4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí"

Transkript

1 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické průřezy OHYB Rovinné konstrukce Prostorové Konstrukce Nosníky plnostěnné příhradové Rámy plnostěnné příhradové Rošty plnostěnné příhradové Desky plné příhradové Lomenice Rovinné konstrukce Oblouky plnostěnné příhradové TLAK TAH Prostorové Konstrukce Rovinné konstrukce Prostorové Konstrukce Skořepina plnostěnná Síťová klenba Skořepiny krátké dlouhé rotační Ohebné vlákno Lanový vazník Lanové systémy, sítě Membrány 1

2 Halové objekty můžeme rozdělovat podle různých hledisek. Podle použitého materiálu dělíme haly na: železobetonové ocelové dřevěné kombinované. 4.2 Železobetonové haly Tab. 4.2 Typy železobetonových hal Prvek Nákres Tloušťka h [mm] Rozpětí l Poměr l/h Jednoduchý jednopodlažní rám Oblouk Železobetonové převrácené hyperbolické paraboloidy (deštníky) Železobetonové hyperbolicko parabolické skořepiny Kupole, báně

3 Tab. 4.2 Typy železobetonových hal (pokračování) Prvek Nákres Tloušťka h [mm] Rozpětí l Poměr l/h Železobetonové lomenice Železobetonové dlouhé válcové skořepiny Železobetonové šikmé rošty Podle technologie mohou být železobetonové haly prefabrikované pro obvyklý provoz a dispozici např. průmyslové haly apod., nebo mohou být monolitické, které se kromě průmyslových hal používají také v méně typických případech haly sportovních stadionů, výstavní haly, kulturní sály apod. Podle technologických požadavků provozu u průmyslových a některých zemědělských hal rozeznáváme halové objekty s podvěsnou dopravou (jeřáb uchycen do střešního nosného pláště) a halové objekty s mostovými jeřáby (jeřábová dráha uložena na sloupech, nejčastěji na krátkých konzolách). Z hlediska konstrukčně statického rozeznáváme halové systémy trámové (rámové), obloukové, deskové a skořepinové. Trámové konstrukce Železobetonové trámové konstrukce lze obecně dělit na systémy vazníkové a systémy bezvazníkové. Vazníkovým systémem označujeme příčný nosný konstrukční systém, který se skládá z příčných rámů s různým stupněm statické neurčitosti, orientovaných ve směru rozpětí lodí a který přenáší zatížení ze střešních konstrukcí (trámů, desek apod.) do základových konstrukcí. Bezvazníkovým systémem označujeme podélný nosný konstrukční systém. Na podélné rámy se ukládá vlastní střešní konstrukce o délce rovné rozpětí lodí (např. TT panely). Vazníkové systémy monolitické Některé typy železobetonových monolitických hal s uvedením jejich přípustného rozpětí a dimenze jednotlivých prvků jsou uvedeny na následujících obrázcích. 3

4 Obr. 4.1 Železobetonové nosníkové systémy 4

5 Vazníkové systémy montované V současné době se montované železobetonové haly používají častěji než monolitické, což je způsobeno jednoduchostí konstrukčního uspořádání. Skutečně vystačíme s několika málo druhy prefabrikovaných dílců a malá výška konstrukce dovoluje snadnou montáž. Montované haly mohou být vyrobeny ze železobetonu nebo předem předpjatého betonu. 4.3 Ocelové haly Tab. 4.4 Konstrukční systémy ocelových hal Prvek Nákres Rozpětí l Poměr l/h (l/f) Vlnitý oblouk Hala ze zavěšených nosníků Lanová zavěšená hala Hala se síťovými lany a s tuhým zastřešením Kupole z mřížoviny Lomenice

6 Tab. 4.4 Konstrukční systémy ocelových hal (pokračování) Prvek Nákres Rozpětí l Poměr l/h (l/f) Dvouvrstvá hyperbolicko parabolická skořepina Nafukovací membrána z nerez oceli Jednopodlažní rám Oblouk Hala s příhradovým vazníkem Prostorová příhradová deska Prostorová příhradovina ve tvaru oblouku

7 Ocelové haly pro průmyslovou nebo zemědělskou výrobu Typické ocelové haly pro průmyslovou výstavbu se skládají z vaznic, vazníků, průvlaků, sloupů a zavětrování. Vaznice přenášejí zatížení ze střešního pláště na vazníky. Jejich řešení a uspořádání závisí kromě zatížení především na rozpětí, jak ukazuje následující tabulka. Tab. 4.5 Způsoby uložení vazníků prostý nosník Válcovaný profil spojitý nosník vzpěrkový nosník Prolamovaný nosník kloubový nosník prostý nosník zavěšený nosník Příhradový nosník prostý nosník Vazníky jsou určeny požadovaným rozpětím haly a tvarem střechy. Plnostěnné svařované vazníky se navrhují do rozpětí m. Výška svařovaného profilu se navrhuje přibližně 1/15 rozpětí. Příhradové vazníky se navrhují od 15 m rozpětí. Výška příhradového vazníku se volí přibližně 1/10 rozpětí. Příhradové vazníky se nejčastěji navrhují buď úhelníkové, nebo trubkové. Jak plnostěnné tak příhradové vazníky mohou být navrženy předpjaté. Průvlaky se použijí u hal, pokud vzdálenost vazníků je menší než vzdálenost sloupů. Mezilehlé vazníky jsou podepřeny průvlaky většinou příhradového provedení. Výška průvlaku se navrhuje rovna výšce čel vazníků. Sloupy mohou být buď vetknuty do základů a tak zajišťovat tuhost objektu v příčném směru, nebo mohou být tuze spojeny s vazníkem a tvořit rámovou vazbu. V obou případech jsou sloupy buď příhradové, nebo plnostěnné. Plnostěnný sloup se navrhuje do šířky 1,2 1,5 m. Zavětrování a ztužidla jsou montována z jednotlivých prutů buď trubkového profilu, nebo profilů I, U nebo úhelníků. Tato ztužidla mají různou funkci svislá ztužidla mezi vazníky (v čelech a uvnitř rozpětí) zajišťují svislou polohu vazníků, zavětrování ve střešní rovině ztužuje střešní desku a přenáší vodorovné zatížení od větru na tuhé vazby. Některé firmy vyrábějí typizované ocelové haly, jejichž použití může zjednodušit a urychlit jak proces výstavby, tak projektovou přípravu. 7

8 Ocelové příhradové desky Příhradové desky jsou relativně tenké, jejich tloušťka se navrhuje 1/20 1/25 kratšího rozpětí. Prostorové působení deskové příhradoviny se nejlépe uplatní, pokud je její půdorysný tvar blízký čtverci a deska je uložena po obvodě ať spojitě nebo řadami sloupů. 4.4 Dřevěné haly Tab. 4.6 Konstrukční systémy rámových dřevěných hal Prvek Nákres Rozpětí l Poměr l/h Dřevěný lepený rám Dřevěný lepený rám složený z nosníků a stojek Portálový rám z překližky Lepený oblouk Hlavní nosnou konstrukci hal mohou tvořit buď vazníky, nebo rámy. Vazníky se mohou ukládat na podpůrnou konstrukci z jiného materiálu ocelové, popř. betonové sloupy, nebo betonové či zděné stěny. Svislá konstrukce se řeší tak, aby byla schopná samostatně přenášet účinky větru sloupy jsou vetknuté, popř. v podélném směru zavětrované, stěna, pokud je tenká, se vyztužuje pilířky apod. Dřevěné vazníky se běžně používají do rozpětí m, pro větší rozpětí jsou výhodnější obloukové konstrukce. Rozteče vazníků se volí v rozmezí 3,6, 4,2, 4,8 a 6,0 m podle druhu pláště. Pro větší rozpětí od 40 m se doporučují rozteče 9 až 12 m. Stejně i rámové vazby se umísťují ve vzdálenosti 3,6 6,0 m. 8

9 Ohýbané prvky probraných dřevěných konstrukcí mají většinou výrazný nepoměr ohybových tuhostí vůči hlavním osám setrvačnosti. Dále většina spojů prvků bývá kloubová, a proto celá soustava bednění, krokví, vaznic, vazníků, popř. rámů není schopna přenášet libovolný směr zatížení. Proto je třeba doplnit ztužidla jednak ve střeše samotné, popř. u rámů ještě ve směru kolmém k jejich rovině. Tab. 4.7 Dřevěné vazníky Výška h 7,5 20 l 8 l/12 Vzdálenost vazeb Sbíjené 7,5 20 l/8 l/ l/8 l/ l/ h 1 = l/16 h 2 = l/30 3, h 1 = l/16 h 2 = l/30 3,6 9 Lepené Lamelové l/ l/ l/ l/36 4,2 7 9

10 Tab. 4.7 Dřevěné vazníky (pokračování) Výška h Vzdálenost vazeb Lamelové l/36 4,2 7 Lepené Skříňové 6 15 l/8 l/ l/8 l/ l/20 l/ l/ l/6 l/ l/6 Příhradové l/ l/5 l/ l/8 10

11 Tab. 4.7 Dřevěné vazníky (pokračování) Výška h Vzdálenost vazeb l/8 Příhradové l/8 Tab. 4.8 Dřevěné rámy Výška h Vzdálenost vazeb l/23 l/3 l/40 Lepené lamelové l/ l/26 l/4 l/6 11

12 Tab. 4.8 Dřevěné rámy (pokračování) Výška h Vzdálenost vazeb l/26 Lepené lamelové l/20 Sbíjené l/10 l/8 l/2 l/3 Skříňové l/3 l l/10 Příhradové l/10 l/9 12

13 Tab. 4.8 Dřevěné rámy (pokračování) Výška h Vzdálenost vazeb Příhradové l/ Zděné haly Tab. 4.9 Konstrukční systémy zděných hal Tloušťka h [mm] Poměr l/h Zděné skořepiny Zděné oblouky Zděné klenby, kupole a báně

14 4.6 Haly z plastů Tab Konstrukční systémy hal z plastů Poznámka Kupole, báně z tvarovaných panelů 4 20 Kupole mohou mít buď pravoúhlý, nebo kruhový půdorys Lomenice z tvarovaných desek 5 20 Vyrobí se spojením 2 3 typů tvarovaných desek 4.7 Haly z tkanin a folií Tab Konstrukční systémy z tkanin a folií Poloměr zakřivení Tkaninový stan Lanový vyztužený stan

15 Tab Konstrukční systémy z tkanin a folií (pokračování) Poloměr zakřivení Síť z předpjaté oceli s tkaninovým překrytím Lany podepřená nafukovací (přetlaková) hala Nafukovací (přetlaková) hala Povrch membrány má mít tvar kupole a je předpjatý v každém bodě Pneumatický rám (přetlaková žebra) 6 45 K dosažení potřebné nosnosti a tuhosti je nutný vysoký přetlak v žebrech 15

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov

1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov 1 Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov Rozsáhlá výstavba obytných domů panelovou technologií probíhala zejména v letech 1957 až 1992, přičemž největší intenzity dosahovala v 70. a 80. letech

Více

OPAKOVÁNÍ PS 1.ROČNÍK

OPAKOVÁNÍ PS 1.ROČNÍK OPAKOVÁNÍ PS 1.ROČNÍK Stavebnictví dělíme podle charakteru díla: ÚVOD ÚVOD PŘÍČKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY OTVOROVÉ VÝPLNĚ ZAKLÁDÁNÍ ZEMNÍ PRÁCE Pozemní stavby stavby pro bydlení, občanské stavby, stavby pro průmysl

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

sborník PředNášek dřevostavby PRo bydlení Ing. PetR WaldsteIN

sborník PředNášek dřevostavby PRo bydlení Ing. PetR WaldsteIN sborník přednášek Dřevostavby pro bydlení Ing. Petr Waldstein Sborník přednášek Obsah 1 Teoretická východiska 2 1.1 Výhody výstavby objektů ze dřeva 2 1.2 Nevýhody výstavby objektů ze dřeva 2 2 Základní

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

Bauma 2010. největší stavební veletrh! Časopis o bednění. 1/2010 www.ceskadoka.cz. Bauma 2010. Chladicí věž výstavba chladicí věže strana 3

Bauma 2010. největší stavební veletrh! Časopis o bednění. 1/2010 www.ceskadoka.cz. Bauma 2010. Chladicí věž výstavba chladicí věže strana 3 Časopis o bednění 1/2010 www.ceskadoka.cz Bauma 2010 největší stavební veletrh! Chladicí věž výstavba chladicí věže strana 3 Taktovací stůl Doka vysouvaný most strana 6 Bauma 2010 novinky v oblasti bednění

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK systém vibrolisovaných betonových prvků ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK ZDICÍ SYSTÉM

Více

n í z k o e n e r g e t i c k é Montážní příručka

n í z k o e n e r g e t i c k é Montážní příručka s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é únor 2009 d o m y s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory 302 Liberec 25 Vesec

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE ROČENKA č.8 2012 29 www.lemoniteur.fr STAVEB ROČENKA STAVEBNÍ INOVACE ŽADATEL TECHNICKÝ LIST Složité vnější zasklení pro Nadaci Vuitton Rovná skla tvoří výplně nerovných fasád složitých

Více

TECHNOLOGIE STAVEB I

TECHNOLOGIE STAVEB I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. PETR MARŠÁL TECHNOLOGIE STAVEB I MODUL 7 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ 2005 STUDIJNÍ OPORY PRO

Více

DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008

DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008 DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008 2 OBSAH 1 DEKHOME C...4 2 STANDARD DEKHOME C...5 3 KONTROLA JAKOSTI...6 4 TYPIZOVANÉ SKLADBY SYSTÉMU DEKHOME C...7 4.1

Více

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav 3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav Cílem této části příručky není podat detailní teoretický rozbor chování stěnových konstrukcí panelových budov, k tomu

Více

8.5 Dopravní, nakládací a zdvíhací prostředky... 91 8.5.1 Dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu... 92 8.5.2 Stroje a zařízení pro svislou

8.5 Dopravní, nakládací a zdvíhací prostředky... 91 8.5.1 Dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu... 92 8.5.2 Stroje a zařízení pro svislou Technologie 2 OBSAH 1. Bezpečnost a ochranazdraví při práci, hygiena práce,poţární prevence... 7 1.1 Základní poţadavky na bezpečnost práce a ochranuzdraví při výstavbě... 7 1.2 Bezpečnost práce a ochrana

Více

VELKOPLOŠNÉ PŘEVÁŽNĚ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ

VELKOPLOŠNÉ PŘEVÁŽNĚ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ VELKOPLOŠNÉ PŘEVÁŽNĚ SÁLAVÉ VYTÁPĚNÍ 1 Základní vlastnosti sálavého vytápění U sálavého vytápění se většina tepelného toku sdílí do vytápěného prostoru sáláním (více než 50%). Znamená to, že se od sálající

Více

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ U Č Ň O V S K Á K N I Ž N I C E PRO IN STA LA TÉ RY AUTOR: ING. LUPTÁK LADISLAV URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE ODBORNÉ PŘEDMĚTY 1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

Spoje ve strojírenství

Spoje ve strojírenství Spoje ve strojírenství Elektronická učebnice Miloš Šlupina Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Obsah 1 Rozdělení spojů 4 2 Šroubové spoje.

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

výrobní proces = postupná, cílevědomá přeměna materiálu, surovin a polotovarů ve výrobek (podmíněn účastí pracovních sil)

výrobní proces = postupná, cílevědomá přeměna materiálu, surovin a polotovarů ve výrobek (podmíněn účastí pracovních sil) REALIZACE STAVEB A SÍDEL 1 1) Úvod do předmětu a základní informace: - ing. Michal Pánek (A819, 224 35 48 33, panek@fa.cvut.cz, po 14-15h) - ing. Milada Votrubová (A820, 224 35 48 30) - Ústav stavitelství

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL CM2 DIMENZOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ ČÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Dopravní a vodohospodářské stavby

Dopravní a vodohospodářské stavby Dopravní a vodohospodářské stavby Studijní text Doc. Ing. Zdeněk Hřebíček, CSc. 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

Příloha časopisu Stavebnictví 02/11. stavebnictví. časopis. speciál. dřevostavby. www.casopisstavebnictvi.cz

Příloha časopisu Stavebnictví 02/11. stavebnictví. časopis. speciál. dřevostavby. www.casopisstavebnictvi.cz 2011 stavebnictví časopis speciál Příloha časopisu Stavebnictví 02/11 dřevostavby www.casopisstavebnictvi.cz Dřevostavby se systémy Rigips Komplexní systém stavebních prvků pro montované dřevostavby Nosné

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ OTTO PLÁŠEK, PAVEL ZVĚŘINA, RICHARD SVOBODA, VOJTĚCH LANGER ŽELEZNIČNÍ STAVBY II MODUL 5 ÚNOSNOST ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA STUDIJNÍ OPORY

Více