METROPOLITNÍ OZVUCNÁ DESKA MOZD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METROPOLITNÍ OZVUCNÁ DESKA MOZD 2.2 13. 4. 2013"

Transkript

1 METROPOLITNÍ OZVUCNÁ DESKA MOZD

2

3 Harmonogram Datum: Místo: Rezidence primátora v Městské knihovně na Mariánském náměstí Časový harmonogram: Čas Popis akce 9:15-9:30 Prezence účastníků Proslovy k jednotlivým tématům: 9:30-10:00 RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., první náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Václav Novotný, radní hl. m. Prahy pro kulturu Ing. arch. Pavel Hnilička, architekt, Útvar rozvoje hl. m. Prahy Moderátor: Ondřej Boháč Prezentace činnosti Iniciativy za humanizaci magistrály: 10:00-11:00 Ing. arch. Igor Kovačević, CCEA o.s. Ing Václav Malina, atelier DUA Diskuze Moderátor: Ondřej Boháč 11:00-11:15 Přestávka 3

4 Diskusní skupiny (1) 1. stůl: OTP 1 Moderátor: Pavel Hnilička 11:15-12:15 2. stůl: OTP 2 Moderátor: David Tichý 3. stůl: Výstaviště Moderátor: Adam Gebrian 12:15-12:45 Oběd 12:45-13:45 Diskuzní skupiny (2) 13:45-14:00 Přestávka 14:00-14:45 Společná shrnutí + závěrečné slovo RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., první náměstek primátora hl. m. Prahy Moderátor: Ondřej Boháč 15:00-15:30 Komentovaná prohlídka kostela sv. Haštala na Starém Městě 4

5 Anotace: Pražské stavební standardy / OTP Obecně technické požadavky na výstavbu, pro něž se vžila zkratka OTP, stanoví obecná pravidla, jak se má stavět. Definují v mnoha oblastech stavění určité standardy, které se povinně musí dodržet. Mluví například o tom, jak mají být domy daleko od sebe, určuje počet míst v garážích apod. Stavební zákon je těchto věcných požadavků prost a vyžaduje jejich ustanovení v prováděcím předpise. Praha jako hlavní město republiky si vydává své požadavky sama. Aktuální znění je platné jako vyhláška č. 26 z roku 1999 a nutně vyžaduje revizi. Protože stavební předpisy podstatně souvisí s dalšími dokumenty jako je územní a regulační plán, tak inicioval vznik nového pracoviště náměstek primátora pro územní rozvoj pan Tomáš Hudeček (TOP 09) právě na místě, kde vzniká územní plán, tj. na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Práce na textu byly započaty na jaře 2012, na podzim 2012 byly dokončeny analýzy, jež jsou k shlédnutí na stránkách a začátkem léta bude připravený text k projednání. Tento předpis významnou měrou formuje obraz města a zaslouží si revizi zejména s ohledem na vývoj městského osídlení, které se za poslední desetiletí podstatně proměnilo. Poprvé v lidské historii žije většina obyvatel celého světa ve městech a na předměstích. Ve vyspělých zemích západní Evropy se počet obyvatel měst blíží k 80 % a dále roste. Praha, stejně jako ostatní města musí být schopna absorbovat tyto nároky a vytvářet přitom kvalitní městské prostředí a zároveň se vyrovnat s problémy stále narůstajících nároků na plochy a vyčerpatelné zásoby energií. Jelikož je řada ustanovení otázkou míry, rádi bychom na Ozvučné desce otevřeli některé otázky, ke kterým je potřeba hledat společenský konsensus. Vybrali jsme šest témat a rozdělili je po třech na dva diskusní stoly a velmi rádi uslyšíme Vaše názory! Stůl 1 - Veřejná prostranství (moderuje Pavel Hnilička, zapisuje Eva Faltusová) a) parametry veřejných prostranství Jak a do jaké míry stanovit v obecném předpise parametry veřejných prostranství? Stávající předpis upravuje pouze minimální šířku ulic pro rodinné domky na 8 m a pro bytové domy na 12 m. Je to dobře? Proč jen pro tyto dva velmi specifické druhy? Neměla by být stanovena pravidla podobně jako je měla Praha v zákoně z roku 1886, 5

6 kde se stanovily čtyři kategorie ulic a k nim rozměry? b) standardy veřejných prostranství Co by měl obecný stavební předpis stanovit jako standard pro Prahu? Vycházíme z předpokladu, že stavební předpisy by měly upravovat jen ty aspekty výstavby, kde je to smysluplné z hlediska ochrany veřejného zájmu. Tzn. že spíše než-li počty WC v bytě, to budou především požadavky na veřejná prostranství a ztahy staveb k nim. Má být například definována minimální šířka chodníku? Má se povinně stanovit stromořadí pro široké ulice? Má předpis podporovat místa pro stromy v ulicích? Mají se omezit protihlukové stěny, které devastují ulice? c) veřejné přístupové plochy Jak česky nazvat veřejné přístupové plochy? Z hlediska plánování města je zásadní nazývat věci pravými jmény. Velmi podstatnou otázkou je, jak definovat uliční čáru. V běžných případech je hranicí fasáda domu, na kterou navazuje chodník a nebo plot, na kterou navazuje chodník. Chtělo by se říci, že je to hranice mezi soukromými plochami, kde se staví a veřejným prostranstvím. Jenže to není přesné, protože veřejná prostranství jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, jak praví zákon o obcích. Jsou to tedy také podloubí, arkády, soukromé prostory před domy, kde není od ulice plot (většina paneláků). V německy mluvících zemích se proto veřejná prostranství dělí na öffentliche Verkehrsflächen a privaten Flächen in öffentlichen Nutzung, tedy volně přeloženo veřejné přístupové plochy a soukromé plochy ve veřejném užívání. Zde potřebujeme pomoci zejména z hlediska etymologie, neradi bychom přispívali slovy typu nosočistoplena místo kapesníku, či klapkobřinkostroj místo klavíru jako tomu bylo v debatách v čase národního obrození. Stůl 2 - Vybrané předměty regulace (moderuje David Tichý, zapisuje Filip Tittl) a) odstupy Jak daleko mají od sebe domy stát? Odstupy staveb stanovují minimální vzdálenosti mezi domy, chrání výhledy z oken a soukromí. Další pravidla stanovují např. minimální hodnoty světla v místnostech. Zároveň ale tato abstraktně a jednotně definovaná pravidla poměrně dramaticky likvidují tradiční městské prostory a směřují město k zástavbě sídlištního typu. Kde je tedy vhodná míra mezi ochranou a standardizací vnitřního prostředí budov 6

7 na jedné straně a vytvářením kompaktního a srozumitelného města na straně druhé? Jaké hodnoty považujeme jako společnost za důležitější? b) parkování Je správné úředně nařídit, kolik přesně si má soukromý stavebník vybudovat míst v garáži? Na regulaci parkovacích stání se dá vždy nahlížet ze dvou pohledů. Na jedné straně je se zdá být logické, že municipalita předepisuje minimální počty stání k realizaci v rámci staveb, aby tím nastavila určitý standard zástavby a nutila stavebníky řešit své potřeby v oblasti dopravy v klidu individuálně. Z druhé strany tím ale snižuje dostupnost bydlení a nepřímo tlačí na zvyšování motorizace ve městě, neboť nutí všechny obyvatele novostaveb přímo či nepřímo investovat nemalé prostředky do zařízení pro dopravu v klidu. Vzhledem k překotnému vývoji motorizace v ČR v posledních dvaceti letech nepřekvapí, že jsme se doposud soustředili pouze na první stranu problému. Dlouhodobá zkušenost z okolních zemí ale i aktuální vývoj v Praze však ukazují, že potřeba zohlednit i pohled druhý stále narůstá. Například v Berlíně není regulace počtu aut v soukromých garážích žádná. Je na stavebníkovi, jestli je bude potřebovat, či nikoli. V Curychu regulace existuje, je však nastavena s ohledem na polohu ve městě (do centra požadavky klesají až na 30% běžné hodnoty), v Amsterdamu nebo v Kodani jsou stanovené zase jen maximální počty parkovacích stání - to z toho důvodu, aby auta nepřehlcovala město. Ale stání na ulici je za to velmi drahé. V centru stojí měsíčně cca 250 EUR!. Jaká bude v tomto ohledu politika Prahy? Jsme připraveni řešit otázku přeplněných veřejných prostranství auty zpoplatněním parkování ve veřejném prostoru ve výši, která bude souměřitelná s náklady na realizaci parkování na vlastním pozemku? Jsme připraveni diferencovat požadavky na počty stání podle polohy ve městě u všech stavebních typologií včetně bydlení? A do jaké míry máme ambici regulovat formy parkovacích stání povinně předepisovat stání v garáži? c) reklama Jak nastavit míru regulace reklamy? Bez barevných nápisů a reklam si jen stěží lze představit městské prostředí. Jelikož se ale každý tlačí tak, aby byl vidět, může snadno dojít k přehlcení, které neslouží už nikomu, ani zákazníkům, ani provozovatelům. Jak však nastavit míru přehlcení? Co ještě má být přípustné a co už nikoli? Jak stanovit pravidla pro bigboardy a billboardy? Jak upravit umístění reklam na domech, na střechách? 7

8 Stůl 3 - Budoucnost Výstaviště (moderuje Adam Gebrian) Hlavní město Praha rozvázalo smlouvu se společností Incheba o pronájmu areálu holešovického Výstaviště a stane se tak plně odpovědným za správu a rozvoj této významné lokality. Výstaviště stojí před složitou otázkou budoucího smysluplného využití a Rada hl. m. Prahy si uvědomuje, že k řešení této otázky je třeba přistupovat odpovědně a koncepčně. V roce 2010 vypsalo město soutěž na architektonické řešení dostavby Průmyslového paláce a jeho okolí, kterou vyhrála studie z dílny Cígler Marani Architects. Rada se však domnívá, že si doba vynutila revidovat zadání, na jehož základě byla soutěž před třemi lety vyhlášena. Nepředpokládá totiž, že by město mohlo v dohledné době samo ze svých prostředků do Výstaviště investovat. Proto bude hledat vhodného partnera, s kterým se dohodne na sdílené vizi rozvoje celého areálu. Rada hl. m. Prahy by ráda prostřednictví radního pro kulturu ing. Václava Novotného konzultovala s odborníky z ozvučné desky své záměry s touto jedinečnou lokalitou. Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály. Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály je vyvrcholením dlouhotrvající neúnosné situace, ve které se nachází značné množství obyvatel trvale žijících v hustě zastavěné oblasti podél této komunikace dálničního charakteru. Pražská magistrála jako jeden z nejvýznamnějších pražských veřejných prostorů bude testem ne jen pro pražské politiky, urbanisty a architekty, ale testem celé společnosti. Stejně jako u řady dalších veřejných prostorů jde v první řadě o zjišťování potenciálu a kvalit, které tento prostor v sobě skrývá. Iniciativa za zklidnění severojižní magistrály je prvním politickým krokem, který povede k transformaci této dopravní stoky na městský bulvár - veřejný prostor XXI. století. Iniciativu za zklidnění severojižní magistrály podporují městské části Praha 1, 2, 4, a 7. 8

9 Účastníci jednání PhDr. Richard Biegel, Ph.D. Historik umění, jednatel Klubu Za starou Prahu a tajemník Ústavu pro dějiny umění FF UK. Ing. arch. Tomáš Cach Samostatný dopravní urbanista, člen týmu Kanceláře veřejného prostoru na URM a pracovní skupiny MD ČR procyklistických úprav legislativy. Tomáš Ctibor, FRICS Developer a konzultant v oboru nemovitostí. Vedoucí Odboru strategické koncepce na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Slaven Elčić Člen Studentské komory Rady vysokých škol. Studuje na Právnické fakultě a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ing. arch. Jakub Fišer Architekt. Spolumajitel kanceláře Aulík Fišer architekti a člen dozorčí rady NČA. Ing. arch. Adam Gebrian Architekt, kritik, teoretik a propagátor architektury. Externí přispěvovatel Lidových novin a Českého rozhlasu. prof. Miloš Havelka, CSc. Filozof a sociolog. Zabývá se hlavně dějinami myšlenek, českou otázkou, myšlením T. G. Masaryka a Maxe Webera a přednáší na Univerzitě Karlově a Vysoké škole CEVRO Institut. Ing. arch. Petr Hlaváček Architekt, atelier Architekti HeadHand s.r.o. V současné době působí jako proděkan pro rozvoj na Fakultě architektury ČVUT. Ing. arch. Pavel Hnilička Architekt a urbanista. Zabývá se návrhy a realizací staveb a v posledních letech se intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává regulační a územní plány měst a obcí. Ing. arch. Luděk Hruška Architekt, ředitel přípravy výstavby společnosti FINEP. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Sociální geograf a vysokoškolský pedagog. V současné době působí jako první náměstek primátora hl. m. Prahy (TOP 09). Ing. Jarmila Johnová Předsedkyně občanského sdružení Pražské matky. Pracovala v Nadaci Partnerství, v Oživení o.s., v projektu Město pro pěší. Vydává časopis Přes práh. 9

10 Ing. arch. Jan Kasl, FRICS Architekt a bývalý politik. Majitel architektonické kanceláře Best Development Prague. V letech byl primátorem hl.m. Prahy. MgA. David Kašpar Neziskový producent v oblasti umění, Ředitel KD Kyje. Mgr. Petra Kolínská Politička (SZ). Členka Zastupitelstva MČ Praha 6. MFA Petr Knobloch Grafický designér. Realizuje internetové projekty pod hlavičkou vlastní společnosti SORT OF, která navrhla např. portál České vlády, Designbloku či DesignGuide. Ing. arch. Michal Kohout Architekt a urbanista. V posledních letech se věnuje převážně stavbám pro bydlení a urbanismu a to formou návrhu, výuky i výzkumu. Ing. arch. Milan Körner, CSc. Architekt a urbanista. Spoluvlastník a jednatel společnosti AURS, s.r.o. Specializuje se především na územní plány velkých celků zejména ve středočeské oblasti (Pražský region aj.). doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. Historik umění. V současné době zastává pozici rektora Akademie výtvarných umění v Praze. Mgr. Jana Kostelecká Historička umění a publicistka. Je organizátorkou projektu PechaKucha Night. doc. Ing. arch. Roman Koucký Architekt a urbanista. Vede vlastní ateliér na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V současné době působí na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy jako vedoucí Kanceláře metropolitního plánu. Ing. arch. Igor Kovačevič Architekt. Spoluzakládal první české nezávislé centrum architektury Centre for Central European Architecture. Alexandr Lehmann Působí jako dobrovolník v organizaci Pražské fórum. Zabývá se hlavně managementem, správou webových stránek a komunikací s médii i podporovateli. Ing. Václav Malina Dopravní inženýr. Majitel a jednatel ateliéru DUA, který byl založen v roce 1991 se zaměřením na dopravní řešení měst a obcí v rámci územního plánování. Th.D. Tomáš Benedikt Mohelník, OP Katolický kněz, teolog. Od roku 2006 zastává funkci provinciála české provincie dominikánů. 10

11 prof. Ing. arch. Miroslav Masák Architekt, vysokoškolský profesor, bývalý poradce prezidenta Václava Havla. Je výrazně spjat s historií libereckého ateliéru SIAL, který představoval od 60. let jeden z mála výrazných a osobitých proudů tehdejší české architektury. Vít Masare Člen výkonné rady Auto*mat o.s. Zabývá se PR, watchdogovou činností, mezinárodními projekty a koordinací cyklojízd. akad. arch. Vít Máslo Architekt a pedagog. Spolumajitel kanceláře CMC Architects. V současné době působí také jako vedoucí Ústavu navrhováni I na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Ing. arch. Pavla Melková Architektka. Spolumajitelka kanceláře MCA ateliér. Vedoucí Kanceláře veřejného prostoru na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Mgr. Dan Merta Historik umění. Ředitel Galerie Jaroslava Fragnera v Praze. Ing. Václav Novotný Politik. Bývalý dlouholetý ředitel Pražské informační služby. V současné době zastává pozici člena Rady hl. m. Prahy (TOP 09). Ing. arch. Osamu Okamura Architekt a publicista. Publikuje a přednáší na téma japonské architektury a spolupracuje v oblasti propagace současné architektury s dalšími médii. RNDr. Radim Perlín, Ph.D. Sociální geograf. Odborný asistent Přírodovědecké fakulty UK. Zabývá se geografií venkova, regionálním rozvojem, územním plánováním a veřejnou správou. RNDr. Michaela Pixová Sociální geografka. Členka uměleckoaktivistické skupiny Guma guar, angažuje se v občanském sdružení Praguewatch. Ing. arch. Josef Pleskot Architekt. Vede vlastní kancelář AP Atelier. Jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu v mezinárodních přehlídkách. Ing. Karel Grabein Procházka Podnikatel v cestovním ruchu. Má mnohaleté zkušenosti v oblasti incentivní a kongresové turistiky. Předseda představenstva Integrity Prague SE. Mgr. Ondřej Rut Politik (SZ). Radní pro dopravu a územní rozvoj MČ Praha 3. 11

12 RNDr. Jiří Sádlo, CSc. Přírodovědec a biolog zabývající se dynamikou, krajiny v holocénu a kulturně-naturálními jevy a procesy, jako je například nová divočina, suburbie a postkulturní krajina. Ing. arch. Jan Sedlák Architekt a urbanista. Dlouhá léta pracuje na urbanistických úkolech pro Prahu, zejména na její památkové rezervaci a na čtvrtích z konce 19.století. V současné době působí jako odborný asistent na Fakultě architektury ČVUT, vede ateliér v ústavu navrhování. Ing. Milota Sidorova Koordinátorka. Projektová manažerka festivalu resite. Konzultuje komunikační a marketingové strategie města ve vztahu k plánování a občanské participaci. Ing. Ivana Síbrtová Vedoucí oddělení památkové péče MHMP. Ing. arch. Vladimír Sitta Krajinářský architekt. Jeho firma Terragram projektuje v Austrálii, Asii a USA. Ing. Martin Skalický, MRICS Člen představenstva a investiční ředitel REICO a.s. Člen mezinárodního Royal Institution of Chartered Surveyors. Martin Skalský Vedoucí Centra pro podporu občanů (Arnika o.s.). Zaměřuje se na problematiku účasti veřejnosti v rozhodování, práva na informace a organizování kampaní za lepší životní prostředí. MgA. Jiří Sulženko Kulturní manažer a pedagog. Působil mj. jako manažer divadelního uskupení SKUTR či marketingový ředitel divadla Archa. Učí na katedře produkce DAMU. Ing. arch. Kateřina Szentesiová Architektka. Vedoucí Odboru urbanistické koncepce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy. Ing. arch. Václav Škarda Architekt. Spoluzaložil a působí v architektonické kanceláři Atelier K2. MgA. Olga Škochová Spoluvede platformu Kvas o.s. pro strategické plánování v kultuře a kreativní participaci. Je spoluzakladatelkou watchdogové iniciativy zaceskokuklturni.cz, spolupracuje s městem Plzeň na kampani EHMK Ing. Vladimíra Špačková Členka výboru oblasti Praha ČKAIT. 12

13 Ing. Pavel Štěpán Prezident Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) a ředitel architektonického a projektového ateliéru Deltaplan. Ing. arch. David Tichý, Ph.D. Architekt a pedagog na FA ČVUT. Pracoval v řadě architektonických kanceláří v České republice a v Německu. Je spoluzakladatel Centra kvality bydlení. Ve své architektonické praxi se orientuje převážně na stavby pro bydlení. Dr. Ing. Milan Urban Architekt a politik (TOP 09). Člen zastupitelstva MHMP. Petr Urbánek, MRICS Developer a konzultant v oboru nemovitostí. Bývalý dlouholetý ředitel developerské společnosti Europolis. Člen mezinárodního Royal Institution of Chartered Surveyors. Ing. arch. Lukáš Vacek Architekt a urbanista, ATELIER L. Doktorand na FA ČVUT. Působí na ARCHIP. Člen PragueWatch a spoluzakladatel Pražského urbanistického kroužku. MgA. Denisa Václavová, Ph.D. Producentka mezinárodního uměleckého festivalu 4+4 dny v pohybu, dále kurátorka, koordinátorka, fundraiserka a konzultantka kulturních projektů. Ing. arch. Michal Volf Architekt. Pracoval v New Yorku a ve Vídni. Spoluzakladatel Českorakouského fóra architektury (CZAT). V České komoře architektů činný v oblasti grantů. Bc. Radek Vondra Manažer a politik (TOP 09). Starosta MČ Praha 14. Ing. arch. Václav Vondrášek Architekt a politik (ODS). Zástupce starostky městské části Praha 2. prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel Architekt. V roce 1978 emigroval do Nizozemí, kde se v Rotterdamu etabloval jako samostatný architekt. V současné době působí jako děkan Fakulty architektury ČVUT. Ing. arch. Radek Zykan Architekt. Jednatel společnosti Architekti Adikon. 13

14

15

16

METROPOLITNÍ OZVUCNÁ DESKA

METROPOLITNÍ OZVUCNÁ DESKA METROPOLITNÍ OZVUCNÁ DESKA MOZD 1.3 1. 12. 2012 Městem posedlí (?) Harmonogram Datum: 1. 12. 2012 Místo: Rezidence primátora v Městské knihovně na Mariánském náměstí Časový harmonogram: Čas 9:15-9:30

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

DAN MERTA Prosazování zájmu obyvatel při plánování měst

DAN MERTA Prosazování zájmu obyvatel při plánování měst DAN MERTA Prosazování zájmu obyvatel při plánování měst INICIATIVA ZA NOVOU PRAHU možný způsob lobbingu za změny politiků v přístupu k rozvoji Prahy 1. je důvod lobbovat více než 20 let po sametové revoluci

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Z Á P I S z IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 13. 4. 2011 IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl 23.10.2014 Pražské stavební předpisy - prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu - nahrazují předcházející Vyhlášku č.

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Souhrnné informace. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Souhrnné informace. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Souhrnné informace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy IPR Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP)

DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP) PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY Z 29.9.2014 DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP) Abychom reagovali na zavádějící dezinformace pánů Hudečka a Hniličky, předkládáme jednoznačné důkazy o výkladu

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) dne 21. února 2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy Magistrátu

Více

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ workshop Komunitní bydlení (nejen) pro seniory KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ Brno, listopad 2013, David Tichý, technická spolupráce Zuzana Lyčková DAVID TICHÝ 2/21 SMĚŘOVÁNÍ KONCEPCE Omezení osamocení v

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Výstupy z diskusí u kulatých stolů konference K3

Výstupy z diskusí u kulatých stolů konference K3 Výstupy z diskusí u kulatých stolů konference K3 Účastníci měli za úkol diskutovat konkrétní problémy města. Dílčí výstupy jsou shrnuty pod otázky, které byly navrhl před diskusí jako základní směrující

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2006

Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2006 Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2006 obsah/ Občanské sdružení Architectura str. 2 - formy činnosti - struktura Galerie Jaroslava Fragnera str. 3 - poslání vize - struktura Zpráva

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Materiál k návrhu koncepce budoucího využití VÝSTAVIŠTĚ PRAHA

Materiál k návrhu koncepce budoucího využití VÝSTAVIŠTĚ PRAHA Materiál k návrhu koncepce budoucího využití VÝSTAVIŠTĚ PRAHA Současný stav IZOLOVANÉ ÚZEMÍ NEPROSTUPNÝ NEKONCEPČNÍ HAVARIJNÍ STAV HISTORICKÉ DĚDICTVÍ od struktury města areál provoz objektů na hranici

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Historie veřejné správy Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny. Je absolventem

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN 1/8 ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, K. Salzmann, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar (od 10:30),

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2201 ze dne 15.9.2015 k vypracování koncepční studie ulic / Rada hlavního města Prahy I. souhlasí s návrhem na vypracování

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015 Dobrá Praxe 2015 Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR Program konference 29. 30. 1. 2015 Rámcový program konference Dobrá praxe Čtvrtek 29. 1. 2015 08:30 09:30 prezence 09:30

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

ing. arch. dušan urbanczyk

ing. arch. dušan urbanczyk ing. arch. dušan urbanczyk Ing. arch. Dušan Urbanczyk 1961 narozen ve Frýdku-Místku, ženatý, dva synové 1986 diplom na fakultě architektury VUT Brno 1986-1991 DRUPOS Projekty pro přibližně dvacet menších

Více

Návrh procesu tvorby Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Návrh procesu tvorby Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Strategie pro Kostelec nad Orlicí do roku 2025 Hluboká Podn ty Dotazník kritika D vody... Moderáto i Respon denti 3) -Oblasti - nám ty -závažnost -Pr niky mezi Oblastmi - SWOT 4) odn kud Další vstupy -Plány

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 4.1 17. 4. 2015. Kulaté stoly ZÁPIS

METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 4.1 17. 4. 2015. Kulaté stoly ZÁPIS METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 4.1 17. 4. 2015 Kulaté stoly ZÁPIS 1 Stůl č. 1 Novelizace Pražských stavebních předpisů U stolu číslo 1. proběhla diskuze o novelizaci Pražských stavebních předpisů (PSP). Diskuze

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost PROGRAM výroční konference 2014 Česko-německého diskusního fóra Hrad Litoměřice,Tyršovo náměstí 68 Litoměřice Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost sobota, 22. listopadu 2014 8.30

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

PREZENTACE _ FASÁDNÍ SYSTÉMY PRAHA _ ČESKÁ REPUBLIKA 03_2014

PREZENTACE _ FASÁDNÍ SYSTÉMY PRAHA _ ČESKÁ REPUBLIKA 03_2014 PREZENTACE _ FASÁDNÍ SYSTÉMY PRAHA _ ČESKÁ REPUBLIKA 03_2014 OBSAH PREZENTACE 1 CIGLER MARANI ARCHITECTS 2 OBOROVÉ ZKUŠENOSTI 3 NAŠE SOUČASNÉ REALIZACE _ ADMINISTRATIVNÍ OBJEKTY 4 QUADRIO 5 DALŠÍ REALIZACE

Více

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 Hezký Milíčov Jednání občanů a odborníků 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012 obsah stávající stav a předloený projekt pro stavební povolení text - úvod ortofoto mapa s vyznačením řešeného území fotografie současného stavu území situace z projektu pro sp pohledy z projektu pro sp

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

č. 18/2014 č. 19/2014

č. 18/2014 č. 19/2014 USNESENÍ RADY ze dne 3.. 2014 č. 15/2014 vydává souhlas zřizovatele s připojení objektu Základní školy Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 Libuš na PMS provozovaný Městskou policií

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

998 1 V ý r o č n í z p r á v a

998 1 V ý r o č n í z p r á v a 1998 Výroční zpráva Obsah: Poslání Nadace české architektury Registrace NČA podle zák.č. 227/97Sb Majetek NČA nepeněžitý majetek nadační jmění nepeněžitý majetek ostatní finanční prostředky závazky Seznam

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25. 10. 2012 od 9,00 hod. ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.

Více

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část PREZENCE č. 1 6.10.2014 13:01:27 JUDr. Blažek Pavel ODS Neprezentován JUDr. Bradáč Otakar ODS Přítomen Bundálek

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více