VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A. TEXTOVÁ ČÁST BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR PETR VOLEJNÍK Ing. STANISLAV BUCHTA, Ph.D. BRNO 2014

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ OCELOVÝ OBJEKT PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU THREE AISLED STEEL BUILDING FOR INDUSTRIAL PRODUCTION BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR PETR VOLEJNÍK Ing. STANISLAV BUCHTA, Ph.D. BRNO 2014

3 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracoviště B3607 Stavební inženýrství Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 3647R013 Konstrukce a dopravní stavby Ústav kovových a dřevěných konstrukcí ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Student Petr Volejník Název Vedoucí bakalářské práce Datum zadání bakalářské práce Datum odevzdání bakalářské práce V Brně dne Trojlodní ocelový objekt pro průmyslovou výrobu Ing. Stanislav Buchta, Ph.D doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. Vedoucí ústavu prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA Děkan Fakulty stavební VUT

4 Podklady a literatura ČSN EN 1991 Zatížení staveb ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí Ocelové konstrukce pozemních staveb, Faltus Kovové konstrukce - Konstrukce průmyslových budov, Melcher, Straka Zásady pro vypracování Vypracujte návrh nosné ocelové konstrukce trojlodního objektu pro průmyslovou výrobu o půdorysných rozměrech 18,00+24,00+18,00m, střední loď pojížděna dvěma mostovými jeřáby o nosnosti 5t. Vypracujte: Technickou zprávu. Statický výpočet základních nosných prvků. Výkresovou dokumentaci v rozsahu dispozičních výkresů Předepsané přílohy... Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. Vedoucí bakalářské práce

5 Abstrakt Tématem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce trojlodního objektu pro průmyslovou výrobu. Půdorysné rozměry jsou m x 78m a výška 14,4m. Střední loď je pojížděna dvěma mostovými jeřáby o nosnosti 5t. Klíčová slova Trojlodní objekt, ocelová konstrukce, vaznice, vazník, příčná vazba, vetknutý sloup, mostový jeřáb. Abstract Topic of bachelor s thesis is design of steel structure three - aisled building for industrial production. Plan dimensions is m x 78m and height 14,4m. The middle aisle is travel two overhead cranes lifting capacity 5 tons. Keywords Three aisled building, steel structure, purlin, truss, tranverse link, fixed column, overhead crane.

6 Bibliografická citace VŠKP Petr Volejník Trojlodní ocelový objekt pro průmyslovou výrobu. Brno, s., 148 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Stanislav Buchta, Ph.D.

7 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje. V Brně dne podpis autora Petr Volejník

8 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP Prohlášení: Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná s odevzdanou listinnou formou. V Brně dne podpis autora Petr Volejník

9 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Vedoucí práce Autor práce Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. Petr Volejník Škola Vysoké učení technické v Brně Fakulta Stavební Ústav Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Studijní obor 3647R013 Konstrukce a dopravní stavby Studijní program B3607 Stavební inženýrství Název práce Trojlodní ocelový objekt pro průmyslovou výrobu Název práce v Three Aisled Steel Building for Industrial Production anglickém jazyce Typ práce Bakalářská práce Přidělovaný titul Bc. Jazyk práce Čeština Datový formát elektronické.pdf verze Anotace práce Anotace práce v anglickém jazyce Klíčová slova Klíčová slova v anglickém jazyce Tématem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce trojlodního objektu pro průmyslovou výrobu. Půdorysné rozměry jsou m x 78m a výška 14,4m. Střední loď je pojížděná mostovými jeřáby nosnosti 5t. Topic of bachelor s thesis is design of steel structure three - aisled building for industrial production. Plan dimensions is m x 78m and height 14,4m. The middle aisle is travel two overhead cranes lifting capacity 5 tons. Trojlodní objekt, ocelová konstrukce, vaznice, vazník, příčná vazba, vetknutý sloup, mostový jeřáb. Three - aisled building, steel structure, purlin, truss, tranverse link, fixed column, overhead crane.

10 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat Ing. Stanislavu Buchtovi, Ph.D. za vedení a odborné cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. V Břehách dne podpis autora Petr Volejník

11 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ ZPRÁVA

12 OBSAH: Trojlodní ocelový objekt Petr Volejník 2013/ Úvod 1 2. Technický popis Vaznice Střešní plášť Vazníky Sedlové vazníky Pultové vazníky Jeřábová dráha Sloupy Sloupy střední lodě Sloupy bočních lodí Mezisloupky Kotvení a patky sloupů Kloubová patka Vetknutá patka Ztužidla Okapové ztužidlo Příčné větrové střešní ztužidlo střední lodě Příčné větrové střešní ztužidlo bočních lodí Svislé podélné střešní ztužidlo Příčné stěnové ztužidlo střední lodě Příčné stěnové ztužidlo bočních lodí Stěnový plášť..9

13 Trojlodní ocelový objekt Petr Volejník 2013/ Materiál a povrchová úprava prvků Závěr.10

14 Trojlodní ocelový objekt Petr Volejník 2013/ ÚVOD Tématem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce trojlodního ocelového objektu pro průmyslovou výrobu. Podkladem pro návrh je zadání bakalářské práce a platné technické normy. Objekt je situován v průmyslové oblasti v Přelouči ve východních Čechách. 2. TECHNICKÝ POPIS Hala se skládá ze třech lodí, přičemž střední loď má rozpětí 24m a boční lodě 18m. Celkové půdorysné rozměry jsou tedy 60m x 78m na délku. Výška haly v nejvyšším místě je 14,4m. Ve střední lodi je umístěna jeřábová dráha, po které pojíždějí dva mostové jeřáby, oba o nosnosti 5t. Nosnou ocelovou konstrukci tvoří příčné vazby společně se střešní konstrukcí a ztužením. Příčná vazba střední lodě je tvořena vetknutými sloupy a kloubově uloženým sedlovým příhradovým vazníkem. Příčná vazba bočních lodí se skládá z kloubově uloženého sloupu a vetknutého sloupů střední lodě, ke kterému je připojena kloubově uloženým pultovým příhradovým vazníkem. Příčná tuhost nosné konstrukce je zajištěna soustavou příčných vazeb střední lodě s vetknutými sloupy. Osová vzdálenost příčných vazeb je 6m. Podélná tuhost je zajištěna svislými stěnovými ztužidly, příčnými střešními ztužidly a podélnými svislými ztužidly. Vstupy do objektu pro zásobování materiálem se nachází ve štítových stěnách hal a jsou opatřeny rolovacími vraty. 1

15 Trojlodní ocelový objekt Petr Volejník 2013/ VAZNICE Vaznice jsou navrženy z tenkostěnných profilů tvaru písmene Z s tvarovanou stojinou dodávané firmou Kovové profily s.r.o. Statické schéma je spojitý nosník o 3 polích a více. Návrh profilu je proveden dle tabulek únosností poskytnutých výrobcem. Vaznice jsou uloženy na horní pás příhradových vazníků pomocí kotevních botek, dodávané taktéž výrobcem Kovové profily s.r.o. Botky jsou na horní pás vazníků, který je tvořen trubkou, šroubovány dvojicí šroubů M16; 5.6 přes úložný plech přivařený k trubkovému pásu vazníku. Spoje jednotlivých polí jsou provedeny taktéž šrouby M16; 5.6. Dle tabulek únosností dodávaných výrobcem, navrhuji profil Z 250 s tvarovanou stojinou tl. 2,0mm, v krajních i vnitřních polích spojitého nosníku. Okapové vaznice budou provedeny rovněž ze stejných profilů. 2.2 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Střešní plášť je navržen ze střešních panelů s izolačním PUR jádrem od firmy Kingspan. Panely budou upevněny na tenkostěnné profilované vaznice standardním způsobem, tj. kotveny skrz. Statický systém bude spojitý nosník o třech a více polích. Výrobce dodává tabulky únosností, podle kterých jsou navrženy takové panely, které vyhoví na dané zatížení, kterým budou namáhány. Jedná se zejména o proměnná klimatická zatížení sněhem a sáním větru. V neposlední řadě také bude zohledněna tloušťka izolačního jádra, z hlediska tepelně izolačních požadavků. Dle tabulek únosností byl navržen panel KS1000 RW 100 0,5/0,4 - S280/280 o tloušťce 100mm. 2

16 Trojlodní ocelový objekt Petr Volejník 2013/ VAZNÍKY Tvoří nosnou část střešní konstrukce a jsou navrženy jako rovinné příhradové konstrukce. Střední loď je zastřešena sedlovými vazníky a boční lodě pultovými vazníky. Oba typy jsou trubkové a jednotlivé prvky, jako diagonály, svislice a pásy jsou spojeny svary ke styčníkovým plechům. Vazníky jsou kloubově uloženy na sloupy pomocí čepů SEDLOVÉ VAZNÍKY Sedlové vazníky mají rozpětí 24m a tvoří tak nosnou konstrukci pro střední loď objektu. Vazníky jsou v podélném směru ztuženy dvěma svislými ztužidly, umístěných 9m od podpor vazníku. Tyto ztužidla nám zkracují vzpěrnou délku dolního pásu při namáhání sáním větru. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineer, dimenzování a posouzení jednotlivých prvků pak ručním výpočtem. Horní pás vazníku je tvořen trubkou Ø 127x5mm, dolní pás trubkou Ø 152,4x6mm. Svislice jsou navrženy také z trubek Ø 60,3x4mm a diagonály Ø 76,1x4mm. Všechny tyto prvky jsou spojeny koutovými svary 4mm o délce 50mm ke styčníkovým plechům tloušťky 8mm PULTOVÉ VAZNÍKY Pultové vazníky mají rozpětí 18m a tvoří tak nosnou konstrukci pro boční lodě objektu. Vazníky jsou v podélném směru ztuženy svislým ztužidlem, umístěným uprostřed rozpětí vazníku. Toto ztužidlo nám zkracují vzpěrnou délku dolního pásu při namáhání sáním větru. Pro návrh horního pásu pultového vazníku je nutno k výsledné normálové síle z kombinací ještě připočítat sílu (reakci) od bočního sloupu, který je v příčném směru uložen kloubově a 3

17 Trojlodní ocelový objekt Petr Volejník 2013/2014 proto, v místě uložení vazníku na sloup střední haly, se do horního pásu vnáší ještě síla od příčného větru, působícího na stěnu. Dále pak je také připočítána normálová tlaková síla, která vzniká v podélných pásech příčného střešního ztužidla, které přenáší účinky větru působícího na štítové stěny. Tyto pásy jsou zároveň horními pásy pultových vazníků. V těchto pásech ještě vzniká stabilitní síla, která zajišťuje polohu horních pásů vazníků, proti vybočení vzpěrem v rovině střechy. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineer, dimenzování a posouzení jednotlivých prvků pak ručním výpočtem. Horní pás vazníku je tvořen trubkou Ø 127x5mm, dolní pás trubkou Ø 152,4x6mm. Svislice jsou navrženy také z trubek Ø 60,3x4mm a diagonály Ø 88,9x4mm. Všechny tyto prvky jsou spojeny koutovými svary 4mm o délce 50mm ke styčníkovým plechům tloušťky 8mm. 2.4 JEŘÁBOVÁ DRÁHA Ve střední lodi objektu je navržena jeřábová dráha, po které pojíždějí dva mostové jeřáby o nosnosti každého z nich 5t. Skládá se z hlavního nosníku jeřábové dráhy, kolejnice přivařené na horní pásnici hlavního nosníku a také vodorovného výztužného nosníku, který slouží k zachycení vodorovných příčných účinků zatížení od provozu jeřábu. Mostové jeřáby o rozpětí 22m jsou navrženy od firmy ABUS, která poskytla potřebné charakteristické údaje. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineer, dimenzování a posouzení jednotlivých prvků pak ručním výpočtem. Hlavní nosník jeřábové dráhy je navržen z válcovaného profilu IPE 450. Statický systém je prostý nosník o rozpětí 6m uložený na dřík vetknutého sloupu a konzolku. Kolejnice je obdélníkového průřezu 30x50mm. Vodorovný výztužný nosník tvoří úhelník tvaru L 100x80x10, který je přivařen koutovým svarem 5mm k horní pásnici hlavního nosníku. Výztužný nosník je spojen se špičkou vetknutého sloupu pomocí botky tvořené jöklem 80x80x10, do kterého se přenášejí vodorovné příčné složky zatížení. 4

18 Trojlodní ocelový objekt Petr Volejník 2013/ SLOUPY Všechny sloupy jsou navrženy z válcovaných profilů a přenášejí veškeré zatížení do základové patky spodní stavby SLOUPY STŘEDNÍ LODĚ Sloupy střední lodě jsou v příčném směru vetknuty a v podélném směru kloubově uloženy. Celková výška sloupu je 12,97m. Sloup se skládá z dříku, který je tvořen válcovaným profilem HEB 700 a je tak podporou pro hlavní nosník jeřábové dráhy. Špička sloupu je navržena z válcovaného profilu HEB 300, na který je centricky uložen sedlový vazník střední lodě. Tyto části jsou spojeny tupým svarem 5mm a na pásnicích ještě přeplátovány příložnými plechy rovněž přivařeny koutovým svarem 5mm. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineer, dimenzování a posouzení jednotlivých prvků pak ručním výpočtem SLOUPY BOČNÍ LODĚ Sloupy obou bočních lodí jsou jak v podélném, tak příčném směru kloubově uloženy. Výška sloupu je 7,7m a je navržen z válcovaného profilu IPE 300. Na sloup je centricky uložen pultový vazník boční lodě. Vzpěrná délka kolmo k rovině příčné vazby je uprostřed rozpětí sloupu zkrácena vodorovným paždíkem MEZISLOUPKY Slouží k montáži stěnového opláštění. Jsou kloubově uloženy na betonové základové podezdívce a přenášejí zatížení pouze od tlaku nebo sání větru na stěny objektu. 5

19 Trojlodní ocelový objekt Petr Volejník 2013/2014 Boční mezisloupky o výšce 7,6m, umístěné v podélných stěnách objektu, jsou z válcovaných profilů IPE 200 a jsou vrchem opřeny do okapového ztužidla. Meziloupky štítové stěny střední lodě jsou navrženy z profilů IPE 270 a bočních lodí z profilu IPE 200. Spodem jsou kotveny do betonové základové podezdívky a vrchem jsou opřeny do horních pásů vazníků. Zde je navrženo posuvné připojení z toho důvodu, aby nebylo bráněno deformaci vazníků a tím i následnému zatížení mezisloupků. 2.6 KOTVENÍ A PATKY SLOUPŮ Sloupy střední lodě jsou kotveny pomocí vetknutých patek ve směru příčné vazby do betonové základové patky se zabetonovanými kotevními šrouby M36; 5.6 s přesností +/- 25mm. Sloupy bočních lodí jsou uloženy jak ve směru příčném, tak i podélném kloubově. Kloubové patky jsou kotveny do betonových základových patek pomocí předem zabetonovaných kotevních šroubů M20; 5.6 osazených s přesností +/- 20mm KLOUBOVÁ PATKA Kloubová patka je tvořena patním plechem o rozměrech 400x250mm a tloušťce 20mm. Sloupy z válcovaných IPE profilů jsou k patním plechům přivařeny koutovým svarem 5mm. Do základové betonové patky jsou kotveny pomocí dvou šroubů M20; 5.6 s kotevní hlavou VETKNUTÁ PATKA Vetknutá patka má půdorysné rozměry 1700x500mm a skládá se ze dvou profilů UPE 300, patního plechu tloušťky 30mm a dvou kotevních příčníků tvořených dvojicí profilů UPN 160. Do základové betonové patky je kotvena pomocí čtyř šroubů M36; 5.6 s kotevní hlavou. 6

20 Trojlodní ocelový objekt Petr Volejník 2013/ ZTUŽIDLA V objektu jsou navržena příčná střešní ztužidla, svislá střešní podélná ztužidla, okapová ztužidla a svislá stěnová ztužidla OKAPOVÉ ZTUŽIDLO Je navrženo jako podélný příhradový nosník v rovině střechy, probíhající po celé délce střední a bočních lodí objektu. Je umístěno mezi okapovou a první následující vaznici a připojena do horních pásů vazníků. Zajišťuje geometrickou neměnnost tvaru střešní konstrukce a přenáší účinky zatížení větrem na svislé stěny. Do okapového ztužidla jsou vrchem ukotveny mezisloupky. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineer, dimenzování a posouzení jednotlivých prvků pak ručním výpočtem. Diagonály, pásy i příčle jsou navrhnuty z trubek Ø 60,3x4mm spojeny ve styčnících koutovými svary 4mm o délce 50mm. Styčníkové plechy mají tloušťku 8mm PŘÍČNÉ VĚTROVÉ ZTUŽIDLO STŘEDNÍ LODĚ Je navrženo jako příčný příhradový nosník v rovině střechy mezi horními pásy sedlových vazníků. Zajišťuje geometrickou neměnnost tvaru střešní konstrukce a stabilizuje horní pásy vazníků proti vybočení. V objektu jsou celkem tři ztužidla, v krajních polích při štítových stěnách a uprostřed objektu, rozdělující objekt na dva dilatační úseky o délce 30m. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineer, dimenzování a posouzení jednotlivých prvků pak ručním výpočtem. Diagonály jsou navrženy z ocelových táhel Ø 20mm a působí vždy pouze v tahu. 7

21 Trojlodní ocelový objekt Petr Volejník 2013/ PŘÍČNÉ VĚTROVÉ ZTUŽIDLO BOČNÍ LODĚ Je navrženo jako příčný příhradový nosník v rovině střechy mezi horními pásy pultových vazníků. Zajišťuje geometrickou neměnnost tvaru střešní konstrukce a stabilizuje horní pásy vazníků proti vybočení. V objektu jsou celkem tři ztužidla, v krajních polích při štítových stěnách a uprostřed objektu, rozdělující objekt na dva dilatační úseky o délce 30m. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineer, dimenzování a posouzení jednotlivých prvků pak ručním výpočtem. Diagonály jsou navrženy z ocelových táhel Ø 20mm a působí vždy pouze v tahu SVISLÁ PODÉLNÁ STŘEŠNÍ ZTUŽIDLA Svislá podélná ztužidla jsou navržena jako příhradové nosníky mezi vazníky ve svislé rovině. Zabezpečuje dolní pásy vazníků proti vybočení vzpěrem při sání větru. Horní a dolní pás ztužidla je navržen z trubek Ø 60,3x4mm a diagonály jsou z úhelníků L 70x6mm PŘÍČNÉ STĚNOVÉ ZTUŽIDLO STŘEDNÍ LODĚ Zajišťuje stabilitu objektu v podélném směru a zároveň slouží jako brzdný portál jeřábové dráhy. Přenáší účinky příčného střešního ztužidla. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineer, dimenzování a posouzení jednotlivých prvků pak ručním výpočtem. Příčle ztužidla jsou navrženy z trubek Ø76,1x4mm a diagonály z táhel Ø 20mm a působí pouze v tahu. 8

22 Trojlodní ocelový objekt Petr Volejník 2013/ PŘÍČNÉ STĚNOVÉ ZTUŽIDLO BOČNÍ LODĚ Zajišťuje stabilitu objektu v podélném směru a přenáší účinky příčného střešního ztužidla. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia Engineer, dimenzování a posouzení jednotlivých prvků pak ručním výpočtem. Příčle ztužidla jsou navrženy z trubek Ø76,1x4mm a diagonály z táhel Ø 20mm a působí pouze v tahu. 2.8 STĚNOVÝ PLÁŠŤ Stěnový plášť je navržen ze sendvičových panelů s izolačním PUR jádrem od firmy Kingspan. Panely budou založeny na betonové podezdívce, přes kterou přenášejí zatížení vlastní vahou do základu. Upevněny budou na sloupy, mezisloupy popřípadě paždíky standardním způsobem, tj. kotveny skrz. Statický systém bude spojitý nosník o dvou polích. Výrobce dodává tabulky únosností, podle kterých jsou navrženy takové panely, které vyhoví na dané zatížení, kterým budou namáhány. Jedná se o zatížení tlakem a sáním větru. V neposlední řadě také bude zohledněna tloušťka izolačního jádra, z hlediska tepelně izolačních požadavků. Dle tabulek únosností je navržen panel KS1150 TF 100 o tloušťce 100mm. 9

23 Trojlodní ocelový objekt Petr Volejník 2013/ MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRVKŮ Hlavním konstrukčním materiálem je ocel S 235 s mezí kluzu f y =235MPa a mezí pevnosti f u =360MPa. Pouze tenkostěnné profilované vaznice jsou z oceli S 320. Šroubové spoje jsou provedeny šrouby jakosti 5.6. Všechny prvky nosné konstrukce budou opatřeny již při výrobě základním nátěrem, který bude vynechán v místech svarových spojů. Po montáži budou opatřena základním nátěrem i tato místa spojů a obnoven základní nátěr celé konstrukce. Při dokončení bude konstrukce opatřena vrchním nátěrem ve dvou vrstvách. 4. ZÁVĚR Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit nosnou konstrukci trojlodního objektu pro průmyslovou výrobu o rozpětí hal m. Vypracoval jsem 3D model ve výpočetním programu Scia Engineer, ze kterého jsem dostal hodnoty vnitřních sil a následně ručním výpočtem posoudil jednotlivé prvky nosné konstrukce. Dále je zpracována výkresová dokumentace obsahující půdorys kotvení a střechy, příčné a podélné řezy a výkres detailů. 10

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ HALA PRO

Více

OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ HALA S JEŘÁBOVOU DRÁHOU STEEL INDUSTRIAL HALL WITH CRANE RAIL

OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ HALA S JEŘÁBOVOU DRÁHOU STEEL INDUSTRIAL HALL WITH CRANE RAIL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

A Průvodní dokument VŠKP

A Průvodní dokument VŠKP VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A Průvodní dokument

Více

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc.

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PRŮMYSLOVÁ BUDOVA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SPORTOVNÍ HALA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SPORTOVNÍ HALA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ SKLADOVÝ

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES KRAJSKÁ KNIHOVNA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES MULTIFUNKČNÍ CENTRUM

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA VE

Více

OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZHLEDNY STEEL STRUCTURE OF VIEWING TOWER

OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZHLEDNY STEEL STRUCTURE OF VIEWING TOWER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

OBJEKT PRO GUMÁRENSKOU VÝROBU V ODRÁCH BUILDING OF RUBBER PRODUCTION IN ODRY

OBJEKT PRO GUMÁRENSKOU VÝROBU V ODRÁCH BUILDING OF RUBBER PRODUCTION IN ODRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO GUMÁRENSKOU

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracoviště N3607 Stavební inženýrství Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO SPORTOVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ ADMINISTRATIVE

Více

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Vedoucí práce Autor práce Škola Fakulta Ústav Studijní obor Studijní program Název práce Název práce v anglickém jazyce Typ

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 12. Ocelové nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Vedoucí práce Autor práce Škola Fakulta Ústav Studijní obor Studijní program Název práce Název práce v anglickém jazyce Typ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONCERTNÍ STAGE CONCERT STAGE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONCERTNÍ STAGE CONCERT STAGE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES KONCERTNÍ STAGE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES STATICKÉ ŘEŠENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce.

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce. 9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce. Větrová a brzdná ztužidla ve stěnách. Obvodové stěny: sloupky, paždíky (kazety), ztužení, plášť. Jeřáby: druhy, návrh drah pro mostové jeřáby (dispoziční řešení,

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ABSTRACT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÝ

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE Akce : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 02 ZVÝŠENÍ SVĚTLOSTI ČÁSTI VÝROBNÍ HALY NA P.Č. 724/6 Část : D2.2a - Konstrukční část

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 00. TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 00. TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 00. DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ KONSTRUKCE TENISOVÉ HALY LOAD BEARING STRUCTURE OF A TENNIS HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ KONSTRUKCE TENISOVÉ HALY LOAD BEARING STRUCTURE OF A TENNIS HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ ODBAVOVACÍ

Více

MUZEJNÍ EXPOZICE VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ MUSEUM PAVILION IN FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

MUZEJNÍ EXPOZICE VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ MUSEUM PAVILION IN FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES MUZEJNÍ EXPOZICE

Více

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah VNITŘNÍ SÍLY PRÍHRADOVÉ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ODSTRANĚNÍ ZDĚNÉHO

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NÁVRH A POSOUZENÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EXPOZIČNÍ PAVILON V TŘINCI EXHIBITION PAVILION IN TŘINEC

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EXPOZIČNÍ PAVILON V TŘINCI EXHIBITION PAVILION IN TŘINEC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES EXPOZIČNÍ PAVILON

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HALA PRO TRHY A VÝSTAVY TRADE AND EXHIBITION HALL

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A- PRVODNÍ DOKUMENT

Více

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE AKCE Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 01 ZATEPLENÍ STŘECH NA P.Č. 724/51, 724/55 A ČÁST 724/6 Část : D1.2 - Konstrukční část Dokumentace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ SPORTS FIELD ROOFING STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ SPORTS FIELD ROOFING STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

STANOVENÍ MODULU PRUŽNOSTI ZDIVA VE SMĚRU LOŽNÉ SPÁRY DETERMINATION OF MASONRY MODULUS OF ELASTICITY IN THE DIRECTION OF BED JOINTS

STANOVENÍ MODULU PRUŽNOSTI ZDIVA VE SMĚRU LOŽNÉ SPÁRY DETERMINATION OF MASONRY MODULUS OF ELASTICITY IN THE DIRECTION OF BED JOINTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES STANOVENÍ MODULU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES THE ROOFING OF THE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE SKLADOVACÍ HALY REINFORCED CONCRETE STORAGE HALLS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE SKLADOVACÍ HALY REINFORCED CONCRETE STORAGE HALLS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu Dokument: SX34a-CZ-EU Strana z 8 Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke Příklad ukazuje posouzení šroubového přípoje taženého úhelníku ztužidla ke, který je přivařen ke stojině sloupu.

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ADMINISTRATIVNÍ

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES JEŘÁBOVÁ DRÁHA PRO

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTS HALL DIPLOMOVÁ

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

Konstrukce haly schéma nosné kce. Prostorové schéma nosné konstrukce haly

Konstrukce haly schéma nosné kce. Prostorové schéma nosné konstrukce haly Konstrukce haly schéma nosné kce Prostorové schéma nosné konstrukce haly Konstrukce haly rozvržení nosné kce Zadání Jednopodlažní jednolodní ocelová hala, zadáno je rozpětí, počet polí se vzdáleností sloupů,

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU REINFORCED CONCRETE CEILING OF HOUSE

ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU REINFORCED CONCRETE CEILING OF HOUSE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES JEZDECKÁ HALA V ESKÉM

Více

Atletická hala Vítkovice

Atletická hala Vítkovice Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Stavebně konstrukční řešení - dřevěné konstrukce STATIKA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A SPRIEVODNÝ DOKUMENT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A SPRIEVODNÝ DOKUMENT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A SPRIEVODNÝ DOKUMENT

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES A. TEORETICKÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VYHLÍDKOVÁ VĚŽ V

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM FAMILY HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ A.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM FAMILY HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ A. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM FAMILY HOUSE A. DOKLADOVÁ

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Zásady návrhu krovu -pozednice Pozednice musí ležet po celédélce na zdivu. Na styku se zdivem musí být impregnována. Pozednice

Více