ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 289/4, 289/5, 292/1, 292/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ TATENICE, OBCI TATENICE, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Praha 8 č.j. Účel znaleckého posudku: 163/2015-D stanovení obvyklé ceny výše uvedených nemovitostí pro potřeby dražebníka Oceněno ke dni : Pohled západní Pohled JV Haly výroby Znalecký posudek obsahuje 18 stran textu (+ 12 stran příloh samostatně). Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. Ve Svitavách Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

2 Fotodokumentace: Rodinný dům č.p. 157/1 Byt 4+1 s přísl. pohled dvorní 1. NP - byt 4 + kk s přísl. pokoj pokoj ložnice jídelna kuchyně Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

3 koupelna chodba Byt 3 + kk s přísl. obývací pokoj kuchyňský kout WC koupelna Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

4 2.NP podkroví pokoj pokoj 2. koupelna koupelna Výrobní haly, vlevo zděná hala přistavěná ke stodole, vpravo hala z dřevěné konstrukce- bez č.p. /čev na st.p.č. 157/5 pohled západní - výroba pohled JZ Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

5 přístavba dílny původní stodola - dílna zděná dílna v bývalé stodole sociální zázemí + šatny - Unimo buňky Definice obvyklé ceny Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

6 A. NÁLEZ 1. Základní informace Název předmětu ocenění: Adresa předmětu ocenění: Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Počet obyvatel: Stavební parcela č. 157/1, jejíž součástí je rodinný dům čp. 61, stavební parcela č. 157/5, jejíž součástí je budova výroby bez č.p./čev, pozemkové parcely p.č. 289/4, 289/5, 292/1, 292/2 s příslušenstvím Tatenice Pardubický Ústí nad Orlicí Tatenice Tatenice stagnace 2. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne Vlastnické a evidenční údaje Vlastník LV 302 Marie Jursová, č.p. 61, Tatenice Stručný popis nemovitosti a místopisné údaje Předmětem ocenění je geometricky oddělená část bývalé velké zemědělské usedlosti s částí obytnou se dvěma byty na stavební parcele p.č. 157/1 - zastavěné ploše vícepodlažním rodinným domem koncovým řadovým, s půdorysem přibližně ve tvaru L, s byty 4 + kk s přísl. v 1.NP, s bytem 3 + kk s přísl. ve dvou nadzemních podlažích, s výrobními halami bez čp. na st. p.č. 157/5 - jedná se o původní stodolu přistavěnou k části obytné ze strany západní, s přístavbou ke stodole ze strany západní a dále přístavbu výrobní haly k 1.výrobní hale ze strany jižní - výrobních prostor. Oceňované nemovitosti jsou umístěné v katastrálním území Tatenice, na severozápadním okraji obce Tatenice, po pravé straně cca 400 m od místní komunikace z Lubníka do Tatenic, Oceněny jsou pozemky st. 157/1, st.p.č. 157/5, p.č. 289/4, 289/5, 292/1,292/2. Oceněny jsou pozemky v celkové výměře 2897 m2. Původní stavba usedlosti byla postavena v roce Nemovitost je napojena na přípojky: vodovodní, elektro, kanalizace do jímky. Obec Tatenice leží administrativně v okrese Ústí nad Orlicí a náleží pod Pardubický kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Lanškroun. Obec Tatenice se rozkládá asi 27 km jihovýchodně od Ústí nad Orlicí a 9 km jihovýchodně od Lanškrouna. Vybavenost obce odpovídá obcím s počtem obvyatel do cca 1000 je zde Obecní úřad, pošta, MŠ, ZŠ, sportovní hriště, ordinace praktického lékaře a stomatologa. Obec je plynofikována, je zde veden veřejný vodovod. Doprava v obci je zajištěna autobusovou dopravou, nejbližší železniční zastávka je v místě Obec má schválený územní plán. Předmět ocenění se nachází na severozápadním okraji obce. Nemovitosti nejsou umístěny v inundačním pásmu. Poloha je vhodnou pro bydlení v klidné části obce. Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

7 Nezajištěný přístup : Přístup byl a je realizován ze strany západní po zpevněné komunikaci p.č. 2648/1 ve vlastnictví Obce Tatenice, po nezpevněné cestě p.č ve vlastnictví Obce Tatenice, dále po p.č. 291/1, 1180/4, 291/2 - ve vlastnictví SJM Urban Zdeněk, Urbanová Hana - není zajištěn přístup, nebylo zřízeno věcné břemeno služebnosti přechodu a přejezdu pro vlastníka oceňované nemovitosti. Přístup ze strany východní není možný - p.č (ZE), vlastníky Petr Špirka, - viz příloha SJM Hromádko Pavel a Agnieszka Zřízené věcné břemeno chůze a jízdy LV odd. B - po části st.p.č. 163/4 v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. zak /2004 neřeší přístup do oceňované nemovitosti. Mezi stavební parcelou st.p.č. 163/4 omezenou věcným břemenem a oceňovanou pozemkovou parcelou p.č. 292/1 je umístěna pozemková parcela p.č. 292/5 ve vlastnictví SJM Kalandra Jan a Kalandrová Marie, která není omezena věcným břemenem viz příloha. Podklady pro ocenění: 1. Základní podklady výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Tatenice list vlastnictví č.302 ze dne Situační podklady kopie katastrální mapy předmětného území platná pro k.ú. Tatenice - dálkovým přístupem mapa oblasti 3. Doklady o nabytí smlouva darovací ze dne nebyla předložena dohoda o vypořádání SJM ze dne nebyla předložena 4. Ostatní podklady nebyly předloženy Zjištěné právní závady: Rizika: Ostatní finanční / právní omezení - viz LV 302, oddíl C, nejsou zohledněna v odhadnuté obvyklé ceně Zástavní právo smluvní Schváleno oddlužení Nařízení předběžného opatření Metody zjištění hodnoty Ocenění nemovitosti je prováděno pro účel aukce - rychlý prodej. Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

8 Stručná charakteristika těchto metod: - metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). - metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. - metoda srovnávací (tržní, statistická) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí. Pro stanovení obvyklé ceny bude upřednostněna porovnávací metoda. Rodinné domy v Tatenicích nejsou běžně pronajímané. Výnosová hodnota není stanovena, neboť náklady spojené s provozem nemovitosti převyšují výnos ve výši obvyklého nájemného. Obsah odhadu 1.1. Ocenění nákladovou metodou Rodinný dům se dvěma byty čp Provozní objekt zděné dílny na st. p.č.157/ Provozní objekt dílny z dřevěné konstrukce na st. p.č. 157/ Sociální zařízení na p.č. 292/ Ocenění pozemků 1.3. Ocenění porovnávací metodou 1.4. Ocenění výnosovou metodou B. STANOVENÍ NÁKLADOVÉ CENY Předmětem ocenění je geometricky oddělení část zemědělské usedlosti se dvěma byty a bývalou stodolou s přistavěnou dílnou - výrobní prostory dřevovýroby se sociálním zázemím. Výrobní činnost byla zastavena. 1) Rodinný dům čp. 61 na st. p.č. 157/1 - část obytná Rodinný dům byl postaven jako budova vícepodlažní v roce 1870, v části podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, se šikmou střechou s volným půdním prostorem, v roce 2005 byly do střešního prostoru vestavěny obytné místnosti nového bytu. Rodinný dům obsahuje dva byty - starší 4 + kk s přísl. umístěný v 1.nadzemním podlažím, nový byt 3 + kk s přísl. z roku 2005, který je umístěn ve dvou nadzemních podlažích. Rodinný dům je osazen v mírně svažitém terénu, jeho půdorys je přibližně ve tvaru L. Poslední modernizace bytu 4 + kk s přísl. byla provedena v roce 2005, byt 3 + kk s přísl. byl stavebně upraven v roce Poslední opravy charakteru rekonstrukce byly provedeny v letech minulého století. Přístup do rodinného domu je ze strany západní Budova byla postavena jako zděná, ze zdiva kamenného, cihelného, stropy jsou položeny polospalné, v podkroví sádrokartonové podhledy. Střecha je z krovu dřevěného vázaného, krytina je položena z osinkocementových vln. Ostatní popis konstrukcí a vybavení je níže. Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

9 Byt 4 + kk s přísl. je standardně vybaven, je užíván trvale, nebyly zjištěny závady.. Byt 3 + kk s přísl. je vybaven ve vyšším standardu, má dvě koupelny, stavebně upravené podkroví je přístupné z dřevěného schodiště. Vytápění bytů je společné - ÚT s kotlem na pevná paliva, vchod do bytů je samostatný. Konstrukce Popis Základy kamenné, betonové Zdivo kamenné, zděné cihelné, smíšené cm Stropy klenby, polospalné, sádrokartonové podhledy Střecha krov dřevěný, vázaný Krytina osinkocementová Klempířské konstrukce pozinkovaný plech Vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné omítky Fasádní omítky vápenné dvouvrstvé omítky, břízolit Vnější obklady kamenný sokl Vnitřní obklady běžné keramické obklady Schody dřevěné Dveře masiv, rámové Okna dřevěná špaletová,zdvojená,plastová Podlahy obytných místností vlysy, keramická dlažba, plovoucí Podlahy ostatních místností betony Vytápění ústřední topení na pevná paliva Elektroinstalace světelná, zás. 400 V Bleskosvod Rozvod vody studená i teplá voda, Zdroj teplé vody bojler 2* Instalace plynu Kanalizace plastové potrubí Vybavení kuchyně kuchyňská linka 2*, elektrický sporák 2 Vnitřní vybavení sprchový kout, umyvadlo, vana, sprchový kout, umyvadlo Záchod 3 * WC Ostatní 2*digestoř Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Užitná plocha podlaží 1.PP 53,95 m 2 20,00 m 2 1.NP 229,45 m 2 183,05 m 2 2.NP 52,50 m 2 56,98 m 2 Dispozice: Výčet místností Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Užitná plocha 1.PP sklep 40,00 m 2 0,50 20,00m 2 1.PP - celkem 40,00 m 2 20,00 m 2 1.NP byt 4 + kk chodba 9,55 m 2 1,00 9,55m 2 spíž 3,00 m 2 1,00 3,00m 2 jídelna 20,60 m 2 1,00 20,60m 2 kuchyň 19,75 m 2 1,00 19,75m 2 pokoj 25,20 m 2 1,00 25,20m 2 pokoj 19,93 m 2 1,00 19,93m 2 pokoj 12,12 m 2 1,00 12,12m 2 Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

10 byt 3 + kk koupelna 9,00 m 2 1,00 9,00m 2 WC 1,20 m 2 1,00 1,20m 2 WC 1,12 m 2 1,00 1,12m 2 chodba 9,50 m 2 1,00 9,50m 2 koupelna 6,00 m 2 1,00 6,00m 2 pokoj s kuchyňským koutem 38,60 m 2 1,00 38,60m 2 terasa 14,96 m 2 0,50 7,48m 2 1.NP - celkem 190,53 m 2 183,05 m 2 2.NP byt 3 + chodba 5,34 m 2 1,00 5,34m 2 kk pokoj 16,23 m 2 1,00 16,23m 2 pokoj 21,92 m 2 1,00 21,92m 2 šatna 3,25 m 2 1,00 3,25m 2 koupelna 5,07 m 2 1,00 5,07m 2 schodiště 5,17 m 2 1,00 5,17m 2 2.NP - celkem 56,98 m 2 56,98 m 2 Výpočet nákladové ceny: Zastavěná plocha [m 2 ] 229 Obestavěný prostor [m 3 ] 1 514,94 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 145 Další životnost roků 50 Opotřebení % 45,00 Věcná hodnota (VH) Kč Provozní objekt zděné dílny na st. p.č.157/5 Bývalá stodola, budova zděná, se stropy dřevěnými s podhledem, s dřevěným vázaným krovem s půdním prostorem, byla zvětšena o přístavbu ve směru západním - budova zděná s jedním nadzemním podlažím, střechou nízkou sedlovou z dřevěných vazníků - stáří neurčeno. V původní budově je vestavěna dílna, kotelna. Stáří : odhadem 100 let Technický stav dobrý, bez závad, vybavení ve standardu požadovaném, pro výrobu,.. Konstrukce, vybavení Popis Základy vč. zemních prací betonové pasy Svislé konstrukce zděné tl. 45 cm a více Stropy podhled Krov, střecha dřevěný vázaný, dřevěný sbíjený Krytiny střech osinkocementová Klempířské konstrukce pozinkovaný plech Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky Úprava vnějších povrchů keramické obklady Vnitřní obklady Schody Dveře náplňové Vrata dřevěná,kovová Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

11 Okna Povrchy podlah Vytápění Elektroinstalace Bleskosvod Vnitřní vodovod Vnitřní kanalizace Vnitřní plynovod Ohřev teplé vody Vybavení kuchyní Vnitřní hygienická vybavení Výtahy Ostatní dřevěná špaletová teracová dlažba světelná třífázová Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Užitná plocha podlaží 1.NP 244,55 m 2 199,07 m 2 Výčet místností Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Užitná plocha 1.NP výrobní hala 143,81 m 2 1,00 143,81m 2 výrobní hala 43,80 m 2 1,00 43,80m 2 kotelna 11,46 m 2 1,00 11,46m 2 1.NP - celkem 199,07 m 2 199,07 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.NP (13,80*7, ,70*7,30)*(3,30) = 807,02 m 3 střešní prostor 13,80*7,30*3,5/2+19,70*7,30*2,00/2 = 320,11 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 1 127,12 m 3 Zastavěná plocha [m 2 ] 245 Obestavěný prostor [m 3 ] 1 127,12 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 100 Další životnost roků 50 Opotřebení % 50 Věcná hodnota (VH) Kč Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

12 1.13. Provozní objekt dílny z dřevěné konstrukce na st. p.č. 157/5 Budova přistavěná k původní stodole ze strany jižní, z dřevěné konstrukce, obíjená, se střechou z dřevěných vazníků, s podhledem. Je postavena jako hala jednolodní, nevytápěná. Stáří : odhadem 15 let Technický stav: ke dni ocenění zjištěné zvýšené opotřebení podlah, stropních podhledů, části obvodového pláště. Konstrukce, vybavení Základy vč. zemních prací Svislé konstrukce Stropy Krov, střecha Krytiny střech Klempířské konstrukce Úprava vnitřních povrchů Úprava vnějších povrchů Vnitřní obklady Schody Dveře Vrata Okna Povrchy podlah Vytápění Elektroinstalace Bleskosvod Vnitřní vodovod Vnitřní kanalizace Vnitřní plynovod Ohřev teplé vody Vybavení kuchyní Vnitřní hygienická vybavení Výtahy Ostatní Popis betonové patky izolované dřevěné, obíjené podhled dřevěný sbíjený osinkocementová pozinkovaný plech nátěr, obklad nátěr dřevěná střešní prkna palubky světelná třífázová Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Užitná plocha podlaží 1.NP 201,00 m 2 195,00 m 2 Výčet místností Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Užitná plocha 1.NP výrobní hala 195,00 m 2 1,00 195,00m 2 1.NP - celkem 195,00 m 2 195,00 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.NP (6,70*30,00)*(4,30) = 864,30 m 3 střešní prostor 6,70 * 30,00 * 0,60/2 = 60,30 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 924,60 m 3 Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

13 Zastavěná plocha [m 2 ] 201 Obestavěný prostor [m 3 ] 924,60 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 15 Další životnost roků 10 Opotřebení % 50 Věcná hodnota (VH) Kč Sociální zařízení na p.č. 292/2 Postaven z unimobuněk, popis viz níže. Je bez vlivu na obvyklou cenu, ve zhoršeném technickém stavu, stáří odhaduji na 14 let. Konstrukce Základy vč. zemních prací Svislé konstrukce Stropy Krov, střecha Krytiny střech Klempířské konstrukce Úprava vnitřních povrchů Úprava vnějších povrchů Vnitřní obklady keramické Schody Dveře Vrata Okna Povrchy podlah Vytápění Elektroinstalace Bleskosvod Vnitřní vodovod Vnitřní kanalizace Vnitřní plynovod Ohřev teplé vody Vybavení kuchyní Vnitřní hygienické vyb. Výtahy Ostatní Instalační pref. jádra Popis chybí unimobuňky unimobuňky plochá plechová pozinkovaná dřevěný obklad běžné obklady hladké plné dveře dřevěná zdvojená okna PVC přímotopy světelná plastové trubky plastové potrubí bojler vana, umyvadlo, WC Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Užitná plocha podlaží 1.NP 36,72 m 2 27,00 m 2 Výčet místností Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Užitná plocha Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

14 1.NP WC, sprchy, šatna 27,00 m 2 1,00 27,00m 2 1.NP - celkem 27,00 m 2 27,00 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.NP (7,20*5,10)*(3,00+0,90/2) = 126,68 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 126,68 m 3 Zastavěná plocha [m 2 ] 37 Obestavěný prostor [m 3 ] 126,68 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 14 Další životnost roků 0 Opotřebení % 100,00 Věcná hodnota (VH) Kč 0 Věcná hodnota budov celkem: , 00 Kč 3) VÝPOČET OBVYKLÉ CENY POZEMKŮ Základní popis oceňovaných pozemků Předmětem ocenění jsou stavební pozemky umístěné na severozápadním okraji kraji obce Tatenice, obvyklá cena pozemků byla stanovena na základě obchodovaných cen pozemků v obci a ve srovnatelných obcích polohou, počtem obyvatel a vybavením. Ceny pozemků pro výstavbu rodinných domů jsou v rozmezí Kč/m 2. Zde odhaduji obvyklou cenu pozemků po vyhodnocení polohy, výměry, stupně zainvestování a přístupu ve výši 80 Kč/m 2 Vlastnický podíl Celková cena Druh pozemku Parcela č. Výměra Jednotková cena m 2 Kč/m 2 pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří st. 157/ / zastavěná plocha a nádvoří st. 157/ / zahrada 289/ / zahrada 289/ / zahrada 292/ / zahrada 292/ / Celková výměra pozemků: Hodnota pozemků celkem: VĚCNÁ HODNOTA CELKEM: ,00 Kč Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

15 C. STANOVENÍ VÝNOSOVÉ HODNOTY NEMOVITOSTI Výnosová hodnota nebyla stanovena, náklady související s provozem nemovitostí jsou vyšší než výnos. D. POROVNÁVACÍ METODA Jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly být starší než 1 rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Technické parametry oceňovaného rodinného domu: Výměra pozemků: m2 Užitné plochy: 681 m2 V příkladech prodejů uvádím obchodované rodinné domy v regionu. Lokalita Započitat elná plocha Pozemek Dispozice Požadovaná cena Jednotková cena Koeficien t celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu K c Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 K c Kč/m 2 Pomezí 1 100, Byt 4 + 1, , skladovací prostory - stodoly, chlévy Rodinný dům, Velká zemědělská usedlost s bytem s přísl., vytápění lokální na pevná paliva, bez kanalizace, nižší standard vybavení, užívána jen k rekreaci, vybavení koupelny u konce životnosti, suché WC, část hospodářských budov u konce životnosti. Poloha více lukrativnější satelit Poličky. Hodnocení: Redukce pramene ceny - prodej - koeficient 1,00; Lokalita - lukrativnější - satelit Poličky - koeficient 0,90; Velikost objektu - větší započitatelná plocha - koeficient 1,20; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení - koeficient 1,30; Celkový stav - vyšší opotřebení - koeficient 1,30; Vliv pozemku - větší výměra - koeficient 0,95; Úvaha zpracovatele ocenění - větší hospodářské prostory - koeficient 1,05; Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - prodej; Lokalita - lukrativnější - satelit Poličky; Velikost objektu - větší započitatelná plocha; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení; Celkový stav - vyšší opotřebení; Vliv pozemku - větší výměra; Úvaha zpracovatele ocenění - větší hospodářské prostory; Radkov 535, Byty 3 + 1, 3+1, hospodářské , Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

16 prostory Rodinný dům, Velká zemědělská usedlosti obsahující dva byty vel. 3+1 s přísl. a 3+1 bez přísl.. Původní stavba byla postavena cca v roce 1900, v roce 1969 byla provedena částečná rekonstrukce a modernizace, byla vyměněna střešní krytina, opraveny vnější povrchy, byl přestavěn byt vel. 3+1 s přísl. z bývalého výměnku, byly vyzděny nově příčky tvořící dispozici, vyměněny stropy, okna a dveře, provedeny nové rozvody instalací. Byla nově vybavena koupelna s WC. V bytě 3+1 bez příslušenství byla v roce 1969 vyměněna okna, dveře, proveden nový strop nad kuchyní. V posledních cca 15 letech bylo vyměněno vybavení kuchyně v bytě bez příslušenství, koupelna a WC v bytě v levé části budovy, údržba je nedostatečná, všechny místnosti nejsou užívané a vytápěné, přestože lokální vytápění elektrické je instalováno. Technický stav konstrukcí s dlouhodobou životností je dobrý, vybavení převážně standardní, pouze v jednom bytě je funkční vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, sporákem.zvýšená vlhkost obvodových stěn v cca 5%. Neprováděna údržba, nutná výměna některých vybavení Příslušenstvím jsou stodola, chlévy - nadstandardní svými výměrami Hodnocení: Redukce pramene ceny - prodej - koeficient 1,00; Lokalita - méně lukrativní - koeficient 1,10; Velikost objektu - menší výměra užitných ploch - koeficient 0,95; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení - koeficient 1,15; Celkový stav - vyšší opotřebení - koeficient 1,15; Vliv pozemku - větší výměra pozemků - koeficient 0,85; Úvaha zpracovatele ocenění - bez pozn. - koeficient 1,00; Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - prodej; Lokalita - srovnatelná; Velikost objektu - menší výměra užitných ploch; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení; Celkový stav - vyšší opotřebení; Vliv pozemku - větší výměra pozemků; Úvaha zpracovatele ocenění - bez pozn.; Kamenná Horka 550, Byt s , přísl., hospodářské prostory Rodinný dům, Bývalá zemědělská usedlost v Kamenné Horce, s bytem vel. 3+1 s přísl., dům z r. 1830, poslední stavební úpravy byly provedeny v roce 1983, celková rekonstrukce nebyla provedena, byla vyměněna střešní krytina v 60 letech min stolení., obytná část je stavbou část. podsklepenou, s jedním nadzemním podlažím a stavebně upraveným podkrovím, OP obytné části, 1330 m3, vytápění ÚT na PP, standardní vybavení, k obytné části jsou přistavěny, hospodářské stavby - stodola a dva chlévy Hodnocení: Redukce pramene ceny - prodej - koeficient 1,00; Lokalita - srovnatelná - koeficient 1,00; Velikost objektu - menší užitná plocha - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - nižší standadrd vybavení - koeficient 1,10; Celkový stav - vyšší opotřebení - koeficient 1,10; Vliv pozemku - srovnatelný - koeficient 1,00; Úvaha zpracovatele ocenění - bez pozn. - koeficient 1,00; Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - prodej; Lokalita - srovnatelná; Velikost objektu - menší užitná plocha; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení; Celkový stav - vyšší opotřebení; Vliv pozemku - srovnatelný; Úvaha zpracovatele ocenění - bez pozn.; Horní Čermná 350, Byt 3 + 1, 5+1 s přísl., dílna , Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

17 Rodinný dům, Geometricky oddělená pravá část bývalé zemědělské usedlosti postavené v roce 1904, byla kompletně přestavěna, v roce 1962 byla rekonstruována jihozápadní část budovy s jedním nadzemním podlažím, v roce 1992 bylo nadstavěno 2.NP, dosud bez fasádní omítky, v roce 1978 byla přistavěna budova se dvěma nadzemními podlažími - hlavní část rodinného domu se střechou šikmou. V roce 2002 byl modernizován byt v 2.NP - je standardně vybavený, lze užívat. Ke dni ocenění je byt v 1.NP v rekonstrukci. Nelze užívat. Ke dni ocenění není budova cca půl roku užívána. Hodnocení: Redukce pramene ceny - prodej - koeficient 1,00; Lokalita - lukrativnější - koeficient 0,95; Velikost objektu - menší užitkové plochy - koeficient 0,70; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení - koeficient 1,10; Celkový stav - vyšší opotřebení - koeficient 1,05; Vliv pozemku - menší výměra - koeficient 0,90; Úvaha zpracovatele ocenění - menší výměra podlahových ploch - koeficient 1,05; Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - prodej; Lokalita - lukrativnější; Velikost objektu - menší užitkové plochy; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení; Celkový stav - vyšší opotřebení; Vliv pozemku - menší výměra; Úvaha zpracovatele ocenění - menší výměra podlahových ploch; Variační koeficient před úpravami: 55,59 % Variační koeficient po úpravách: 22,80 % Započitatelná plocha 681,10 m 2 Minimální jednotková cena: 1 720Kč/m 2 Minimální cena: Kč Průměrná jednotková cena: Kč/m 2 Průměrná cena: Kč Maximální jednotková cena: Kč/m 2 Maximální cena: Kč Stanovená jednotková cena: Kč/m 2 Porovnávací hodnota: , Kč Komentář ke stanovení ceny obvyklé. Obvyklá cena byla stanovena porovnávací metodou. V příkladech prodejů uvádím obchodované nemovitosti, srovnatelné svým charakterem, tj. bývalé zemědělské usedlosti s nadstandardními prostory hospodářskými a obytnou částí. Po vyhodnocení prodejů a porovnání s oceňovanou nemovitostí odhaduji obvyklou cenu ve výši Kč. Výhody oceňované nemovitosti: Byty 4 + kk s přísl., 3 + kk s přísl. se samostatnými vchody v levé a pravé části rodinného domu - části obytné Možnost kombinace bydlení a živnostenské provozovny Nejsou potřebné opravy bytů, jejich vybavení je standardní Nevýhody oceňované nemovitosti: Není zajištěn přístup Společné vytápění bytů Přístup po z části nezpevněné cestě Zhoršený technický stav dílny přistavěné ze strany jižní - dřevěná konstrukce obíjená. Přístup: Ke dni ocenění není zajištěn přístup k oceňovaným nemovitostem. Vhledem k tomu, že se jedná o p.č. 291/1, 1180/4, 291/2 - ve vlastnictví SJM Urban Zdeněk, Urbanová Hana, které jsou přístupovými k jejich pozemkům, odhaduji na základě obvyklých cen za pronájem srovnatelných pozemků cenu věcného Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

18 břemene služebnosti zajištění přístupu pro vlastníka oceňovaných nemovitostí. Výměra pozemků p.č. 291/1, 1180/4, 291/2: 221 m2 Obvyklé nájemné pro podnikatelskou činnost z ceny pozemku: 5% * 80 Kč/m2 Cena služebnosti: 80 Kč//m2 * 221 m2 * 0,05 = 884 Kč Na dobu neurčitou: * 10 Ocenění věcného břemene ,00 Kč, po zaokr Kč. Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

19 REKAPITULACE: 1. Nákladová cena : ,00 Kč 2. Obvyklá cena stanovená porovnávací metodou : ,00 Kč Výsledná obvyklá cena byla stanovena porovnávací metodou, po odpočtu výdajů spojených se zajištěním přístupu cca Kč byla výsledná obvyklá cena odhadnuta ve výši: Slovy: Jedenmilionpětsettřicettisíckorunčeských ,00 Kč Pozn: v obvyklé ceně nebyla zohledněna omezení na nemovitosti váznoucí v odd. C LV 302. Ve Svitavách Ing. Jana Vítková Nám. Míru Svitavy znalec z oboru Ekonomika odv. ceny a odhady se specializací oceňování podniků a nemovitostí ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu ze dne č.j. Spr.3136/99 pro základní obor Ekonomika - odv. ceny a odhady se specializací oceňování podniků a nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 3224/051/15 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č /15. Ing. Jana Vítková Nám. Míru Svitavy Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 651/8 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 651 NA ST. P.Č. 562/1, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PARNÍK, OBCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, VČETNĚ SPOL.

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, 56802 Svitavy, tel. 461533818, 603108441 1

Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, 56802 Svitavy, tel. 461533818, 603108441 1 Stavební parcela č. 45, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 164 s příslušenstvím v k.ú. a obci ZNALECKÝ POSUDEK č. 3167/089/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 45, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti č. 2945/013/13

Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti č. 2945/013/13 Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti č. 2945/013/13 (předmětu dražby) pro provedení veřejné dražby nedobrovolné dle 17 zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách ke dni ocenění 30.1.2013 O OBVYKLÉ

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 MOVITOST: Bytová jednotka č.86/3. Adresa nemovitosti: Břevniště 86 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Hamr na Jezeře, k.ú. Břevniště

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dům č.p. 281. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu

ZNALECKÝ POSUDEK. dům č.p. 281. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2691-35/14 o ceně bytové jednotky č. 281/1 v budově č.p. 281 ležící na st. 293 v kú Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, okr. Bruntál a podíl na pozemku st. 293. dům č.p. 281 kuchyně

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Číslo 3340/206/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p.12 na pozemku p.č. st. 2/1 s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 2/1, p.č. 2/1, p.č.2/4 a p.č.3/2, to vše v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 Okres:Bruntál Obec :Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1561/4 v osobním vlastnictví v domě č.p.1561 v ulici Horní v Bruntále, okres Bruntál, včetně spoluvlastnického

Více

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 803/16 V budově č. p.: 803 Na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

AKTUALIZACE ZNALECKÉHO POSUDKU č.3173/292/2012

AKTUALIZACE ZNALECKÉHO POSUDKU č.3173/292/2012 Okres:Kladno Obec :Kyšice AKTUALIZACE ZNALECKÉHO POSUDKU č.3173/292/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.175 v ulici J. Kameše s příslušenstvím a pozemky v k.ú. a obci Kyšice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 161-34.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 161-34.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 161-34.15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p.37 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Polepy, k.ú. Polepy Adresa nemovité věci: Polepy 37, 411 47 Vlastník stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Horky nad Jizerou, k.ú. Horky nad Jizerou Adresa nemovité Horky nad Jizerou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3087/116/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 2971/19 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 8/4049/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 8/4049/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 8/4049/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 3201/89 s příslušenstvím v k.ú. Kroměříž Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Kroměříž, k.ú. Kroměříž Adresa nemovitosti:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

1 000 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6300/220 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 000 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6300/220 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6300/220 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 1727/7 V budově č. p.: 1727 Na pozemku

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9247-29/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 5095/3 v bytovém domě Chomutov č.p. 5094, 5095 v ulici Školní Pěšina včetně podílu 759/24480 na příslušenství a společných částech domu Chomutov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3195/82/2015 6 Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Albertova 4059 / 19, 767 01 Kroměříž Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Kroměříž,

Více

Znalecký posudek ( ceny v časové tísni) č. 3561 / 2015

Znalecký posudek ( ceny v časové tísni) č. 3561 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Znalecký posudek ( ceny v časové tísni) č. 3561 / 2015 Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu dražba nedobrovolná Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 300/4/10

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 300/4/10 I n g. R o m a n L u k á š, z n a l e c z o b o r u e k o n o m i k a, o c e ň o v á n í n e m o v i t o s t í. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

500 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

500 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 32 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 40/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 1115/3 V budově č. p.: 1115 Na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 634/105/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 170, na pozemku č. parc. St. 170 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 170, č. parc. 451/2, k.ú. Dřetovice, obec Dřetovice,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 44-23.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č.1091/1 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Hostivař Adresa nemovitosti: Přeštická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1725/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 58/26 zapsaná na listu vlastnictví č. 6873, vymezená v budově Příbram VIII, č.p. 58, zapsané na LV č. 6036, stojící

Více

VÝSLEDNÁ HODNOTA MAJETKU

VÝSLEDNÁ HODNOTA MAJETKU Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 777 250 923; E-mail dusek@zkdusek.cz 97EX 13538/10 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 286/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka 353/9 Katastrální údaje : Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2607-360/2011 o ceně bytové jednotky č.1582/123 v Praze Holešovicích, Varhulíkové č.p.1582/24, včetně příslušenství a podílu o velikosti 796/111252 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4045-61/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4045-61/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4045-61/2015 O ceně nemovitých věcí, tj.: - pozemku p.č.st.156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273m2, včetně jeho součástí tj. stavby bydlení čp.142 stojící na pozemku p.č.st.156

Více