EIOPABoS14/ září Pracovní program orgánu EIOPA na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EIOPABoS14/108 29. září 2014. Pracovní program orgánu EIOPA na rok 2015"

Transkript

1 EIOPABoS14/ září 2014 Pracovní program orgánu EIOPA na rok

2 Obsah 1. Úvod Strategické cíle Společný výbor

3 1. Úvod Orgán EIOPA byl zřízen v roce 2011 jakožto evropský orgán dohledu v rámci Evropského systému dohledu nad finančním trhem (dále jen ESFS) s cílem posílit evropská opatření na poli dohledu v zájmu lepší ochrany pojistníků, účastníků penzijních systémů a oprávněných osob a obnovit důvěru ve finanční systém. Pracovní program orgánu EIOPA na rok 2015 je výsledkem ročního plánovacího cyklu orgánu. Tento cyklus je tvořen řadou úkolů, jejichž cílem je určit, kde je práce orgánu nejvíce zapotřebí a na co by měl zaměřit své zdroje (jak lidské, tak finanční), což umožňuje náležité stanovení priorit úkolů a průběžné sledování požadovaných výsledků. Program je projevem transparentnosti a odpovědnosti vůči hlavním zúčastněným subjektům orgánu EIOPA a interně slouží jako soubor nástrojů pro řízení, který propojuje konkrétní požadované výsledky práce orgánu s jeho strategií. Proces přípravy programu na rok 2015 začal posouzením strategie orgánu EIOPA, která byla nově rozdělena do pěti strategických cílů, jež vycházejí ze zakládajícího nařízení orgánu a jsou zaměřeny na zlepšení fungování vnitřního trhu, zejména zajištěním vysoké, účinné a jednotné úrovně regulace a dohledu v EU s důrazem na pojišťovnictví a penzijní pojištění. Jedná se o tyto cíle: zajišťovat transparentnost, jednoduchost, přístupnost a spravedlivé podmínky na vnitřním trhu pro spotřebitele, řídit vypracovávání řádných a obezřetných předpisů podporujících vnitřní trh EU, zlepšovat kvalitu, účinnost a konzistentnost dohledu nad pojistiteli a zaměstnaneckým penzijním pojištěním v EU, identifikovat, posuzovat, zmírňovat a řídit rizika a hrozby pro finanční stabilitu odvětví pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění a zajistit, aby orgán EIOPA vystupoval jako moderní, kompetentní a profesionální organizace s efektivním správním uspořádáním, účinnými procesy a dobrou pověstí. Veškeré produkty či služby, které orgán poskytne v roce 2015, mají jasný záměr, který se váže k jednomu z těchto pěti cílů. Díky tomu je jasný účel a hodnota činnosti orgánu EIOPA a je možné stanovovat priority mezi mnoha vzájemně si konkurujícími nároky, jež jsou kladeny na omezené zdroje orgánu EIOPA. Následující oddíly pracovního programu, které byly rozděleny podle strategických cílů, podávají přehled hlavních oblastí činnosti orgánu EIOPA v rámci jednotlivých cílů. Podrobnější informace o konkrétních produktech a službách jsou uvedeny v příloze I, která obsahuje také rozdělení zdrojů. 3

4 2. Strategické cíle 1. Zajišťovat transparentnost, jednoduchost, přístupnost a spravedlivé podmínky na vnitřním trhu pro spotřebitele Je třeba aktivně přistupovat k obnovení důvěry ve finanční sektor, a to zajištěním dostatečné ochrany spotřebitelů před rizikem poškození, protože právě spotřebitelé jsou často nejslabším článkem v řetězci finančního sektoru. Spotřebitelé v současnosti lépe znají svá práva a požadují větší transparentnost, srovnatelnost a integritu na straně společností. Pro orgán EIOPA má ochrana spotřebitelů dva hlavní rozměry: zaprvé jsou společnosti řádně řízeny a jsou dostatečně solventní, aby mohly dostát všem svým závazkům, a zadruhé zákazníci dostávají informace, které potřebují, je s nimi zacházeno korektně a získávají protihodnotu za vynaložené peníze. Mandát orgánu EIOPA v oblasti ochrany spotřebitelů mu umožňuje řadou způsobů aktivně předcházet nebo zmírňovat poškození spotřebitelů. Například se orgán EIOPA snaží mimo jiné zajistit, aby produkty byly lépe navrženy a více odpovídaly potřebám spotřebitelů ještě před tím, než se dostanou na cílový trh, nebo, pokud tomu tak není, aby byli spotřebitelé 1 dostatečně varováni před riziky, s nimiž jsou produkty spojeny. Pro orgán EIOPA je stejně důležité zajistit, aby byli spotřebitelé náležitě chráněni před prodejem i po prodeji produktů spotřebitelé musí dostávat dostatečné a náležité informace o produktech, aby mohli učinit informované rozhodnutí, a musí si být jisti, že zaměstnanci finančních institucí, kteří produkty prodávají, mají potřebnou úroveň odborného vzdělání / jsou náležitě kompetentní a jednají vždy v jejich nejlepším zájmu. A konečně, spotřebitelé potřebují mít přístup k účinným možnostem nápravy, jestliže obdrží nevyhovující produkt či službu. V roce 2015 budou práci orgánu dominovat dva důležité legislativní spisy, konkrétně regulatorní požadavky týkající se přepracovaného znění směrnice o zprostředkování pojištění (IMD 2) a nařízení o sděleních informací o produktu týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a investičních produktů na bázi pojištění (PRIIPs), jakož i související žádosti o doporučení k aktům v přenesené pravomoci a/nebo vypracování regulačních technických norem. Pokud jde o druhou z uvedených oblastí, budou příslušné práce provedeny v rámci společného výboru a následně schváleny radou orgánů dohledu tří evropských orgánů dohledu. Budou probíhat také důležité práce, úzce související se směrnicí IMD 2 a nařízením PRIIPs, které se týkají zlepšení dohledu nad produkty a správy produktů spadajících do oblasti působnosti orgánu EIOPA a zlepšení poskytování informací spotřebitelům ohledně produktů neživotního pojištění. Rovněž bude provedeno tematické hodnocení významných otázek souvisejících s chováním. Další důležitou oblastí činnosti budou prvky týkající se ochrany spotřebitelů v doporučení Komisi k individuálnímu penzijnímu pojištění a také ve vztahu k její výzvě k podání doporučení ke zprávě o správné praxi v oblasti převoditelnosti doplňkových důchodových práv. Další činnost na poli penzijního pojištění se bude týkat pozorovaných tržních postupů, což umožní srovnávat zveřejňované informace v rámci různých penzijních fondů. Orgán EIOPA je rovněž na vyžádání Evropské komise připraven poskytnout další technické údaje o systémech záruk pojištění. I nadále budou sledovány nové i stávající finanční činnosti. A konečně bude důležitým požadovaným výsledkem také Společný den ochrany spotřebitele evropských orgánů dohledu, v rámci kterého bude orgán EIOPA hrát roli hostitele. 1 Kvůli zjednodušení se v celém dokumentu používá výraz spotřebitel ve významu zahrnujícím také pojmy účastník a oprávněná osoba, které jsou specifické pro penzijní pojištění nejsouli příslušné výrazy výslovně uvedeny. 4

5 Výsledkem činnosti v roce 2015 bude dále zdokonalený rámec ochrany spotřebitelů v oblasti pojišťovnictví a penzijního pojištění s důrazem na regulatorní požadavky týkající se zejména opatření ve sféře poskytování informací a distribuce v odvětví pojišťovnictví. Práce zaměřená na penzijní pojištění pak usnadní vytvoření právního rámce pro individuální penzijní pojištění a bude opětovně klást důraz na ochranu spotřebitelů v případě mobilních pracovníků obecně. Kromě toho činnost v roce 2015, zejména zpráva o spotřebitelských trendech, kterou orgán vypracuje, pomůže položit základy pro další práci v budoucnosti a zajistí, aby orgán EIOPA převzal vedoucí úlohu v této oblasti, což bude znamenat pozitivní změnu pro spotřebitele v celé Unii. 2. Řídit vypracovávání řádné a obezřetné regulace podporující vnitřní trh EU Regulace a potažmo regulační rámec jsou klíčovým nástrojem pro zlepšení fungování vnitřního trhu. Svým podílem na vytváření kvalitních společných norem a postupů orgán EIOPA přispívá ke společné kultuře dohledu a k vytvoření jednotného souboru pravidel v oblasti pojišťovnictví a penzijního pojištění. Aktivita a kvalitní odborná práce orgánu EIOPA v minulosti byly a v roce 2015 nadále budou klíčovou složkou rozvoje rámce Solventnost II pro pojišťovny a budou zajišťovat, aby se s pojišťovnami v důležitých oblastech zacházelo v celé Evropě jednotným způsobem. Předpisy rámce Solventnost II zahrnují 25 zmocnění pro prováděcí technické normy. V roce 2015 orgán EIOPA dokončí 7 dokumentů obecných pokynů a dodá Evropské komisi 12 prováděcích technických norem. Vnitřní trh bude lépe fungovat, budeli zajištěna jednotnost informací, které pojišťovny potřebují, aby mohly vypočítat své závazky, což je požadavek rámce Solventnost II. Je důležité, aby orgán EIOPA převzal odpovědnost zajistit, že procesy výpočtu závazků i procesy v jiných oblastech budou dostatečně přísné, ale současně použitelné. Orgán EIOPA navrhuje, zavádí a testuje klíčové procesy, které jsou součástí rámce Solventnost II, včetně příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr nutné pro výpočet nejlepšího odhadu a včetně použití tlumícího mechanismu pro kapitálová rizika a koeficientu volatility. Tyto práce orgán EIOPA dokončí tak, aby se stihlo plné zavedení rámce Solventnost II dne 1. ledna Jedním z klíčových cílů Evropské unie je vytvoření systému přiměřených, udržitelných a spolehlivých důchodů. Orgán EIOPA je odhodlán se na vývoji tohoto systému podílet. Regulační režim je třeba podrobit testu ekonomické reality s důrazem na ochranu účastníků a oprávněných osob. Toto je naše kolektivní odpovědnost: Musí být k dispozici dostatečné zdroje (finanční aktiva a bezpečnostní mechanismy), aby bylo možné přiměřeně splnit přísliby penzijního pojištění. Nezbytným předpokladem transparentního a realistického posouzení finanční pozice institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění je ocenění aktiv a závazků v souladu s trhem, které je objektivním měřítkem, a to se současným zohledněním hodnoty přispěvatele. Regulační režim založený na rizicích navíc bude instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění náležitě motivovat k řízení rizik. V oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění mohou regulační předpisy také přispět k posílení vnitřního trhu tím, že usnadní přeshraniční působení institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, a zajistit vysoké standardy správy a poskytování informací pro všechny účastníky a oprávněné osoby systémů zaměstnaneckého penzijního pojištění v EU. V závislosti na pokroku směrnice o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění II bude orgán EIOPA v roce 2015 připravovat doporučení pro Evropskou komisi v oblastech působnosti, které mu mohou být podle nové směrnice svěřeny. Kromě toho bude orgán EIOPA dále poskytovat poradenství Evropské komisi na téma individuálního penzijního pojištění na základě zprávy předložené začátkem roku 2014 a zabývat se otázkami solventnosti na poli zaměstnaneckého penzijního pojištění, přičemž jako východisko použije loňskou závěrečnou zprávu vůbec první studie kvantitativních dopadů. V rámci prací týkajících se solventnosti je zvláštní pozornost věnována poskytování dalších technických analýz o rozvoji holistického přístupu vycházejícího z rozvahy s důrazem na definice 5

6 a metody na poli podpory přispěvatele, následných opatření v oblasti dohledu, diskrečního rozhodování, snížení dávek a hranic smlouvy. Dodatečný důraz se klade také na zlepšení technických specifikací pro podporu přispěvatele. Předpokladem vypracování řádných a obezřetných předpisů je porozumění rozsahu a povaze odvětví pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění. Díky tomuto porozumění bude orgán EIOPA schopen lépe navrhovat a zavádět předpisy odpovídající charakteru evropských pojistitelů a zaměstnaneckého penzijního pojištění a uplatňovat přiměřený přístup ke stanovování požadavků. V roce 2015 bude orgán EIOPA pokračovat v aktualizaci své databáze důchodových režimů v EU, rejstříku institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a databáze pojišťoven a zajišťoven v EU. Důležité je dobře rozumět nákladům a přínosům předpisů a jejich dopadu na různé zúčastněné strany. Orgán EIOPA vypracuje kvalitní posouzení dopadů k jednotlivým prováděcím technickým normám a k jednotlivým obecným pokynům, které mají být dokončeny v roce Kromě toho orgán EIOPA provede posouzení dopadů ke každému doporučení nebo produktu v oblasti regulace v souvislosti se směrnicí o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění, směrnicí o zprostředkování pojištění či nařízením PRIIPS. Tato práce usnadní informovanější rozhodování na poli regulace. Regulační předpisy orgánu EIOPA těží také z názorů a odborných znalostí subjektů, které jsou těmito předpisy nejvíce dotčeny, přičemž cenné příspěvky orgán EIOPA získává od své skupiny subjektů působících v oblasti pojišťovnictví (IRSG) a skupiny subjektů působících v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění (OPSG). Tyto skupiny zastupují zájmy spotřebitelů, nezávislé akademické pracovníky a poskytovatele pojištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění. V roce 2015 bude orgán EIOPA pokračovat ve spolupráci se svými skupinami subjektů a usnadňovat vypracovávání jejich stanovisek a prohlášení v rámci zpětné vazby i provádění práce z vlastní iniciativy. Předpisy orgánu EIOPA v odvětví pojišťovnictví a penzijního pojištění musí též odrážet vývoj v oblasti účetnictví, který má dopad na všechny společnosti v EU. Současně je třeba zajistit, aby účetní požadavky v přiměřené míře odpovídaly zvláštním charakteristikám pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění. V roce 2015 bude orgán EIOPA zajišťovat jednotnost v účetních otázkách mezi odvětvími a bude sledovat evropské a mezinárodní účetní prostředí s významem pro jeho práci. Při své regulační činnosti orgán EIOPA těží ze vstřícné a aktivní spolupráce se svými členy a s klíčovými mezinárodními organizacemi. V roce 2015 bude orgán EIOPA i nadále rozvíjet svou síť orgánů dohledu nad pojišťovnictvím v EU, a to zejména ve spolupráci s Mezinárodní asociací orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS). Aktivní spolupráce s asociací IAIS dává orgánu EIOPA příležitost utvářet mezinárodní normy a učit se ze správné praxe v jiných částech světa. Orgán EIOPA bude zejména stavět na návrhu požadavku na základní kapitál, který byl dohodnut v září 2014, a bude i nadále přispívat k vypracovávání mezinárodních kapitálových standardů pro pojišťovací skupiny. Orgán EIOPA bude pokračovat ve spolupráci s mezinárodními organizacemi v oblasti penzijního pojištění, včetně Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Mezinárodní organizace orgánů dohledu v soukromém penzijním sektoru (IOPS). Zúčastní se také a bude se podílet na výročním zasedání tří evropských orgánů dohledu a na práci sítě pro posuzování dopadů EU. Vzhledem k celosvětovému rozměru pojišťovnictví mají předpisy EU dopad na třetí země a naopak. Pokud režimy dohledu v EU a ve třetích zemích obsahují podobná ustanovení o ochraně pojistníků, pak se lze spolehnout na aspekty režimu dohledu třetích zemí a naopak. Tento přístup sníží zátěž jak pro společnosti, tak pro orgány dohledu. V roce 2015 orgán EIOPA dokončí posouzení rovnocennosti a analýzy nedostatků vyžádané Evropskou komisí za účelem přípravy odborného základu pro příslušná rozhodnutí. Navíc (rovněž s cílem zajistit jednotný přístup) bude poskytována pomoc vnitrostátním orgánům dohledu v rámci práce v oblasti rovnocennosti. 6

7 Konečně bude orgán EIOPA pokračovat ve svém programu dialogů o regulaci s klíčovými regionálními subjekty a zeměmi. Zejména v dialogu se Spojenými státy orgán EIOPA dále projedná výsledky dojednané [v dohodě z roku 2014] mezi orgánem EIOPA a Federálním úřadem pro pojištění USA. Orgán EIOPA bude také pokračovat v realizaci projektu EUUSA v rámci pětiletého programu započatého v roce Výsledkem činnosti v roce 2015 bude dále zdokonalený regulační rámec v oblasti pojišťovnictví a penzijního pojištění s důrazem na rámec Solventnost II pro pojišťovny a zajišťovny, solventnost, správu a poskytování informací v institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění a přípravu dalších doporučení pro Komisi k vytvoření jednotného trhu s individuálním penzijním pojištěním. Práce na politikách v roce 2015 zohlední také vývoj na mezinárodní úrovni. Zdokonalená zpráva o vývoji na trhu týkající se přeshraničních aspektů institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění pak položí základ pro další zvažování iniciativ v této oblasti. 3. Zlepšovat kvalitu, účinnost a konzistentnost dohledu nad pojistiteli a zaměstnaneckým penzijním pojištěním v EU Orgán EIOPA má mandát podporovat příslušné vnitrostátní orgány, přičemž se zaměřuje na zvyšování kvality a jednotnosti vnitrostátního dohledu, posilování dohledu nad přeshraničními skupinami a pomoc vnitrostátním orgánům dohledu s prováděním účinného dohledu. Každodenní dohled spadá do působnosti, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých příslušných vnitrostátních orgánů. Orgán EIOPA si při poskytování pomoci a poradenství zachovává nezávislé postavení, díky čemuž je schopen podporovat spravedlivý a vyvážený systém dohledu, jenž je ku prospěchu všem zúčastněným stranám. Zásadní roli při dohledu nad největšími a často nejsložitějšími (přeshraničními) skupinami hrají kolegia orgánů dohledu. Za účelem dalšího zvýšení kvality dohledu bude tým pro kolegia orgánu EIOPA nadále hrát vedoucí úlohu v rámci dozoru nad fungováním kolegií a podpory efektivity, účinnosti a jednotnosti jejich fungování a bude kolegiím poskytovat odborné poradenství a příležitosti ke srovnávání postupů. Rok 2015 bude posledním rokem příprav před předpokládaným zavedením rámce Solventnost II dne 1. ledna Orgán EIOPA bude prioritně podporovat jednotné provádění rámce Solventnost II u přeshraničních skupin, zejména prostřednictvím obsahu a požadovaných výsledků svého ročního akčního plánu pro kolegia, podávání zpráv o pokroku při jeho provádění v rámci jednotlivých kolegií, rozvíjení správné praxe v oblasti dohledu nad skupinami a v příslušných případech také zajišťování meziodvětvové jednotnosti s přístupy ostatních evropských orgánů dohledu. Další významnou oblastí, v rámci které je třeba, aby orgán EIOPA přispíval k většímu sbližování a jednotnosti postupů a nástrojů dohledu, je oblast interních modelů, kde ze zpětné vazby vyplývá, že si zúčastněné subjekty (příslušné odvětví, orgány dohledu) přejí, aby orgán EIOPA hrál na tomto poli klíčovou roli. Centrum odbornosti pro interní modely orgánu EIOPA bude v roce 2015 nadále rozvíjet a zlepšovat podporu, kterou poskytuje, a v úzké spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány a v kontaktu s pojišťovnami bude prosazovat jednotnost při posuzování interních modelů. Orgán EIOPA bude udržovat pravidelné oboustranné kontakty s příslušnými vnitrostátními orgány s cílem sledovat jejich přípravy na rámec Solventnost II, lépe porozumět jejich dohledovému a regulačnímu rámci a poskytovat jim zpětnou za účelem sbližování postupů. Mělo by být dosaženo větší harmonizace a soudržného uplatňování pravidel pro finanční instituce a trhy v celé Unii. Poskytovaná zpětná vazba bude zahrnovat příklady správné praxe identifikované na základě hodnocení a sledování programů, postupů a výsledků v oblasti dohledu a podávání souvisejících zpráv. Je zaměřena na sbližování postupů dohledu i na schopnost orgánů dohledu dosahovat při dohledu kvalitních výsledků. Záměrem orgánu EIOPA je poskytovat přidanou hodnotu z evropské 7

8 úrovně a shromažďovat informace pro posuzování dopadu jeho činnosti na hospodářskou soutěž a inovace na vnitřním trhu. Orgán EIOPA se rovněž snaží pozitivně ovlivňovat kulturu dohledu prostřednictvím srovnávacích hodnocení a zprostředkování i prostřednictvím odvětvových a meziodvětvových školení a akcí. V roce 2015 bude orgán EIOPA pokračovat v provádění srovnávacích hodnocení každé z nich se zaměří na konkrétní téma a upozorní na dosažené výsledky, určí osvědčené postupy a podá konkrétní doporučení pro zlepšení. Dosažení změny kultury je ze své podstaty dlouhodobým cílem, protože ovlivňuje hluboce zakořeněné postoje, přesvědčení a hodnoty. Školení budou koncipována podle nejmodernější metodiky a budou zahrnovat také moderní nástroje, jako jsou webináře a internetové konference, aby se zvýšil jejich dosah v rámci subjektů působících v oblasti dohledu. Orgán EIOPA ve velké míře spolupracuje se svými zúčastněnými subjekty a ostatními evropskými orgány dohledu s cílem zajistit, aby jeho programy školení a dalších akcí byly hodnotné a zajímavé. V roce 2015 orgán EIOPA zamýšlí uskutečnit alespoň 20 akcí, přičemž jejich zaměření se přesune od politiky k provádění. Půjde mimo jiné o semináře technické odborné přípravy, semináře sociálních dovedností a veřejné akce, jako je výroční konference orgánu EIOPA, Společný den ochrany spotřebitele evropských orgánů dohledu, pátá Globální konference o pojištění (GIS), pořádaná ve spolupráci s Mezinárodním centrem pro regulaci pojišťovnictví (ICIR) a Světovou bankou, a v příslušných případech veřejná slyšení. Sdílení informací má zásadní význam pro zvýšení efektivity celkového systému dohledu. Řada příslušných vnitrostátních orgánů vyvinula v souvislosti s problematikou bezpečného sdílení informací ad hoc řešení. Orgán EIOPA svým členům prostřednictvím svého extranetu poskytne nástroj pro online spolupráci s cílem usnadnit bezpečnou výměnu informací a vytvořit příležitosti pro spolupráci mezi zaměstnanci orgánu EIOPA a klíčovými zúčastněnými subjekty. Orgán EIOPA má rovněž zákonnou povinnost zpřístupňovat některé informace veřejnosti, včetně aktuálních informací o skupinách i o členech a účastnících kolegií. Tyto informace budou v roce 2015 aktualizovány a zveřejněny. 4. Identifikovat, posuzovat, zmírňovat a řídit rizika a hrozby pro finanční stabilitu odvětví pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění Základním předpokladem účinného řešení veškerých rizik nebo hrozeb pro finanční stabilitu, které vyvstanou na trhu s pojištěním a zaměstnaneckým penzijním pojištěním, je včasná informovanost. V roce 2015 bude orgán EIOPA pokračovat v zavádění a provádění své pravidelné činnosti zaměřené na posuzování rizik, přičemž bude zvažovat kroky v oblasti usnadňování, koordinace nebo jiných opatření v reakci na konkrétní hrozby. Pravidelné sledování a analýza budou mít podobu hlavních produktů orgánu EIOPA v oblasti rizik, tj.: čtvrtletních přehledů ukazatelů rizik, zveřejňování pololetních zpráv o finančních rizicích a ad hoc šetření na téma rizik. Orgán rovněž provede formální posouzení otázky, zda existují podmínky pro formální zahájení opatření orgánu EIOPA s cílem usnadnit nebo koordinovat reakci v oblasti dohledu ze strany příslušných vnitrostátních orgánů. Klíčovým nástrojem pro posuzování odolnosti finančních institucí vůči nepříznivému tržnímu vývoji je provádění zátěžových testů. Orgán EIOPA vyjde z výsledků zátěžového testu v pojišťovnictví provedeného v roce 2014 a během roku 2015 využije shromážděné informace k vypracování doporučení, jak řešit slabá místa a v případě potřeby přijmout preventivní nebo nápravná opatření, i ve své další práci zaměřené na zdokonalení metodiky pro testy prováděné v budoucnu. Pokud jde o oblast zaměstnaneckého penzijního pojištění, orgán EIOPA plánuje provést v roce 2015 své první zátěžové testy v tomto odvětví. Na podporu svého posuzování rizik a analýzy orgán EIOPA v roce 2015 dále rozšíří své zdroje dat a zlepší analytické nástroje pro analýzu finanční stability a podávání zpráv pro odvětví 8

9 pojišťovnictví a penzijního pojištění. V odvětví pojišťovnictví je pro tento účel klíčové shromažďování, sestavování a zpracovávání údajů příslušných datových polí ze systému podávání zpráv pro účely dohledu, který je vyvíjen pro rámec Solventnost II. Tato činnost se kromě testování procesu shromažďování údajů zaměří na přípravu a kalibraci vhodných metrik. V roce 2015 bude provedena první distribuce údajů podle přípravných pokynů orgánu EIOPA pro rámec Solventnost II s cílem zlepšit kvalitu informací používaných při plnění úkolů orgánu EIOPA, rozpracovat nebo modernizovat stávající provozní procesy, produkty a služby a sdílet závěry s členy, aby se mohly náležitě zlepšit. Výsledkem této činnosti bude lepší připravenost orgánu EIOPA a jeho členů na rámec Solventnost II. V návaznosti na určení rizik a hrozeb a stanovení, zda došlo k rozhodným událostem vyžadujícím opatření orgánu EIOPA, musí orgán vypracovat návrhy na politickou reakci. Vedle usnadňování či koordinace kroků příslušných vnitrostátních orgánů bude orgán EIOPA v roce 2015 připraven využívat svých pravomocí podle nařízení o orgánu EIOPA v oblasti zveřejňování stanovisek a doporučení. Orgán EIOPA je mladá a vyvíjející se instituce, jejíž činnosti úzce souvisejí s režimem Solventnost II, který bude brzy zaveden. Z tohoto důvodu orgán EIOPA prochází intenzivním vývojem a změnami. Pro plnění mandátu orgánu EIOPA jsou nutné nové metriky pro oblast rizik, statistické analýzy a nástroje pro posuzování rizik. Orgán EIOPA například plánuje vypracovat v roce 2015 metody pro reverzní zátěžové testy. Kromě toho bude orgán EIOPA testovat a přezkoumávat nové institucionální struktury a procesy, které zavádí, s cílem zajistit, aby odpovídaly svému účelu, a v případě potřeby je zdokonalí. Příkladem je prověrka rámců kolegií v oblasti krizového řízení. V důsledku všech výše uvedených prací, týkajících se procesů i produktů, bude orgán EIOPA schopen lépe předvídat a řešit budoucí rizika a výzvy a dávat je do souvislosti se skutečnou situací v odvětví pojišťovnictví a penzijního pojištění. 5. Zajistit, aby orgán EIOPA vystupoval jako moderní, kompetentní a profesionální organizace s efektivním správním uspořádáním, účinnými procesy a dobrou pověstí Cílem orgánu EIOPA je zajistit vysokou, účinnou a jednotnou úroveň regulace a dohledu na trhu s pojištěním a penzijním pojištěním v EU. Aby mohla plnit svou roli při dosahování tohoto cíle, musí být hlavní činnost orgánu EIOPA podporována vhodnými a účinnými funkcemi v oblasti řízení a administrativy. Kromě toho může orgán dohledu účinně působit pouze v případě, že má morální autoritu a nepochybně dobrou pověst. Toho lze dosáhnout jedině tehdy, když má organizace silnou vnitřní správu, kvalifikované a schopné lidské zdroje a efektivní každodenní řízení. Orgán EIOPA bude i nadále zavádět opatření ke zvýšení efektivity všude, kde je to možné, bude zajišťovat nákladovou efektivnost v rámci všech svých funkcí a dbát na to, aby jeho zaměstnanci nebyli zatěžováni příliš rozsáhlými administrativními procesy. V roce 2015 budou již procesy orgánu v oblasti správy, vnitřní kontroly a odpovědnosti dobře rozvinuté a vyspělé. V důsledku toho bude posíleno plánování týkající se činnosti orgánu, finančních prostředků a lidských zdrojů, které je účinné a v souladu s příslušnými požadavky, jakož i dodržování právních předpisů EU ve všech činnostech orgánu EIOPA. Orgán EIOPA bude nicméně nadále usilovat o trvalé zlepšování, a bude tedy po celý rok 2015 pokračovat v přezkumu a zdokonalování klíčových procesů a postupů v této oblasti. Všechny tyto změny a zdokonalení orgán EIOPA využívá také k určování oblastí, v rámci kterých lze optimalizovat účinné využití zdrojů, a zejména možností ke snížení nákladů. Pro každou moderní organizaci je nezbytným předpokladem zabezpečené, stabilní a dobře fungující prostředí informačních technologií. Orgán EIOPA se postará jak o vývoj, tak o údržbu informačních technologií, aby pro své zaměstnance a zúčastněné subjekty takovéto prostředí zajistil. Orgán EIOPA bude rovněž pokračovat v budování vyspělé technické infrastruktury a prostředí pro správu dat, které umožní bezpečné shromažďování a zpracování informací pro účely dohledu. K hlavním 9

10 prvkům tohoto procesu patří vytvoření zabezpečeného datového centra, stanovení podrobné taxonomie dat a zavedení podrobných norem, pravidel a procesů v oblasti správy dat. Úloha a činnost orgánu EIOPA vyžadují vysoce kvalifikované a angažované zaměstnance. V roce 2015 bude orgán nadále usilovat o získávání kvalitních lidí, a když do něj takoví lidé nastoupí, o to, aby se cítili součástí kultury orgánu, snažili se pracovat kvalitně a vhodně reprezentovali orgán EIOPA při styku s jeho zúčastněnými subjekty. Výše uvedenému účelu slouží také vnitřní a vnější komunikace, která orgánu umožňuje informovat své členy, trh a širokou veřejnost o své dobře vykonávané práci, usnadňuje interakci a zajišťuje kulturu plné transparentnosti. Nejedná se pouze o sebepropagaci, ale také o klíčový předpoklad realizace přínosů spojených s produkty a službami poskytovanými v roce Společný výbor Těsná součinnost prostřednictvím společného výboru s cílem zajistit soulad mezi činnostmi evropských orgánů dohledu v jednotlivých odvětvích Jakožto nedílná součást systému ESFS hraje orgán EIOPA aktivní roli v meziodvětvové činnosti vykonávané pod záštitou společného výboru a tím ve vhodných případech přispívá ke společným stanoviskům a sbližování, zamezuje možné duplicitě s odvětvovými činnostmi, a co je nejdůležitější, posiluje rovné podmínky ve finančním sektoru. K tomu dochází zejména ve vztahu k finančním konglomerátům, účetnictví a auditu, rizikům a slabým místům s ohledem na finanční stabilitu a ochraně spotřebitelů spolu s opatřeními proti praní peněz, výměnou informací s Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB) a rozvojem vztahů mezi ESRB a evropskými orgány dohledu. V této souvislosti se klade zvláštní důraz na poradenství týkající se rámce EU pro finanční subjekty, na ochranu spotřebitelů a na příspěvek k meziodvětvovému určování rizik a slabých míst ve finančním systému. Práce společného výboru je podrobně popsána v jeho vlastním pracovním programu přijatém radou orgánů dohledu tří evropských orgánů dohledu na návrh samotného společného výboru. Uvedený program tvoří přílohu pracovního programu orgánu EIOPA na rok Orgán EIOPA bude v roce 2015 neustále iniciativně přistupovat k činnostem souvisejícím se společným výborem a jejich zvýšenému významu s ohledem na přezkum systému ESFS a přispívat k bezproblémovému plnění pracovního programu společného výboru. Předpokládá se, že činnost vykonaná v roce 2015 dále přispěje ke strategickému významu společného výboru. 10

EIOPA-MB-16/ ledna Pracovní program orgánu EIOPA na rok 2016

EIOPA-MB-16/ ledna Pracovní program orgánu EIOPA na rok 2016 EIOPA-MB-16/016 11. ledna 2016 Pracovní program orgánu EIOPA na rok 2016 1 Obsah Úvod... 3 Stanovené priority pro rok 2016... 3 Pracovní program orgánu EIOPA na rok 2016... 4 Transparentní stanovení priorit...

Více

EIOPA12/237. Víceletý pracovní program orgánu EIOPA 2012 2014

EIOPA12/237. Víceletý pracovní program orgánu EIOPA 2012 2014 1 EIOPA12/237 Víceletý pracovní program orgánu EIOPA 2012 2014 2 Obsah 1. Úvod... 3 2. Regulační úkoly... 3 3. Úkoly v oblasti dohledu... 5 4. Ochrana spotřebitelů a finanční inovace... 6 5. Společná kultura

Více

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA-BoS-15/106 CS Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Shrnutí (CS)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Shrnutí (CS) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Shrnutí (CS) Shrnutí Shrnutí V roce 2013 orgán EIOPA pokračoval v rozvoji své úlohy a profilu v rámci evropského finančního dohledu. Výroční zpráva 2013 uvádí hlavní úspěchy orgánu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Shrnutí (CS)

VÝROČNÍ ZPRÁVA Shrnutí (CS) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 (CS) Pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění plní v hospodářství významnou úlohu. Pojišťovnictví, jehož aktiva představují přes dvě třetiny HDP Evropské unie1, je významnou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Hospodářský a měnový výbor NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Hospodářský a měnový výbor NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19.11.2012 2012/2234(INI) NÁVRH STANOVISKA Hospodářského a měnového výboru pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci k Agendě pro přiměřené, udržitelné

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Pracovní program orgánu EBA na rok 2013

Pracovní program orgánu EBA na rok 2013 EBA BS 2012 163 V KONEČNÉM ZNĚNÍ 28. září 2012 Pracovní program orgánu EBA na rok 2013 1. Úvod V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Résumé VÝROČNÍ ZPRÁVA Shrnutí (CS)

Résumé VÝROČNÍ ZPRÁVA Shrnutí (CS) Résumé VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Shrnutí (CS) Shrnutí Shrnutí Rok 2011 znamenal začátek činnosti orgánu EIOPA jako evropského orgánu dohledu. V roce 2011 se hlavní priority orgánu EIOPA soustředily v těchto

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Pracovní program Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rok 2015

Pracovní program Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rok 2015 30. září 2014 Pracovní program Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rok 2015 1. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 1 z 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 12.11.2015 L 295/11 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2014 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a šablony pro předkládání informací orgánu dohledu

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Přípravné obecné pokyny k opatřením pro dohled nad produktem a jeho řízení přijímaným pojišťovnami a distributory pojištění

Přípravné obecné pokyny k opatřením pro dohled nad produktem a jeho řízení přijímaným pojišťovnami a distributory pojištění EIOPA-BoS-16/071 CS Přípravné obecné pokyny k opatřením pro dohled nad produktem a jeho řízení přijímaným pojišťovnami a distributory pojištění 1/12 Úvod 1.1. Podle čl. 9 odst. 2 a článku 16 nařízení Evropského

Více

Představení dohledu nad finančním trhem

Představení dohledu nad finančním trhem Představení dohledu nad finančním trhem Důvody existence dohledu, jeho cíle a pravomoci Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Den otevřených dveří ČNB dne 4. června 2016 Struktura prezentace I. Důvody existence

Více

OBECNÉ POKYNY K LIMITŮM PRO EXPOZICE VŮČI SUBJEKTŮM STÍNOVÉHO BANKOVNICTVÍ EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Obecné pokyny

OBECNÉ POKYNY K LIMITŮM PRO EXPOZICE VŮČI SUBJEKTŮM STÍNOVÉHO BANKOVNICTVÍ EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Obecné pokyny EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Obecné pokyny Limity pro expozice vůči subjektům stínového bankovnictví, které provádějí bankovní činnosti mimo regulační rámec podle čl. 395 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013

Více

OBECNÉ POKYNY K TESTŮM, PŘEZKUMŮM NEBO VÝKONŮM, KTERÉ MOHOU VÉST K PODPŮRNÝM OPATŘENÍM EBA/GL/2014/ září 2014

OBECNÉ POKYNY K TESTŮM, PŘEZKUMŮM NEBO VÝKONŮM, KTERÉ MOHOU VÉST K PODPŮRNÝM OPATŘENÍM EBA/GL/2014/ září 2014 EBA/GL/2014/09 22. září 2014 Obecné pokyny k druhům testů, přezkumů nebo výkonů, které mohou vést k podpůrným opatřením podle čl. 32 odst. 4 písm. d) bodu iii) směrnice o ozdravných postupech a řešení

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Obecné pokyny k prodloužení nápravné lhůty ve výjimečných nepříznivých situacích

Obecné pokyny k prodloužení nápravné lhůty ve výjimečných nepříznivých situacích EIOPA-BoS-15/108 CS Obecné pokyny k prodloužení nápravné lhůty ve výjimečných nepříznivých situacích EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

Error! Not a valid link.

Error! Not a valid link. Error! Not a valid link. CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU 1.1. Odůvodnění a cíle návrhu Směrnice 2009/138/ES (Solventnost II) stanoví moderní systém vycházející z rizik pro dohled nad evropskými

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 14.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 74/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti Informace o nové směrnici o (ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE - EED) Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Nová směrnice obsahuje 1. Nahrazení Směrnici 2006/32/ES,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Solventnost II v České republice

Solventnost II v České republice Solventnost II v České republice Vladimír Tomšík Viceguvernér, Česká národní banka Výroční shromáždění členů České asociace pojišťoven Praha, 7. dubna 2016 Obsah Vývoj pojistného trhu v roce 2015 Aktuální

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

10662/05 ENV 327 STATIS 72 RECH 150 CODEC 560

10662/05 ENV 327 STATIS 72 RECH 150 CODEC 560 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 11. červenec 2005 (20.07) (OR. en) 11085/05 Interinstitucionální spis: 2004/0175 (COD) ENV 355 STATIS 73 RECH 158 CODEC 616 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu:

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Pracovní program orgánu EBA na rok 2014

Pracovní program orgánu EBA na rok 2014 30. září 2013 Pracovní program orgánu EBA na rok 2014 Úvod 1. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM Pojišťovna provede vyhodnocení nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému (ŘKS), jeho adekvátnost

Více

11978/11 ph/in/vmu 1 DG I 1A

11978/11 ph/in/vmu 1 DG I 1A RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. června 2011 (24.06) (OR. en) 11978/11 ENV 577 AGRI 475 DEVGEN 203 PI 75 FORETS 57 PECHE 169 RECH 249 ONU 96 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce:

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

STANDARDY PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU

STANDARDY PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU STANDARDY PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU 2000 Řízení interního auditu Vedoucí útvaru interního auditu musí účinně řídit výkon interního auditu tak, aby interní audit přinášel společnosti přidanou hodnotu.

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.9.2009 KOM(2009) 502 v konečném znění 2009/0143 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

EIOPACP 13/09 CS. Obecné pokyny k posouzení vlastních rizik společnosti zaměřenému do budoucnosti (na základě zásad ORSA)

EIOPACP 13/09 CS. Obecné pokyny k posouzení vlastních rizik společnosti zaměřenému do budoucnosti (na základě zásad ORSA) EIOPACP 13/09 CS Obecné pokyny k posouzení vlastních rizik společnosti zaměřenému do budoucnosti (na základě zásad ORSA) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920;

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a bezpečnostní zásady (článek 3 směrnice) Elektrická zařízení mohou být dodávána na trh

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES 18.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 337/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA C 374/2 Úřední věstník Evropské unie 4.12.2012 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 6. listopadu 2012 k návrhu nařízení Evropského

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti 8.9.2016 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko Národního shromáždění Bulharské republiky k

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zprostředkování pojištění

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zprostředkování pojištění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2012 SWD(2012) 192 final C7-0180/12 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zprostředkování

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více