VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ OBJEKT. MULTIPURPOSE SPORT BUILDING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR JAKUB TRÁVNÍČEK Ing. STANISLAV BUCHTA BRNO 2013

2

3

4 Abstrakt Tato práce se zabývá návrhem nosné konstrukce víceúčelové sportovní haly. Půdorysné rozměry haly jsou 30 x 48 m. Výška haly je 17 m. Sportovní hala je určena pro běžné sporty, jako je házená, futsal, florbal, tenis a další. Konstrukce je navržena pro oblast Brno. Nosný systém je tvořen příhradovými příčnými vazbami z trubkových profilů. Příčné vazby jsou kloubově uloženy na patky. Výpočet byl proveden ručně a s použitím programu Scia Engineer Klíčová slova Víceúčelový sportovní objekt Obloukové zastřešení Příčná vazba Příhradový vazník Šroubový spoj Svařovaný spoj Abstract This thesis deals with the design of the construction of multi-funcion sports hall. Hall ground plan dimensions are 30 x 48 m. Height of the hall si 17 m. Sports hal lis designed for common sports as handbal, football, tennis, volleyball etc. Construction is designed in the Brno locality. The load carrying construction system consistis of a transversal truss beams composed of tube proprofiles. Transversal beams are supported by joint bearings. The calculation was done in the Scia Engineer 2012 software Keywords Multi-functions sports hall Arc roof Transversal truss Bolted connection Welded connection

5 Bibliografická citace VŠKP TRÁVNÍČEK, Jakub. Víceúčelový sportovní objekt.. Brno, s., 6 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Stanislav Buchta.

6

7

8 Poděkování Chtěl bych poděkovat mému vedoucímu bakalářské práce Ing. Stanislavu Buchtovi, za poskytnutí cenných rad, zodpovězení všech mých dotazů a za celkové vedení při mé bakalářské práci.

9 FAKULTA STAVEBNÍ POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Vedoucí práce Autor práce Škola Fakulta Ústav Studijní obor Studijní program Název práce Název práce v anglickém jazyce Typ práce Přidělovaný titul Jazyk práce Datový formát elektronické verze Ing. Stanislav Buchta Jakub Trávníček Vysoké učení technické v Brně Stavební Ústav kovových a dřevěných konstrukcí 3647R013 Konstrukce a dopravní stavby B3607 Stavební inženýrství Víceúčelový sportovní objekt. Multipurpose Sport Building Bakalářská práce Bc. Čeština Anotace práce Tato práce se zabývá návrhem nosné konstrukce víceúčelové sportovní haly. Půdorysné rozměry haly jsou 30 x 48 m. Výška haly je 17 m. Sportovní hala je určena pro běžné sporty, jako je házená, futsal, florbal, tenis a další. Konstrukce je navržena pro oblast Brno. Hala je tvořena z příčných vazeb ve tvaru oblouku. Jednotlivé příčné vazby jsou od sebe vzdáleny 6 m. Anotace práce v anglickém jazyce This thesis deals with the design of the construction of multi-funcion sports hall. Hall ground plan dimensions are 30 x 48 m. Height of the hall si 17 m. Sports hal lis designed for common sports as handbal, football, tennis, volleyball etc. Construction is designed in the Brno locality.the hal lis made of cross-binding-triple joint arches in the shape of circle. Individual cross binding are distanced 6.m Klíčová slova Víceúčelový sportovní objekt Obloukové zastřešení Příčná vazba

10 Příhradový vazník Šroubový spoj Svařovaný spoj Klíčová slova v anglickém jazyce Multi-functions sports hall Arc roof Transversal truss Bolted connection Welded connection

11 BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ OBJEKT MULTIPURPOSE SPORT BUILDING TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR JAKUB TRÁVNÍČEK Ing. STANISLAV BUCHTA BRNO 2013

12 1. Úvod Akce: Víceúčelový sportovní objekt Druh stavby: Novostavba Úkolem bakalářské práce je návrh nosné konstrukce sportovní haly o rozměrech 30 x 48 m. Požadavkem bylo vytvoření sportovního objektu pro různé sportovní využití ( futsal, florbal, tenis, házená a další).objekt je navržen na futsalové hřiště o rozměrech 25 x 40 m, florbalové hřiště o rozměrech 20 x 40 m a tří tenisové kurty o rozměrech 11 x 24 m. Zastřešení haly tvoří příčná oblouková rámová konstrukce o rozpětí 30 m. Celková délka haly je 50,63 m. Vzdálenost příčných vazeb je 6 m. Příčné vazby jsou uloženy na kloubových podporách. Mezi příčnými vazbami jsou navrženy prosté vaznice z HEB profilů. Konstrukce je ztužena příčnými ztužidly. Opláštění haly tvoří polyesterovaná tkanina s hmotností 1000 g / m 2. Potřebné rozměry hřišť pro různé sporty: užitná sportovní plocha Druh sportu Minimální rozměry Standartní rozměry délka [m] šířka [m] délka [m] šířka [m] Futsal Florbal Tenis Házená Volejbal Zatížení Daná lokalita není v poddolovaném území, ani v místě seizmických účinků. Zatížení pro výpočet vnitřních sil na ocelové konstrukci je stanoveno v souladu s ČSN EN Zatížení konstrukcí obecná zatížení. Podrobná specifikace zatížení je uvedena ve statickém výpočtu. 1

13 2.1 Stálé zatížení Vlastní tíha konstrukce: Vlastní tíha konstrukce byla vypočtena automaticky v programu Scia Engineer 2012 Střešní plášť: g 0k 0,554 kn / m Klimatická zatížení Zatížení sněhem: Sněhová oblast I Sk 0,7 kn / m 2 Zatížení větrem: Větrná oblast II v b,0 25 m / s 3. Popis konstrukce 3.1. Dispoziční řešení Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní objekt o celkových půdorysných rozměrech 30 x 50,63 m. Hala je obdélníkového půdorysu. o rozpětí příčných vazeb 6 m. Vzdálenost příčných vazeb je 6 m. Příčné vazby jsou uloženy na kloubových podporách. Výška obloukové konstrukce je 15 m, která je kloubově uložena na betonové stěně vysoké 2 m. Mezi příčnými vazbami jsou navrženy prosté vaznice z HEB profilů. Konstrukce je ztužena příčnými ztužidly. 3.2 Příčné vazby (vazník) Příčné vazby mají rozpětí 30 m a jsou uloženy na kloubových podporách. Vzepětí oblouku je 15 m. Vazník je sestaven ze dvou horních pásu, spodního pásu, mezipásových svislic a šikmých diagonál. Horní pásy vaznice jsou navrženy z kruhových trubek profilu 88,9 x 6. Dolní pás je navržen z kruhové trubky profilu 139,7 x 6,3. Diagonály jsou navrženy z kruhových trubek 48,3 x4 a mezipásové svislice jsou navrženy z kruhových trubek profilů 26,9 x 3,2. Diagonály a mezipásové svislice jsou dolnímu a hornímu pásu vaznice přivařený koutovými svary. Vazníky jsou opatřeny nepravidelnými úhelníky L 90 x 60 x 8 pro uložení vaznic. Proti vybočení dolního pásu jsou vazníky zajištěny táhly ukotvené v horním pásu vazníku v řadě A a I. Vzdálenost jednotlivých táhel je m. 2

14 Horní pas byl posouzen na vzpěr s ohybem se vzpěrnými délkami určenými buď vzdáleností vaznic v rovině kolmé k příčné vazby nebo vzdálenosti příčných ztužidel v rovině vazby. Dolní pás byl posouzen na vzpěr s ohybem se vzpěrnými délkami určenými buď vzdáleností vaznic v rovině kolmé k příčné vazby nebo vzdáleností táhel umístěné na dolních pásech ve vzdálenosti 5.496m, které prochází přes celou délku konstrukce a jsou zakotveny v horní pásu vazníku v řádě A a I. Příčné vazby jsou zatíženy reakcemi prostých vaznic. Vazník je rozdělen na 5 montážních celků. Všechny montážní spoje jsou navržené jako šroubové spoje a jsou navrženy na plnou únosnost pásů vazníku. 3.1 Vaznice Vaznice jsou uloženy na příčných vazbách a staticky jsou řešeny jako prosté nosníky na rozpětí 6 m. Vaznice jsou z profilů HEB 120. Vaznice je ukotvena na příčnou vazbu pomoci nepravidelného úhelníku L 90 x 60 x 8 uloženém na spojníku mezi horními pásy, pomocí šroubového a svarového spoje. Vaznice přenáší klimatická zatížení a zatížení od střešního pláště. Na vaznici jsou umístěna táhla dvě táhla po 1 / 3 délky zajišťující vaznici proti klopení. 3.3 Příčná ztužidla Příčná ztužidla je tvořena dvěma systémy táhel umístěné mezi krajními vazbami. Táhla jsou tyče o průměru 22 mm, které vedou přes dvě pole. Ztužidla jsou připojena k hornímu pásu pomocí styčníkových plechů 3.4 Sloupky Sloupky jsou vysoké 14,7 m a 12,5m. Sloupky jsou sestaveny z vnějšího a vnitřního nárožníku, kolmých mezipasových svislic a šikmých diagonál. Vnější nárožník je trubkového obdélníkového profilu 100 x 80 x 6. Vnitřní nárožník je kruhové trubky profilu 76 x 5. Diagonály jsou navrženy z kruhových trubek 42,4 x 4 a mezipásové svislice jsou navrženy z kruhových trubek profilů 26,9 x 3,2. Diagonály a mezipásové svislice jsou dolnímu a hornímu pásu vaznice přivařený koutovými svary. Vnější nárožník byl posouzen na vzpěr s ohybem se vzpěrnými délkami určenými vzdáleností paždíku (3 m) nebo vzdáleností mezipásových svislic. Profil obdélníkové trubky byl zvolen z důvodů jednoduššího připojení paždíku na vnější nárožník. Vnitřní 3

15 nárožník je posouzen na tah a vzpěr s ohybem. Vzpěrné délky jsou určený vzdálenosti mezipásových svislic nebo táhly umístěné na vnitřním nárožníku po 3 m ukotvené v horní pásu vazníku v řádě A a I. Tah působí na přední čelní stěnu a vzpěr na zadní čelní stěnu (sání). 3.5 Spodní stavba Přes čepové spoje je zatížení z příčných vazeb přenášeno na patní desky o tloušťce 20 mm a poté pomocí kotevní zarážky a 4šrouby M s kotevní hlavou do betonové zdi z betonu C 20 / Ochrana proti korozi Všechny prvky a dílce konstrukce budou žárově pozinkované 300 g / m 2. Ve výrobě musí být zajištěno bezpečné uzavření trubkového dutin, které je nejspolehlivější ochranou proti korozi. Dutiny musí být uzavřeny z hlediska žárového zinkování. 6. Materiál Jako základní materiál pro výrobu ocelové konstrukce bude použitá ocel S235. Montážní šrouby na horním pásu jsou navrženy 4 šrouby M20 jakosti třídy oceli 8.8. Na spoji vaznice vazník byly použity čtyři šrouby jakosti M16 jakostní třídy Na spoji příčných ztužidel byly použity dva šrouby M16 jakostní třídy Výroba a montáž Všechny dílenské spoje jsou svařované a budou provedeny ve výrobním závodě. Styky trubek jsou provedeny plnohodnotným prostorovým pronikem. Ostatní styky jsou navrženy jako šroubové spoje. Montáž ocelové konstrukce začne smontováním a osazením dvou krajních příčných vazeb na betonové stěně s předem zabetonovanými šrouby. Poté budou připojena vaznice a příčná ztužidla. Následně bude montáž pokračovat osazením zbylé příční vazby. Po montáži se provede opláštění ocelové konstrukce. Styky trubek jsou provedeny plnohodnotným prostorovým průnikem 4

16 9. Ekonomické hledisko Celková hmotnost konstrukce je 79,17 tun. Celková nátěrová plocha je 1944,1 m 2. Zastavěná plocha 1350 m 2. V Brně, květen 2013 Vypracoval : Jakub Trávníček. 5

17 Seznam použitých zdrojů a norem [ 1 ] SN EN Zatížení konstrukcí Obecná zatížení Objemové tíhy, vlastní tíha a užitné zatížení pozemních staveb [ 2 ] ČSN EN Zatížení konstrukcí Obecná zatížení Zatížení sněhem [ 3 ] ČSN EN Zatížení konstrukcí Obecná zatížení Zatížení větrem [ 4 ] ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [ 5 ] ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Navrhování styčníků [ 6 ] Wald et al. Prvky ocelových konstrukcí: Příklady podle Eurokodů. Praha: Vydavatelství ČVUT,2005, 159 s.isbn [ 7 ] KARAMAZÍNOVÁ. M., Prvky kovových konstrukcí, Modul B0O1 M02, Spoje kovových konstrukcí, studijní opory, Brno,2005 6

18 BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ OBJEKT MULTIPURPOSE SPORT BUILDING STATICKÝ VÝPOČET STATIC CALCULATION BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR JAKUB TRÁVNÍČEK Ing. STANISLAV BUCHTA BRNO 2013

19 OBSAH ČÁST 1 - ZADÁNÍ 1.1 KONSRUKČNÍ ŘEŠENÍ STATICKÁ ANALÝZA 1 ČÁST 2 - GEOMETRICKÉ SCHÉMA VYPOČTOVÝ MODEL 3.1 SCHÉMATICKÝ PŮDORYS SCHÉMATICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VÝPOČTOVÝ MODEL 3 ČÁST 3 - ZATÍŽENÍ 3.1 STÁLÉ ZATÍŽENÍ Vlastní tíha PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ Zatížení sněhem Zatížení větrem Střední rychlost větru Turbulence větru Maximální dynamický tlak Tlak větru na povrchy Tlak a sání na štítovou stěnu Tlak a sání na krytinu Vítr podélný Vítr podélný na plochu Zatížení štítových sloupů Tlak Sání Bodová síla 13 ČÁST 4 - DIMENZOVÁNÍ PRVKŮ 4.1 VAZNICE Vnitřní sily Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení průřezu 14 Klasifikace průřezu 14 Tlak 15 Vzpěrná únosnost 15 Ohybový moment 16 Kombinace ohybu a osové a smykové síly 16

20 Klopení 18 Smyk 19 Ohyb a osový tlak stálého průřezu VAZNÍK Dolní pás Vnitřní sily Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení průřezu 22 Klasifikace průřezu 22 Tlak 23 Vzpěrná únosnost 23 Ohybový moment 24 Kombinace ohybu a osového tlaku Horní pás Vnitřní sily Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení průřezu 26 Klasifikace průřezu 26 Tlak 27 Vzpěrná únosnost 27 Ohybový moment 28 Kombinace ohybu a osového tlaku Diagonála vazníku Vnitřní sily Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení průřezu 30 Klasifikace průřezu 30 Tlak 30 Vzpěrná únosnost Mezipásová svislice vazníku Vnitřní sily Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení průřezu 31 Klasifikace průřezu 31 Tah 31 Tlak 31

21 Vzpěrná únosnost TAHOVÁ PŘÍČNÁ ZTUŽIDLA Vnitřní sily Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení průřezu 33 Tah ŠTITOVÝ SLOUP S Nárožník příhrady - vnější Vnitřní sily Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení průřezu 34 Klasifikace průřezu 34 Tlak 35 Vzpěrná únosnost 35 Ohybový moment 36 Kombinace ohybu a osového tlaku Nárožník příhrady vnitřní (přední) Vnitřní sily Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení průřezu 38 Klasifikace průřezu 38 Tah 38 Ohybový moment 38 Kombinace ohybu a osové síly v tahu 38 Ohyb, smyk a osová síla Nárožník příhrady vnitřní (zadní) Vnitřní sily Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení průřezu 40 Klasifikace průřezu 40 Tlak 40 Vzpěrná únosnost 40 Ohybový moment 41 Kombinace ohybu a osového tlaku Diagonála Vnitřní sily 42

22 Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení průřezu 43 Tlak 43 Vzpěrná únosnost Svislice 44 Klasifikace průřezu 44 Tlak 44 Vzpěrná únosnost 44 ČÁST 5 - MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI 5.1 MEZNI PRŮHYB Vazník Vaznice 46 ČÁST 6 - SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ 6.1 HORNÍ PÁS VAZNÍKU Montážní šroubový spoj Vnitřní sily Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení návrhu spoje 47 Únosnost šroubů v tahu 47 Páčení desky 47 Únosnost šroubů v tahu s vlivem páčení 47 Únosnost při protlačení hlavy nebo matice šroubu Svarový spoj : trubka - příruba Posouzení návrhu svaru 48 Únosnost svaru DOLNÍ PÁS VAZNÍKU Montážní šroubový spoj Vnitřní sily Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení návrhu spoje 49 Únosnost šroubů v tahu 49 Páčení desky 49 Únosnost šroubů v tahu s vlivem páčení 49 Únosnost při protlačení hlavy nebo matice šroubu Svarový spoj : trubka - příruba Vnitřní sily 50

23 Posouzení návrhu svaru 50 Únosnost svaru SVAROVÉ SPOJE DIAGONÁL A SVISLIC VAZNÍKU Vnitřní sily Materiálové charakteristiky Rozměry, geometrie a průřezové charakteristiky Svarové spoje diagonál Posouzení návrhu svaru 51 Únosnost svaru diagonály 51 Porušení povrchu pásu osovou sílou diagonály Svarové spoje svislic Posouzení návrhu svaru 52 Únosnost svaru svislice 52 Porušení povrchu pásu osovou sílou svislice Svarové spoje diagonál a svislic Posouzení návrhu svaru 53 Porušení pásu vazníku prolomení smykem SPOJE VAZNICE - VAZNÍK Svarový spoj : konzola připojení vaznice vazník Materiálové charakteristiky Rozměrové charakteristiky Montážní šroubový spoj vaznice - vazník Vnitřní sily Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení návrhu spoje 55 Únosnost šroubů ve střihu 55 Únosnost šroubů v odtlačení 55 Počet šroubů SPOJE PŘÍČNÉHO ZTUŽIDLA Svarový spoj : příčné ztužidlo styčník Vnitřní sily Materiálové charakteristiky Rozměrové charakteristiky Posouzení svaru 57 Délka svaru 57 Únosnost svaru Šroubový spoj ztužidla Vnitřní sily 58

24 Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení návrhu spoje 58 Únosnost šroubů ve střihu 58 Únosnost šroubů v odtlačení 58 Počet šroubů 59 ČÁST 7 - ČEPOVÝ KLOUB 7.1 PRVKY ČEPOVÉHO KLOUBU Čep Vnitřní sily Materiálové charakteristiky Geometrické požadavky na čepový spoj Posouzení průřezu 61 Únosnost čepu ve střihu 61 Únosnost čepu v ohybu 61 Únosnost čepu při kombinaci střihu a ohybu Styčníkový plech kloubu Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení průřezu 62 Únosnost styčníkového plechu v tahu 62 Únosnost styčníkového plechu na tlak 62 Vzpěrná únosnost styčníkového plechu 62 Únosnost čepu a styčníkového plechu v otlačení SVAROVÉ SPOJE ČEPOVÉHO KLOUBU Kotevní deska styčníky čepu Rozměrové a průřezové charakteristiky - návrh Vnitřní síly Posouzení svarů 64 Svary styčníku 64 Svary výztuh Vazník patní deska čepového uložení Vnitřní síly Materiálové charakteristiky Rozměrové charakteristiky Posouzení svarů 65 Únosnost svaru horního pásu vazníku 65 Únosnost svaru dolního pásu vazníku KOTEVNÍ ZARÁŽKA Kotevní zarážka 66

25 Vnitřní síly Materiálové charakteristiky Rozměrové požadavky na kotevní zarážku Svary kotevní zarážky Rozměrové a průřezové charakteristiky návrh Vnitřní sily Posouzení svaru Beton Materiálové charakteristiky Kotevní šrouby Vnitřní síly Materiálové charakteristiky Rozměrové a průřezové charakteristiky Posouzení průřezu 68 Únosnost šroubů v tahu 68 Účinná délka šroubů 68

26 ČÁST 1 ZADÁNÍ ROK : ZADÁNÍ Bakalářskou práci bude navržena a posouzena ocelová oblouková konstrukce pro víceúčelový sportovní objekt o rozpětí 30 m a délce 45m. Z hlediska klimatického zatížení se objekt nachází ve sněhové oblasti I ( 0,7kN /m ) a větrné oblasti II ( 25m / s ) 1.1 Konstrukční řešení Zastřešení haly je navrženo jako systém obloukových příčných vazeb na rozpětí 30 m. Na příčných vazbách jsou uloženy vaznice jako prosté nosníky. Vzdálenost příčných vazeb je 6 m. Příčné vazby jsou uloženy na kloubových podporách. V rámci posouzení byly řešeny tři varianty příčných vazeb. Byly navrženy v programu Scia Engineer 2012 a poté byla vybrána nejúspornější varianta při splnění požadavků na únosnost a použitelnost. Statický vypočet se dále věnuje variante A. 1.1 Statická analýza Statická analýza prostorového modelu konstrukce byla provedena v programu Scia Engineer Konstrukce byla posouzena na účinky zatížení stanovené podle ČSN EN Návrh a posouzení nosných prvků konstrukce bylo provedeno ručně podle ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Součásti ručního výpočtu je návrh a posouzení vybraných spojů a styčníků podle ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí Navrhování styčníků. 1

27 ČÁST 2 GEOMETRICKÉ SCHÉMA A VÝPOČTOVÝ MODEL ROK : GEOMETRICKÉ SCHÉMA A VÝPOČTOVÝ MODEL 2.1 Schématický půdorys 2

28 ČÁST 2 GEOMETRICKÉ SCHÉMA A VÝPOČTOVÝ MODEL ROK : Schematický příčný řez 2.3. Výpočtový model 3

29 ČÁST 3 ZATÍŽENÍ ROK : ZATÍŽENÍ 3.1 STÁLÉ ZATÍŽENÍ Vlastní tíha Generováno v programu Scia Engineer g9,81 m/s 2 Střešní plášť materiál kn / m 3 H [ mm ] g k [ kn / m 2 ] Hydroizolační folie ,07 Tepelná izolace DACHROCK Tepelná izolace SPODROCK 1, ,1 1, ,168 Parozábrana 0,01 Trapézový plech 1 0,106 Spojovací materiál 0,1 g 1k 0,554 kn / m 2 Trapézový plech TR 40 / 183 tl. 1 mm 3.2 PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ Zatížení sněhem Lokalita: Brno Sněhová oblast Ι S k 0,7 kn / m 2 (viz: C e 1,0 C t 1,0 součinitel okolního prostředí součinitel teploty µ 1 0,8 tvarový součinitel střechy µ 3 2,0 tvarový součinitel střechy (doporučené) l s 26,459 m (určené pomocí CAD systému β >60 ) 4

30 ČÁST 3 ZATÍŽENÍ ROK : Rovnoměrný S k1 µ 1 C e C t S k 0,8 1,0 1,0 0,7 0,56 kn / m 2 Navátý: S k2 µ 3 C e C t S k 2,0 1,0 1,0 0,7 1,40 kn / m 2 S k3 0,5 µ 3 C e C t S k 2,0 1,0 1,0 0,7 0,70 kn / m 2 Sk 1,j rovnoměrné zatížení sněhem na jedné vaznici v kn / m 2 Sk 2,j naváté zatížení sněhem na jedné vaznici v kn / m 2 získané interpolací zatěžovacího stavu Sk 3,j naváté zatížení sněhem na jedné vaznici v kn / m 2 získané interpolací zatěžovacího stavu Li zatěžovací šířka vaznice [ m ] j číslo vaznice S 1,j rovnoměrné zatížení sněhem na jedné vaznici [ kn / m ] S 1,j Sk 1,j Li [ kn / m ] S 2,j naváty sníh na jedné vaznici v [ kn / m ] S 2,j Sk 2,j Li [ kn / m ] 5

31 ČÁST 3 ZATÍŽENÍ ROK : S 3,j naváty sníh na jedné vaznici v [ kn / m ] S 3,j Sk 3,j Li [ kn / m ] č vaznice Sk1,j [kn/m 2 ] Sk2,j [kn/m 2 ] Sk3,,j [kn/m 2 ] Li[m] S1,j [kn/m] S2,j [kn/m] S3,j [kn/m] ,560 0,000 1,400 0,378 0,212 0,000 0, ,560 0,161 1,320 0,817 0,457 0,131 1, ,560 0,346 1,227 0,933 0,522 0,323 1, ,560 0,555 1,222 1,040 0,582 0,577 1, ,560 0,786 1,007 1,137 0,636 0,894 1, ,560 1,036 0,882 1,223 0,685 1,267 1, ,560 1,304 0,748 1,297 0,726 1,690 0, ,560 1,215 0,607 1,358 0,761 1,650 0, ,560 0,921 0,461 1,407 0,788 1,296 0, ,560 0,619 0,310 1,442 0,808 0,893 0, ,560 0,311 0,156 1,463 0,819 0,455 0, ,560 0,000 0,000 1,470 0,823 0,000 0, ,560 0,156 0,078 1,463 0,819 0,228 0, ,560 0,310 0,155 1,442 0,808 0,447 0, ,560 0,461 0,230 1,407 0,788 0,648 0, ,560 0,608 0,304 1,358 0,761 0,825 0, ,560 0,652 0,374 1,297 0,726 0,845 0, ,560 0,518 0,441 1,223 0,685 0,633 0, ,560 0,393 0,504 1,137 0,636 0,447 0, ,560 0,278 0,561 1,040 0,582 0,288 0, ,560 0,173 0,614 0,933 0,522 0,161 0,573 6

32 ČÁST 3 ZATÍŽENÍ ROK : ,560 0,080 0,660 0,817 0,457 0,065 0, ,560 0,000 0,700 0,378 0,212 0,000 0, Zatížení větrem Lokalita: Brno Větrná oblast ΙΙ Typ terénu ΙΙ C dir 1,0 v b,0 25 m / s z 0 0,05 m ; z min 2,00 m součinitel směru větru C season 1,0 součinitel roční doby p 0,033 K 0,2 n 0,5 (()) ((,)), ((,)), ((,)), 0,9701>1,0 v b C dir C season C prob v b,0 1,0 1,0 1, ms Střední rychlost větru: () () () 0,19, 0,19,,,, 0,19 () ln 17 0,19 ln 1,075 0,05 ()1,0 () () () 1,075 1,0 2526,875 7

33 ČÁST 3 ZATÍŽENÍ ROK : Turbulence větru: () (), 0,172, 1,0 doporučená hodnota Maximální dynamický tlak: () 1+7 () () 1,25 / ()1+7 0,172 1,25 26, ()0, Tlak větru na povrchy () h > () () Z e h + f klenbové střechy a kopule hodnoty h 2 m f 15 m b 30 m 0,06 0, , Tlak a sání na štítovou stěnu e min (b;2h) min ( 30 ; 34 ) 30 m () 1,2(áí) () 1,05(áí) () ()0,995 ( 1,2) 1,194 / () ()0,995 ( 1,05) 1,045 / 8

34 ČÁST 3 ZATÍŽENÍ ROK : Tlak a sání na krytinu ()0,8 () 1,2 (áí) () 0,4 (áí) Zš zatěžovací šířka vaznice m W e,i zatížení vaznice v kn /m, Š () Úhel α je naklonění vaznice ve stupních W e,i,z zatížení vaznice ve svislém směru (z) v kn/m W e,i,x zatížení vaznice ve vodorovném směru (x) v kn/m,,, sin,,, cos Č. Zš [m] C pe (A ) C pe (B) C pe (C) q pz [kn/m 2 ] W e,i [kn/m] Úhel [ ] W e,i,z [kn/m] W e,i,x [kn/m] 1 1,472 0,80 0,995 1,172 6,0 0,122 1, ,472 0,80 0,995 1,172 11,0 0,224 1, ,472 0,80 0,995 1,172 17,0 0,343 1, ,472 0,80 0,995 1,172 22,0 0,439 1, ,472 0,80 0,995 1,172 28,0 0,550 1, ,472 0,80 0,995 1,172 34,0 0,655 0, ,472 0,80 0,995 1,172 39,0 0,737 0, ,472-1,20 0,995-1,758 45,0-1,243-1, ,472-1,20 0,995-1,758 51,0-1,366-1, ,472-1,20 0,995-1,758 56,0-1,457-0, ,472-1,20 0,995-1,758 62,0-1,552-0, ,472-1,20 0,995-1,758 67,0-1,618-0, ,472-1,20 0,995-1,758 73,0-1,681-0, ,472-1,20 0,995-1,758 79,0-1,725-0, ,472-1,20 0,995-1,758 84,0-1,748-0, ,472-1,20 0,995-1,758 90,0-1,758 0,000 9

35 ČÁST 3 ZATÍŽENÍ ROK : ,472-1,20 0,995-1,758 84,0-1,748-0, ,472-1,20 0,995-1,758 79,0-1,725-0, ,472-1,20 0,995-1,758 73,0-1,681-0, ,472-1,20 0,995-1,758 67,0-1,618-0, ,472-1,20 0,995-1,758 62,0-1,552-0, ,472-1,20 0,995-1,758 56,0-1,457-0, ,472-1,20 0,995-1,758 51,0-1,366-1, ,472-1,20 0,995-1,758 45,0-1,243-1, ,472-0,40 0,995-0,586 39,0-0,369-0, ,472-0,40 0,995-0,586 34,0-0,328-0, ,472-0,40 0,995-0,586 28,0-0,275-0, ,472-0,40 0,995-0,586 22,0-0,219-0, ,472-0,40 0,995-0,586 17,0-0,171-0, ,472-0,40 0,995-0,586 11,0-0,112-0, ,472-0,40 0,995-0,586 6,0-0,061-0, Vítr podélný e min (b ; 2h) min (30 ; 2*17 ) 30 m () 1,1 () 1,4 () 0,8 () 0,5 ()0,995,() () ()0,995 ( 1,1) 1,095 /,() () ()0,995 ( 1,4) 1,393 / 10

36 ČÁST 3 ZATÍŽENÍ ROK : ,() () ()0,995 ( 0,8) 0,795 /,() () ()0,995 ( 0,5) 0,4980,5 / W e,zš ()- zatížení vaznice v kn/m) ZŠ, i zatěžovací šířka vaznice m.š () () Š.š () () Š.š () () Š.š () () Š W e,zš,x () zatížení vaznice ve vodorovném směru (x) v kn/m W e,zš,z () zatížení vaznice ve svislém směru (z) v kn/m,š, (),š () cos(),š, (),š () sin(),š, (),š () cos(),š, (),š () sin(),š, (),š () cos(),š, (),š () sin() 11

37 Č. Zš [m] W e (H) [kn/m 2 ] W e (F) [kn/m 2 ] W e(g) [kn/m 2 ] W e (I) [kn/m 2 ] W e,zš (F) [kn/m] W e,zš (G) [kn/m] W e,zš (I) [kn/m] 1a 31 1,472 0,796 1,095 0,500 1,612 0,736 1,172 6,0 0,122 1,165 0,077 1,165 0,168 1,603 2 a 30 1,472 0,796 1,095 0,500 1,612 0,736 1,172 11,0 0,224 1,150 0,140 1,150 0,308 1,582 3 a 29 1,472 0,796 1,095 0,500 1,612 0,736 1,172 17,0 0,343 1,121 0,215 1,121 0,471 1,541 4 a 28 1,472 0,796 1,095 0,500 1,612 0,736 1,172 22,0 0,439 1,086 0,276 1,086 0,604 1,494 5 a 27 1,472 0,796 1,095 0,500 1,612 0,736 1,172 28,0 0,550 1,035 0,346 1,035 0,757 1,423 6 a 26 1,472 0,796 1,095 0,500 1,612 0,736 1,172 34,0 0,655 0,971 0,412 0,971 0,901 1,336 7 a 25 1,472 0,796 1,095 0,500 1,612 0,736 1,172 39,0 0,737 0,911 0,463 0,911 1,014 1,253 8 a 24 1,472 0,796 1,095 0,500 1,612 0,736 1,172 45,0 0,829 0,829 0,520 0,829 1,140 1,140 9 a 23 1,472 0,796 1,095 0,500 1,612 0,736 1,172 51,0 0,911 0,737 0,572 0,737 1,253 1, a 22 1,472 0,796 1,095 0,500 1,612 0,736 1,172 56,0 0,971 0,655 0,610 0,655 1,336 0,901 W e,zš (H) [kn/m] 11 a 21 1,472 0,796 1,393 0,500 2,050 0,736 1,172 62,0 1,035 0,550 0,650 0,550 1,810 0, a 20 1,472 0,796 1,393 0,500 2,050 0,736 1,172 67,0 1,079 0,458 0,677 0,458 1,887 0, a 19 1,472 0,796 1,393 0,500 2,050 0,736 1,172 73,0 1,121 0,343 0,704 0,343 1,961 0, a 18 1,472 0,796 1,393 0,500 2,050 0,736 1,172 79,0 1,150 0,224 0,722 0,224 2,013 0, a 17 1,472 0,796 1,393 0,500 2,050 0,736 1,172 84,0 1,165 0,122 0,732 0,122 2,039 0, ,472 0,796 1,393 0,500 2,050 0,736 1,172 90,0 1,172 0,000 0,736 0,000 2,050 0,000 Úhel [ ] W e,zš,z (H) [kn/m] W e,zš, x (H) [kn/m] W e,zš,z (I) [kn/m] W e,zš,x (I) [kn/m] W e,zš,z (F) [kn/m] W e,zš,x (F) [kn/m] W e,zš,z (G) [kn/m] W e,zš, x (G) [kn/m] 12

38 ČÁST 3 ZATÍŽENÍ ROK : Vítr podélný na plochu Čelní stěna h b 17 30,0,75, 0,4 áí, 0,995 0,750,746 /, 0,995 0,4 0,398 / Zatížení sloupků Tlak Zatížení sloupku SL1 Š 0,746 6,064,5 / Zatížení sloupku SL2 Š 0,746 5,634,2 / Sání Zatížení sloupku SL1, Š 0,398 6,06 2,39 / Zatížení sloupku SL2, Š 0,398 5,63 2,24 / Bodová síla F A 27,54 m 2 (plocha změřena v programu AutoCad 2011) 27,54 0,74620,545 27,54 ( 0,398)10,961 13

39 ČÁST 3 ZATÍŽENÍ ROK : ZATĚŽOVACÍ STAVY ZS1 - vlastní tíha ZS2 - střešní plášť ZS2 - sníh rovnoměrný ZS3 - sníh navátý zleva-zprava ZS4 - sníh navátý SK 2 zleva-zprava ZS5 - sníh navátý SK 3 zleva-zprava ZS6 - vítr podélný ZS7 - vítr podélný na štítovou stěnu 3.4 KOMBINACE Navrhované hodnoty zatížení (STR / GEO) B 6.10 a Σ,, +,,, +., b., +., +.,., 0,6 součinitel pro kombinační hodnotu (vítr) 0,85,, 1,35 součinitel stálých zatížení,, 1,0, 1,5 součinitel proměnných zatížení, 1,5 součinitel proměnných zatížení 13

40 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : VAZNICE Vnitřní síly 1,94 kn, 10,34 knm, 2,53 knm Materiálové charakteristiky f y 235 MPa f u 360 MPa E 210 GPa G 81 Gpa Rozměry a průřezové charakteristiky L 120 mm 0,12 m h 120 mm 0,12 m h w 74 mm 0,074 m t f 11 mm 0,011 m t w 6,5 mm 0,0065 m r 1 12 mm 0,012 m A 3, m 2 8, m 4 3, m 4 9, m 6 1, m 4, 1, m 3, 8, m 3 50,4 mm 0,0504 m 30,6 mm 0,0306 m, 6,0 m, 6,0 m Posouzení průřezu Klasifikace průřezu Stojna : 14

41 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : , 11,38 72 ε třída průřezu 1 Pásnice : c, třída průřezu 1, 56,75 m 5,16 9 ε Tlak,,,, 0,002 1,0 799 kn vyhoví Vzpěrná únosnost,,, 497,658 kn λ,,, 1,267 > 0,2 účinek vzpěru Křivka vzpěrné únosnosti : b 0,34 0,5 [ 1 + (λ 0,2) + λ ] 0,5 [1+ 0,34 (1,267 0,2) + 1,267 2 ] 1,484 χ λ,, 0,44, χ 1,0,, χ,,, 351,56 kn,,,, 0,006 1,0 vyhoví 15

42 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : ,,, 182,793 kn λ,,, 2,09 > 0,2 účinek vzpěru Křivka vzpěrné únosnosti : c 0,49 0,5 [ 1 + (λ 0,2) + λ ] 0,5 [1+ 0,49 (2,09 0,2) + 2,09 2 ] 3,147 χ λ,, 0,182, χ 1,0,, χ,,, 145,418 kn,,,, 0,013 1,0 vyhoví Ohybový moment,,,,,, 39,01 knm,,,, 0,265 1,0 vyhoví,,,,,, 19,035 knm,,,, 0,133 1,0 vyhoví Kombinace ohybu a osové a smykové síly Pro I a H průřezy : α 2 β 5 n 1,0 16

43 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : n,, 0,002 1,0 β 5 n 5 0,002 0,01 1,0 β 1,0 Pro dvouose symetrické I a H průřezy není nutné uvažovat účinek osové síly na plastický moment při ohybu okolo osy y - y, pokud jsou současně splněny podmínky : (a) 0,25, 0,25 (b) 1,94 0,25,,, 199,75 kn 1,94,,,,, 56,518 kn splněním obou podmínek se nemusí uvažovat osová síla Pro dvouose symetrické I a H průřezy není nutné uvažovat účinek osové síly na plastický moment při ohybu okolo osy z - z, pokud je splněná podmínka : 1,94,,, 113,035 kn podmínka splněna,,,, () (,) ale,,,,,, 39,01 knm a,,,, 0,22 17

44 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : n 0,002 a 0,22,,,, 19,035 knm, +, 1,0,,,,,, +,, 0,203 1,0 vyhoví Klopení, 1,0, χ Pro průřez třídy 1 a 2 :, Součinitelé : 1,132 0,459 Vzdálenost působiště zatížení od středu smyku :, 60 mm 0,06 m + + ( ) +,, 1,0,, 2, ,, 0,061 ) ( 0,459 0,06 7, ,132, 18

45 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : , ,0617, ,459 0,06 422,523 knm λ,, vyhoví Křivka klopení : 0,304 1,0 Pro 1,0 křivka klopení : a 0,21 0,5 [ 1 (λ 0,2) λ ] χ 0,5 [1 0,21 (0,304 0,2) 0,304 2 ] 0,557 λ,, 0,977, χ 1,0, χ vyhoví,,, 38,113 knm,,, 0,271 1,0 vyhoví Smyk Pokud 50 %, je možné zanedbat účinek smyku 1 A 2 b t f (t w 2 r 1) t f 2 h w t w 3, ,12 0,011 (0, ,012) 0,011 1, m 2 h w t w 1 0,0065 0,074 4,81 10 m 4,81 10 m,, 148,702 kn 9,23 kn 0,5, 0,5 148,702 74,351 kn účinek smyku se zanedbá 19

46 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : Ohyb a osový tlak stálého průřezu λ 1,267 λ 2,09 χ 0,44 χ 0,182 χ 0,977 Interakční součinitele podle přílohy B interační metoda 2, 0,9, 0,871, 0,895, 799 kn,,,, 39,01 knm,,,, 19,035 knm, min <, [1 + (λ 0,2) χ ];, [1 + 0,8 χ ]>, [1 + (λ 0,2) χ ] 0,9 [1+(1,267 0,2),,, ] 0,905, [1 + 0,8 χ ] 0,9 [1+ 0,8,,, ] 0,904, 0,904, min <, [1 + (2 λ 0,6) χ ];, [1 + 1,4 χ ]>, [1 + (2 λ 0,6) χ ] 0,871 [1+(2 2,09 0,6),,, 0,913, [1 + 1,4 χ ] 0,871 [1+ 1,4,, ], 20

47 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : , 0,887, 0,6, 0,6 0,887 0,532 0,887, min < 0,6 + λ ; 1-0,6 + λ 0,6 + 2,09 2,69, λ,, χ > 1 -, λ,, χ 1 -,,,,,,, 0,996, 0,996 χ +,, χ, +,,,,, + 0,904,,, + 0,532,, 0,322 1,0 χ +,, χ, +,,,,, + 0,996,,, + 0,887,, 0,401 1,0 vyhoví 21

48 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : VAZNÍK Dolní pás Umístění : nejvíce namáhaný dolní pás vazníku konstrukce Vnitřní síly 293,71 kn, 1,04 knm, 0,09 knm Materiálové charakteristiky f y 235 MPa f u 360 MPa E 210 GPa Rozměry a průřezové charakteristiky d 139,7 mm 1,1397 m t 6,3 mm 0,0063 m A 2, m 2 I 5, m 4,, 1, m 3, 1,374 m, 5,496 m λ y, 1,374 λ z, 5,496,, 29,089,, 116, Posouzení průřezu Klasifikace průřezu 1,0,, 22, ε třída průřezu 1 22

49 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : Tlak,,,,, 0,473 1,0 620,4 kn vyhoví Vzpěrná únosnost Křivka vzpěrné únosnosti : a 0,21,,,, 6 466,375 kn λ,,, účinek vzpěru 0,5 [ 1 + λ 0,2 + λ ] χ 0,5 [1+ 0,21 0,3097 0,2 + 0, ] 0,559 χ 1,0 λ 0,3097 > 0,2,, 0,976,,, χ,,, 605,51 kn,,,, 0,485 1,0 vyhoví,,,, χ,,, účinek vzpěru 0,5 [ 1 + λ 0,2 + λ ] χ 0,5 [1+ 0,21 1,239 0,2 + 1,239 2 ] 1,377 χ 1,0 λ 404,148 kn 1,239 > 0,2,, 0,506, 23

50 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : ,, χ,,, 313,922 kn,,, 0,936 1,0 vyhoví Ohybový moment,,,, 25,951 knm,,,,,,,, 0,04 1,0 0,003 1,0 vyhoví vyhoví Kombinace ohybu a osového tlaku 2, ,4 kn,, 1, ,951 knm λ 0,3097; λ 1,239; χ 0,976; χ 0,506 Pro pruty necitlivé na distorzní deformace se uvažuje : χ 1,0 Interakční součinitele podle přílohy B ψ y 1,0, 0,9, 1,0 ψ z 1,0, 0,95 + 0,05, 0,95 + 0,05 1,0 1,0, min <, [1 + (λ 0,2) χ ];, [1 + 0,8 χ ]>, [1 + (λ 0,2) χ ] 0,9 [1+(0,3097 0,2),,,, ] 0,948 24

51 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : , [1 + 0,8 χ ] 0,9 [1+ 0,8,,,, ] 1,24, 0,948, min <, [1 + (2 λ 0,6) χ ];, [1 + 1,4 χ ]>, [1 + (2 λ 0,6) χ ] 1,0 [1+(2 1,239 0,6),,,,, [1 + 1,4 χ ] 1,0 [1+ 1,4 2,310, 2,310, 0,6, 0,6 2,310 1,386, 0,6, 0,6 0,948 0,569 2,757,,, ], χ +,, χ, +,,,,,, + 0,948,,, + 1,386,, 0,528 1,0 χ +,, χ, +,,,,,, + 0,569,,, + 2,310,, 0,967 1,0 vyhoví 25

52 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : Horní pás Poloha : nejvíce namáhaný horní pás vazníku konstrukce Vnitřní síly 186,13 kn, 0,34 knm Materiálové charakteristiky f y 235 MPa f u 360 MPa E 210 GPa Rozměry a průřezové charakteristiky d 88,9 mm 0,0889 m t 6,0 mm 0,006 m A 1, m 2 I 1, m 4,, 4, m 3, 1,472 m, 2,944 m λ y, 1,472 λ z, 2,944,, 29,089,, 116, Posouzení Klasifikace průřezu 1,0, třída průřezu 1 14,82 50 ε

53 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : Tlak,,,,, 0,507 1,0 367,305 kn vyhoví Vzpěrná únosnost Křivka vzpěrné únosnosti : a 0,21,,,, 1 290,755 λ,,, účinek vzpěru 0,5 [ 1 + λ 0,2 + λ ] χ 0,5 [1+ 0,21 0,553 0,2 + 0,553 2 ] 0,677 χ 1,0 λ 0,533 > 0,2,, 0,914,,, χ,,, 335,715 kn,,,, 0,554 1,0 vyhoví,,,, 322,689 kn λ,,, účinek vzpěru 0,5 [ 1 + λ 0,2 + λ ] χ 0,5 [1+ 0,21 1,067 0,2 + 1,067 2 ] 1,16 λ 1,067 > 0,2,, 0,619, 27

54 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : χ 1,0,, χ,,, 227,362 kn,,,, 0,819 1,0 vyhoví Ohybový moment,,,, 9,708 knm,,,, 0,035 1,0 vyhoví Kombinace ohybu a osového tlaku 1, ,305 kn,, 4, ,708 knm λ 0,533 χ 0,914 χ 0,619 Pro pruty necitlivé na distorzní deformace se uvažuje : λ 1,0 Interakční součinitele podle přílohy B interakční metoda 2, 0,9, min <, [1 + (λ 0,2) χ ];, [1 + 0,8 χ ]>, [1 + (λ 0,2) χ ] 0,9 [1+(0,533 0,2),,,, 1,066, [1 + 0,8 χ ] 0,9 [1+ 0,8,,,, ] 1,298, 1,066, 0,6, 0,6 1,066 0,638 28

55 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : χ +,, χ,,,, + 1,066,,, 0,591 1,0 χ +,, χ,,,, vyhoví + 0,638,,, 0,853 1, Diagonála vazníku Umístění : nejvíce namáhaná diagonála vazníku konstrukce Vnitřní síly - 60,61 kn Materiálové charakteristiky f y 235 MPa f u 360 MPa E 210 GPa Rozměry a průřezové charakteristiky d 48,3 mm 0,0483 m t 4,0 mm 0,004 m A 5, m 2 I 1, m 4,, 7, m 3,, 1,760 m λ y λ z λ 1,76,, 111,815 29

56 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : Posouzení průřezu Klasifikace průřezu 1,0, 12, ε třída průřezu 1 Tlak,, 130,815 kn,,, 0,463 1,0 vyhoví Vzpěrná únosnost Křivka vzpěrné únosnosti : a 0,21,,,, 92,336 kn λ,, 1,191 účinek vzpěru 0,5 [ 1 + λ 0,2 + λ ] χ 0,5 [1+ 0,21 1,191 0,2 + 1,191 2 ] 1,313 λ,, 0,536, χ 1,0, χ,,, 70,160 kn,,, 0,864 1,0 vyhoví 30

57 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : Mezipásová svislice vazníku Vnitřní síly 17,76 kn - 10,89 kn Materiálové charakteristiky f y 235 MPa f u 360 MPa E 210 GP Rozměry a průřezové charakteristiky d 26,9 mm 0,0269 m t 3,2 mm 0,0032 m A 2, m 2 I 1, m 4,, 1, m Posouzení průřezu Klasifikace průřezu 1,0,, 8,4 50 ε třída průřezu 1 Tah,,, 55,93 kn,,, 0,318 1,0 vyhoví Tlak,, 55,93 kn 31

58 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : ,,, 0,196 1,0 vyhoví Vzpěrná únosnost Křivka vzpěrné únosnosti : a 0,21,, 32,765 kn,, λ,, účinek vzpěru 0,5 [ 1 + (λ 0,2) + λ ] χ 0,5 [1+ 0,21 (1,307 0,2) + 1,307 2 ] 1,47 χ 1,0 λ 1,307,, 0,467,, χ,,,,,, 0,411 1,0 vyhoví 26,623 kn 32

59 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : TAHOVÁ PŘÍČNÁ ZTUŽIDLA Vnitřní síly 58,52 kn Materiálové charakteristiky f y 235 MPa f u 360 MPa E 210 GPa Rozměry a průřezové charakteristiky d 22 mm 0,022 m A 3, m 2 A s 3, m 2 I 1, m 4,, 1, m 3,, 6,436 m Posouzení průřezu Tah,,, 89,3 kn,,, 0,655 1,0 vyhoví Oslabený průřez :,,, 71,205 kn,,, 0,822 1,0 vyhoví 33

60 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : ŠTÍTOVÝ SLOUPEK S2 Umístění : štítová stěna Nárožník příhrady vnější Umístění : přední čelní stěna Vnitřní síly 172,96 kn, 0,02 knm, 0 knm Materiálové charakteristiky f y 235 MPa f u 360 MPa E 210 GPa Průřezové charakteristiky a 100 mm 0,100 m b 80 mm 0,080 m t 6,0 mm 0,006 m A 1, m 2 2, m 4 1, m 4, 6, m 3, 5, m 3, 1,05 m, 3,15 m Posouzení průřezu Klasifikace průřezu 1,0 y - y ε třída průřezu 1 34

61 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : z - z ε třída průřezu 1 Tlak,,,,, 0,383 1,0 451,905 kn vyhoví Vzpěrná únosnost Křivka vzpěrné únosnosti : c 0,49,,,, λ,,, účinek vzpěru 0,5 [ 1 + (λ 0,2) + λ ] χ 0,5 [1+ 0,49 0,305 0,2 + 0,305 2 ] 0,572 χ 1,0 λ 4 857,537 kn 0,305 > 0,2,, 0,947,,, χ,,, 427,954 kn,,,, 0,404 1,0 vyhoví,,,, λ,,, účinek vzpěru 380,371 kn 1,09 > 0,2 35

62 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : ,5 [ 1 + (λ 0,2) + λ ] 0,5 [1+ 0,49 1,09 0,2 + 1,09 2 ] 1,312 χ λ,, 0,490, χ 1,0, χ,,, 221,433 kn,,,, 0,781 1,0 vyhoví Ohybový moment,,,, 14,998 knm,,,, 0,0013 1,0 vyhoví Kombinace ohybu a osového tlaku, 451,905 kn,,, 14,998 knm λ 0,305 χ 0,947 χ 0,49 Pro pruty necitlivé na distorzní deformace se uvažuje : χ 1,0 Interakční součinitele podle přílohy B interační metoda 2 ψ y 1,0, 0,9, min <, [1 + λ 0,2 χ ];, [1 + 0,8 χ ]> 36

63 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : , [1 + (λ 0,2) λ ] 0,9 [1+(0,305 0,2),,,, 0,938, [1 + 0,8 χ ] 0,9 [1+ 0,8,,,, ] 1,183, 0,938, 0,6, 0,6 0,938 0,563 χ +,, χ,,,, + 0,938,,, 0,405 1,0 χ +,, χ,,,, vyhoví + 0,563,,, 0,782 1, Nárožník příhrady vnitřní Umístění : přední čelní stěna Vnitřní síly 166,54 kn - tah 0,14 kn - smyk, - 0,04 knm, 0 knm Materiálové charakteristiky f y 235 MPa f u 360 MPa E 210 GPa 37

64 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : Rozměry a průřezové charakteristiky d 76,0mm 0,076 m t 5,0 mm 0,005 A 1, m 2 I 7, m 4,, 2, m Posouzení průřezu Klasifikace průřezu 1,0 15,2 50 ε třída průřezu 1 Tah,,, 263,2 kn,,, 0,633 1,0 vyhoví Ohybový moment,,,, 5,856 knm,,, 0,007 1,0 vyhoví Kombinace ohybu a osové síly v tahu,, [ 1 - ( ) ] 5,856 [ 1 -(,,, ) ] 3,511 knm 0,04 knm, 3,511 knm vyhoví 38

65 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : Ohyb, smyk a osová síla Pokud 50 %, je možné zanedbat účinek smyku,, 7, m 2, 96,738 kn 0,14 kn 0,5, 0,5 96,738 48,369 kn účinek se zanedbává Nárožník příhrady vnitřní Umístění : zadní čelní stěna Vnitřní síly - 89,05 kn - tlak, 0,09 kn - smyk, 0,06 knm, 0 knm Materiálové charakteristiky f y 235 MPa f u 360 MPa E 210 GPa Rozměry a průřezové charakteristiky d 76,0mm 0,076 m t 5,0 mm 0,005 A 1, m 2 I 7, m 4,, 2, m 3, 1,05 m, 3,15 m 39

66 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : Posouzení průřezu Klasifikace průřezu 1,0 15,2 50 ε třída průřezu 1 Tlak,,,,, 0,338 1,0 263,25 kn vyhoví Vzpěrná únosnost Křivka vzpěrné únosnosti : a 0,21,,,, λ,,, účinek vzpěru 0,5 [ 1 + λ 0,2 + λ ] χ 0,5 [1+ 0,21 0,44 0,2 + 0,44 2 ] 0,622 χ 1,0 λ 1332,867 kn 0,44 > 0,2,, 0,942,,, χ,,, 247,934 kn,,,, 0,359 1,0 vyhoví 40

67 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : ,,,, 148,096 kn λ,,, účinek vzpěru 0,5 [ 1 + (λ 0,2) + λ ] χ 0,5 [1+ 0,21 (1,333 0,2) + 1,333 2 ] 1,507 χ 1,0 λ 1,333 > 0,2,, 0,452,, χ,,, 118,966 kn,,,, 0,749 1,0 vyhoví Ohybový moment,,,, 5,856 knm,,, 0,01 1,0 vyhoví Kombinace ohybu a osového tlaku, 263,25 kn,,, 5,856 knm λ 0,44 χ 0,942 χ 0,452 41

68 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : Pro pruty necitlivé na distorzní deformace se uvažuje : χ 1,0 Interakční součinitele podle přílohy B interační metoda 2 ψ y 1,0, 0,9, min <, [1 + (λ 0,2) χ ];, [1 + 0,8 χ ]>, [1 + (λ 0,2) χ ] 0,9 [1+0,44 0,2,,,, 0,978, [1 + 0,8 χ ] 0,9 [1+ 0,8,,,, ] 1,159, 0,978, 0,6, 0,6 0,978 0,587 χ +,, χ,,,, + 0,978,,, 0,369 1,0 χ +,, χ,,,, vyhoví + 0,587,,, 0,755 1, Diagonála Vnitřní síly - 52,64 kn Materiálové charakteristiky f y 235 MPa f u 360 MPa 42

69 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : E 210 GPa Rozměry a průřezové charakteristiky d 42,0 mm 0,042 m t 4,0 mm 0,004 m A 4, m 2 I 8, m 4,, 5, m 3,, 1,450 m Posouzení Tlak,,,,, 0,464 1,0 113,505 kn vyhoví Vzpěrná únosnost Křivka vzpěrné únosnosti : a 0,21,,,, 88,622 kn λ,, účinek vzpěru 0,5 [ 1 + λ 0,2 + λ ] χ 1,132 0,5 [1+ 0,21 1,132 0,2 + 1,132 2 ] 1,239 χ 1,0 λ,, 0,574,, χ,,,,,, 0,804 1,0 vyhoví 65,512 kn 43

70 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : Svislice Vnitřní síly - 6,99 kn Materiálové charakteristiky f y 235 MPa f u 360 MPa E 210 GPa Rozměry a průřezové charakteristiky d 27,0 mm 0,027 m t 3,0 mm 0,003 m A 2, m 2 I 1, m 4,, 1, m 3,, 1,0 m Posouzení Klasifikace průřezu 1, ε třída průřezu 1 Tlak,, 55,93 kn,,, 0,125 1,0 vyhoví Vzpěrná únosnost Křivka vzpěrné únosnosti : a 0,21,, 35,234 kn,, 44

71 ČÁST 4 DIMENZOVÁNÍ PRVVKŮ ROK : λ,, účinek vzpěru 0,5 [ 1 + (λ 0,2) + λ ] χ 0,5 [1+ 0,21 (1,26 0,2) + 1,26 2 ] 1,405 λ 1,26,, 0,493, χ 1,0, χ,,, 27,573 kn,,, 0,254 1,0 vyhoví 45

72 ČÁST 5 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI ROK : MSP MEZNÍ STAV POUŽITELNOST 5.1. Mezní průhyb Extrémní průhyby byly určeny programem Scia Engineer Vazník, 48,3 mm 0,0483 m - kombinace MSP 120 mm, 48,3 mm < 120 mm vyhoví Vaznice, 22,5 mm 0,0225 m - kombinace MSP 24 mm, 22,5 mm < 24 mm vyhoví 46

73 ČÁST 6 SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ ROK : HORNÍ PÁS VAZNÍKU Montážní šroubový spoj v styčníku Šroubový spoj je navržen na plnou únosnost pásu vazníku Návrh : Šroub : 4 x M 20 pevnostní třída Vnitřní síly 186,13 kn Materiálové charakteristiky 360 MPa 800 MPa 640 MPa E 210 GPa Rozměry a průřezové charakteristiky d 20,0 mm 0,02 m 32,3 mm 0,032 m A 3, m 2 2, m 2 1, m Posouzení návrhu spoje Únosnost šroubů v tahu,, 1, ,305 kn Páčení desky 4,3 4,3 31,68 mm > 20 nastane páčení 1 + 0, ,005, 1,311 Únosnost šroubů v tahu s vlivem páčení,,,,, 1, ,384 kn 47

74 ČÁST 6 SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ ROK : ,,,, 141,12 kn, 141,12 kn >,, 120,384 kn vyhoví Únosnost při protlačení hlavy nebo matice šroubů,,,,,, 350,692 kn, 350,692 kn >,, 120,384 kn vyhoví Svarový spoj : trubka příruba Návrh : Koutový svar a 8 mm Posouzení návrhu svaru Únosnost svaru L o 2 a π 88, mm 0,264 m, 367,305 kn,,,,, 438,97 kn, 350,692 kn >, 438,97 kn vyhoví 6.2 DOLNÍ PÁS VAZNÍKU Montážní šroubový spoj v styčníku Šroubový spoj je navržen na plnou únosnost pásu vazníku Návrh : Šroub : 4 x M 24 pevnostní třída Vnitřní síly 293,71 kn Materiálové charakteristiky 360 MPa 800 MPa 48

75 ČÁST 6 SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ ROK : E 640 MPa 210 GPa Průřezové charakteristiky d 24,0 mm 0,024 m 38,3 mm 0,03823 m A 4, m 2 3, m 2 2, m Posouzení návrhu spoje Únosnost šroubů v tahu,, 2, ,4 kn Páčení desky 4,3 4,3 35,78 mm > 20 nastane páčení 1 + 0, ,005, 1,262 Únosnost šroubů v tahu s vlivem páčení,,,,,, 1, ,736 kn,,, 203,308 kn, 203,308 kn >,, 195,736 kn vyhoví Únosnost při protlačení hlavy nebo matice šroubů,,,,,,, 519,795 kn >,, 195,736 kn 519,795 kn vyhoví 49

76 ČÁST 6 SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ ROK : Svarový spoj : trubka příruba Návrh : Koutový svar a 8 mm Vnitřní síly,, 187,206 kn,, 620,4 kn Posouzení návrhu svaru Únosnost svaru L o 2 a π 139, ,9 mm 0,4229 m,,,,, 703,185 kn, 703,185 kn >,, 620,4 kn vyhoví 6.3 SVAROVÉ SPOJE DIAGONÁL A SVISLIC VAZNÍKU Vnitřní síly, 39,87 kn, 20,36 kn, - 4,2 kn Materiálové charakteristiky, 235 MPa Rozměry, geometrie a průřezové charakteristiky 140 mm 0,140 m - dolní pásová trubka vazníku 6,3 mm 0,0632 m 2, m 1, m 3 48,3 mm 0,0483 m - diagonála vazníku 4 mm 0,004 m 48,3 mm 0,0483 m - diagonála vazníku 4 mm 0,004 m 27 mm 0,027 m - svislice vazníku 3,2 mm 0,0032 m 50

77 ČÁST 6 SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ ROK : ,15 - úhel diagonály a pásové trubky vazníku 90 35,15 g 45 mm 0,045 mm Svarové spoje diagonál Návrh : Koutový svar a 4 mm Posouzení návrhu Únosnost svaru diagonály Celkovou délku svaru, určuje rozvinutá křivka proniku diagonály na dolní pásovou trubku vazníku. Délka sváru styku diagonál v styčníku dolního pásu vazníku 80 mm., min <,, ;,, > min < 201 ; 139 >, 139 mm 0,0139 m β 0,8,,,, 3 β 2,, 115,561 kn, 115,561 kn >, 39,87 kn, 115,561 kn >, 20,36 kn vyhoví vyhoví Porušení povrchu pásu osovou sílou diagonály 1,0, 11,11,,, ( 1 + (, /(,,,, 11,11, ( 1 + (, /(,, 1,686,,,,, 131,157 kn (,, ) (,,,,, 51

78 ČÁST 6 SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ ROK : ,, 1,0 131, ,157 kn,,,,,,,, 0,304 1,0 0,155 1,0 vyhoví vyhoví, sin, sin +, sin, sin 131,157 sin 35,15 75,51 kn, sin +, sin 39,87 sin 35,15 + 4,2 sin 90 27,154 kn, sin 75,51 kn >, sin +, sin 27,154 kn vyhoví Svarové spoje svislic Návrh : koutovým svarem účinné šířky průřezu a 4 mm Posouzení návrhu Únosnost svaru svislice Délka svaru, o 2 a π ,82 mm 0,084 m β 0,8,,,, 3 β 2,, 70,517 kn, 70,517 kn >, 4,2 kn vyhoví Porušení povrchu pásu osovou sílou svislice, 293,61 kn - tlak v styčníku na dolním pásu vazníku, 1,2 knm - ohybový moment v styčníku na dolním pásu, +,,, + 0,193,, 0,52 52

79 ČÁST 6 SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ ROK : , 11,11 1 0,3 ( 1 + ) 1,0 1 0,3 0,52 ( 1 + 0,52 ) 0, < 1,0,,,,,,,,,,,,, 38,339 kn, 38,339 kn >, 4,2 kn vyhoví Svarové spoje diagonál a svislic Posouzení návrhu Porušení pásu vazníku prolomení smykem,,, pokud - 2 Pro diagonálu : 48, ,3 127,4 mm vyhoví Potom :, ,0063 0,0483,,, 308,229 kn, 308,229 kn >, 39,87 kn,, 308,229 kn >, 20,36 kn vyhoví vyhoví Pro svislici : 27, ,3 127,4 mm vyhoví Potom :, ,0063 0,027, 72,503 kn, 72,503 kn >, 4,2 kn vyhoví 53

80 ČÁST 6 SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ ROK : SPOJE VAZNICE VAZNÍK Svarový spoj : konzola připojení vaznice vazník Konzola vaznice L profilu na příčce vazníku U profilu je připojená oboustranným koutovým svarem účinné šířky průřezu a 6 mm, po celé její délce 220 mm Materiálové charakteristiky U 100 ČSN S 235 L 80 x 60 x 6 ČSN S MPa 360 MPa E 210 GPa Rozměrové charakteristiky U 100 ČSN h 100 mm 0,1 m b 50 mm 0,05 m 6 mm 0,006 m 8,5 mm 0,0085m L 80 x 60 x 6 ČSN a 90 mm 0,09 m b 60 mm 0,06 m t 8 mm 0,008 m Šroubový spoj : vaznice vazník Šroubový spoj je navržen na plnou únosnost vaznice Šroub M16 pevnostní třída Vnitřní síly - 44,06 kn 6,78 kn, + 44,06 + 6,78 44,579 kn Materiálové charakteristiky 360 MPa 500 MPa 300 MPa 54

81 ČÁST 6 SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ ROK : Rozměrové a průřezové charakteristiky d 16,0 mm 0,016 m d ,0 mm 0,018 m A 2, m 2 1, m mm 1,5 1, mm 3,5 3, mm 40 mm 45 mm 70 mm Posouzení návrhu Únosnost šroubů ve střihu Jedna střižná rovina Třída šroubu 5.6 : α 0,6, α,,, 37,68 kn, 37,68 > 6,78 kn vyhoví Únosnost šroubů v odtlačení Součinitel α min < 1 ;( - 3 ; > 0, ,046 1,39 α 0,741 t min < ; > min < 8 ; 12 > Součinitel min < (2,8-1,7 ; 2,5> 2,8-1,7 2,8 2,5-1,7 4,52 55

82 ČÁST 6 SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ ROK : t min < ; > min < 8 ; 12 > 8 mm 0,008 m, α,,,,, 68,290 kn, 68,290 kn >, vyhoví Počet šroubů,, ;,,, 1,18 Návrh : 2 šrouby M SPOJE PŘÍČNÉHO ZTUŽIDLA Svarový spoj : příčné ztužidlo styčník Styčníkový plech horního pásu vazníku tl. 10mm. Návrh : Oboustranným drážkový svar v zaoblení účinné šířky průřezu a 4 mm Vnitřní síly 58,52 kn 29,26 kn Materiálové charakteristiky 360 MPa 235 MPa E 210 GPa Rozměrové charakteristiky d 20,0 mm 0,020 m 56

83 ČÁST 6 SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ ROK : Posouzení návrhu Délka svaru β 0,8 β,,,, 0,0352 m Návrh : 0,040m 40 mm Síla nepůsobí v rovině svaru, to vyvolává moment a přídavné napětí ve svaru :, 0,293 knm S ohledem na případné napětí od momentu, posouzení zvětšené délky svaru : 0,045m 45 mm M 0,293 0,147 0,15 knm Únosnost svaru,, a,,,,,,, 162,556 MPa 0,004 0,045 1, m 3,, 78,567 MPa 78,567 MPa 2, 288 MPa vyhoví , , , ,435 MPa β,, 360 MPa vyhoví 57

84 ČÁST 6 SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ ROK : Šroubový spoj ztužidla Šroubový spoj je navržen na plnou únosnost ztužidla Šroub M16 pevnostní třída Vnitřní síly, 58,52 Kn Materiálové charakteristiky 360 MPa 500 MPa 300 MPa Rozměrové a průřezové charakteristiky d 16,0 mm 0,016 m d ,0 mm 0,018 m A 201 mm 2 2, m mm 2 1, m mm 1,5 1, mm 2,5 2, mm 40 mm 30 mm 50 mm Posouzení Únosnost šroubů ve střihu Jedna střižná rovina Třída šroubu 5.6 : α 0,6, α,,, 37,68 kn >, 58,52 kn vyhoví Únosnost šroubů v odtlačení Součinitel min < 1 ;( - ); 2,5 > 3 0, ,676 58

85 ČÁST 6 SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ ROK : ,39 0,676 min < (2,8 2 1,7; 2,5> 2,8 2 1,7 2, ,7 5,936 2,5,,,,,, 108,16 kn, 108,16 Kn >, 58,52 kn vyhoví Počet šroubů, ;,,, 1,55 Návrh : 2 šrouby M 16 Únosnost šroubů v tahu, n 2,,, 81,389 kn, 81,389 kn >, 58,52 kn vyhoví 59

86 ČÁST 7 ČEPOVÝ KLOUB ROK : PRVKY ČEPOVÉHO KLOUBU Čep Vnitřní síly, - 83,45 kn - tah, - 2,45 kn - tah, 222,73 kn - tlak Materiálové charakteristiky Čep : ocel S MPa 360 MPa Geometrické požadavky na čepový spoj,,, 83,45 222,73 237,859 kn t 0,7, 0,7,, 22,27 mm Návrh : t a 25 mm - konzoly 10 mm - patní desky 2 mm d - patní desky 40,0 mm 0,040 m d 2 42,0 mm 0,042 m,,,, 0,048 m Návrh : a 50 mm c,,,, 0,034 mm Návrh : c 40 mm 60

87 ČÁST 7 ČEPOVÝ KLOUB ROK : Posouzení průřezu Únosnost čepu ve střihu,,,,, 434,294 kn >, 237,859 kn 434,294 kn vyhoví Únosnost čepu v ohybu,,,, 2 214,823 knm, ( t ) 1 456,886 knm 2 214,823 knm > 1 456,886 knm vyhoví Únosnost čepu při kombinaci střihu a ohybu +,, +,,,, 0,733 1,0 vyhoví Styčníkový plech kloubu Materiálové charakteristiky Desky : ocel S MPa Rozměrové a průřezové charakteristiky L 122 mm 0,122 m t 25 mm 0,025 A 3, m 2 2, m 2 1, m 4 3, m 6,, 0,200 m 61

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SPORTOVNÍ HALA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SPORTOVNÍ HALA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A - PRŮVODNÍ DOKUMENT

Více

NOSNÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ FOTBALOVÉ TRIBUNY STEEL STRUCTURE OF FOOTBAL GRANDSTAND

NOSNÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ FOTBALOVÉ TRIBUNY STEEL STRUCTURE OF FOOTBAL GRANDSTAND VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY STEEL STRUCTURE OF A HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY STEEL STRUCTURE OF A HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NÁVRH NOSNÉ OCELOVÉ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A. TEXTOVÁ ČÁST

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ HALA PRO

Více

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nosná konstrukce jízdárny Technická zpráva Brno 2012 Obsah 1. Zadání... 3 2. Dispozice... 4 2.1. Půdorys jízdárny... 4 2.2. Uspořádání ochozu... 4 3. Varianty řešení... 5

Více

Diplomová práce OBSAH:

Diplomová práce OBSAH: OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis

Více

VÝSTAVNÍ PAVILON V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM EXHIBITION PAVILION IN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

VÝSTAVNÍ PAVILON V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM EXHIBITION PAVILION IN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÝSTAVNÍ PAVILON

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EXPOZIČNÍ PAVILON V TŘINCI EXHIBITION PAVILION IN TŘINEC

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EXPOZIČNÍ PAVILON V TŘINCI EXHIBITION PAVILION IN TŘINEC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES EXPOZIČNÍ PAVILON

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PRŮMYSLOVÁ BUDOVA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONCERTNÍ STAGE CONCERT STAGE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONCERTNÍ STAGE CONCERT STAGE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES KONCERTNÍ STAGE

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ SKLADOVÝ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. 8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Patky vetknutých sloupů: celistvé, dělené, plastický a pružný návrh. Rámové halové konstrukce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA VE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HANGÁR HANGAR BAKALÁŘSKÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PŘEPOČET A VARIANTNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ ODBAVOVACÍ

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÝSTAVNÍ PAVILON

Více

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Vedoucí práce Autor práce Škola Fakulta Ústav Studijní obor Studijní program Název práce Název práce v anglickém jazyce Typ

Více

A Průvodní dokument VŠKP

A Průvodní dokument VŠKP VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A Průvodní dokument

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ SPORTS FIELD ROOFING STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ SPORTS FIELD ROOFING STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVIŠTĚ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ KONSTRUKCE TENISOVÉ HALY LOAD BEARING STRUCTURE OF A TENNIS HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ KONSTRUKCE TENISOVÉ HALY LOAD BEARING STRUCTURE OF A TENNIS HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PŘEPOČET A ALTERNATIVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ČÁST A ÚVODNÍ DOKUMENT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES MULTIFUNKČNÍ CENTRUM

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ A - SPRIEVODNÝ DOKUMENT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A D EVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ A - SPRIEVODNÝ DOKUMENT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A D EVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A D EVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A - SPRIEVODNÝ DOKUMENT

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA V

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE TRIBUNY

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc.

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ABSTRACT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Hruška Praha 2017 Statický výpočet Obsah 1. Zatížení... 2 1.1. Zatížení sněhem. 2 1.2.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Vedoucí práce Autor práce Škola Fakulta Ústav Studijní obor Studijní program Název práce Název práce v anglickém jazyce Typ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY I. TEXTOVÁ DOKUMENTACE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY I. TEXTOVÁ DOKUMENTACE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES I. TEXTOVÁ DOKUMENTACE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ HALY VE VSETÍNĚ THE ROOF STRUCTURE OF THE SPORT HALL IN VSETÍN

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ HALY VE VSETÍNĚ THE ROOF STRUCTURE OF THE SPORT HALL IN VSETÍN VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ HALA SPORTS HALL A. ÚVODNÍ LÍSTY FAKULTA STAVEBNÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ HALA SPORTS HALL A. ÚVODNÍ LÍSTY FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO SPORTOVNÍ

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES STATICKÉ ŘEŠENÍ

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

3607T009 Konstrukce a dopravní stavby. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Ocelová konstrukce výstavního pavilonu

3607T009 Konstrukce a dopravní stavby. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Ocelová konstrukce výstavního pavilonu 1 Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracoviště N3607 Stavební inženýrství Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia 3607T009 Konstrukce a dopravní stavby Ústav

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁDRAŽNÍ HALA VE VSETÍNĚ STATION BUILDING IN VSETÍN

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁDRAŽNÍ HALA VE VSETÍNĚ STATION BUILDING IN VSETÍN VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NÁDRAŽNÍ HALA VE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A - PRŮVODNÍ DOKUMENT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A - PRŮVODNÍ DOKUMENT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A - PRŮVODNÍ DOKUMENT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Bakalářská práce Dvoulodní sportovní hala Two-Bay Sports Hall Statický výpočet Květen 2017 Vypracoval: Jan

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES THE ROOFING OF THE

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku FAST VUT v Brně PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Studijní skupina: B2VS7S Akademický rok: 2017 2018 Posluchač:... n =... PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku Je dán

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ VÍCEÚČELOVÉ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ OBJEKTU S NOSNOU OK REHABILITATION AND EXTENSION OF THE STEEL BUILDING

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ OBJEKTU S NOSNOU OK REHABILITATION AND EXTENSION OF THE STEEL BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTS HALL DIPLOMOVÁ

Více

OBJEKT PRO GUMÁRENSKOU VÝROBU V ODRÁCH BUILDING OF RUBBER PRODUCTION IN ODRY

OBJEKT PRO GUMÁRENSKOU VÝROBU V ODRÁCH BUILDING OF RUBBER PRODUCTION IN ODRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO GUMÁRENSKOU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU ICE HOCKEY STADIUM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU ICE HOCKEY STADIUM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ ZIMNÍHO

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance) Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K34OK 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 63. Úvod,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÉ OBJEKTY

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ HALA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SESTAVA OCELOVÝCH

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 12. Ocelové nosníky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ HALA S JEŘÁBOVOU DRÁHOU STEEL INDUSTRIAL HALL WITH CRANE RAIL

OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ HALA S JEŘÁBOVOU DRÁHOU STEEL INDUSTRIAL HALL WITH CRANE RAIL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES LÁVKA PRO PĚŠÍ THE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PATROVÉ GARÁŽE PARK

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Květen 2017 Jan Jůza ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Bakalářská práce

Více

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu Dokument: SX34a-CZ-EU Strana z 8 Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke Příklad ukazuje posouzení šroubového přípoje taženého úhelníku ztužidla ke, který je přivařen ke stojině sloupu.

Více

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF A ADMINISTRATIVE BUILDING

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF A ADMINISTRATIVE BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více