pri vypracúvaní spomínanej správy sa pokúša merať široké kategórie: vzdelávanie, očakávaná dĺžka života a príjem na osobu. Napriek tomu, že najvyššie priečky patria bohatým krajinám, podľa autorov správy, len príjem na osobu nie je dostatočným kritériom na meranie kvality života obyčajných ľudí. Táto správa hodnotila aj plnenie cieľov, stanovených Miléniovým summitom OSN v roku 2000 a to: znížiť na polovicu počet ľudí, ktorí majú na živobytie denne menej ako dolár, zabezpečiť všetkým základné vzdelanie, obmedziť detskú úmrtnosť, zvrátiť postup choroby AIDS. (HN, TASR, 2002) Z hľadiska našej práce je zaujímavé aj snaženie WHO 1, ktorá sa od roku 1982 usiluje o komplexný prístup ku kvalite života interkultúrnym projektom WHOQOL (World Health Organisation Quality of Life Svetová zdravotnícka organizácia Kvalita života). WHOQOLgroup(1993, 1994, 1997; dostupné na a definovala kvalitu života ako ponímanie vlastného miesta v živote v kontexte s kultúrnymi a hodnotovými systémami, v ktorých ľudia žijú a ich vzťah k vlastným zámerom, očakávaniam, normám a obavám. Je to rozsah telesného a psychického zdravia, stupeň nezávislosti, sociálnych vzťahov a vzťahov k prostrediu, v duchovnej oblasti vzťah k náboženstvu a osobná viera jedinca (tabuľka č.1). 1 WHO - World Health Organisation Svetová zdravotnícka organizácia je jednou zo špecializovaných organizácií systému Organizácie spojených národov (OSN). Za deň vzniku WHO je považovaný 7. apríl 1948, keď Ústavu WHO ratifikoval potrebný počet štátov (medzi nimi bolo aj vtedajšie Československo). 19

20 Zielona Góra 2011 Tabuľka č. 1 Oblasti a prvky kvality života podľa WHOQOL Oblasti kvality života človeka: Prvky kvality života človeka: I. Fyzické zdravie 1. Bolesť a ťažkosti. 2. Energia a únava. 3. Spánok a odpočinok. II. Psychické zdravie 4. Pozitívne pocity. 5. Názory, vzdelanie, pamäť, koncentrácia. 6. Sebahodnotenie. 7. Fyzický sebaobraz. 8. Negatívne city. III. Stupeň nezávislosti 9. Pohyblivosť. 10. Činnosti každodenného života. 11. Závislosť od liekov a zdravotníckych pomôcok. 12. Pracovný výkon. IV. Sociálne vzťahy 13. Osobné vzťahy. 14. Sociálna opora. 15. Sexuálne aktivity. V. Prostredie 16. Osobná bezpečnosť a istota. 17. Domáce prostredie. 18. Finančné zdroje. 19. Zdravotná a sociálna starostlivosť dostupnosť a kvalita. 20. Príležitosť získavať nové informácie a skúsenosti. 21. Trávenie voľného času, rekreácie. 22. Fyzikálne prostredie (nečistoty, hlučnosť, doprava, klíma). 23. Preprava. VI. Duchovná oblasť 24. Spiritualita / náboženstvo / osobná viera. Dodatok Celková kvalita života a zdravia 20

21 Z obsahu kvality života vo svojich prácach upriamujú pozornosť Nemčeková a Žiaková (1997) na mieru uspokojenia potrieb, ktorá sa odráža v celkovej pohode človeka a je determinantom kvality jeho života, Kondáš (1994) na životnú spokojnosť, ktorý nadobudol vysokú frekvenciu v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, Křivohlavý (2001) na sociálnu oporu chápanú ako jeden z najdôležitejších pozitívnych faktorov, ktorý modifikuje nepriaznivý vplyv negatívnych životných situácií na psychický a fyzický zdravotný stav človeka, na jeho pohodu (well-being) a na kvalitu jeho života, Pelikán (1997) píše o šťastí, ktorým je uvedomené si subjektívne prežívanie spokojnosti so životom, sprevádzané častejšími a intenzívnejšími pozitívnymi emocionálnymi stavmi. A čím sa vyznačuje šťastná osobnosť? Mareš (2002) v súvislosti s kvalitou života tvrdí, že podľa súčasných trendov sa šťastná osobnosť vyznačuje: prítomnosťou pozitívnych emócií; absenciou negatívnych emócií; spokojnosťou so svojim doterajším životom ako celkom. Podľa nášho názoru z vyššie uvedeného vyplýva, že je žiadúce uvažovať o kvalite života ako o multifaktoriálnom pojme, pri ktorého skúmaní je potrebné vymedziť rozsah záujmu, ako o tom píšeme v nasledujúcej podkapitole. Rozsah poňatia kvality života Ak by sme hovorili o problematike kvality života a zamerali by sme sa len na zdravotný stav človeka, zvolili by sme z celej problematiky kvality života len jej čiastkovú oblasť. Viacerí autori sa zhodujú v tom, že kvalitu života je možné ponímať ako viacdimenzionálny pojem. Napr. Bergsma a Engel (In KŘIVOHLAVÝ, 2002) vidia možnosti ponímať celú problematiku v troch odlišných sférach: v makrorovine, mezorovine a personálnej rovine. V makrorovine sú nastolené otázky kvality života veľkých spoločenských celkov, napr. danej krajiny, kontinentu a pod. Problematika kvality života sa tak stáva súčasťou základných politických úvah (viď problematika boja s epidémiami, hladomorom, chudobou, genocídou, terorizmom, ale i otázka in- 21

22 Zielona Góra 2011 vestícií do infraštruktúr a špeciálne zdravotníctva, stanovenie obsahu základnej výchovy a pod.). V mezorovine ide, podľa Bergsmu a Engela (1988) o otázky kvality života v tzv. malých sociálnych skupinách, napr. v škole, nemocnici, domove dôchodcov, dome opatrovateľských služieb, podniku a pod. Ide tu nielen o rešpekt k morálnej hodnote života človeka, ale i o otázky sociálnej klímy, vzájomných vzťahov medzi ľuďmi (napr. v tíme lekárov, opatrovateliek a pod.) otázky neuspokojovania a uspokojovania (frustrácie a satiácie) základných potrieb každého člena danej spoločenskej skupiny, existenciu tzv. sociálnej opory (social support system), zdieľanie hodnôt (existencia humanitných hodnôt v danej skupine a ich hierarchia) a pod. V personálnej rovine je definovaná kvalita života najjednoznačnejšie. Je ňou život človeka - pacienta, lekára či kohokoľvek iného, týka sa každého samostatne. Pri stanovení kvality života ide o osobné subjektívne hodnotenie zdravotného stavu, bolesti, spokojnosti, nádejí a pod. Každý v tejto dimenzii sám hodnotí kvalitu vlastného života. Do hry vstupujú osobné hodnoty jedinca, jeho predstavy, poňatia, nádeje, očakávania, presvedčenia a pod. Z psychologického hľadiska pristupuje ku kvalite života Kováč (2000) a rozlišuje tri úrovne: bazálnu, mezoúroveň a metaúroveň. Bazálnu úroveň by sme mohli nazvať všeľudskou, keďže jej kritériá by sa mali uplatňovať na jednotlivcov celého ľudstva, bez ohľadu na stupeň vývoja tých ktorých etník. V nej možno kvalitu života posúdiť podľa týchto šiestich kritérií: dobrý somatický stav, vývin jedinca vo funkčnej rodine, psychické fungovanie v norme, primerané materiálno-sociálne zabezpečenie, nadobudnutie návykov a spôsobilosti potrebných na prežitie, životodarné okolie. Mezoúroveň, ktorú možno označiť ako špecificky civilizačnú, tvorí (v priamej nadväznosti na komponenty bazálnej úrovne) prinajmenšom týchto šesť komponentov: pevné zdravie, priaznivé sociálne začlenenie, úroveň civilizačného rozvoja, priateľský environment, stupeň získaných znalostí a kompetencií, zážitky životnej spokojnosti pohody. Netreba azda zdôrazňovať, že tieto kritériá kvality života môžu mať veľmi odlišnú hodnotu v závislosti od stupňa vývoja spoločenstva (krajiny), v ktorej jednotlivec žije. Preto na rozdiel od teo- 22

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2 Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie VET Cvičenie 1.2 Základné funkcie ekonómie ako vedy 1. poznávacia 2. praktická 3. metodologická Ekonómia má nielen svoj predmet skúmania, ale aj svoje

Více

Základy ekonomickej teórie. 1. Cvičenie

Základy ekonomickej teórie. 1. Cvičenie Základy ekonomickej teórie 1. Cvičenie budova FRI, miestnosť č.b212 zuzana.stanikova@fri.uniza.sk Materiály: fria.fri.uniza.sk/~kmame Predmet ekonómie Potreby kaţdej spoločnosti presahujú moţnosti disponibilných

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 1, Cannisterapie jako výchovný prostředek. 2, Spolupráce mezi školou a rodinou

Více

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013 organizácia predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS); administrácia grantových programov a administrácia malých

Více

Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať. Zuzana Siebertová, Matúš Senaj Norbert Švarda, Jana Valachyová.

Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať. Zuzana Siebertová, Matúš Senaj Norbert Švarda, Jana Valachyová. Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať Zuzana Siebertová, Matúš Senaj Norbert Švarda, Jana Valachyová Komentár 01/2014 21. február 2014 Dátum: 21. február 2014 Téma: Dane, sociálne zabezpečenie

Více

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, 29.-30.1.2015 Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy RNDr. Andrej Šteiner, PhD. Karpatský rozvojový inštitút zmena klímy a jej dopady

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

Finančná kríza a jej vplyv na obyvateľov Slovenska

Finančná kríza a jej vplyv na obyvateľov Slovenska Viktor Lehotský, SOŠ Komenského č. 27, 90201 Pezinok Finančná kríza a jej vplyv na obyvateľov Slovenska Vyučujúci MOF: Mgr. Helena Klimova 1. SS 2012/2013 24.4. 2013 Úvod Jednou z najpublikovanejších a

Více

BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE. Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii

BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE. Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii Bezpečnosť Stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov Spôsob ako je dosahovaná

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2015 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Program stretnutia 1. Všeobecné informácie o predsedníctve 2. Politické priority Slovenska v oblasti mládeže a spolupráca

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. Novela zákona o SS a proces DI 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., MPSVR SR Východiská a súčasný proces deinštitucionalizácie čl. 19 Dohovoru

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2016 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Čo je predsedníctvo v Rade EÚ? Orgány EÚ v skratke Európska rada Určovanie stratégie Úloha: určuje politické smerovanie

Více

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava,

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, subertov@euba.sk elena.subertova@euba.sk Počet podnikateľských subjektov

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

12. Štatistický projekt v analýze rizík

12. Štatistický projekt v analýze rizík 12. Štatistický projekt v analýze rizík Jednou zo základných úloh krízového manažmentu je analýza rizík. Na jej vykonanie využívame rôzne kvalitatívne a kvantitatívne metódy. Kvalitatívne metódy sú založené

Více

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec Stredoškolská sexualita Mgr. Michal Chovanec Zber dát a metodiky 3. 11. mája 2010 Anonymné metodiky: A) dotazník sexuálneho správania sa, B) sémantický diferenciál, C) dotazník obsahujúci výroky zamerané

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Pripravené prostredie. Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú?

Pripravené prostredie. Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú? Pripravené prostredie Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú? KAŽDÉ DIEŤA JE ORIGINÁL každé dieťa má individuálne smerovanie každé dieťa má individuálne vývinové tempo každé dieťa má senzitívne obdobia

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Kód kvalifikácie C8341006-00359 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE (a) Názov študijného odboru: Sociálna psychológia a psychológia práce (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých

Více

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím?

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím? Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Občania sa zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia.

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 7- Dňa 2. apríla 1997 Ročník 45 OBSAH: Oznamovacia časť: Odporúčame výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike Národný plán rozvoja

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Mediálna výchova. (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková

Mediálna výchova. (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková Mediálna výchova (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková Mediálna výchova (prierezová téma) Charakteristika prierezovej témy: Prierezová téma Mediálna výchova v základnom vzdelávaní ponúka elementárne

Více

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions Finančné a účtovnícke semináre určené pre európske regióny Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu Martin Vejačka

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

ZÁVEREČNÝ TEST Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca Meno:... Dátum:...

ZÁVEREČNÝ TEST Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca Meno:... Dátum:... ZÁVEREČNÝ TEST Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca Meno:... Dátum:... 1. OTÁZKA môžete získať 8 bodov Definujte nasledovné pojmy: a) Sociálna práca s trestanými osobami - 5 b b) Podmienečné

Více

Indikátory a determinanty zmien zdravotného stavu obyvateľstva. Doc. MUDr. Anna Volná PhD. MBA.

Indikátory a determinanty zmien zdravotného stavu obyvateľstva. Doc. MUDr. Anna Volná PhD. MBA. Indikátory a determinanty zmien zdravotného stavu obyvateľstva Doc. MUDr. Anna Volná PhD. MBA. Civilizácia je závislá na kvalite a rozdelení zdravia v populácii Zdravie naopak závisí od ľudského pokroku

Více

Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe

Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe Medziročný vývoj základných ukazovateľov Zamestnanosť - priemyselná výroba +4,4% - tlač a reprodukcia

Více

Karl Marx Das Kapital (1867) Rudolf Hilferding Das Finanzkapital (1910) ekonomické vedy. finančná veda. finančné kategórie (daň, clo, úver,...

Karl Marx Das Kapital (1867) Rudolf Hilferding Das Finanzkapital (1910) ekonomické vedy. finančná veda. finančné kategórie (daň, clo, úver,... (1. prednáška) prírodné vedy ekonomické vedy technické spoločenské finančná veda Adam Smith Pojednanie o...(1776) finančné kategórie (daň, clo, úver,...) financie 2 formy bohatstva: materiálne statky (fixný

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných.

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. www.etwinning.sk ,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. Čo je etwinning?,,e skratka pre elektronický,,twinning znamená partnerstvo partnerstvá škôl v Európe portál, ktorý umožňuje spoluprácu školám

Více

Učebné osnovy predmetu PODNIKANIE

Učebné osnovy predmetu PODNIKANIE Učebné osnovy predmetu PODNIKANIE Študijného odboru: 6341 6 škola podnikania Forma a typ štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy 1 Charakteristika predmetu Predmet podnikanie svojou tematikou

Více

Migrácia na Slovensku

Migrácia na Slovensku IOM International Organization for Migration IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Migrácia na Slovensku Bratislava 21. augusta 2012 Čo je migrácia Migrácia vo všeobecnosti Pohyb osoby alebo skupiny

Více

Objektivizácia hluku v mimopracovnom prostredí

Objektivizácia hluku v mimopracovnom prostredí Objektivizácia hluku v mimopracovnom prostredí Milan Drahoš, Ing. - Roman Drahoš, Ing. D2R engineering, s.r.o., Poprad d2r@d2r.sk Úvod Ochrana verejného zdravia pred hlukom v mimopracovnom (životnom) prostredí

Více

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH BUDOV A ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA V PRAXI Ing. Ján Ralbovský aut. ing. Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 810 05 Bratislava e-mail: sksi@sksi.sk Úvodné

Více

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY

DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY DETSKÉ ZÁUJMOVÉ POBYTY Ministerstvo vnútra SR sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad organizačný odbor Pribinova 2, 812 72 Bratislava (ďalej len OO SPSČ a OÚ MV SR ) Kontakt: pobyty@minv.sk

Více

SVETOVÁ EKONOMIKA Juhovýchodná Ázia I

SVETOVÁ EKONOMIKA Juhovýchodná Ázia I Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov Ľudmila Lipková a kolektív SVETOVÁ EKONOMIKA Juhovýchodná Ázia I Vydavateľstvo EKONÓM 2013 Autori Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková,

Více

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok Identifikačný štítok Kód školy: Meno školy: Dotazník pre školu Štvrtý ročník Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 830 00 Bratislava International Association for

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010

zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010 zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010 vyznačuje sa : 1. jednotou (ako celok) 2. vnútornou diferenciáciou - právne odvetvia - právne inštitúty - právne normy Základné triediace

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

1. ročník konferencie: Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. Vydavateľstvo EUROSTAV

1. ročník konferencie: Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. Vydavateľstvo EUROSTAV 1. ročník konferencie: Vydavateľstvo EUROSTAV Kvalita obstarávania v stavebníctve: obstarávanie kvality v stavebníctve Aké predpoklady sú preto potrebné? Kvalitní a tvoriví architekti a projektanti Kvalitní,

Více

Program 13: Sociálne služby

Program 13: Sociálne služby Program 13: Sociálne služby Zámer programu: Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi. 249 336,00 249

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku Strana 1 z 5 Okruhy na štátnu magisterskú skúšku 1. Marketingový informačný systém a jeho štruktúra Interné zdroje. Marketingové spravodajstvo. Marketingový výskum. Procesné funkcie MIS. 2. Podstata a

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Studia commercialia Bratislavensia Číslo/No.: 31 (3/2015); Roč./Vol.: 8. Viera Ružeková 1

Studia commercialia Bratislavensia Číslo/No.: 31 (3/2015); Roč./Vol.: 8. Viera Ružeková 1 RECENZIE/BOOK REVIEWS KITTOVÁ, Z. a kol. 2014. Alternatívy vývoja európskej integrácie, Časť 1. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 341 s. Viera Ružeková 1 V posledných dvoch dekádach vývoja svetového hospodárstva

Více

Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie

Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie Kód kvalifikácie U1342999-01377 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 1342999 Riadiaci pracovník

Více

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7.

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM Petr Hlaďo KNIHY P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. Nakladatelství Grada Publishing vydalo v minulém roce monografii nazvanou Andragogický

Více

Štruktúra dopytovaných na Çesku, ktorí pripadajú do úvahy, že budú (ďalej) pracovať v zahraničí:

Štruktúra dopytovaných na Çesku, ktorí pripadajú do úvahy, že budú (ďalej) pracovať v zahraničí: Štruktúra dopytovaných na Çesku, ktorí pripadajú do úvahy, že budú (ďalej) pracovať v zahraničí: % Pohlavie Vek Rodinný stav Muž Žena do rokov - rokov - rokov - rokov - rokov od rokov Slobodný/slobodná

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 28.6.2006 KOM(2006) 320 v konečnom znení 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE sekundárne právne

Více

vonkajšie prejavy: vysoká miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, zvyšovanie počtu poberateľov DHN, rozdielny vývoj polarizácie príjmov v

vonkajšie prejavy: vysoká miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, zvyšovanie počtu poberateľov DHN, rozdielny vývoj polarizácie príjmov v doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosť. prof. 1. príčina chudoby prehlbovanie príjmovej polarizácie, vývoj a stav dnes 2. vplyv vonkajších faktorov v pokračujúcej kríze (ekonomika a geopolitika, EÚ, Západ

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Spoločnosť [ ] a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex

Více

Základné informácie o odpadoch. Zita Takáčová Andrea Miškufová

Základné informácie o odpadoch. Zita Takáčová Andrea Miškufová Základné informácie o odpadoch Zita Takáčová Andrea Miškufová Košice, 2011 Druh publikácie Autori Recenzenti : Monografia : Zita Takáčová, Andrea Miškufová : Prof. Ing. Pavel Puliš, CSc. Doc. Dr.- Ing.

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

V odvetví služieb neexistuje fyzický distribučný systém (s výnimkou niektorých hotových jedál do domácnosti) Organizácie CR poskytujú svoje služby

V odvetví služieb neexistuje fyzický distribučný systém (s výnimkou niektorých hotových jedál do domácnosti) Organizácie CR poskytujú svoje služby Pri distribúcii ide o sprostredkovanie produktu od výrobcu (poskytovateľa služieb) ku spotrebiteľovi Distribúcia výrobkov sa odlišuje od distribúcie služieb. Hlavné dôvody: - služba sa nedá skladovať,

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok.

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. Cestné preteky jednotlivcov Muži Elite Kvalifikačný systém sa bude používať v poradí

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

Odborná stáž pre študentov VŠ

Odborná stáž pre študentov VŠ Odborná stáž pre študentov VŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvára program odborných stáží pre študentov vysokých škôl, ktorí chápu vzdelanie ako kľúčovú hodnotu v

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Video / Video kampaň Klient Vypracoval (za klienta) Kontaktné údaje (za klienta) Dátum prvej verzie Verzia BRIEF Základné informácie 1. Zadanie NA ČO

Více

Roverský projekt ako na to?

Roverský projekt ako na to? Roverský projekt ako na to? ORLÍ SKAUT Čo je projekt? Projekt je spôsob ako niečo urobiť, zorganizovať. Je to riešenie konkrétneho problému, ktoré smeruje k dosiahnutiu stanovených cieľov. - má cieľ -

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více