STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ ÚVOD DO PROBLEMATIKY"

Transkript

1 STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1. Přednáška Náplní přednášky je úvod do problematiky, objasnění základních pojmů

2 Slovo standard - původ Pochází ze starofrancouzského estandard, které znamená válečnou korouhev nebo vlajku na žerdi nebo zabodnuté do země, kolem níž se shromažďovali bojovníci. (odtud české: standarta zástava bojové jednotky) V angličtině od 16. století znamená standard výnosy a normy označené královským symbolem standardem. V některých jazycích se rozlišuje: Standard, který může být i firemní Norma, která je veřejná V angličtině se oba pojmy nerozlišují a pod jejím vlivem se dnes často používají jako synonyma i v češtině.

3 Slovo standard - význam Standard (z angličtiny) znamená: měřítko, normu, kritérium, správnou míru, obecně uznávaný vzor. Odtud: Standardní znamená obvyklý, správný, přiměřený. Nadstandardní znamená luxusní, zvláště vybavený. Standardizace znamená vytváření a prosazování jednotných vzorů a norem.

4 Standardní textilní výrobek Základní funkce oděvu: Ochranná Společenská sluneční paprsky vítr déšť chlad některé druhy mikroorganismů prach Standardní oděv vytváří ochrannou vrstvu mezi povrchem lidského těla a běžným životním prostředím.

5 Co to je běžné životní prostředí? Co není běžné životní prostředí? Extrémní výkyvy teplot Oheň Zvýšené radiační záření Zvýšené působení chemických a biologických látek Působení vysokého elektrického napětí apod. Běžně člověk nežije na osmitisícovce, ale občas se tam vypraví speciálně konstruované textilní materiály ( nadstandardní ) mu to mohou zpříjemnit.

6 Nadstandardní oděvní výrobek Předpokládá nějakou přídavnou funkci nad rámec základních ochranných a estetických funkcí textilního materiálu. Např.: Zajištění vysokého komfortu oděvu Zajištění ochrany lidského organismu před extrémními podmínkami pracovního prostředí Zpříjemnění sportovních aktivit resp. zlepšení sportovních výsledků nebo účinků tréninku Zpříjemnění života nemocných a starých lidí Napomáhání při léčbě nemocných pacientů apod.

7 Vymezení pojmu nadstandardní textilní výrobek V porovnání se standardní textilií má vyšší přidanou hodnotu. Plní nějakou přídavnou specifickou funkci nad rámec funkcí základních. Příklad: běžné spodní prádlo & funkční spodní prádlo Každá nadstandardní textilie se časem stane textilií standardní (např. elastomerová vlákna, dutá vlákna, zátěrové vrstvy apod.).

8 Význam nadstandardních textilních výrobků V oblasti standardních textilií hrozba masivního dovozu levného zboží z Asie. Je nutné hledat příležitosti pro neasijský textilní průmysl: Ve vkládání nových funkčních prvků do struktury textilního materiálu V neustálých inovacích Ve zvyšování užitné hodnoty textilních výrobků V expanzi textilních materiálů do nových oblastí použití (technické textilie) Nutnost investovat do vědy a výzkumu.

9 Vymezení pojmu: inteligentní textilie Textilní struktury, které jsou schopny reagovat na vnější podněty (např. změny teploty, změny ph, změny elektrického pole apod.) Podle míry schopnosti přizpůsobení se změnám okolního prostředí rozlišujeme: Pasivní inteligentní textilie jsou citlivé na vnější podněty, ale jsou schopny na ně reagovat pouze nevratně (např. indikátory, čidla apod.) Aktivní inteligentní textilie jsou schopné identifikovat změnu vnějšího podnětu a na tuto změnu reagovat i vratně (např. chameleonní textilie, textilie s tvarovou pamětí apod.)

10 Systém projektování vysoce funkčních textilních materiálů Požadovaná funkce textilního materiálu Vlastnost textilního materiálu, která požadovanou funkci splní Dosažení vlastnosti textilního materiálu jeho vhodnou strukturou Dosažení požadované struktury textilie vhodnou technologií výroby Postup: shora dolů

11 Příklad: funkční spodní prádlo Požadovaná Při zvýšené funkce fyzické textilního zátěži zajistit materiálu komfort Schopnost Vlastnost textilního materiálu, materiálu odvádět která požadovanou kapalnou funkci vlhkost splní od pokožky člověka Dosažení vlastnosti textilního Např.: profilovaná vlákna, materiálu jeho vhodnou strukturou integrovaná pletenina Dosažení Odpovídající požadované profil struktury trysky nebo textilie odpovídající vhodnou technologií pletařská výroby vazba

12 Potřeba certifikace Certifikát je slovo latinského původu a znamená potvrzení nebo osvědčení o určitých skutečnostech (např. kvalifikaci, způsobilosti, zkoušce, původu zboží apod.). Historicky byl požadavek na certifikaci směřován vždy tam, kde existovala nějaká možnost ohrožení zdraví nebo života lidí (např. používání parních kotlů v 19. st.). Dnes navíc dochází k masívní výměně zboží na celosvětové úrovni. Existuje tedy potřeba u tohoto zboží jednotně definovat technickou úroveň, parametry, vlastnosti, zkušební postupy apod.

13 Certifikace výrobků definice ČSN EN Dle normy ČSN EN se certifikát shody definuje jako: Dokument vydaný podle pravidel systému certifikace, vyjadřující poskytnutí přiměřené důvěry, že náležitě identifikovaný výrobek, proces nebo služba jsou ve shodě s určitou normou nebo jiným normativním dokumentem. Obecnější termín než certifikace je posuzování (hodnocení) shody (conformity assessment). Posuzování shody je definováno jako jakákoliv činnost zabývající se přímým nebo nepřímým určováním, zda byly splněny příslušné požadavky.

14 Certifikace dobrovolná a povinná Certifikace povinná vyplývá pouze z nařízení vlády a má oporu v zákonech a jiných legislativních opatřeních, které ukládají mimo jiné i požadavky na certifikaci. (ochranné pracovní oděvy, výrobky pro děti do 3 let, některé textilie pro zdravotnictví, záchranné práce apod.) Certifikace dobrovolná je založena na smluvním vztahu mezi příslušným certifikačním orgánem a zájemcem o certifikaci tedy na dobrovolném závazku plnit smluvené podmínky plynoucí z certifikace. Požadavky na kvalitní výrobky ze strany zákazníka. Certifikát jako potvrzení kvality.

15 Definice jakosti Jakost je vhodnost k použití. (Joseph M. Juran) Jakost je shoda s požadavky. (Phil Crosby) Jakost je schopnost produktu uspokojit zákazníkovi potřeby. (norma ISO 8402 z r. 1986) Jakost je stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. (norma ČSN EN ISO 9000:2001) JAKOST = KVALITA (norma ČSN EN ISO 9000:2001) Požadavky normy & požadavky zákazníka.

16 Dodavatelsko-odběratelský vztah Zákazník potřebuje produkt, který mu splní jeho potřebu. poptávka nabídka Dodavatel mu takový produkt dodá. Jakost produktu je to, jak dodavatel splnil potřebu zákazníka.

17 Spirála jakosti: Průzkum trhu Údržba a servis při používání Likvidace po ukončení provozu Distribuce a prodej Balení a skladování Kontrola a zkoušení Výroba Volba strategie jakosti Průzkum trhu Ověřovací výroba Výzkum a vývoj Návrh výrobku a procesu Zajištění jakosti výrobních činitelů

18 Spokojenost a loajalita zákazníka Spokojenost zákazníka je souhrnem pocitů vyvolaných rozdílem mezi jeho požadavky a vnímanou realitou na trhu. Loajalita je způsob chování zákazníka, projevující se na trhu zejména dvěma důsledky: opakovanými objednávkami pozitivními referencemi do okolí

19 Minulé zkušenosti Současné vlastní potřeby a očekávání Informace z okolí Požadavky zákazníka X Zákazníkem vnímaná hodnota Zákazník spokojen? ANO NE Ztráta zákazníka Loajalita zákazníka

20 Maximalizace spokojenosti zákazníka Maximalizace spokojenosti a loajality zákazníků je jednou ze základních funkcí moderního systému managementu jakosti. Postupy měření spokojenosti a loajality zákazníků jsou nejefektivnější činností při uplatňování zpětné vazby. Velkým nebezpečím pro firmu je především nespokojenost zákazníka ventilovaná negativními referencemi do okolí (kolegům, známým, příbuzným apod.). Požaduje-li zákazník mimo jiné i certifikaci má ji mít.

21 Certifikace - postavení Certifikace výrobků je mimo jiné prostředkem pro zajištění volného pohybu zboží. Samotný certifikát však volný pohyb zboží nezajistí. Musí vždy existovat dvě strany: Strana, která certifikaci provádí a certifikát vydá Strana, která tento certifikát akceptuje Vždy je potřeba vědět, zda se na daný (můj) výrobek vztahuje ze zákona povinná certifikace či nikoliv. Nejprve je potřeba splnit zákonné povinnosti a teprve potom je možné zabývat se individuálními potřebami zákazníka.

22 Certifikace Je definována jako postup, kterým třetí strana (certifikační orgán) poskytuje písemná ubezpečení, že posuzovaný produkt je ve shodě se specifikovanými požadavky. Certifikační orgány, které službu certifikace zajišťují, musí prokázat dostatečnou důvěryhodnost a způsobilost. Mezinárodně přijatá forma tohoto prokazování je akreditace. Accredo = dáti důvěru

23 Výrobek Měření Akreditovaná laboratoř Posouzení výsledků měření Akreditovaný certifikační orgán Akreditace Systém norem Legislativní rámec Kdo provádí certifikaci? Certifikovaný výrobek

24 Akreditace certifikačního orgánu Je potvrzením třetí strany (akreditačního orgánu) o technické způsobilosti certifikačního orgánu provádět certifikaci výrobků, osob nebo certifikaci systémů managementu jakosti v určité oblasti. Posuzování (akreditace) se provádí podle mezinárodních dokumentů, které detailně specifikují akreditační podmínky a postupy akreditací. Akreditační orgány jednotlivých států jsou členy mezinárodních sdružení a spolupodílí se tak na přípravě a harmonizaci těchto akreditačních podmínek. V ČR je akreditačním orgánem Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).

25 Český institut pro akreditaci, o. p. s. Je národní akreditační orgán založený vládou České republiky jako obecně prospěšná společnost. Poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace státním i soukromým subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému: Tvoří jej národní akreditační orgány, fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem. Globální koncepce o přístupu ke zkoušení a certifikaci dokument ES

26 Systém akreditace zkušebních laboratoří Zahrnuje stanovený a uznávaný soubor operačních postupů, užívaných akreditačními orgány na zjištění shody zkušebních laboratoří s kritérii stanovenými tímto systémem. Akreditace laboratoře je oficiálním uznáním, že tato zkušební laboratoř je způsobilá provádět určité zkoušky nebo určité druhy zkoušek.

27 Certifikační systém (jak se certifikace provádí) Má vlastní pravidla, postupy a způsoby řízení pro činnosti, které je nutno při certifikaci zajišťovat. Zahrnuje také spolupráci s jinými orgány a organizacemi, které mají s procesem certifikace co společného. Může existovat například na úrovni: národní, mezinárodní, regionální (je umožněno zapojení příslušných orgánů zemí pouze z jedné územní, politické nebo ekonomické oblasti světa). Certifikační systémy mohou být: Vázány na legislativní dokumenty Založeny na principech dobrovolnosti

28 Specifikované požadavky (podle čeho se certifikace provádí) Mohou být zakotveny v jakémkoli dokumentu, který je odsouhlasený a užívaný všemi účastníky certifikačního systému (výrobci, zkušebny, certifikační orgány). Tento dokument je veřejně dostupný. Nejčastěji plní funkci tohoto dokumentu normy. IEC (International Electrotechnical Commission) tvoří mezinárodní normy pro elektrotechniku. ISO (International Organization for Standardization) tvoří mezinárodní normy pro všechny ostatní obory. V rámci EU se pro posouzení shody výrobků staly směrodatnými tzv. Evropské direktivy (směrnice).

29 Tvorba norem Na úrovni mezinárodní (ISO) Na úrovni regionální (EN) Na úrovni národní (ČSN) Existuje pravidlo, že mezinárodní normy se pokud možno přebírají jako normy regionální a ty pak jako normy národní. Cílem je, aby národní normy byly identické s mezinárodními normami a mohlo tak snadno docházet k mezinárodní certifikaci a volnému pohybu zboží. V ČR zajišťuje tvorbu a vydávání norem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

30 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. Je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO). Zabývá se: Zabezpečováním úkolů vyplývajících ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii.

31 Poznámka Od roku 2009 zajišťuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) také tvorbu a vydávání českých technických norem. Dříve tuto funkci plnil Český normalizační institut, zřízený MPO jako příspěvková organizace, který byl k zrušen.

32 Český metrologický institut ČMI je příspěvková organizace zřízená MPO (státní instituce s plnou právní subjektivitou) Plní funkce náležející do působnosti státní správy v oblasti metrologie Zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti v rozsahu podle 14 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Provádí metrologický výzkum Uchovává státní etalony Vykonává certifikaci referenčních materiálů Poznámka: ČMI sídlí v Brně Provádí výkon státní metrologické kontroly měřidel

33 Textilní metrologie Původní Československé státní normy ČSN postupně zanikají a mění se v Evropské normy EN. Smyslem je, aby zkoušky a jejich výsledky prováděné akreditovanými i neakreditovanými zkušebnami v ČR byly porovnatelné se zkouškami prováděnými v kterékoli členské zemi EU. Mezi akreditované textilní zkušebny v ČR patří: Textilní zkušební ústav v Brně Institut pro testování a certifikaci ve Zlíně INOTEX, s.r.o. ve Dvoře Králové nad Labem SPOLSIN, s.r.o. v České Třebové

34 TZÚ Textilní zkušební ústav Je nezávislou zkušební a certifikační autoritou v textilním a oděvním průmyslu a souvisejících odvětvích. Akreditovaná zkušební laboratoř umožňuje téměř 1000 různých zkoušek. Kalibrační laboratoř nabízí seřízení a kalibrace textilních zkušebních přístrojů. Na zkoušení navazuje certifikace a značení CE včetně certifikace řízení výroby. Účast na projektech a vzdělávacích programech. Funguje zde Centrum technické normalizace při TZÚ. Poznámka: TZÚ sídlí v Brně

35 Národní politika kvality (NPK) Je vládou ČR schválený souhrn záměrů, cílů, metod a nástrojů ovlivňování jakosti výrobků, služeb a činností v rámci národní ekonomiky a služeb veřejné správy, přijatý usnesením vlády ČR č. 458/2000. Cílem programu NPK je obecně vytvořit v ČR prostředí, ve kterém je kvalita přirozenou součástí života společnosti. Koordinace působení státních a nestátních orgánů v rámci Národní politiky podpory jakosti připadá Radě ČR pro jakost.

36 NPK hlavní aktivity Za účasti státních orgánů jsou realizovány aktivity zaměřené na podporu jakosti jako jsou: Projekty podpory jakosti jsou vyhlašovány formou veřejných zakázek a týkají se oblasti vzdělávání, pořádání odborných akcí, seminářů a ostatních aktivit v oblasti kvality. Program Česká kvalita Program Národní ceny ČR za jakost Národní informační středisko pro podporu jakosti

37 Program česká kvalita Je součástí Národní politiky kvality (NPK). Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící. Program umožňuje, aby se na trhu objevilo libovolné množství značek kvality různých cechů, společenstev, sdružení apod. Tyto značky ale musí splňovat podmínku, že základní kvalitativní ukazatele ověřuje třetí, nezávislá strana.

38 . Další podmínkou pro přijetí značky do Programu Česká kvalita je rovněž ověřená způsobilost výrobce či poskytovatele služeb k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i dlouhodobé kvality jeho produktů. Držitelé značek kvality přijatých do Programu Česká kvalita mají povinnost používat spolu se svou značkou kvality i logo Programu Česká kvalita, které se tak stává pro spotřebitele orientačním symbolem a potvrzením důvěryhodnosti dané značky. Správci značek - organizace, které udělují/propůjčují značky kvality a byly přijaty do Programu Česká kvalita.

39 Vybrané značky v programu CzQ Bezpečná a kvalitní hračka takto označené hračky jsou zárukou zvýšené úrovně bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a kvality. Správce značky: Zkušební ústav lehkého průmyslu APEK certifikovaný obchod značka kvality služeb internetových obchodů, které vyhovují certifikačním pravidlům APEK. Poukazuje na internetové obchody, které zajišťují svým zákazníkům vysokou úroveň služeb. Správce značky: Asociace pro elektronickou komerci (APEK)

40 . Bezpečné hračky je zárukou bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti hračky, což je garantováno certifikátem ITC a trvalým dohledem nad stálou kvalitou výrobku po celou dobu platnosti licence na užívání značky. Správce značky: Institut pro testování a certifikaci ve Zlíně (ITC) CZECH MADE ověřená kvalita vyjadřuje, že výrobek nebo služba byly ověřeny nezávislou organizací a splňují kritéria stanovená špičkovými odborníky. Správce značky: Sdružení pro oceňování kvality

41 . Česká kvalita Nábytek značka umožňuje jednoznačně a jednoduše identifikovat výrobek, který byl přezkoumán kvalifikovanou institucí z hlediska jeho kvality, užitné hodnoty a bezpečnosti. Správce značky: Asociace českých nábytkářů Ekologicky šetrný výrobek a služba - státem garantovaná informace o provedeném ekologickém hodnocení výrobku/služby a jeho vlastností. Správce značky: CENIA, česká informační agentura životního prostředí agentura pro ekologicky šetrné výrobky

42 . Zdravotně nezávadná obuv bota pro Vaše dítě značka je signálem pro rodiče dětí, že obuv byla dobrovolně certifikována a je z hlediska konstrukce a použitých materiálů zdravotně nezávadná. Zaručuje rovněž bezpečnost při používání. Správce značky: Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín QZ zaručená kvalita takto označené textilní výrobky odpovídají platným právním a technickým předpisům, jsou zdravotně nezávadné a obsahují správné označení symboly údržby. Správce značky: SOTEX GINETEX CZ

43 . Q 21 prodejna 21. století - umožňuje jednoduše a jednoznačně identifikovat kvalitní služby poskytované maloobchodní jednotkou. Správce značky: Q21 sdružení pro certifikaci maloobchodu, Brno Osvědčeno pro stavbu potvrzuje, že příslušný stavební výrobek má vlastnosti, nezbytné pro zajištění výsledné kvality stavby, ověřené a dozorované nezávislou organizací a je vhodný pro zabudování do stavby na území ČR. Správce značky: Svaz zkušeben pro výstavbu, Praha

44 . Podporované zaměstnání - potvrzuje, že služba pomáhá znevýhodněným lidem získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce a splňuje standardy kvality podporovaného zaměstnávání. Správce značky: Česká unie pro podporované zaměstnání, Praha Práce postižených prezentace kvalitní a konkurenceschopné práce lidí se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatelů, kteří přizpůsobují svým zaměstnancům pracovní podmínky tak, aby se i se svým handicapem mohli zařadit do běžné společnosti. Správce značky: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Praha

45 Národní cena kvality Jejím cílem je ocenit firmy, které systematicky zlepšují kvalitu všech svých výrobků a činností a vytvářet tak inspirativní a povzbuzující prostředí pro firmy další. V roce 1997 byl model české ceny v plném rozsahu harmonizován s modelem Evropské ceny. Držitelé ocenění v programu jsou slavnostně vyhlášeni při příležitosti Evropského týdne kvality v České republice (každoročně v listopadu). Program národní ceny kvality vyhlašuje Rada ČR pro kvalitu. Organizátorem Národní ceny kvality je Sdružení pro oceňování kvality (SOK).

46 Národní cena kvality základní modely Model START určen pro organizace, které hledají cestu, jak začít se systematickým zlepšováním. Je zjednodušenou variantou modelu EXCELENCE. Základem modelu je sebehodnocení dle doporučení EFQM (Evropská nadace pro management kvality). Jako metoda provedení sebehodnocení je využit dotazník. Přinese firmě informaci o jejích silných stránkách a příležitostech ke zlepšování i o celkovém profilu organizace. Celkový profil organizace ukáže na nejslabší místa v řízení firmy.

47 . Model START PLUS je určen pro organizaci, která je dobře řízená nebo je držitelem certifikátu ISO Navazuje na nejjednodušší model START a Model je realizován opět sebehodnocením formou dotazníku. Vyžaduje však zároveň sepsání náročnější sebehodnotící zprávy, jednotlivé odpovědi jsou posuzovány z více pohledů. Dopadne-li hodnocení pozitivně, může se firma přihlásit do programu EXCELENCE. Model EXCELENCE vychází z modelu excelence EFQM, který je osvědčeným nástrojem užívaným dlouhodobě úspěšnými firmami v EU.

48 Sdružení pro oceňování kvality SOK je nevládní a nezisková organizace, jež je usnesením vlády ČR pověřena realizací programů Národní ceny kvality ČR. (Poznámka: Pod původním názvem Sdružení pro Cenu ČR za jakost, bylo založeno v roce 1993.) Společným cílem všech členů SOK je podpora podnikání, rozvoj řemesel, obchodu a služeb a ochrana spotřebitele. Členy SOK jsou rozhodující podnikatelské svazy a sdružení působící v ČR, Česká společnost pro jakost, Sdružení českých spotřebitelů a další organizace a firmy, které působí v oblasti kvality, zkušebnictví, výroby, služeb a vzdělávání na celém území ČR.

49 Česká společnost pro jakost Je občanské sdružení, které sdružuje široké spektrum osob a organizací, působících v různých oblastech systémů managementu. (Poznámka: působí od r. 1990) Poskytuje široké spektrum služeb a produktů v oblasti systémů managementu (vzdělávání, publikace, konference, semináře apod.). Spolupracuje s Evropskými organizacemi: EFQM - Evropská nadace pro management kvality (nezisková organizace, tvůrce Modelu excelence EFQM) Evropská organizace pro kvalitu (nezávislá nezisková společnost usilující o efektivní zlepšování ve sféře managementu kvality)

50 Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací Je součástí programu Národní ceny kvality. Je udělována organizacím, které nad rámec stanovených legislativních požadavků realizují aktivity, které jsou prospěšné nejen pro ně samé nebo pro jejich obchodní partnery, ale jsou prospěšné i pro ostatní zainteresované strany (zaměstnance, organizace státní správy i územní samosprávy, občanská sdružení, širokou veřejnost, životní prostředí). Veřejnost už nevnímá organizace pouze jako výrobce a dodavatele výrobků a služeb, ale posuzuje i jejich další vliv. Společenská odpovědnost = klíč k udržitelnému úspěchu

51 Udržitelný rozvoj dobrovolné aktivity výrobců Lidská činnost (zejména průmyslová výroba) nesmí devastovat ŽP ve větší míře, než je přirozená regenerační schopnost přírody. To vyžaduje od zodpovědných výrobců orientovat se na předcházení ekologickým problémům, před jejich následným odstraňováním. Vyrábět s maximální možnou ohleduplností k ŽP Označování ekologicky šetrných výrobků je založeno na vytvoření konkurenčního prostředí v důsledku zavedení dalšího výběrového kritéria.

STRATEGIE PROGRAM ČESKÁ KVALITA. Národní politiky kvality 2011-2015. Příloha č. 3. Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2.

STRATEGIE PROGRAM ČESKÁ KVALITA. Národní politiky kvality 2011-2015. Příloha č. 3. Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2. STRATEGIE Národní politiky kvality 2011-2015 Příloha č. 3 PROGRAM ČESKÁ KVALITA Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2. Přehled značek Strategie 2011-15 Česká kvalita Str. 1/7 1. Zásady Programu Česká

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin.

Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin. Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin. Úvod Při nákupu celé řady výrobků nebo služeb jsme různými způsoby neustále ujišťováni o jejich kvalitě, bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti, spolehlivosti,

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE INSPEKČNÍCH A CERTIFIKAČNÍCH ORGANIZACÍ PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI KDO JSME A CO DĚLÁME Mezinárodní konfederace inspekčních a certifikačních

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Česká společnost pro jakost je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. Je nezávislou,

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE A SOUSTAVA TECHNICKÝCH NOREM

TECHNICKÁ NORMALIZACE A SOUSTAVA TECHNICKÝCH NOREM 1. KAPITOLA TECHNICKÁ NORMALIZACE A SOUSTAVA TECHNICKÝCH NOREM Technická normalizace je důležitá technická činnost zabývající se tvorbou technických předpisů, norem. V oblasti kontrolních a zkušebních

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

Více

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO):

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO): EUROLAB-CZ 2015 Členové: Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV) Řídicí výbor: Asociace akreditovaných

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita

S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita Představenstvo Asociace českých nábytkářů na základě usnesení valné hromady ze dne 19.5.2006 vydává tento statut v upraveném

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b č.j. TS-ITC-276/2002/b str.1 / 6 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. ZLÍN, ČESKÁ REPUBLIKA TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002/b Výrobek: Obuv pro děti do 3 let Zpracovatel: Ing. Miroslava Dostálová

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN. RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN RNDr. Vratislav Datel, CSc. Praha 26. dubna 2011 Co je technická norma? Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Zásady. Programu Česká kvalita. Schváleno Řídícím výborem Programu CzQ dne 16. dubna 2008 4. vydání schváleno dne 28. dubna 2010

Zásady. Programu Česká kvalita. Schváleno Řídícím výborem Programu CzQ dne 16. dubna 2008 4. vydání schváleno dne 28. dubna 2010 Číslo: NPK - 04 Číslo vydání: 4 Strana: 1 Název: Zásady PROGRAMU Česká kvalita (CzQ) Celkem stran: 15 Platnost od: 28. dubna 2010 Počet příloh: 6 Zásady Programu Česká kvalita Schváleno Řídícím výborem

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY Václav Šenkyřík, Český metrologický institut Středisko posuzování laboratoří 1. ŘÍZENÍ DOKUMENTACE Jedním z nejčastěji identifikovaných nedostatků systému managementu

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s.

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Regulační statusy produktů z pohledu výrobce Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Definice pojmů (EU regulační statusy) RUO zkratka anglického textu Research Use Only. Produkty jsou určené pouze

Více

11.2 Normy a normalizace

11.2 Normy a normalizace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160,03.100.30 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 8: Ultrazvuk ČSN ISO 18436-8 01 1445 Condition monitoring

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod CO JE? Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha Úvod Metrologie v chemii (MiC) Současným celosvětovým trendem je zavádění metrologických pravidel do chemických analýz - chemických měření. Důvodem

Více

Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace

Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace Libor Dupal L.Dupal, listopad 2012 1 Obsah prezentace Vnitřní trh Struktury pro zapojení spotřebitelů Mezinárodní Evropská Národní Zapojení spotřebitelské

Více

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav

Více

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu?

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu? Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace Skolatextilu.cz Co chybí našemu textilu? Umění prodávat (ne jen prodat!) Textilní zkušební ústav v Brně RNDr. Pavel

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Zapojení spotřebitelů do standardizace

Zapojení spotřebitelů do standardizace Zapojení spotřebitelů do standardizace Libor Dupal (Předseda SČS, člen ANEC General Assembly a ANEC Steering Committee) L. Dupal, říjen 2009 1 Obsah prezentace Standardizace a očekávání spotřebitelů Příklady

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pracovní text nařízení vlády

Pracovní text nařízení vlády Pracovní text nařízení vlády NAŘÍZENÍ VLÁDY 190/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

* Prohlášení o vlastnostech a označování

* Prohlášení o vlastnostech a označování * Prohlášení o vlastnostech a označování stavebních výrobků podle CPR Seminář Uvádění stavebních výrobků na trh EU podle nového evropského nařízení (CPR - Nařízení EP a Rady EU č. 305/2011) Pavel Vaněk,

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2006 a výhled na rok 2007 (Tato zpráva slouží

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Ing. Jiří Matějec

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Certifikace FSC a EU TR

Certifikace FSC a EU TR Certifikace FSC a EU TR Ing. Tomáš Duda FSC ČR, o. s. 16. května, Brno 1 16. května 2013 FSC vzniklo v 1993 propaguje environmentálně vhodné sociálně přínosné ekonomicky životaschopné lesní hospodaření

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více