Základy informačních technologií. Základy práce s tabulkovým procesorem MS Excel Základy práce s počítačovou sítí Internet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy informačních technologií. Základy práce s tabulkovým procesorem MS Excel 2000. Základy práce s počítačovou sítí Internet."

Transkript

1 Laboratorní informační systém Ing. Radovan Metelka (KAlCh, č. dveří 355), učebna LE1 (3. patro) obor Klinická biologie a chemie, letní semestr 2003/2004 Základy informačních technologií. Základní pojmy z informatiky, informační technologie a systémy, počítačové sítě. Aktuální trendy v technickém vybavení počítačů PC, architektura počítače. Programové vybavení počítačů, stručná charakteristika a možnosti využití jednotlivých softwarových produktů. Počítačové viry a antivirová ochrana. Základy práce s tabulkovým procesorem MS Excel Práce se soubory dat, vzorce, odkazy, uživatelské funkce. Grafy dat a funkcí, projekce grafů. Matematicko-statistická analýza dat, řešení matematických rovnic. Práce se seznamy a databázemi, třídění a filtrování dat, kontingenční tabulky. Základy práce s počítačovou sítí Internet. Vznik a vývoj internetu, struktura internetu, připojení k internetu, služby internetu. World Wide Web (WWW), MS Internet Explorer, vyhledávací služby, komerční využití Internetu. Elektronická pošta, anonymní FTP servery, vzdálený přístup. Chemická a zdravotnická informatika. Základní terminologie, druhy a formy informačních zdrojů. Informační zdroje na Internetu, vyhledávací služby. Informační databáze, získávání primárních literárních pramenů v bibliografických databázích, Web of Science. Laboratorní a nemocniční informační systémy. Základní charakteristiky, struktura a funkce systémů. Aplikace laboratorních a nemocničních systémů, komerční systémy. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 1

2 Informace a informatika Definice pojmu informace - mnoho, jedna z klasických definic praví, že: Informace je definována jako něco, co snižuje míru nejistoty o výsledku určitého stavu nebo jevu, resp. souborů stavů nebo jevů. Jinak také můžeme informaci definovat jako sdělení, které vede k jednoznačnější volbě z více možností nebo jako signál či skupinu signálů, které umožňují rozhodování systému. Další definice pochází od zakladatele kybernetiky Norberta Weinera, podle které: Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. Jak jednoduše vysvětlit, co to je informace? - v běžném lidském životě to je...nějaký nový poznatek... nebo...znalost, jak něco udělat..., atd. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 2

3 Informace a informatika Podstatná část vzdělávání (základní, střední a vysoká škola) není nic jiného než shromažďování informací s předpokladem jejich budoucího využití. Lze tvrdit, že v současné době jsou informace nejdůležitějšími faktory společenského a ekonomického růstu - informační společnost. Informace a informatiku lze tedy považovat vedle průmyslu, zemědělství a služeb za čtvrtý sektor ekonomiky. Vedle ekonomické oblasti hrají informace velmi důležitou roli i ve sféře sociální - tisk a veřejné sdělovací prostředky - sedmá velmoc. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 3

4 Informace a informatika Pro nás budou nejdůležitější informace, kterým se zpravidla říká vědeckotechnické - tyto informace lze považovat za hlavní faktor vědeckého a průmyslového pokroku. Ve vyspělých společnostech mohou mít vědecko-technické informace značný strategický význam - stávají se komoditou s vysokou tržní hodnotou (průmyslová špionáž). Kromě informace jako takové (její obsah, forma, hodnota, kvalita, správnost) jsou dalšími důležitými faktory možnosti uchovávání informací a jejich přenosu. Oblasti uchovávání a přenosu informací se často označují jako informační technologie (IT) - vývoj v této oblasti vede k růstu významu informací a informatiky a jejich uplatnění v praxi. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 4

5 Informace a informatika Mezi informačními technologiemi má dnes dominantní postavení výpočetní technika - jako vědecká disciplína je někdy označovaná jako věda o počítačích (Computer Science). Z mnoha jejích poddisciplín je mimořádně důležitá problematika ukládání a vyhledávání informací (Information Storage and Retrieval) a teorie komunikačních systémů. V podstatě samostatnou, ale velmi důležitou oblastí v IT je spojovací technika včetně jejích fyzikálních aspektů a teorie signálů a jejich zpracování. Aby se informace mohli využívat a šířit, je nutné je nějakým způsobem označovat - k tomu slouží elementární pojmy znak a signál. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 5

6 Informace a informatika Znak je komunikovatelný hmotný prvek - je nutné se předem dohodnout, že určitá grafická podoba znaku bude mít určitý význam. Nejdůležitější formou soustavy dohodnutých znaků jsou různé abecedy, které umožňují grafický záznam jazyka jako základního prostředku přenosu informací. Pro přenos informací se rovněž používá kódování, kdy jeden záznam informace (jedněmi znaky) je převeden (zakódován) do jiného tvaru, který je vhodnější pro realizaci přenosu informace. Pomocí znaků a kódování mohou být sdělovány a přenášeny různé informace, od velmi primitivních až po velmi složité. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 6

7 Informace a informatika V odborné a vědecké oblasti se nejčastěji setkáváme s informacemi v podobě kratších či delších textů - obecně označovaných jako dokumenty. S přenosem informací úzce souvisí pojem signál - ten je definován jako fyzikální projev informace a může mít velmi různorodou povahu. Jinou má v biologických systémech, jinou v systémech mechanických - někdy je charakterizován spojitou funkcí, jindy nabývá jednu z více diskrétních hodnot. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 7

8 Informace a informatika V nejjednodušším případě se signál vyskytuje jen ve dvou možných stavech, kdy určitý signál buď je nebo není, hodnota je buď nulová nebo nenulová, apod. Pomocí této představy je pak definována základní jednotka informace jako 1 bit [bit] (zkratka b, odvozeno od výrazu Binary Digit). Tato jednotka může nabývat jen dvou hodnot - 1 nebo 0 (ANO nebo NE). Komunikace je pak realizována dvěma úrovněmi napětí (signálu) - elementární fyzikální podstata činnosti moderních počítačů. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 8

9 Informace a informatika Spojením 8 bitů dostaneme 1 byte [bajt], zkratka B - celkem existuje 2 8 = 256 možných kombinací. 1 byte definuje jeden znak (číslice, malé nebo velké písmeno, speciální znaky) - pomocí bytů se kóduje klasická abeceda do řeči počítače. Kombinaci 8 bitů přiřazuje číslicím, písmenům a speciálním znakům tabulka ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - o národní znaky je základní tabulka ASCII rozšířena pomocí dalších kódů. Na tomto principu je založena možnost převodu textových dokumentů do tvaru vhodného jak pro efektivní přenos po komunikačních kanálech, tak i pro jejich počítačové zpracování. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 9

10 Informace a informatika Další jednotky - kbyte, Mbyte, Gbyte (kb, MB, GB) - běžné jednotky charakterizující velikosti souborů a záznamových médií - 1 kbyte = 2 10 bytů (1024), atd. Jednotka kbyte/s - vyjadřuje rychlost přenosu informací po přenosových kanálech. Pro představu - 1 běžná A4 stránka textu představuje 1,8 kbyte - na běžnou disketu o kapacitě 1,44 Mbyte se vejde cca 800 stran, na CD-R o kapacitě 700 MB už to je cca stran. Dostupné pevné disky mají kapacitu až 300 GB, větší kapacity - disková pole z několika pevných disků. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 10

11 Informace a informatika Nejasnosti při používání předpon kilo, mega, giga: podle SI soustavy kilo = 1000, mega = , atd., ale v informatice kilo = 1024, mega = ( ), ale i mega = ( kapacita 1,44 MB disket). Z toho vyplývají rozdíly při vyjádření např. kapacity, množství přenášených dat, atd., které se zvětšují s velikostí jednotky. K rozlišení zavedeny nové přípony (IEC, 1998): Předpona Symbol Celý název Odvozeno od kibi Ki kilobinary (2 10 ) 1 kilo (10 3 ) 1 mebi Mi megabinary (2 10 ) 2 mega (10 3 ) 2 gibi Gi gigabinary (2 10 ) 3 giga (10 3 ) 3 Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 11

12 Informace a informatika Příklady: jeden kibibit jeden kilobit jeden kibibajt jeden kilobajt jeden mebibajt jeden megabajt jeden gibibajt jeden gigabajt 1 Kibit = 2 10 bit = bit 1 kbit = 10 3 bit = bit 1 KiB = 2 10 B = B 1 kb = 10 3 B = B 1 MiB = 2 20 B = B 1 MB = 10 6 B = B 1 GiB = 2 30 B = B 1 GB = 10 9 B = B Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 12

13 Informace a informatika Při kódovaní informací z běžného jazyka do jazyka vhodného pro přenos samozřejmě může dojít i k deformaci informace, vzniku chyb nebo i ke ztrátě části informace. Stejná situace může nastat i při vlastním přenosu po informačních přenosových kanálech, kde se k přenášené informaci může připojit informační šum. K další deformaci informace pak může dojít na konci přenosového řetězce při případném převodu do formy srozumitelné příjemci informací. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 13

14 Historie vývoje počítačů Dnešní počítače jsou potomky mechanických soustav, které používali matematici ve starověkém Řecku a nazývali je abakus - tabulky z trvanlivějších materiálů rozdělené určitým počtem kolmých drážek, v nichž bylo možné posouvat jezdce (kaménky - calculy). Známé jsou také další mechanické pomůcky jako čínská a japonská kuličková počítadla. K prvním počítacím pomůckám minulého tisíciletí patřilo logaritmické pravítko z roku 1620, které bylo ještě donedávna naprosto nenahraditelné. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 14

15 Historie vývoje počítačů První mechanickou kalkulačku, která sloužila pouze k primitivním matematickým operacím jako je sčítání a odečítání, vynalezl v roce 1644 francouzský matematik a filozof Pascal. Pascalův stroj zdokonalil v roce 1671 německý filozof a matematik Leibnitz, jehož krokový kalkulátor dovedl navíc násobit a dělit a počítat druhou odmocninu. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 15

16 Historie vývoje počítačů Mechanické počítačky Leibnitzova typu byly vyráběny až do 70. let 20. století, kdy byly téměř přes noc nahrazeny kalkulačkami elektronickými. Koncem 30. let 20. století britský matematik Claude Shannon popsal ve své diplomové práci počítací stroj, jehož systém byl založen na principu jedniček a nul. Během druhé světové války vytvořil americký fyzik John W. Mauchly a inženýr John P. Eckert první elektronický počítač nazvaný ENIAC, z něhož vycházel při konstrukci počítače EDVAC americký matematik maďarského původu John Von Neumann. Jím navržená architektura počítače je prakticky platná dodnes. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 16

17 Generace počítačů Moderní věk počítačů dělíme na tzv. generace. Každá generace se vyznačuje především základním technologickým prvkem, ale je pro ni také charakteristický určitý způsob komunikace uživatele s počítačem. 1. generace - základem byly elektronky (cca ) v USA počítač ENIAC I - základní představitel počítačů této generace, řádově 100 operací/s; další představitelé - MARK-I (Německo, 1945), UNIVAC I (1951), resp. BECM (SSSR, 1956). 2. generace - na bázi tranzistorů (polovodičové triody) - jeden počítač obsahoval přibližně tranzistorů a prováděl řádově 10 5 operací/s; počítače firmy UNIVAC, počítač IBM 1401 a URAL I. 3. generace - IBM 360 (1963) - technickým základem byly integrované obvody - mezi nejúspěšnější výrobce patřily firmy IBM, ICL, UNIVAC a SIEMENS. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 17

18 Generace počítačů Počítače 3,5. generace, charakterizované tzv. integrovanými bloky (např. IBM 370) dosahovaly rychlosti 10 7 operací/s. U počítačů 4. generace (např. IBM 390) byly miniaturizovány jednotlivé součásti hardware počítačů a zvýšena rychlost na 10 9 operací/s. 5. generace počítačů v 80. letech 20. století využívá vysoce integrovaných obvodů (současné procesory mají až stovky milionů tranzistorů na ploše 1 cm 2 ) - výpočetní rychlost dosahuje operací/s. Prezentaci o historii výpočetní techniky s mnoha obrázky najdete na (popisky ve francouzštině). Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 18

19 Generace počítačů U počítačů 1. generace probíhalo zpracování programů diskrétním způsobem, kdy byl do počítače zaveden vždy jeden program, který byl zpracováván až do konce a teprve potom se zavedl další, atd. Počítače 2. generace se poprvé setkáváme s operačním systémem, který zajišťoval dávkové zpracování programů 3. generace počítačů a vyšší už dokázaly rovnoměrně využívat pamět počítače, ve které mohlo být současně několik programů. Výpočetní technika 80. let 20. století pak umožňovala vývoj rozsáhlých programových systémů, pomocí kterých člověk řídil další zpracování dat už i v grafické formě. V posledním desetiletí je pak kladen stále větší důraz na zpracování textových, obrazových a zvukových informací, vytváření databází a celých expertních systémů - výpočetní technika jako nástroj ke komplexnímu zpracování, uchovávání a přenášení informací. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 19

20 Kategorie počítačů Z hlediska velikosti hardware počítače dělení na: Střediskové (sálové) počítače - největší výkonné počítače - umístěny ve výpočetních centrech, vyžadují klimatizované sály, jsou určeny k centralizovanému zpracování informací (různé simulace) - VŠCHT Pardubice měla své výpočetní středisko v Doubravicích - sálový počítač řady JSEP (Jednotný systém elektronických počítačů), používaný v zemích tehdejší RVHP. Minipočítače - menší nároky na umístění - snížená kapacita vnitřní i vnější paměti - měly převážně aplikační úlohu - boom v letech. 20. století - postupně zcela vytlačeny mikropočítači, dnes označovanými jako osobní počítače PC (Personal Computer). Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 20

21 Kategorie počítačů Zmenšování velikostí jednotlivých komponent laptopy, notebooky (menší a lehčí než laptopy) až subnotebooky půdorys menší než formát A4, operační systém shodný se stolními PC. Další miniaturizace počítače do dlaně (Handheld PC), kapesní počítače (PocketPC) až po chytré telefony (SmartPhone) speciální operační systém, ovládání přes dotykovou obrazovku, méně výkonné komponenty. Ve svých počátcích měly osobní počítače velmi omezené kapacity pamětí i rychlosti výpočtů - dnes jsou PC bouřlivě se rozvíjející komerční komoditou a to hlavně díky možnosti zapojení PC do světových počítačových sítí, zejména sítě Internet. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 21

22 Kategorie počítačů ENIAC (1945) UNIVAC I (1951) Xerox Alto (1972) APPLE-I (1976) IBM PC/XT (1983) Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 22

23 Kategorie počítačů laptop notebook handheld PC PocketPC SmartPhone Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 23

24 Kategorie počítačů S mikropočítači úzce souvisí pojem mikroprocesor - což je vlastně jedna součástka (jeden integrovaný obvod), který tvoří srdce mikropočítače. První mikroprocesor vyvinula v roce 1971 americká firma Intel - jednalo se o 4bitový procesor 1. generace. 8 bitový mikroprocesor 2. generace Intel 8080 byl představen v roce srpen firma IBM představila první osobní počítač IBM PC s procesorem Intel 8088, vnitřní pamětí 128 kb, klávesnicí, černobílým monitorem, dvěma disketovými mechanikami 5¼ a tiskárnou. V roce 1983 jej firma rozšířila o velkokapacitní pevný disk, zvětšila vnitřní pamět (256 kb) a provedla několik drobných vylepšení - varianta s označením IBM PC/XT (Extended) - v Čechách se jim říkalo xtéčka. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 24

25 Kategorie počítačů V roce 1984 byl na trh uveden model počítače IBM PC/AT (Advanced Technology) s procesorem 3. generace Intel a větší operační pamětí (maximálně 4 MB) - v Čechách se jim říkalo átéčka. 32 bitový mikroprocesor Intel byl představen v roce následoval Intel 80486, který měl navíc vestavěný matematický koprocesor. Možnosti těchto procesorů se plně využilo až v nové řadě osobních počítačů IBM PS/2 (Personal System 2) v letech tyto počítače ovšem nezaznamenaly tak velký obchodní úspěch jako IBM PC. V roce 1989 firma Intel ukončila vývoj částečně 64 bitového mikroprocesoru 80860, který se později stal základem pro mikroprocesory Pentium - ty se v dalším vývoji označují stejným jménem - Pentium II, Pentium III a nejnověji Pentium 4 (rok 2000, 42 miliónů tranzistorů). Více o procesorech na historie počítačů do roku 1976 na Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 25

26 Kategorie počítačů Pracovní frekvence prvního mikroprocesoru firmy Intel byla 108 khz, prozatím posledního procesoru Pentium 4 EE je 3,4 GHz. Procesor Datum uvedení Pracovní frekvence Výrobní proces Počet tranzistorů i4004 prosinec khz 10 µm 2300 Pentium 4 EE 2. ledna ,4 GHz 0,13 µm 178 milionů Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 26

27 Kategorie počítačů Vzhledem k dostupnosti mikroprocesorů firmy Intel na trhu a pronikavému obchodnímu úspěchu počítačů IBM PC začala řada firem z různých zemí vyrábět vlastní počítače označované kompatibilní s IBM PC a prodávat je za výrazně nižší ceny než firma IBM. Tímto okamžikem zaplavily počítače doslova celý svět - několik firem: DELL, Hewlett-Packard, COMPAQ, DIGITAL, SIEMENS. ČSSR - ve 2. polovině 80. let 20. století vyrábělo JZD AK Slušovice osobní počítače TNS-XT a TNS-AT převážně ze zahraničních dílů. Počítače zůstávají od svých předchůdců z poloviny 20. století v podstatě téměř nezměněny - fungují na stejném principu, mění se jen jejich výkon a rychlost zpracovávaných operací. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií 27

2.1 Historie a vývoj počítačů

2.1 Historie a vývoj počítačů Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Teorie informace 21.9.2014. Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku

Teorie informace 21.9.2014. Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku Teorie Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. Základní pojmy z Teorie, jednotka, informační obsah zprávy, střední délka zprávy, redundance. Kód.

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5 Obsah Obsah 1 Číselné soustavy 1 2 Paměť počítače 1 2.1 Měření objemu paměti počítače................... 1 3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače................. 3 4 Problémy

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

INFORMATIKA (INF1X, INF2X)

INFORMATIKA (INF1X, INF2X) INFORMATIKA (INF1X, INF2X) RNDr. Karel Hrach, Ph.D. (prac.17) Prezentace viz Studium / Studijní materiály (v menu nalevo) Konzultace viz INF1X Informace, prvky počítače, vstupní a výstupní zařízení, operační

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc.

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Základy informatiky Ing. Vladimír Beneš vedoucí K-101 MSIT 2. patro, místnost č. 216 e-mail: vbenes@bivs.cz Ing. Bohuslav Růžička, CSc. tajemník K-101 MSIT 2. patro, místnost č. 215 e-mail: bruzicka@bivs.cz

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

1. Základní pojmy a číselné soustavy

1. Základní pojmy a číselné soustavy 1. Základní pojmy a číselné soustavy 1.1. Základní pojmy Hardware (technické vybavení počítače) Souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven. Software (programové vybavení počítače)

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

0. Nultá generace. Historie počítačů

0. Nultá generace. Historie počítačů Historie počítačů Dějiny počítačů zahrnují vývoj jak samotného hardware, tak jeho architektury a mají přímý vliv na vývoj software. První počítače byly vyrobeny ve 30. letech 20. století, avšak za jejich

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_02 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Inovace výuky

Více

Úvod do informačních technologií

Úvod do informačních technologií Úvod do informačních technologií Přednáška Téma: Informační technologie, Multimédia, Hardware a Software. Periferie : charakteristika, parametry. Základní jednotka : parametry. Informační technologie Chápeme

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent POČÍTAČ = elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu -HARDWARE /HW/ -SOFTWARE

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

02 - Osobní počítač (vývoj, prvky základní konfigurace PC). Klasifikace software.

02 - Osobní počítač (vývoj, prvky základní konfigurace PC). Klasifikace software. IVT 1.ročník, SVT 4. ročník 2. Osobní počítač vývoj, komponenty, software 2010/2011 02 - Osobní počítač (vývoj, prvky základní konfigurace PC). Klasifikace software. Osobní počítač (anglicky personal computer,

Více

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP...

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... základní informace o koncepci TP a celoročním způsobu výuky. Učební zdroje literatura Já. Kniha velká. vydavatel ISBN Úvodní hodina [1] - provozní řád

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Základní pojmy, historie počítačů, jednotky a převody, dvojková soustava

Základní pojmy, historie počítačů, jednotky a převody, dvojková soustava Základní pojmy, historie počítačů, jednotky a převody, dvojková soustava Obsah OBSAH... 1 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 1 2 HISTORIE POČÍTAČŮ... 2 2.1 GENERACE POČÍTAČŮ... 3 2.2 KATEGORIE POČÍTAČŮ... 3 3 KONCEPCE

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668 VY_32_INOVACE_IKT_668 Hardware I. Autor: Marta Koubová, Mgr. Použití: 5-6. třída Datum vypracování: 21.9.2012 Datum pilotáže: 1.10.2012 Anotace: Tato prezentace slouží k bližšímu seznámení s pojmem hardware.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Z{kladní struktura počítače

Z{kladní struktura počítače Z{kladní struktura počítače Cílem této kapitoly je sezn{mit se s různými strukturami počítače, které využív{ výpočetní technika v současnosti. Klíčové pojmy: Von Neumannova struktura počítače, Harvardská

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

aneb Odborníkem snadno a rychle

aneb Odborníkem snadno a rychle POČÍTAČ A JEHO ČÁSTI aneb Odborníkem snadno a rychle Počítač je přístroj, který zpracovává informace. Pracuje samočinně podle programu připraveného člověkem a vloženého do jeho paměti. Nejčastěji se u

Více

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i ZÁKLADNÍ HARDWARE 1. HARDWARE - [ha:d we ] Souhrn hmotných technických prostředků umožňujících nebo rozšiřujících provozování počítačového systému. HARDWARE je sám počítač, jeho komponenty (paměť, ( viz

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

IT v zásadě dělíme na tři hlavní skupiny hardware, software a informační sítě. V následujících kapitolách si je podrobně rozebereme.

IT v zásadě dělíme na tři hlavní skupiny hardware, software a informační sítě. V následujících kapitolách si je podrobně rozebereme. Hardware Informační technologie (IT) - jsou všechny prostředky a technologie používané pro zpracování a přenos dat. Obecně pod tímto pojmem chápeme vše, co zahrnují pojmy hardware, software a komunikační

Více

Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů. INP 2008 FIT VUT v Brně

Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů. INP 2008 FIT VUT v Brně Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů INP 2008 FIT VUT v Brně Čím se budeme zabývat Budou nás zejména zajímat jednoprocesorové číslicové počítače: Funkce počítače Struktura propojení funkčních

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Historický vývoj výpočetní techniky. Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/14- Západočeská univerzita v Plzni

Historický vývoj výpočetní techniky. Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/14- Západočeská univerzita v Plzni Počítačové systémy Historický vývoj výpočetní techniky Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/14- Západočeská univerzita v Plzni Co je to počítač? Počítač: počítací stroj, převážně automatické elektronické

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Základy informatiky a teorie informace

Základy informatiky a teorie informace První kapitola Základy informatiky a teorie informace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Základy informatiky a teorie informace Jednotka informace V této kapitole se dozvíme základní informace o jednotkách

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Operační systémy 25. září 2012 Struktura přednašky 1 Číselné soustavy 2 Reprezentace čísel 3 Operační systémy historie 4 OS - základní složky 5 Procesy Číselné soustavy 1 Dle základu: dvojková, osmičková,

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4 technologie Délka modulu 49 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Základní díly a pojmy PC

Základní díly a pojmy PC Základní díly a pojmy PC Autor: Vlastimil Bukovjan Datum: 9. 10. 2014 Cílový ročník: 6. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

5. Historie výpočetní techniky Druhy počítačů

5. Historie výpočetní techniky Druhy počítačů 5. Historie výpočetní techniky Druhy počítačů - Předchůdci počítačů (počitadla [Abacus], princip mechanické kalkulačky, děrnoštítková zařízení, Babbageův analytický stroj) - přehled vývojových typů počítačů

Více

Historie počítačů Počítačové generace Klasifikace počítačů a technologické trendy Modifikace von Neumanova schématu pro PC

Historie počítačů Počítačové generace Klasifikace počítačů a technologické trendy Modifikace von Neumanova schématu pro PC Technické prostředky počítačové techniky Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Historie počítačů

Více

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ázev školy: Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469 620 207, 469 620 363, 776 620 207 Fax: 469 620 207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz www: www.szes.chrudim.cz

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Co je architektura obecně: souhrn znalostí o prvcích, ze kterých se skládá nebo dá složit nějaký celek o způsobech, kterými lze tyto prvky využít pro dosažení požadovaných vlastností

Více

Fermiho úlohy. Úloha II, ročník 2010/2011. Univerzita Palackého, Olomouc. tř. 17. listopadu 1192/12 Olomouc, 771 46

Fermiho úlohy. Úloha II, ročník 2010/2011. Univerzita Palackého, Olomouc. tř. 17. listopadu 1192/12 Olomouc, 771 46 Fermiho úlohy Doplňkový seminář z fyziky Úloha II, ročník 2010/2011 Vypracoval: Škola: Robert Stárek (Optika a optoelektronika, 1. ročník) Univerzita Palackého, Olomouc Přírodovědecká fakulta tř. 17. listopadu

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více