STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ ÚVOD DO PROBLEMATIKY"

Transkript

1 STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1. Přednáška Náplní přednášky je úvod do problematiky, objasnění základních pojmů

2 Slovo standard - původ Pochází ze starofrancouzského estandard, které znamená válečnou korouhev nebo vlajku na žerdi nebo zabodnuté do země, kolem níž se shromažďovali bojovníci. (odtud české: standarta zástava bojové jednotky) V angličtině od 16. století znamená standard výnosy a normy označené královským symbolem standardem. V některých jazycích se rozlišuje: Standard, který může být i firemní Norma, která je veřejná V angličtině se oba pojmy nerozlišují a pod jejím vlivem se dnes často používají jako synonyma i v češtině.

3 Slovo standard - význam Standard (z angličtiny) znamená: měřítko, normu, kritérium, správnou míru, obecně uznávaný vzor. Odtud: Standardní znamená obvyklý, správný, přiměřený. Nadstandardní znamená luxusní, zvláště vybavený. Standardizace znamená vytváření a prosazování jednotných vzorů a norem.

4 Standardní textilní výrobek Základní funkce oděvu: Ochranná Společenská sluneční paprsky vítr déšť chlad některé druhy mikroorganismů prach Standardní oděv vytváří ochrannou vrstvu mezi povrchem lidského těla a běžným životním prostředím.

5 Co to je běžné životní prostředí? Co není běžné životní prostředí? Extrémní výkyvy teplot Oheň Zvýšené radiační záření Zvýšené působení chemických a biologických látek Působení vysokého elektrického napětí apod. Běžně člověk nežije na osmitisícovce, ale občas se tam vypraví speciálně konstruované textilní materiály ( nadstandardní ) mu to mohou zpříjemnit.

6 Nadstandardní oděvní výrobek Předpokládá nějakou přídavnou funkci nad rámec základních ochranných a estetických funkcí textilního materiálu. Např.: Zajištění vysokého komfortu oděvu Zajištění ochrany lidského organismu před extrémními podmínkami pracovního prostředí Zpříjemnění sportovních aktivit resp. zlepšení sportovních výsledků nebo účinků tréninku Zpříjemnění života nemocných a starých lidí Napomáhání při léčbě nemocných pacientů apod.

7 Vymezení pojmu nadstandardní textilní výrobek V porovnání se standardní textilií má vyšší přidanou hodnotu. Plní nějakou přídavnou specifickou funkci nad rámec funkcí základních. Příklad: běžné spodní prádlo & funkční spodní prádlo Každá nadstandardní textilie se časem stane textilií standardní (např. elastomerová vlákna, dutá vlákna, zátěrové vrstvy apod.).

8 Význam nadstandardních textilních výrobků V oblasti standardních textilií hrozba masivního dovozu levného zboží z Asie. Je nutné hledat příležitosti pro neasijský textilní průmysl: Ve vkládání nových funkčních prvků do struktury textilního materiálu V neustálých inovacích Ve zvyšování užitné hodnoty textilních výrobků V expanzi textilních materiálů do nových oblastí použití (technické textilie) Nutnost investovat do vědy a výzkumu.

9 Vymezení pojmu: inteligentní textilie Textilní struktury, které jsou schopny reagovat na vnější podněty (např. změny teploty, změny ph, změny elektrického pole apod.) Podle míry schopnosti přizpůsobení se změnám okolního prostředí rozlišujeme: Pasivní inteligentní textilie jsou citlivé na vnější podněty, ale jsou schopny na ně reagovat pouze nevratně (např. indikátory, čidla apod.) Aktivní inteligentní textilie jsou schopné identifikovat změnu vnějšího podnětu a na tuto změnu reagovat i vratně (např. chameleonní textilie, textilie s tvarovou pamětí apod.)

10 Systém projektování vysoce funkčních textilních materiálů Požadovaná funkce textilního materiálu Vlastnost textilního materiálu, která požadovanou funkci splní Dosažení vlastnosti textilního materiálu jeho vhodnou strukturou Dosažení požadované struktury textilie vhodnou technologií výroby Postup: shora dolů

11 Příklad: funkční spodní prádlo Požadovaná Při zvýšené funkce fyzické textilního zátěži zajistit materiálu komfort Schopnost Vlastnost textilního materiálu, materiálu odvádět která požadovanou kapalnou funkci vlhkost splní od pokožky člověka Dosažení vlastnosti textilního Např.: profilovaná vlákna, materiálu jeho vhodnou strukturou integrovaná pletenina Dosažení Odpovídající požadované profil struktury trysky nebo textilie odpovídající vhodnou technologií pletařská výroby vazba

12 Potřeba certifikace Certifikát je slovo latinského původu a znamená potvrzení nebo osvědčení o určitých skutečnostech (např. kvalifikaci, způsobilosti, zkoušce, původu zboží apod.). Historicky byl požadavek na certifikaci směřován vždy tam, kde existovala nějaká možnost ohrožení zdraví nebo života lidí (např. používání parních kotlů v 19. st.). Dnes navíc dochází k masívní výměně zboží na celosvětové úrovni. Existuje tedy potřeba u tohoto zboží jednotně definovat technickou úroveň, parametry, vlastnosti, zkušební postupy apod.

13 Certifikace výrobků definice ČSN EN Dle normy ČSN EN se certifikát shody definuje jako: Dokument vydaný podle pravidel systému certifikace, vyjadřující poskytnutí přiměřené důvěry, že náležitě identifikovaný výrobek, proces nebo služba jsou ve shodě s určitou normou nebo jiným normativním dokumentem. Obecnější termín než certifikace je posuzování (hodnocení) shody (conformity assessment). Posuzování shody je definováno jako jakákoliv činnost zabývající se přímým nebo nepřímým určováním, zda byly splněny příslušné požadavky.

14 Certifikace dobrovolná a povinná Certifikace povinná vyplývá pouze z nařízení vlády a má oporu v zákonech a jiných legislativních opatřeních, které ukládají mimo jiné i požadavky na certifikaci. (ochranné pracovní oděvy, výrobky pro děti do 3 let, některé textilie pro zdravotnictví, záchranné práce apod.) Certifikace dobrovolná je založena na smluvním vztahu mezi příslušným certifikačním orgánem a zájemcem o certifikaci tedy na dobrovolném závazku plnit smluvené podmínky plynoucí z certifikace. Požadavky na kvalitní výrobky ze strany zákazníka. Certifikát jako potvrzení kvality.

15 Definice jakosti Jakost je vhodnost k použití. (Joseph M. Juran) Jakost je shoda s požadavky. (Phil Crosby) Jakost je schopnost produktu uspokojit zákazníkovi potřeby. (norma ISO 8402 z r. 1986) Jakost je stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. (norma ČSN EN ISO 9000:2001) JAKOST = KVALITA (norma ČSN EN ISO 9000:2001) Požadavky normy & požadavky zákazníka.

16 Dodavatelsko-odběratelský vztah Zákazník potřebuje produkt, který mu splní jeho potřebu. poptávka nabídka Dodavatel mu takový produkt dodá. Jakost produktu je to, jak dodavatel splnil potřebu zákazníka.

17 Spirála jakosti: Průzkum trhu Údržba a servis při používání Likvidace po ukončení provozu Distribuce a prodej Balení a skladování Kontrola a zkoušení Výroba Volba strategie jakosti Průzkum trhu Ověřovací výroba Výzkum a vývoj Návrh výrobku a procesu Zajištění jakosti výrobních činitelů

18 Spokojenost a loajalita zákazníka Spokojenost zákazníka je souhrnem pocitů vyvolaných rozdílem mezi jeho požadavky a vnímanou realitou na trhu. Loajalita je způsob chování zákazníka, projevující se na trhu zejména dvěma důsledky: opakovanými objednávkami pozitivními referencemi do okolí

19 Minulé zkušenosti Současné vlastní potřeby a očekávání Informace z okolí Požadavky zákazníka X Zákazníkem vnímaná hodnota Zákazník spokojen? ANO NE Ztráta zákazníka Loajalita zákazníka

20 Maximalizace spokojenosti zákazníka Maximalizace spokojenosti a loajality zákazníků je jednou ze základních funkcí moderního systému managementu jakosti. Postupy měření spokojenosti a loajality zákazníků jsou nejefektivnější činností při uplatňování zpětné vazby. Velkým nebezpečím pro firmu je především nespokojenost zákazníka ventilovaná negativními referencemi do okolí (kolegům, známým, příbuzným apod.). Požaduje-li zákazník mimo jiné i certifikaci má ji mít.

21 Certifikace - postavení Certifikace výrobků je mimo jiné prostředkem pro zajištění volného pohybu zboží. Samotný certifikát však volný pohyb zboží nezajistí. Musí vždy existovat dvě strany: Strana, která certifikaci provádí a certifikát vydá Strana, která tento certifikát akceptuje Vždy je potřeba vědět, zda se na daný (můj) výrobek vztahuje ze zákona povinná certifikace či nikoliv. Nejprve je potřeba splnit zákonné povinnosti a teprve potom je možné zabývat se individuálními potřebami zákazníka.

22 Certifikace Je definována jako postup, kterým třetí strana (certifikační orgán) poskytuje písemná ubezpečení, že posuzovaný produkt je ve shodě se specifikovanými požadavky. Certifikační orgány, které službu certifikace zajišťují, musí prokázat dostatečnou důvěryhodnost a způsobilost. Mezinárodně přijatá forma tohoto prokazování je akreditace. Accredo = dáti důvěru

23 Výrobek Měření Akreditovaná laboratoř Posouzení výsledků měření Akreditovaný certifikační orgán Akreditace Systém norem Legislativní rámec Kdo provádí certifikaci? Certifikovaný výrobek

24 Akreditace certifikačního orgánu Je potvrzením třetí strany (akreditačního orgánu) o technické způsobilosti certifikačního orgánu provádět certifikaci výrobků, osob nebo certifikaci systémů managementu jakosti v určité oblasti. Posuzování (akreditace) se provádí podle mezinárodních dokumentů, které detailně specifikují akreditační podmínky a postupy akreditací. Akreditační orgány jednotlivých států jsou členy mezinárodních sdružení a spolupodílí se tak na přípravě a harmonizaci těchto akreditačních podmínek. V ČR je akreditačním orgánem Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).

25 Český institut pro akreditaci, o. p. s. Je národní akreditační orgán založený vládou České republiky jako obecně prospěšná společnost. Poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace státním i soukromým subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému: Tvoří jej národní akreditační orgány, fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem. Globální koncepce o přístupu ke zkoušení a certifikaci dokument ES

26 Systém akreditace zkušebních laboratoří Zahrnuje stanovený a uznávaný soubor operačních postupů, užívaných akreditačními orgány na zjištění shody zkušebních laboratoří s kritérii stanovenými tímto systémem. Akreditace laboratoře je oficiálním uznáním, že tato zkušební laboratoř je způsobilá provádět určité zkoušky nebo určité druhy zkoušek.

27 Certifikační systém (jak se certifikace provádí) Má vlastní pravidla, postupy a způsoby řízení pro činnosti, které je nutno při certifikaci zajišťovat. Zahrnuje také spolupráci s jinými orgány a organizacemi, které mají s procesem certifikace co společného. Může existovat například na úrovni: národní, mezinárodní, regionální (je umožněno zapojení příslušných orgánů zemí pouze z jedné územní, politické nebo ekonomické oblasti světa). Certifikační systémy mohou být: Vázány na legislativní dokumenty Založeny na principech dobrovolnosti

28 Specifikované požadavky (podle čeho se certifikace provádí) Mohou být zakotveny v jakémkoli dokumentu, který je odsouhlasený a užívaný všemi účastníky certifikačního systému (výrobci, zkušebny, certifikační orgány). Tento dokument je veřejně dostupný. Nejčastěji plní funkci tohoto dokumentu normy. IEC (International Electrotechnical Commission) tvoří mezinárodní normy pro elektrotechniku. ISO (International Organization for Standardization) tvoří mezinárodní normy pro všechny ostatní obory. V rámci EU se pro posouzení shody výrobků staly směrodatnými tzv. Evropské direktivy (směrnice).

29 Tvorba norem Na úrovni mezinárodní (ISO) Na úrovni regionální (EN) Na úrovni národní (ČSN) Existuje pravidlo, že mezinárodní normy se pokud možno přebírají jako normy regionální a ty pak jako normy národní. Cílem je, aby národní normy byly identické s mezinárodními normami a mohlo tak snadno docházet k mezinárodní certifikaci a volnému pohybu zboží. V ČR zajišťuje tvorbu a vydávání norem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

30 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. Je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO). Zabývá se: Zabezpečováním úkolů vyplývajících ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii.

31 Poznámka Od roku 2009 zajišťuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) také tvorbu a vydávání českých technických norem. Dříve tuto funkci plnil Český normalizační institut, zřízený MPO jako příspěvková organizace, který byl k zrušen.

32 Český metrologický institut ČMI je příspěvková organizace zřízená MPO (státní instituce s plnou právní subjektivitou) Plní funkce náležející do působnosti státní správy v oblasti metrologie Zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti v rozsahu podle 14 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Provádí metrologický výzkum Uchovává státní etalony Vykonává certifikaci referenčních materiálů Poznámka: ČMI sídlí v Brně Provádí výkon státní metrologické kontroly měřidel

33 Textilní metrologie Původní Československé státní normy ČSN postupně zanikají a mění se v Evropské normy EN. Smyslem je, aby zkoušky a jejich výsledky prováděné akreditovanými i neakreditovanými zkušebnami v ČR byly porovnatelné se zkouškami prováděnými v kterékoli členské zemi EU. Mezi akreditované textilní zkušebny v ČR patří: Textilní zkušební ústav v Brně Institut pro testování a certifikaci ve Zlíně INOTEX, s.r.o. ve Dvoře Králové nad Labem SPOLSIN, s.r.o. v České Třebové

34 TZÚ Textilní zkušební ústav Je nezávislou zkušební a certifikační autoritou v textilním a oděvním průmyslu a souvisejících odvětvích. Akreditovaná zkušební laboratoř umožňuje téměř 1000 různých zkoušek. Kalibrační laboratoř nabízí seřízení a kalibrace textilních zkušebních přístrojů. Na zkoušení navazuje certifikace a značení CE včetně certifikace řízení výroby. Účast na projektech a vzdělávacích programech. Funguje zde Centrum technické normalizace při TZÚ. Poznámka: TZÚ sídlí v Brně

35 Národní politika kvality (NPK) Je vládou ČR schválený souhrn záměrů, cílů, metod a nástrojů ovlivňování jakosti výrobků, služeb a činností v rámci národní ekonomiky a služeb veřejné správy, přijatý usnesením vlády ČR č. 458/2000. Cílem programu NPK je obecně vytvořit v ČR prostředí, ve kterém je kvalita přirozenou součástí života společnosti. Koordinace působení státních a nestátních orgánů v rámci Národní politiky podpory jakosti připadá Radě ČR pro jakost.

36 NPK hlavní aktivity Za účasti státních orgánů jsou realizovány aktivity zaměřené na podporu jakosti jako jsou: Projekty podpory jakosti jsou vyhlašovány formou veřejných zakázek a týkají se oblasti vzdělávání, pořádání odborných akcí, seminářů a ostatních aktivit v oblasti kvality. Program Česká kvalita Program Národní ceny ČR za jakost Národní informační středisko pro podporu jakosti

37 Program česká kvalita Je součástí Národní politiky kvality (NPK). Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící. Program umožňuje, aby se na trhu objevilo libovolné množství značek kvality různých cechů, společenstev, sdružení apod. Tyto značky ale musí splňovat podmínku, že základní kvalitativní ukazatele ověřuje třetí, nezávislá strana.

38 . Další podmínkou pro přijetí značky do Programu Česká kvalita je rovněž ověřená způsobilost výrobce či poskytovatele služeb k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i dlouhodobé kvality jeho produktů. Držitelé značek kvality přijatých do Programu Česká kvalita mají povinnost používat spolu se svou značkou kvality i logo Programu Česká kvalita, které se tak stává pro spotřebitele orientačním symbolem a potvrzením důvěryhodnosti dané značky. Správci značek - organizace, které udělují/propůjčují značky kvality a byly přijaty do Programu Česká kvalita.

39 Vybrané značky v programu CzQ Bezpečná a kvalitní hračka takto označené hračky jsou zárukou zvýšené úrovně bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a kvality. Správce značky: Zkušební ústav lehkého průmyslu APEK certifikovaný obchod značka kvality služeb internetových obchodů, které vyhovují certifikačním pravidlům APEK. Poukazuje na internetové obchody, které zajišťují svým zákazníkům vysokou úroveň služeb. Správce značky: Asociace pro elektronickou komerci (APEK)

40 . Bezpečné hračky je zárukou bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti hračky, což je garantováno certifikátem ITC a trvalým dohledem nad stálou kvalitou výrobku po celou dobu platnosti licence na užívání značky. Správce značky: Institut pro testování a certifikaci ve Zlíně (ITC) CZECH MADE ověřená kvalita vyjadřuje, že výrobek nebo služba byly ověřeny nezávislou organizací a splňují kritéria stanovená špičkovými odborníky. Správce značky: Sdružení pro oceňování kvality

41 . Česká kvalita Nábytek značka umožňuje jednoznačně a jednoduše identifikovat výrobek, který byl přezkoumán kvalifikovanou institucí z hlediska jeho kvality, užitné hodnoty a bezpečnosti. Správce značky: Asociace českých nábytkářů Ekologicky šetrný výrobek a služba - státem garantovaná informace o provedeném ekologickém hodnocení výrobku/služby a jeho vlastností. Správce značky: CENIA, česká informační agentura životního prostředí agentura pro ekologicky šetrné výrobky

42 . Zdravotně nezávadná obuv bota pro Vaše dítě značka je signálem pro rodiče dětí, že obuv byla dobrovolně certifikována a je z hlediska konstrukce a použitých materiálů zdravotně nezávadná. Zaručuje rovněž bezpečnost při používání. Správce značky: Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín QZ zaručená kvalita takto označené textilní výrobky odpovídají platným právním a technickým předpisům, jsou zdravotně nezávadné a obsahují správné označení symboly údržby. Správce značky: SOTEX GINETEX CZ

43 . Q 21 prodejna 21. století - umožňuje jednoduše a jednoznačně identifikovat kvalitní služby poskytované maloobchodní jednotkou. Správce značky: Q21 sdružení pro certifikaci maloobchodu, Brno Osvědčeno pro stavbu potvrzuje, že příslušný stavební výrobek má vlastnosti, nezbytné pro zajištění výsledné kvality stavby, ověřené a dozorované nezávislou organizací a je vhodný pro zabudování do stavby na území ČR. Správce značky: Svaz zkušeben pro výstavbu, Praha

44 . Podporované zaměstnání - potvrzuje, že služba pomáhá znevýhodněným lidem získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce a splňuje standardy kvality podporovaného zaměstnávání. Správce značky: Česká unie pro podporované zaměstnání, Praha Práce postižených prezentace kvalitní a konkurenceschopné práce lidí se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatelů, kteří přizpůsobují svým zaměstnancům pracovní podmínky tak, aby se i se svým handicapem mohli zařadit do běžné společnosti. Správce značky: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Praha

45 Národní cena kvality Jejím cílem je ocenit firmy, které systematicky zlepšují kvalitu všech svých výrobků a činností a vytvářet tak inspirativní a povzbuzující prostředí pro firmy další. V roce 1997 byl model české ceny v plném rozsahu harmonizován s modelem Evropské ceny. Držitelé ocenění v programu jsou slavnostně vyhlášeni při příležitosti Evropského týdne kvality v České republice (každoročně v listopadu). Program národní ceny kvality vyhlašuje Rada ČR pro kvalitu. Organizátorem Národní ceny kvality je Sdružení pro oceňování kvality (SOK).

46 Národní cena kvality základní modely Model START určen pro organizace, které hledají cestu, jak začít se systematickým zlepšováním. Je zjednodušenou variantou modelu EXCELENCE. Základem modelu je sebehodnocení dle doporučení EFQM (Evropská nadace pro management kvality). Jako metoda provedení sebehodnocení je využit dotazník. Přinese firmě informaci o jejích silných stránkách a příležitostech ke zlepšování i o celkovém profilu organizace. Celkový profil organizace ukáže na nejslabší místa v řízení firmy.

47 . Model START PLUS je určen pro organizaci, která je dobře řízená nebo je držitelem certifikátu ISO Navazuje na nejjednodušší model START a Model je realizován opět sebehodnocením formou dotazníku. Vyžaduje však zároveň sepsání náročnější sebehodnotící zprávy, jednotlivé odpovědi jsou posuzovány z více pohledů. Dopadne-li hodnocení pozitivně, může se firma přihlásit do programu EXCELENCE. Model EXCELENCE vychází z modelu excelence EFQM, který je osvědčeným nástrojem užívaným dlouhodobě úspěšnými firmami v EU.

48 Sdružení pro oceňování kvality SOK je nevládní a nezisková organizace, jež je usnesením vlády ČR pověřena realizací programů Národní ceny kvality ČR. (Poznámka: Pod původním názvem Sdružení pro Cenu ČR za jakost, bylo založeno v roce 1993.) Společným cílem všech členů SOK je podpora podnikání, rozvoj řemesel, obchodu a služeb a ochrana spotřebitele. Členy SOK jsou rozhodující podnikatelské svazy a sdružení působící v ČR, Česká společnost pro jakost, Sdružení českých spotřebitelů a další organizace a firmy, které působí v oblasti kvality, zkušebnictví, výroby, služeb a vzdělávání na celém území ČR.

49 Česká společnost pro jakost Je občanské sdružení, které sdružuje široké spektrum osob a organizací, působících v různých oblastech systémů managementu. (Poznámka: působí od r. 1990) Poskytuje široké spektrum služeb a produktů v oblasti systémů managementu (vzdělávání, publikace, konference, semináře apod.). Spolupracuje s Evropskými organizacemi: EFQM - Evropská nadace pro management kvality (nezisková organizace, tvůrce Modelu excelence EFQM) Evropská organizace pro kvalitu (nezávislá nezisková společnost usilující o efektivní zlepšování ve sféře managementu kvality)

50 Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací Je součástí programu Národní ceny kvality. Je udělována organizacím, které nad rámec stanovených legislativních požadavků realizují aktivity, které jsou prospěšné nejen pro ně samé nebo pro jejich obchodní partnery, ale jsou prospěšné i pro ostatní zainteresované strany (zaměstnance, organizace státní správy i územní samosprávy, občanská sdružení, širokou veřejnost, životní prostředí). Veřejnost už nevnímá organizace pouze jako výrobce a dodavatele výrobků a služeb, ale posuzuje i jejich další vliv. Společenská odpovědnost = klíč k udržitelnému úspěchu

51 Udržitelný rozvoj dobrovolné aktivity výrobců Lidská činnost (zejména průmyslová výroba) nesmí devastovat ŽP ve větší míře, než je přirozená regenerační schopnost přírody. To vyžaduje od zodpovědných výrobců orientovat se na předcházení ekologickým problémům, před jejich následným odstraňováním. Vyrábět s maximální možnou ohleduplností k ŽP Označování ekologicky šetrných výrobků je založeno na vytvoření konkurenčního prostředí v důsledku zavedení dalšího výběrového kritéria.

STRATEGIE PROGRAM ČESKÁ KVALITA. Národní politiky kvality 2011-2015. Příloha č. 3. Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2.

STRATEGIE PROGRAM ČESKÁ KVALITA. Národní politiky kvality 2011-2015. Příloha č. 3. Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2. STRATEGIE Národní politiky kvality 2011-2015 Příloha č. 3 PROGRAM ČESKÁ KVALITA Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2. Přehled značek Strategie 2011-15 Česká kvalita Str. 1/7 1. Zásady Programu Česká

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované. Management potravinářské laboratoře

Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované. Management potravinářské laboratoře Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované Management potravinářské laboratoře 1.roč. nav. MSP LS 2013/2014 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno VYSVĚTLENÍ POJMŮ, DEFINIC A VÝRAZŮ Akreditace

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Nanotechnologie. Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí

Nanotechnologie. Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí Nanotechnologie Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí Nanomateriál Nanomateriál/nanotechnologie Současný stav Cíl 2 Nanomateriál Nanomateriál/nanotechnologie

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

Příručka pro klienty ITC

Příručka pro klienty ITC Příručka pro klienty ITC Pro posuzování výrobků v oblasti EMC dle NV 616/2006 Sb. a Směrnice rady 2004/108/ES Účinnost od: 10. 10. 2007 Zpracoval: Ing. Pavel Vávra Datum vydání: 10. 10. 2007 Místo vydání:

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO):

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO): EUROLAB-CZ 2015 Členové: Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV) Řídicí výbor: Asociace akreditovaných

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin.

Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin. Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin. Úvod Při nákupu celé řady výrobků nebo služeb jsme různými způsoby neustále ujišťováni o jejich kvalitě, bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti, spolehlivosti,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE INSPEKČNÍCH A CERTIFIKAČNÍCH ORGANIZACÍ PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI KDO JSME A CO DĚLÁME Mezinárodní konfederace inspekčních a certifikačních

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE

OCHRANA SPOTŘEBITELE OCHRANA SPOTŘEBITELE SPŠ na Proseku 2-1 Ing. A. Styblíková, Ing. L. Procházka - je podmínkou dobře fungujícího tržního hospodářství - ochrana spotřebitele se rozvíjí 2 směry: Stát - vypracovává koncepci

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení Č. j. SFZP 004027/2013 Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení vypracované v souladu s 156 ZVZ nebo v souladu s 86 ZVZ na základě vyhlášky č. 232/2012 Zadavatel: Státní fond životního prostředí

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita

S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita Představenstvo Asociace českých nábytkářů na základě usnesení valné hromady ze dne 19.5.2006 vydává tento statut v upraveném

Více

Certifikovaná služba

Certifikovaná služba Certifikovaná služba Certifikace kvality služeb a spokojenosti zákazníka ubytovací a gastronomická zařízení lázně a wellness cestovní kanceláře a agentury další subjekty cestovního ruchu TÜV SÜD Czech

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Certifikační systémy v lesnictví

Certifikační systémy v lesnictví Certifikační systémy v lesnictví Základní informace o certifikačních systémech v ČR Ing. Andrea Pondělíčková LDF MENDELU Brno 19. 11. 2013 a 21.11.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ 3. Přednáška Náplní přednášky je výrobková certifikace a její základní postupy. Základní pojmy: co je co Vychází především ze zákona č.22/1997

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Podmínky úspěšného absolvování OM

Podmínky úspěšného absolvování OM Podmínky úspěšného absolvování OM získání zápočtu odevzdání a úspěšné obhájení SP aktivní účast na cvičeních (2 až 9 týden) zkouška písemná + ústní předtermín 14. 1. 2014 KLASIFIKACE VLASTNOSTÍ ODĚVNÍCH

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Název veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu?

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu? Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace Skolatextilu.cz Co chybí našemu textilu? Umění prodávat (ne jen prodat!) Textilní zkušební ústav v Brně RNDr. Pavel

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Pod Lisem 129, 171 02Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků Pod Lisem 129, 171 02Praha 8 - Troja Certifikace produktů (zahrnuje hmotné produkty, procesy, služby) 1* Ostatní pryžové výrobky (jen výrobky z pryže technické pro elektrotechnické účely) 2* Radiátory a kotle ústředního topení, včetně opravy

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Z p r á v a o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2004 a výhled na rok 2005 únor 2005 1 O

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více