EIOPABoS14/ září Pracovní program orgánu EIOPA na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EIOPABoS14/108 29. září 2014. Pracovní program orgánu EIOPA na rok 2015"

Transkript

1 EIOPABoS14/ září 2014 Pracovní program orgánu EIOPA na rok

2 Obsah 1. Úvod Strategické cíle Společný výbor

3 1. Úvod Orgán EIOPA byl zřízen v roce 2011 jakožto evropský orgán dohledu v rámci Evropského systému dohledu nad finančním trhem (dále jen ESFS) s cílem posílit evropská opatření na poli dohledu v zájmu lepší ochrany pojistníků, účastníků penzijních systémů a oprávněných osob a obnovit důvěru ve finanční systém. Pracovní program orgánu EIOPA na rok 2015 je výsledkem ročního plánovacího cyklu orgánu. Tento cyklus je tvořen řadou úkolů, jejichž cílem je určit, kde je práce orgánu nejvíce zapotřebí a na co by měl zaměřit své zdroje (jak lidské, tak finanční), což umožňuje náležité stanovení priorit úkolů a průběžné sledování požadovaných výsledků. Program je projevem transparentnosti a odpovědnosti vůči hlavním zúčastněným subjektům orgánu EIOPA a interně slouží jako soubor nástrojů pro řízení, který propojuje konkrétní požadované výsledky práce orgánu s jeho strategií. Proces přípravy programu na rok 2015 začal posouzením strategie orgánu EIOPA, která byla nově rozdělena do pěti strategických cílů, jež vycházejí ze zakládajícího nařízení orgánu a jsou zaměřeny na zlepšení fungování vnitřního trhu, zejména zajištěním vysoké, účinné a jednotné úrovně regulace a dohledu v EU s důrazem na pojišťovnictví a penzijní pojištění. Jedná se o tyto cíle: zajišťovat transparentnost, jednoduchost, přístupnost a spravedlivé podmínky na vnitřním trhu pro spotřebitele, řídit vypracovávání řádných a obezřetných předpisů podporujících vnitřní trh EU, zlepšovat kvalitu, účinnost a konzistentnost dohledu nad pojistiteli a zaměstnaneckým penzijním pojištěním v EU, identifikovat, posuzovat, zmírňovat a řídit rizika a hrozby pro finanční stabilitu odvětví pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění a zajistit, aby orgán EIOPA vystupoval jako moderní, kompetentní a profesionální organizace s efektivním správním uspořádáním, účinnými procesy a dobrou pověstí. Veškeré produkty či služby, které orgán poskytne v roce 2015, mají jasný záměr, který se váže k jednomu z těchto pěti cílů. Díky tomu je jasný účel a hodnota činnosti orgánu EIOPA a je možné stanovovat priority mezi mnoha vzájemně si konkurujícími nároky, jež jsou kladeny na omezené zdroje orgánu EIOPA. Následující oddíly pracovního programu, které byly rozděleny podle strategických cílů, podávají přehled hlavních oblastí činnosti orgánu EIOPA v rámci jednotlivých cílů. Podrobnější informace o konkrétních produktech a službách jsou uvedeny v příloze I, která obsahuje také rozdělení zdrojů. 3

4 2. Strategické cíle 1. Zajišťovat transparentnost, jednoduchost, přístupnost a spravedlivé podmínky na vnitřním trhu pro spotřebitele Je třeba aktivně přistupovat k obnovení důvěry ve finanční sektor, a to zajištěním dostatečné ochrany spotřebitelů před rizikem poškození, protože právě spotřebitelé jsou často nejslabším článkem v řetězci finančního sektoru. Spotřebitelé v současnosti lépe znají svá práva a požadují větší transparentnost, srovnatelnost a integritu na straně společností. Pro orgán EIOPA má ochrana spotřebitelů dva hlavní rozměry: zaprvé jsou společnosti řádně řízeny a jsou dostatečně solventní, aby mohly dostát všem svým závazkům, a zadruhé zákazníci dostávají informace, které potřebují, je s nimi zacházeno korektně a získávají protihodnotu za vynaložené peníze. Mandát orgánu EIOPA v oblasti ochrany spotřebitelů mu umožňuje řadou způsobů aktivně předcházet nebo zmírňovat poškození spotřebitelů. Například se orgán EIOPA snaží mimo jiné zajistit, aby produkty byly lépe navrženy a více odpovídaly potřebám spotřebitelů ještě před tím, než se dostanou na cílový trh, nebo, pokud tomu tak není, aby byli spotřebitelé 1 dostatečně varováni před riziky, s nimiž jsou produkty spojeny. Pro orgán EIOPA je stejně důležité zajistit, aby byli spotřebitelé náležitě chráněni před prodejem i po prodeji produktů spotřebitelé musí dostávat dostatečné a náležité informace o produktech, aby mohli učinit informované rozhodnutí, a musí si být jisti, že zaměstnanci finančních institucí, kteří produkty prodávají, mají potřebnou úroveň odborného vzdělání / jsou náležitě kompetentní a jednají vždy v jejich nejlepším zájmu. A konečně, spotřebitelé potřebují mít přístup k účinným možnostem nápravy, jestliže obdrží nevyhovující produkt či službu. V roce 2015 budou práci orgánu dominovat dva důležité legislativní spisy, konkrétně regulatorní požadavky týkající se přepracovaného znění směrnice o zprostředkování pojištění (IMD 2) a nařízení o sděleních informací o produktu týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a investičních produktů na bázi pojištění (PRIIPs), jakož i související žádosti o doporučení k aktům v přenesené pravomoci a/nebo vypracování regulačních technických norem. Pokud jde o druhou z uvedených oblastí, budou příslušné práce provedeny v rámci společného výboru a následně schváleny radou orgánů dohledu tří evropských orgánů dohledu. Budou probíhat také důležité práce, úzce související se směrnicí IMD 2 a nařízením PRIIPs, které se týkají zlepšení dohledu nad produkty a správy produktů spadajících do oblasti působnosti orgánu EIOPA a zlepšení poskytování informací spotřebitelům ohledně produktů neživotního pojištění. Rovněž bude provedeno tematické hodnocení významných otázek souvisejících s chováním. Další důležitou oblastí činnosti budou prvky týkající se ochrany spotřebitelů v doporučení Komisi k individuálnímu penzijnímu pojištění a také ve vztahu k její výzvě k podání doporučení ke zprávě o správné praxi v oblasti převoditelnosti doplňkových důchodových práv. Další činnost na poli penzijního pojištění se bude týkat pozorovaných tržních postupů, což umožní srovnávat zveřejňované informace v rámci různých penzijních fondů. Orgán EIOPA je rovněž na vyžádání Evropské komise připraven poskytnout další technické údaje o systémech záruk pojištění. I nadále budou sledovány nové i stávající finanční činnosti. A konečně bude důležitým požadovaným výsledkem také Společný den ochrany spotřebitele evropských orgánů dohledu, v rámci kterého bude orgán EIOPA hrát roli hostitele. 1 Kvůli zjednodušení se v celém dokumentu používá výraz spotřebitel ve významu zahrnujícím také pojmy účastník a oprávněná osoba, které jsou specifické pro penzijní pojištění nejsouli příslušné výrazy výslovně uvedeny. 4

5 Výsledkem činnosti v roce 2015 bude dále zdokonalený rámec ochrany spotřebitelů v oblasti pojišťovnictví a penzijního pojištění s důrazem na regulatorní požadavky týkající se zejména opatření ve sféře poskytování informací a distribuce v odvětví pojišťovnictví. Práce zaměřená na penzijní pojištění pak usnadní vytvoření právního rámce pro individuální penzijní pojištění a bude opětovně klást důraz na ochranu spotřebitelů v případě mobilních pracovníků obecně. Kromě toho činnost v roce 2015, zejména zpráva o spotřebitelských trendech, kterou orgán vypracuje, pomůže položit základy pro další práci v budoucnosti a zajistí, aby orgán EIOPA převzal vedoucí úlohu v této oblasti, což bude znamenat pozitivní změnu pro spotřebitele v celé Unii. 2. Řídit vypracovávání řádné a obezřetné regulace podporující vnitřní trh EU Regulace a potažmo regulační rámec jsou klíčovým nástrojem pro zlepšení fungování vnitřního trhu. Svým podílem na vytváření kvalitních společných norem a postupů orgán EIOPA přispívá ke společné kultuře dohledu a k vytvoření jednotného souboru pravidel v oblasti pojišťovnictví a penzijního pojištění. Aktivita a kvalitní odborná práce orgánu EIOPA v minulosti byly a v roce 2015 nadále budou klíčovou složkou rozvoje rámce Solventnost II pro pojišťovny a budou zajišťovat, aby se s pojišťovnami v důležitých oblastech zacházelo v celé Evropě jednotným způsobem. Předpisy rámce Solventnost II zahrnují 25 zmocnění pro prováděcí technické normy. V roce 2015 orgán EIOPA dokončí 7 dokumentů obecných pokynů a dodá Evropské komisi 12 prováděcích technických norem. Vnitřní trh bude lépe fungovat, budeli zajištěna jednotnost informací, které pojišťovny potřebují, aby mohly vypočítat své závazky, což je požadavek rámce Solventnost II. Je důležité, aby orgán EIOPA převzal odpovědnost zajistit, že procesy výpočtu závazků i procesy v jiných oblastech budou dostatečně přísné, ale současně použitelné. Orgán EIOPA navrhuje, zavádí a testuje klíčové procesy, které jsou součástí rámce Solventnost II, včetně příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr nutné pro výpočet nejlepšího odhadu a včetně použití tlumícího mechanismu pro kapitálová rizika a koeficientu volatility. Tyto práce orgán EIOPA dokončí tak, aby se stihlo plné zavedení rámce Solventnost II dne 1. ledna Jedním z klíčových cílů Evropské unie je vytvoření systému přiměřených, udržitelných a spolehlivých důchodů. Orgán EIOPA je odhodlán se na vývoji tohoto systému podílet. Regulační režim je třeba podrobit testu ekonomické reality s důrazem na ochranu účastníků a oprávněných osob. Toto je naše kolektivní odpovědnost: Musí být k dispozici dostatečné zdroje (finanční aktiva a bezpečnostní mechanismy), aby bylo možné přiměřeně splnit přísliby penzijního pojištění. Nezbytným předpokladem transparentního a realistického posouzení finanční pozice institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění je ocenění aktiv a závazků v souladu s trhem, které je objektivním měřítkem, a to se současným zohledněním hodnoty přispěvatele. Regulační režim založený na rizicích navíc bude instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění náležitě motivovat k řízení rizik. V oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění mohou regulační předpisy také přispět k posílení vnitřního trhu tím, že usnadní přeshraniční působení institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, a zajistit vysoké standardy správy a poskytování informací pro všechny účastníky a oprávněné osoby systémů zaměstnaneckého penzijního pojištění v EU. V závislosti na pokroku směrnice o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění II bude orgán EIOPA v roce 2015 připravovat doporučení pro Evropskou komisi v oblastech působnosti, které mu mohou být podle nové směrnice svěřeny. Kromě toho bude orgán EIOPA dále poskytovat poradenství Evropské komisi na téma individuálního penzijního pojištění na základě zprávy předložené začátkem roku 2014 a zabývat se otázkami solventnosti na poli zaměstnaneckého penzijního pojištění, přičemž jako východisko použije loňskou závěrečnou zprávu vůbec první studie kvantitativních dopadů. V rámci prací týkajících se solventnosti je zvláštní pozornost věnována poskytování dalších technických analýz o rozvoji holistického přístupu vycházejícího z rozvahy s důrazem na definice 5

6 a metody na poli podpory přispěvatele, následných opatření v oblasti dohledu, diskrečního rozhodování, snížení dávek a hranic smlouvy. Dodatečný důraz se klade také na zlepšení technických specifikací pro podporu přispěvatele. Předpokladem vypracování řádných a obezřetných předpisů je porozumění rozsahu a povaze odvětví pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění. Díky tomuto porozumění bude orgán EIOPA schopen lépe navrhovat a zavádět předpisy odpovídající charakteru evropských pojistitelů a zaměstnaneckého penzijního pojištění a uplatňovat přiměřený přístup ke stanovování požadavků. V roce 2015 bude orgán EIOPA pokračovat v aktualizaci své databáze důchodových režimů v EU, rejstříku institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a databáze pojišťoven a zajišťoven v EU. Důležité je dobře rozumět nákladům a přínosům předpisů a jejich dopadu na různé zúčastněné strany. Orgán EIOPA vypracuje kvalitní posouzení dopadů k jednotlivým prováděcím technickým normám a k jednotlivým obecným pokynům, které mají být dokončeny v roce Kromě toho orgán EIOPA provede posouzení dopadů ke každému doporučení nebo produktu v oblasti regulace v souvislosti se směrnicí o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění, směrnicí o zprostředkování pojištění či nařízením PRIIPS. Tato práce usnadní informovanější rozhodování na poli regulace. Regulační předpisy orgánu EIOPA těží také z názorů a odborných znalostí subjektů, které jsou těmito předpisy nejvíce dotčeny, přičemž cenné příspěvky orgán EIOPA získává od své skupiny subjektů působících v oblasti pojišťovnictví (IRSG) a skupiny subjektů působících v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění (OPSG). Tyto skupiny zastupují zájmy spotřebitelů, nezávislé akademické pracovníky a poskytovatele pojištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění. V roce 2015 bude orgán EIOPA pokračovat ve spolupráci se svými skupinami subjektů a usnadňovat vypracovávání jejich stanovisek a prohlášení v rámci zpětné vazby i provádění práce z vlastní iniciativy. Předpisy orgánu EIOPA v odvětví pojišťovnictví a penzijního pojištění musí též odrážet vývoj v oblasti účetnictví, který má dopad na všechny společnosti v EU. Současně je třeba zajistit, aby účetní požadavky v přiměřené míře odpovídaly zvláštním charakteristikám pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění. V roce 2015 bude orgán EIOPA zajišťovat jednotnost v účetních otázkách mezi odvětvími a bude sledovat evropské a mezinárodní účetní prostředí s významem pro jeho práci. Při své regulační činnosti orgán EIOPA těží ze vstřícné a aktivní spolupráce se svými členy a s klíčovými mezinárodními organizacemi. V roce 2015 bude orgán EIOPA i nadále rozvíjet svou síť orgánů dohledu nad pojišťovnictvím v EU, a to zejména ve spolupráci s Mezinárodní asociací orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS). Aktivní spolupráce s asociací IAIS dává orgánu EIOPA příležitost utvářet mezinárodní normy a učit se ze správné praxe v jiných částech světa. Orgán EIOPA bude zejména stavět na návrhu požadavku na základní kapitál, který byl dohodnut v září 2014, a bude i nadále přispívat k vypracovávání mezinárodních kapitálových standardů pro pojišťovací skupiny. Orgán EIOPA bude pokračovat ve spolupráci s mezinárodními organizacemi v oblasti penzijního pojištění, včetně Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Mezinárodní organizace orgánů dohledu v soukromém penzijním sektoru (IOPS). Zúčastní se také a bude se podílet na výročním zasedání tří evropských orgánů dohledu a na práci sítě pro posuzování dopadů EU. Vzhledem k celosvětovému rozměru pojišťovnictví mají předpisy EU dopad na třetí země a naopak. Pokud režimy dohledu v EU a ve třetích zemích obsahují podobná ustanovení o ochraně pojistníků, pak se lze spolehnout na aspekty režimu dohledu třetích zemí a naopak. Tento přístup sníží zátěž jak pro společnosti, tak pro orgány dohledu. V roce 2015 orgán EIOPA dokončí posouzení rovnocennosti a analýzy nedostatků vyžádané Evropskou komisí za účelem přípravy odborného základu pro příslušná rozhodnutí. Navíc (rovněž s cílem zajistit jednotný přístup) bude poskytována pomoc vnitrostátním orgánům dohledu v rámci práce v oblasti rovnocennosti. 6

7 Konečně bude orgán EIOPA pokračovat ve svém programu dialogů o regulaci s klíčovými regionálními subjekty a zeměmi. Zejména v dialogu se Spojenými státy orgán EIOPA dále projedná výsledky dojednané [v dohodě z roku 2014] mezi orgánem EIOPA a Federálním úřadem pro pojištění USA. Orgán EIOPA bude také pokračovat v realizaci projektu EUUSA v rámci pětiletého programu započatého v roce Výsledkem činnosti v roce 2015 bude dále zdokonalený regulační rámec v oblasti pojišťovnictví a penzijního pojištění s důrazem na rámec Solventnost II pro pojišťovny a zajišťovny, solventnost, správu a poskytování informací v institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění a přípravu dalších doporučení pro Komisi k vytvoření jednotného trhu s individuálním penzijním pojištěním. Práce na politikách v roce 2015 zohlední také vývoj na mezinárodní úrovni. Zdokonalená zpráva o vývoji na trhu týkající se přeshraničních aspektů institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění pak položí základ pro další zvažování iniciativ v této oblasti. 3. Zlepšovat kvalitu, účinnost a konzistentnost dohledu nad pojistiteli a zaměstnaneckým penzijním pojištěním v EU Orgán EIOPA má mandát podporovat příslušné vnitrostátní orgány, přičemž se zaměřuje na zvyšování kvality a jednotnosti vnitrostátního dohledu, posilování dohledu nad přeshraničními skupinami a pomoc vnitrostátním orgánům dohledu s prováděním účinného dohledu. Každodenní dohled spadá do působnosti, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých příslušných vnitrostátních orgánů. Orgán EIOPA si při poskytování pomoci a poradenství zachovává nezávislé postavení, díky čemuž je schopen podporovat spravedlivý a vyvážený systém dohledu, jenž je ku prospěchu všem zúčastněným stranám. Zásadní roli při dohledu nad největšími a často nejsložitějšími (přeshraničními) skupinami hrají kolegia orgánů dohledu. Za účelem dalšího zvýšení kvality dohledu bude tým pro kolegia orgánu EIOPA nadále hrát vedoucí úlohu v rámci dozoru nad fungováním kolegií a podpory efektivity, účinnosti a jednotnosti jejich fungování a bude kolegiím poskytovat odborné poradenství a příležitosti ke srovnávání postupů. Rok 2015 bude posledním rokem příprav před předpokládaným zavedením rámce Solventnost II dne 1. ledna Orgán EIOPA bude prioritně podporovat jednotné provádění rámce Solventnost II u přeshraničních skupin, zejména prostřednictvím obsahu a požadovaných výsledků svého ročního akčního plánu pro kolegia, podávání zpráv o pokroku při jeho provádění v rámci jednotlivých kolegií, rozvíjení správné praxe v oblasti dohledu nad skupinami a v příslušných případech také zajišťování meziodvětvové jednotnosti s přístupy ostatních evropských orgánů dohledu. Další významnou oblastí, v rámci které je třeba, aby orgán EIOPA přispíval k většímu sbližování a jednotnosti postupů a nástrojů dohledu, je oblast interních modelů, kde ze zpětné vazby vyplývá, že si zúčastněné subjekty (příslušné odvětví, orgány dohledu) přejí, aby orgán EIOPA hrál na tomto poli klíčovou roli. Centrum odbornosti pro interní modely orgánu EIOPA bude v roce 2015 nadále rozvíjet a zlepšovat podporu, kterou poskytuje, a v úzké spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány a v kontaktu s pojišťovnami bude prosazovat jednotnost při posuzování interních modelů. Orgán EIOPA bude udržovat pravidelné oboustranné kontakty s příslušnými vnitrostátními orgány s cílem sledovat jejich přípravy na rámec Solventnost II, lépe porozumět jejich dohledovému a regulačnímu rámci a poskytovat jim zpětnou za účelem sbližování postupů. Mělo by být dosaženo větší harmonizace a soudržného uplatňování pravidel pro finanční instituce a trhy v celé Unii. Poskytovaná zpětná vazba bude zahrnovat příklady správné praxe identifikované na základě hodnocení a sledování programů, postupů a výsledků v oblasti dohledu a podávání souvisejících zpráv. Je zaměřena na sbližování postupů dohledu i na schopnost orgánů dohledu dosahovat při dohledu kvalitních výsledků. Záměrem orgánu EIOPA je poskytovat přidanou hodnotu z evropské 7

8 úrovně a shromažďovat informace pro posuzování dopadu jeho činnosti na hospodářskou soutěž a inovace na vnitřním trhu. Orgán EIOPA se rovněž snaží pozitivně ovlivňovat kulturu dohledu prostřednictvím srovnávacích hodnocení a zprostředkování i prostřednictvím odvětvových a meziodvětvových školení a akcí. V roce 2015 bude orgán EIOPA pokračovat v provádění srovnávacích hodnocení každé z nich se zaměří na konkrétní téma a upozorní na dosažené výsledky, určí osvědčené postupy a podá konkrétní doporučení pro zlepšení. Dosažení změny kultury je ze své podstaty dlouhodobým cílem, protože ovlivňuje hluboce zakořeněné postoje, přesvědčení a hodnoty. Školení budou koncipována podle nejmodernější metodiky a budou zahrnovat také moderní nástroje, jako jsou webináře a internetové konference, aby se zvýšil jejich dosah v rámci subjektů působících v oblasti dohledu. Orgán EIOPA ve velké míře spolupracuje se svými zúčastněnými subjekty a ostatními evropskými orgány dohledu s cílem zajistit, aby jeho programy školení a dalších akcí byly hodnotné a zajímavé. V roce 2015 orgán EIOPA zamýšlí uskutečnit alespoň 20 akcí, přičemž jejich zaměření se přesune od politiky k provádění. Půjde mimo jiné o semináře technické odborné přípravy, semináře sociálních dovedností a veřejné akce, jako je výroční konference orgánu EIOPA, Společný den ochrany spotřebitele evropských orgánů dohledu, pátá Globální konference o pojištění (GIS), pořádaná ve spolupráci s Mezinárodním centrem pro regulaci pojišťovnictví (ICIR) a Světovou bankou, a v příslušných případech veřejná slyšení. Sdílení informací má zásadní význam pro zvýšení efektivity celkového systému dohledu. Řada příslušných vnitrostátních orgánů vyvinula v souvislosti s problematikou bezpečného sdílení informací ad hoc řešení. Orgán EIOPA svým členům prostřednictvím svého extranetu poskytne nástroj pro online spolupráci s cílem usnadnit bezpečnou výměnu informací a vytvořit příležitosti pro spolupráci mezi zaměstnanci orgánu EIOPA a klíčovými zúčastněnými subjekty. Orgán EIOPA má rovněž zákonnou povinnost zpřístupňovat některé informace veřejnosti, včetně aktuálních informací o skupinách i o členech a účastnících kolegií. Tyto informace budou v roce 2015 aktualizovány a zveřejněny. 4. Identifikovat, posuzovat, zmírňovat a řídit rizika a hrozby pro finanční stabilitu odvětví pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění Základním předpokladem účinného řešení veškerých rizik nebo hrozeb pro finanční stabilitu, které vyvstanou na trhu s pojištěním a zaměstnaneckým penzijním pojištěním, je včasná informovanost. V roce 2015 bude orgán EIOPA pokračovat v zavádění a provádění své pravidelné činnosti zaměřené na posuzování rizik, přičemž bude zvažovat kroky v oblasti usnadňování, koordinace nebo jiných opatření v reakci na konkrétní hrozby. Pravidelné sledování a analýza budou mít podobu hlavních produktů orgánu EIOPA v oblasti rizik, tj.: čtvrtletních přehledů ukazatelů rizik, zveřejňování pololetních zpráv o finančních rizicích a ad hoc šetření na téma rizik. Orgán rovněž provede formální posouzení otázky, zda existují podmínky pro formální zahájení opatření orgánu EIOPA s cílem usnadnit nebo koordinovat reakci v oblasti dohledu ze strany příslušných vnitrostátních orgánů. Klíčovým nástrojem pro posuzování odolnosti finančních institucí vůči nepříznivému tržnímu vývoji je provádění zátěžových testů. Orgán EIOPA vyjde z výsledků zátěžového testu v pojišťovnictví provedeného v roce 2014 a během roku 2015 využije shromážděné informace k vypracování doporučení, jak řešit slabá místa a v případě potřeby přijmout preventivní nebo nápravná opatření, i ve své další práci zaměřené na zdokonalení metodiky pro testy prováděné v budoucnu. Pokud jde o oblast zaměstnaneckého penzijního pojištění, orgán EIOPA plánuje provést v roce 2015 své první zátěžové testy v tomto odvětví. Na podporu svého posuzování rizik a analýzy orgán EIOPA v roce 2015 dále rozšíří své zdroje dat a zlepší analytické nástroje pro analýzu finanční stability a podávání zpráv pro odvětví 8

9 pojišťovnictví a penzijního pojištění. V odvětví pojišťovnictví je pro tento účel klíčové shromažďování, sestavování a zpracovávání údajů příslušných datových polí ze systému podávání zpráv pro účely dohledu, který je vyvíjen pro rámec Solventnost II. Tato činnost se kromě testování procesu shromažďování údajů zaměří na přípravu a kalibraci vhodných metrik. V roce 2015 bude provedena první distribuce údajů podle přípravných pokynů orgánu EIOPA pro rámec Solventnost II s cílem zlepšit kvalitu informací používaných při plnění úkolů orgánu EIOPA, rozpracovat nebo modernizovat stávající provozní procesy, produkty a služby a sdílet závěry s členy, aby se mohly náležitě zlepšit. Výsledkem této činnosti bude lepší připravenost orgánu EIOPA a jeho členů na rámec Solventnost II. V návaznosti na určení rizik a hrozeb a stanovení, zda došlo k rozhodným událostem vyžadujícím opatření orgánu EIOPA, musí orgán vypracovat návrhy na politickou reakci. Vedle usnadňování či koordinace kroků příslušných vnitrostátních orgánů bude orgán EIOPA v roce 2015 připraven využívat svých pravomocí podle nařízení o orgánu EIOPA v oblasti zveřejňování stanovisek a doporučení. Orgán EIOPA je mladá a vyvíjející se instituce, jejíž činnosti úzce souvisejí s režimem Solventnost II, který bude brzy zaveden. Z tohoto důvodu orgán EIOPA prochází intenzivním vývojem a změnami. Pro plnění mandátu orgánu EIOPA jsou nutné nové metriky pro oblast rizik, statistické analýzy a nástroje pro posuzování rizik. Orgán EIOPA například plánuje vypracovat v roce 2015 metody pro reverzní zátěžové testy. Kromě toho bude orgán EIOPA testovat a přezkoumávat nové institucionální struktury a procesy, které zavádí, s cílem zajistit, aby odpovídaly svému účelu, a v případě potřeby je zdokonalí. Příkladem je prověrka rámců kolegií v oblasti krizového řízení. V důsledku všech výše uvedených prací, týkajících se procesů i produktů, bude orgán EIOPA schopen lépe předvídat a řešit budoucí rizika a výzvy a dávat je do souvislosti se skutečnou situací v odvětví pojišťovnictví a penzijního pojištění. 5. Zajistit, aby orgán EIOPA vystupoval jako moderní, kompetentní a profesionální organizace s efektivním správním uspořádáním, účinnými procesy a dobrou pověstí Cílem orgánu EIOPA je zajistit vysokou, účinnou a jednotnou úroveň regulace a dohledu na trhu s pojištěním a penzijním pojištěním v EU. Aby mohla plnit svou roli při dosahování tohoto cíle, musí být hlavní činnost orgánu EIOPA podporována vhodnými a účinnými funkcemi v oblasti řízení a administrativy. Kromě toho může orgán dohledu účinně působit pouze v případě, že má morální autoritu a nepochybně dobrou pověst. Toho lze dosáhnout jedině tehdy, když má organizace silnou vnitřní správu, kvalifikované a schopné lidské zdroje a efektivní každodenní řízení. Orgán EIOPA bude i nadále zavádět opatření ke zvýšení efektivity všude, kde je to možné, bude zajišťovat nákladovou efektivnost v rámci všech svých funkcí a dbát na to, aby jeho zaměstnanci nebyli zatěžováni příliš rozsáhlými administrativními procesy. V roce 2015 budou již procesy orgánu v oblasti správy, vnitřní kontroly a odpovědnosti dobře rozvinuté a vyspělé. V důsledku toho bude posíleno plánování týkající se činnosti orgánu, finančních prostředků a lidských zdrojů, které je účinné a v souladu s příslušnými požadavky, jakož i dodržování právních předpisů EU ve všech činnostech orgánu EIOPA. Orgán EIOPA bude nicméně nadále usilovat o trvalé zlepšování, a bude tedy po celý rok 2015 pokračovat v přezkumu a zdokonalování klíčových procesů a postupů v této oblasti. Všechny tyto změny a zdokonalení orgán EIOPA využívá také k určování oblastí, v rámci kterých lze optimalizovat účinné využití zdrojů, a zejména možností ke snížení nákladů. Pro každou moderní organizaci je nezbytným předpokladem zabezpečené, stabilní a dobře fungující prostředí informačních technologií. Orgán EIOPA se postará jak o vývoj, tak o údržbu informačních technologií, aby pro své zaměstnance a zúčastněné subjekty takovéto prostředí zajistil. Orgán EIOPA bude rovněž pokračovat v budování vyspělé technické infrastruktury a prostředí pro správu dat, které umožní bezpečné shromažďování a zpracování informací pro účely dohledu. K hlavním 9

10 prvkům tohoto procesu patří vytvoření zabezpečeného datového centra, stanovení podrobné taxonomie dat a zavedení podrobných norem, pravidel a procesů v oblasti správy dat. Úloha a činnost orgánu EIOPA vyžadují vysoce kvalifikované a angažované zaměstnance. V roce 2015 bude orgán nadále usilovat o získávání kvalitních lidí, a když do něj takoví lidé nastoupí, o to, aby se cítili součástí kultury orgánu, snažili se pracovat kvalitně a vhodně reprezentovali orgán EIOPA při styku s jeho zúčastněnými subjekty. Výše uvedenému účelu slouží také vnitřní a vnější komunikace, která orgánu umožňuje informovat své členy, trh a širokou veřejnost o své dobře vykonávané práci, usnadňuje interakci a zajišťuje kulturu plné transparentnosti. Nejedná se pouze o sebepropagaci, ale také o klíčový předpoklad realizace přínosů spojených s produkty a službami poskytovanými v roce Společný výbor Těsná součinnost prostřednictvím společného výboru s cílem zajistit soulad mezi činnostmi evropských orgánů dohledu v jednotlivých odvětvích Jakožto nedílná součást systému ESFS hraje orgán EIOPA aktivní roli v meziodvětvové činnosti vykonávané pod záštitou společného výboru a tím ve vhodných případech přispívá ke společným stanoviskům a sbližování, zamezuje možné duplicitě s odvětvovými činnostmi, a co je nejdůležitější, posiluje rovné podmínky ve finančním sektoru. K tomu dochází zejména ve vztahu k finančním konglomerátům, účetnictví a auditu, rizikům a slabým místům s ohledem na finanční stabilitu a ochraně spotřebitelů spolu s opatřeními proti praní peněz, výměnou informací s Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB) a rozvojem vztahů mezi ESRB a evropskými orgány dohledu. V této souvislosti se klade zvláštní důraz na poradenství týkající se rámce EU pro finanční subjekty, na ochranu spotřebitelů a na příspěvek k meziodvětvovému určování rizik a slabých míst ve finančním systému. Práce společného výboru je podrobně popsána v jeho vlastním pracovním programu přijatém radou orgánů dohledu tří evropských orgánů dohledu na návrh samotného společného výboru. Uvedený program tvoří přílohu pracovního programu orgánu EIOPA na rok Orgán EIOPA bude v roce 2015 neustále iniciativně přistupovat k činnostem souvisejícím se společným výborem a jejich zvýšenému významu s ohledem na přezkum systému ESFS a přispívat k bezproblémovému plnění pracovního programu společného výboru. Předpokládá se, že činnost vykonaná v roce 2015 dále přispěje ke strategickému významu společného výboru. 10

EIOPA12/237. Víceletý pracovní program orgánu EIOPA 2012 2014

EIOPA12/237. Víceletý pracovní program orgánu EIOPA 2012 2014 1 EIOPA12/237 Víceletý pracovní program orgánu EIOPA 2012 2014 2 Obsah 1. Úvod... 3 2. Regulační úkoly... 3 3. Úkoly v oblasti dohledu... 5 4. Ochrana spotřebitelů a finanční inovace... 6 5. Společná kultura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Shrnutí (CS)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Shrnutí (CS) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Shrnutí (CS) Shrnutí Shrnutí V roce 2013 orgán EIOPA pokračoval v rozvoji své úlohy a profilu v rámci evropského finančního dohledu. Výroční zpráva 2013 uvádí hlavní úspěchy orgánu

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA-BoS-15/113 CS Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o fungování evropských orgánů dohledu a Evropského systému dohledu nad finančním trhem

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o fungování evropských orgánů dohledu a Evropského systému dohledu nad finančním trhem EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2014 COM(2014) 509 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o fungování evropských orgánů dohledu a Evropského systému dohledu nad finančním trhem {SWD(2014) 261

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU 2 9. 7. 2 0 0 8 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S K Á 1 5, 1 1 8 1 0 P R A H A 1

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Rozvoj venkova 2007 2013 PŘÍRUČKA KE. Metodický dokument

Rozvoj venkova 2007 2013 PŘÍRUČKA KE. Metodický dokument Rozvoj venkova 2007 2013 PŘÍRUČKA KE SPOLEČNÉMU RÁMCI PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ Metodický dokument Září 2006 Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova OBSAH 1. STRATEGIČTĚJŠÍ PŘÍSTUP K

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Výroční zpráva. za rok 2013

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Výroční zpráva. za rok 2013 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo předsedy Třetí rok činnosti Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) jako regulátora trhů s cennými papíry v Evropské

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 9.1.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 4 A/1 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA Výzva 12 externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce člena poradního vědeckého

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Evropské statementy o nemocničním

Evropské statementy o nemocničním Evropské statementy o nemocničním lékárenství V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

NOVELIZOVANÝ RÁMEC PRO KONZULTACE O SOLVENTNOSTI II

NOVELIZOVANÝ RÁMEC PRO KONZULTACE O SOLVENTNOSTI II EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro vnitřní trh a služby FINANČNÍ INSTITUCE Pojištění a důchody duben 2006 MARKT/2515/06 NOVELIZOVANÝ RÁMEC PRO KONZULTACE O SOLVENTNOSTI II Účel dokumentu Tento dokument stanoví revidovaný

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 27.5.2014 L 158/77 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 III. STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015 navazuje na Bezpečnostní strategii

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k internal governance (řídicí a kontrolní systém) (GL 44)

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k internal governance (řídicí a kontrolní systém) (GL 44) Evropský orgán pro bankovnictví EBA BS 2011 116 v konečném znění 27. září 2011 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k internal governance (řídicí a kontrolní systém) (GL 44) Londýn 27. září

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více