Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO. v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO. v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016"

Transkript

1 Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2015/2016 ČASŤ I OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ 1. Pojem, predmet a systém občianskeho práva 2. Občianske právo ako všeobecné súkromné právo, jeho postavenie v systéme súkromného práva 3. Pramene a normy občianskeho práva, výklad, interpretácia a aplikácia 4. Základné zásady občianskeho práva 5. Historický vývoj súkromného (občianskeho) práva 6. Príprava nového slovenského Občianskeho zákonníka 7. Právne skutočnosti v občianskom práve, pojem, druhy 8. Právne úkony, náležitosti právnych úkonov 9. Následky vadnosti právnych úkonov 10. Zmluva v občianskom práve 11. Čas ako právna skutočnosť 12. Fyzické osoby 13. Zastúpenie v občianskom práve 14. Právnické osoby 15. Všeobecné osobnostné práva (ochrana osobnosti) 16. Vecné práva 17. Vlastnícke právo, nadobúdanie, zánik, ochrana 18. Vecné práva k cudzej veci, vecné bremená 19. Záložné a podzáložné právo 20. Podielové spoluvlastníctvo 21. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 22. Záväzkové právne vzťahy, pojem, typy, druhy, záväzky z právnych úkonov

2 23. Zabezpečenie záväzkov 24. Zmena záväzkov 25. Zánik záväzkov 26. Záväzky z právnych úkonov, základná charakteristika 27. Právna zodpovednosť, pojem, funkcie, druhy 28. Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za omeškanie 29. Prevencia v občianskom práve. Všeobecná zodpovednosť za škodu 30. Osobitné prípady zodpovednosti za škodu 31. Spôsob, rozsah a obsah náhrady škody 32. Bezdôvodné obohatenie 33. Predpoklady dedenia 34. Dedenie zo zákona 35. Dedenie zo závetu 36. Dedenie podniku, obchodného podielu a akcií 37. Spotrebiteľské zmluvy 38. Vplyv európskeho súkromného práva na slovenské občianske právo 39. Nový občiansky zákonník ČR všeobecná časť- koncepcia, inštitucionálne novoty, základné zásady, vymedzenie predmet právnej úpravy, normy a inštitúty všeobecnej časti 40. Nový občiansky zákonník ČR rodinné právo- koncepcia, systematika, najdôležitejšie zmeny oproti doterajšej právnej úprave 41. Nový občiansky zákonník ČR vecné právo - koncepcia, systematika, inštitucionálne novoty, zásada superficies sollo cedit, najdôležitejšie zmeny oproti doterajšej právnej úprave 42. Nový občiansky zákonník ČR dedičské právo- koncepcia, inštitucionálne novoty, najdôležitejšie zmeny oproti doterajšej právnej úprave 43. Nový občiansky zákonník ČR záväzkové právo (všeobecná časť, záväzky zo zmlúv)

3 - koncepcia, inštitucionálne novoty, najdôležitejšie zmeny oproti doterajšej právnej úprave 44. Nový občiansky zákonník ČR záväzkové právo (záväzky z deliktov) - koncepcia, inštitucionálne novoty, náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy, najdôležitejšie zmeny oproti doterajšej právnej úprave ČASŤ II OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ 1. Pojem civilného práva procesného a civilného procesu, pramene civilného práva procesného, druhy civilného procesu 2. Základné princípy civilného procesu, princípy nových procesných kódexov CSP,CMP, SSP 3. Subjekty civilného procesu základná charakteristika 4. Právomoc a príslušnosť súdov 5. Účastníci konania pojem účastníctva, zákonné vymedzenie, spoločenstvo účastníkov, vedľajšia účastníctvo 6. Procesné úkony súdu 7. Procesné úkony účastníkov konania 8. Procesné podmienky 9. Konanie na súde prvého stupňa, začatie, príprava pojednávania, pojednávanie 10. Činnosť súdu pred začatím konania (zmierovacie konanie, zabezpečenie dôkazu) 11. Predbežné opatrenia 12. Osobitné druhy konania podľa tretej časti, piatej hlavy OSP, odlišnosti konania sporového a nesporového 13. Dokazovanie v civilnom procese, základné pojmy, predmet, priebeh, dôkazné prostriedky v civilnom procese 14. Rozsudok pojem, druhy, náležitosti 15. Uznesenie pojem, náležitosti 16. Rozhodnutia vydávané v skrátenom konaní (platobný rozkaz a rozkaz na plnenie)

4 17. Opravné systémy a opravné prostriedky základná charakteristika 18. Odvolanie pojem, podmienky prípustnosti, konanie a rozhodnutie odvolacieho súdu o odvolaní 19. Dovolanie - pojem, druhy, podmienky prípustnosti, rozhodnutie o dovolaní 20. Obnova konania - pojem, druhy, podmienky prípustnosti, rozhodnutie o návrhu na obnovu konania 21. Nesporové konania, základná charakteristika 22. Exekučné konanie - pojem, funkcie, predpoklady začatie exekučného konania a jeho priebeh 23. Subjekty exekučného konania, postavenie tzv. tretích osôb v exekučnom konaní 24. Základné princípy exekučného konania, exekučné tituly 25. Odklad exekúcie, zastavenie exekúcie 26. Exekúcia na peňažné plnenia spôsoby, charakteristika 27. Exekúcia na nepeňažné plnenia 28. Výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí 29. Rozhodcovské konanie, pojem, predmet, charakteristika konania, rozhodcovia 30. Alternatívne spôsoby riešenia súkromnoprávnych sporov (mediácia, koncilácia a pod.) 31. Súdy a ich postavenie v civilnom konaní, organizácia súdov, základné zásady súdnej organizácie a činnosti, vylúčenie sudcov, organizácia súdov v SR 32. Postavenie a činnosť notára, dedičské konanie 33. Správne súdnictvo, základná charakteristika 34. Nesporové konania, základná charakteristika 35. Európske právo civilného procesu základná charakteristika 36. Základné východiská novej procesnej úpravy v CSP zásadné novoty v procesných podmienkach, priebehu konania v prvej inštancii, opravnom konaní 37. Základné východiská novej procesnej úpravy v CMP - zásadné novoty v právnej úprave všeobecných ustanovení, systematika zákona

5 38. Základné východiská novej procesnej úpravy v SSP ČASŤ III RODINNÉ PRÁVO 1. Pojem, základné zásady a postavenie rodinného práva v systéme slovenského právneho poriadku 2. Systém rodinného práva a systematika Zákona o rodine 3. Pramene rodinného práva 4. Vznik a obsah manželstva 5. Zánik manželstva a jeho právne následky 6. Úprava výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode 7. Rodičovské práva a povinnosti 8. Zásahy štátu do výkonu rodičovských práv a povinností 9. Výchova maloletého dieťaťa 10. Zastupovanie a správa majetku maloletého dieťaťa 11. Systém vyživovacích povinností podľa slovenského rodinného práva 12. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom 13. Príspevky na výživu 14. Spoločné ustanovenia o výživnom 15. Náhradná starostlivosť (náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, ústavná starostlivosť 16. Osvojenie (hmotnoprávne podmienky, vznik) 17. Právne následky osvojenia 18. Určenie rodičovstva 19. Zapretie otcovstva 20. Poručníctvo a opatrovníctvo ČASŤ IV - PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 1. Poňatie veci v právnom zmysle a podstatné rozdiely medzi vlastníckym právom ako

6 vecným právom a PDV. 2. Systematické členenie PDV. Základné pramene PDV a interdisciplinárne aspekty PDV (súkromnoprávne, verejnoprávne). 3. Predmet autorského práva (autorské dielo, súborné dielo, zamestnanecké dielo a školské dielo). Subjekty autorského práva. Kolektívne formy autorstva. 4. Vznik subjektívneho autorského práva a jeho obsah. Postmortálna ochrana. Výlučné a remuneračné práva. 5. Použitie diela v autorskoprávnom význame a udeľovanie súhlasu na použitie diela. Možnosti použitia autorského diela bez súhlasu autora a aplikácia trojkrokového testu. 6. Právo výkonných umelcov. 7. Právo výrobcov zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov a rozhlasových a televíznych vysielateľov. 8. Zmluvné vzťahy v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. 9. Subjekt, predmet a obsah práva zhotoviteľov databáz a porovnanie s právom tvorcu databázy. 10. Kolektívna správa práv podľa autorského zákona. Organizácie kolektívnej správy a ich vzťahy k nositeľom práv a k používateľom. 11. Predmet patentového práva a práva úžitkových vzorov. Európska a medzinárodná patentová ochrana. 12. Pôvodný a odvodený subjekt patentového práva a práva úžitkových vzorov. Vznik subjektívnych práv a ich obsah. Zamestnanecký vynález a úžitkový vzor. 13. Využitie vynálezu a udeľovanie licencie na využitie vynálezu. Ponuka licencie, nútená licencia a zákonné obmedzenia subjektívneho patentového práva. 14. Predmet a subjekt dizajnového práva. Dizajn Spoločenstva. 15. Obsah dizajnového práva a nakladanie s dizajnom. 16. Práva na označenia. 17. Ochranná známka a dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra ochranných

7 známok. Medzinárodná ochranná známka, CTM a ich vzťah k národnej ochrannej známke. 18. Práva z ochrannej známky a nakladanie s ochrannou známkou. Obmedzenie a vyčerpanie práv z ochrannej známky. 19. Zmluvné právo priemyselného vlastníctva. 20. Ochrana a vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku Správne právo hmotné všeobecná časť akademický rok 2012/2013 01. Verejná správa pojem, charakteristika, členenie; 02. Charakterizujte správne právo ako

Více

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/1. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2011

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/1. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2011 Občianske právo prednášky k predmetu Právo 2/1 Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2011 1 Občianske právo patrí k pilierom súkromného práva rieši právne vzťahy

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

Obsah CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK ÚVOD... 9 POUŽITÉ SKRATKY... 11

Obsah CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK ÚVOD... 9 POUŽITÉ SKRATKY... 11 Obsah ÚVOD 9 POUŽITÉ SKRATKY 11 CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK 1 Civilný sporový poriadok 13 2 spor 13 3 Občiansky súdny poriadok 14 4 právomoc rozhodcovského súdu 15 5 skúmanie právomoci 15 6 spory o právomoc

Více

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva Prednáška č. 1 Dejiny právnej filozofie (Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD.) - Prierez najvýznamnejších etáp vývoja právno filozofického myslenia od antiky

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010

zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010 zimný semester 2/1 ŽU v Žiline, FRI JUDr. Margita Beháňová 2010 vyznačuje sa : 1. jednotou (ako celok) 2. vnútornou diferenciáciou - právne odvetvia - právne inštitúty - právne normy Základné triediace

Více

NOTÁRSKA KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V Ý B E R O V É K O N A N I E Ú S T N A Č A S Ť

NOTÁRSKA KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V Ý B E R O V É K O N A N I E Ú S T N A Č A S Ť NOTÁRSKA KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V Ý B E R O V É K O N A N I E Ú S T N A Č A S Ť I. Otázky z občianskeho práva II. Otázky z dedičského práva III. Otázky z predpisov týkajúcich sa notárskej činnosti

Více

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/2. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008

Občianske právo. prednášky k predmetu Právo 2/2. Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Občianske právo prednášky k predmetu Právo 2/2 Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Subjekty občianskeho práva občianskoprávna spôsobilosť - spôsobilosť

Více

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY

PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY PRIEBEH EXEKUČNÉHO KONANIA INŠTITÚTY PROCESNEJ OBRANY A OCHRANY Štádiá exekučného konania Začatie exekučného konania Zisťovanie a zabezpečenie majetku povinného Vykonanie exekúcie Skončenie exekučného

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

OBSAH ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK ÚVOD... 13

OBSAH ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK ÚVOD... 13 OBSAH ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK... 11 ÚVOD... 13 I. POJEM, FUNKCIE A ZÁSADY TRESTNÉHO PRÁVA... 15 1. Vznik a vývoj trestného práva v právnych dejinách... 15 2. Pojem slovenské trestné právo...22 3. Účel

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

Obchodné právo otázky na štátnu skúšku

Obchodné právo otázky na štátnu skúšku Obchodné právo otázky na štátnu skúšku 1. časť: 1) Pojem a predmet obchodného práva, subjekty obchodnoprávnych vzťahov. Vymedzenie pojmov podnikateľ, podnikanie, sídlo a miesto podnikania, podnik, odštepný

Více

Obchodné právo otázky na štátnu skúšku v AR 2013/2014

Obchodné právo otázky na štátnu skúšku v AR 2013/2014 Obchodné právo otázky na štátnu skúšku v AR 2013/2014 časť: 1) Pojem a predmet obchodného práva, subjekty obchodnoprávnych vzťahov. Vymedzenie pojmov podnikateľ, podnikanie, sídlo a miesto podnikania,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O

S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O 1. Súdne inžinierstvo ako vedný odbor - definícia - význam a účel - súvisiace vedné disciplíny - odbory a odvetvia 2. Riadenie znaleckej činnosti v Slovenskej republike

Více

S.R.O. - v súlade s právom Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje eur. máj 2013

S.R.O. - v súlade s právom Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje eur. máj 2013 S.R.O. - v súlade s právom 1 1.4.2013 - - Zákon ustanovil zákaz platieb v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur - - 2 Organizácia a fungovanie s.r.o. S.R.O. - v súlade s právom - - - - - - - S.R.O.

Více

I NŠTRUKCI A 3/2017 MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. z 24. januára č / ,

I NŠTRUKCI A 3/2017 MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. z 24. januára č / , I NŠTRUKCI A 3/2017 MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 24. januára 2017 č. 40111/2017-110, ktorou sa mení inštrukcia 29/2011 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. decembra

Více

ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO AUTORSKÉ

ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO AUTORSKÉ ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO AUTORSKÉ Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva 2015/2016 LICENČNÁ ZMLUVA upravená v ustanovení 65 a nasl.

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Ondřej Dušek advokát. PETERKA & PARTNERS Bratislava

Ondřej Dušek advokát. PETERKA & PARTNERS Bratislava Ondřej Dušek advokát PETERKA & PARTNERS Bratislava Právne aspekty komerčných nájmov a ich riziká Slovak Real 2007 Bratislava, 25. - 26. september 2007 1. Právny režim nájomných zmlúv Nájom nebytových priestorov:

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Předmluva k druhému vydání... IX Obsah...XVII Autoři jednotlivých kapitol...xxxiii Seznam použitých zkratek...xxxv Literatura... XXXIX Obecná část... 1 Kapitola

Více

Otázky na ústnu skúšku PDS II. Okruh otázok A ústavné a medzinárodné právo

Otázky na ústnu skúšku PDS II. Okruh otázok A ústavné a medzinárodné právo Otázky na ústnu skúšku PDS II. Okruh otázok A ústavné a medzinárodné právo A 1. Medzinárodnoprávne a ústavnoprávne aspekty vzniku Československa (činnosť domáceho a zahraničného odboja, postoj veľmocí,

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Konanie pred súdmi EÚ

Konanie pred súdmi EÚ Konanie pred súdmi EÚ Michael Siman EUROIURIS Európske právne centrum, Právnická fakulta UMB, advokát Konanie pred súdmi EÚ všeobecné ustanovenia priebeh konania a jeho časti incidenčné otázky predbežné

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Dôvodová správa. Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Dôvodová správa. Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Dôvodová správa A. Všeobecná časť Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

U Z N E S E N I E SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 192/

U Z N E S E N I E SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 192/ SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 192/2010-27 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. mája 2010 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Študijný plán pre rok 2012

Študijný plán pre rok 2012 Študijný plán pre rok 0 súkromného práva, prípravného vzdelávania čakateľov a spoločenskovedných disciplín príprava na OJ... 4. 5. Predskúškové sústredenie na jarný termín OJ (. časť) KP VÚ+PČP DP JA R

Více

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Návrh ZÁKON z................ 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro Národná rada Slovenskej

Více

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo 2014 1 Čl.20 Ústava SR (z.č.460/1992 Zb.) (1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní Prehľad o spôsobe vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy (do orgánov samosprávy obcí starosta a obecné zastupiteľstvo) konané 8. a 9. decembra 998 A. Voľby konané v riadnom termíne

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Konanie s nízkou hodnotou sporu

Konanie s nízkou hodnotou sporu Konanie s nízkou hodnotou sporu Mgr. Jana Vnuková Riaditeľka odboru európskych záležitostí, programovej spolupráce a protokolu apríl 2013, Omšenie 1 Na úvod Justičná spolupráca v civilných veciach (čl.

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. E DODATOK č.1

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. E DODATOK č.1 DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. E-809.10.1000.00 na dodávku systému Service Desk 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ Národná banka Slovenska so sídlom: ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava IČO: 30844789

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia : Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013 podľa 188 ods.5 Obchodného zákonníka Hlasovanie o návrhu uznesenia

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Manažérska ekonomika. 3. Formy ekonomickej organizácie (PR) 3.1 Centrálne plánovanie 3.2 Trhový systém 3.3 Zmiešaná ekonomika

Manažérska ekonomika. 3. Formy ekonomickej organizácie (PR) 3.1 Centrálne plánovanie 3.2 Trhový systém 3.3 Zmiešaná ekonomika Manažérska ekonomika (skúška č. 4) Cieľ predmetu Pochopiť princípy ekonomického štýlu myslenia a zoznámiť sa s príkladmi jeho aplikácie v ekonomických analýzach účtovníka. Porozumieť fungovaniu ekonómie

Více

PRÁVNE ASPEKTY PODNIKANIA NA SLOVENSKU

PRÁVNE ASPEKTY PODNIKANIA NA SLOVENSKU PRÁVNE ASPEKTY PODNIKANIA NA SLOVENSKU Ján MAKARA, advokát PETERKA & PARTNERS Slovak Business Day 25. február 2010, Zlín 1 I. Právny rámec pre vstup zahraničných investorov OBSAH II. Najčastejšie spôsoby

Více

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti OBSAH O autorech... 5 Autoři jednotlivých kapitol... 8 Seznam zkratek... 9 1 Úvod... 19 1.1 Základní metodologická východiska této publikace... 19 1.2 Struktura předkládané publikace... 22 1.3 Autorský

Více

8/ Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka)

8/ Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka) S.R.O. v praxi Praktické rady, tipy a príklady pre úspešnú s.r.o. str. 1 8/2.10.1 Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka) Licenčná zmluva uzatvorená

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Stará Ľubovňa Spisová značka: 2C/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8512202533 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Danka Majdáková ECLI:

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva Právo duševného vlastníctva Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 prednášky k predmetu Právo 2/10 Právo duševného vlastníctva autorské práva a práva príbuzné

Více

Obsah autorského práva 17 - výhradné osobnostné práva 18 - výhradné majetkové práva

Obsah autorského práva 17 - výhradné osobnostné práva 18 - výhradné majetkové práva Autorské právo Obsah autorského práva 17 - výhradné osobnostné práva 18 - výhradné majetkové práva 17 Osobnostné práva (1) Autor má právo a) označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom b) neoznačiť svoje

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Bratislava V Spisová značka: 7C/48/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1514215167 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šajmovičová ECLI:

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

Otázky na štátnu skúšku zo správneho práva Správne právo hmotné - všeobecná časť (SP1)

Otázky na štátnu skúšku zo správneho práva Správne právo hmotné - všeobecná časť (SP1) Otázky na štátnu skúšku zo správneho práva Správne právo hmotné - všeobecná časť (SP1) 1. Verejná moc, štátna moc a verejná správa, právo na dobrú správu, vymedzenie pojmov a ich základná charakteristika

Více

Katastrálny bulletin č.2/2010 Schválila predsedníčka Redakčnej rady JUDr. Odeta Poldaufová zo dňa číslo LO /2010

Katastrálny bulletin č.2/2010 Schválila predsedníčka Redakčnej rady JUDr. Odeta Poldaufová zo dňa číslo LO /2010 Katastrálny bulletin č.2/2010 Schválila predsedníčka Redakčnej rady JUDr. Odeta Poldaufová zo dňa 13.5.2010 číslo LO- 2213 /2010 Otázka č. 11 Ak je predmetom zmluvy o zabezpečovacom prevode práva nehnuteľnosť,

Více

Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva Prešovskej univerzity

Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva Prešovskej univerzity Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva Prešovskej univerzity Formy duševného vlastníctva Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii VII... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: ÚVOD DO RODINNÉHO PRÁVA, PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A JEHO ZÁNIKU Předmětem prvního soustředění

Více

Tvorba a použitie sociálneho fondu. Tvorba sociálneho fondu. Pozor:

Tvorba a použitie sociálneho fondu. Tvorba sociálneho fondu. Pozor: Tvorba a použitie sociálneho fondu Sociálny fond tvorí a používa zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (ZSF) v znení neskorších predpisov na podporu vlastnej podnikovej

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

FRANCÚZSKY CODE CIVIL (1804) (1) DSP prednáška (JUDr. Ján Puchovský, PhD.)

FRANCÚZSKY CODE CIVIL (1804) (1) DSP prednáška (JUDr. Ján Puchovský, PhD.) FRANCÚZSKY CODE CIVIL (1804) (1) DSP prednáška (JUDr. Ján Puchovský, PhD.) CC vznik zákonníka Myšlienka vytvorenia celkom novej kodifikácie občianskeho práva už v prvých rokoch francúzskej revolúcie realizácia

Více

Osobný dotazník osoby

Osobný dotazník osoby Osobný dotazník osoby Osobný dotazník vyplňte paličkovým písmom. Voľbu v odpovedi vyznačte podčiarknutím, v prípade omylu chybnú odpoveď prečiarknite. V prípade úmrtia uveďte meno, priezvisko a dátum úmrtia.

Více

Bürgerliches Gesetzbuch BGB (1896/1900)

Bürgerliches Gesetzbuch BGB (1896/1900) Bürgerliches Gesetzbuch BGB (1896/1900) BGB úvod do problemaaky Nemecký Občiansky zákonník (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) z roku 1896 nadobudol účinnosť 1. januára 1900 spolu so švajčiarskym občianskym

Více

KALKULAČKY ASPI ver Program Kalkulačky ASPI slúži na uľahčenie práce s výpočtami úrokov, poplatkov, odmien a nákladov.

KALKULAČKY ASPI ver Program Kalkulačky ASPI slúži na uľahčenie práce s výpočtami úrokov, poplatkov, odmien a nákladov. KALKULAČKY ASPI ver. 1.0 Program Kalkulačky ASPI slúži na uľahčenie práce s výpočtami úrokov, poplatkov, odmien a nákladov. Na úvodnej obrazovke sa nachádza lišta, z ktorej je možné spustiť kalkulačky

Více

1 Štátna plavebná správa

1 Štátna plavebná správa 1 Štátna plavebná správa Osnova pre predmet: Plavebné právo list. č.1. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na

Více

Premlčanie v občianskom práve. JUDr. Ivan Machyniak, Najvyšší súd SR

Premlčanie v občianskom práve. JUDr. Ivan Machyniak, Najvyšší súd SR Premlčanie v občianskom práve JUDr. Ivan Machyniak, Najvyšší súd SR 1 OBSAH Pojem a podstata premlčania Účel premlčania Znaky premlčania - vzájomný vzťah premlčania a preklúzie Procesné aspekty dovolania

Více

Oprávnení žiadatelia (partneri) Slovenská republika (zatriedení podľa sektora)

Oprávnení žiadatelia (partneri) Slovenská republika (zatriedení podľa sektora) Oprávnení žiadatelia (partneri) Slovenská republika (zatriedení podľa sektora) Žiadateľ Právna úprava Sektor 1. Štát (Slovenská republika) resp. organizačná zložka štátu 523/2004 Z.z. Verejný 2. Územná

Více

Cezhraničný rozvod v EÚ

Cezhraničný rozvod v EÚ Cezhraničný rozvod v EÚ Relevantné právne nástroje 1. Nariadenie Rady (ES)č. 2201/2003 z27. novembra 2003 o právomoci auznávaní avýkone rozsudkov vmanželských veciach avo veciach rodičovských práv a povinností,

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva

Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva Centrum vedecko-technických informácií SR Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva Ing. Martin Smeja, PhD. EURAXESS, Piešťany 2014 Obsah CVTI SR Ochrana

Více

UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ V EÚ. JUDr. Tatiana Hačková

UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ V EÚ. JUDr. Tatiana Hačková UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ V EÚ JUDr. Tatiana Hačková OBSAH PREDNÁŠKY I. Prečo treba uznanie II. Forma uznania III. U a VR -Brusel I IV. U a VR - Brusel II V. U a VR- Nariadenie o výživnom VI. Uznanie

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

VÝŽIVNÉ zvýšenie výživného na maloleté dieťa/deti

VÝŽIVNÉ zvýšenie výživného na maloleté dieťa/deti VÝŽIVNÉ zvýšenie výživného na maloleté dieťa/deti Bratislava, marec 2012 Spracované: pracovníkmi Centra právnej pomoci 2 UPOZORNENIE: ÚDAJE UVEDENÉ V TEXTE SÚ INFORMAČNÉHO CHARAKTERU. ZHODA VŠETKÝCH OSOBNÝCH

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

OCHRANA PRÁV K ODRODÁM RASTLÍN. Ing. Katarína Beňovská Odbor odrodového skúšobníctva ÚKSÚP

OCHRANA PRÁV K ODRODÁM RASTLÍN. Ing. Katarína Beňovská Odbor odrodového skúšobníctva ÚKSÚP OCHRANA PRÁV K ODRODÁM RASTLÍN Ing. Katarína Beňovská Odbor odrodového skúšobníctva ÚKSÚP www.uksup.sk Benovska.Katarina@uksup.sk Biologická intenzifikácia poľnohospodárstva prostredníctvom pestovania

Více

Najvyšší súd 7 Cdo 131/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E

Najvyšší súd 7 Cdo 131/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd 7 Cdo 131/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej B. I., so sídlom v B., IČO : X., zastúpenej A., IČO : X., proti povinnému

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

K O N T R A K T. uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

K O N T R A K T. uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie K O N T R A K T uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na riešenie vedecko-výskumných úloh v roku 2009 Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho

Více

Neprijateľné obchodné podmienky vo finančných službách, 10. november 2014, Bratislava

Neprijateľné obchodné podmienky vo finančných službách, 10. november 2014, Bratislava Program konferencie 8:00-9:00 Registrácia účastníkov 9:00-10:20 1. blok 9:00 Otvorenie konferencie 9:10-9:40 Referát: JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (PF Univerzity Palackého v Olomouci) Cena za finančnú službu,

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Súd: Okresný súd Trnava Spisová značka: 36Cb/77/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2113214666 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Smolko ECLI: ECLI:SK:OSTT:2013:2113214666.2

Více

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ )

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) Predávajúci: Predávajúci č.1 Meno a priezvisko: Ing. Cyril Tuhrin, rod. Tuhrin Dátum narodenia: 2.6.1966 RČ: 660602/6163 Trvale bytom: Sibírska 2, 080 01 Prešov (ďalej Predávajúci

Více

Konštitucionalizmus. Tézy prednášky. Bratislava október 2005 Prof. JUDr. ubor Cibulka, CSc.

Konštitucionalizmus. Tézy prednášky. Bratislava október 2005 Prof. JUDr. ubor Cibulka, CSc. Konštitucionalizmus Tézy prednášky Bratislava október 2005 Prof. JUDr. ubor Cibulka, CSc. Konštitucionalizmus Konštitucionalizmus snaha o obmedzenie absolut. moci panovníka požiadavka udu na ústavu konštituný

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201638574_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Mesto Trebišov M. R. Štefánika

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 23. 12. 2015 Časová verzia predpisu účinná od: 23.12.2015 do: 17. 4.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 438 Z Á K O N z 15.

Více