KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM"

Transkript

1 KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 1

2 KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY Zpracoval, fotografoval a digitalizoval: PhDr. Jan O. E l i á š Spolupráce: Bc. Marta Balážiková Marie Mezlíková BRNO PhDr. Jan ELIÁŠ, 2001 Toto v r elektronicky publikované dílo je duševním majetkem autora a chrání je jako každé jiné věřejně tiskem publikované originální dílo autorský zákon. Celek ani části díla nesmějí být měněny, šířeny nebo publikovány bez písemného souhlasu autora. Odkazy, vycházející z obsahu díla nebo odvolávající se na něj, musí být řádně označeny náležitou citací a titul uveden v seznamu použité literatury. 2

3 OBSAH Úvodní poznámka... 4 Architektonický rozbor a popis... 5 Situace, dispozice... 6 Dvůr... 7 Průčelí... 8 Interiéry Dějiny a stavební historie Historický rámec vývoje objektu Stavební historie Prameny a edice pramenů Ikonografie, mapy a plány Literatura Výčet hodnotných architektonických a konstrukčních detailů Zhodnocení Obrazové přílohy Plány stavebně historického vývoje Plány památkově architektonického hodnocení, Pozn.: Stati Seznam architektonických a stavebně technických závad i Doporučení pro obnovu a rekonstrukci jsou ve webové prezentaci vynechány. 3

4 Úvodní poznámka Elaborát vychází ze stavu zkoumané architektury, v jakém byla r Je zpracován v intencích metodiky standardního nedestruktivního stavebně historického průzkumu, kterou v r doporučil Státní ústav památkové péče v Praze (Zprávy pam. péče 57/1997, příloha).... Archivní fond obce Krásensko, dnes ve Státním okresním archivu ve Slavkově, se zachoval v značně fragmentárním rozsahu, jeho materiály pro stavební historii zkoumaného objektu nepřinášejí podstatnější vodítka. Například nejstarší, ačkoliv jinak pečlivě vedený, díl Pamětní knihy obce z první pol. 20. století není ilustrován žádnou fotografií. Možnosti systematického prozkoumání arcibiskupských fondů, relevantních pro éru vrchnostenského dvora, byly podvázány časově limitovaným zadáním objednatele. Bylo tudíž třeba větší důraz položit na vypovídací schopnosti zkoumané architektury samotné, jakož i na kritické vyhodnocení údajů frekventovaných v literatuře vztahující se k místu a předmětu. Při zpracování elaborátu SHP bylo nutné překonat potíže, spojené s jeho neúplným zaměřením (chybí půdorysy sklepů a půdy hlavní budovy), jakož i potíže s pracovním zpřístupňováním interiérů zkoumaného objektu. Památkově architektonické vyhodnocení objektu tím naštěstí nebylo zásadně ovlivněno. Letecký pohled v r Internetový zdroj: Mapy Google. 4

5 Architektonický rozbor a popis SITUACE V AKTUÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPĚ. Internet. zdroj: CZUK nahlížení do KN. 5

6 Situace, dispozice Na horní, západní straně návsi v sousedství kostela situovaná budova tzv. Zemanské rychty, správněji panského dvora a v 19. stol. již hospody se zemědělským příslušenstvím, představuje šířkovou jednopatrovou, jednotraktovou budovu s pravoúhle připojeným rovněž jednopatrovým a jednotraktovým levým bočním křídlem. Hlavní budova i boční křídlo výškově srovnány oběhem profilované korunní římsy. Střecha na hlavní budově klasicistní mansardová, na bočním křídle novodobá sedlová střecha s nižším hřebenem. Až do poválečných desetiletí byl objekt součástí členitého stavebního souboru, utvářeného na způsob dvorce ze tří stran obemykajícího vnitřní dvůr ze čtvrté strany uzavíraný zahradou s dřevěnou stodolou. Soubor do nynější podoby zredukován naposled rekonstrukcí v 60. letech 20. století. Interiéry přízemí klenuté, patro plochostropé. Hlavní vstup do hospody přiveden z předložené, částečně podsklepené terasy na východě. V dvorních průčelích tři podružné vstupy vedlejší. 6

7 Dvůr Původně po všech stranách hlavní budovou a hospodářskými staveními uzavřený dvůr dnes představuje architektonicky nesrozumitelné neupravené prostranství, navíc postrádající pádné vymezení ohradní zdí jak na západní, tak na severní straně. 7

8 Průčelí Hlavní průčelí hlavní budovy Průčelí obrácené do návsi oboustranně nárožní jednopatrové, uzavřené profilovanou korunní římsou s vůdčím profilem hranolu v profilaci. Horizontálně vrstvené oběhem plastické kordonové římsy, na nárožích armované vždy dvojicí nestupněných bosovaných svislých pásů vyrůstajících z jednoduchého nezdobného štukového soklu. Průčelí v patře ve volném rytmu s mírnou nepravidelností v pravé polovině šestiosé, vertikálně osově symetrické, se vstupem ve třetí ose zprava. Okna i vstup orámovány pravoúhlými vpadlými šambránami nasazenými na pásové podokenní štukové římse. Šambrány i podokenní římsy jsou spekulativním výsledkem rekonstrukční akce z posledních desetiletí. S výjimkou šedě natřeného soklu průčelí monochromní. Omítky po okopání až na holé zdivo patrně s výjimkou plastických říms v celém rozsahu při rekonstrukci vyměněné. Mansardová střecha krytá novou taškou bobrovkou, ve spádu spodní části mansardy tři typové padáčkové sklo plechové vikýře. Okenní výplně vesměs novodobé, vycházející však z klasicistního členění, složené vždy z trojtabulkových dvojkřídel. V restaurační místnosti (ve dvou osách vlevo vstupu) průhledná skla zaměněna za barevné geometrické vitráže s kosočtverečnými terčíky. Průčelí předložena v půdorysu hákovitě uskočená terasa krytá betonovou mazaninou, upravená pro venkovní posezení s tancem. Terasa zabezpečena svařovaným trubkovým zábradlím, do něhož vetknuty stožáry veřejného osvětlení sériové užitkové produkce. Tarasní zdi lomové spárované cementem, ukončené betonovou deskou. 8

9 9

10 10

11 Boční severní průčelí hlavní budovy Oboustranně nárožní, stojatě obdélného obrysu s patou vzhledem k terénu mírně vlevo klesající, uzavřené oběhem plastické korunní římsy, nad níž vztyčen lichoběžníkový štít mansardy. Horizontální vrstvení zdůrazňuje oběh plastické kordonové římsy. Nároží armována stejnou nestupněnou bosáží jak předešle. Zopakovány i šambrány a podokenní římsy, jakož i jednoduchý nezdobný sokl. Lichoběžníkový štít zarámován lisenovým rámem a prolomen kruhovými větráky. Při nároží rušivá konzola elektrického visutého vedení a pod ní konzola s tlampačem veřejného rozhlasu. V soklu tři větrací otvory se svařovanou mřížkou, příslušející zřejmě hydrosanačnímu systému z doby rekonstrukce. 11

12 Zadní průčelí hlavní budovy Průčelí obrácené do prostoru někdejšího dvora s předešlými výškově srovnáno jednou úrovní i oběhem stejně profilované korunní římsy. Horizontální vrstvení zdůrazněno i zde obíhající římsou kordonovou. Průčelí jednopatrové, v patře nepravidelně čtyřosé. Po novodobých úpravách mezi první a druhou osou zleva tři menší okénka hygienického příslušenství, promítající se i do zóny parteru. V parteru dva zadní vstupy. Vpravo druhého vstupu zleva k soklu průčelí přizděna masivní skříň HUP a vpravo ní padákový shoz do sklepa, fungující do doby než bylo zrušeno topení uhlím. Okenní výplně tytéž jak předešle. Dveřní výplně nepozoruhodné, výplň vlevo velkoplošně prosklená. Až k patě průčelí přiléhá zpevněná pojízdná plocha krytá posypem. 12

13 Jižní boční průčelí hlavní budovy Je zrcadlovým obrazem bočního průčelí protějšího s tím rozdílem, že okno parteru bylo novodobě rozšířeno na okno zdvojené - sdružené. Opakuje se i detailní tvarosloví novodobě pozměněné klasicistní fasády, včetně lichoběžníkového štítu ukončeného dřevěnou profilací oběžné římsy mansardové střechy. 13

14 Jižní průčelí bočního křídla Průčelí výškově srovnané s korunou hlavní budovy oběhem profilované korunní římsy, nicméně završené nižší sedlovou střechou novodobého původu. V patře průčelí nepravidelně šestiosé, horizontálně vrstvené pokračujícím oběhem kordonové římsy; vymezené vlevo nárožím, vpravo slícované s bokem hlavní budovy. Do osového rozvrhu parteru promítnuto odstupnění terénu. Fasáda novodobá z doby rekonstrukce spekulativně opakuje plastické prvky fasády hlavní budovy včetně pravoúhlých vpadlých šambrán a pásových podokenních říms i dvojice bosovaných pásů na nároží. Okna přízemí zabezpečena novodobými svařovanými mřížemi s volutovými motivy pokleslé výtvarné úrovně. Jednoduchý nezdobný sokl, uplatňující se na hlavní budově zde chybí. Barevnost táž jak předešle. 14

15 15

16 Západní boční průčelí dvorního křídla s výjimkou čtyř čtvercových průduchů v patře a přízemí náležejících k hygienickému příslušenství slepé. Oboustranně nárožní, s týmž novodobě historizujícím detailním tvaroslovím jak předešle, i v tomto případě bez soklu. Od pravého rohu směrem dále k západu patrný z terénu mělce vystupující reliéf odbourané lomové zděné konstrukce někdejší ohradní zdi. Dvorní průčelí bočního křídla V téže siluetě a hmotovém uspořádání opakuje novodobě historizující fasádu jak předešle s tím, že do parteru promítnuto odstupnění terénu - krajní dvě osy vlevo sníženy (totéž sledujeme na již popsaném průčelí jižním). V patře průčelí s mírnou nepravidelností mezi druhou a třetí osou zleva šestiosé, s týmž detailním tvaroslovím, v přízemí část oken zabezpečena svařovanými pásovými mřížkami, v části oken svařované mříže s naivně historizujícími volutovými motivy jak předešle. Dveřní výplně nezajímavé. Vlevo krajního vstupu zprava na terénu složeny fragmenty pískovcových balustrů čtvercového půdorysu, snad součást zrušeného zábradlí na terase před hlavním průčelím. 16

17 Interiéry Sklep Příčně podsklepena menší část hlavní budovy tak, že většina dispozice sklepa se nachází pod předloženou terasou. Novodobě upravený vstup do sklepa jednak v tarasní zdi terasy na straně návsi, jednak zadním průčelím hlavní budovy novodobě upravenými schody, které doplňuje při patě zadního průčelí zhotovený padák s plechovým dvojkřídlem, někdejší úhelný shoz.. Prostor sklepa pod budovou nově povrchově upraven omítkou v souvislosti se zřízením plynové kotelny, lze tudíž konstatovat toliko tunelovitou prostou omítanou valenou klenbu s patkami na nově prohloubené podlaze, pod kterou se údajně nacházela krasová studna. Pokračování sklepa pod terénem představuje tunelovitý prostor s ležatě eliptickou klenbou, smíšenou, s převahou lomového kamene, nahrubo omítanou; za stlačeným pasem pak pokračuje kratší prostor s téměř segmentovou zřejmě klasicistní nebo poklasicistní valenou klenbou, posazenou na patkách ve vyšší úrovni. Pilíře zdiva v koutech středního prostoru suterénu pod terasou mohou naznačovat existenci starší budovy s mocněji dimenzovanými zdmi, která však byla stržena do základů. 17

18 Prostor sklepa pod budovou. Prostor sklepa pod terasou. 18

19 Koutové pilíře ve sklepě pod terasou. 19

20 Přízemí Č. 1 Krajní místnost, jíž začíná budova při silnici, vykazuje čtvercový půdorys dodatečně předělený plnou zdí zřejmě v době rekonstrukce v poválečných desetiletích. V téže době k severní zdi do sv. kouta vloženo jednoramenné schodiště s teracco stupni, ve stropě vzepřené sloupkem z masivních jeklů. Vstup v dělící zdi nově orámován štukovým spirálovitě modelovaným portálem. Na zemi rezavě nová hnědá keramická dlažba o čtvercových šablonách. Stropní podhled nový hladký. Okna v nálevkovitých špaletách s přímými překlady a probranými parapety. Okenní výplně s dvojskly novodobé trojtabulkové z doby rekonstrukce, uvnitř rušivé bezpečnostní svařované mříže. Na vnitřní straně vstupu osazena nová rádoby výtvarně pojednaná dvojkřídlá mřížová branka. Dveře do podschodí i ve vstupu představují lacinou současnou truhlářskou práci, stylově zcela nevhodnou. Nynější interiérová úprava všeobecně pokleslé výtvarné úrovně provedena v souvislosti se zřízením bytu. 20

21 21

22 Č. 2 Původně celistvá příčně stlačeně valeně klenutá místnost upravena na hygienické zázemí restauračního provozu tak, že její severní polovina padla za oběť drobným prostůrkům WC a to včetně klenby, která byla nahrazena rovným stropem. Na podlaze položeno lité teracco. Prostůrky WC obloženy velkosériovou sanitární keramikou. Zbývající klenutá část místnosti dále předělena příčkou oddělující prostůrek při hlavním průčelí. Do sousedního mč. 3 prolomen široký nevhodný prostup s přímým překladem. Č. 3 Vstupní síň do jejíhož západního dílu k dvornímu průčelí bylo vloženo novodobé křivočaré schodiště do patra a za jeho podschodím zřízeny nové jednoramenné schody do sklepa. Z původní půlkruhem valené klenby tak zůstala zachována jen přibližně polovina nad vlastní síní. Omítkový líc zcela novodobý. Klenba pevněji slohově neuchopitelná, hypoteticky barokní nebo i pozdně renesanční. Prvky interiérové výbavy nepozoruhodné. Zábradlí schodiště spíše užitkové ze svařovaných ocelových armatur. Jinak bez zjevných statických vad. Prostup do restauračního sálu č. 4 opět novodobě upravený, širší s přímým překladem osazený proskleným nezajímavým dvojkřídlem. 22

23 23

24 Č. 4 Restaurační místnost představuje přes tři osy rozvinutý sál podélně zaklenutý kombinovanou valenou a plackovou klasicistní klenbou uprostřed s párem vstřícných pětibokých výsečí. Obě placková travé formována na způsob pruské placky poměrně nízkého segmentu. Okna široce nálevkovitá s probranými parapety zaklopenými nově širokou parapetní deskou pod kterou zavěšeny radiátory ÚT. Sokly stěn obloženy latěčkovým táflováním. Na podlaze dlažba z obdélných šablon červenavého mramoru. Průhledná skla nahrazena jednoduchou barevnou do olova zalévanou novodobou vitráží s dělenými kruhovými terčíky. 24

25 Č. 5 Závěrečný prostor přízemí hlavní budovy vykazuje nad krátce obdélným půdorysem opět kombinovanou valenou klasicistní klenbu s jedním plackovým travé (pruská placka jak předešle). Stejně zformována i východní okenní špaleta, kdežto okenní špaleta do jižního bočního průčelí v novodobé úpravě s přímým překladem, nicméně rovněž nálevkovitá, možná na místě někdejšího sdruženého okna. Na podlaze čtvercové šablony bílého a světle šedého nedvědického (?) mramoru. Sokl stěn obložen rušivým nevhodným latěčkovým táflováním. Jinak jako předešlé prostory bez zjevných statických vad. Vnitřní vstupy vesměs v novodobé úpravě s přímými překlady a nezajímavými výplněmi. Č. 6 Na polovinu traktu rozložený užší prostor při bočním jižním průčelí zaklenut dvěma klasicistními vyššími plackami mezi pasy, dispozice novodobě narušena přepříčkováním. Okna v autentické klasicistní úpravě s nálevkovitými špaletami segmentovými záklenky a probranými parapety překlopenými novodobě širší parapetní deskou. Na podlaze pestrobarevné mramorové šablony kombinující bílý, šedý a červený kámen. Vstupní špaleta z mč. 5 částečně v autentické klasicistní úpravě, tedy nálevkovitá se segmentovým záklenkem, ze všech vstupů v přízemí vlastně jediná dochovaná v historickém tvaru (vhodná předloha pro rehabilitaci). 25

26 26

27 Č. 7 Postranní vstupní síň novodobě přepříčkovaná na další vedlejší skladovací prostůrek. Zaklenuta klasicistní kombinací valené klenby s pruskou plackou tedy na týž způsob jako předešle popsané mč. 4 a 5 s tím rozdílem, že při dodatečné novodobé úpravě byla vpadlina placky za líc valené klenby zrušena omítanou plentou, v mělkém obrysu je nicméně dosud patrná. Na podlaze betonová rozbitá mazanina. Prvky interiérové výbavy nepozoruhodné, zárubně ocelové. Patka na straně mč. 8 probrána v ose zrušené pruské placky mírně nálevkovitou nikou se stoupajícím záklenkem, patrně odkládací, od počátku slepou. Č. 8 Západní polovina bočního křídla se od předešlých prostor přízemí odlišuje podstatně vyšší úrovni podlahy (o cca 80 cm), kterýžto rozdíl se vyrovnává dřevěnými užitkovými schůdky kdysi se zábradlíčkem. Místnost čtvercového půdorysu rozložená na šířku celého jednotraktu je zaklenuta třemi travé pruských placek o velmi nízkém segmentu, mezi pasy. Byla novodobě předělena a přepříčkována při zřízení restaurační kuchyně a jejího zázemí. Dispoziční úprava zcela bezohledná ke klenebnímu obrazci. Mocnější dimenze průčelních zdí v této polovině dvorního křídla může naznačovat starší hypoteticky již renesanční původ. Jinak úprava oken v zde standardní klasicistní úpravě se širšími nálevkovitými špaletami a segmentovými stoupajícími záklenky i probranými parapety. Na podlaze velkosériová sanitární keramika, bíle glazovaná sanitární keramika obkládá sokly stěn. 27

28 28

29 Č. 9 Subtilně dimenzované západní průčelí vymezující tuto koncovou místnost zřetelně novodobé z poválečných desetiletí, kdy při rekonstrukci sem byla vložena postranní vstupní síň a provázena drobnými kójemi WC. Na podlaze lité teracco, do jz kouta vloženy částečně křivočaré dvojramenné schody s jednou mezipodestou do patra, rovněž novodobé nepozoruhodné. I zde prvky interiérové úpravy banální typové - ocelové zárubně, převážně hladká jednokřídla. 29

30 První patro Č. 101, 102 Plnou neprostupnou příčkou od ostatních prostor oddělená severní část patra hlavní budovy byla v posledních letech upravena k bytovým účelům, s přízemím ji propojují již popsané schody v mč. 1. V mč. 102 trámovému stropu podvlečen nepozoruhodný hladký nový omítaný podhled, totéž zopakováno v západní části mč. 101, kde na východě byl trámový strop přiznán za cenu nevhodného deskového obednění. Na podlaze v obytných místnostech položeny vlysky, v místnostech hygienického příslušenství mramorovaná keramika. V koupelně sériová výbava a velkosériové obklady. Celkově bez zjevných statických vad. Okna v nálevkovitých špaletách s přímými překlady probranými parapety zaklopenými širší novodobou parapetní deskou, pod níž osazeny litinové radiátory ÚT. Místnosti 101 a 102 podlahami v odlišné úrovni, 102 o cca 35 cm níže. 30

31 Č. 103 a Před poslední bytovou úpravou součást celistvé místnosti č Rekonstrukce na kulturní dům spojená s vložením křivočarého schodiště do patra z prostoru č. 103a zřídila hlavni podestu, otevřenou do sousedního sálu mč. 103 b širokým prostupem s přímým překladem a čtyřdílnou prosklenou skládanou dveřní výplní nepozoruhodného zpracování. Okenní špalety se segmentovými záklenky a probranými parapety, tedy v klasicistním utváření. Podlaha pod krytem PVC tvrdá, zřejmě betonová. Pod hladkým omítaným stropním podhledem kašírovaný trámový strop v deskovém bednění. 31

32 Č. 103 b Sálový prostor upravený při rekonstrukci v posledních desetiletích ke kulturně společenským účelům, jako víceúčelový sál (rovněž kinosál). Původním účelem prostoru nicméně byla zřejmě sýpka. Podium na jižní straně náleží k novodobým přídatkům. Záklop trámového stropu zakryt hladkým omítaným podhledem, odkryté zůstaly trámy v užitkovém opracování bez sejmutých hran. Okenní špalety v zde standardní klasicistní úpravě s vyššími segmentovými záklenky a probranými parapety opět překlopenými širšími novodobými parapetními deskami, pod nimiž zavěšeny litinové radiátory ÚT. Na podlaze novodobé vlysky, na podiu palubovka. 32

33 Č. 104, 105 Subtilní dimenze obvodového zdiva vypovídají o dodatečné nástavbě patra na bočním křídle, jež vykazuje dispozici pamatující na drobné ubytovací prostůrky noclehárenského typu. V závislosti na odstupnění podlahy v přízemí i zde podlaha ve dvou úrovních, s rozdílem cca 60 cm (zvýšení směrem k západu). Okenní špalety téměř rovnoběžné, s přímými překlady a plnými parapety. Prvky interiérové výbavy vesměs typové a velkosériové nepozoruhodné. Stropní podhledy v celém rozsahu hladké. V mč. 105 umístěny kóje WC a hygienického příslušenství i provizorní schodové rameno do slepého prostůrku při západním průčelí. Podlaha ve zvýšené části kombinovaná - lité teracco a vlysky. 33

34 Půdní podlaží Půda hlavní budovy Dnešní přístup z půdy bočního křídla zřízen po nástavbě křídla nově vyzděnou vnitřní štítovou zdí. Na podlaze půdy hliněná mazanina. Krov pozdně klasicistní, poměrně subtilní s obvodovými krátčaty, na kratších stranách narážející na cihlami zděné lichoběžníkové štíty s kruhovými průzory. Na severní straně půdy sonda do podlahy odkrývá užitkovou trámovou stropní konstrukci s dodatečným novodobým sololitovým podhledem na řídkém deskovém bednění. Pod hliněnou mazaninou zde jako izolace použita minerální vlna. Totéž zřejmě zopakováno i nad stropem sálu na jižní straně hlavní budovy. Konstrukce pozdně klasicistního krovu kombinovaná vaznicová se stojatými stolicemi. Část prvků místně narušena práchnivinou a dřevokazným hmyzem. Zaznamenán pokus o výměnu části vazáků pomocí přeplátování. Masivní komínový nástavec povrchově upraven omítkou. Krytina - na hustém laťování taška bobrovka, jež při rekonstrukci nahradila dehtovanou lepenku, jíž takřka nepochybně předcházel šindel. 34

35 Půda bočního křídla Soudobá s novodobou nástavbou patra, krov krokvové konstrukce, na podlaze maltová mazanina. Osvětlení prostřednictvím skleněných tašek - jinak krytina táž jako předešle - taška bobrovka na hustém laťování. 35

36 Dějiny a stavební historie Historický rámec vývoje objektu Krásensko náleží ke kolonizačnímu území jižní části Drahanské vrchoviny, na němž se v osídlovacím dění 13. století angažovali pánové z Holštejna, píšící se po hradu jimi založeném v 70. letech severně poblíž Jedovnic. Před koncem 13. století k holštejnskému zboží patřilo mimo jiné Krásensko ( Schonfeld ) i nedaleká osada Schreynern, jež pak zanikla zřejmě už ve 14. století. Po roce 1315 jižní část holštejnského dominia včetně Krásenska se ocitla v držení Čeňka z Lipé, pozdějšího zemského hejtmana, jenž ji i s hradem Holštejnem r de jure prodal Vokovi I. ze Sovince. Osada Krásensko se ale již před tím prostřednictvím olomouckého biskupa Jana Volka ocitla v pozemkové výbavě r založeného ženského benediktinského kláštera v Pustiměři. Biskup Jan totiž r rozmnožil državy kláštera mimo jiné o vesnici Schonweld a také městečko Schreynern (), v 60. letech 20. století lokalizované cca 1,5 km jihovýchodně od Krásenska (E. Černý - Křetínský, Z rané historie Krásenska, Krásensko 650 let, 1998, 5 n.). Podle koncovky názvu Krásensko se usuzuje, že osada už ve středověku na krátko přechodně zanikla. Snad se tak stalo za domácích válek lucemburské sekundogenitury, nebo v době válek husitských. Konkrétní zprávy o tom chybí. Rokem 1390 se nicméně datuje zmínka o Krásensku ( Schenfeld ) v souvislosti s tehdejším sporem o obsazení krásenské fary při kostele sv. Vavřince (). Feudální vlastník - pustiměřský klášter benediktinek-, jemuž náleželo Krásensko od poloviny 14. století až do poslední čtvrtiny století 16., jak bylo na klášterních statcích obvyklé, nespravoval své zboží přímo, nýbrž prostřednictvím manů, kteří v 16. století sídlili ve zdejším purkrechtním dvoře. Ti manové, jejichž jména z 16. století známe, vesměs patřili k příslušníkům nižší šlechty. Byli to Jurmanové z 36

37 Krásenska, poté služebně činní u Žabků z Limberka v Dolních Kounicích a rychle stoupající po společenském žebříčku. Po Jurmanech měli krásenský purkrechtní dvůr rytíři Vavřinec Kopyník z Vejpovic a jeho syn Vít. Konečně v r až do své smrti r český bratr Kašpar Lukavecký z Lukavice v Čechách (E. Černý - Křetínský, cit dílo, 14). Jmenovitě bratři nedílní Ondřej a Martin Jurmanové z Krásenska obdrželi nobilitační list se znakem - napříč půlený štít s horní polovinou vztyčeného bílého koně - r V 50. letech 16. století byl Ondřej Jurman z Krásenska již ve službách pana Buriana Žabky z Limburka na Dolních Kounicích. (J. Pilnáček, Staromoravští rodové 1930, 248. Srv. K. Mlateček, Dějiny Krásenska do počátku třicetileté války, Krásensko 650 let, 1998, 15 n). Po polovině 16. století byl manským držitelem Krásenska opět nedávno v té době nobilitovaný Vavřinec Kopiník z Vejpovic ( nobilitován r. 1552). Ví se, že r provdal svou dceru Alžbětu za vladyku Jana Želetavského z nedalekých Jedovnic. R pak měl spor s Hanušem Gedeonem z Olešničky a z Kotvrdovic. R smrtí Vavřince Kopiníka přešel krásenský dvůr na jeho jediného syna Viléma. Jelikož ten r zemřel bezdětný, přivlastnily si pozůstalost jeho sestry Anna, Voršila a Kristýna, které odmítly vydat příslušnou část dědictví dětem zemřelé čtvrté sestry Alžběty Matyášovi a Kateřině. Jejich otec Jan Želetavský proto pohnal zmíněné tři dědičky před zemský soud. Soudní proces pokračoval i po r o jeho výsledku však není zpráv. (E. Černý, Křetínský, Pustiměřský klášter a krásenští vladykové I. Vyškovské noviny 22, 1991, 6. Srv. K. Mlateček, Dějiny Krásenska do počátku třicetileté války, in. Krásensko 650 let 15 n.). Všeobecná krize klášterních ústavů v 16. století spojená s rychlým šířením protestantismu neminula ani pustiměřský klášter. Celkový rozvrat v něm dospěl tak daleko, že správu kláštera, aby nebyl rozchvácen, musel převzít sám olomoucký biskup Stanislav Pavlovský. Dne 30. května 1588 císař Rudolf II. rozhodl, aby příjmy z majetku zaniklého kláštera byly používány jezuitskou kolejí v Olomouci, což papež Sixtus V. téhož roku potvrdil. Vzdor tomu olomoucký biskup Stanislav Pavlovský klášterní zboží přičlenil k biskupskému stolnímu statku Vyškov, když jezuitům poskytl roční důchod 500 zl. mor. (L. Hosák, Příspěvky k historickému místopisu Vyškovska, 74 n. Vyškovsko, Vlastivěda moravská, 1965, 406). V majetku olomouckých biskupů pak zůstalo Krásensko až do poloviny 19. století. Posledním manským držitelem purkrechtního dvora v Krásensku byl Kašpar Lukavecký z Lukavice, na jehož znaku byl modrý štít s vydrou se stříbrným ocasem, vyskakující polovinou těla z vody (J. Pilnáček, cit. dílo, 99). Zemřel r a jak svědčí dochovaný náhrobník, byl pochován při zdejším farním kostele. Zmiňuje 37

38 se o něm výslovně listina olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z 2. května 1596, kterou Krásenským udělil právo odúmrti :... a držíce předešle v tej dědině urozený vladyka Kašpar Lukavecký z Lukavice dvůr purkrechtní a sejdúc také bez dědicův pořádných z tohoto světa, tak jest ten dvůr s jeho příslušenstvím na nás jakožto pána dědičného tej dědiny beze všech prostředkův připadl (StOA Vyškov, fond Krásensko, listina ič. 1). Náhrobní kámen s reliéfem zesnulého a jeho znakem je vsazen do boční zdi krásenského kostela, ačkoliv původně olomoucký biskup Stanislav Pavlovský listem z 16. července 1594 zakázal jej jako nekatolíka v kostele pohřbít. (K. Mlateček, cit. dílo 17, 18). Z dědičného purkrechtního dvora, který mu připadl odúmrtí po Kašparu Lukaveckém z Lukavice biskup Pavlovský zřídil zemědělský dvůr obhospodařovaný ve vlastní režii feudálního vlastníka. Obdělávání pozemků dvora a vůbec chod jeho hospodářství biskup Pavlovský napříště zabezpečil poměrně rozsáhlými robotními povinnostmi, ke kterým byli krásenští poddaní zavázání v náhradu za udělení odúmrti r V listině se o tom praví : a za takovou milost často psaní lidé krásenští nynější i budoucí při jmenovaném dvoře našim krásenským všelijaké roboty dvořské koně i pěší, roly i jiné všelijaké k tomu dvoru přináležející, zorávati, zavláčeti, obilí všelijaké žiti, síci, shrabati, svázati do mandelův, složiti, do dvora svézti, trávy na lukách na sena i na trávy posíci a zpřevraceti, shrabati, do kop složiti a do dvora odnésti i jiné všelijaké roboty, což k tomu dvoru za potřebného bude, vypravovati mají a povinni budou nyní i na časy budoucí. (St. OA Vyškov, fond Krásensko, listina ič. 1). Zdá se, že útrapami třicetileté války Krásensko, ležící stranou hlavních cest, ve srovnání s jinými moravskými obcemi zprvu prošlo bez fatálně zničujících škod. K r zde bylo osazených 12 selských usedlostí a 8 domků, 1 půllán a 6 domků bez polí bylo pustých (Vyškovsko, 357). V následujících letech se situace ale zhoršila. R bylo v Krásensku osazeno 7 pololánů a 4 podsedky i 3 domky bez polí, k 7 starým poustkám přibylo nově pustých 5 půllánů a 1 podsedek (F. Matějek, Lánové rejstříky brněnského kraje z let , 1981, 94). V průběhu třicetileté války v Krásensku zanikla fara a farnost byla spravována z Pustiměře, později v 18. století ze Studnic. Samostatná kuracie pak existovala v Krásensku zase od r (K. Mlateček, Několik poznámek k církevním poměrům v Krásensku, in Krásensko 650 let, 27). Někdejší purkrechtní, napříště panský dvůr v Krásensku byl v režii a tudíž i přímé správě biskupské vrchnosti provozován po celé 17. století i ve století 18. Roku 1750 byla robotní povinnost krásenských poddaných převážně ke zdejšímu dvoru stanovena tak, že sedláci pololáníci robotovali 3 dny v týdnu se 2 koňmi, čtvrtláníci 38

39 3 dny v týdnu pěšky, a chalupníci 1 až 2 dny v týdnu rovněž pěšky. Týkalo se to v obci 4 sedláků, 8 malých sedláků, 9 čtvrtláníků a 1 chalupníka (J. Radimský, M. Trantírek, Tereziánský katastr moravský, 1962, 244). Hospodaření v nepříliš velkém panském dvoře se časem biskupské vrchnosti přestalo vyplácet, proto jeho budovy i část pozemkové výbavy odprodala do tzv. emfyteutického neboli dědičného pachtu. Stalo se tak někdy před rokem 1826, neboť toho roku už byl v stabilním katastru zaznamenán jako držitel objektu hostinský Antonín Gottwald. Zrušením patrimoniálního systému v polovině 19. století byli majitelé hostince a připojeného hospodářství zbaveni jakýchkoliv feudálních závazků. V r vyhořel horní konec Krásenska (Müller, cit.dílo, 84).Počátkem 20. století náležel hostinec čp. 76 Josefu Páskovi ml. Konaly se v něm zábavy i akce jinak důležité pro život obce. Například volby obecního zastupitelstva r (M. Klučková, Vývoj Krásenska v období první republiky, in Krásensko 650 let, 42 - podle Pamětní knihy obce Krásenska I.). Německá okupace znamenala životní ohrožení obce, neboť v listopadu 1940 bylo rozhodnuto o rozšíření vojenské střelnice u Vyškova a tím i o vystěhování Krásenska. Celkem mělo být vystěhováno 35 obcí a osad, Krásensko bylo začleněno do poslední etapy. Po odkladech bylo definitivní datum vystěhování stanoveno na rok 1944, kdy se také uskutečnilo. Hospodářské stroje a zařízení byly zabavovány už koncem roku Zabaveno bylo i zařízení z obou zdejších hostinců, tedy i z Páskova hostince čp. 76. K úplnému vystěhování úřady přikročily v rozmezí dubna a poloviny června Po odchodu obyvatel se v prázdném prostoru obce uskutečnila ostrá dělostřelecká minometná střelba, která měla za následek četné požáry. Z některých domů byly vybudovány vojenské objekty. Z jiných stavení byly vytrhány okna, dveře a podlahy, strhány střechy, rozřezány trámy a použity na topení. Nejvíce poškozen válečnými událostmi byl dolní konec obce, z něhož zbyly prakticky pouze rozvaliny, na horním konci byla nejvíce poškozena farní budova. O rozsahu poškození Páskova hostince se zprávy nezmiňují (S. Němečková Krásensko za druhé světové války, in Krásensko 650 let, 48 n). Znovuosídlování Krásenska začalo hned po skončení války. Rychlý pokrok symbolizuje např.obnovení poštovního úřadu r Pro zkoumaný objekt čp. 76 se užíval zavedený tradiční název hostinec U Pásků i po převratu z r Konaly se v něm místní slavnosti, mimo jiné májové veselice a slavil se tu například i příchod prvního poválečného lékaře do obce v r R se zásluhou místní Osvětové besedy v sále hostince U Pásků začalo s promítáním zvukových filmů (V. Pliska, Kulturní a společenský život v obci in Krásensko 650 let, 88). 39

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Znalecký posudek č. 3808-185/2011

Znalecký posudek č. 3808-185/2011 Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3907-30/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3907-30/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3907-30/2014 O ceně nemovitostí, tj. pozemku p.č.st.1/2 se stavbou zem.used čp.18, p.č.st.1/1 se stavbou bez čp/če zem.stav, p.č.4 a p.č.7/1, vše v obci Hořice, k.ú.chvalina, část obce

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1758

Veřejná dražba dobrovolná A1758 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1758 Dům na náměstí s obchodními prostory Česká Lípa Podlahová plocha budovy 246 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha objektu...

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012 PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP a ŘEZ AA... 1:100 PROSTOROVÉ PŮDORYSNÉ ŘEZY DOMEM PROSTOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3727/2012 o ceně nemovitostí rekreační chata č.e. 40 na pozemku parc.č. 1181/37 a pozemky parc.č. 1181/17 a 1181/37 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.12.2012

Více

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz konceptní stavebně historický průzkum BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK vaclav-hajek@post.cz OBSAH ÚVOD...2 SITUACE 1:2000...3 DĚJINY OBJEKTU...4 IKONOGRAFIE, MAPY A PLÁNY...5

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1599. Areál pro administrativu a výrobu Brno-ul. Čechyňská Roční dosažitelný nájem cca 1,1 mil.

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1599. Areál pro administrativu a výrobu Brno-ul. Čechyňská Roční dosažitelný nájem cca 1,1 mil. Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1599 Areál pro administrativu a výrobu Brno-ul. Čechyňská Roční dosažitelný nájem cca 1,1 mil. Kč Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu...

Více

strana 1 Popis č. 3788/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3788/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3788/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 16 na pozemku parc.č. st. 27, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 162 a pozemky parc.č. st. 27, st. 162, 28/1, 75/1, PK 1201/2, PK

Více

Znalecký posudek číslo 5631-209/11

Znalecký posudek číslo 5631-209/11 Znalecký posudek číslo 5631-209/11 O obvyklé ceně nemovitosti: poloviny rodinného domu číslo popisné 662 a souvisejících nemovitostí umístěných na pozemku parcelních čísel 2392 a 2393 vč. pozemků parcelních

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. : Litvínov 567256 k.ú. Horní Litvínov 686042 Objekt: severní pavilón zámku č.p.

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3843-20/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Dolní Kounice, k.ú. Dolní Kounice Adresa nemovité věci: Bezručova

Více

PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč

PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a cíle

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Město Jílové Mírové nám. 280

Město Jílové Mírové nám. 280 Město Jílové Mírové nám. 280 407 01 Jílové Jílové, 03.05.2013 Město Jílové zveřejňuje podle 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. záměr prodat nemovitosti 1) objekt B.

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010.

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Městečko. Vpravo je socha sv. Jana Nepomuckého, v pozadí vpravo za lípou je č.p. 112. Foto Jiří Pokorný, 2010. 160 Severozápadní

Více

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1 OBSAH VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 1. Úvod vyjádření...3 2. Celkový popis objektu...3 3. Provázání objektů...4 4. Popis zjištěných poruch...5 4.1 Podzemní podlaží...5 4.2 Nadzemní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ rozestav. budovy stojící na pozemku parc.č. 1042/2, a pozemku parc.č. 1042/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 124, pro obec Dříteň a katastrální území Záblatí Vlastník:

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

R D H o k r o v ý c h KOMPLETNÍ DOKUMENTACE

R D H o k r o v ý c h KOMPLETNÍ DOKUMENTACE KOMPLETNÍ DOKUMENTACE PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B 5,07m 2,77m 5,07m 2,4m 20,73m 4,45m 7,4m 8,88m 3,52m 2,27m pozemek stavebníka původní objekt RD rekonstruovaná část přístavba nová 6,22m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3999-15/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3999-15/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3999-15/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. stavební parcely č.443 o výměře 387m 2 včetně součásti pozemku tj. rodinného domu čp.206, a pozemku p.č.905/46 zahrada o výměře 128m2, vše v

Více

SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM

SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM Název: Investor: Kreslil, psal: Datum: Popis prací, výkaz výměr sanace stavby občanské

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3789/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 10 na pozemku parc.č. st. 107 a pozeme parc.č. st. 107 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 7.2.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

B.2 ZPRÁVA DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o.

B.2 ZPRÁVA DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o. s. r. o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory B.2 ZPRÁVA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA Vypracoval: Zak.číslo:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3964-87/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3964-87/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3964-87/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.st.166 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 410m 2 včetně součásti tohoto pozemku tj. stavby bydlení čp.110, a pozemku p.č.656/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3975-98/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 926m 2 včetně stavby bydlení čp.142, jež je součástí pozemku p.č.st.96, vše v obci a k.ú.choustníkovo

Více

Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace kleneb Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

KOORDINAČNÍ SITUACE-STÁVAJ. STAV M 1:250, 1:75

KOORDINAČNÍ SITUACE-STÁVAJ. STAV M 1:250, 1:75 5 5 35 22 5 2 5 55 5 33 22 KOORDINAČNÍ ITUACE-TÁVAJ. TAV M :25, :5 LEGENDA OBJEKTŮ : předmětný rodinný dům vedlejší stavební objekty 5/ 5/5 5/ 5/3 5/2 5/ hranice předmětného stavebního pozemku hranice

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 -

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Kostel Povýšení Svatého Kříže, Loukovec Návrh na restaurování oken a dveří Celkový pohled na kostel Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Hlavní vstupní dveře pod věží Rozměr: 260 x 160 cm Vstupní

Více

Znalecký posudek číslo 3188-78/06

Znalecký posudek číslo 3188-78/06 Znalecký posudek číslo 3188-78/06 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1595 s příslušenstvím Rychvald katastrální území: Rychvald okres: Karviná Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - Mgr. Pavla

Více