PREHĽAD USTANOVENÍ TRESTNÉHO PORIADKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREHĽAD USTANOVENÍ TRESTNÉHO PORIADKU"

Transkript

1 PREHĽAD USTANOVENÍ TRESTNÉHO PORIADKU PRVÁ ČASŤ PRVÁ HLAVA VŠEOBECNÉ USTANOVENIA ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Predmet zákona 1 Základné zásady trestného konania 2 Súčinnosť štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických osôb 3 Spolupráca so záujmovými združeniami občanov a dôveryhodnou osobou 4, 5 Poskytovanie informácií o trestnom konaní 6 Posudzovanie predbežných otázok 7 Osoby vyňaté z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu 8 Neprípustnosť trestného stíhania 9 Výklad niektorých pojmov 10 DRUHÁ HLAVA SÚD A OSOBY ZÚČASTNENÉ NA KONANÍ Pôsobnosť a príslušnosť súdov Výkon trestného súdnictva 11 Pôsobnosť vojenských súdov 12, 13 Pôsobnosť Špeciálneho súdu 14 Vecná príslušnosť 15,16 Miestna príslušnosť 17 Spoločné konanie 18, 19 Príslušnosť niekoľkých súdov 20 Vylúčenie a spojenie veci 21 Spory o príslušnosť 22 Odňatie a prikázanie veci 23 Príslušnosť súdu na úkony v prípravnom konaní a pred začatím trestného stíhania 24 Pomocné osoby Probačný a mediačný úradník 25 Vyšší súdny úradník a súdny tajomník 26 Zapisovateľ 27 Tlmočník a prekladateľ 28, 29 Nezúčastnené osoba a figurant 30 Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb 31, 32 Obvinený Obvinený 33 Práva a povinnosti obvineného 34 Zákonný zástupca obvineného 35 Piaty diel Obhajca Obhajca 36 Nutná obhajoba 37, 38 Zvolený obhajca 39

2 Ustanovený obhajca 40 Prevzatie obhajoby 41 Náhradný obhajca 42 Oslobodenie od povinnosti obhajovania 43 Práva a povinnosti obhajcu 44 Šiesty diel Zúčastnená osoba Zúčastnená osoba 45 Siedmy diel Poškodený Oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody Zaistenie nároku poškodeného Ôsmy diel Splnomocnenec zúčastnenej osoby a poškodeného 53, 54 TRETIA HLAVA VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O ÚKONOCH TRESTNÉHO KONANIA Spôsob vykonávania úkonov trestného konania a odstránenie prieťahov v súdnom konaní 55 Dožiadanie 56, 57 Zápisnica 58 Podpisovanie zápisnice 59 Oprava a doplnenie záznamu alebo zápisnice 60 Zápisnica o hlasovaní 61 Podanie 62 Počítanie lehôt 63 Navrátenie lehoty 64 Doručovanie 65 Doručovanie do vlastných rúk 66 Odopretie prijatia 67 Doručovanie právnickým osobám 68 Nazeranie do spisov 69 Poriadková pokuta 70 ŠTVRTÁ HLAVA ZAISTENIE OSOB A VECÍ Väzba Dôvody väzby 71 Rozhodnutie o väzbe 72 Príkaz na zatknutie 73 Upovedomenie o väzbe 74 Upovedomenie ústavu na výkon väzby o väzbe 75 Trvanie väzby Nahradenie väzby Nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom 80 Peňažná záruka 81 Primerané povinnosti a obmedzenia 82 Sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbe 83 Obmedzenie obvineného vo výkone trestu odňatia slobody 84

3 Zadržanie Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby 85 Zadržanie obvineného policajtom 86 Rozhodnutie o zadržanej osobe 87 Zabezpečenie svedka 88 Vydanie, odňatie a prevzatie veci, uchovanie a vydanie počítačových dát Povinnosť na vydanie veci 89 Uchovanie a vydanie počítačových dát 90 Odňatie veci 91 Prevzatie zaistenej veci 92 Spoločné ustanovenia 93 Úschova vydaných, odňatých a prevzatých vecí 94 Zaistenie peňažných prostriedkov 95 Zaistenie zaknihovaných cenných papierov 96 Vrátenie veci 97, 98 Piaty diel Domová a osobná prehliadka, prehliadka iných priestorov a pozemkov, vstup do obydlia, iných priestorov a na pozemky Dôvody domovej prehliadky a osobnej prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov 99 Príkaz na domovú prehliadku 100 Príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov 101 Príkaz na osobnú prehliadku 102 Vstup do obydlia, iných priestorov a na pozemok 103 Predchádzajúca výzva 104 Výkon prehliadky a vstupu do obydlia, iných priestorov a na pozemky 105, 106 Vykonávanie dôkazov v obydlí, v iných priestoroch a na pozemku 107 Šiesty diel Zadržanie, otvorenie a zámena obsahu zásielok, kontrolovaná dodávka a predstieraný prevod Zadržanie zásielok 108 Otvorenie zásielok 109 Zámena obsahu zásielok 110 Kontrolovaná dodávka 111 Predstieraný prevod 112 PIATA HLAVA ZABEZPEČOVANIE INFORMÁCIÍ Sledovanie osôb a vecí 113 Vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovozvukových záznamov 114 Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky 115, 116 Agent 117 Porovnávanie údajov v informačných systémoch 118 ŠIESTA HLAVA Dokazovanie Všeobecné ustanovenia 119

4 Predvolanie a predvedenie obvineného 120 Výsluch obvineného Konfrontácia 125 Rekognícia 126 Svedkovia Povinnosť svedčiť 127 Predvolanie, predvedenie a zabezpečenie svedka 128 Zákaz výsluchu svedka 129 Právo svedka odoprieť výpoveď 130 Výsluch svedka Svedočné 140 Odborné vyjadrenia, potvrdenia, znalci a konzultanti Odborné vyjadrenie, potvrdenie a znalecký posudok 141 Pribranie znalca Príprava znaleckého posudku a výsluch znalca 145 Chyby znaleckého posudku 146 Posudok ústavu 147, 148 Vyšetrenie duševného stavu obvineného Vyšetrenie duševného stavu svedka 151 Konzultanti 152 Ostatné dôkazné prostriedky Listinné a vecné dôkazy 153 Obhliadka Obhliadka a zápisnica o nej 154 Prehliadka tela a podobné úkony 155 Prehliadka a pitva mŕtvoly a jej exhumácia 156 Vyšetrovací pokus 157 Previerka výpovede na mieste činu 158 Rekonštrukcia 159 Hlasová skúška a hlasová vzorka 160 Piaty diel Mlčanlivosť Vyhlásenie o mlčanlivosti 161 SIEDMA HLAVA ROZHODNUTIA Spôsob rozhodovania 162 Rozsudok Obsah rozsudku Porada a hlasovanie o rozsudku 169, 170 Vyhlásenie rozsudku 171 Vyhotovenie rozsudku 172 Doručenie rozsudku 173 Oprava vyhotovenia rozsudku a jeho rovnopisu 174 Účinky opravy 175 Uznesenie Obsah uznesenia 176 Vyhlásenie uznesenia 177 Vyhotovenie uznesenia 178 Oznamovanie uznesenia 179

5 Použitie ustanovení o rozsudku 180 Príkaz Obsah príkazu 181 Použitie ustanovení o rozsudku 182 Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí Právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku 183 Právoplatnosť a vykonateľnosť uznesenia 184 ÔSMA HLAVA SŤAŽNOSŤ A KONANIE O SŤAŽNOSTI Prípustnosť a účinok sťažnosti 185 Oprávnené osoby 186 Lehota a miesto na podanie 187 Vzdanie sa a vzatie sťažnosti späť 188 Dôvody sťažnosti 189 Konanie pred orgánom, proti ktorého uzneseniu sťažnosť smeruje 190 Rozhodovanie o sťažnosti proti rozhodnutiam o zaistení majetku 191 Rozhodnutie nadriadeného orgánu DRUHÁ ČASŤ PREDSÚDNE KONANIE PRVÁ HLAVA POSTUP PRED ZAČATÍM TRESTNÉHO STÍHANIA 196, 197 Oprávnenia prokurátora 198 DRUHÁ HLAVA PRÍPRAVNÉ KONANIE Začatie trestného stíhania 199 Vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie Rozsah vyšetrovania 200 Spoločný postup vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní 201 Rozsah skráteného vyšetrovania 202 Postup pri skrátenom vyšetrovaní 203, 204 Dočasné odloženie vznesenia obvinenia 205 Vznesenie obvinenia 206, 207 Skončenie vyšetrovania a skráteného vyšetrovania 208, 209 Žiadosť o preskúmanie postupu policajta 210 Súhlas poškodeného 211, 212 Účasť obhajcov na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní 213 Piaty diel Rozhodnutia v prípravnom konaní Postúpenie veci 214 Zastavenie trestného stíhania 215 Podmienečné zastavenie trestného stíhania 216, 217 Podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného 218, 219 Zmier

6 Prerušenie trestného stíhania 228, 229 TRETIA HLAVA DOZOR A ÚKONY PROKURÁTORA Dozor prokurátora 230 Oprávnenia prokurátora 231 Konanie o dohode 232, 233 Obžaloba 234 Náležitosti obžaloby 235, 236 TRETIA ČASŤ SÚDNE KONANIE PRVÁ HLAVA VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Späťvzatie obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste a ustúpenie od obžaloby 239 Doručenie obžaloby 240 DRUHÁ HLAVA PRESKÚMANIE A PREDBEŽNÉ PREJEDNANIE OBŽALOBY Preskúmanie obžaloby 241, 242 Predbežné prejednanie obžaloby 243 Rozhodnutie pri predbežnom prejednaní obžaloby 244 Nové preskúmanie alebo predbežné prejednanie obžaloby 245 TRETIA HLAVA HLAVNÉ POJEDNÁVANIE Príprava hlavného pojednávania Náhradný sudca 246 Nariadenie hlavného pojednávania Verejnosť hlavného pojednávania Začatie hlavného pojednávania Prítomnosť na hlavnom pojednávaní 252 Vedenie hlavného pojednávania 253,254 Začiatok hlavného pojednávania 255, 256 Vyhlásenie obžalovaného 257 Dokazovanie Výsluch obžalovaného 258, 260 Vykonávanie ďalších dôkazov Predloženie zápisnice o výpovedi na vysvetlenie rozporov 264 Prísaha svedka Znalecké dokazovanie 268, 269 Vecné dôkazy a dokazovanie zvukovým a obrazovým záznamom 270, 271 Súčinnosť strán pri dokazovaní 272 Osobitné ustanovenie o vykonávaní dôkazov 273 Záver hlavného pojednávania Záverečné reči 274, 275 Doplnenie dokazovania 276 Piaty diel Odročenie hlavného pojednávania 277

7 Šiesty diel Rozhodnutie súdu na hlavnom pojednávaní Podklad pre rozhodnutie 278 Vrátenie veci prokurátorovi 279 Postúpenie veci 280 Zastavenie trestného stíhania 281 Podmienečné zastavenie trestného stíhania a zmier 282 Prerušenie trestného stíhania 283 Rozsudok Siedmy diel Rozhodnutie súdu mimo hlavného pojednávania 290 ŠTVRTÁ HLAVA VEREJNÉ ZASADNUTIE Všeobecné ustanovenie 291 Príprava verejného zasadnutia 292 Prítomnosť na verejnom zasadnutí 293, 294 Priebeh verejného zasadnutia 295, 296 Podklad pre rozhodnutie 297 Použitie ustanovení o hlavnom pojednávaní 298 Ochranné liečenie a zhabanie veci 299, 300 PIATA HLAVA NEVEREJNÉ ZASADNUTIE Neverejné zasadnutie ŠIESTA HLAVA ODVOLANIE A KONANIE O ŇOM Prípustnosť a účinok 306 Oprávnené osoby 307, 308 Lehota a miesto podania 309, 310 Obsah odvolania 311 Vzdanie sa odvolania a vzatie odvolania späť 312, 313 Konanie na súde prvého stupňa 314 Odvolací súd 315 Rozhodnutie odvolacieho súdu Konanie na odvolacom súde 326 Konanie na súde prvého stupňa po zrušení rozsudku 327, 328 Dôsledky zrušenia výroku o náhrade škody 329 SIEDMA HLAVA OSOBITNÉ SPOSOBY KONANIA Všeobecné ustanovenie 330 Konanie o dohode Rozhodnutie o návrhu na dohodu 334, 335 Konanie proti mladistvým Obhajoba mladistvého 336 Zistenie pomerov mladistvého 337, 338 Väzba mladistvého 339 Konanie pred súdom Oznamovanie rozhodnutí 344 Osoby oprávnené podať opravné prostriedky 345 Uloženie ochrannej výchovy 346 Spoločné ustanovenie 347

8 Konanie pred sudcom pre prípravné konanie a pred samosudcom Trestný rozkaz 353, 354 Odpor proti trestnému rozkazu 355 Právoplatnosť a vykonateľnosť trestného rozkazu 356 Oprava trestného rozkazu a jeho účinky 357 Piaty diel Konanie proti ušlému Šiesty diel Konanie proti právnickej osobe 363 ÔSMA HLAVA MIMORIADNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní Dovolanie Prípustnosť a účinok 369 Oprávnené osoby 370 Lehota a miesto podania 371 Dôvody dovolania 372 Podmienky dovolania 373, 374 Obsah dovolania 375 Vzatie dovolania späť 376 Konanie na súde prvého stupňa 377 Dovolací súd 378 Predbežné preskúmanie dovolania 379, 380 Väzba a prerušenie výkonu trestu 381 Nariadenie a postup na neverejnom zasadnutí 382 Rozhodnutie o dovolaní na neverejnom zasadnutí Odmietnutie dovolania 383 Prijatie dovolania 384 Postup a rozhodnutie na verejnom zasadnutí Obnova konania Všeobecné ustanovenia 394 Podmienky obnovy konania 395, 396 Osoby oprávnené na návrh na povolenie obnovy konania a späťvzatie návrhu 397 Príslušnosť súdu na rozhodnutie o obnove konania 398 Konanie o návrhu na povolenie obnovy konania Konanie po povolení obnovy konania ŠTVRTÁ ČASŤ PRVÁ HLAVA VYKONÁVACIE KONANIE VÝKON TRESTOV Všeobecné ustanovenie Príslušnosť o vykonávacom konaní 407 Výkon trestu odňatia slobody

9 Všeobecné ustanovenia o výkone trestu odňatia slobody 408 Nariadenie výkonu trestu 409 Odklad výkonu trestu 410, 411 Rozhodovanie o zmene spôsobu výkonu trestu 412 Prerušenie výkonu trestu 413 Upustenie od výkonu trestu 414 Započítanie väzby a trestu 415 Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody Výkon podmienečného trestu odňatia slobody s probačným dohľadom 419, 420 Výkon podmienečného trestu odňatia slobody 421 Výkon podmienečne zastaveného trestného stíhania 422 Výkon ostatných druhov trestov Výkon trestu povinnej práce 423 Výkon trestu prepadnutia majetku 424, 425 Zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku Výkon trestu prepadnutia veci 429 Výkon peňažného trestu Výkon trestu zákazu pobytu 435 Výkon trestu domáceho väzenia 436 Výkon trestu zákazu činnosti Výkon trestu straty čestných titulov a vyznamenaní 440 Výkon trestu straty vojenskej a inej hodnosti 441 Výkon trestu vyhostenia DRUHÁ HLAVA VÝKON OCHRANNÝCH OPATRENÍ Výkon ochranného liečenia Nariadenie výkonu ochranného liečenia 446 Zmena spôsobu výkonu ochranného liečenia 447 Upustenie od výkonu ochranného liečenia 448 Prepustenie z ochranného liečenia a jeho skončenie 449 Výkon ochrannej výchovy Nariadenie výkonu ochrannej výchovy 450 Upustenie od výkonu ochrannej výchovy 451 Podmienečné umiestnenie mimo výchovného ústavu 452 Prepustenie z ochrannej výchovy 453 Predĺženie ochrannej výchovy 454 Výkon ochranného dohľadu Nariadenie výkonu ochranného dohľadu 455 Osoby zabezpečujúce výkon ochranného dohľadu 456 Prerušenie výkonu ochranného dohľadu 457 Upustenie od výkonu ochranného dohľadu 458 Prepustenie z výkonu ochranného dohľadu 459 Zánik ochranného dohľadu 460 Uloženie ochranného dohľadu mimo hlavného pojednávania 461 Výkon zhabania veci a výkon detencie Výkon zhabania veci 462 Výkon detencie 463, 464 Piaty diel Dozor nad výkonom ochranných opatrení 465

10 TRETIA HLAVA VÝKON NIEKTORÝCH INÝCH ROZHODNUTÍ Upustenie od potrestania v dôsledku záruky 466 Výkon väzby 467 Vymáhanie poriadkovej pokuty a trov trestného konania 468, 469 ŠTVRTÁ HLAVA ZAHLADENIE ODSÚDENIA PIATA HLAVA UDELENIE MILOSTI A POUŽITIE AMNESTIE Udelenie milosti 473 Konanie o udelení milosti 474 Rozhodnutie o použití amnestie 475 Podmienečné udelenie milosti 476 Zmena výmery trestu 477 PIATA ČASŤ PRVÁ HLAVA PRÁVNY STYK S CUDZINOU ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Výklad niektorých pojmov 478 Medzinárodné zmluvy 479 Vzájomnosť 480 Medzinárodné súdy 481 Ochrana záujmov štátu 482 Ochrana a použitie informácií 483 Začatie konania 484 Zasielanie žiadostí a informácií cez Interpol 485 Prevzatie a odovzdanie osôb a vecí 486 Cestovné doklady 487 Spôsob rozhodovania súdu 488 Náklady 489 DRUHÁ HLAVA EXTRADÍCIA Vyžiadanie z cudziny Zásada špeciality 497, 498 Vydanie do cudziny 499 Extradičné trestné činy 500 Doplnkové vydanie 501 Neprípustnosť vydania 502 Predbežné vyšetrovanie 503 Zjednodušené vydávacie konanie 504 Zadržanie 505 Predbežná väzba 506 Vydávacia väzba Rozhodnutie súdu 510 Povolenie vydania 511 Odklad vydania a dočasné odovzdanie 512 Stret žiadostí o vydanie do cudziny 513 Upustenie od výkonu zvyšku trestu odňatia slobody 514

11 Dodatočný súhlas a súhlas s ďalším vydaním 515 TRETIA HLAVA VÝKON ROZHODNUTÍ VO VZŤAHU K CUDZINE Uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia Cudzie rozhodnutie 516 Podmienky uznania 517 Premena trestu 518 Uznávacie konanie 519 Účinky uznaného cudzieho rozhodnutia 520 Väzba 521 Vykonávacie konanie 522 Prevzatie a odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody Prevzatie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody z cudziny 523 Odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody do cudziny 524 Prevzatie a odovzdanie výkonu podmienečného trestu s dohľadom Rozhodnutie o prevzatí výkonu podmienečného trestu s probačným dohľadom z cudziny 525 Postup slovenských orgánov 526 Žiadosť o odovzdanie výkonu podmienečného trestu do cudziny 527 Dôsledky odovzdania výkonu podmienečného trestu 528 ŠTVRTÁ HLAVA PREVZATIE A ODOVZDANIE TRESTNEJ VECI Prevzatie trestnej veci 529 Odovzdanie trestnej veci 530 Informovanie o výkone subsidiárnej trestnej právomoci 531 PIATA HLAVA PRÁVNA POMOC VO VZŤAHU K CUDZINE Predmet právnej pomoci Vymedzenie predmetu 532 Dožiadania slovenských orgánov Spôsob zasielania dožiadania 533 Obsah a forma dožiadania 534 Doručovanie v cudzine poštou 535 Platnosť úkonov 536 Predvolanie osôb z cudziny 537 Dožiadania cudzích orgánov Spôsob a forma vybavenia dožiadania 538 Príslušnosť na vybavenie dožiadania 539 Povolenie úkonu právnej pomoci súdom 540 Úkony cudzích orgánov 541 Doručovanie písomností 542 Výsluch pod prísahou 543 Niektoré osobitné formy právnej pomoci Prevoz 544 Cezhraničné sledovanie a prenasledovanie 545 Dočasné odovzdanie osoby na vykonanie úkonov do cudziny Dočasné prevzatie osoby z cudziny na vykonanie úkonov 550

12 Odovzdanie veci 551 Zaistenie majetku 552 Informácie z registra trestov 553 ŠIESTA ČASŤ TROVY TRESTNÉHO KONANIA Trovy trestného konania, ktoré znáša štát 554, 555 Povinnosť na náhradu trov trestného konania 556, 557 Povinnosť na náhradu trov poškodeného 558 Rozhodovanie o povinnosti na náhradu trov trestného konania a o ich výške 559, 560 SIEDMA ČASŤ SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku Správne právo hmotné všeobecná časť akademický rok 2012/2013 01. Verejná správa pojem, charakteristika, členenie; 02. Charakterizujte správne právo ako

Více

Obsah CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK ÚVOD... 9 POUŽITÉ SKRATKY... 11

Obsah CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK ÚVOD... 9 POUŽITÉ SKRATKY... 11 Obsah ÚVOD 9 POUŽITÉ SKRATKY 11 CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK 1 Civilný sporový poriadok 13 2 spor 13 3 Občiansky súdny poriadok 14 4 právomoc rozhodcovského súdu 15 5 skúmanie právomoci 15 6 spory o právomoc

Více

OBSAH ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK ÚVOD... 13

OBSAH ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK ÚVOD... 13 OBSAH ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK... 11 ÚVOD... 13 I. POJEM, FUNKCIE A ZÁSADY TRESTNÉHO PRÁVA... 15 1. Vznik a vývoj trestného práva v právnych dejinách... 15 2. Pojem slovenské trestné právo...22 3. Účel

Více

Obsah príručky: Správny poriadok v praxi

Obsah príručky: Správny poriadok v praxi Obsah príručky: Správny poriadok v praxi Strana 1. Úvod 8 1.1 Prečo som napísal túto príručku? 8 1.2 Čo nájdete v tejto elektronickej príručke? 8 1.3 Je zamestnanec správneho orgánu verejný činiteľ? 9

Více

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY Štádiá exekučného konania Začatie exekučného konania Zisťovanie a zabezpečenie majetku povinného Vykonanie exekúcie Skončenie exekučného

Více

S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O

S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O 1. Súdne inžinierstvo ako vedný odbor - definícia - význam a účel - súvisiace vedné disciplíny - odbory a odvetvia 2. Riadenie znaleckej činnosti v Slovenskej republike

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

Konanie pred súdmi EÚ

Konanie pred súdmi EÚ Konanie pred súdmi EÚ Michael Siman EUROIURIS Európske právne centrum, Právnická fakulta UMB, advokát Konanie pred súdmi EÚ všeobecné ustanovenia priebeh konania a jeho časti incidenčné otázky predbežné

Více

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Elektronický systém monitoringu osôb (ESMO)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Elektronický systém monitoringu osôb (ESMO) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Elektronický systém monitoringu osôb (ESMO) Mgr. Gabriela Repková Generálna riaditeľka sekcie trestného práva Ministerstva spravodlivosti SR Ministerstvo

Více

Podanie PÚV. VŠEOBECNÝ SPIS Priradenie čísla VS. Prihlášky podané faxom, om. Dodanie originálu PÚV

Podanie PÚV. VŠEOBECNÝ SPIS Priradenie čísla VS. Prihlášky podané faxom,  om. Dodanie originálu PÚV Podanie PÚV PODATEĽŇA Prijatie podania, paginovanie a perforovanie Kontrola podania PRIHLÁŠKA Priradenie čísla PÚV VŠEOBECNÝ SPIS Priradenie čísla VS Podanie k spisom Zaevidovanie údajov PÚV do databázy

Více

Trestný poriadok. ZÁKON č. 301/2005 Z. z. v znení

Trestný poriadok. ZÁKON č. 301/2005 Z. z. v znení ZÁKON č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z.,

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

Niektoré skúsenosti z novej úpravy dokazovania v trestnom konaní v Slovenskej republike ( základné tézy príspevku)

Niektoré skúsenosti z novej úpravy dokazovania v trestnom konaní v Slovenskej republike ( základné tézy príspevku) Niektoré skúsenosti z novej úpravy dokazovania v trestnom konaní v Slovenskej republike ( základné tézy príspevku) doc. JUDr. Peter Polák, PhD., vedúci Ústavu verejného práva Fakulty práva Paneurópskej

Více

Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO. v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016

Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO. v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016 Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016 ČASŤ I OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ 1. Pojem, predmet a systém občianskeho práva 2. Občianske

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

celkom pre tr.činy, prečiny a zločiny

celkom pre tr.činy, prečiny a zločiny GP SR Bratislava prehľad za ÚŠP dátum NPO, KR vyš., KR prok. od 01.01.2012 do 31.12.2012 PREHĽAD o spôsoboch ukončenia trestného stíhania osôb v roku 2012 celkom pre tr.činy, prečiny a zločiny z toho:

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trnava Spisová značka: 17C/87/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2112215205 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Ďumbalová ECLI: ECLI:SK:OSTT:2012:2112215205.1

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSB

TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSB INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, N.O. Pozvánka na seminár TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSB Bratislava 29. november 2016 je certifikovaný podľa európskej normy systému manažérstva kvality je členom

Více

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z.

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Register úpadcov Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Za účelom legislatívneho zavedenia informačného systému Register úpadcov bola na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej

Více

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní Prehľad o spôsobe vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy (do orgánov samosprávy obcí starosta a obecné zastupiteľstvo) konané 8. a 9. decembra 998 A. Voľby konané v riadnom termíne

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, samostatný radca správca II Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

I NŠTRUKCI A 3/2017 MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. z 24. januára č / ,

I NŠTRUKCI A 3/2017 MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. z 24. januára č / , I NŠTRUKCI A 3/2017 MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 24. januára 2017 č. 40111/2017-110, ktorou sa mení inštrukcia 29/2011 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. decembra

Více

116 TP, aplikácia v praxi, aktívna a pasívna právna pomoc. Alica Kováčová PhD. riaditeľka medzinárodného odboru G P S R

116 TP, aplikácia v praxi, aktívna a pasívna právna pomoc. Alica Kováčová PhD. riaditeľka medzinárodného odboru G P S R 116 TP, aplikácia v praxi, aktívna a pasívna právna pomoc Alica Kováčová PhD. riaditeľka medzinárodného odboru G P S R Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ Spojené veci Digital Rights Ireland C-293/12 a Kärtner

Více

Osobný dotazník osoby

Osobný dotazník osoby Osobný dotazník osoby Osobný dotazník vyplňte paličkovým písmom. Voľbu v odpovedi vyznačte podčiarknutím, v prípade omylu chybnú odpoveď prečiarknite. V prípade úmrtia uveďte meno, priezvisko a dátum úmrtia.

Více

Workshop Academy of European Law (ERA) Praha

Workshop Academy of European Law (ERA) Praha Workshop Academy of European Law (ERA) 29.11.-30.11.2013 Praha Justičná spolupráca v trestných veciach s akcentom na Európsky zatýkací rozkaz a príkaz na zaistenie dôkazov azaistenie majetku. Prípadové

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, radca - registrátor Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor správy

Více

konanie, vyhlásenie vykonateľnosti- Čo je to uznanie? priznanie účinkov cudziemu rozhodnutiu. Priznať účinky PODĽA Bruselu I.

konanie, vyhlásenie vykonateľnosti- Čo je to uznanie? priznanie účinkov cudziemu rozhodnutiu. Priznať účinky PODĽA Bruselu I. UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ V EÚ 21. 22. 02. 2013 OBSAH PREDNÁŠKY I. Forma uznania II. U a VR -Brusel I III. U a VR - Brusel II IV. EET a Nariadenie o výživnom V. Uznanie rozhodcovských rozhodnutí VI. U

Více

Konanie s nízkou hodnotou sporu

Konanie s nízkou hodnotou sporu Konanie s nízkou hodnotou sporu Mgr. Jana Vnuková Riaditeľka odboru európskych záležitostí, programovej spolupráce a protokolu apríl 2013, Omšenie 1 Na úvod Justičná spolupráca v civilných veciach (čl.

Více

UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ V EÚ. JUDr. Tatiana Hačková

UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ V EÚ. JUDr. Tatiana Hačková UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ V EÚ JUDr. Tatiana Hačková OBSAH PREDNÁŠKY I. Prečo treba uznanie II. Forma uznania III. U a VR -Brusel I IV. U a VR - Brusel II V. U a VR- Nariadenie o výživnom VI. Uznanie

Více

Nový zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy

Nový zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy Nový zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy Prehľad legislatívneho procesu 13.8.2014 Legislatívny rada Vlády SR 18.8.2014 Hospodárska a sociálna rada 28.8.2014 odoslanie návrhu do EK na vnútrokomunitárne

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

s informatiky Pavol Sokol Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

s informatiky Pavol Sokol Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach s informatiky Pavol Sokol Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach Osnova prednášky 2 1) Úvod do trestného práva 2) Počítačová kriminalita 3) Case study nbusr123 3 Trestné právo Funkcie

Více

Kontrolné otázky k hodnoteniu poslucháčov z predmetu: PENOLÓGIA

Kontrolné otázky k hodnoteniu poslucháčov z predmetu: PENOLÓGIA Kontrolné otázky k hodnoteniu poslucháčov z predmetu: PENOLÓGIA Otázka č. 1: Kde, kedy a kým boli vydané prvé právne normy o väznení ľudí v staroveku? Otázka č. 2: Kto. kde a kedy založil systém samoväzby,

Více

Miroslav Slašťan. Uznávania a výkon súdnych rozhodnutí (notárskych listín) nariadenie Brusel bis nariadenie Brusel II bis

Miroslav Slašťan. Uznávania a výkon súdnych rozhodnutí (notárskych listín) nariadenie Brusel bis nariadenie Brusel II bis Uznávania a výkon súdnych rozhodnutí (notárskych listín) nariadenie Brusel bis nariadenie Brusel II bis Miroslav Slašťan Paneurópska vysoká škola, Bratislava (SR), www.paneurouni.com Uznanie a výkon rozhodnutí

Více

Zodpovednosť konateľov a predstavenstva v Slovenskej republike. 10. februára 2010 Apollo Hotel, Bratislava

Zodpovednosť konateľov a predstavenstva v Slovenskej republike. 10. februára 2010 Apollo Hotel, Bratislava Zodpovednosť konateľov a predstavenstva v Slovenskej republike 10. februára 2010 Apollo Hotel, Bratislava Prehľad 1. Štatutárne orgány 2. Štatutári: postavenie, konateľské zmluvy 3. Zákaz konkurencie 4.

Více

Banskobystrický kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Banskobystrický kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Banskobystrický kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, hlavný radca kontrolór Organizačný útvar: Daňový úrad Banská Bystrica,

Více

EXEKÚCIA NA NEPEŇAŽNÉ PLNENIA

EXEKÚCIA NA NEPEŇAŽNÉ PLNENIA EXEKÚCIA NA NEPEŇAŽNÉ PLNENIA Spôsoby vykonania exekúcie na nepeňažné plnenia: 1. Vypratanie nehnuteľnosti 2. Odobratie alebo zničenie veci na náklady povinného 3. Rozdelenie spoločnej veci 4. Uskutočnenie

Více

Návrh. Z á k o n z o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čl. I

Návrh. Z á k o n z o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čl. I Návrh Z á k o n z... 2005 o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Prvá časť Hmotno-právne

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

U Z N E S E N I E SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 192/

U Z N E S E N I E SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 192/ SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 192/2010-27 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. mája 2010 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k 30.6.2011 OBSAH OBSAH 1. INFORMÁCIE O BANKE 3 1.1 INFORMÁCIE O ČINNOSTI J & T BANKY, A. S. POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY 3 1.2 ORGANIZAČNÁ

Více

OBSAH OBSAH... 3 PREDSLOV ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK... 23

OBSAH OBSAH... 3 PREDSLOV ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK... 23 OBSAH... 3 PREDSLOV... 21 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK... 23 1. Exekučné tituly ( 41)... 25 Určitosť vymedzenia výroku exekučného titulu... 25 Určitosť vymedzenia výroku exekučného titulu... 25 Povinnosť

Více

Otázky na štátnu skúšku zo správneho práva Správne právo hmotné - všeobecná časť (SP1)

Otázky na štátnu skúšku zo správneho práva Správne právo hmotné - všeobecná časť (SP1) Otázky na štátnu skúšku zo správneho práva Správne právo hmotné - všeobecná časť (SP1) 1. Verejná moc, štátna moc a verejná správa, právo na dobrú správu, vymedzenie pojmov a ich základná charakteristika

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k 31.3.2013 Obsah Informácie o banke 3 1.1 Informácie o činnosti J & T Banky, a. s. pobočky zahraničnej banky 4 1.2 Organizačná štruktúra

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Služba Expres kuriér

Služba Expres kuriér Cenová ponuka SP, a.s. č. 10 251 zo dňa 05.11.2014 pre spoločnosť BUGÁR, s.r.o. Služba Expres kuriér Expresné zásielky Pohodlné a rýchle zasielanie od dverí k dverám. Slúži na rýchle zasielanie dokumentov,

Více

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice Názov Základná,, 040 23 Smernica č. o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Účinnosť od : 1. februára 2016 Záväznosť pre: Riaditeľka školy, hospodárka školy, vedúca školskej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 25. 2. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2016 do: 31.12.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 91 ZÁKON z 13. novembra 2015 o trestnej

Více

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ 1. register zamestnávateľov SADZOBNÍK POKÚT Zamestnávateľ [ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon )] a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Zásada špeciality v trestnom konaní procesnoprávne aspekty

Zásada špeciality v trestnom konaní procesnoprávne aspekty Zásada špeciality v trestnom konaní procesnoprávne aspekty Omšenie, 4. a 5. máj 2015 A. Uplatnenie zásady špeciality v konaní o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s

Více

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9)

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9) VÍNO MRVA & STANKO, a.s Orešianská 7/A Trnava 917 01 IČO: 36 233 048 Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9) Identifikačné údaje obstarávateľa: VÍNO MRVA & STANKO, a.s. Sídlo: Orešianská

Více

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD FYZICKÉ OSOBY VZNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI. Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD FYZICKÉ OSOBY VZNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI. Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD FYZICKÉ OSOBY VZNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI Poznámka: Legislatíva: Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Více

VZN č. 1/2012 O poskytovaní dotácií v obci Dolné Kočkovce

VZN č. 1/2012 O poskytovaní dotácií v obci Dolné Kočkovce Obec Dolné Kočkovce, Školská 136, 020 01 Púchov VZN č. 1/2012 O poskytovaní dotácií v obci Dolné Kočkovce VZN nadobúda platnosť dňa: 29.03.2012 Uznesenie OcZ č.: 1/2012 Dátum schválenia: 14.03.2012 Bc.

Více

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, so sídlom na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 30 844 754,

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 Schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 69/2015

Více

2. Nové práva a povinnosti subjektov vykonávajúcich správu správcovské spoločnosti

2. Nové práva a povinnosti subjektov vykonávajúcich správu správcovské spoločnosti Novelizácia zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP s účinnosťou od 01.10. 2014 v znení zákona č. 205/2014 Z. z. Novelou zavedené zmeny sa dotýkajú najmä vymedzenia nových pojmov, určenia pôsobnosti

Více

Obchodné právo otázky na štátnu skúšku v AR 2013/2014

Obchodné právo otázky na štátnu skúšku v AR 2013/2014 Obchodné právo otázky na štátnu skúšku v AR 2013/2014 časť: 1) Pojem a predmet obchodného práva, subjekty obchodnoprávnych vzťahov. Vymedzenie pojmov podnikateľ, podnikanie, sídlo a miesto podnikania,

Více

PRVÁ ČASŤ NESPOTREBITEĽSKÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE

PRVÁ ČASŤ NESPOTREBITEĽSKÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE ROKOVACÍ PORIADOK Slovenského arbitrážneho súdu stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri záujmovom združení právnických osôb Asociácia Slovenských arbitrážnych súdov so sídlom Krížna 56, 821 08 Bratislava,

Více

Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov. SMERNICA č. 2/2010

Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov. SMERNICA č. 2/2010 Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov SMERNICA č. 2/2010 o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností podaných v Základnej škole Čl. 1 Základné ustanovenia

Více

Spr 1383/08 OKRESNÝ SÚD TRENČÍN. v znení Dodatku č. 7

Spr 1383/08 OKRESNÝ SÚD TRENČÍN. v znení Dodatku č. 7 Spr 1383/08 OKRESNÝ SÚD TRENČÍN R O Z V R H P R Á C E v znení Dodatku č. 7 na rok 2009 I. Denný prevádzkový čas: 06:00 hod. - 17:00 hod. Denný pracovný čas: Pružný pracovný čas pre zamestnancov s uplatnením

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA N Á L E Z. Ústavného súdu Slovenskej republiky. V mene Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA N Á L E Z. Ústavného súdu Slovenskej republiky. V mene Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA N Á L E Z Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 78/2015 47 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. mája 2015 v senáte zloženom

Více

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. Firemní klienti. Sadzobník poplatkov platný od Výška poplatku

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR. Firemní klienti. Sadzobník poplatkov platný od Výška poplatku Sadzobník poplatkov platný od 15.03.2012 Firemní klienti BEŽNÉ ÚČTY (ŠTANDARDNÉ FIREMNÉ ÚČTY) Výška poplatku Otvorenie účtu 1) Vedenie účtu Zmena dispozície s účtom Zrušenie účtu Vyhotovenie výpisu a zaslanie

Více

Elektronické jednotné kontaktné miesto v SR. Ministerstvo vnútra SR odbor živnostenského podnikania

Elektronické jednotné kontaktné miesto v SR. Ministerstvo vnútra SR odbor živnostenského podnikania Elektronické jednotné kontaktné miesto v SR Ministerstvo vnútra SR odbor živnostenského podnikania Bratislava, február 2016 Jednotné kontaktné miesta sú súčasťou e-governmentu a sú spravované národnými

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 12Co/142/2014 8314201646 25.08.2015 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2015:8314201646.1

Více

U Z N E S E N I E. r o z h o d o l :

U Z N E S E N I E. r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. K., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, pobočka Banská Bystrica, Kapitulská č. 27, Banská

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Spoločnosť [ ] a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

SPEAKERS CONTRIBUTIONS TRESTNÍ PRÁVO EU PRO OBHÁJCE V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

SPEAKERS CONTRIBUTIONS TRESTNÍ PRÁVO EU PRO OBHÁJCE V TRESTNÍM ŘÍZENÍ SPEAKERS CONTRIBUTIONS TRESTNÍ PRÁVO EU PRO OBHÁJCE V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 312DT05 Praha, 22.-23. červen 2012 Speakers contributions JUDr. Marek Kordik PŘÍPADOVÉ STUDIE: VĚCI S PŘESHRANIČNÍM PRVKEM Případová

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE. Obhajoba dizertačnej práce príprava a priebeh

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE. Obhajoba dizertačnej práce príprava a priebeh SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Smernica č. 5/2006-.N Obhajoba dizertačnej práce príprava a priebeh Článok 1 Všeobecné ustanovenia 1. V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

SLOVENSKÁ KOMORA EXEKÚTOROV DISCIPLINÁRNA KOMISIA Šustekova 49, Bratislava 5

SLOVENSKÁ KOMORA EXEKÚTOROV DISCIPLINÁRNA KOMISIA Šustekova 49, Bratislava 5 SLOVENSKÁ KOMORA EXEKÚTOROV DISCIPLINÁRNA KOMISIA Šustekova 49, 851 04 Bratislava 5 DK-10/2014 R O Z H O D N U T I E Disciplinárna komisia Slovenskej komory exekútorov v druhom disciplinárnom senáte v

Více

Európsky platobný rozkaz

Európsky platobný rozkaz Európsky platobný rozkaz Mgr. Jana Vnuková Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Omšenie 1 Na úvod Justičná spolupráca v civilných veciach (čl. 81, Hlava V. Priestor slobody, bezpečnosti

Více

Obchodné právo otázky na štátnu skúšku

Obchodné právo otázky na štátnu skúšku Obchodné právo otázky na štátnu skúšku 1. časť: 1) Pojem a predmet obchodného práva, subjekty obchodnoprávnych vzťahov. Vymedzenie pojmov podnikateľ, podnikanie, sídlo a miesto podnikania, podnik, odštepný

Více

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok OÚ-PK-OO/2013/1004 NARIADENIE prednostu Okresného úradu Pezinok č. 1/2013 na zabezpečenie jednotného postupu sprístupňovania informácií v zmysle

Více

Dôvodová správa. Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

Dôvodová správa. Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie Dôvodová správa Všeobecná časť Návrh zákona o výkone trestu povinnej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá do legislatívneho procesu na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok

Více

PRÁVNE ASPEKTY PODNIKANIA NA SLOVENSKU

PRÁVNE ASPEKTY PODNIKANIA NA SLOVENSKU PRÁVNE ASPEKTY PODNIKANIA NA SLOVENSKU Ján MAKARA, advokát PETERKA & PARTNERS Slovak Business Day 25. február 2010, Zlín 1 I. Právny rámec pre vstup zahraničných investorov OBSAH II. Najčastejšie spôsoby

Více

ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA

ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA A PRIJATIA NÁVRHU NA JEHO ODVOLANIE 2015 ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA A PRIJATIA NÁVRHU NA JEHO ODVOLANIE

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

INFORMÁCIA K UZNÁVANIU CUDZÍCH ROZHODNUTÍ V ŠTATUSOVÝCH VECIACH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

INFORMÁCIA K UZNÁVANIU CUDZÍCH ROZHODNUTÍ V ŠTATUSOVÝCH VECIACH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY INFORMÁCIA K UZNÁVANIU CUDZÍCH ROZHODNUTÍ V ŠTATUSOVÝCH VECIACH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Rozhodnutie vydané v inom štáte nemá spravidla účinky v Slovenskej republike, ak nebolo uznané slovenskými

Více

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV IS

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 12. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall

Více

Uznesenie obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou

Uznesenie obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Obec Vysoká nad Kysucou Uznesenie obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo uznesenia 6/2012 dátum: 13.11.2012 Strana 1 z 9 Uznesenia OZ č. 6/2012 Uznesenie OZ 6/2012 z riadneho zasadnutia obecného

Více

NOTÁRSKA KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V Ý B E R O V É K O N A N I E Ú S T N A Č A S Ť

NOTÁRSKA KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V Ý B E R O V É K O N A N I E Ú S T N A Č A S Ť NOTÁRSKA KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V Ý B E R O V É K O N A N I E Ú S T N A Č A S Ť I. Otázky z občianskeho práva II. Otázky z dedičského práva III. Otázky z predpisov týkajúcich sa notárskej činnosti

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více